Bài soạn lớp 5 - Tuần 10

Bài soạn lớp 5 - Tuần 10

I. Mục tiêu:

 1. Kiến thức: - Ôn lại các bài văn miêu tả trong 3 chủ điểm: Việt Nam, Tổ quốc em, Cánh chim hòa bình. Con người với thiên nhiên, trao dồi kỹ năng đọc. Hiểu và cảm thụ văn học.

 2. Kĩ năng: - Biết đọc diễn cảm một bài văn miêu tả thể hiện cảm xúc, làm nổi bật những hình ảnh được miêu tả trong bài.

 3. Thái độ: -Yêu thiên nhiên, con người, giữ gìn sự trong sáng giàu đẹp của Tiếng Việt.

IIÑoà duøng daïy hoïc : Baûng phuï thoáng keâ caùc baøi thô .

III. Các hoạt động:

1/ OÂån ñònh toå chöùc :

2/Kieåm tra baøi cuõ : Giáo viên yêu cầu học sinh đọc từng đoạn.Học sinh tự đọc câu hỏi – Học sinh trả lời.

- Giáo viên nhận xét cho điểm.

 

doc 28 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 30/05/2017 Lượt xem 304Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn lớp 5 - Tuần 10", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 10 Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2013
TẬP ĐỌC: 	
	 Tieát 19 ÔN TẬP. 
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức: - Ôn lại các bài văn miêu tả trong 3 chủ điểm: Việt Nam, Tổ quốc em, Cánh chim hòa bình. Con người với thiên nhiên, trao dồi kỹ năng đọc. Hiểu và cảm thụ văn học.
 2. Kĩ năng: - Biết đọc diễn cảm một bài văn miêu tả thể hiện cảm xúc, làm nổi bật những hình ảnh được miêu tả trong bài.
 3. Thái độ: -Yêu thiên nhiên, con người, giữ gìn sự trong sáng giàu đẹp của Tiếng Việt.
IIÑoà duøng daïy hoïc : Baûng phuï thoáng keâ caùc baøi thô .
III. Các hoạt động:
1/ OÂån ñònh toå chöùc : 
2/Kieåm tra baøi cuõ : Giáo viên yêu cầu học sinh đọc từng đoạn.Học sinh tự đọc câu hỏi – Học sinh trả lời.
Giáo viên nhận xét cho điểm.
3/Bài mới:
Tg
Hoaït ñoäng cuûa thaày. 
Hoaït ñoäng cuûa troø. 
hñbt
1’
30’
10’
10’
10’
a. Giới thiệu bài mới: 
Ôn tập và kiểm tra.
b- Các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh ôn lại các bài văn miêu tả trong 3 chủ điểm: Việt Nam, Tổ quốc em, Cánh chim hòa bình. Con người với thiên nhiên	
Bài 1:
Phát giấy cho học sinh ghi theo cột thống kê.
Giáo viên yêu cầu nhóm dán kết quả lên bảng lớp.
Giáo viên nhận xét bổ sung.
Giáo viên treo bảng phụ ghi sẵn kết quả làm bài.
	Bài 2:
Giáo viên yêu cầu học sinh kết hợp đọc minh họa.
• Giáo viên chốt.
v	Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh biết đọc diễn cảm một bài văn miêu tả thể hiện cảm xúc, làm nổi bật những hình ảnh được miêu tả trong bài (đàm thoại).
• Thi đọc diễn cảm.
• Giáo viên nhận xét.
v	Hoạt động 3: 
Thi đua: Ai hay hơn? Ai diễn cảm hơn (2 dãy) – Mỗi dãy cử một bạn, chọn đọc diễn cảm một đoạn mình thất nhất.
Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động nhóm, 
Học sinh Laäp baûng thoáng keâ caùc baøi thô ñaõ hoïc trong caùc giôø Taäp ñoïc töø tuaàn 1 ñeùn tuaàn 9 
– Đại diện nhóm trình bày kết quả.
– 1, 2 học sinh nhìn bảng phụ đọc kết quả.
Học sinh nêu yêu cầu bài tập 2.
Tổ chức thảo luận cách đọc đối với bài miêu tả.
Thảo luận cách đọc diễn cảm.
Đại diện nhóm trình bày có minh họa cách đọc diễn cảm. 
Các nhóm khác nhận xét.
Hoạt động nhóm đôi, cá nhân.
Đại diện từng nhóm thi đọc diễn cảm (thuộc lòng).
Cả lớp nhận xét.
Học sinh hai dãy đọc + đặt câu hỏi lẫn nhau.
Baûng phuï 
4/Hoạt động nối tiếp: 
-Chuẩn bị: “Ôn tập(tt)”.Nhận xét tiết học
********************************
Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2013
 Toaùn
 Tieát 46: LUYEÄN TAÄP CHUNG
I. Muïc tieâu: - HS bieát :
 - Chuyeån phaân soá thaäp phaân thaønh soá thaäp phaân. Ñoïc soá thaäp phaân. 
- So saùnh soá ño ñoä daøi vieát döôùi moät soá daïng khaùc nhau. 
- Giaûi baøi toaùn lieân quan ñeán “ruùt veà ñôn vò” hoaëc “tæ soá”. 
 - HS yeâu thích moân hoïc 
II. Ñoà duøng daïy - hoïc: Baûng phuï vieát noäi dung baøi taäp 4/49. 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu:
1. Kieåm tra baøi cuõ: - Goïi 2 HS laøm baûng söûa caùc baøi taäp höôùng daãn luyeän taäp theâm cuûa caùc tieát hoïc tröôùc. - GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm
2. Baøi môùi: 
Tg
Hoaït ñoäng cuûa thaày. 
Hoaït ñoäng cuûa troø. 
hñbt
1’
7
8’
8’
8’
a. Giôùi thieäu baøi: 
 Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. 
b. Noäi dung:
*Hoaït ñoäng1 Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 1. Baøi 1/48:
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. 
- GV yeâu caàu HS laøm nhaùp. 
- Goïi HS ñoïc keát quaû laøm vieäc. 
- GV vaø HS nhaän xeùt. 
*Hoaït ñoäng2: 
Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 2. 
Baøi 2/49 :
- Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp. 
- GV höôùng daãn HS ñoåi 4 soá sau ñoù choïn keát quaû ñuùng. 
*Hoaït ñoäng3: 
Baøi 3/49:
- Goïi HS neâu yeâu caàu baøi taäp. 
- Yeâu caàu HS laøm baøi vaøovôû baøi taäp.
* Hoaït ñoäng4
- Höôùng daãn HS laøm baøi taäp 4. 
Baøi 4/49:
- Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi. 
- GV höôùng daãn HS toùm taét. 
- Baøi toaùn coù theå giaûi theo nhöõng caùch naøo?
- GV yeâu caàu HS töï laøm baøi vaøo vôû. 
- 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp. 
- HS laøm nhaùp. 
- HS phaùt bieåu. 
- 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp. 
- HS laøm vieäc nhoùm ñoâi. 
- 1 HS neâu yeâu caàu baøi taäp. 
- HS laøm vôû baøi taäp 
- 1 HS ñoïc ñeà baøi. 
- Coù 2 caùch: “ruùt veà ñôn vò” vaø “tæ soá”
- HS laøm baøi vaøo vôû. 
-1HS leân baûng laøm baøi 
-Caû lôùp nhaän xeùt 
3/Hoaït ñoäng noái tieáp:
- GV nhaän xeùt vaø ghi ñieåm tieát hoïc. 
- Yeâu caàu veà nhaø oân caùc kieán thöùc ñaõ hoïc 
*************************************************
Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2013
KEÅCHUYEÄN
Tieát 10 OÂN TAÄP
I Muïc Tieâu : -Hs :oân laïi caùc baøi taäp ñoïc laø vaên mieâu taû ñaõ hoïc trong 3 chuû ñieåm : Vieät Nam –Toå quoác em .Caùnh chim hoaø bình . Con ngöôøi vôùi thieân nhieân trau doài kó naêng caûm thuï vaên hoïc .-Tìm vaø ghi laïi ñöôïc caùc chi tieát maø h/s thích nhaáttrong caùc baøi vaên mieâu taû ñaõ hoïc 
II Ñoø duøng daïy hoïc : -Tranh minh hoaï caùc baøi hoïc 
III Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc : 
1/OÂån ñònh toå chöùc:
2 –Baøi môùi 
Tg
Hoaït ñoäng cuûa thaày. 
Hoaït ñoäng cuûa troø. 
hñbt
1’
32’
- a/Giôùi thieäu baøi GV neâu muïc ñích yeâu caàu 
b./Luyeän taäp :
-GV ghi leân baûng teân 4 baøi vaên : Quang caûnh laøng maïc ngaøy muøa .Moät chuyeân gia maùy xuùc .Kì dieäu röøng xanh ,Ñaát muõi Caø Mau 
-GV khuyeán khích HS noùi nhieàu chi tieát 
-GV nhaän xeùt khen ngôïi h/s tìm ñöôïc nhöõng chi tieát hay 
3 HS ñoïc baøi 
-HS laøm baøi caù nhaân 
+ Ghi laïi chi tieát mình thích nhaát trong baøi .suy nghó giaûi thích lí do vì sao mình thích 
-HS noái tieáp nhau noùi chi tieát mình thích 
3/Hoạt ñộng nối tiếp: -GV nhaän xeùt tieát hoïc 
Daën HS töï oân laïi töø ngöõ ñaõ hoïc trong caùc chuû ñieåm 
Thứ hai, ngày 28 tháng 10 năm 2013
LỊCH SỬ: 	
Tieát 10 BÁC HỒ ĐỌC “ TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP” 
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức:-Học sinh biết: neâu moät soá neùt veà cuoäc mit tinh ngaøy 2-9 1945 taïi Quaûng tröôøng Ba Ñình ( Haø Noäi ) Chuû tòch Hoà Chí Minh ñoïc Tuyeân Ngoân Ñoäc Laäp ,Khai sinh ra nöôùc Vieät Nam Daân chuû coäng hoaø . 
 2. Kĩ năng: Ñaây laø söï kieän lòch söû troïng ñaïi , ñaùnh daáu söï ra ñôøi cuûa nöôùc Vieät Nam Daân chuû Coäng hoaø ..
 3. Thái độ:-Học sinh yêu kính, biết ơn Bác Hồ.
II.Ñoà duøng daïy - hoïc:
+ GV: Hình ảnh SGK: Ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.
III. Các hoạt động:
1.OÂån ñònh toå chöùc : 
2.Kieåm tra baøi cuõ: Gọi 2HS trả lời:
Tại sao nước ta chọn ngày 19/ 8 làm ngày kỉ niệm Cách mạng tháng 8 1945?
Ý nghĩa của cuộc Tổng khởi nghĩa năm 1945?
Giáo viên nhận xét ghi ñieåm.
3/Bài mới:
Tg
Hoaït ñoäng cuûa thaày. 
Hoaït ñoäng cuûa troø. 
hñbt
1’
30’
10’
10’
10’
a. Giới thiệu bài : 
Bác Hồ đọc “Tuyên ngôn Độc lập”.
b.Các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Thuật lại diễn biến buổi lễ “Tuyên ngôn Độc lập”.
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc SGK, đoạn “Ngày 2/ 9/ 1945. Bắt đầu đọc bản “Tuyên ngôn Đọc lập”.
-Giáo viên gọi 3, 4 em kể lại đoạn đầu của buổi lễ tuyên bố độc lập.
-Giáo viên nhận xét giới thiệu ảnh “Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập”.
v	Hoạt động 2: Nội dung của bản “Tuyên ngôn độc lập”.
Trình bày nội dung chính của bản “Tuyên ngôn độc lập”?
Nêu lại những nét cơ bản của buổi lễ tuyên bố độc lập.
- Giáo viên nhận xét.
v	Hoạt động 3: 
Giáo viên tổ chức cho học sinh phát biểu ý kiến về:
+ Ý nghĩa của buổi lễ tuyên bố độc lập.
+ Nêu cảm nghĩ, kỉ niệm của mình về ngày 2/ 9.
Hoạt động nhóm đôi
Học sinh đọc SGK và kể lại cho nhau nghe đoạn đầu của buổi lễ tuyên bố độc lập.
Học sinh thuật lại.
Hoạt động nhóm bốn.
Học sinh thảo luận theo nhóm 4, nêu được các ý.
Gồm 2 nội dung chính.
+ Khẳng định quyền độc lập, tự do thiêng liêng của dân tộc VN.
+ Dân tộc VN quyết râm giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.
Học sinh thuật lại cần đủ các phần sau:
+ Đoạn đầu.
+ Bác Hồ đọc “ Tuyên ngôn Độc lập”.
+ Buổi lễ kết thúc trong không khí vui sướng và quyết tâm của nhân dân: đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững độc lập dân tộc.
Hoạt động cá nhân, lớp.
Ngày 2/ 9/ 1945 trở thành ngày lễ Quốc Khánh của dân tộc ta, đánh dấu thời điểm VN trở thành 1 nước độc lập.
Học sinh nêu
4/Hoạt động nối tiếp: 
Chuẩn bị: Ôn tập.Nhận xét tiết học 
********************************************************************
Thứ ba, ngày 29 tháng 10 năm 2013
Chính taû
Tieát 10 OÂN TAÄP GIÖÕA HOÏC KYØ I 
I. Muïc tieâu:- Ñoïc troâi chaûy , löu loaùt baøi taäp ñoïc daõ hoïc; toác ñoä khoaûng 100 tieáng/ phuùt; bieát ñoïc dieãn caûm ñoaïn thô, ñoaïn vaên; thuoäc 2-3 baøi thô, ñaïn vaên deã nhôù, hieåu ND chính, yù nghóa cô baûn cuûa baøi thô, vaên
- Nghe – vieát ñuùng baøi chính taû, toác ñoä 95 chöõ/ 15 phuùt, khoâng maéc quaù 5 loãi
- Qua baøi chính taû neâu cao nhaän thöùc BVMT, leân aùn nhöõng ngöôøi phaù hoaïi moâi tröôøng thieân nhieân vaø taøi nguyeân ñaát nöôùc
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
GV: Phieáu vieát teân töøng baøi taäp ñoïc vaø HTL nhö tieát 1.
HS: SGK; vôû chính taû
III. Caùc hoaït ñoäng daïy – hoïc:
1. OÅn ñònh
2. KTBaøi cuõ: 
3. Baøi môùi:
- GV neâu yeâu caàu cuûa tieát oân taäp.
Tg
Hoaït ñoäng cuûa thaày. 
Hoaït ñoäng cuûa troø. 
hñbt
15’
20’
HÑ1: Luyeän ñoïc 
- Luyeän ñoïc dieãn caûm caùc baøi taäp ñoïc vaø thi ñoïc thuoäc loøng caùc baøi thô.
- Cho HS oân luyeän taäp ñoïc vaø hoïc thuoäc loøng. (1/4 soá HS)
- GV ñaët 1 caâu hoûi veà ñoaïn, baøi HS vöøa ñoïc. 
- GV nhaän xeùt, ghi ñieåm
HÑ2: Vieát chính taû
- GV ñoïc baøi Noãi nieàm giöõ nöôùc giöõ röøng 
- Goïi 2 HS ñoïc chuù giaûi.
- Noäi dung cuûa ñoaïn vaên noùi leân ñieàu gì? 
- Nhöõng chöõ naøo caàn vieát hoa? Vì sao?
- Ñoïc caùc caâu daøi :“Ngoài trong loøng ñoø ... traéng boït”; “Moãi naêm luõ to .... giöõ röøng”.
- GV ñoïc chính taû (khoaûng 20 phuùt)
- GV chaám moät soá baøi chính taû cuûa HS taïi lôùp vaø ruùt kinh nghieäm chung.
- Töøng HS leân boác thaêm choïn baøi. Sau ñoù xem laïi baøi khoaûng 1 – 2 phuùt.
- HS ñoïc trong SGK (hoaëc ñoïc thuoäc loøng). 
- HS ñoïc baøi, TLCH
- 2hs ñoïc laïi. Lôùp theo doõi vaø ñoïc thaàm theo.
- Hieåu nghóa caùc töø: caàm tròch, canh caùnh (SGK ).
- Theå hieän noãi nieàm traên trôû,baên khoaên veà traùch nhieäm cuûa con ngöôøi ñoái vôùi vieäc baûo veä röøng vaø giöõ gìn nguoàn nöôùc.
- HS ñoïc thaàm laïi moät löôït laïi toaøn baøi; neâu caùc teân soâng caàn vieát hoa 
(Hoàng, Ñaø). Ñoïc thaønh tieáng troâi chaûy 2 caâu daøi ôû trong baøi .
- HS nghe –vieát 
- HS töï soaùt baøi, chöõa loãi.
4/Hoaït ñoäng noái tieáp:
- Nhaän xeùt tieát hoïc, bieåu döông nhöõng HS hoïc toát. 
- Daën doø veà nhaø
********************************************
Thứ ba, ng ... hảo luận làm bài tập 1.
• Sắm vai vào 1 tình huống.
Sau mỗi nhóm, giáo viên hỏi mỗi nhân vật.
Vì sao em lại ứng xử như vậy khi thấy bạn làm điều sai? Em có sợ bạn giận khi em khuyên ngăn bạn?
Em nghĩ gì khi bạn khuyên ngăn không cho em làm điều sai trái? Em có giận, có trách bạn không? Bạn làm như vậy là vì ai?
Em có nhận xét gì về cách ứng xử trong đóng vai của các nhóm? Cách ứng xử nào là phù hợp hoặc chưa phù hợp? Vì sao?
® Kết luận: Cần khuyên ngăn, góp ý khi thấy bạn làm điều sai trái để giúp bạn tiến bộ. Như thế mới là người bạn tốt.
v	Hoạt động 2: Tự liên hệ.
Nêu yêu cầu bài 5.
® Khen học sinh và kết luận: Tình bạn không phải tự nhiên đã có mà cần được vun đắp, xây dựng từ cả hai phía.
v	Hoạt động 3: : Hát, kể chuyện, đọc thơ, ca dao, tục ngữ về chủ đề tình bạn.
Nêu yêu cầu.
Giới thiệu thêm cho học sinh một số truyện, ca dao, tục ngữ về tình bạn.
+ Thảo luận nhóm.
Học sinh thảo luận – trả lời.
Chon 1 tình huống và cách ứng xử cho tình huống đó ® sắm vai.
Các nhóm lên đóng vai.
+ Thảo luận lớp.
Học sinh trả lời.
Học sinh trả lời.
Lớp nhận xét, bổ sung.
Làm việc cá nhân.
Trao đổi nhóm đôi.
Một số em trình bày trước lớp.
Học sinh thực hiện.
Học sinh nghe.
4Hoạt động nối tiếp : Cư xử tốt với bạn bè xung quanh.
Chuẩn bị: Kính già, yêu trẻ ( Đồ dùng đóng vai).
Nhận xét tiết học. 
***********************************************
 Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013
TẬP LÀM VĂN:	 
Tiết 20
KIỂM TRA GIỮA KÌ I
***********************************************************
Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013
TOÁN:	
Tiết50 TỔNG NHIỀU SỐ THẬP PHÂN. 
I. Mục tiêu:
 1. Kiến thức: - Biết tính tổng của nhiều số thập phân (tương tự như tính tổng hai số thập phân).
- Biết tính chất kết hợp của phép cộng và biết áp dụng tính chất của phép cộng vào số thập phân tính thuận tiện nhất .HS làm các BT1(a,b) Bài 2, Bài3(a,c)
 2. Kĩ năng: - Học sinh tính nhanh, chính xác, nắm vững vận dụng tính chất giao hoán, kết hợp để tính thuận tiện nhất .
 3. Thái độ: -Học sinh yêu thích môn học.
II.Đồ dùng dạy học :+ GV:Phấn màu, bảng phụ, 
III. Các hoạt động:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ: -Học sinh lần lượt sửa bài (SGK).Giáo viên nhận xét và cho điểm.
3/Bài mới:
Tg
Hoaït ñoäng cuûa thaày. 
Hoaït ñoäng cuûa troø. 
hñbt
1’
32’
8’
7’
18’
a/. Giới thiệu bài mới: 
b/. các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh biết tính tổng của nhiều số thập phân (tương tự như tính tổng hai số thập phân). 
• Giáo viên nêu:
 27,5 + 36,75 + 14 = ?
• Giáo viên chốt lại.
Cách xếp các số hạng.
Cách cộng. 
• Giáo viên theo dõi cách xếp và tính.
• Giáo viên nhận xét.
v	Hoạt động 2: Bài toán:
-GV nêu bài toán
-Hướng dẫn HS tính chu vi HTG
*Hoạt động 3: Luyện tập
Bài1/51(a,b)
-GV yêu cầu HS đặt tính và tính tổng các số thập phân
-GV nhận xét ghi điểm
Bài 2/51
GV yêu cầu học sinh đọc đề
Giáo viên yêu cầu HS tự tính
-Giáo viên chốt lại.
	a + (b + c) = (a + b) + c
• Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại tính chất kết hôp của phép cộng.
	Bài 3(a,c)
-Giáo viên theo dõi học sinh làm bài 
–Hỏi cách làm của bài toán 3, giúp đỡ những em còn chậm.
• Giáo viên chốt lại: để thực hiện cách tính nhanh của bài cộng tính tổng của nhiều số thập phân ta áp dụng tính chất gì?
GV nhận xét 
Hoạt động cá nhân, lớp.
-HS đọc bài toán trong SGK
Học sinh tự xếp vào giấy nháp.
Học sinh tính (nêu cách xếp).
1 học sinh lên bảng tính.
2, 3 học sinh nêu cách tính.
Cộng từ phải sang trái như cộng các số tự nhiên. Viết dấu phẩy của tồng thẳng cột dấu phẩy của các số hạng.
Học sinh đọc đề.
Học sinh làm bài.
Học sinh sửa bài – Học sinh lên bảng – 3 học sinh.
Lớp nhận xét.
Hoạt động cá nhân, lớp
-HS làm bài cá nhân
2HS lên bảng làm bài 
-Cả lớp nhận xét
Học sinh đọc đề.
Học sinh làm bài.
Học sinh sửa bài.
Học sinh rút ra kết luận.
• Muốn cộng tổng hai số thập phân với một số thứ ba ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.
Học sinh nêu tên của tính chất: tính chất kết hợp.
Học sinh đọc đề.
Học sinh làm bài.
Học sinh sửa bài – Nêu tính chất vừa áp dụng.
Lớp nhận xét.
4/Hoạt đông nối tiếp: -Học thuộc tính chất của phép cộng.
Chuẩn bị: Luyện tập.
Giáo viên dặn học sinh về nhà xem trước nội dung bài. 
Nhận xét tiết học 
***********************************************************
Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013
KHOA HỌC:	 
Tiết20
ÔN TẬP CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE (Tiết 1) 
I. Mục tiêu: 
 1. Kiến thức: -Xác định được giai đọan tuổi dậy thì trên sơ đo sự phát triển của 
con người từ lúc mới sinh đến khi trưởng thành. Khắc sâu đặc điểm của tuổi dậy thì.
- Vẽ được sơ đồ cach1 phòng tránh các bệnh: Bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A, viêm gan B và HIV/ AIDS.
- Nhận ra được bệnh kể trên lây lan thành dịch như thế nào.
2. Kĩ năng: -Vận động các em vẽ tranh phòng tránh sử dụng các chất gây nghiện (hoặc xâm hại trẻ em hoặc HIV/ AIDS, hoặc tai nạn giao thông.
3. Thái độ:- học sinh bảo vệ sức khỏe và an toàn cho bản thân và cho mọi người.
II.Đồ dùng dạy học : - Giáo viên: - Các sơ đồ trong SGK.-Giấy khổ to và bút dạ 
III. Các hoạt động:
1. Ổn định tổ chức: 
2. Kiểm tra bài cũ: Phòng tránh tai nạn giao thông.
- Giáo viên nhận xét, cho điểm.
3/Bài mới:
Tg
Hoaït ñoäng cuûa thaày. 
Hoaït ñoäng cuûa troø. 
hñbt
1’
30’
10’
10
10’
a. Giới thiệu bài mới: 
Ôn tập: Con người và sức khỏe.
b. các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm.
 * Bước 1: Làm việc cá nhân.
Giáo viên yêu cầu quan học sinh làm việc cá nhân theo yêu cầu bài tập 1 trang 3 SGK.
 * Bước 2: Làm việc theo nhóm.
 * Bước 3: Làm việc cả lớp.
Giáo viên chốt.
 v Hoạt động 2: Thực hành vẽ sơ đồ.
 * Bước 1: Tổ chức hướng dẫn.
Hướng dẫn học sinh tham khảo sơ đồ cách phòng bệnh viêm gan ở trang 38 SGK.
Phân công các nhóm: chọn một bệnh để vẽ sơ đồ về cách phòng tránh bệnh đó.
 * Bước 2: 
Giáo viên đi tới từng nhóm để giúp đỡ.
 * Bước 3: Làm việc cả lớp.
® Giáo viên chốt + chọn sơ đồ hay nhất.
v	Hoạt động 3: 
Nêu giai đoạn tuổi dậy thì và đặc điểm tuổi dậy thì?
Nêu cách phòng chống các bệnh sốt rét, sốt xuất huyết, viêm não, viêm gan A, viêm gan B, phòng nhiễm HIV/ AIDS?
Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
Yêu cầu học sinh chọn vị trí thích hợp trong lớp đính sơ đồ cách phòng tránh các bệnh
Hoạt động cá nhân, nhóm, lớp.
Vẽ lại sơ đồ và đánh dấu giai đoạn dậy thì, nêu đặc điểm giai đoạn đó.
	 20tuổi
Mới sinh	 trưởng thành
Cá nhân trình bày với các bạn trong nhóm sơ đồ của mình, nêu đặc điểm giai đoạn đó.
Các bạn bổ sung.
Mỗi nhóm cử một bạn đem sơ đồ dán lên bảng và trình bày trước lớp.
Ví dụ:	 20 tuổi
Mới sinh 11kdậy thìi15 trưởng
	 thành	 Sơ đồ đối với nữ.
Hoạt động nhóm, lớp.
Nhóm 1: Bệnh sốt rét.
Nhóm 2: Bệnh sốt xuất huyết.
Nhóm 3: Bệnh viêm não.
Nhóm 4: Bệnh viên gan A-B.
Nhóm 5: HIV/ AIDS.
Các nhóm làm việc dưới sự điều khiển của nhóm trưởng?
(viết hoặc vẽ dưới dạng sơ đồ).
Các nhóm treo sản phẩm của mình.
Các nhóm khác nhận xét góp ý và có thể nếu ý tưởng mới.
Học sinh trả lời.
Học sinh trả lời cá nhân nối tiếp.
Học sinh đính sơ đồ lên tường.
4Hoạt động nối tiếp : Xem lại bài.
Chuẩn bị: “Ôn tập: Con người và sức khỏe (tt).
Nhận xét tiết học 
*****************************************************
Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013
LUYỆN TỪ VÀ CÂU:	 	 
Tiết 20	ÔN TẬP. 
I. Mục tiêu: 
 1. Kiến thức:- Học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về nghĩa của từ (từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ hiều nghĩa)
 2. Kĩ năng: - Biết vận dụng kiến thức đã học về nghĩa của từ để giải quyết các bài tập nhằm trau đồi kỹ năng dùng từ.
 3. Thái độ: - Yêu thích Tiếng Việt, có ý thức sử dụng đúng và hay tiếng mẹ đẻ.
II.Đồ dùng dạy học : + GV: Phiếu học tập 
III. Các hoạt động:
 1.Ổn định tổ chức : Hát 
 2. Kiểm tra bài cũ: 2, 3 học sinh sửa bài tập 3.
Giáo viên nhận xét – cho điểm.
3/Bài mới:
Tg
Hoaït ñoäng cuûa thaày. 
Hoaït ñoäng cuûa troø. 
hñbt
1’
34’
15’
15’
4’
a. Giới thiệu bài mới: “Ôn tập”.
b. các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Hướng dẫn cho học sinh nắm được những kiến thức cơ bản về nghĩa của từ (từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa).
 Bài 1:
-Gọi 1HS đọc yêu cầu -HS làm việc cá nhân
• Giáo viên chốt lại.
+ Từ đồng nghĩa.
+ Từ trái nghĩa.
+ Từ đồng âm.
+ Từ nhiều nghĩa.
+ Phân biệt từ đồng âm, từ nhiều nghĩa.
v	Hoạt động 2: Hướng dẫn cho học sinh biết vận dụng kiến thức đã học về nghĩa của từ để giải quyết các bài tập nhằm trau đồi kỹ năng dùng từ.
 Bài 4:
-GVnhắc HS đặt câu đúng với những nghĩa đã cho của từ đánh .
• Giáo viên chốt lại: Từ đồng âm, cách đặt câu để phân biệt nghĩa.
v	Hoạt động 3: 
+ Tổ chức thi đua giữa 2 dãy.
Hoạt động nhóm đôi, lớp.
1 học sinh đọc yêu cầu bài 1.
Học sinh lần lượt lập bảng – Nêu nghĩa của mỗi từ để củng cố kiến thức cần ôn.
Mỗi học sinh có một phiếu.
Học sinh lần lượt trả lời và điền vào từng cột.
Học sinh lần lượt sử dụng từng cột.
Cả lớp nhận xét.
Cả lớp sửa bài và bổ sung vào những từ đúng.
Học sinh đọc yêu cầu bài 3.
Học sinh làm bài.
Học sinh nêu kết quả làm bài.
Hoạt động nhóm đôi, lớp.
Học sinh đọc yêu cầu bài 4.
Học sinh làm bài.
Học sinh nêu kết quả làm bài.
Học sinh nêu nghĩa của từ “đánh” và nêu ví dụ minh họa cho nghĩa.
Cả lớp nhận xét.
Hoạt động lớp.
Học sinh động não để tìm từ và yêu cầu bạn của dãy kia tìm từ đồng nghĩa (hoặc trái nghĩa, đồng âm)).
PHT
4/Hoạt động nối tiếp : 
Chuẩn bị: “Đại từ xưng hô”.
-Nhận xét tiết học. 
********************************************************** 
Thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2013
Sinh ho¹t líp
Tieát 10 TOÅNG KEÁT TUAÀN 10
I. Môc tiªu.
- §¸nh gi¸ c¸c ho¹t ®· lµm ®­îc trong tuÇn qua.
- Ph­¬ng h­íng tuÇn tíi.
- Häc sinh thÊy ®­îc ­u ®iÓm , khuyÕt ®iÓm cña m×nh ®Ó kh¾c phôc , ph¸t huy.
II. ChuÈn bÞ.
 - Néi dung.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Tg
Hoaït ñoäng cuûa thaày. 
Hoaït ñoäng cuûa troø. 
hñbt
1
31’
1. æn ®Þnh
2. TiÕn hµnh
a. NhËn xÐt c¸c ho¹t ®éng tuÇn qua.
- Cho häc sinh nhËn xÐt ho¹t ®éng tuÇn qua.
- Gi¸o viªn ®¸nh gi¸ chung ­u ®iÒm, khuyÕt ®iÓm.
- Tuyªn d­¬ng c¸c c¸ nh©n, tæ cã nhiÒu thµnh tÝch.
3. Ph­¬ng h­íng tuÇn tíi.
 - Häc ch­¬ng tr×nh tuÇn 11. .
 - TiÕp tôc båi d­ìng häc sinh giái, phô ®¹o häc sinh yÕu
- Lao ®éng vÖ sinh tr­êng líp.
- Trang hoµng líp häc.
- Thi v¨n nghÖ.
- Thi ®ua häc tèt chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20/11.
- Nghe
- C¸c tæ tr­ëng lªn nhËn xÐt nh÷ng viÖc ®· lµm ®­îc cña tæ m×nh
- Líp tr­ëng ®¸nh gi¸ .
HS laéng nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 5 tuan 10.doc