Giáo án 2 cột lớp 5 năm 2011 - 2012 - Tuần 8

Giáo án 2 cột lớp 5 năm 2011 - 2012 - Tuần 8

I. Mục tiêu:

 - Biết được những việc trẻ em cần làm và đã thể hiện quan tâm, chăm sóc những người than trong gia đình .

 - Biết dược vì sao mọi trong gia đình cần quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.

 - Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em trong cuộc sống hằng ngày.

II. Đồ dung dạy học :

 Phiếu học tập

III. Các hoạt động dạy học:

 

doc 22 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 13/06/2017 Lượt xem 99Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án 2 cột lớp 5 năm 2011 - 2012 - Tuần 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai	 Ngày dạy : 10 / 10/ 2011
Đạo đức
Bài : Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em ( T 1 )
I. Mục tiêu:
	- Biết được những việc trẻ em cần làm và đã thể hiện quan tâm, chăm sóc những người than trong gia đình .
	- Biết dược vì sao mọi trong gia đình cần quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.
	- Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em trong cuộc sống hằng ngày.
II. Đồ dung dạy học :
	Phiếu học tập
III. Các hoạt động dạy học:
HĐGV
HĐHS
1. Ổn định
GV ổn định lớp
2. Kiểm tra
GV kiểm tra bài cũ
GV nhận xét và cho điểm
3 Bài mới
GV giới thiệu bài
GV nêu mục tiêu của hoạt động
GV nêu các tình huống
- GV nhận xét và chốt lại ý đúng của từng tình huống
- GV cho các nhóm lên đóng vai theo từng tình huống
- GV nhận xét học sinh đóng vai theo từng tình huống.
- GV nêu yêu cầu của hoạt động
- GV nêu từng ý kiến cho học sinh bày tỏ
- GV nhận xét và chốt lại ý đúng
- GV nêu phần kết luận
- GV nêu yêu cầu của hoạt động
- GV cho học sinh giới thiệu tranh vẽ các món quà món quà tặng ông bà, cha mẹ
- GV nhận xét và chốt lại ý đúng
- GV nêu yêu cầu của hoạt động
GV tiến hành cho học sinh kể chuyện, đọc thơ về chủ đề đã học
GV nhận xét và chốt lại ý đúng
GV nêu phần kết luận cuối bài
4. Củng cố - dặn dò
- GV củng cố lại nội dung bài
HS hát đầu giờ
- HS nhắc lại tựa bài
- HS chú ý theo dõi
- HS thảo luận các tình huống theo nhóm
- HS các nhóm đại diện trình bày các tình huống
- HS nhận xét và bổ sung
- Các nhóm đống vai theo từng tình huống
- HS chú ý theo dõi
- HS bày tỏ ý kiến qua từng tình huống
- HS nhận xét và bổ sung
- HS nêu lại phần kết luận
- HS chú theo dõi
- HS giới thiệu tranh qua các món quà
- HS giới thiệu trước lớp
- HS nhận xét và bổ sung.
- HS chú ý theo dõi
- HS kể chuyện, đọc thơ về chủ đề đã học .
- HS nhận xét và bổ sung
- HS tiếp nối nhau nêu lại phần kết luận
	Rút kinh nghiệm : 
Thủ công
GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (Tiết 2).
I.Mục tiêu:
-Biết cách gấp, cắt dán, bông hoa.
- Gấp cắt dán được bông hoa. Các cánh bông hoa tương đối điều nhau.
* Học sinh khá giỏi : Cắt được bông hoa bốn cánh, năm cánh các cánh bông hoa điều nhau.
	* Có thể cắt được nhiều bông hoa và trình bày đẹp
II.GV chuẩn bị:
- Mẫu các bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh được gấp, cắt từ giấy màu.
- Tranh quy trình gấp, cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh, 8 cánh.
- Giấy thủ công các màu, giấy trắng làm nên.
- Kéo thủ công, hồ dán, bút màu.
III.Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của Giáo viên
Hoạt động của HS
A. Ổn định
- GV ổn định lớp
B. Kiểm tra
-Gv kiểm tra đồ dùng học tập của hs.
-Nhận xét.
C. Bài mới
-Gấp,cắt, dán bông hoa (t 2).
GV yêu cầu học sinh nhắc lại và thực hiện thao tác cắt để được hình bông hoa 5 cánh, 4 cánh,8 cánh
- GV nhận xét và chốt lại ý đúng
- GV tiến hành cho học sinh thực hành.
- GV đi từng bàn uốn nắn cho học sinh.
- GV tiến hành cho học sinh bày sản phẩm
- GV nhận xét và đánh gía từng sản phẩm của học sinh
D. Củng cố - dặn dò
- GV củng cố lại nội dung bài
-Dặn hs chuẩn bị cho tiết sau: Ôn tập chủ đề cắt dán
- HS hát đầu giờ
- HS nhắc lại quy trình cắt bông hoa 5 cánh, 4 cánh,8 cánh.
- HS nhận xét và bổ sung
- HS thực hành sản phẩm
- HS trưng bày sản phẩm
- HS nhận xét và bổ sung
	Rút kinh ghiệm :...
To¸n
TiÕt 36: LuyÖn tËp
A- Môc tiªu:
- Cñng cè c¸c phÐp nh©n trong b¶ng chia 7 . ¸p dông ®Ó gi¶i to¸n cã lêi v¨n.
- RÌn KN tÝnh vµ gi¶i to¸n
- GD HS ch¨m häc
B- §å dïng: 
GV : B¶ng phô- PhiÕu HT
HS : SGK
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A/ Tæ chøc:
B/ KiÓm tra:
- §äc b¶ng chia 7 ?
- NhËn xÐt, cho ®iÓm
C. Bµi míi
* Bµi 1:
- Nªu yªu cÇu bµi to¸n
- NhËn xÐt, cho ®iÓm
* Bµi 2:
- Nªu c¸ch chia ?
- ChÊm bµi, nhËn xÐt
* Bµi 3:
- §äc ®Ò? Tãm t¾t?
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
* Bµi 4:
- Treo b¶ng phô
- T×m 1/7 sè con mÌo ta lµm thÕ nµo ?
D/ Cñng cè:
- Thi ®äc HTL b¶ng chia 7
* DÆn dß: ¤n b¶ng chia7
- H¸t
- 2, 3 HS ®äc
- TÝnh nhÈm
- HS nªu KQ
- Lµm phiÕu HT
28 7 35 7 21 7
28 4 35 5 21 3
 0 0 0
42 7 42 6 25 5 
42 6 42 7 25 5 
 0 0 0
- HS lµm vë
Bµi gi¶i
Sè nhãm chia ®­îc lµ:
35 : 7 = 5( nhãm)
 §¸p sè: 5 nhãm
- HS quan s¸t tranh
- Ta lÊy 21 : 7 = 3 con mÌo
- VËy 1/7 sè con mÌo lµ 3 con mÌo.
- HS thi ®äc
	Rót kinh nghiÖm : ...
..........
TËp ®äc - KÓ chuyÖn
C¸c em nhá vµ cô giµ
I. Môc tiªu
* TËp ®äc
+ RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng :
	- Chó ý c¸c tõ ng÷ : lïi dÇn, lé rã, s«i næi, ....
	- §äc ®óng c¸c kiÓu c©u : c©u kÓ, c©u hái
	- BiÕt ®äc ph©n biÖt lêi dÉn chuyÖn víi lêi nh©n vËt ( ®¸m trae, «ng cô )
+ RÌn kÜ n¨ng ®äc - hiÓu :
	- HiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ trong truyÖn ( sÕu, u sÇu, nghÑn ngµo )
	- N¾m ®­îc cèt chuyÖn vµ ý nghÜa cña c©u chuyÖn : Mäi ng­êi trong céng ®ång ph¶i quan t©m ®Õn nhau. Sù quan t©m, s½n sµng chia sÎ cña ng­êi xung quanh lµm cho mçi ng­êi thÊy nh÷ng lo l¾ng, buån phiÒn dÞu bít vµ cuéc sèng tèt ®Ñp h¬n
* KÓ chuyÖn 
	- RÌn kÜ n¨ng nãi : biÕt nhËp vai mét b¹n nhá trong chuyÖn, kÓ l¹i ®­îc toµn bé c©u chuyÖn, giäng kÓ tù nhiªn, phï hîp víi diÔn biÕn c©u chuyÖn
	- RÌn kÜ n¨ng nghe.
II. §å dïng GV : Tranh minh ho¹ bµi ®äc, tranh ¶nh 1 ®µn sÕu
	 HS : SGK
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiÓm tra 
- §äc thuéc lßng bµi th¬ BËn
- Tr¶ lêi c©u hái vÒ néi dung bµi
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi ( GV giíi thiÖu )
2. LuyÖn ®äc
a. GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi
b. HD HS luyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ
* §äc tõng c©u
- KÕt hîp t×m tõ khã ®äc
* §äc tøng ®o¹n tr­íc líp
- HD HS ng¾t nghØ h¬i ®óng
- Gi¶i nghÜa tõ khã
* §äc tõng ®o¹n trong nhãm
* Nèi nhau ®äc 5 ®o¹n cña bµi
3. HD t×m hiÓu bµi
- C¸c b¹n nhá ®i ®©u ?
- §iÒu g× gÆp trªn ®­êng khiÕn c¸c b¹n nhá ph¶i dõng l¹i
- C¸c b¹n nhá quan t©m ®Õn ong cô nh­ thÕ nµo ?
- V× sao c¸c b¹n quan t©m ®Õn «ng cô nh­ vËy ?
- ¤ng cô gÆp chuyÖn g× buån ?
- V× sao trß chuyÖn v¬øi c¸c b¹n nhá, «ng cô thÊy lßng nhÑ h¬n ?
- Chän tªn kh¸c cho chuyÖn theo gîi ý SGK
4. LuyÖn ®äc l¹i
- C¶ líp vµ GV b×nh chän c¸ nh©n ®äc tèt
- 2, 3 HS ®äc thuéc lßng
- Tr¶ lêi c©u hái
- NhËn xÐt b¹n
- HS theo dâi SGK, ®äc thÇm
- HS nèi nhau ®äc tõng c©u trong bµi
- HS luyÖn ®äc tõ khã
- HS nèi nhau ®äc 5 ®o¹n trong bµi
- HS ®äc theo nhãm ®«i
- NhËn xÐt b¹n ®äc cïng nhãm
- 5 em ®¹i diÖn 5 nhãm ®äc 5 ®o¹n cña bµi
+ HS ®äc thÇm ®o¹n 1 vµ 2 
- C¸c b¹n nhá ®i vÒ nhµ sau mét cuéc d¹o ch¬i vui vÎ
- C¸c b¹n gÆp mét cô giµ ®ang ngåi ven ®­êng, vÎ mÆt mÖt mái, cÆp m¾t lé vÎ u sÇu
- C¸c b¹n b¨n kho¨n vµ trao ®æi víi nhau. Cã b¹n ®o¸n cô bÞ èm, cã b¹n ®o¸n cô bÞ mÊt c¸i g× ®ã. Cuèi cïng, c¶ tèp ®Õn hái th¨m «ng cô.
- V× c¸c b¹n lµ nh÷ng ®øa trÎ ngoan, nh©n hËu. C¸c b¹n muèn gióp ®ì «ng cô
+ §äc thÇm ®o¹n 3 vµ 4
- Cô bµ bÞ èm nÆng, ®ang n»m trong bÖnh viÖn rÊt khã qua khái
- HS trao ®æi nhãm, ph¸t biÓu
+ C¶ líp ®äc thÇm ®o¹n 5, trao ®æi nhãm
- 4 HS tiÕp nèi nhau thi ®äc c¸c ®o¹n 2, 3, 4, 5
- 1 tèp 6 em thi ®äc chuyÖn theo vai
KÓ chuyÖn
1. GV nªu nhiÖm vô
- T­ëng t­îng m×nh lµ mét b¹n nhá trong truyÖn vµ kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn theo lêi cña b¹n
2. HD HS kÓ l¹i c©u chuyÖn theo lêi mét b¹n nhá
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt b×nh chon ng­êi kÓ chuyÖn hay nhÊt
C. Cñng cè - dÆn dß
GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi
ChuÈn bÞ bµi sau
- 1 HS kÓ mÉu mét ®o¹n cña c©u chuyÖn
- Tõng cÆp HS tËp kÓ theo lêi nh©n vËt
- 1 vµi HS thi kÓ tr­íc líp
- 1 HS kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn
	Rót kinh nghiÖm : ...
..........
Thứ ba	Ngày dạy: 11/ 10 / 2011
TËp ®äc
TiÕng ru
I. Môc tiªu
+ RÌn kÜ n¨ng ®äc thµnh tiÕng :
	- §äc ®óng c¸c tõ ng÷ : lµm mËt, yªu n­íc, th©n lóa, nói cao, ...
	- NghØ h¬i ®óng gi÷a c¸c dßng th¬ : nghØ h¬i sau mçi khæ th¬ dµi h¬n sau mçi dßng, mçi c©u th¬. BiÕt ®äc bµi th¬ víi giäng t×nh c¶m, thiÕt tha.
+ RÌn kÜ n¨ng ®äc - hiÓu :
	- HiÓu nghÜa c¸c tõ khã trong bµi ( ®ång chÝ, nh©n gian, båi )
	- HiÓu ®iÒu bµi th¬ muèn nãi víi em : Con ng­êi sèng gi÷a céng ®ång ph¶i yªu th­¬ng anh em, b¹n bÌ, ®ång chÝ.
	- Häc thuéc lßng bµi th¬.
II. §å dïng
	GV : Tranh minh ho¹ bµi th¬, tranh minh ho¹ ®Êt phï sa båi ven s«ng.
	HS : SGK
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiÓm tra
- KÓ l¹i c©u chuyÖn C¸c em nhá vµ cô giµ
- C©u chuyÖn muèn nãi víi c¸c em ®iÒu g× 
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi ( GV giíi thiÖu )
2. LuyÖn ®äc
a. GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬
( Giäng tha thiÕt, t×nh c¶m )
b. HD HS luyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ
* §äc tõng c©u th¬
- KÕt hîp t×m tõ khã
* §äc tõng khæ th¬ tr­íc líp
- GV HD HS nghØ h¬i ®óng sau c¸c dÊu c©u vµ gi÷a c¸c dßng th¬ ng¾n
- Gi¶i nghÜa c¸c tõ chó gi¶i trong bµi
* §äc tõng khæ th¬ trong nhãm
* §äc ®ång thanh bµi th¬
3. HD t×m hiÓu bµi
- Con ong, con c¸, con chim yªu nh÷ng g× 
- Nªu c¸ch hiÓu cña em vÒ mçi c©u th¬ trong khæ th¬ 2 ?
- V× sao nói kh«ng chª ®Êt thÊp, biÓn kh«ng chª s«ng nhá ?
- C©u lôc b¸t nµo trong khæ th¬ nãi lªn ý chÝnh cña bµi th¬ ?
4. Häc thuéc lßng bµi th¬
- GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬
- HD HS ®äc thuéc khæ th¬ 1
- HD HS ®äc thuéc lßng t¹i líp tõng khæ th¬, c¶ bµi
D. Cñng cè - dÆn dß
GV cñng cè l¹i néi dung bµi
- 2 HS kÓ l¹i c©u chuyÖn
- HS tr¶ lêi
- NhËn xÐt b¹n
- HS QS tranh minh ho¹
- HS nèi nhau ®äc 1 c©u ( 2 dßng th¬ )
- HS luyÖn ®äc tõ khã
- HS nèi tiÕp nhau ®äc 3 khæ th¬ tr­íc líp
- HS ®äc theo nhãm ®«i
- NhËn xÐt b¹n ®äc cïng nhãm
- C¶ líp ®äc ®ång thanh
- Con ong yªu hoa v× hoa cã mËt
. Con c¸ yªu n­íc v× cã n­íc con c¸ míi b¬i léi ®­îc
. Con chim yªu trêi v× cã trêi chim míi th¶ søc tung c¸nh hãt ca, bay l­în
- HS tr¶ lêi
- Nói kh«ng chª ®Êt thÊp v× nói nhê cã ®Êt båi mµ cao. BiÓn kh«ng chª s«ng nhá v× biÓn nhê cã n­íc cña mu«n dßng s«ng mµ ®Çy.
- Con ng­êi muèn sèng, con ¬i / Ph¶i yªu ®ång chÝ, yªu ng­êi anh em.
- HS häc thuéc lßng
	Rót kinh nghiÖm : ...
..........
To¸n
TiÕt: 37: Gi¶m ®i mét sè lÇn.
I- Môc tiªu:
- HS biÕt thùc hiÖn gi¶m mét sè ®i nhiÒu lÇn. VËn dông ®Ó gi¶i bµi to¸n cã liªn quan.
- RÌn KN tÝnh vµ gi¶i to¸n.
- GD HS ch¨m häc to¸n
II- §å dïng:
GV : B¶ng phô- PhiÕu HT
HS : SGK
III- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. Tæ chøc:
B. Bµi míi:
a) H§ 1: HD thùc hiÖn gi¶m mét sè ®i nhiÒu lÇn
- GV nªu bµi to¸n: Hµng trªn cã 6 con gµ. Sè gµ hµng trªn gi¶i ®i 3 lÇn th× ®­îc sè gµ hµng d­íi. TÝnh sè gµ hµng d­íi?
- Hµng trªn cã mÊy con gµ?
-Sègµ hµng d­íi ntn so víi sè gµ hµng trªn?
- HD vÏ s¬ ®å nh­ SGK
- VËy sè gµ hµng trªn lµ 3 phÇn th× sè gµ hµng d­íi lµ 1 phÇn. TÝnh sè gµ hµng d­íi?
+ T­¬ng tù víi bµi to¸n vÒ ®é dµi ®o ... m : ...
..........
Thø n¨m	 Ngµy d¹y: 13/ 10 2011
ChÝnh t¶ ( nhí - viÕt )
TiÕng ru
I.Mục tiêu:
- Nhớ viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các dòng thơ, khổ thơ lục bát.
	- Làm đúng bài tập 2a,b.
II. Đồ dùng dạy học:
	SGK
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiÓm tra
- ViÕt : giÆt giò, nhµn rçi, da dÎ, rÐt run
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi ( GV giíi thiÖu )
2. HD HS nhí - viÕt
a. HD chuÈn bÞ
- GV ®äc khæ th¬ 1 vµ 2 cña bµi tiÕng ru
- Bµi th¬ viÕt theo thÓ th¬ g× ?
- C¸ch tr×nh bµy bµi th¬ lôc b¸t cã ®iÓm g× ®¸ng l­u ý ?
- Dßng th¬ nµo cã dÊu chÊm phÈy ?
- Dßng th¬ nµo cã dÊu g¹ch nèi ?
- Dßng th¬ nµo cã dÊu chÊm hái ?
- Dßng th¬ nµo cã dÊu chÊm than ?
+ ViÕt : lµm, yªu n­íc, ch¼ng, lóa chÝn, ....
b. HS nhí - viÕt 2 khæ th¬
- GV nh¾c HS ghi tªn bµi ë gi÷a trang vë, viÕt hoa c¸c ch÷ ®Çu dßng, ®Çu khæ th¬, ®¸nh dÊu c©u ®óng.
c. ChÊm, ch÷a bµi
- GV chÊm bµi
- NhËn xÐt bµi viÕt cña HS
3. HD HS lµm BT chÝnh t¶
* Bµi tËp 2
- §äc yªu cÇu BT
- GV nhËn xÐt
C. Cñng cè -dÆn dß
GV cñng cè l¹i néi dung bµi
- 2 HS lªn b¶ng viÕt, c¶ líp viÕt b¶ng con
- NhËn xÐt
- 2, 3 HS ®äc thuéc lßng 2 khæ th¬
- Th¬ lôc b¸t
- Dßng 6 viÕt c¸ch lÒ vë 2 «, dßng 8 viÕt c¸ch lÒ vë 1 «
- Dßng thø 2
- Dßng thø 7
- Dßng thø 7
- Dßng thø 8
+ HS viÕt b¶ng con
- HS viÕt bµi
+ T×m c¸c tiÕng b¾t ®Çu b»ng r/d/gi
- 1 HS ®äc néi dung BT
- 1 em lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vë
- NhËn xÐt bµi b¹n
- Lêi gi¶i : r¸n, dÔ, giao thõa
	Rót kinh nghiÖm : ...
..........
To¸n
TiÕt 39: T×m sè chia
A- Môc tiªu:
- BiÕt tªn gäi cña c¸c thµnh phÇn trong phÐp chia.
	- BiÕt tim sè chia ch­a biÕt.
	- Bµi tËp : 1;2.
B- §å dïng: 
HS : SGK
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1/ Tæ chøc:
2/ Bµi míi:
a) H§ 1: HD t×m sè chia.
- Nªu bµi to¸n 1: Cã 6 « vu«ng chia thµnh 2 nhãm. Hái mçi nhãm cã bao nhiªu « vu«ng? Nªu phÐp tÝnh t×m sè « vu«ng ?
- Nªu tªn gäi c¸c thµnh phÇn cña phÐp chia 6 : 2 = 3?
- Nªu bµi to¸n 2: Cã 6 « vu«ng, chia ®Òu thµnh c¸c nhãm, mçi nhãm cã 3 « vu«ng, hái chia ®­îc mÊy nhãm?
- Nªu phÐp tÝnh ? 
- VËy sè nhãm 2 = 6 : 3
- 2 lµ g× trong phÐp chia?
* VËy sè chia trong phÐp chia th× b»ng SBC chia cho th­¬ng.
- Ghi b¶ng: 30 : x = 5, x lµ g× trong phÐp chia? Nªu c¸ch t×m x?
- HD tr×nh bµy bµi t×m x:
+ Muèn t×m sè chia ta lµm ntn?
b) H§ 2: Thùc hµnh
* Bµi 1: TÝnh nhÈm
- BT yªu cÇu g×?
- NhËn xÐt, cho ®iÓm
* Bµi 2:- X lµ thµnh phÇn nµo cña phÐp chia?- Nªu c¸ch t×m SBC, sè chia?
- ChÊm bµi, nhËn xÐt
* Bµi 3:
- Trong phÐp chia hÕt, SBC lµ 7, th­¬ng lín nhÊt lµ mÊy?
- 7 chia cho mÊy th× ®­îc 7?
- Trong phÐp chia hÕt, SBC lµ 7, th­¬ng bÐ nhÊt lµ mÊy?
- 7 chia cho mÊy th× ®­îc 1? 3/
3. Cñng cè
Gv cñng cè l¹i néi dung bµi
- h¸t
- Mçi nhãm cã 3 « vu«ng
 6 : 2 = 3 ( « vu«ng)
- 6 lµ SBC, 2 lµ SC, 3 lµ th­¬ng
- 2 nhãm
6 : 3 = 2( nhãm)
- Sè chia
- HS ®äc
- X lµ sè chia
30 : X = 5
 X = 30 : 5
 X = 6
- LÊy SBC chia cho th­¬ng
- Lµm miÖng- Nªu KQ
- Lµm phiÕu HT
- HS nªu
a) 12 : X = 2 b) 42 : X = 6 
 X = 12 : 2 X = 42 : 6
 X = 6 X = 7
+ Lµm miÖng
- Lµ 7
- 7 : 1 = 7
- Lµ 1
	Rót kinh nghiÖm : ...
..........
Tù nhiªn vµ x· héi
Bµi 16: VÖ sinh thÇn kinh ( tiÕp theo)
I. Mục tiêu: 
Nêu được vai trò của giắc ngủ đối với sức khỏe.
	* Học sinh khá giỏi biết lập và thực hiện thời gian biểu.
II. Đồ dùng học tập:
Các hình trong SGK trang 34, 35.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
1. KiÓm tra:
- Nh÷ng thøc ¨n nµo cã h¹i cho c¬ quan thÇn kinh?
- NhËn xÐt, ®¸nh gi¸ bµi h/s.
2.Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1:
a. Môc tiªu: 
- Nªu ®­îc vai trß cña giÊc ngñ ®èi víi søc khoÎ.
b. C¸ch tiÕn hµnh:
B1: Lµm viÖc theo cÆp
- Yªu cÇu h/s th¶o luËn theo c¸c néi dung c©u hái sau:
+Theo b¹n khi ngñ nh÷ng c¬ quan nµo ®­îc nghØ ng¬i?
+Cã khi nµo b¹n bÞ mÊt ngñ kh«ng, h·y nªu c¶m gi¸c cña b¹n sau ®ªm ®ã?
+Nªu nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó cã giÊc ngñ tèt?
+Hµng ngµy b¹n thøc dËy vµ ®i ngñ lóc mÊy giê?
+ B¹n ®· lµm nh÷ng viÖc g× trong c¶ ngµy?
B2: Lµm viÖc c¶ líp:
- Yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy, nhãm kh¸c lªn bæ sung vµ tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm m×nh.
- GV kÕt luËn.
Ho¹t ®éng 2:
a. Môc tiªu: LËp ®­îc thêi gian biÓu hµng ngµy qua viÖc s¾p xÕp thêi gian ¨n ngñ häc tËp vµ vui ch¬i... mét c¸ch hîp lÝ.
b, C¸ch tiÕn hµnh:
B1: H­íng dÉn c¶ líp
- H­íng dÉn h/s chia thµnh c¸c cét theo tõng môc mét theo mÉu sau
Buæi
Thêi gian
C«ng viÖc lµm
S¸ng
Tr­a
chiÒu
Tèi
B2: Lµm viÖc c¸ nh©n
- H­íng dÉn h/s thùc hiÖn
B3: Lµm viÖc c¶ líp
- Tr×nh bµy thêi gian biÓu cña m×nh.
- Bæ sung cho thêi gian biÓu cña h/s hîp lÝ.
*KÕt luËn:
Thùc hiÖn thêi gian biÓu gióp chóng ta sinh ho¹t vµ lµm viÖc mét c¸ch khoa häc võa b¶o vÖ ®­îc hÖ thÇn kinh l¹i gióp ta n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng viÖc, häc tËp.
3. Cñng cè - dÆn dß:
* Cñng cè:
 - T¹i sao chóng ta ph¶i lËp thêi gian biÓu?
- Sinh ho¹t vµ häc tËp theo thêi gian biÓu cã lîi g×?
* DÆn dß: Gi÷ vÖ sinh c¬ quan thÇn kinh
- 2 h/s lªn b¶ng nªu.
- Líp nhËn xÐt, nh¾c l¹i.
Th¶o luËn
- C¸c cÆp lµm viÖc.
- Mçi cÆp tr¶ lêi 1 c©u hái.
- §¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ cña nhãm m×nh mçi nhãm tr×nh bµy mét c©u hái ®· chÈn bÞ.
- Nhãm kh¸c bæ sung:
Thùc hµnh lËp thêi gian biÓu trong mét ngµy
- Tõng em lËp thêi gian biÓu cho riªng m×nh .
- Cã thÓ trao ®æi víi b¹n cho thêi gian biÓu cña m×nh ®­îc hoµn thiÖn.
- HS lªn tr×nh bµy thêi gian biÓu cña m×nh.
- C¸c b¹n kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
- Vµi h/s nªu l¹i kÕt luËn
- HS nªu.
- Vµi em nhËn xÐt.
- C¶ líp nªu l¹i.
	Rót kinh nghiÖm : ...
..........
Thứ sáu	Ngày dạy: 14 / 10 /2011
TËp viÕt
¤n ch÷ hoa G
 I. Môc tiªu
	- ViÕt ®óng ch÷ hoa G ( 1 dßng), C, Kh ( 1 dßng ), viÕt ®óng tªn riªng Gß C«ng ( 1 dßng ), vµ c©u øng dông ( 1 lÇn ) b»ng ch÷ cë nhá.
II. §å dïng
	GV : MÉu ch÷ viÕt hoa G, tªn riªng Gß C«ng vµ c©u tôc ng÷ viÕt trªn dßng kÎ
	HS : Vë TV
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß
A. KiÓm tra
- ViÕt : £ - ®ª, Em
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi
- GV nªu M§, YC cña tiÕt häc
2. HD viÕt trªn b¶ng con
a. LuyÖn viÕt ch÷ hoa
- T×m c¸c ch÷ hoa cã trong bµi ?
- GV viÕt mÉu, kÕt hîp nh¾c l¹i c¸ch viÕt
b. LuyÖn viÕt tõ øng dông ( tªn riªng )
- §äc tõ øng dông
- GV giíi thiÖu : Gß C«ng lµ tªn mét thÞ x· thuéc tØnh TiÒn Giang, tr­íc ®©y lµ n¬i ®ãng qu©n cña «ng Tr­¬ng §Þnh - mét l·nh tô nghÜa qu©n chèng Ph¸p
c. LuyÖn viÕt c©u øng dông
- §äc c©u øng dông
- Lêi khuyªn cña c©u tôc ng÷ : Anh em trong nhµ ph¶i ®oµn kÕt, yªu th­¬ng nhau
3. HD viÕt vµo vë TV
- GV nªu yªu cÇu cña giê viÕt
4. ChÊm, ch­a bµi
- GV chÊm bµi
- NhËn xÐt bµi viÕt cña HS
C. Cñng cè - dÆn dß
GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi
- 2 em lªn b¶ng viÕt, c¶ líp viÕt b¶ng con
- NhËn xÐt b¹n viÕt
- G, C, K
- HS theo dâi, QS
- HS tËp viÕt G, K vµo b¶ng con
- Gß C«ng
- HS tËp viÕt Gß C«ng vµo b¶ng con
Kh«n ngoan ®èi ®¸p ng­êi ngoµi
Gµ cïng mét mÑ chí hoµi ®¸ nhau
- HS tËp viÕt trªn b¶ng con ch÷ : Kh«n, Gµ
- HS viÕt bµi
	Rót kinh nghiÖm : ...
..........
To¸n
TiÕt 40: luyÖn tËp
A- Môc tiªu:
- Cñng cè vÒ t×m sè h¹ng, SBT, sè tr­, SBC, sè chia vµ gi¶i to¸n.
- RÌn KN tÝnh vµ gi¶i to¸n.
- GD HS ch¨m häc.
B - §å dïng:
GV : PhiÕu HT- B¶ng phô
HS : SGK
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1/ Tæ chøc:
2/ KiÓm tra:
- Nªu c¸ch t×m sè chia?
- NhËn xÐt, cho ®iÓm.
3/ Bµi míi
* Bµi 1:
- X lµ thµnh phÇn nµo cña phÐp chia?
- Nªu c¸ch t×m X?
- ChÊm bµi, nhËn xÐt
* Bµi 2:
- §äc ®Ò?
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
* Bµi 3:
- Bµi to¸n cho biÕt g×?
- Bµi to¸n hái g×?
- Bµi thuéc d¹ng to¸n g×?
- Nªu c¸ch t×m mét trong c¸c thµnh phÇn b»ng nhau cña phÐp tÝnh?
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
* Bµi 4:
- Quan s¸t vµ ®äc giê ?
- Khoanh vµo ph­¬ng ¸n nµo?
4/ Cñng cè:
GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi
- DÆn dß: ¤n l¹i bµi.
- HS h¸t
- HS nªu
- HS nªu
- Lµm phiÕu HT
a) X + 12 = 36 b) X- 25 = 35
 X= 36 - 12 X= 35 + 15
 X = 24 X = 50
c) X x 6 = 30 d) 42 : X = 7
 X= 30 : 6 X = 42 : 7
 X = 5 X = 6
- HS tù lµm vµo nh¸p
- §æi vë- KT
- 3 HS ch÷a bµi trªn b¶ng
 35 26 32
x x x
 2 4 6
 70 104 192
 64 2 80 4 99 3
 6 32 8 20 9 33
 04 00 09
 4 0 9
 0 0 0
- §äc ®Ò to¸n
- Cã 36 l dÇu, sè dÇu cßn l¹i trong thïng b»ng 1/3 sè dÇu ®· cã
- Trong thïng cßn l¹i bao nhiªu l dÇu ?
- HS nªu
- Ta lÊy sè ®ã chia cho sè phÇn
Bµi gi¶i
Sè dÇu cßn l¹i trong thïng lµ:
36 : 3 = 12 ( lÝt)
 §¸p sè: 12 lÝt dÇu.
- HS ®äc giê chØ trªn ®ång hå
- Ph­¬ng ¸n B
- HS thi ch¬i- Nªu KQ
	Rót kinh nghiÖm : ...
..........
TËp lµm v¨n
KÓ vÒ ng­êi hµng xãm
I. Môc tiªu
	- RÌn kÜ n¨ng nãi : HS kÓ l¹i tù nhiªn, ch©n thËt vÒ mét ng­êi hµng xãm mµ em yªu quý.
	- RÌn kÜ n¨ng viÕt : ViÕt l¹i ®­îc nh÷ng ®iÒu võa kÓ thµnh mét ®o¹n v¨n ng¾n ( 5 ®Õn 7 c©u ) diÔn ®¹t râ rµng.
II. §å dïng GV : B¶ng líp viÕt 4 c©u hái gîi ý kÓ vÒ ng­êi hµng xãm
	 HS : Vë viÕt
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiÓm tra
- KÓ l¹i c©u chuyÖn Kh«ng nì nh×n
- Nãi vÒ tÝnh kh«i hµi cña c©u chuyÖn
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi
- GV nªu M§, YC cña tiÕt häc
2. HD HS lµm BT
* Bµi tËp 1
- §äc yªu cÇu BT
- GV nhËn xÐt, rót kinh nghiÖm
* Bµi tËp 2
- §äc yªu cÇu BT
- GV nh¾c HS chó ý kÓ gi¶n dÞ, ch©n thËt
C. Cñng cè -dÆn dß
GV cñng cè l¹i néi dung cña bµi
- 1, 2 HS kÓ
- NhËn xÐt b¹n kÓ
+ KÓ vÒ mét ng­êi hµng xãm mµ em quý mÕn
- Dùa vµo 4 gîi ý 1 HS kh¸ giái kÓ mÉu vµi c©u
- 3, 4 HS thi kÓ
+ ViÕt nh÷ng ®iÒu em võa kÓ thµnh mét ®o¹n v¨n ng¾n ( tõ 5 ®Õn 7 c©u )
- HS viÕt bµi
- 5, 7 em ®äc bµi viÕt
- NhËn xÐt, b×nh chän ng­êi viÕt tèt
	Rót kinh nghiÖm : ...
..........
Ho¹t ®éng tËp thÓ
Sinh ho¹t líp
I. Môc tiªu
	- HS thÊy ®­îc nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm cña m×nh trong tuÇn 8
	- Cã ý thøc söa sai nh÷ng ®iÒu m×nh vi ph¹m, ph¸t huy nh÷ng ®iÒu m×nh lµm tèt
	- GD HS cã ý thøc trong häc tËp vµ trong mäi ho¹t ®éng
II Néi dung sinh ho¹t
1 GV nhËn xÐt ­u ®iÓm :
	- Gi÷ g×n vÖ sinh chung, vÖ sinh s¹ch sÏ
	- Thùc hiÖn tèt nÒ nÕp líp, xÕp hµng ra vµo líp nhanh
	- Trong líp chó ý nghe gi¶ng : 
- Cã nhiÒu tiÕn bé vÒ ®äc : .
	- CÇn rÌn thªm vÒ ®äc : .
2 §Ò ra ph­¬ng h­íng tuÇn 9
	- Duy tr× nÒ nÕp líp
	- Häc tËp
	- Lao déng
	- Chuyªn cÇn	 Duyeät cuûa BGH
	Ngaøy duyeät : ----------------------------------
Néi dung:----------------------------------------
Ph­¬ng ph¸p :-----------------------------------
H×nh thøc :--------------------------------------
	 P/ HT
	TrÇn Ngäc HiÓn

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 8.doc