Bài giảng Tổng hợp khối 2 - Tuần 28

Bài giảng Tổng hợp khối 2 - Tuần 28

. Mục tiêu - HII. Chuẩn bị

- GV: Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK. Bảng phụ ghi sẵn từ, câu cần luyện đọc và 3 phương ánh ở câu hỏi 4 để HS lựa chọn.

- HS: SGK.

III. Các hoạt động:

 

doc 39 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 06/07/2017 Lượt xem 105Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tổng hợp khối 2 - Tuần 28", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
****************************************
Thø 2 ngµy 15 th¸ng 03 n¨m 2010.
TËp ®äc
KHO BAÙU
I. Muïc tieâu
 - §äc rµnh m¹ch toµn bµi; ng¾t, nghØ h¬i ®óng ë c¸c dÊu c©u vµ côm tõ râ ý.
 - HiÓu ND: Ai yªu quý ®Êt ®ai, ch¨m chØ lao ®éng trªn ruéng ®ång, ng­êi ®ã cã cuéc sèng Êm no, h¹nh phóc. (tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái 1,2,3,5).
 - HS khuyÕt tËt ®äc ®­îc mét ®o¹n trong bµi tËp ®äc.
II. Chuaån bò
GV: Tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc trong SGK. Baûng phuï ghi saün töø, caâu caàn luyeän ñoïc vaø 3 phöông aùnh ôû caâu hoûi 4 ñeå HS löïa choïn. 
HS: SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’)
OÂn taäp giöõa HK2.
3. Baøi môùi 
Giíi thiÖu: (1’)
Sau baøi kieåm tra giöõa kì, caùc con seõ böôùc vaøo tuaàn hoïc môùi. Tuaàn 28 vôùi chuû ñeà Caây coái.
Treo böùc tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc vaø hoûi: Tranh veõ caûnh gì?
Hai ngöôøi ñaøn oâng trong tranh laø nhöõng ngöôøi raát may maén, vì ñaõ ñöôïc thöøa höôûng cuûa boá meï hoï moät kho baùu. Kho baùu ñoù laø gì? Chuùng ta cuøng tìm hieåu qua baøi taäp ñoïc Kho baùu. 
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’)
Luyeän ñocï ñoaïn 1, 2:
a) Ñoïc maãu
GV ñoïc maãu ñoaïn 1, 2. Chuù yù gioïng ñoïc: 
Gioïng keå, ñoïc chaäm raõi, nheï nhaøng. Ñoaïn 2 ñoïc gioïng traàm, buoàn, nhaán gioïng ôû nhöõng töø ngöõ theå hieän söï meät moûi cuûa hai oâng baø vaø söï haõo huyeàn cuûa hai ngöôøi con.
Ñoaïn cuoái ñoïc vôùi gioïng hôi nhanh, theå hieän haønh ñoäng cuûa hai ngöôøi con khi hoï tìm vaøng.
Hai caâu cuoái, ñoïc vôùi gioïng chaäm khi hai ngöôøi con ñaõ ruùt ra baøi hoïc cuûa boá meï daën.
b) Luyeän phaùt aâm
Yeâu caàu HS tìm caùc töø khoù, deã laãn khi ñoïc baøi. Ví duï: 
+ Tìm caùc töø coù thanh hoûi, thanh ngaõ.(HS phía Nam)
Nghe HS traû lôøi vaø ghi caùc töø naøy leân baûng.
Ñoïc maãu vaø yeâu caàu HS ñoïc caùc töø naøy. (Taäp trung vaøo nhöõng HS maéc loãi phaùt aâm)
Yeâu caàu HS ñoïc töøng caâu. Nghe vaø chænh söûa loãi cho HS, neáu coù.
c) Luyeän ñoïc ñoaïn 
Neâu yeâu caàu ñoïc ñoaïn, sau ñoù yeâu caàu HS chia baøi thaønh 3 ñoaïn.
Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 1.
Trong ñoaïn vaên naøy, taùc giaû coù duøng moät soá thaønh ngöõ ñeå keå veà coâng vieäc cuûa nhaø noâng. Hai söông moät naéng ñeå chæ coâng vieäc cuûa ngöôøi noâng daân vaát vaû töø sôùm tôùi khuya. Cuoác baãm, caøy saâu noùi leân söï chaêm chæ caàn cuø trong coâng vieäc nhaø noâng.
Yeâu caàu HS neâu caùch ngaét gioïng 2 caâu vaên ñaàu tieân cuûa baøi. Nghe HS phaùt bieåu yù kieán, sau ñoù neâu caùch ngaét gioïng ñuùng vaø toå chöùc cho HS luyeän ñoïc.
Goïi 1 HS ñoïc laïi ñoaïn 1.
Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 2.
Yeâu caàu 1 HS ñoïc laïi lôøi cuûa ngöôøi cha, sau ñoù toå chöùc cho HS luyeän ñoïc caâu naøy.
Yeâu caàu 1 HS ñoïc laïi ñoaïn 2.
Goïi HS ñoïc ñoaïn 3. Sau ñoù theo doõi HS ñoïc vaø söûa nhöõng loãi sai neáu caùc em maéc phaûi.
Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn tröôùc lôùp, GV vaø caû lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt.
Chia nhoùm HS vaø theo doõi HS ñoïc theo nhoùm.
d) Thi ñoïc
Toå chöùc cho caùc nhoùm thi ñoïc ñoàng thanh, ñoïc caù nhaân.
Nhaän xeùt, cho ñieåm.
e) Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh
Yeâu caàu caû lôùp ñoïc ñoàng thanh ñoaïn 1.
4. Cuûng coá – Daën doø (3’)
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Chuaån bò: Tieát 2.
Haùt
Hai ngöôøi ñaøn oâng ñang ngoài aên côm beân caïnh ñoáng luùa cao ngaát.
Môû SGK trang 83.
Theo doõi vaø ñoïc thaàm theo.
Tìm töø vaø traû lôøi theo yeâu caàu cuûa GV: 
+ Caùc töø ñoù laø: quanh naêm, hai söông moät naéng, cuoác baãm caøy saâu, maët trôøi, daën doø, cô ngôi ñaøng hoaøng, haõo huyeàn, chaúng thaáy, nhôø laøm ñaát kyõ, cuûa aên cuûa ñeå,
5 ñeán 7 HS ñoïc baøi caù nhaân, sau ñoù caû lôùp ñoïc ñoàng thanh.
Moãi HS ñoïc 1 caâu, ñoïc noái tieáp töø ñaàu cho ñeán heát baøi.
Chia baøi thaønh 3 ñoaïn theo höôùng daãn cuûa GV: 
+ Ñoaïn 1: Ngaøy xöa  moät cô ngôi ñaøng hoaøng.
+ Ñoaïn 2: Nhöng roài hai oâng baø moãi ngaøy moät giaø yeáu  caùc con haõy ñaøo leân maø duøng.
+ Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi.
1 HS khaù ñoïc baøi.
Nghe GV giaûi nghóa töø.
Luyeän ñoïc caâu: 
Ngaøy xöa,/ coù hai vôï choàng ngöôøi noâng daân kia/ quanh naêm hai söông moät naéng,/ cuoác baãm caøy saâu.// Hai oâng baø thöôøng ra ñoàng töø luùc gaø gaùy saùng/ vaø trôû veà khi ñaõ laën maët trôøi.//
Luyeän ñoïc caâu: 
Cha khoâng soáng maõi ñeå lo cho caùc con ñöôïc.// Ruoäng nhaø coù moät kho baùu./ caùc con haõy töï ñaøo leân maø duøng.// (gioïng ñoïc theå hieän söï lo laéng)
1 HS ñoïc baøi.
1 HS ñoïc laïi ñoaïn 3.
Noái tieáp nhau ñoïc caùc ñoaïn 1, 2, 3. (Ñoïc 2 voøng).
Laàn löôït töøng HS ñoïc tröôùc nhoùm cuûa mình, caùc baïn trong nhoùm chænh söûa loãi cho nhau.
Caùc nhoùm cöû caù nhaân thi ñoïc caù nhaân, caùc nhoùm thi ñoïc noái tieáp, ñoïc ñoàng thanh 1 ñoaïn trong baøi
TËp ®äc
 KHO BAÙU (TiÕt 2) 
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’)
Tieát 1
3. Baøi môùi 
Giíi thiÖu: (1’)
Tieát 2.
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’)
v Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu baøi 
GV ñoïc maãu toaøn baøi laàn 2.
Goïi 1 HS ñoïc phaàn chuù giaûi.
Tìm nhöõng hình aûnh noùi leân söï caàn cuø, chòu khoù cuûa vôï choàng ngöôøi noâng daân.
Nhôø chaêm chæ laøm aên, hoï ñaõ ñaït ñöôïc ñieàu gì?
Tính neát cuûa hai con trai cuûa hoï ntn?
Tìm töø ngöõ theå hieän söï meät moûi, giaø nua cuûa hai oâng baø?
Tröôùc khi maát, ngöôøi cha cho caùc con bieát ñieàu gì?
Theo lôøi cha, hai ngöôøi con ñaõ laøm gì?
Keát quaû ra sao?
Goïi HS ñoïc caâu hoûi 4.
Treo baûng phuï coù 3 phöông aùn traû lôøi.
Yeâu caàu HS ñoïc thaàm. Chia nhoùm cho HS thaûo luaän ñeå choïn ra phöông aùn ñuùng nhaát.
Goïi HS phaùt bieåu yù kieán.
Keát luaän: Vì ruoäng ñöôïc hai anh em ñaøo bôùi ñeå tìm kho baùu, ñaát ñöôïc laøm kó neân luùa toát.
Theo con, kho baùu maø hai anh em tìm ñöôïc laø gì?
Caâu chuyeän muoán khuyeân chuùng ta ñieàu gì? 
4. Cuûng coá – Daën doø (3’)
Goïi 3 HS ñoïc noái tieáp töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän.
Qua caâu chuyeän con hieåu ñöôïc ñieàu gì?
Cho ñieåm HS.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën HS veà nhaø hoïc baøi.
Chuaån bò baøi sau: Baïn coù bieát.
Haùt
HS theo doõi baøi trong SGK.
1 HS ñoïc baøi.
Quanh naêm hai söông moät naéng, cuoác baãm caøy saâu, ra ñoàng töø luùc gaø gaùy saùng trôû veà nhaø khi ñaõ laën maët trôøi. Hoï heát caáy luùa, laïi troàng khoai, troàng caø, hoï khoâng cho ñaát nghæ, maø cuõng chaúng luùc naøo ngôi tay.
Hoï gaây döïng ñöôïc moät cô ngôi ñaøng hoaøng.
Hai con trai löôøi bieáng, ngaïi laøm ruoäng, chæ mô chuyeän haõo huyeàn.
Giaø laõo, qua ñôøi, laâm beänh naëng.
Ngöôøi cho daën: Ruoäng nhaø coù moät kho baùu caùc con haõy töï ñaøo leân maø duøng.
Hoï ñaøo bôùi caû ñaùm ruoäng leân ñeå tìm kho baùu.
Hoï chaúng thaáy kho baùu ñaâu vaø ñaønh phaûi troàng luùa.
Vì sao maáy vuï lieàn luùa boäi thu?
HS ñoïc thaàm.
Vì ñaát ruoäng voán laø ñaát toát.
Vì ruoäng hai anh em ñaøo bôùi ñeå tìm kho baùu, ñaát ñöôïc laøm kó neân luùa toát.
Vì hai anh em troàng luùa gioûi.
3 ñeán 5 HS phaùt bieåu.
1 HS nhaéc laïi.
Laø söï chaêm chæ, chuyeân caàn.
Chaêm chæ lao ñoäng seõ ñöôïc aám no, haïnh phuùc./ Ai chaêm chæ lao ñoäng yeâu quyù ñaát ñai seõ coù cuoäc soáng aám no, haïnh phuùc.
3 HS ñoïc noái tieáp töøng ñoaïn cuûa caâu chuyeän.
Caâu chuyeän khuyeân chuùng ta phaûi chaêm chæ lao ñoäng. Chæ coù chaêm chæ lao ñoäng, cuoäc soáng cuûa chuùng ta môùi aám no, haïnh phuùc.
To¸n
KiÓm tra ®Þnh k× gi÷a häc k× II
§¹o ®øc
GIUÙP ÑÔÕ NGÖÔØI KHUYEÁT TAÄT
I. Muïc tieâu
 - BiÕt : mäi ng­êi ®Òu cÇn ph¶i hç trî, gióp ®ì, ®èi xö b×nh ®¼ng víi ng­êi khuyÕt tËt.
 - Nªu ®­îc mét sè hµnh ®éng, viÖc lµm phï hîp ®Ó gióp ®ì ng­êi khuyÕt tËt.
 - Cã th¸i ®é c¶m th«ng, kh«ng ph©n biÖt ®èi xö vµ tham gia gióp ®ì b¹n khuyÕt tËt trong líp, trong tr­êng vµ ë céng ®ång phï hîp víi kh¶ n¨ng.
II. Chuaån bò
GV: Noäi dung truyeän Coõng baïn ñi hoïc (theo Phaïm Hoå). Phieáu thaûo luaän.
HS: SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Lòch söï khi ñeán nhaø ngöôøi khaùc (tieát 2)
GV hoûi HS caùc vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm khi ñeán chôi nhaø ngöôøi khaùc ñeå cö xöû cho lòch söï.
GV nhaän xeùt 
3. Baøi môùi 
Giíi thiÖu: (1’)
Giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät.
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’)
v Hoaït ñoäng 1: Keå chuyeän: “Coõng baïn ñi hoïc”
Hoàng vaø Töù laø ñoâi baïn thaân, queâ ôû Thaùi Bình. Hoàng bò lieät töø nhoû, hai chaân teo quaét laïi khoâng ñi ñöùng ñöôïc. Vaäy maø Hoàng raát ham hoïc. Thaáy caùc baïn haèng ngaøy ríu rít caép saùch ñeán tröôøng, em cuõng khoùc xin meï cho ñi hoïc.
Töù ôû cuøng xoùm vôùi Hoàng nhaø Töù ngheøo, boá meï giaø thöôøng xuyeân ñau oám neân môùi ít tuoåi em ñaõ phaûi lo toan nhieàu coâng vieäc naëng trong gia ñình. Coù leõ vì vaäy maø Töù troâng gaày goø beù nhoû so vôùi caùc baïn cuøng tuoåi.
Thöông Hoàng taøn taät, thöông meï baïn giaø yeáu, laïi baän saûn xuaát, Töù xin pheùp ñöôïc giuùp baïn. Haèng ngaøy, Töù coõng Hoàng ñeán tröôøng roài laïi coõng Hoàng veà nhaø, chaúng quaûn möa naéng ñöôøng xa. Nhöõng hoâm trôøi möa, ñöôøng laøng ñaày veát chaân traâu, trôn nhö ñoå môõ, coõng baïn treân löng Töù phaûi coá baám möôøi ñaàu ngoùn chaân xuoáng ñaát cho khoûi ngaõ. Coù nhöõng hoâm bò oám, nhöng sôï Hoàng bò maát buoåi, Töù vaãn coá gaéng coõng baïn ñi hoïc. 
Ba naêm lieàn Töù ñaõ coõng baïn ñi hoïc nhö vaäy. Taám göông cuûa Töù ñaõ ñöôïc baïn beø khaép xa gaàn hoïc taäp. Giôø ñaây, cuøng vôùi em, coù caû 1 tieåu ñoäi caùc baïn cuøng lôùp haèng ngaøy thay nhau ñöa Hoàng ñi hoïc. Bieát caâu chuyeän caûm ñoäng naøy, Baùc Hoà ñaõ khen ngôïi vaø göûi taëng ñoâi baïn huy hieäu cuûa Ngöôøi.
v Hoaït ñoäng 2: Phaân tích truyeän: Coõng baïn ñi hoïc.
Toå chöùc ñaøm thoaïi:
Vì sao Töù phaûi coõng baïn ñi hoïc?
Nhöõng chi tieát naøo cho thaáy Töù khoâng ngaïi khoù, ngaïi khoå ñeå coõng baïn ñi hoïc?
Caùc baïn trong lôùp ñaõ hoïc ñöôïc ñieàu gì ôû Töù.
Em ruùt ra töø baøi hoïc gì töø caâu chuyeän naøy.
Nhöõng ngöôøi nhö theá naøo thì ñöôïc goïi laø ngöôøi khuyeát taät?
Chuùng ta caàn giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät vì hoï laø nhöõng ngöôøi thieät thoøi trong cuoäc soáng. Neáu ñöôïc giuùp ñôõ thì hoï seõ vui hôn vaø cuoäc soáng ñôõ vaát vaû hôn.
v Hoaït ñoäng 3: Thaûo luaän nhoùm.
Yeâu caàu HS thaûo luaän theo nhoùm ñeå tìm nhöõng vieäc neân laøm vaø khoâng neân laøm ñoái vôùi ngöôøi khuyeát taät.
Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy ... 0 beù hôn 120.
Ñieàn daáu ñeå coù: 110 110.
Chöõ soá haøng traêm cuõng laø 1.
2 lôùn hôn 1, hay 1 beù hôn 2.
120 120.
Laøm baøi, sau ñoù theo doõi baøi laøm cuûa 2 HS leân baûng vaø nhaän xeùt.
Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta ñieàn daáu >, <, = vaøo choã troáng.
Laøm baøi, sau ñoù 2 HS ngoài caïnh nhau ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau.
Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta ñieàn soá thích hôïp vaøo choã troáng.
 Laøm baøi, 1 HS leân baûng laøm baøi. 110; 120; 130; 140; 150; 160; 170; 180; 190; 200.
Vì ñeám 110 sau ñoù ñeám 120 roài ñeám 130, 140.
HS nghe giaûng vaø ñoïc laïi daõy soá treân.
Ñoïc daõy soá: 10; 20; 30; . . . 200
ThÓ dôc
trß ch¬i : "ch¹y ®æi chç, vç tay nhau"
I- Môc ®Ých: gióp hs
 - BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i c¸c trß ch¬i :"®æi chç, vç tay nhau"
II- §Þa ®iÓm vµ ph­¬ng tiÖn:
 - §Þa ®Øªm : s©n tr­êng.
 - Ph­¬ng tiÖn: 1 cßi vµ ph­¬ng tiÖn cho trß ch¬i "tung vßng vµo ®Ých".
III- Néi dung vµ ph­¬ng ph¸p:
 1 – Më ®Çu:
 - GV nhËn líp, phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi häc.
 - Xoay c¸c khíp cæ ch©n, ®Çu gèi, h«ng, cæ tay, vai.
 - §i th­êng theo vßng trßn vµ hÝt thë s©u.
 2- PhÇn c¬ b¶n:
 - Trß ch¬i: " tung vßng vµo ®Ých".
 GV cho hs «n l¹i trß ch¬i.
 - Trß ch¬i: "ch¹y ®æi chç, vç tay nhau"
 GV nªu tªn trß ch¬i, nh¾c l¹i c¸ch ch¬i. Chia tæ luyÖn tËp, sau ®ã thi ®Êu xem tæ nµo nhÊt.
 3- PhÇn kÕt thóc:
 - §i th­êng theo 2 -4 hµng däc vµ h¸t.
 * ¤n mét sè ®éng t¸c th¶ láng.
 * Trß ch¬i : håi tÜnh.
 - GV hÖ thèng bµi vµ nhËn xÐt tiÕt häc.
***************************************************************
Thø 6 ngµy 19 th¸ng 03 n¨m 2010.,
TËp lµm v¨n
ÑAÙP LÔØI CHIA VUI. TAÛ NGAÉN VEÀ CAÂY COÁI. 
I. Muïc tieâu
 - BiÕt ®¸p l¹i lêi chia vui trong t×nh huèng giao tiÕp cô thÓ (BT1).
 - §äc vµ tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái vÒ bµi miªu t¶ ng¾n (BT2); viÕt ®­îc c¸c c©u tr¶ lêi cho mét phÇn BT2 (BT3).
 - HS khuyÕt tËt viÕt ®­îc mét ®o¹n v¨n ng¾n vÒ c©y cèi.
II. Chuaån bò
GV: Tranh minh hoaï trong SGK. Tranh (aûnh) hoaëc quaû maêng cuït thaät.
HS: SGK, vôû.
III. Caùc hoaït ñoäng
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’)
OÂn taäp giöõa HK2.
3. Baøi môùi Giôùi thieäu: (1’)Giôø Taäp laøm vaên hoâm nay caùc con seõ ñaùp laïi lôøi chia vui vaø tìm hieåu vieát veà moät loaïi quaû raát ngon cuûa mieàn Nam nöôùc ta, ñoù laø maêng cuït. 
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’)
v Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn laøm baøi taäp 
Bµi 1:
Treo böùc tranh vaø goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.
Goïi 2 HS leân laøm maãu.
Yeâu caàu HS nhaéc laïi lôøi cuûa HS 2, sau ñoù suy nghó ñeå tìm caùch noùi khaùc.
Yeâu caàu nhieàu HS leân thöïc haønh. 
Bµi 2:
GV ñoïc maãu baøi Quaû maêng cuït.
GV cho HS xem tranh (aûnh) hoaëc quaû maêng cuït thaät.
Cho HS thöïc hieän hoûi ñaùp theo töøng noäi dung.
Yeâu caàu HS noùi lieàn maïch veà hình daùng beân ngoaøi cuûa quaû maêng cuït. Cho HS chæ vaøo quaû thaät hoaëc tranh aûnh cho sinh ñoäng.
Nhaän xeùt, cho ñieåm töøng HS.
Phaàn noùi veà ruoät quaû vaø muøi vò cuûa quaû maêng cuït. Tieán haønh töông töï phaàn a.
Bµi 3:
Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.
Yeâu caàu HS töï vieát.
Yeâu caàu HS ñoïc baøi cuûa mình. Löu yù nhaän xeùt veà caâu, caùch saùng taïo maø vaãn ñuùng.
Cho ñieåm töøng HS.
4. Cuûng coá – Daën doø (3’)
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën HS thöïc haønh noùi lôøi chia vui, ñaùp lôøi chia vui lòch söï, vaên minh. 
Vieát veà moät loaïi quaû maø em thích. 
Chuaån bò: Ñaùp lôøi chia vui. Nghe – TLCH.
Haùt
1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp ñoïc thaàm vaø suy nghó veà yeâu caàu cuûa baøi.
HS 1: Chuùc möøng baïn ñaõ ñoaït giaûi cao trong cuoäc thi.
HS 2: Caûm ôn baïn raát nhieàu.
HS phaùt bieåu yù kieán veà caùch noùi khaùc. Ví duï: Caùc baïn quan taâm ñeán tôù nhieàu quaù, laàn sau tôù seõ coá gaéng ñeå ñoaït giaûi cao hôn./ Tôù caûm ñoäng quaù. Caûm ôn caùc baïn nhieàu laém./
10 caëp HS thöïc haønh noùi.
2 HS ñoïc laïi baøi. Caû lôùp ñoïc thaàm theo.
Quan saùt.
HS hoaït ñoäng theo caëp hoûi – ñaùp tröôùc lôùp. VD: 
HS 1: Quaû maêng cuït hình gì?
HS 2: Quaû maêng cuït troøn nhö quaû cam.
HS 1: Quaû to baèng chöøng naøo?
HS 2: Quaû to baèng naém tay treû em.
HS 1: Quaû maêng cuït maøu gì?
HS 2: Quaû maøu tím saãm ngaû sang ñoû.
HS 1: Cuoáng noù ntn?
HS 2: Cuoáng noù to vaø ngaén, quanh cuoáng coù boán, naêm caùi tai troøn uùp vaøo quaû.
3 ñeán 5 HS trình baøy.
Vieát vaøo vôû caùc caâu traû lôøi cho phaàn a hoaëc phaàn b (baøi taäp 2).
Töï vieát trong 5 ñeán 7 phuùt.
3 ñeán 5 HS ñöôïc trình baøy baøi vieát cuûa mình.
To¸n
C¸c sè tõ 101 ®Õn 110.
I. Muïc tieâu
 - NhËn biÕt ®­îc c¸c sè tõ 101 ®Õn 110.
 - BiÕt c¸ch ®äc, viÕt c¸c sè tõ 101 ®Õn 110.
 - BiÕt c¸ch so s¸nh c¸c sè tõ 101 ®Õn 110.
 - BiÕt thø tù c¸c sè tõ 101 ®Õn 110.
 - HS khuyÕt tËt nhËn biÕt ®­îc c¸c sè tõ 101 ®Õn 110.
II. Chuaån bò
GV:Caùc hình vuoâng, moãi hình bieåu dieãn 100, caùc hình chöõ nhaät bieåu dieãn 1 chuïc, caùc hình vuoâng nhoû bieåu dieãn ñôn vò nhö ñaõ giôùi thieäu ôû tieát 132.
Baûng keû saün caùc coät ghi roõ: traêm, chuïc, ñôn vò, vieát soá, ñoïc soá, nhö phaàn baøi hoïc cuûa SGK.
HS: Vôû.
III. Caùc hoaït ñoäng:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng (1’)
2. Baøi cuõ (3’) Caùc soá troøn chuïc töø 110 ñeán 200.
GV kieåm tra HS veà ñoïc soá, vieát soá, so saùnh caùc soá troøn chuïc töø 10 ñeán 200.
Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
3. Baøi môùi 
Giíi thiÖu: (1’)
Trong baøi hoïc hoâm nay, caùc em seõ ñöôïc hoïc veà caùc soá töø 101 ñeán 110.
Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng (27’)
v Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu caùc soá töø 101 ñeán 110.
Gaén leân baûng hình bieåu dieãn soá 100 vaø hoûi: Coù maáy traêm?
Gaén theâm 1 hình vuoâng nhoû vaø hoûi: Coù maáy chuïc vaø maáy ñôn vò?
Ñeå chæ coù taát caû 1 traêm, 0 chuïc, 1 ñôn vò, trong toaùn hoïc, ngöôøi ta duøng soá 1 traêm linh 1 vaø vieát 101.
Giôùi thieäu soá 102, 103 töông töï nhö giôùi thieäu soá 101.
Yeâu caàu HS thaûo luaän ñeå tìm caùch ñoïc vaø caùch vieát caùc soá coøn laïi trong baûng: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110.
Yeâu caàu HS caû lôùp ñoïc laïi caùc soá töø 101 - 110.
v Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp, thöïc haønh.
Baøi 1:
Yeâu caàu HS töï laøm baøi, sau ñoù ñoåi cheùp vôû ñeå kieåm tra baøi laãn nhau.
Baøi 2:
Veõ leân baûng tia soá nhö SGK, sau ñoù goïi 1 HS leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
Nhaän xeùt, cho ñieåm vaø yeâu caàu HS ñoïc caùc soá treân tia soá theo thöù töï töø beù ñeán lôùn.
Baøi 3:
Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
Ñeå ñieàn daáu cho ñuùng, chuùng ta phaûi so saùnh caùc soá vôùi nhau.
Vieát leân baûng: 101 . . . 102 vaø hoûi: Haõy so saùnh chöõ soá haøng traêm cuûa 101 vaø soá 102.
Haõy so saùnh chöõ soá haøng chuïc cuûa 101 vaø soá 102.
Haõy so saùnh chöõ soá haøng ñôn vò cuûa 101 vaø soá 102.
Khi ñoù ta noùi 101 nhoû hôn 102 vaø vieát 101 101.
Yeâu caàu HS töï laøm caùc yù coøn laïi cuûa baøi.
Moät baïn noùi, döïa vaøo vò trí cuûa caùc soá treân tia soá, chuùng ta cuõng coù theå so saùnh ñöôïc caùc soá vôùi nhau, theo con baïn ñoù noùi ñuùng hay sai?
Döïa vaøo vò trí caùc soá treân tia soá trong baøi taäp 2, haõy so saùnh 101 vaø 102 vôùi nhau.
Tia soá ñöôïc vieát theo thöù töï töø beù ñeán lôùn, soá ñöùng tröôùc bao giôø cuõng beù hôn soá ñöùng sau.
Baøi 4:
Neâu yeâu caàu vaø cho HS töï laøm baøi.
4. Cuûng coá – Daën doø (3’)
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën doø HS veà nhaø oân laïi veà caùch ñoïc, caùch vieát, caùch so saùnh caùc soá töø 101 ñeán 110.
Haùt
Moät soá HS leân baûng thöïc hieän yeâu caàu cuûa GV.
Traû lôøi: Coù 1 traêm, sau ñoù leân baûng vieát 1 vaø coät traêm.
Coù 0 chuïc vaø 1 ñôn vò. Sau ñoù leân baûng vieát 0 vaøo coät chuïc, 1 vaøo coät ñôn vò.
HS vieát vaø ñoïc soá 101.
Thaûo luaän ñeå vieát soá coøn thieáu trong baûng, sau ñoù 3 HS leân laøm baøi treân baûng lôùp, 1 HS ñoïc soá, 1 HS vieát soá, 1 HS gaén hình bieåu dieãn soá.
Laøm baøi theo yeâu caàu cuûa GV.
Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta ñieàn daáu >, <, = vaøo choã troáng.
Chöõ soá haøng traêm cuøng laø 1.
Chöõ soá haøng traêm cuøng laø 0
1 nhoû hôn 2 hay 2 lôùn hôn 1.
Laøm baøi.
Baïn HS ñoù noùi ñuùng.
101 101 vì treân tia soá 102 ñöùng sau 101.
Laøm baøi theo yeâu caàu, sau ñoù 1 HS ñoïc baøi laøm cuûa mình tröôùc lôùp
To¸n (tù chän)
LuyÖn tËp 
I/ Môc tiªu: Gióp hs:
Cñng cè l¹i c¸ch tÝnh c¸c phÐp tÝnh céng, trõ, nh©n, chia.
Lµm thµnh th¹o c¸c d¹ng bµi tËp.
II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu :
 Bµi 1: TÝnh 
 8 : 2 + 6 = 4 x 3 – 7 = 
 4 : 4 x 0 = 0 : 7 + 2 =
 0 : 8 x 5 = 0 x 6 : 3 = 
 - HS lµm bµi – ch÷a bµi.
 Bµi 2 : Ghi kÕt qu¶ tÝnh :
 4 x 4 + 4 = 5 x 10 – 25 = 
 15 : 5 x 6 = 0 : 4 + 16 =
 12 : 3 x 5 = 18 : 6 + 7 =
 - HS lµm vµo vë vµ ch÷a bµi.
 Bµi 3 : Cho ®­êng gÊp khóc cã dé dµi ®o¹n th¼ng nªu ë h×nh vÏ d­íi ®©y.
 B 3dm C 
	5dm	 4dm
	A	 d
H·y viÕt 1 phÐp nh©n ®Ó tÝnh dé dµi ®­êng gÊp khóc ®ã.
HS lµm vµo vë.
 Bµi 4 : Cã 15 c¸i bÝy xÕp vµo c¸c hép. Mçi hép cã 5 c¸i. Hái cã mÊy hép bót ®ã ?
HS ®äc ®Ò bµi to¸n.
Tãm t¾t :
Cã : 15 c¸i bót
Mçi hép cã : 5 c¸i
Cã : ? hép bót
 Bµi gi¶i :
 Cã sè hép bót lµ :
 15 : 5 = 3 (hép).
 §¸p sè : 3 hép bót 
* Thu chÊm – ch÷a bµi 
 III/ NhËn xÐt tiÕt häc :
Sinh ho¹t líp
a- Môc tiªu:
 - Tæng kÕt ho¹t ®éng cña líp hµng tuÇn ®Ó hs thÊy ®­îc nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm cña m×nh, cña b¹n ®Ó ph¸t huy vµ kh¾c phôc trong tuÇn tíi.
B – C¸c ho¹t ®éng :
 1- C¸c tæ th¶o luËn :
 - Tæ tr­ëng c¸c tæ ®iÒu khiÓn c¸c b¹n cña tæ m×nh.
 + C¸c b¹n trong tæ nªu nh÷ng ­u nh­îc ®iÓm cña m×nh, cña b¹n trong tæ.
 + Tæ phã ghi chÐp ý kiÕn c¸c b¹n võa nªu.
 + Tæ tr­ëng tæng hîp ý kiÕn.
 + Cho c¸c b¹n tù nhËn lo¹i trong tuÇn.
 2- Sinh ho¹t líp :
 - Líp tr­ëng cho c¸c b¹n tæ tr­ëng b¸o c¸o kÕt qu¶ häp tæ m×nh.
 - C¸c tæ kh¸c gãp ý kiÕn cho tæ võa nªu.
 - Líp tr­ëng tæng hîp ý kiÕn vµ xÕp lo¹i cho tõng b¹n trong líp theo tõng tæ.
 3- ý kiÕn cña gi¸o viªn:
 - GV nhËn xÐt chung vÒ kÕt qu¶ häc tËp còng nh­ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña líp trong tuÇn.
 - GV tuyªn d­¬ng nh÷ng em cã nhiÒu thµnh tÝch trong tuÇn.
 + Tæ cã hs trong tæ ®i häc ®Çy ®ñ, häc bµi vµ lµm bµi ®Çy ®ñ, gióp ®ì b¹n häc bµi vµ lµm bµi.
 + C¸ nh©n cã thµnh tÝch tèt trong tuÇn.
 - GV nh¾c nhë hs cßn khuyÕt ®iÓm cÇn kh¾c phôc trong tuÇn tíi.
 4- KÕ ho¹ch tuÇn 29:
 - Thùc hiÖn ch­¬ng tr×nh tuÇn 29.
 - Trong tuÇn 29 häc b×nh th­êng.
 - HS luyÖn viÕt ch÷ ®Ñp.
 - HS tù lµm to¸n båi d­ìng vµ tiÕng viÖt båi d­ìng.
 - Kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i cña tuÇn 28.

Tài liệu đính kèm:

  • docGA lop 2 tuan 28 CKTKNbgls.doc