Bài soạn các môn khối 5 - Tuần 19 năm 2012

Bài soạn các môn khối 5 - Tuần 19 năm 2012

I. Mục tiêu:

- Biết đọc đúng ngữ điệu văn bản kịch , phân biệt được lời tác giả với lời nhân vật ( anh Thành , anh Lê ) .

- Hiểu được tâm trạng day dứt , trăn trở tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành . Trả lời được các câu hỏi 1,2 và câu 3 ( không cần giải thích lí do ) .

- GC: HS khá , giỏi phân vai đọc diễn cảm vở kịch , thể hiện được tính cách của nhân vật ( câu hỏi 4 ) .

- Ý thức về trách nhiệm của công dân VN .

 

doc 45 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 25/05/2017 Lượt xem 376Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn các môn khối 5 - Tuần 19 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÒCH BAÙO GIAÛNG
 * Tuaàn CM thöù : 19 * Khoái lôùp : 5
Thöù, ngaøy
Tieát trong ngaøy
Tieát chöông trình
Moân
Teân baøi daïy
Thöù hai
02/01/2012
1
19
 CC
2
37
TÑ
Ngöôøi coâng daân soá Moät
3
91
T
Dieän tích hình thang
4
19
LS
Chieán thaéng lòch söû Ñieän Bieân Phuû
5
19
ÑÑ
Em yeâu queâ höông
Thöù ba
03/01/2012
1
TD
2
92
T
Luyeän taäp
3
37
LTVC
Caâu gheùp
4
37
KH
Dung dòch
5
19
KT
Nuoâi döôõng gaø
Thöù tö
04/01/2012
1
19
CT
Nghe vieát : Nhaø yeâu nöôùc.. Trung Tröïc
2
38
TÑ
Ngöôøi coâng daân soá Moät (tieáp theo)
3
93
T
Luyeän taäp chung
4
19
ÑL
Chaâu AÙ
5
H
Thöù naêm
05/01/2012
1
TD
2
94
T
Hình troøn . Ñöôøng troøn
3
38
LTVC
Caùch noái caùc veá caâu gheùp
4
37
TLV
Luyeän taäp taû ngöôøi (Döïng ñoaïn môû baøi)
5
19
KC
Chieác ñoàng hoà
Thöù saùu
 06/01/2012
1
MT
2
95
T
Chu vi hình troøn
3
38
TLV
Luyeän taäp taû ngöôøi (Döïng ñoaïn keát baøi)
4
38
KH
Söï bieán ñoåi hoùa hoïc
5
19
SH
Ngày dạy : 2/01/2012 
 Tập đọc
 NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT
(GDTTHCM)
I. Mục tiêu:
- Biết đọc đúng ngữ điệu văn bản kịch , phân biệt được lời tác giả với lời nhân vật ( anh Thành , anh Lê ) .
- Hiểu được tâm trạng day dứt , trăn trở tìm đường cứu nước của Nguyễn Tất Thành . Trả lời được các câu hỏi 1,2 và câu 3 ( không cần giải thích lí do ) .
- GC: HS khá , giỏi phân vai đọc diễn cảm vở kịch , thể hiện được tính cách của nhân vật ( câu hỏi 4 ) .
- Ý thức về trách nhiệm của công dân VN .
**GDTTHCM :GD tinh thần yêu nước, dũng cảm tìm đường cứu nước của Bác.
II. Chuẩn bị:
- SGK, đồ dùng,.
- HS: SGK, vôû
III. Các hoạt động dạy học:
TG
HÑGV
HÑHS
1’
5’
1’
23’
4’
1’
1.Ổn định:
2.KTBC:
- GV kiểm tra việc chuẩn bị của HS
- Nhận xét đánh giá
3.Bài mới
a.Giới thiệu bài: GV cho HS quan sát tranh chủ điểm và yêu cầu HS nêu ND của bức tranh, GV chốt lại rút ra tựa bài ghi bảng
“ Người nông dân số một”
- GV ghi tựa bài lên bảng
b. HD đọc và tìm hiểu bài:
* Luyện đọc:
- Gọi học sinh đọc lời giới thiệu nhân vật (SGK), cảnh trí.
- Gv đọc diễn cảm đoạn trích.
- Gv viết lên bảng: phắc tuya, Sa – xơ-lu, Lô- ba, Phú Lãng Sa, đèn toạ đăng hoa kì.
- Gv hướng dẫn học sinh luyện đọc và chỉnh sửa cho học sinh.
- Gv chia đoạn:
Đ1: từ đầu..làm gì?
Đ2: anh Lê này.này nữa.
Đ3: Phần còn lại
- Gọi học sinh đọc nối tiếp đoạn lần 1.
Lần 1.
- Hs đọc tiếp nối đoạn lần 2-3.
- Gv theo dõi sửa sai phát âm cho hs (nếu có)
+ Người bản xứ:
- Cho hs luyện đọc bài theo nhóm.
- Gọi hs đọc lại bài.
* Tìm hiểu bài:
- Yêu cầu hs đọc thầm đoạn 1 và trả lời câu 1 (SGK):
Câu 1: Anh Lê giúp anh thành việc gì?
Câu 2:Tìm những câu nói thể hiện trực tiếp sự lo lắng của anh Thành về dân, về nước?
Câu 3: Tìm chi tiết cho thấy anh Thành và anh Lê không ăn nhập với nhau:
Câu 4 : HDHS khá,giỏi
- Gọi hs nêu nội dung bài.
- Gv ghi nội dung lên bảng.
* luyện đọc diễn cảm:
- Gọi 3 hs đọc lại đoạn kịch theo phân vai
- Gv hướng dẫn luyện đọc đoạn 1-2. nhắc hs đọc thể hiện đúng tâm trạng tứng nhân vật: Anh Thành! Sao lại thôi? Vậy anh vào Sài Gòn làm gì? nhấn giọng: có lễ thôi, anh ạ, vì tôi nói với họ.
- GV đọc mẫu.
- Gọi từng tốp hs luyện đọc phân vai.
- Gọi 2 hs thi đọc diễn cảm.
- Nhận xét tuyên dương.
4. Củng cố:
- Vừa học làm gì?
**GDTTHCM :GD tinh thần yêu nước, dũng cảm tìm đường cứu nước của Bác.
- 1 hs đọc lại đoạn kịch nêu nội dung bài.
5. Dặn dò- nhận xét
- Về nhà đọc lại bài.
- Chuẩn bị bài tiếp theo.
- Nhận xét tiết học.
- Hát
- HS báo cáo
- Hs nhắc lại
- 1 Hs đọc
- Hs lắng nghe
- Một số Hs đọc trước lớp.
- Lắng nghe.
- 3 Hs đọc
- 3 hs khác tiếp nối đọc đoạn kết hợp với đọc chú giải (SGK)
- 2 hs cùng bàn luyện giọng
- 1 hs đọc toàn đoạn trích.
- Đọc thầm và trả lời:
- Anh Lê giúp anh thành tìm việc làm ở Sài Gòn.
- Chúng ta là đồng bào. Cùng...nghĩ đến đồng bào không?
Vì anh với tôi...nước Việt...
- Hs đọc thầm và trả lời.
+ Anh Lê hỏi: Vậy ... làm gì?
+ Anh Thành đáp: Anh học trường... anh là người nước nào?
+ Anh Lê nói: nhưng tôi chưa hiểu vì sao...Sài gòn này nữa.
+ Anh Thành đáp... vì đèn dầu ta không sáng bằng đèn điện Hoa Kì...
HS khá ,giỏi phân vai đọc diễn cảm .
- Vài em nêu nội dung.
- 2 hs nêu lại
- hs đọc phân vai.
- Lắng nghe
- 3 tốp đọc.
- 2 HS đọc.
- Nhận xét, bình chọn.
- HS nhắc lại
- 1 HS đọc
HS lắng nghe
 **************************
Ngày dạy : 2/01/2012 
Tiết 2: Toán
 DIỆN TÍCH HÌNH THANG
I. Mục tiêu:
- Biết tính diện tích hình thang ,biết vận dụng vào giải các bài tập liên quan .
- GC: Lớp làm bài 1 ( a) ; bài 2 ( a ) . Còn lại HDHS khá,giỏi .
- Thích thú các BT .
II. Chuẩn bị:
hình vẽ (SGK) (bằng mảnh bìa)
Giấy kẻ ô vuông, thướt kéo.
III. Các hoạt động học:
TG
HÑGV
HĐHS
 1’
 5’
1’
10’
13’
4’
1’
1.Ổn định:
2.KTBC:
- Gọi hs nêu đặc điểm của hình thang.
- Hình thang vuông có mấy góc vuông?
- Nhận diện hình thang.
- Nhận xét ghi điểm.
3. Bài mới:
a.Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ tiếp tục tìm hiểu về “Diện tích hình thang”.
- GV ghi tựa bà lên bảng.
b. Hình thành công thức tính diện tích hình thang:
 - Gv nêu vấn đề: Tính diện tích hình thang ABCD đã cho.
 - GV dẫn dắt để hs xác định trung điểm M của cạnh BC, rồi cắt rời hình tam giác.
 ABM: sau đó ghép lại như hướng dẫn trong SGK để được hình tam giác ADK.
+ Em hãy nêu nhận xét về diện tích hình thang ABCD và diện tích hình tam giác ADK.
 - Dựa vào hình vẽ em hãy nêu cách tính của hình tam giác.
- Cho hs nêu nhận xét về mối quan hệ của 2 hình để rút ra công thức tính diện tích hình thang.
- Em hãy nêu công thức tính diện tích hình thang ABCD.
- Vậy muốn tính diện tích hình thang ta làm sao?
(a + b) x h
- Gv kết luận. 
- Gv ghi: S= 
 2
S: là diện tích.
a, b: là độ dài các cạnh đáy.
h: là chiều cao.
c. Thực hành:
 Bài 1 Câu b HDHS khá,giỏi .
- Gọi hs nêu yêu cầu BT1 (SGK)
+ Giúp hs biết vận dụng công thức tính diện tích hình thang.
- Cho hs làm lần lượt từng hình vào vở. 
Theo dõi kèm hs yếu (nêu công thức tính diện tích hình thang).
- Chấm 10 bài.
- Nhận xét ghi điểm.
Bài 2: Câu b HDHS khá,giỏi .
- Gọi hs đọc đề bài (SGK)
- Yêu cầu hs nêu số đo cạnh đáy, chiều cao của hình vẽ.
- Cho hs làm vào vở.
- Theo dõi giúp đỡ hs (nêu công thức tính)
- Chấm 10 bài
- Nhận xét ghi điểm.
Bài 3: HDHS khá,giỏi .
- Gọi hs đọc đề.
- Gv hướng dẫn hs phân tích đề và giải.
+ Tính chiều cao.
+ Tính diện tích thửa ruộng hình thang.
- Cho hs làm vào vở.
- Theo dõi kèm hs yếu
- Chấm 10 bài
- Nhận xét ghi điểm
4.Củng cố:
- Vừa học bài gì?
- Tính diện tích hình thang có cạnh đáy là 8 cm và 2 cm, chiều cao 5 cm
- Nhận xét tuyên dương
5. Dặn dò - nhận xét:
- Về nhà xem lại bài
- Chẩn bị bài tiếp theo : luyện tập 
- Nhận xét tiết học.
- 2 hs nêu
- 1 hs nêu đâu là hình thang cho biết cạnh đáy và đường cao.
- Hs nhắc lại
- hs lấy hình ra cắt ghép + Hs làm việc theo hướng dẫn của GV.
- Diện tích hình thang ABCD bằng diện tích hình tam giác ADK.
- Hs nêu: DK x AH
	 2
 DK x AH (DC +CK) x AH
= =
 2 2
 (AC + AB) x AH
 = 2
- Diện tích hình thang bằng tổng độ dài 2 đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo) rồi chia 2.
- Vài em nhắc lại
- 1 – 2hs nêu nội yêu cầu BT
- lần lượt hs làm bảng
a) (12 + 8) x 5
 S = = 50 (cm2)
 2
b)
 (9,4 + 6,6) x 10,5
 S = = 84 (cm2)
 2
- 2 hs đọc
- Hs nêu
- 2 hs lên làm
(4 + 9) x 5
a)	 
 S = = 32,5 (cm2) 
 2
(3 + 7) x 4
b)
 S = = 20 (cm2) 
 2
- 1-2 hs đọc đề
- 1 hs lên bảng làm
 Giải
Chiều cao của hình thang là:
(110 – 90,2): 2 = 100,1 (m)
Diện tích của thửa ruộng hình thang là:
 (110 + 90,2 ) x 100,1:2 =1002,01 (m2) 
 Đáp số: 1002,01m2 
- 3 hs thi đua
- Lớp bình chọn.
 ************************
Ngày dạy : 2/01/2012 
ÑAÏO ÑÖÙC
EM YEÂU QUEÂ HÖÔNG (Tieát 1)
(GD BVMT - KNS)
I . Mục tiêu :
- Biết làm những việc phù hợp với khả năng để góp phần tham gia xây dựng quê hương .
- GC: Biết được vì sao cần phải yêu quê hương và tham gia góp phần xây dựng quê hương.
- Yeâu meán vaø töï haøo veà queâ höông mình ,mong muoán ñöôïc goùp phaàn xaây döïng queâ höông .
*GDBVMT: Tích cực tham gia các hoạt động BVMT là thể hiện tình yêu quê hượng
** KNS: Kĩ năng xác định giá trị ( yêu quê hương).
II. Chuẩn bị:
HS: Tranh, aûnh veà Toå quoác VN , caùc baøi haùt noùi veà queâ höông 
GV: Baêng hình veà Toå quoác VN
 Baêng cassette baøi haùt “Vieät Nam queâ höông toâi”
III. Các hoạt động dạy học:
TG
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1’
5’
1’
23’
4’
1’
1.OÅn ñònh :
2.KTBC :
- Tieát tröôùc hoïc baøi gì ?
+ Em ñaõ thöïc hieän vieäc hôïp taùc vôùi moïi ngöôøi ôû tröôøng, ôû nhaø nhö theá naøo? Keát quaû ra sao?.
- GV nhaän xeùt.
3.Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay caùc em seõ hoïc baøi “Em yeâu queâ höông “.
- GV ghi töïa baøi 
b. Caùc hoaït ñoäng:
v	Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu truyeän “Caây ña laøng em “
- Hoïc sinh ñoïc truyeän “Caây ña laøng em “trang 28 / SGK 
- GV hoûi caùc caâu hoûi trong SGK
- Goïi HS traû lôøi
® Keát luaän:
** KNS: Kĩ năng xác định giá trị ( yêu quê hương).
- Baïn Haø ñaõ goùp tieàn ñeå chöõa cho caây ña khoûi beänh. Vieäc laøm ñoù theå hieän tình yeâu queâ höông cuûa Haø .
- GV ruùt ra ghi nhôù
v	Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh laøm baøi taäp 1/ SGK.
- Giaùo vieân neâu yeâu caàu baøi taäp.
- Goïi HS traû lôøi
® Keát luaän :
- Tröôøng hôïp (a), (b), (c), (d), (e) theå hieän tình yeâu queâ höông 
Hoaït ñoäng 3: Lieân heä thöïc teá 
- Neâu yeâu caàu cho hoïc sinh keå ñöôïc nhöõng vieäc ñaõ laøm ñeå theå hieän tình yeâu queâ höông cuûa mình 
- GV gôïi yù :
+ Queâ baïn ôû ñaâu ? Baïn bieát nhöõng gì veà queâ höông mình ?
+ Baïn ñaõ laøm ñöôïc nhöõng vieäc gì ñeå theå hieän tình yeâu queâ höông ?
® Keát luaän vaø khen moät soá HS ñaõ theå hieän tình yeâu queâ höông baèng nhöõng vieäc laøm cuï theå 
4.Cuûng coá:
- GV hoûi laïi töïa baøi
- Goïi vaøi em neâu ghi nhôù
- Yêu cầu HS vẽ tranh và chuẩn bị bài hát
** Liên hệ giáo dục BVMT
5 Daën doø – nhaän xeùt:
- Veà xem laïi baøi vaø chuaån bò cho tieát.
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Hát
- 2- 4 HS trả lời
- HS nhaéc laïi töïa baøi
- 1 em ñoïc.
- Hoïc sinh thaûo luaän theo caùc caâu hoûi SGK
- Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi + Lôùp nhaän xeùt, boå sung.
- HS ñọc ghi nhớ
- HS thaûo luaän ñeå laøm BT 1
- Ñaïi dieän nhoùm traû lôøi.
- Caùc nhoùm khaùc boå sung.
- Hoïc sinh laøm baøi caù nhaân.
- Trao ñoåi baøi laøm vôùi baïn ngoài beân caïnh + Caû lôùp nhaän xeùt vaø  ... 1’
1.Ổn định.
2.KTBC.
3.Bài mới:
a.Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ được thầy kể cho câu chuyện“Chiếc đồng hồ”.
- GV ghi tựa lên bảng
b. GV kể:
* GV kể chuyện chiếc đồng hồ
- Gv kể lần 1 toàn truyện
- Gv kể lần 2 - vừa kể vừa chỉ vào tranh minh hoạ phóng to (hoặc SGK).
- Gv kể lại lần 3.
* Giảng từ:
- Tiếp quản: thu nhận và quản lí những thứ đối phương giao lại
- Đồng hồ quả quýt: đồng hồ bỏ túi, hình tròn, to hơn đồng hồ bình thường.
 * Hướng dẫn hs kể chuyện.
- Gọi hs đọc yêu cầu của giờ kể chuyện (SGK).
- Gv tổ chức cho hs kể chuyện theo nhóm đôi. (mỗi em kể nữa câu chuyện sau đó kể toàn chuyện ).
+ Tranh 1: Được tin trung ương rút bớt một người đi học lớp tiếp quản thủ đô các cán bộ đã làm gì?
 Gợi ý:
+ Tranh 2: giữa lúc đó Bác Hồ đến thăm hội nghị mọi người làm gì?
+ Tranh 4: Câu chuyện chiếc đồng hồ của Bác khiến mội người thấy thế nào?
- Gọi hs thi kể trước lớp.
- Gv nhận xét, ghi điểm.
4. Củng cố:
- Gọi hs nêu lại ý nghĩa của câu chuyện.
5. Dặn dò - nhận xét:
- Về nhà xem lại bài
- Chuẩn bị bài tiếp theo
- Nhận xét tiết học. 
- HS nhắc lại
- HS lắng nghe và quan sát
- 1-2 hs đọc
-2 hs cùng bàn kể chuyện
- Vài hs thi kể trước lớp.
- Mỗi hs kể xong điều nói ý nghĩa của câu chuyện.
- Lớp nhận xét, bình chọn
- HS nêu lại ý nghĩa.
 *************************
Ngày dạy : 6/01/2012 
 khoa học
SÖÏ BIEÁN ÑOÅI HOAÙ HOÏC ( Tieát 1)
 (GD KNS)
I. Muïc tieâu: 
- Neâu ñöôïc moät soá ví duï veà bieán ñoåi hoùa hoïc xaûy ra do taùc duïng cuûa nhieät hoaëc taùc duïng cuûa aùnh saùng .
- Thích thuù caùc hieän töôïng hoùa hoïc .	
** GDKNS :Kĩ năng quản lí thời gian trong quá trình tiến hành thí nghiệm.
II. Chuaån bò: 
- Giaùo vieân:
 Hình veõ trong SGK trang 78 79 SGK
 Moät ít ñöôøng kính traéng, lon söûa boø saïch.
 - Hoïc sinh : - SGK. 
III. Caùc hoaït ñoäng dạy học:
TG
Hoaït ñoäng daïy
Hoaït ñoäng hoïc
1’
5’
1’
23’
4’
1’
1.OÅn ñònh :
2.KTBC :
- Tieát tröôùc hoïc baøi gì ?
- Goïi vaøi em ñoïc laïi bài học
- GV nhaän xeùt ghi ñieåm
3.Baøi môùi :
a. Giôùi thieäu baøi: Hoâm nay caùc em seõ tìm hieåu veà “Söï bieán ñoåi hoaù hoïc”.(Tieát 1)
- GV ghi töïa baøi leân baûng.
b. Caùc hoaït ñoäng:
v	Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän.
- Cho HS laøm vieäc theo nhoùm.
+ Theá naøo laø söï bieán ñoåi hoaù hoïc ? Neáu ví duï.
- GV toå chöùc cho HS töï ñaët caâu hoûi vaø traû lôøi theo nhoùm
** GDKNS :Kĩ năng quản lí thời gian trong quá trình tiến hành thí nghiệm.
- GV keát luaän:
- Hát
- 3 HS nêu và cho VD về dung dịch
- HS nhaéc laïi töïa baøi.
- Hoïc sinh töï ñaët caâu hoûi?
Hoïc sinh khaùc traû lôøi.Nhoùm tröôûng ñieàu khieån thaûo luaän.
 + Cho voâi soáng vaøo nöôùc.
+ Duøng keùo caét giaáy thaønh nhöõng maûnh vuïn.
+ Xi maêng troän caùt Xi maêng troän caùt vaø nöôùc
+ Ñinh môùi ñeå laâu thaønh ñinh gæ
+ Thuûy tinh ôû theå loûng trôû thaønh theå raén Tröôøng hôïp naøo coù söï bieán ñoåi hoaù hoïc? Taïi sao baïn keát luaän nhö vaäy?
- Tröôøng hôïp naøo laø söï bieán ñoåi lí hoïc? Taïi sao baïn keát luaän nhö vaäy?
- Ñaïi dieän moãi nhoùm traû lôøi moät caâu hoûi.
- Caùc nhoùm khaùc boå sung.
Hình
Tröôøng hôïp
Bieán ñoåi
Giaûi thích
2
 Cho voâi soáng vaøo nöôùc
Hoaù hoïc
Voâi soáng khi thaû vaøo nöôùc ñaõ khoâng giöõlaïi ñöôïc tính chaát cuûa noù nöõa, noù ñaõ bò bieán ñoåi thaønh voâi toâi deõo quaùnh, keøm theo söï toaû nhieät.
3
 Duøng keùo caét giaáy thaønh nhöõng maûnh vuïn
Lí hoïc
Giaáy bò caét vuïn vaãn giöõ nguyeân tính chaát, khoâng bò bieán ñoåi thaønh chaát khaùc. 
4
 Xi maêng troän caùt
Lí hoïc
Xi maêng + caùt hoãn hôïp xi maêng caùt, tính
 chaát cuûa caùt vaø xi maêng vaãn giöõ nguyeân, 
khoâng ñoåi 
5
 Xi maêng troän caùt vaø nöôùc
Hoùa hoïc
Xi maêng + caùt+ nöôùc vöõa xi maêng 
Tính chaát hoaøn toaøn khaùc vôùi tính chaát cuûa ba chaát taïo thaønh noù laø caùt, xi maêng vaø nöôùc
6
 Ñinh môùi ñeå laâu nhaøy thaønh ñinh gæ
Hoaù hoïc 
Döôùi taùc duïng cuûa hôi nöôùc trong KK , chieác ñinh bò gæ . Tính chaát cuûa ñinh gæ khaùc haún tính chaát cuûa ñinh môùi
7
Thuûy tinh ôû theå loûng sau khi ñöôïc thoåi thaønh caùc chai, loï, ñeå nguoäi thuûy tinh ôû theå raén
Lí hoïc 
Duø ôû theå raén hay theå loûng, tính chaát cuûa thuûy tinh vaãn khoâng thay ñoåi 
- GV nhận xét GD :Khoâng nên ñeán gaàn caùc hoá voâi ñang toâi, vì noù toaû nhieät, coù theå gaây boûng, raát nguy hieåm.
v Hoaït ñoäng 2: Troø chôi “Chöùng minh vai troø cuûa aùnh saùng vaø nhieät trong bieán ñoåi hoaù hoïc”.
-Söï bieán ñoåi töø chaát naøy sang chaát khaùc goïi laø söï bieán ñoåi hoaù hoïc, xaûy ra döôùi taùc duïng cuûa nhieät, aùnh saùng nhieät ñoä bình thöôøng.
- Nhaän xeùt tuyeân döông.
4.Cuûng coá:
- GV hoûi laïi töïa baøi
- Goïi vaøi em neâu ghi nhôù
5. Daën doø – nhaän xeùt:
- Veà xem laïi baøi vaø chuaån bò cho tieát sau 
- Nhaän xeùt tieát hoïc
-Nhoùm tröôûng ñieàu khieån chôi 2 troø chôi.
-Caùc nhoùm giôùi thieäu caùc böùc thö vaø böùc aûnh cuûa mình.
- Vài em nêu một vài hiện tượng xảy ra là biến đổi hóa học
 *************************
Ngày dạy : 6/01/2012 
 Toán
CHU VI HÌNH TRÒN
 I. Mục tiêu:
- Biết qui tắc tính chu vi hình tròn và vận dụng để giải bài toán có yếu tố thực tế về chu vi hình tròn .
- GC: Lớp làm bài 1( a,b ) ;bài 2 (c ) ; bài 3 . Còn lại HDHS khá,giỏi .
- Thích vận dụng công thức vào thực tế tính toán .
 II. Chuẩn bị:
 Hình tròn, thước, compa,
III. Các hoạt động dạy học:
TG
HĐGV
HĐHS
1’
5’
1’
10’
13’
4’
1’
1.Ổn định
2.KTBC
- Tieát tröôùc hoïc baøi gì?
- Goïi HS leân baûn veõ hình.
- Nhận xét ghi ñieåm.
3.Bài mới:
a. Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ tiếp tục tìm hiểu về cách tính “Chu vi hình tròn”.
- GV ghi tựa bài lên bảng.
b.Giới thiệu công thức tính chu vi hình tròn.
- Gv lấy hình tròn đã cắt trên bìa cứng có bán kính 2cm.
- Gv yêu cầu hs thực hiện như hướng dẫn (SGK).
- Gv: khi hình tròn lăn tròn trên thướt đó thì thấy rằng điểm A lăn đến vị trí điểm B nằm giữa vị trí 12,5cm và 12,6cm trên thướt kẻ. Độ dài của đường tròn bán kính 2 cm chính là độ dài của đoạn thẳng AB
A
B
 O.12,5	
-Độ dài của một đường tròn gọi là chu vi của hình tròn đó.
-Trong toán học, người ta có thể tính chu vi hình tròn có đường kính 4cm bằng cách nhân đường kính 4cm với số 3,14.
4 x 3,14 = 12,56 (cm).
+ Muốn tính chu vi hình tròn ta làm sao?
c = d x 3,14.
c: là chu vi hình tròn
d: là đường kính.
c = r x 2 x 3,14.
c: là chu vi hình tròn.
R: là bán kính hình tròn. 
Gv nêu VD1 (SGK)
-Nhận xét
Ví dụ 2 (SGK)
- Nhận xét.
c. Thực hành:
Bài 1: Câu c HDHS khá,giỏi .
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Gọi HS lên bảng làm bài
- Nhận xét ghi điểm.
Bài 2: Câu c HDHS khá, giỏi 
- Gọi HS đọc yêu cầu.
- Gọi HS lên bảng làm bài
- Nhận xét ghi điểm.
Bài 3:
- Gv hướng dẫn hs phân tích đề:”
+ đờng kính:?
d = 0,75 m
c = ?
- Theo dõi kèm hs yếu.
- Chấm 10 bài
- Nhận xét
4.Củng cố:
- Vừa rồi học toán bài gì?
- Tổ chức cho HS làm toán
- Nhận xét – tuyên dương.
5. Dặn dò - nhận xét:
- Veà xem laïi baøi vaø chuaån bò cho tieát sau : luyện tập 
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
-Hát
- 2 Hs lên bảng vẽ hình tròn vẽ đường kính và bán kính.
- Hs nhắc lại
-Hs lấy hình tròn đã chuẩn bị có bán kính 2cm đánh dấu điểm A.
-Hs đặt điểm A trùng với vạch O trên cái thước có vạch chia xăng ti mét cho hình tròn lăn tròn.
-Quan sát và lắng nghe
-Hs nêu: hình tròn bán kính 2 cm có chu vi trong khoảng 12,5 cm đến 12,6 cm hoặc hình tròn có đường kính 4 cm có chu vi trong khoảng 12,5cm đến 12,6cm
-Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với 3,14 hoặc muốn tính chu vi hình tròn ta lấy bán kính nhân 2 nhân với 3,14.
 c = d x 3,14.
Hoặc c = r x 2 x 3,14
-Hs áp dụng công thức tính.
-1 hs lên làm, lớp làm nháp.
Chu vi hình tròn
 6 x 3,14 = 18,84 (cm).
- 1 hs làm, lớp làm bảng.
 5 x 2 x 3,14 = 31,4 (cm).
- 1 Hs đọc y/c BT1 
- Hs lên bảng làm, lớp làm bảng con
c = 0,6 x 3,14 = 1,884 (cm)
c = 2,5 x 3,14 = 7,85 (dm)
 4
c = x 3,14 = 2,512 (m).
 5
- Hs nêu yêu cầu BT 2 (SGK).
- 3 Hs làm , lớp làm vào vở.
a) c = 2,75 x 2 x 3,14 = 17,27 (cm)
b) c = 6,5 x 2 x 3,14 = 40,82 (dm)
 1
c = x 2x 3,14 = 3,14 (m).
 2
- Hs đọc yêu cầu BT3.
- 1 Hs làm, lớp làm vào vở.
 Giải
Chu vi của bánh xe là:
 0,75 x 3,14 = 2,355 (m)
 Đs: 2,355 m.
- 2 Hs thi đua tính chu vi hình tròn có r = 3cm
 ****************************
Ngày dạy : 6/01/2012 
 Tập làm văn
LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI
(Dựng đoạn kết bài)
I. Mục tiêu:
- Nhận biết được hai kiểu kết bài ( mở rộng và không mở rộng ) qua hai đoạn kết bài SGK BT1 
- Viết được hai đoạn kết bài theo yêu cầu của BT2 .
- GC: HS khá,giỏi làm được BT3 ( tự nghĩ đề bài viết đoạn kết bài )
- Tự hào về bài làm của mình .
II. Chuẩn bị:
Bảng viết kết bài mở rộng và kết bài không mở rộng (kiến thức đã học).
Bút dạ, giấy khổ to.
II. Các hoạt động dạy học:
TG
HĐGV
HĐHS
1’
5’
1’
23’
4’
1’
Ổn định
KTBC:
- Gọi HS đọc đoạn mở bài ở tiết học trước (đã viết lại)
- Nhận xét, ghi điểm.
3.Bài mới:
a.Giới thiệu bài: Hôm nay các em sẽ tiếp tục “Luyện tập tả người”.
- GV ghio tựa bài lên bảng
b. Hướng dẫn học sinh luyện tập
Bài tập 1:
- Gọi Hs đọc nội dung BT 1(SGK)
- Gọi HS trả lời câu hỏi:
-Gv theo dõi giúp đỡ hs yếu: Hs nếu KB kiểu mở rộng và Kb không mở rộng.
+ Kết bài a viết theo kiểu bài nào?
+ Kết bài b theo kiểu bài nào?
- Nhận xét tuyên dương
Bài tập 2:
- Gv giúp Hs hiểu y/c của đề: chọn 1 trong 4 đề viết một đoạn mở bài theo kiểu mở rộng và không mở rộng.
- Theo dõi hs làm bài.
- Gv nhận xét sửa sai. (Gv phân tích, nhận xét đoạn viết).
4. Củng cố:
- Gọi HS đọc đoạn viết của mình
- Nhận xét tuyên dương
5. Dặn dò:
Chuẩn bị bài sau.
Về viết lại bài chưa đạt yêu cầu.
- 2 HS đọc đoạn mở bài ở tiết học trước (đã viết lại
- Hs nhắc lại.
- Hs đọc nội dung BT 1(SGK) +Lớp đọc thầm thầm 2 đoạn văn suy nghĩ trả lời câu hỏi.
- Một số hs trả lời câu hỏi SGK + Hs khác bổ sung.
+ Đoạn KB: a-kết bài theo kiểu không mở rộng; tiếp nối lời tả về bài, nhấn mạnh tình cảm với người được tả.
+ Đoạn KB b: kết bài theo kiểu mở rộng: sau khi bác nông dân, nói lên tình cảm với bác, bình luận về vai trò người nông dân với XH.
- 2Hs đọc y/c BT2 (SGK) và đọc 4 đề văn T12.
- Lắng nghe.
 - Lớp làm vào vở 3 em làm vào giấy.
- Một số hs đọc đoạn viết của mình.
- Lớp nhận xét, góp ý.
- 3 em làm giấy lên trình bày (đính lên bảng)
- Lớp nhận xét, bổ sung.
- 2 Hs đọc lại đoạn kết (ưu tiên cho hs chưa đọc)
 ******************************

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an L5 tuan 19 chuan Vang Cong Liet.doc