Giáo án các môn học lớp 5 - Tuần số 6

Giáo án các môn học lớp 5 - Tuần số 6

I – MỤC TIÊU :

- Biết được một số biểu hiện cơ bản của người sống có ý chí.

- Biết được: Người có ý chí có thể vượt qua được khó khăn trong cuộc sống.

- Cảm phục và noi theo những gương có ý chí vượt lên những khó khăn trong cuộc sống để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

Moät vaøi maåu chuyeän veà nhöõng taám göông vöôït khoù (ôû ñòa phöông caøng toát) nhö Nguyeãn Ngoïc Kí, Nguyeãn Ñöùc Trung,.

 

doc 35 trang Người đăng hang30 Ngày đăng 07/01/2021 Lượt xem 66Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án các môn học lớp 5 - Tuần số 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỊCH BÁO GIẢNG
TUẦN 6
(Từ ngày 19/9/2011 – 23/9/2011)
---š-µ-œ---
THỨ
MÔN
TIẾT
TÊN BÀI HỌC
HAI
19/9/2011
Chào cờ
6
Đạo đức
6
Có chí thì nên
Tập đọc
11
Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Lịch sử
6
Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
Toán
26
Luyện tập
BA
20/9/2011
Chính tả
6
Nhớ - viết : Ê - mi - li, con 
Toán
27
Héc - ta
LTVC
11
Mở rộng vốn từ : Hữu nghị - Hợp tác
Kể chuyện
6
Kể chuyện được chứng kiến hoặc 
Thể dục
11
TƯ
21/9/2011
Tập đọc
12
Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Toán
28
Luyện tập
Khoa học
11
Dùng thuốc an toàn
Tập làm văn
11
Luyện tập làm đơn
Thể dục
12
NĂM
22/9/2011
Toán
29
Luyện tập chung
Kĩ thuật
6
Chuẩn bị nấu ăn
LTVC
12
Dùng từ đồng âm để chơi chữ
Nhạc
6
Học hát bài: Con chim hay hót
Mỹ thuật
6
SÁU
23/9/2011
Địa lí
6
Đất và rừng
Toán
30
Luyện tập chung
Khoa học
12
Phòng bệnh sốt rét
Tập làm văn
12
Luyện tập tả cảnh
SHTT
6
Sinh hoạt tập thể tuần 6
DUYỆT CỦA BGH
HIỆU TRƯỞNG
KHỐI TRƯỞNG 
Thứ hai, ngày 19 tháng 9 năm 2011
Đạo đức
Có chí thì nên 
(Tiết 6)
I – MỤC TIÊU :
- Biết được một số biểu hiện cơ bản của người sống có ý chí.
- Biết được: Người có ý chí có thể vượt qua được khó khăn trong cuộc sống.
- Cảm phục và noi theo những gương có ý chí vượt lên những khó khăn trong cuộc sống để trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.
II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Moät vaøi maåu chuyeän veà nhöõng taám göông vöôït khoù (ôû ñòa phöông caøng toát) nhö Nguyeãn Ngoïc Kí, Nguyeãn Ñöùc Trung,...
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TIẾN TRÌNH
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
1 – Ổn định :
2 – Kieåm tra baøi cuõ :
- HS laøm laïi baøi taäp 1. 
- 1 HS laøm.
- Em hoïc taäp ñöôïc nhöõng gì töø taám göông Traàn Baûo Ñoàng?
- GV nhaän xeùt. 
- 1 HS trình baøy.
3 – Daïy baøi môùi : 
a. Giôùi thieäu baøi: 
b. Hoaït ñoäng 1: Laøm baøi taäp 3, SGK. 
* Muïc tieâu: Moãi nhoùm neâu ñöôïc moät taám göông tieâu bieåu ñeå keå cho lôùp cuøng nghe. 
* Caùch tieán haønh: 
- GV chia lôùp thaønh caùc nhoùm 4 ñeå thaûo luaän veà nhöõng taám göông ñaõ söu taàm ñöôïc. 
- HS thaûo luaän 4 phuùt .
- Ñaïi dieän caùc nhoùm leân trình baøy. GV ghi toùm taét leân baûng.
- HS trình baøy.
- GV gôïi yù ñeå HS phaùt hieän nhöõng baïn coù khoù khaên ôû ngay trong lôùp mình vaø coù keá hoaïch ñeå giuùp baïn vöôït khoù. 
- HS laäp keá hoaïch.
c. Hoaït ñoäng 2: Töï lieân heä baûn thaân (baøi taäp 4, SGK).
* Muïc tieâu: HS bieát caùch lieân heä baûn thaân, neâu ñöôïc nhöõng khoù khaên trong cuoäc soáng, trong hoïc taäp vaø ñeà ra ñöôïc caùch vöôït qua khoù khaên. 
* Caùch tieán haønh: 
- HS töï phaân tích nhöõng khoù khaên cuûa baûn thaân theo maãu ôû SGK.
- HS laøm vaøo nhaùp. 
- Cho HS trao ñoåi nhöõng khoù khaên cuûa mình vôùi nhoùm.
- HS trao ñoåi nhöõng khoù khaên cuûa mình vôùi nhoùm.
- Yeâu caàu HS trình baøy.
- Moãi nhoùm choïn 1- 2 baïn coù nhieàu khoù khaên hôn trình baøy tröôùc lôùp.
- Gôïi yù HS thaûo luaän tìm caùch giuùp ñôõ caùc baïn.
- Caû lôùp thaûo luaän tìm caùch giuùp ñôõ caùc baïn.
KL: GV ruùt ra keát luaän.
4. Cuûng coá - daën doø: 
- Goïi HS ñoïc ghi nhôù trong SGK. 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
- Chuaån bò baøi hoïc sau. 
 -----------------------------------------
Tập đọc 
Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
(Tiết 11)
I – MỤC TIÊU :
- Đọc đúng từ phiên âm tiếng nước ngoài và các số liệu thống kê trong bài.
- Hiểu nội dung : Chế độ phân biệt chúng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của những người da màu. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.).
II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. 
- Bảng phụ viết sẵn một đoạn của bảng thống kê để hướng dẫn HS luyện đọc. 
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Tiến trình
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
1- Ổn định
2- Kiểm tra bài cũ 
- GV kiểm tra 2 HS đọc bài Ê-mi-li, con,... trả lời các câu hỏi trong SGK. 
2 HS đọc bài Ê-mi-li, con,... trả lời các câu hỏi trong SGK.
- GV nhận xét, đánh giá.
3-Dạy học bài mới
a. Giới thiệu bài: 
 GV sử dụng tranh minh hoạ và thông tin khác có liên quan.
b. Hoạt động 1: Luyện đọc
* Mục tiêu: Đọc đúng từ phiên âm tiếng nước ngoài và các số liệu thống kê trong bài.
* Tiến hành:
- Gọi 1 HS khá đọc toàn bài.
- 1 HS khá đọc toàn bài.
- GV chia bài thành ba đoạn. 
- Cho HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn.
- HS luyện đọc nối tiếp từng đoạn.
- Hướng dẫn HS đọc (chú ý : Đọc đúng từ phiên âm tiếng nước ngoài), kết hợp giải nghĩa từ.
- HS đọc kết hợp giải nghĩa từ.
- GV đính bảng phụ viết sẵn một đoạn của bảng thống kê để hướng dẫn HS luyện đọc. 
- HS luyện đọc.
- Gọi HS luyện đọc theo cặp.
- HS luyện đọc theo cặp.
- Gọi 1 HS đọc cả bài.
- 1 HS đọc cả bài.
- GV đọc mẫu toàn bài.
- HS theo dõi SGK.
c. Hoạt động 2: Tìm hiểu bài 
* Mục tiêu: Hiểu nội dung : Chế độ phân biệt chúng tộc ở Nam Phi và cuộc đấu tranh đòi bình đẳng của những người da màu. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK.).
* Tiến hành:
- GV yêu cầu HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi theo đoạn trong SGK/55. 
- HS đọc từng đoạn và trả lời câu hỏi theo đoạn trong SGK/55.
- GV chốt ý, rút ra ý nghĩa của bài.
- HS ghi ý chính của bài vào vở.
3. Củng cố, dặn dò:
- GV nhận xét tiết học. 
- Khen ngợi những HS hoạt động tốt. 
- Yêu cầu các em ghi nhớ các thông tin mà các em có được từ bài văn. 
- Chuẩn bị bài tập đọc sau.
Lịch sử
Quyeát chí ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc
(Tiết 6)
I – MỤC TIÊU :
Bieát ñöôïc ngaøy 5-6-1911 taïi beán Nhaø Roàng (Thaønh phoá Hoà Chí Minh), vôùi loøng yeâu nöôùc, thöông daân saâu saéc, Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc.
II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- AÛnh veà queâ höông Baùc Hoà, beán caûng Nhaø Roàng ñaàu theá kyû XX, taøu Ñoâ ñoác La- tu- sô Tôø- reâ- vin. 
- Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam (ñeå chæ ñòa danh Thaønh phoá Hoà Chí Minh). 
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TIẾN TRÌNH
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
1 – Ổn định :
2 – Kieåm tra baøi cuõ :
- Haõy cho bieát ñoâi neùt veà cuoäc ñôøi vaø hoaït ñoäng caùch maïng cuûa Phan Boäi Chaâu ?
- 1 HS trả lời câu hỏi.
- Em haõy thuaät laïi phong traøo Ñoâng Du. 
- 1 HS trả lời câu hỏi.
- GV nhaän xeùt vaø cho ñieåm. 
3 – Daïy baøi môùi : 
a. Giôùi thieäu baøi: 
Neâu muïc ñích, yeâu caàu tieát hoïc.
b. Hoaït ñoäng 1: Queâ höông vaø thôøi nieân thieáu cuûa Nguyeãn Taát Thaønh. 
* Muïc tieâu: HS bieát: Nguyeãn Taát Thaønh chính laø Baùc Hoà kính yeâu. Bieát ñoâi neùt veà queâ höông vaø thaân theá cuûa Baùc Hoà.
* Tieán haønh: 
- GV yeâu caàu HS chia seû vôùi caùc baïn trong nhoùm thoâng tö, tö lieäu veà queâ höông vaø thôøi nieân thieáu cuûa Nguyeãn Taát Thaønh. 
- HS laøm vieäc theo nhoùm. 
- GV toå chöùc cho HS baùo caùo keát quaû tìm hieåu tröôùc lôùp. 
- Trình baøy keát quaû laøm vieäc. 
KL: GV nhaän xeùt veà phaàn tìm hieåu cuûa HS, sau ñoù GV neâu moät soá neùt chính veà queâ höông vaø thôøi nieân thieáu cuûa Nguyeãn Taát Thaønh. GV choát laïi ñeå HS hieåu Nguyeãn Taát Thaønh chính laø Baùc Hoà kính yeâu. 
- HS laéng nghe. 
c. Hoaït ñoäng 2: Muïc ñích ra nöôùc ngoaøi cuûa Nguyeãn Taát Thaønh. 
* Muïc tieâu: Nguyeãn Taát Thaønh ñi ra nöôùc ngoaøi laø do loøng yeâu nöôùc, thöông daân, mong muoán tìm con ñöôøng cöùu nöôùc. 
* Tieán haønh: 
- GV yeâu caàu HS thaûo luaän theo caùc noäi dung sau:
- HS laøm vieäc theo nhoùm 4. 
+ Muïc ñích ra ñi cuûa Nguyeãn Taát Thaønh laø gì?
+ Theo Nguyeãn Taát Thaønh, laøm theá naøo ñeå coù theå kieám soáng vaø ñi ra nöôùc ngoaøi?
- Goïi HS trình baøy keát quaû thaûo luaän. 
- HS trình baøy. 
KL: GV ruùt ra ghi nhôù SGK/15. 
- GV hoûi theâm : Vì sao Nguyeãn Taát Thaønh quyeát chí ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc ? 
- HS khaù, gioûi traû lôøi : Vì Baùc khoâng taùn thaønh vôùi con ñöôøng cöùu nöôùc cuûa caùc nhaø yeâu nöôùc tröôùc ñoù.
- Goïi HS ñoïc laïi phaàn ghi nhôù. 
- 2 HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù. 
- GV giôùi thieäu tranh aûnh (hoaëc phim tö lieäu) veà queâ höôùng Baùc Hoà, caûng Nhaø Roàng xöa vaø nay.
- HS quan saùt.
4 Cuûng coá, daën doø: 
- Trình baøy hieåu bieát cuûa em veà Baùc Hoà ?
- Nguyeãn Taát Thaønh ra ñi tìm ñöôøng cöùu nöôùc vaøo thôøi gian naøo ? Taïi ñaâu ?
- GV nhaän xeùt. 
- Yeâu caàu HS veà nhaø chuaån bò baøi sau.
 ----------------------------------
Toán
Luyện tập 
(Tiết 26)
I. MỤC TIÊU
- Biết tên gọi, kí hiệu và mối quan hệ của các đơn vị đo diện tích.
- Biết chuyển đổi các đơn vị đo diện tích, so sánh các số đo diện tích và giải toán có liên quan.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Bảng phụ, SGK, vở bài làm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Tiến trình
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
A. KIỂM TRA BÀI CŨ:
- Kiểm tra 2HS.
- GV nhận xét, cho điểm.
- 2 HS đọc lại bảng đơn vị đo diện tích, 1 em lên bảng làm bài tập. 
- HS khác nhận xét.
B. DẠY-HỌC BÀI MỚI:
1. Giới thiệu bài:
GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
2. Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1: (a , 2 số đo cuối ; b , 2 số đo cuối : HS khá, giỏi)
- Cho HS tự làm theo mẫu rồi chữa.
- Yêu cầu HS giải thích cách làm.
Bài 2: 
- Để khoanh đúng kết quả ta làm gì?
- Cho HS làm vào nháp rồi nêu kết quả.
Bài 3: (cột 2 : HS khá, giỏi)
- Đề bài yêu cầu làm gì?
- Để so sánh được ta làm sao?
- Cho HS làm bài.
Bài 4:
- Yêu cầu HS đọc đề toán.
- GV lưu ý HS: Kết quả cuối cùng phải đổi ra mét vuông.
- Cho HS tự làm rồi nhận xét, sửa bài.
a) Viết số dưới dạng số đo có đơn vị là m2 theo mẫu.
6m2 35dm2 = 6m2 + m2 = 6 m2.
b) Viết số dưới dạng số đo có đơn vị là dm2.
- Chuyển số đo diện tích có 2 tên đơn vị thành số đo có 1 tên đơn vị.
- Ta phải đổi 3cm2 5mm2 = 305mm2.
- 1 HS nêu khoanh vào B, lớp nhận xét đúng/sai.
- S o sánh các số đo diên tích.
- Để so sánh được trước tiên phải đổi đơn vị đo.
- 2 HS lên bảng làm, HS còn lại làm nháp rồi đánh dấu so sánh vào SGK.
° 61km2 ...... 610hm2
+ Ta đổi : 61km2 = 6 100hm2
+ So sánh : 6100hm2 > 610hm2
Vậy : 61km2 > 610hm2
- 1 HS đọc to, cả lớp đọc thầm.
- 1 HS lên bảng làm, lớp làm vào vở.
.
3. Củng cố, dặn dò:
 Lưu ý HS những kiến thức quan trọng qua tiết luyện tập.
GV tổng kết tiết học. Về nhà luyện tập thêm. Chuẩn bị trước bài sau.
=======================================================
Thứ ba, ngày 20 tháng 9 năm 2011
Chính tả
Nhớ - viết : Ê-mi-li, con...
( Tiết 6)
I – MỤC TIÊU :
- Nhớ - viết đúng bài chính tả ; trình bày đúng hình thức thơ tự do.
- Nhận biết được các tiếng chứa ưa, ươ và cách ghi dấu thanh theo yêu cầu của BT2 ; tìm được tiếng chứa  ...  nhiệt đới, rừng ngập mặn trên bản đồ (lược đồ) : đất phe-ra-lít và rừng rậm nhiệt đới phân bố chủ yếu ở vùng đồi núi, đất phù sa phân bố chủ yếu ở vùng đồng bằng ; rừng ngặp mặn chủ yếu ở vùng đất thấp ven biển.
- Biết được một số tác dụng của rừng đối với đời sống và sản xuất của nhân dân ta : điều hoà khí hậu, cung cấp nhiều sản vật, đặc biệt là gỗ.
II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Baûn ñoà Ñòa lyù töï nhieân Vieät Nam. 
- Baûn ñoà phaân boá röøng Vieät nam (neáu coù). 
- Tranh, aûnh thöïc vaät vaø ñoäng vaät cuûa röøng Vieät Nam (neáu coù). 
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TIẾN TRÌNH
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
1 – Ổn định :
2 – Kieåm tra baøi cuõ :
- Neâu vò trí vaø ñaëc ñieåm cuûa vuøng bieån nöôùc ta. 
- 1 HS trả lời câu hỏi.
- Bieån coù vai troø theá naøo ñoái vôùi saûn xuaát vaø ñôøi soáng?
- 1 HS trình bày.
- GV nhận xét, cho điểm.
3 – Daïy baøi môùi : 
a. Giôùi thieäu baøi: 
 Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. 
b. Hoaït ñoäng 1: Ñaát ôû nöôùc ta. 
* Muïc tieâu: HS bieát: Chæ ñöôïc treân baûn ñoà (löôïc ñoà) vuøng phaân boá cuûa ñaát phe- ra- lít, ñaát phuø sa, röøng raäm nhieät ñôùi, röøng ngaäp maën. 
* Tieán haønh: 
- Yeâu caàu HS ñoïc SGK/79 vaø hoaøn thaønh baøi taäp sau : 
- HS ñoïc SGK vaø laøm baøi taäp. 
- Goïi ñaïi dieän moät soá HS trình baøy keát quaû laøm vieäc tröôùc lôùp. 
- HS trình baøy keát quaû laøm vieäc coù söû duïng baûn ñoà.
- Goïi moät soá HS leân baûng chæ treân baûn ñoà Ñòa lí Vieät Nam vuøng phaân boá hai loaïi ñaát chính ôû Vieät Nam. 
- HS laøm vieäc treân baûn ñoà. 
KL: GV nhaän xeùt, keát luaän. 
c. Hoaït ñoäng 2: Röøng ôû nöôùc ta. 
* Muïc tieâu: Neâu ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm cuûa ñaát phe- ra- lít, ñaát phuø sa, röøng raäm nhieät ñôùi, röøng ngaäp maën. Bieát ñöôïc một số tác dụng của rừng đối với đời sống và sản xuất.
* Tieán haønh: 
- Yeâu caàu HS quan saùt hình 1 SGK/80 vaø traû lôøi caâu hoûi theo nhoùm 4. 
- HS quan saùt hình vaø traû lôøi caâu hoûi theo nhoùm4. 
- Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc. 
- Ñaïidieän nhoùm trình baøy. 
- GV goïi HS nhaän xeùt, boå sung. 
- Moät soá HS leân baûng chæ treân baûn ñoà phaân boá röøng raäm nhieät ñôùi vaø röøng ngaäp maën. 
- HS chæ baûn ñoà. 
KL: GV nhaän xeùt, ruùt ra keát luaän.
- Yeâu caàu HS neâu nhaän xeùt veà caùch söû duïng ñaát, caùch khai thaùc röøng cuûa nöôùc ta hieän nay.
- HS khaù, gioûi traû lôøi caâu hoûi naøy.
- Để việc söû duïng ñaát, caùch khai thaùc röøng hợp lí thì chúng ta cần phải làm gì ?
- HS khaù, gioûi traû lôøi caâu hoûi naøy.
KL: GV nhaän xeùt, ruùt ra keát luaän.
4. Cuûng coá, daën doø: 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
- Yeâu caàu HS veà nhaø chuaån bò tieát sau. 
-------------------------------
Khoa học
Phòng bệnh sốt rét
(Tiết 12)
I – MỤC TIÊU :
Biết được nguyên nhân và cách phòng tránh bệnh sốt rét.
II – ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :
Thoâng tin vaø hình trang 26, 27 SGK.
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
TIẾN TRÌNH
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
1 – Ổn định :
2 – Kiểm tra bài cũ :
- Theá naøo laø söû duïng thuoác an toaøn?
- 1 HS trả lời câu hỏi.
- Khi ñi mua thuoác, chuùng ta caàn löu yù ñieàu gì?
- 1 HS trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, cho điểm.
3 – Dạy học bài mới :
a. Giới thiệu bài:
 Neâu muïc ñích yeâu caàu cuûa tieát hoïc. 
b. Hoaït ñoäng 1: Laøm vieäc vôùi SGK. 
* Muïc tieâu: Nhaän bieát moät soá daáu hieäu chính cuûa beänh soát reùt. Neâu taùc nhaân, ñöôøng laây truyeàn beänh soát reùt. 
* Tieán haønh: 
- GV yeâu caàu HS quan saùt vaø ñoïc lôøi thoaïi caùc nhaân vaät trong hình 1, 2/26 SGK.
- HS quan saùt tranh vaø ñoïc lôøi thoaïi.
- Yeâu caàu caùc nhoùm traû lôøi caâu hoûi SGK/26.
- GV yeâu caàu nhoùm tröôûng ñieàu khieån nhoùm hoaït ñoäng theo yeâu caàu cuûa GV.
- HS laøm vieäc theo nhoùm.
- Goïi ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc.
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc.
- GV vaø HS nhaän xeùt. 
KL: GV choát laïi keát luaän ñuùng. 
c. Hoaït ñoäng 2: Quan saùt vaø thaûo luaän. 
* Muïc tieâu: Biết được cách phòng tránh bệnh sốt rét.
* Tieán haønh: 
- GV phaùt phieáu cho caùc nhoùm, yeâu caàu caùc nhoùm thaûo luaän : 
- Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy.
- Ñaïi dieän nhoùm trình baøy.
- GV vaø HS nhaän xeùt, GV choát laïi yù ñuùng.
KL: GV ruùt ra keát luaän SGK/27. 
- Goïi HS nhaéc laïi phaàn ghi nhôù.
- HS nhaéc laïi ghi nhôù.
4. Cuûng coá, daën doø: 
- Haõy neâu daáu hieäu cuûa beänh soát reùt?
- Taùc nhaân gaây beänh soát reùt laø gì? Beänh soát reùt nguy hieåm nhö theá naøo?
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
- Daën HS chuaån bò tieát sau.
-----------------------------------
Tập làm văn
Luyện tập tả cảnh
(Tiết 12)
I – MỤC TIÊU :
- Nhận biết được cách quan sát khi tả cảnh trong hai đoạn văn trích (BT1).
- Biết lập dàn ý chi tiết cho bài văn miêu tả một cảnh sông nước (BT2).
II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
Tranh, ảnh minh hoạ cảnh sông nước: biển, sông, hồ, suối, đầm,... (cỡ to).
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Tiến trình
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
1- Ổn định
2- Kiểm tra bài cũ 
- Gọi 2 HS lần lượt đọc lá đơn của mình.
- 2 HS lần lượt đọc lá đơn của mình.
- GV nhận xét, đánh giá.
3-Dạy học bài mới
a. Giới thiệu bài: 
 GV nêu mục đích, yêu cầu tiết học.
b. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS làm bài tập 1. 
* Mục tiêu: Nhận biết được cách quan sát khi tả cảnh trong hai đoạn văn trích.
* Tiến hành: 
Bài 1/ Trang 62
- Gọi 1 HS nêu yêu cầu. 
- 1 HS nêu yêu cầu.
- Gọi 2 HS lần lượt đọc 2 đoạn văn. 
- 2 HS lần lượt đọc 2 đoạn văn.
- GV cho HS quan sát tranh và yêu cầu làm bài dựa theo tranh. 
- HS quan sát tranh, sau đó trả lời câu hỏi tìm hiểu 2 đoạn trong BT1.
- Gọi HS trình bày kết quả làm việc. 
- GV và HS nhận xét. 
c. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập 2. 
* Mục tiêu: Biết lập dàn ý chi tiết cho bài văn miêu tả một cảnh sông nước.
* Tiến hành: 
Bài 2/ Trang 62
- Cho HS đọc yêu cầu của bài tập 2.
- 1 HS đọc yêu cầu của bài tập 2.
- GV yêu cầu HS dựa vào những ghi chép để lập thành một dàn ý.
- HS dựa vào những ghi chép lập thành một dàn ý chi tiết vào vở.
- Gọi HS trình bày kết quả làm việc. 
- Nhiều HS đọc dàn ý của mình đã làm.
- GV nhận xét và khen những HS làm dàn ý đúng, bài có nhiều hình ảnh, chi tiết tiêu biểu cho cảnh sông nước. 
4. Củng cố, dặn dò: 
- Gọi HS nhắc lại nội dung phần ghi nhớ. 
- GV nhận xét tiết học. 
- Về nhà hoàn chỉnh lại bài tập. 
----------------------------------------------
Toán
Luyện tập chung 
(Tiết 30)
I – MỤC TIÊU :
Biết : 
- So sánh các phân số, tính giá trị của biểu thức với phân số.
- Giải bài toán Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
II – ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
- Bảng phụ. 
- SGK, vở bài làm.
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
Tiến trình
HOẠT ĐỘNG CỦA
GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA
HỌC SINH
A. KIỂM TRA BÀI CŨ:
- Kiểm tra 2HS.
- GV nhận xét, cho điểm.
- 2 HS lên bảng làm bài. 
- HS khác nhận xét.
B. DẠY-HỌC BÀI MỚI:
1. Giới thiệu bài:
GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
2. Hướng dẫn luyện tập:
Bài 1: 
- Cho HS đọc yêu cầu rồi tự làm.
- GV chấm một số vở, nhận xét.
- Yêu cầu nhắc lại cách so sánh hai phân số cùng mẫu số.
Bài 2: (b, c : HS khá, giỏi)
- Cho HS đọc yêu cầu rồi tự làm.
- GV nhận xét.
Bài 3: (HS khá, giỏi)
- Cho HS đọc yêu cầu rồi tự làm.
- GV chấm một số vở, nhận xét.
Bài 4:
- Cho HS đọc đề bài.
- Thuộc dạng toán gì?
- Cho HS vẽ sơ đồ tóm tắt, sau đó nêu cách làm và làm bài.
- GV nhận xét.
- HS làm vào vở, 2 em lên bảng làm.
- HS khác nhận xét, sửa vào vở.
-HS trình bày.
- 4 HS lên bảng làm phép cộng, trừ, nhân, chia phân số, HS còn lại làm vào vở. Đáp án:
- HS nhận xét bài làm của bạn.
- HS làm vào vở, 1 em lên bảng làm.
Bài giải
5ha = 50000 m2
Diện tích hồ nước là: 
50000 x = 15000 (m2)
Đáp số : 15000 m2.
- HS khác nhận xét, sửa vào vở.
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm SGK.
- Tìm hai số khi biết hiệu và tỉ.
- 1 HS lên bảng làm, HS còn lại vào vở
Bài giải
Hiệu số phần bằng nhau là :
4 - 3 = 1 (phần)
Tuổi con là:
30 : 3 = 10 (tuổi)
Tuổi của bố là:
10 x 4 = 40 (tuổi)
Đáp số : bố 40 tuổi; con 10 tuổi.
- HS nhận xét bài làm của bạn.
3. Củng cố, dặn dò: 
Yêu cầu HS nêu cách so sánh hai phân số. Nhân, chia, cộng, trừ. Cách giải toán tìm hai số khi biết tổng (hiệu) và tỉ số của hai số.
GV tổng kết tiết học. Về nhà luyện tập thêm. Chuẩn bị trước bài sau.
----------------------------------------------------
 Sinh hoaït lôùp cuoái tuaàn
Tieát 6: 
I. Muïc tieâu : 
- HS thaáy ñöôïc nhöõng vieäc ñaõ laøm toát , nhöõng vieäc chöa laøm toát trong tuaàn.
- HS bieát caùch khaéc phuïc nhöõng vieäc laøm chöa toát trong tuaàn . 
- Naém ñöôïc caùc phong traøo cuûa tröôøng trong tuaàn tôùi maø thöïc hieän. 
II. Chuaån bò : 
 GV: Chuaån bò 1 troø chôi
III. Noäi dung : 
 1/ Hoaït ñoäng 1: 
GV cho các tổ trưởng báo cáo tình hình hoạt động của tổ mình trong tuần
Lớp trưởng báo cáo tổng kết các mặt hoạt động
GV : nhaän ñònh tình hình hoaït ñoäng cuûa lôùp trong tuaàn 6. 
+ Öu ñieåm : giaùo vieân neâu caùc öu ñieåm trong tuaàn cuûa lôùp. 
+ Haïn cheá : neâu haïn cheá cuûa lôùp.
+ Veä sinh: Toå tröïc nhaän xeùt, P. Lao Ñoäng nhaän xeùt, giaùo vieân keát luaän.
+ Hoïc taäp: 
Lôùp Tröôûng : neâu teân nhöõng baïn chöa thuoäc baøi, laøm baøi trong tuaàn. 
 GV: pheâ bình nhöõng HS chöa thuoäc baøi, laøm baøi trong tuaàn.
GV nhaän xeùt vieäc tích cöïc taäp trung theo doûi trong giôø hoïc. 
 + Neà neáp:GV neâu vaø nhaän xeùt.
Ñi veä sinh tröôùc khi vaøo lôùp. 
Trong giờ học hạn chế việc nói chuyện riêng
Xeáp haøng ngay ngaén khi vaøo lôùp vaø ra veà theo haøng cho khi veà ñeán nhaø.
Haùt ñaàu giôø ít nhaát 2 baøi haùt.
 - Nghieâm tuùc haùt ñaàu giôø. 
2/ Hoaït ñoäng 2: 
GV neâu nhöõng chæ ñaïo cuûa nhaø tröôøng:
+ Thöïc hieän toát caùc phong traøo cuûa nhaø tröôøng.( Keå chuyeän , mó thuaät ) 
+ Chaêm soùc caây xanh trong lôùp, tröôøng , veä sinh nhaø caàu theo lòch . 
+ Phoøng traùnh caùc tai naïn , ñaëc bieät laø ATGT và phòng tránh đuối nước
+ HS khaån tröông tham gia BHYT Ñôït II ñeán ngaøy 29/09/2009 ,BHTN. 
 3/ Hoaït ñoäng 3:Hoaït ñoäng giaùo duïc theo chuû ñieåm. 
 - GV nhaän xeùt vieäc tham gia phong traøo thi ñua cuûa lôùp.
GV phoå bieán thaùng 09 -ATGT.
GV nhaéc nhôû caùc khoaûn tieàn . 
Đóng tiền quỹ lớp đúng quy định (mua sắm đồ dùng trang trí lớp học)
YÙ kieán cuûa HS. 
Giaûi ñaùp cuûa GV.

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an 5Tuan 6(1).doc