Bài soạn các môn lớp 5 - Tuần 3

Bài soạn các môn lớp 5 - Tuần 3

i.mục tiêu:

-biết đọc đúng văn bản kịch: ngắt giọng,thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách của từng nhân vật trong tình huống kịch.

-hiểu nội dung, ý nghĩa: ca ngợi dì năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng( trả lời các câu hỏi 1,2,3).

hs k-g biết đọc diễn cảm vở kịch theo vai, thể hiện được tính cách nhân nhân vật.

ii. đồ dùng: tranh minh hoùa trong sgk.

iii. các hoạt động dạy học:

 

doc 25 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 12/06/2017 Lượt xem 142Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn các môn lớp 5 - Tuần 3", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3:
Thứ hai, ngày 23 tháng 9 năm 2013
Tập đọc
LềNG DÂN (phần 1)
I.Mục tiờu:
-Biết đọc đúng văn bản kịch: ngắt giọng,thay đổi giọng đọc phù hợp với tính cách của từng nhân vật trong tình huống kịch.
-Hiểu nội dung, ý nghĩa: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng( Trả lời các câu hỏi 1,2,3).
HS K-G biết đọc diễn cảm vở kịch theo vai, thể hiện được tính cách nhân nhân vật.
II. Đồ dùng: Tranh minh hoùa trong SGK. 
III. Các hoạt động dạy học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Bài cũ
 Goùi HS ủoùc baứi: Saộc maứu em yeõu
- Giụựi thieọu baứi:Gv dựng tranh trong SGK giới thiệu
HĐ 1
 Luyeọn ủoùc: 
+Goùi 1HS ủoùc lụứi mụỷ ủaàu giụựi thieọu tỡnh huoỏng dieón ra vụỷ kũch.
+GV ủoùc maóu toaứn baứi (theồ hieọn ủửụùc gioùng tửứng nhaõn vaọt)
+Yeõu caàu HS ủoùc thaứnh tieỏng theo caựch sau (phaõn vai vaứ ủoùc theo lụứi tửứng nhaõn vaọt):
 *ẹoùc noỏi tieỏp nhau trửụực lụựp (2lần). GV keỏt hụùp giuựp HS sửỷa loói caựch ủoùc (phaựt aõm) keỏt hụùp giaỷi nghúa tửứ: cai, hoồng thaỏy,thieọt, queùo voõ, leù, raựng.
Hoạt động 2 Tỡm hieồu noọi dung baứi : 
GV hướng dẫn HS đọc thầm và đọc lướt tìm hiểu nội dung bài trong SGK. 
? Chuự caựn boọ gaởp chuyeọn gỡ nguy hieồm? 
? Dỡ Naờm ủaừ nghú ra caựch gỡ ủeồ cửựu chuự caựn boọ? 
? Trong ủoaùn kũch chi tieỏt naứo laứm em thớch thuự nhaỏt?.
Nêu nội dung chính của đoạn kịch?
HĐ 3: Luyeọn ủoùc dieón caỷm:
 -GV hửụựng daón cho 1 toỏp ủoùc phaõn vai (dỡ Naờm, An, caựn boọ, lớnh, cai), HS thửự 6 laứm ngửụứi daón chuyeọn seừ ủoùc phaàn mụỷ ủaàu.
 Chuự yự: Gioùng cai vaứ lớnh: hoỏng haựch, xaỏc xửụùc.
 Gioùng dỡ Naờm ủoaùn ủaàu tửù nhieõn, ủoaùn sau: than vaừn, giaỷ vụứ, ngheùn ngaứo, traờng troỏi.
 Gioùng An: Gioùng moọt ủửựa treỷ ủang khoực.
-Toồ chửực cho HS ủoùc phaõn vai toaứn boọ ủoaùn kũch.
HĐ 4:Cuỷng coỏ - Daởn doứ:
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
2 HS
- Hs quan sỏt tranh
-1HS ủoùc lụứi mụỷ ủaàu giụựi thieọu tỡnh huoỏng.
-Nghe GV ủoùc.
Đoạn 1: Từ đầu đến  lời dì Năm (Chồng tui. Thằng này là con)
 Đoạn 2: Từ lời cai (Chồng chị à?) đến lời lính (Ngồi xuống!..Rục rịch tao bắn.)
 Đoạn 3: Phần còn lại.
-ẹoùc noỏi tieỏp nhau trửụực lụựp (laởp laùi 2 voứng).
Tổ chức cho HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận, trả lời các câu hỏi tìm hiểu nội dung bài trong SGK. 
ND: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng
- Cửự 6 HS 1 toỏp ủoùc theo vai, HS khaực nhaọn xeựt xem baùn ủoùc ủaừ theồ hieọn phuứ hụùp gioùng nhaõn vaọt chửa. 
- HS đọc theo N6
- Thi đọc hay trước lớp.
- Daởn HS veà nhaứ ủoùc baứi, chuaồn bũ baứi tieỏp theo.
Toán
LUYỆN TẬP
I.Mục tiờu: Biết cộng, trừ, nhân, chia hỗn số và biết so sỏnh các hỗn số.
Giáo dục học sinh yêu thích mon toán.
Bài tập cần làm : Bài 1( 2 ý đầu), Bài 2(a,d), Bài 3. 
HS khá giỏi hoàn thành thêm các bài tập còn lại
II. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Bài cũ :Chuyeồn hoón soỏ thaứnh phaõn soỏ 
Bài mới-Giụựi thieọu baứi.
HĐ 1:HD laứm baứi tập:
Baứi 1
- Yeõu caàu HS thửự tửù leõn baỷng laứm tửứng baứi, HS khaực laứm vaứo vụỷ – GV theo doừi HS laứm.
-Goùi HS ủoỏi chieỏu baứi cuỷa mỡnh nhaọn xeựt ủuựng / sai baứi treõn baỷng cuỷa baùn. Sau ủoự GV choỏt laùi caựch laứm tửứng baứi:
Baứi 2: Chuyeồn caực hoón soỏ sau thaứnh phaõn soỏ:
-Yeõu caàu HS nhaộc laùi caựch chuyeồn hoón soỏ thaứnh phaõn soỏ.
So saựnh caực hoón soỏ: 
a . 3 = ; 2 = Ta coự: > , vaọy 3> 2
Hay :3> 2 Vỡ coự phaàn nguyeõn 3 > 2 .
Baứi 3:
Chuyeồn caực hoón soỏ thaứnh phaõn soỏ roài thửùc hieọn pheựp tớnh:
1 + 1 = + = = 
2 - 1 = - = = 
? neõu caựch coọng, trửứ, nhaõn chia hoón soỏ.
HĐ 2:Cuỷng coỏ – Daởn doứ:
Veà nhaứ laứm baứi ụỷ vụỷ BT toaựn , chuaồn bũ baứi tieỏp theo
2 hs lên bảng làm bài
-HS ủoùc caực baứi taọp 1, 2, 3 sgk, neõu yeõu caàu cuỷa tửứng baứi.
-4 HS leõn baỷng laứm, CL laứm vaứo nháp.
2 = 5 = 
 9 = 12 = 
d. vì nên 
-HS neõu caựch so sánh hoón soỏ
-HS nhaộc laùi caựch chuyeồn hoón soỏ thaứnh phaõn soỏ.
c) 2 x 5 = x 
 = = 14
 d) 3 : 2 = : 
 = x = 
-HS neõu caựch coọng, trửứ, nhaõn chia hoón soỏ.
Chính tả( Nhớ- viết)
THƯ GỬI CÁC HỌC SINH
I. Mục tiờu:
- Viết đúng CT, trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.
- Chép đúng vần của từng tiếng trong hai dòng thơ vào mô hình cấu tạo vần(BT2); biết được cách đặt dấu thanh ở âm chính.
HS khá, giỏi nêu được quy tắc viết dấu thanh trong tiếng.	
II. Các hoạt động dạy học:
1. Baứi cuừ: Goùi HS traỷ lụứi:
a) Nhaộc laùi caỏu taùo phaàn vaàn cuỷa tieỏng ? Laỏy vớ duù? 
b) Tỡm caỏu taùo phaàn vaàn trong tieỏng: quang, mửu, luoàn? 
-GV nhaọn xeựt.
2. Baứi mụựi:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
-Giụựi thieọu baứi: GV neõu muùc ủớch yeõu tieỏt hoùc.
hoạt động1:Hửụựng daón nghe - vieỏt chớnh taỷ.
-Goùi 2 HS ủoùc thuoọc loứng baứi: Thử gửỷi caực hoùc sinh (ụỷ SGK/5, tửứ “Sau 80 naờm giụứi noõ leọ ụỷ coõng hoùc taọp cuỷa caực em”)
- Neỏu coự HS chửa thuoọc baứi GV toồ chửực cho HS oõn laùi baống caựch ủoùc caự nhaõn, ủoàng thanh.
-Yeõu caàu 1 HS leõn baỷng vieỏt, lụựp vieỏt vaứo giaỏy nhaựp caực tửứ: cửụứng quoỏc, kieỏn thieỏt.
- GV nhaọn xeựt baứi HS vieỏt.
Hoạt động2:Vieỏt chớnh taỷ – chaỏm, chửừa baứi chớnh taỷ.
-Yeõu caàu HS ủoùc thaàm baứi chớnh taỷ.
-GV hửụựng daón tử theỏ ngoài vieỏt, caựch trỡnh baứy baứi; lửu yự caực chửừ khoự, chửừ soỏ vaứ caựch trỡnh baứy ủoaùn vaờn.
-GV yeõu caàu HS nhụự laùi ủoaùn vaờn vaứ vieỏt baứi vaứo vụỷ.
-HS tửù soaựt laùi baứi tửù phaựt hieọn loói sai vaứ sửỷa.
-Yeõu caõu HS ủoồi vụỷ theo tửứng caởp ủeồ sửỷa loói sai baống buựt chỡ.
- GV chaỏm baứi, nhaọn xeựt caựch trỡnh baứy vaứ sửỷa sai.
Hoạt động3:Laứm baứi taọp chớnh taỷ.
Baứi 2: -Goùi HS ủoùc baứi taọp 2, xaực ủũnh yeõu caàu cuỷa baứi taọp.
-GV toồ chửực cho caực em laứm baứi caự nhaõn vaứo vở baứi taọp, 1 em leõn baỷng laứm vaứo baỷng.
-GV nhaọn xeựt baứi HS vaứ choỏt laùi caựch laứm:
Baứi 3(học sinh khá giỏi)
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu baứi, traỷ lụứi. GV nhaọn xeựt.
Hoạt động4:Cuỷng coỏ – Daởn doứ: 
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc, tuyeõn dửụng nhửừng HS hoùc toỏt.
-HS neõu laùi caỏu taùo phaàn vaàn cuỷa tieỏng vaứ vũ trớ Daỏu thanh trong tieỏng.
-Veà nhaứ vieỏt laùi caực chửừ sai, chuaồn bũ baứi tieỏp theo
2 HS ủoùc thuoọc loứng, lụựp ủoùc thaàm.
-HS chửa thuoọc oõn laùi baứi.
-1 em leõn baỷng vieỏt, lụựp vieỏt vaứo giaỏy nhaựp.
- HS ủoùc thaàm baứi chớnh taỷ.
-HS vieỏt baứi vaứo vụỷ.
-HS soaựt laùi baứi tửù phaựt hieọn loói sai vaứ sửỷa.
-HS ủoồi vụỷ theo tửứng caởp ủeồ sửỷa loói sai baống buựt chỡ.
-HS ủoùc baứi taọp 2, xaực ủũnh yeõu caàu cuỷa baứi taọp.
- HS ủoùc vaứ laứm vaứo VBT, 1 em leõn baỷng laứm vaứo baỷngù, sau ủoự ủoỏi chieỏu baứi cuỷa mỡnh ủeồ nhaọn xeựt baứi baùn.
-HS quan saựt vũ trớ daỏu thanh ụỷ caực tieỏng vaứ traỷ lụứi, HS khaực boồ sung. Sau doự nhaộc laùi yự GV choỏt.
 HS nhaộc laùi: Daỏu thanh ủaởt ụỷ aõm chớnh ...
Khoa học
CẦN LÀM Gè ĐỂ CẢ MẸ VÀ EM Bẫ ĐỀU KHỎE ?
I. Mục tiờu:
Nêu được những việc nên làm hoặc không nên làm để chăm sóc phụ nữ mang thai
Các KNS cơ bản được giáo dục:Đảm nhận trách nhiệm của bản thân với mẹ và em bé ;Cảm thông, chia sẻ và có ý thức giúp đỡ phụ nữ có thai.
II. Đồ dùng: - Caực hỡnh trang 12, 13 SGK.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Bài cũ? Cụ theồ cuỷa moói ngửụứi ủửụùc hỡnh thaứnh nhử theỏ naứo?
Hoạt động 1:Tỡm hieồu ND:Phuù nửừ coự thai neõn vaứ khoõng neõn laứm gỡ?
-HD HS quan saựt hỡnh 1, 2, 3, 4 trang 12:
? Phuù nửừ coự thai neõn laứm vaứ khoõng neõn laứm gỡ? Taùi sao?
- GV nhaọn xeựt vaứ KL ý đúng.
Hoạt động 2Tỡm hieồu veà traựch nhieọm cuỷa moùi thaứnh vieõn trong gia ủỡnh vụựi phuù nửừ coự thai:
- Yeõu caàu HS quan saựt caực hỡnh 5, 6, 7 trang 13 SGK vaứ neõu ND cuỷa tửứng hỡnh.
-GV nhaọn xeựt vaứ choỏt laùi ND tửứng hỡnh.
? Moùi ngửụứi trong gia ủỡnh caàn laứm gỡ ủeồ theồ hieọn sửù quan taõm, chaờm soực ủoỏi vụựi phuù nửừ coự thai? 
-GV nx vaứ choỏt laùi nhử muùc baùn caàn bieỏt trang 13.
 Hoạt động 3:Troứ chụi: ẹoựng vai:
Gụùi yự HS ủoựng vai theo chuỷ ủeà: Giuựp ủụừ phuù nửừ coự thai.
 + TH1: Em ủang treõn ủửụứng ủeỏn trửụứng raỏt voọi vỡ hoõm nay em daọy muoọn thỡ gaởp coõ Hoa haứng xoựm ủi cuứng ủửụứng. Coõ Hoa ủang mang thai laùi phaỷi xaựch nhieàu ủoà treõn tay. Em seừ laứm gỡ khi ủoự? 
TH2: OÂ toõ chaọt quaự, boóng1 phuù nửừ coự thai bửụực leõn xe. Chi ủửa maột tỡm choó ngoài nhửng khoõng coứn. Em seừ laứm gỡ khi ủoự? 
-Yeõu caàu caực nhoựm trỡnh dieón trửụực lụựp.
-GV nxeựt, khen ngụùi caực nhoựm dieón toỏt, coự vieọc laứm thieỏt thửùc vụựi phuù nửừ coự thai.
 Hoạt động 4:Cuỷng coỏ – Daởn doứ:
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-HS hoaùt ủoọng theo nhoựm 2 em quan saựt hỡnh 1, 2, 3, 4 trang 12 SGk traỷ lụứi noọi dung GV yeõu caàu.
-ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy, nhoựm khaực boồ sung.
-2 em ủoùc muùc baùn caàn bieỏt SGK trang 12.
`-HS laứm vieọc caự nhaõn quan saựt caực hỡnh 5, 6, 7 trang 13 SGK vaứ neõu noọi dung cuỷa tửứng hỡnh.
-HS ủoùc laùi muùc baùn caàn bieỏt trang 13.
-Nhoựm trửụỷng leõn boỏc thaờm tỡnh huoỏng vaứ yeõu caàu thaỷo luaọn, tỡm caựch giaỷi quyeỏt, choùn vai vaứ dieón trong nhoựm.
-Nhoựm leõn trỡnh dieón.
1 HS ủoùc muùc: Baùn caàn bieỏt.
..............................................................................................................
Thứ ba, ngày 24 tháng 9 năm 2013
Thể dục
BÀI 5
I. Mục tiêu: - Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dồn hàng, dàn hàng, quay phải, quay trái, quay sau,. Yêu cầu đều, đẹp, đúng với khẩu lệnh.
- Biết cỏch chơi và tham gia được trò chơi “bỏ khăn” 
II. Đặc điểm, phương tiện
- Địa điểm: Trên sân trường, vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn luyện tập.
- Phương tiện: Chuẩn bị 1 còi, 1-2 chiếc khăn tay.
III. Nội dung và phương pháp lên lớp
HĐ1. Phần mở đầu
- Tập hợp lớp và phổ biến nhiệm vụ của giờ học
- Trò chơi thi đua xếp hàng
HĐ2. Phần cơ bản
a, Đội hình đội ngũ
Ôn tập hợp hàng dọc, dóng hàng, quay trái, phải, sau, dàn hàng dồn hàng . 
Lần 1: do cán sự lớp điều khiển, lớp tập, GV sửa sai cho HS.
Lần 2: chia tổ tập luyện, Tổ trưởng điều khiển.
Lần 3: tập hợp lớp các tổ thi đua trình diễn.
b, Trò chơi vận động
- Chơi trò chơi “bỏ khăn”
- Tập hợp HS theo đội hình chơi, GV nêu tên trò chơi giải thích cách chơi
- Tổ chức cho HS chơi.
HĐ3: Phần kết thúc
- HS hát một bài và vỗ tay theo nhịp.
- GV cùng HS hệ thống bài.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học.
Luyện từ và câu
Mở rộng vốn từ: Nhân dân
I. Mục tiờu:
Xếp từ ngữ cho trước vể chủ điểm Nhân dân vào nhóm thích hợp(BT ... ồ sung
-Hoùc sinh laộng nghe. ẹửa ra caực tỡnh huoỏng (ẹửực caàn phaỷi ruựt kinh nghieọm laàn sau phaỷi coự traựch nhieọm vụựi vieọc laứm cuỷa mỡnh).
-HS thaỷo luaọn theo nhoựm 4 em ruựt ra ghi nhụự.
-1 hoùc sinh ủoùc vaứ neõu.
-Hoùc sinh hoaùt ủoọng caự nhaõn ủoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi.
-HS trỡnh baứy trửụực lụựp, lụựp theo doừi, nhaọn xeựt.
-Lụựp thửùc hieọn baống caựch ủoàng yự hay khoõng ủoàng yự vụựi nhửừng yự kieỏn baùn ủửa ra.
-Hoùc sinh giaỷi thớch. 
******************************************
Thứ sáu, ngày 27 tháng 9 năm 2013
Tập làm văn
Luyện tập tả cảnh
I. Mục tiờu:
 - Nắm ý chính của 4đoạn văn và chọn một đoạn để hoàn chỉnh theo yêu cầu của BT1 
- Dựa vào dàn ý bài văn miêu tả cơn mưa đã lập trong tiết trước, viết được một đoạn văn có chi tiết và hình ảnh hợp lý(BT2).
HS khá, giỏi biết hoàn chỉnh đoạn văn ở BT1 Và chuyển một phần dàn ý thành đoạn văn miêu tả khá sinh động.
-BVMT: Giỳp HS cảm nhận được vẻ đẹp của thiờn nhiờn từ đú giỏo dục ý thức bảo vệ mụi trường.
II. Đồ dùng: - Baỷng phuù ghi saỹn noọi dung chớnh cuỷa 4 ủoaùn vaờn taỷ cụn mửa.
- HS coự daứn yự baứi vaờn taỷ cụn mửa.
III. Các hoạt động dạy học:
1.OÅn ủũnh. Chổnh ủoỏn neà neỏp lụựp.
2.Baứi cuừ: Goùi 2 HS leõn baỷng ủoùc laùi daứn yự mieõu taỷ cụn mửa ủaừ laọp ụỷ tieỏt trửụực. 
3.Baứi mụựi. 
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Giụựi thieọu baứi: GV neõu yeõu caàu tieỏt hoùc.
Hửụựng daón HS laứm baứi taọp 1: 
-Goùi HS ủoùc toaứn boọ noọi dung baứi taọp 1.
-Yeõu caàu caỷ lụựp ủoùc thaàm boỏn ủoaùn vaứ xaực ủũnh noọi dung chớnh cuỷa moói ủoaùn. 
-Goùi HS traỷ lụứi. Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt. 
-GV nhaọn xeựt, choỏt laùi yự chớnh cho moói ủoaùn (baống caựch ủửa baỷng phuù ủaừ vieỏt noọi dung chớnh cuỷa 4 ủoaùn vaờn).
ẹoaùn 1: Giụựi thieọu cụn mửa raứo – aứo aùt tụựi roài taùnh ngay.
ẹoaùn 2: Taỷ aựnh naộng vaứ caực con vaọt sau cụn mửa.
ẹoaùn 3: Taỷ caõy coỏi sau cụn mửa.
ẹoaùn 4: Taỷ ủửụứng phoỏ vaứ con ngửụứi sau cụn mửa.
-GV giao nhieọm vuù cho caỷ lụựp:
Choùn, hoaứn chổnh 1 hoaởc 2 ủoaùn baống caựch vieỏt theõm vaứo choó coự daỏu ().
-Toồ chửực cho HS laứm baứi vaứo vụỷ – GV theo doừi nhaộc nhụỷ. Neỏu HS coứn luựng tuựng GV nhaộc caực em chuự yự vieỏt dửùa treõn noọi dung chớnh moói ủoaùn vớ duù ủoaùn 4 noọi dung chớnh taỷ: ẹửụứng phoỏ vaứ con ngửụứi sau cụn mửa thỡ chổ vieỏt theõm veà ủửụứng phoỏ vaứ con ngửụứi.
-Yeõu caàu HS noỏi tieỏp nhau ủoùc baứi trửụực lụựp. Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt. GV khen ngụùi nhửừng HS bieỏt hoaứn chổnh ủoaùn vaờn hụùp lớ, tửù nhieõn. Vớ duù theõm vaứo choó() caực noọi dung sau:
Hoạt động2:Hửụựng daón HS laứm baứi taọp 2: 
- Goùi 1 em neõu yeõu caàu cuỷa ủeà baứi.
Gụùi yự: Dửùa treõn hieồu bieỏt veà ủoaùn vaờn trong baứi vaờn taỷ cụn mửa cuỷa baùn HS, caực em seừ taọp chuyeồn moọt phaàn trong daứn yự baứi vaờn taỷ cụn mửa (ủaừ laọp trong tieỏt TLV trửụực) thaứnh moọt ủoaùn vaờn mieõu taỷ chaõn thửùc, tửù nhieõn.
- Yeõu caàu HS laứm baứi caự nhaõn.
- Sau 10 -12 phuựt laứm baứi, yeõu caàu moọt soỏ em ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh, lụựp theo doừi vaứ nhaọn xeựt.
- GV nghe, nhaọn xeựt vaứ chaỏm ủieồm cho hoùc sinh.
Hoạt động3:Cuỷng coỏ- Daởn doứ: 
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Daởn veà nhaứ hoaứn thieọn caực ủoaùn vaờn coứn laùi vaứo vụỷ, chuaồn bũ baứi: Luyeọn taọp taỷ caỷnh.
-HS ủoùc toaứn boọ noọi dung baứi taọp 1, lụựp ủoùc thaàm.
-HS traỷ lụứi, HS khaực nhaọn xeựt.
-HS laứm baứi vaứo vụỷ.
-HS ủoùc baứi noỏi tieỏp nhau trửụực lụựp.
1 em neõu, lụựp theo doừi vaứo SGK.
- Chuự yự nghe.
- Tửứng caự nhaõn thửùc hieọn.
5-6 em laàn lửụùt ủoùc baứi laứm, lụựp nhaọn xeựt baứi cuỷa baùn.
Toán
Ôn tập về giải toán
I. Mục tiờu:
 Làm được bài tập dạng tìm hai số khi biết tổng(hiệu) và tỉ số của hai số đó.	
Bài tập cần làm : Bài 1. HS khá giỏi hoàn thành thêm các bài tập còn lại
II. Các hoạt động dạy học:
OÅn ủũnh: Chổnh ủoỏn neà neỏp lụựp.
2. Baứi cuừ: Goùi HS leõn baỷng laứm baứi, HS dửụựi lụựp laứm vaứo vụỷ nhaựp.
a) Tớnh 1 ; b) Tỡm x bieỏt: x-( -GV nhaọn xeựt ghi ủieồm.
3. Baứi mụựi:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
-Giụựi thieọu baứi.
Hoạt động1:Hửụựng daón oõn taọp veà giaỷi toaựn:
1. Baứi toaựn veà tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng vaứ tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoự.
-GV cheựp baứi toaựn 1 leõn baỷng – Yeõu caàu HS ủoùc vaứ xaực ủũnh daùng toaựn – chổ roừ ủaõu laứ toồng, ủaõu laứ tổ, ủaõu laứ soỏ phaàn tửụng ửựng cuỷa soỏ lụựn, soỏ beự?
-Yeõu caàu 1 em leõn baỷng toựm taột vaứ giaỷi, HS khaực laứm vaứo vụỷ.
- GV nhaọn xeựt choỏt laùi caựch laứm:
 ?
Toựm taột: Soỏ beự : 
 ? 121
 Soỏ lụựn: 
Baứi giaỷi
Theo sụ ủoà toồng soỏ phaàn baống nhau laứ:
5 + 6 = 11(phaàn)
Soỏ beự laứ: 121 : 11 x 5 = 55
Soỏ beự laứ: 121 – 55 = 66 
ẹaựp soỏ: soỏ beự 55; soỏ lụựn 66
2. Baứi toaựn veà tỡm hai soỏ khi bieỏt hieọu vaứ tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoự.
( GV trỡnh tửù hửụựng daón nhử Baứi toaựn veà tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng vaứ tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoự)
Hoạt động2: Luyeọn taọp - thửùc haứnh:
Yeõu caàu HS ủoùc baứi taọp sgk, neõu yeõu caàu vaứ laứm baứi – GV theo doừi HS laứm.
- GV choỏt caựch laứm baứi HS vaứ ghi ủieồm.
Baứi 1: Goùi HS ủoùc baứi, xaực ủũnh caựi ủaừ cho, caựi phaỷi tỡm, toựm taột vaứ laứm baứi. 
Baứi giaỷi:
a. Toồng soỏ phaàn baống nhau laứ: 7 + 9 = 16 (phaàn)
Soỏ lụựn laứ : 80 : 16 x 9 = 45
Soỏ beự laứ : 80 – 45 = 35.
 ẹaựp soỏ : 45 vaứ 35.
b. Hieọu soỏ phaàn baống nhau laứ: 9 – 4 = 5 (phaàn)
Soỏ lụựn laứ : 55 : 5 x 9 = 99
Soỏ beự laứ: 99 – 55 = 44. 
ẹaựp soỏ ; 99 vaứ 44
Hoạt động3:Cuỷng coỏ- Daởn doứ: 
-Veà nhaứ laứm baứi ụỷ vụỷ BT toaựn , chuaồn bũ baứi tieỏp theo.
-HS hoaùt ủoọng caự nhaõn traỷ lụứi noọi dung GV yeõu caàu. 
-1 em leõn baỷng toựm taột vaứ giaỷi, lụựp giaỷi vaứo giaỏy nhaựp.
-Nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa baùn treõn baỷng.
-HS nhaộc laùi caựch giaỷi daùng toaựn veà tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng vaứ tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoự.
- Sau ủoự yeõu caàu HS nhaộc laùi caựch giaỷi daùng toaựn veà tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng vaứ tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoự.
-Baứi 1, ủoùc, tỡm hieồu baứi toaựn, toựm taột vaứ giaỷi vaứo vụỷ, 1 em leõn baỷng laứm.
-Yeõu caàu HS nhaộc laùi caựch giaỷi toaựn veà tỡm hai soỏ khi bieỏt toồng (hoaởc hieọu) vaứ tổ soỏ cuỷa hai soỏ ủoự.
Địa lí
Khí hậu
I.Mục tiờu:
- Nêu được một số đặc điểm chính của khí hậu Việt Nam:
+ Khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa.
+ Có sự khác nhau giữa hai miền: miền Bắc có mùa đông lạnh, mưa phùn: miền Nam nóng quanh năm với 2 mùa mưa, khô rõ rệt.
- Nhận biết ảnh hưởng của khí hậu tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta, ảnh hưởng tích cực: cây cối xanh tốt quanh năm, sản phẩm nông nghiệp đa dạng; ảnh hưởng tiêu cực: thiên tai, lũ lụt, hạn hán,
- Chỉ ranh giới khí hậu Bắc- Nam( dãy núi Bạch Mã) trên bản đồ(lược đồ).
- Nhận xết được bảng số liệu ở mức độ đơn giản.
HS khá,giỏi:
 + Giải thích được vì sao Việt Nam có khí hậu nhiệt đới giói mùa.
+ biết chỉ các hướng gió: đông bắc, tây nam, đông nam.
II. Đồ dùng: Baỷn ủoà ủũa lớ tửù nhieõn, baỷn ủoà khớ haọu Vieọt Nam, quaỷ ủũa caàu.
III. Các hoạt động dạy học:
1.Baứi cuừ: Goùi HS traỷ lụứi caõu hoỷi – Sau ủoự GV nhaọn xeựt ghi ủieồm.
H: Trỡnh baứy ủaởc ủieồm chớnh cuỷa ủũa hỡnh nửụực ta? H: Chổ treõn baỷn ủoà vaứ neõu teõn moọt daừy nuựi lụựn vaứ moọt ủoàng baống lụựn. 
	H: Keồ teõn moọt soỏ loaùi khoaựng saỷn ụỷ nửụực ta vaứ nụi phaõn boỏ chuựng?
2. Baứi mụựi:
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
Giụựi hieọu baứi: GV neõu yeõu cuỷa tieỏt hoùc.
Hoạt động1:Tỡm hieồu noọi dung: Nửụực ta coự khớ haọu nhieọt ủụựi gioự muứa :
-Yeõu caàu HS theo nhoựm ủoùc muùc 1 SGK, quan saựt quaỷ ủũa caàu, roài thaỷo luaọn nhoựm hoaứn thaứnh noọi dung sau:
 +Chổ vũ trớ Vieọt Nam treõn quaỷ ủũa caàu cho bieỏt nửụực ta naốm ụỷ ủụựi khớ haọu naứo?
 +Neõu ủaởc ủieồm khớ haọu nhieọt ủụựi gioự muứa cuỷa nửụực ta.
 +Chổ vaứ neõu teõn hửụựng gioự thaựng 1 vaứ thaựng 7 ụỷ hỡnh 1.
-Yeõu caàu ủaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy tửứng noọi dung moọt nhoựm khaực boồ sung. Sau ủoự GV sửỷa chửừa nhaọn xeựt vaứ giuựp hoaứn thieọn caõu traỷ lụứi.
Hoạt động2:Tỡm hieồu ND: Sửù khaực bieọt giửừa khớ haọu caực mieàn.
-GV goùi 1 HS chổ daừy nuựi Baùch Maừ vaứ GV giụựi thieọu Baùch Maừ laứ ranh giụựi khớ haọu giửừa mieàn Baộc vaứ mieàn Nam.
-Yeõu caàu HS laứm vieọc theo caởp ủoùc muùc 2 ụỷ SGK hoaứn thaứnh caực gụùi yự sau:
Haừy tỡm sửù khaực nhau giửừa khớ haọu mieàn Baộc vaứ khớ haọu mieàn Nam. Cuù theồ:
 +Sửù cheõnh leọch nhieọt ủoọ giửừa thaựng 1 vaứ thaựng 7.
 +Veà caực muứa khớ haọu.
 + Chổ treõn hỡnh 1, mieàn khớ haọu coự muứa ủoõng laùnh vaứ mieàn khớ haọu noựng quanh naờm.
-Yeõu caàu ủaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy tửứng noọi dung moọt - nhoựm khaực boồ sung. Sau ủoự GV sửỷa chửừa nhaọn xeựt vaứ giuựp HS hoaứn thieọn caõu traỷ lụứi.
Hoạt động3:Tỡm hieồu ND: AÛnh hửụỷng cuỷa khớ haọu.
-Yeõu caàu HS caỷ lụựp tỡm hieồu muùc 3 SGK traỷ lụứi caõu hoỷi:
H: Neõu aỷnh hửụỷng cuỷa khớ haọu tụựi ủụứi soỏng vaứ saỷn xuaỏt cuỷa nhaõn daõn ta? Chuựng ta phaỷi laứm gỡ ủeồ giaỷm bụựt thieõn tai?
Hoạt động4:Củng cố- dặn dò: - Yêu cầu học sinh đọc phần ghi nhớ ở SGK, GV nhận xét tiết học.
- Dặn học sinh về nhà, chuẩn bị bài tiếp theo.
-HS theo nhoựm ủoùc muùc 1 SGK, quan saựt quaỷ ủũa caàu, roài thaỷo luaọn nhoựm hoaứn thaứnh noọi dung GV yeõu caàu.
-ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy tửứng noọi dung moọt nhoựm khaực boồ sung.
-1 HS chổ daừy nuựi Baùch Maừ, HS khaực boồ sung.
-HS laứm vieọc theo caởp ủoùc muùc 2 ụỷ SGK hoaứn thaứnh nhieọn vuù GV giao.
-ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy, nhoựm khaực boồ sung.
-HS traỷ lụứi caự nhaõn, HS khaực boồ sung. 
Yeõu caàu HS traỷ lụứi, GV nhaọn xeựt vaứ giuựp HS hoaứn thieọn caõu traỷ lụứi.
Sinh hoạt lớp
1 .Nhaọn xeựt tỡnh hỡnh lụựp trong tuaàn 3
- Lụựp trửụỷng ủieàu khieồn buoồi sinh hoaùt.
- Toồ trửụỷng baựo caựo, xeỏp loaùi toồ vieõn (coự keứm soồ ).
- YÙ kieỏn caực thaứnh vieõn.
-Lụựp trửụỷng nhaọn xeựt chung.
-GV nghe giaỷi ủaựp, thaựo gụừ.
- GV toồng keỏt chung: 
2- Phửụng hửụựng tuaàn 4 Tham gia toỏt caực khoaỷn baỷo hieồm, tieỏp tuùc thu caực khoaỷn tieồn nhaứ trửụứng quy ủũnh.
Tieỏp tuùc oồn ủũnh neà neỏp, duy trỡ sú soỏ, ủi hoùc ủuựng giụứ, ra veà traọt tửù.
Hoùc baứi vaứ laứm baứi trửụực khi ủeỏn lụựp.
Caực baùn gioỷi giuựp ủụừ baùn yeỏu, xaõy dửùng ủoõi baùn cuứng tieỏn.
Thi ủua giaứnh nhieàu hoa ủieồm mửụứi. 
Tớch cửùc tham gia moùi phong traứo trửụứng, lụựp, ẹoọi.
3. Sinh hoaùt taọp theồ:
Neỏu coứn thụứi gian GV cho HS sinh hoaùt ca haựt ủeồ oõn laùi caực baứi haựt baứi haựt cuỷa ẹoọi, baứi haựt Quoỏc ca.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 3 lop 5.doc