Giáo án Các môn khối 5 năm học 2012 - Tuần 22

Giáo án Các môn khối 5 năm học 2012 - Tuần 22

A/ Mục tiêu :

 - GD HS biết về truyền thống nhà trường.

- Giúp HS biết được nội quy trường lớp.

- Rèn kĩ năng đấu tranh phê bình và tự phê bình, có ý thức xây dựng tập thể lớp.

- Biết được công tác của tuần đến.

- Giáo dục HS ý thức chấp hành nội quy nhà trường.

B/ Diễn biến hoạt động:

 

doc 19 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 24/06/2017 Lượt xem 26Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Các môn khối 5 năm học 2012 - Tuần 22", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 22
 Thöù hai, ngaøy 06thaùng 02 naêm 2012
TAÄP ÑOÏC (Tieát 43)
LAÄP LAØNG GIÖÕ BIEÅN
I.YCCÑ: 
 - Bieát ñoïc dieãn caûm baøi vaên, gioïng ñoïc thay ñoåi phuø hôïp vôùi lôøi nhaân vaät .
- ND : Boá con, oâng Nhuï duõng caûm laäp laøng giöõ bieån .(Traû lôøi caùc CH 1,2,3 ) .
II.ÑDDH: 
- Tranh minh hoaï SHS. 
- Tranh aûnh veà nhöõng laøng ven bieån, laøng ñaûo vaø veà laøng chaøi löôùi, giuùp giaûi nghóa caùc töø khoù.
III.HÑDH: 
TL
HĐGV
	HĐHS
5
A.Kieåm tra: Tieáng rao ñeâm.
- HS thöïc hieän theo y/c gv .
34
1
B.Baøi môùi: 
1. Giôùi thieäu chuû ñieåm vaø baøi ñoïc:
- GV giôùi thieäu chuû ñieåm, vì cuoäc soáng thanh bình. Trong 3 tuaàn hoïc tôùi caùc em seõ ñöôïc hoïc nhöõng baøi vieát veà nhöõng ngöôøi ñaõ giöõ cho cuoäc soáng chuùng ta luoân thanh bình. Caùc chieán só bieân phoøng, caûnh saùt giao thoâng, caùc chieán só coâng an, chieán só tình baùo hoaït ñoäng bí maät trong loøng ñòch, nhöõng vò quan toaø coâng minh. 
- GV baøi Laäp laøng giöõ bieån ca ngôïi nhöõng ngöôøi daân chaøi duõng caûm, daùm rôøi maûnh ñaát queâ höông ñeán laäp laøng ôû moät hoøn ñaûo ngoaøi bieån. Xaây döïng cuoäc soáng môùi giöõ gìn vuøng bieån ,vuøng trôøiû Toå quoác. 
2. Höôùng daãn HS luyeän ñoïc vaø tìm hieåu baøi: 
a/ Luyeän ñoïc: 
+ Ñoaïn 1: toaû ra hôi muoái.
+ Ñoaïn 2: thì ñeå cho ai?
+ Ñoaïn 3: nhöôøng naøo.
+ Ñoaïn 4: phaàn coøn laïi. 
- GV giuùp HS tìm hieåu nghóa caùc töø ngöõ chuù giaûi (SGK) 
- GV ñoïc dieãn caûm baøi vaên: 
+ Lôøi boá Nhuï (noùi vôùi oâng Nhuï)
+ Lôøi oâng Nhuï.
+ Ñoaïn keát baøi (ñoïc chaäm) 
b/ Tìm hieåu baøi: 
* Gôïi yù traû lôøi caùc caâu hoûi phuï vaø caâu hoûi SGK:
H: Baøi vaên coù nhöõng nhaän vaät naøo?(Y)
H: Boá vaø oâng cuûa Nhuï baøn vôùi nhau vieäc gì? (TB)
H: Boá nhuï “Con seõ hoïp laøng” Chöùng toû oâng laø ngöôøi nhö theá naøo?(K)
H: Theo lôøi boá Nhuï vieäc laäp laøng ngoaøi ñaûo coù lôïi gì?(K) 
H: Hình aûnh laøng chaøi môùi hieän ra nhö theá naøo qua nhöõng lôøi noùi cuûa boá Nhuï.(G)
H: Tìm nhöõng chi tieát cho thaáy oâng Nhuï suy nghó raát kyõ vaø cuoái cuøng ñaõ ñoàng tình vôùi keá hoaïch laäp laøng giöõ bieån cuûa boá Nhuï.(G)
- Ñoaïn suy nghó cuûa Nhuï. 
H: Nhuï nghó veà keát hoaïch cuûa boá nhö theá naøo?(K) 
* GDBVMT: GV höôùng daãn HS tìm hieåu baøi ñeå thaáy ñöôïc vieäc laäp laøng môùi ngoaøi ñaûo chính laø goùp phaàn giöõ gìn moâi tröôøng bieån treân ñaát nöôùc ta.
c/ Ñoïc dieãn caûm: 
- GV höôùng daãn HS theå hieän ñuùng nhaân vaät.
- GV höôùng daãn ñoïc dieãn caûm moät ñoaïn tieâu bieåu theo caùch phaân vai (ñeå coù phía chaân trôøi)
3. Cuûng coá, daën doø: 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- hs laéng nghe .
- 2 HS ñoïc toaøn baøi.
- HS quan saùt tranh HS.
- Töøng toáp ñoïc ñoaïn vaên .
- HS luyeän ñoïc theo caëp.
- 2 HS ñoïc toaøn baøi.
=> Coù moät baïn nhoû teân laø Nhuï, boá baïn, oâng baïn ; 3 theá heä trong 1 gia ñình.
- Hoïp laøng ñeå di daân ra ñaûo daãn caû nhaø Nhuï ra ñaûo. 
=> Boá Nhuï phaûi laø caùn boä laõnh ñaïo laøng, xaõ.
=> Ngoaøi ñaûo coù ñaát roäng, baõi daøi; caây xanh, nöôùc ngoït, ngö tröôøng gaàn, ñaùp öùng ñöôïc mong öôùc baáy laâu cuûa nhöõng ngöôøi daân chaøi laø coù daát roäng ñeå phôi ñöôïc löôùi, moät con thuyeàn.
=> Laøng môùi ngoaøi ñaûo ñaát roäng heát taàm maét, daân chaøi tha söùc phôi löôùi, buoäc thuyeàn; laøng môùi gioáng moïi ngoâi laøng ôû treân ñaát lieàn, coù chôï, coù tröôøng hoïc, coù nghóa trang 
=> OÂng böôùc ra voõng ngoài xuoáng voõng, vaën mình, hai maù phaäp phoøng nhö ngöôøi suùc mieäng khan, oâng ñaõ hieåu nhöõng yù töôûng hình thaønh trong suy tính cuûa con trai oâng quan troïng nhöôøng naøo. 
- 1 HS ñoïc (vaäy laø vieäc quyeát ñònh roài-heát)
=> Nhuï ñi, sau ñoù caû nhaø seõ ñi. Moät laøng Baïch Ñaèng Giang, ôû ñaûo Moõn caù saáu ñang boàng beành ñaâu ñoù phía chaân trôøi. Nhuï tin keá hoaïch cuûa boá vaø mô töôûng ñeán laøng môùi.
- 4 HS ñoïc phaân vai.
+ Ñoïc dieãn caûm baøi vaên.
- HS nhaéc laïi yù nghóa baøi hoïc. 
TOAÙN (Tieát 106)
LUYEÄN TAÄP
I.YCCÑ: 
 	- Bieáttính dieän tích xung quanh vaø dieän tích toaøn phaàn cuûa HHCN .
 - Vaän duïng ñeå giaûi 1 soá baøi toaùn ñôn giaûn .
II.HÑDH:
TL
HĐGV
	HĐHS
35
A. Hướng dẫn học sinh làm bài tập
Baøi 1 (TB) 25dm = 2,5m;
 18dm = 1,8m
Baøi 2: Höôùng daãm HS ñoåi.(K)
 8dm = 0,8m
- HS nhaéc laïi coâng thöùc tinh dieän tích xung quanh vaø dieän tích toaøn phaàn.
- HS laøm caùc baøi taäp roài chöõa.
a) S xung quanh = (2,5 + 1,5) x 2x 1,8 = 14,4 (m2)
S toaøn phaàn = 14,4 +(2,5 x 1,5) x2 = 21,9 (m2)
b) S xung quanh =m2
S toaøn phaàn = m2
Giaûi:
Dieän tích xung quanh hình hoäp chöõ nhaät:
(1,5 + 0,6) x 2 x 0,8 = 3,36 (m2)
Dieän tích toaøn phaàn hình hoäp chöõ nhaät:
3,36 + (1,5 x 0,6) = 4,26 (m2)
 Ñaùp soá: 4,26 m2 
3
* Cuûng coá, daën doø :
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
- Laøm baøi 3 nhaø .
- GV cho HS thi phaùt hieän nhanh keát quaû.
- GV ñaùnh giaù baøi laøm cuûa HS.
Keát quaû: a) Ñ b) S c) S d) Ñ
KHOA HOÏC (Tieát 43)
SÖÛ DUÏNG NAÊNG LÖÔÏNG CHAÁT ÑOÁT (T2) 
I.YCC Đ: 
 - HS neâu ñöôïc söû caàn thieát vaø moät soá bieän phaùp söû duïng an toaøn, bieát tieát kieäm chaát ñoát.
 KNSCB: Nhö tiết 42
II.ÑDDH: 
 	- Söu taàm tranh aûnh.
 - Hình aûnh SGK.
III.HÑDH: 
TL
HĐGV
	HĐHS
5
A.Kieåm tra: Söû duïng naêng löôïng chaát ñoát .
- Hs thöïc hieän theo y/c gv .
30
1
B.Baøi môùi: 
* Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän veà söï an toaøn tieát kieäm chaát ñoát.
* Muïc tieâu: HS neâu ñöôïc caàn thieát vaø moät soá bieän phaùp söû duïng an toaøn, tieát kieäm caùc loaïi chaát ñoát.
* Caùch tieán haønh: 
Böôùc 1: nhoùm 
H: Taïi sao khoâng chaët caây böøa baõi ñeå laáy cuûi ñun, ñoát than?(Y-TB)
H: Than ñaù, daàu moû, khí töï nhieân coù phaûi laø caùc nguoàn naêng löôïng voâ taän khoâng? Vì sao?(K) 
- Neâu thí duï veà vieäc söû duïng laõng phí naêng löôïng, taïi sao caàn tieát kieäm, chaát laõng phí naêng löôïng?
- Neâu caùc vieäc neân laøm ñeå tieát kieäm, choáng laõng phí chaát ñoát ôû gia ñình baïn.
- Gia ñình baïn söû duïng chaát ñoát gì ñeå ñun naáu? 
- Neâu nhöõng nguy hieåm coù theå xaûy ra khi söû duïng chaát ñoát ôû gia ñình?
- Caàn phaûi laøm gì phoøng traùnh tai naïn khi söû duïng.
- GDBVMT: Taùc haïi cuûa vieäc söû duïng caùc loaïi chaát ñoát laøm moâi tröôøng khoâng khí bò oâ nhieãm aûnh höôûng ñeán söùc khoûe con ngöôøi vaø ñoäng ,thöïc vaätvaø bieän phaùp laøm giaûm bôùt taùc haïi ñoù. 
Böôùc 2: caû lôùp
(Löu yù moãi nhoùm cho 1 noäi dung)
C. Cuûng coá, daën doø: 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
- Caùc nhoùm thaûo luaän SGK caùc tranh aûnh ñaõ chuaån bò vaø lieân heä thöïc teá, gia ñình ñòa phöông.
- Chaët caây böøa baõi laøn cöûi ñun, ñoát than seõ laøm aûnh höôûng ñeán taøi nguyeân röøng, tôùi moâi tröôøng.
- Than ñaù daàu moû, khí töï nhieân ñöôïc hình thaønh töø xaùc sinh vaät qua haøng trieäu naêm.
Hieän nay caùc nguoàn naêng löôïng naøy ñang coù nguy cô bò caïn kieät do vieäc söû duïng cuûa con ngöôøi .
- Töøng nhoùm trình baøy keát quaû.
Thöù ba, ngaøy 07 thaùng 02 naêm 2012
KEÅ CHUYEÄN (Tieát 22)
OÂNG NGUYEÃN KHOA ÑAÊNG
 I.YCCÑ: 
 	- Döïa vaøo lôøi keå GV vaø tranh minh hoaï, nhôù vaø keå ñöôïc töøng ñoaïn vaø toaøn boä caâu chuyeän .
 	- Bieát trao ñoåi noäi dung, yù nghóa caâu chuyeän .
II.ÑDDH: 
- Tranh minh hoaï caâu chuyeän trong SGK keøm lôøi gôïi yù.
III.HÑDH: 
TL
HĐGV
	HĐHS
5
A.Kieåm tra: 
- HS keå laïi caâu chuyeän ñaõ chöùng kieán hoaëc ñaõ theå hieän caùc coâng trình coâng coäng di tích lòch söû- vaên hoaù, luaät giao thoâng
32
B.Baøi môùi:
1. Giôùi thieäu: Nguyeãn Khoa Ñaêng (1691-1725) moät vò quan Chuùa Nguyeãn vaên voõ song toaøn , raát coù taøi xeùt xöû caùc vuï aùn ñem laïi coâng baèng cho ngöôøi löông thieän oâng cuõng coù coâng tröøng bò boïn cöôùp nöôùc tieâu dieät boïn chuùng ñeán taän saøo huyeät.
2. GV keå chuyeän: oâng Nguyeãn Khoa Ñaêng
- GV keå laàn 1: vieát leân baûng nhöõng töø khoù ñöôïc chuù giaûi: truoâng, saøo, nguyeät, phuïc binh.
+ Giaûi nghóa töø cho HS hieåu.
- GV keå laàn 2 chæ vaøo tranh.
- GV keå laàn 3 (neáu caàn)
* Noäi dung SGV/66.
+ Truoâng vuøng ñaát hoang, coù nhieàu caây coû.
+ Saøo nguyeät: ôû cuûa boïn cöôùp, toäi phaïm.
+ Phuc binh: quaân lính naáp, rình ôû nhöõng choã kín ñaùo, chôø leänh laø xoâng ra taán coâng.
3. Höôùng daãn HS keå chuyeän trao ñoåi yù nghóa caâu chuyeän:
a/ Keå chuyeän nhoùm:
H: Bieän phaùp maø oâng Nguyeãn Khoa Ñaêng duøng ñeå tìm keû aên caép maø tröøng trò boïn cöôùp taøi tình ôû choã naøo?(TB-K)
b/ Thi keå chuyeän tröôùc lôùp:
- Hs laéng nghe .
- HS chuù yù töøng tranh.
- Töøng nhoùm keå chuyeän theo tranh (töøng ñoaïn), sau ñoù keå toaøn chuyeän.
+ Trao ñoåi traû lôøi caâu hoûi.
- HS tieáp noái nhau keå töøng ñoaïn theo 4 tranh.
- 1 HS keå toaøn boä caâu chuyeän.
- HS trao ñoåi veà bieän phaùp maø oâng Nguyeãn Khoa Ñaêng duøng ñeå tìm keû aên caép vaø tröøng trò boïn cöôùp taøi saûn ôû choã naøo?
-2 HS nhaéc laïi yù nghóa caâu chuyeän.
2
4.Cuûng coá, daën doø: 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
- Chuaån bò tieát 23.
TOAÙN (Tieát 107)
DIEÄN TÍCH XUNG QUANH VAØ DIEÄN TÍCH TOAØN PHAÀN 
CUÛA HÌNH LAÄP PHÖÔNG
I.YCCÑ: Bieát :
- HLP laø HHCN ñaëc bieät .
- Tính DTXQ vaø DTTP hình LP .
II.ÑDDH: Chuaån bò hình laäp phöông coù kích thöôùc khaùc nhau.
II.HÑDH:
TL
HĐGV
	HĐHS
20
15
2
1.Hình thaønh coâng thöùc tính dieän tích xung quanh vaø dieän tích toaøn phaàn cuûa hình laäp phöông: 
- GV toå chöùc cho HS quan saùt caùc moâ hình tröïc quan vaø neâu caâu hoûi ñeå HS nhaän xeùt ruùt ra keát luaän hình laäp phöông laø hình hoäp chöõ nhaät ñaëc bieät.
- Coù 3 kích thöôùc khaùc nhau.
2.Thöïc haønh: Laøm baøi 1,2
3.Cuûng coá, daën doø:
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- HS töï ruùt keát luaän veà coâng thöùc dieän tích xung quanh vaø dieän tích toaøn phaàn. 
- HS laøm baøi taäp cuï theå trong (SGK) 
Baøi 1: (TB)
- S xung quanh = 1,5 x 1,5 x 4 = 9 (m2)
- S toaøn phaàn = 1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 (m2)
Baøi 2: (K)
- S bìa caàn duøng = 2,5 x 2,5 x 6 = 37,5 (dm2
CHÍNH TAÛ (Tieát22)
HAØ NOÄI
I.YCCÑ: 
 - Nghe+vieát ñuùng baøi CT, trình baøy ñuùng hình thöùc thô 5 tieáng, roõ 3 khoå thô.
- Tìm ñöôïc danh töø rieâng laø teân ngöôøi, teân ñòa lí Vieät Nam(BT2) ; vieát ñöôïc 3 ñeán 5 teân ngöôøi, teân ñòa lí ñòa phöông (BT3) .
II.ÑDDH: 
 	- Baûng phuï vieát quy taéc vieát hoa teân ngöôøi teân ñòa lyù Vieät Nam.
 	- Buùt daï, giaáy khoå to.
III.HÑDH: 
TL
HĐGV
	HĐHS
4
A.Kieåm tra: Trí duõng song toaøn 
HS vieát n ... å HS laøm baøi taäp 2.
 	- Moät vaøi baêng giaáy moãi baêng vieát moät caâu gheùp.
III.HÑDH: 
TL
HĐGV
HĐHS
5
A.Kieåm tra: 
- HS nhaéc laïi caùch noái caùc veá caâu gheùp ñieàu kieän (giaû thuyeát) - keát quaû baèng quan heä töø.
- Laøm laïi baøi taäp 2.
30
B.Baøi môùi: 
1. Giôùi thieäu: GV neâu MT 
4. Phaàn baøi taäp:
Baøi taäp 1: 
- Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt ñaùnh giaù choát laïi keát quaû ñuùng . 
a) Maëc duønhöng
b) Tuy
Baøi taäp 2: 	
- GV môøi 2 HS.
- Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt ñaùnh giaù choát laïi keát quaû ñuùng. 
+ Tuynhöng
+ Tuynhöng
+ Maëc duønhöng
+ Tuy nhöng	
Baøi taäp 3:
- Caû lôùp vaø GV nhaän xeùt ñaùnh giaù choát laïi keát quaû ñuùng . 
* Maëc duø teân cöôùp raát hung haêng, gian xaûo nhöng cuoái cuøng haén cuõng ñöa hai tay vaøo coøng soá 8.
H: Tính khoâi haøi cuûa maãu chuyeän vui chuû ngöõ ôû ñaâu?
- Caû lôùp theo doõi SGK.
- 2 HS nhaéc laïi ghi nhôù ( khoâng nhìn saùch)
- 1 HS ñoïc noäi dung baøi taäp.
- Caû lôùp laøm vaøo vôû baøi taäp.
- 2 HS laøm baûng lôùp.
- 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
- HS laøm vaøo vôû baøi taäp. 
- Thi laøm nhanh.
-1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp.
- HS laøm vaøo vôû baøi taäp.
- 1 HS leân baûng lôùp phaân tích caâu gheùp.
=> Haén (1) , teân cöôùp (2)
2
5. Cuûng coá, daën doø: 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
- HS keå maãu chuyeän vui cho ngöôøi thaân nghe.
TOAÙN (Tieát 109)
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I.YCCÑ: Bieát :
- Tính DTXQ vaø DTTP cuûa HHCN vaø HLP .
- Vaän duïng ñeå giaûi 1 soá baøi taäp coù yeâu caàu toång hôïp lieân quan ñeán caùc HLP vaø HHCN .
II.HÑDH: 
TL
HĐGV
HĐHS
5
A/ Kieåm tra:
- HS nhaéc laïi qui taéc tính dieän tích xung quanh vaø dieän tích toaøn phaàn. Hình laäp phöông vaø Hình hoäp chöõ nhaät.
30
2
B/ Baøi môùi: Cho HS laøm baøi taäp roài chöõa 
Baøi 1: Vaän duïng S xung quanh vaø S toaøn phaàn hình hoäp chöõ nhaät. 
- GV ñaùnh giaù baøi laøm HS
Baøi 3: Phaùt huy kyõ naêng phaùt hieän nhanh S xung quanh vaø S toaøn phaàn hình laäp phöông.
- GV ñaùnh giaù baøi laøm HS.
* Cuûng coá, daën doø: 
- Laøm baøi 2 nhaø .
- Nhaän xeùt tieát hoïc. 
- HS töï laøm roài neâu keát quaû.
- HS khaùc nhaän xeùt.
- HS töï laøm.
- Toå chöùc: thi tìm keát quaû nhanh.
Thöù saùu, ngaøy 10 thaùng 02 naêm 2012
TAÄP LAØM VAÊN (Tieát 44) 
KEÅ CHUYEÄN ( KIEÅM TRA VIEÁT)
I.YCCÑ:
- Vieát ñöôïc moät baøi vaên keå chuyeän theo gôïi yù trong SKG , Baøi vaên roõ coát truyeän, nhaân vaät, yù nghóa; lôøi keå töï nhieân . 
II.ÑDDH: Baûng ghi moät soá truyeän ñaõ hoïc, moät vaøi truyeän coå tích.
III.HÑDH: 
TL
HĐGV
HĐHS
3
A.Kieåm tra: Chuaån bò cuûa hs .
- Hs trình baøy phaàn chuaån bò .
35
B.Baøi môùi: 
1. Giôùi thieäu: 
2. Höôùng daãn HS laøm baøi: 
- Ñeà 3 y/c caùc em keå chuyeän theo lôøi 3 nhaân vaät trong truyeän coå tich. Caùc em nhôù y/c cuûa kieåu baøi naøy ñeå thöïc hieän ñuùng.
- GV giaûi ñaùp nhöõng thaéc maéc cuûa HS (neáu coù)
3. HS laøm baøi:
- 1 HS ñoïc 3 ñeà baøi
- 1 HS tieáp noái nhau noái teân ñeà baøi mình choïn.
2
4. Cuûng coá, daën doø:
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
- HS ñoïc tröôùc ñeà baøi
- Chuaån bò noäi dung tuaàn 23
TOAÙN (Tieát 110)
THEÅ TÍCH MOÄT HÌNH
I.YCCÑ: 
- Coù bieåu töôïng veà theå tích cuûa 1 hình .
- Bieát so saùnh theå tích cuûa 2 hình trong moät soá tình huoáng ñôn giaûn .
II.ÑDDH : boä ñoà duøng toaùn .
III.HÑDH :
TL
1.Hình thaønh bieåu töôïng veà tính thể tích cuûamoät hình 
- Gv:toå chöùc cho HS hoaït ñoäng .
- GV ñaët caâu hoûi ñeå hs traû lôøi vaø keát luaän( SGK).
- (Quan saùt nhaän xeùt ) treân moâ hình tröïc quan trong hình veõ thí duï (SGK)
- Taát caû HS quan saùt hình veõ SGK
- HS traû lôøi
- HS khaùc nhaän xeùt .
2 .Thöïc haønh :
Baøi 1 :
- GV ñaùnh giaù baøi laøm cuûa HS .
Baøi 2 :( Nhö baøi 1 )
** Cuûng coá, daën doø:
- Laøm baøi 3 nhaø .
- Nhaän xeùt tieát hoïc .
ÑÒA LYÙ (Tieát 22)
	CHAÂU AÂU
I.YCCÑ: 
- Moâ taû sô löôïc vò trí vaø giôùi haïn laõnh thoå Chaâu Aâu : Naèm phía taây Chaâu A ùcoù 3 phía giaùp bieån vaù ñaïi döông .
- Neâu ñöôïc 1 soá ñaëc ñieåm veà ñòa hình, khí haäu ,daân cö vaø hoaït ñoäng SX Chaâu AÂu .
 	+ 2/3 dt laø ñoàng baèng, 1/3 dt laø ñoài nuùi .
 	+ Daân cö chuû yeáu laø da traéng .
+ Nhieàu nöôùc coù neàn KT phaùt trieån .
- Söû duïng quaû ñòa caàu, baûn ñoà, löôïc ñoà ñeå nhaän bieát vò trí giôùi haïn Chaâu Aâu .
- Ñoïc teân vaø chæ vò trí 1 soá daõy nuùi, cao nguyeân ,ñoàng baèng , soâng lôùn cuûa Chaâu Aâu 
II.ÑDDH: 
 - Baûn ñoà theá giôùi.
 - Baûn ñoà töï nhieân Chaâu AÂu.
 - Baûn ñoà caùc nöôùc Chaâu AÂu. 
III.HÑDH: 
TL
HĐGV
HĐHS
15
1.Vò trí ñòa lyù giôùi haïn: 
Böôùc 1: 
H: vò trí ñòa lyù giôùi haïn.
- Dieän tích Chaâu AÂu.
Böôùc 2: 
Böôùc 3: Boå sung.
Chaâu AÂu vaø Chaâu AÙ gaén vôùi nhau taïo thaønh ñaïi luïc ñòa AÙ – AÂu, chieám gaàn heát phaàn Ñoâng cuûa Baùn Caàu Baéc.
Keát luaän: Chaâu AÂu naèm ôû phía Taây Chaâu AÙ, 3 phía giaùp bieån vaø ñaïi döông.
- HS laøm vieäc hình 1 vaø baûng soá lieäu veà dieän tích cuûa caùc Chaâu luïc ôû baøi 17.HS traû lôøi caâu hoûi trong baøi. 
- HS so saùnh dieän tích Chaâu AÂu vaø Chaâu AÙ.
- HS baùo caùo keát quaû laøm vieäc.
- HS chæ laõnh thoå Chaâu AÂu treân baûn ñoà.
Xaùc ñònh ñöôïc Chaâu AÂu naèm ôû baùn caàu Baéc. Neâu giôùi haïn cuûa Chaâu AÂu. Phía giaùp Baéc Baêng Döông. Phía Taây giaùp Ñaïi Taây Döông. Phía Nam giaùp Ñòa Trung Haûi, phía Ñoâng, Ñoâng Nam giaùp Chaâu AÙ. Phaàn lôùn laõnh thoå Chaâu AÂu naèm ôû khí haäu OÂn Hoøa. 
- Chaâu AÂu coù dieän tích ñöùng thöù naêm trong soá caùc Chaâu luïc treân theá giôùi vaø gaàn baèng dieän tích Chaâu AÙ. 
10
10
2. Ñaëc ñieåm töï nhieân: 
* Hoaït ñoäng: (Nhoùm) 
Böôùc 1: 
- GV cho. 
- GV döïa vaøo hình ñeå taû cho nhau nghe veà quan caûnh cuûa moãi ñaëc ñieåm.
TD: Daõy An-bô ôû phía Nam Chaâu AÂu; nuùi ñaù cao, ñænh nhoïn, söôøn doác
Böôùc 2: 
- GV cho caùc nhoùm trình baøy keát quaû laøm vieäc cuûa keânh hình.
Böôùc 3: 
- GV boå sung: veà muøa Ñoâng tuyeát phuû taïo neân nhieàu nôi chôi theå thao muøa Ñoâng treân caùc daõy nuùi Chaâu AÂu.
- GV khaùi quaùt laïi yù chính.
+ Chaâu AÂu coù nhöõng ñoàng baèng lôùn traûi töø Taây AÂu qua Trung AÂu sang Ñoâng AÂu (ñoàng baèng chieám dieän tích Chaâu AÂu). Caùc daõy nuùi noái tieáp nhau ôû phía Nam, phaùi Baéc, daõy URAN laø ranh giôùi cuûa Chaâu AÂu vôùi Chaâu AÙ ôû phía Ñoâng, Chaâu AÂu naèm chuû yeáu ôû ñôùi khí haäu OÂn Hoøa, coù röøngoâa1aùø kim vaø röøng laù roäng. Muøa Ñoâng gaàn heát laõnh thoå Chaâu AÂu phuû tuyeát traéng.
Keát luaän: Chaâu AÂu chuû yeáu coù ñòa hình laø ñoàng baèng, khí haäu oân hoøa.
3. Daân cö vaø hoaït ñoäng kinh teá ôû Chaâu AÂu:
* Hoaït Ñoäng: (caû lôùp)
Böôùc 1: Cho HS nhaän xeùt baûng soá lieäu baøi 7 veà daân soá Chaâu AÂu. Quan saùt hình 3 söï khaùc bieät giöõa daân Chaâu AÂu vôùi daân Chaâu AÙ.
Böôùc 2: 
- GV: Daân Chaâu AÂu thöôøng coù caëp maét saùng (naâu, xanh)
Böôùc 3: 
- Haõy keå teân nhöõng saûn phaåm qua caùc aûnh trong SGK qua ñoù nhaän bieát cö daân Chaâu AÂu cuõng coù nhöõng hoaït ñoäng saûn xuaát nhö ôû caùc Chaâu luïc khaùc.
TD: Luùa mì (maùy moùc hieän ñaïi, saûn xuaát hoùa chaát, oâ toâ,
Böôùc 4: GV boå sung.
- Caùch thöùc toå chöùc saûn xuaát coâng nghieäp cuûa caùc nöôùc Chaâu AÂu: coù söï lieân keát cuûa nhieàu nöôùc ñeå saûn xuaát ra caùc maët haøng oâ toâ, maùy bay, haøng ñieän töû,
Keát luaän: Ña soá daân Chaâu AÂu laø ngöôøi da traéng, nhieàu nöôùc coù neàn kinh teá phaùt trieån.
- Caùc nhoùm HS quan saùt hình 1 SHS, ñoïc cho nhau nghe teân caùc daõy nuùi, ñoàng baèng lôùn cuûa Chaâu AÂu, trao ñoåi ñeå ñöa ra nhaän xeùt veà vò trí cuûa nuùi. Ñoàng baèng ôû Taây AÂu, Trung AÂu vaø Ñoâng AÂu.
- HS tìm vò trí cuûa caùc aûnh ôû hình 2 theo kí hieäu a, b, c, d treân hình 1.
- Sau ñoù HS nhaän xeùt laãn nhau.
- HS neâu keát quaû vaø nhaän xeùt veà daân soá Chaâu AÂu ñöùng haøng thöù tö trong caùc Chaâu luïc treân theá giôùi vaø gaàn baèng daân soá Chaâu AÙ. 
- Daân cö Chaâu AÂu thuoäc chuûng toäc da traéng, muõi cao, toùc vaøng hoaëc naâu.
- HS ñoïc SGK vaø keå teân saûn phaåm coâng nghieäp khaùc maø em bieát (döôïc phaåm, mó phaåm, thöïc phaåm,) 
2
4.Cuûng coá, daën doø: 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
- Daën doø. 
KHOA HOÏC Tieát 43
SÖÛ DUÏNG LÖÔÏNG GIOÙ VAØ NAÊNG LÖÔÏNG NÖÔÙC CHAÛY
I.YCCÑ: 
 - Neâu ví duï veà söû duïng naêng löôïng gioù vaø naêng löôïng nöôùc chaûy trong ñôøi soáng vaø saûn xuaát .
- Söû duïng naêng löôïng gioù: ñieàu hoaø khí haäu, laøm khoâ, chaïy ñoäng cô 
- Söû duïng naêng löôïng nöôùc chaûy: quay guoàng nöôùc, chaïy maùy phaùt ñieän 
KNSCB:
-Kn tìm kieám vaø xöû lí thoâng tin veà vieäc khai thaùc, sd caùc nguoàn naêng löôïng khaùc nhau .
-Kn ñaùnh giaù veà vieäc khai thaùc,sd caùc nguoàn naêng löôïng khaùc nhau .
II.ÑDDH: 
 	- Tranh aûnh söû duïng naêng löôïng gioù, nöôùc chaûy.
 - Moâ hình tua pin baùnh xe nöôùc.
 	- Hình 90/ 91 SGK.
IV.HÑDH: 
TL
HĐGV
HĐHS
* Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän veà naêng löôïng gioù.
* Muïc tieâu: 
- HS trình baøy ñöôïc taùc duïng cuûa naêng löôïng gioù trong töï nhieân. 
- HS keå ñöôïc moät soá thaønh töïu trong vieäc khai thaùc ñeå söû duïng naêng löôïng gioù.
* Caùch tieán haønh: 
Böôùc 1: (nhoùm) thaûo luaän
H: Vì sao coù gioù? Neâu 1 soá 
TD: veà taùc duïng cuûa naêng löôïng gioù trong töï nhieân.
H: Con ngöôøi söû duïng naêng löôïng gioù trong nhöõng vieäc gì? Lieân heä thöïc teá ôû ñòa phöông.
Böôùc 2: caû lôùp 
- HS thảo luận nhóm 4
- Töøng nhoùm trình baøy keát quaû vaø thaûo luaän chung caû lôùp.
* Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän veà naêng löôïng nöôùc chaûy.
* Muïc tieâu: 
- HS rình baøy ñöôïc taùc duïng cuûa naêng löôïng nöôùc chaûy trong töï nhieân.
- HS keå ñöôïc moät soá thaønh töïu trong vieäc khai thaùc ñeå söû duïng naêng löôïng nöôùc chaûy.
* Caùch tieán haønh: 
Böôùc 1: (nhoùm)
H: Neâu moät soá TD veà taùc duïng cuûa naêng löôïng nöôùc chaûy trong töï nhieân.
H: Con ngöôøi söû duïng naêng löôïng nöôùc chaûy ñeå laøm gì? Lieân heä thöïc teá ôû ñòa phöông
Böôùc 2: laøm vieäc caû lôùp
* Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh “laøm quay tua bin”
* Muïc tieâu: HS thöïc haønh söû duïng naêng löôïng nöôùc chaûy laøm quay tua bin.
* Caùch tieán haønh: 
- GV höôùng daãn HS thöïc haønh
GDBVMT: Tieát kieäm nöôùc trong sinh hoaït haøng ngaøy .
- Caùc nhoùm thaûo luaän.
- HS trình baøy theo nhoùm: nöôùc chaûy laøm tua bin quay cuûa moâ hình “tua bin nöôùc” (boùng ñeøn saùng) 
* Cuûng coá, daën doø: 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
DUYEÄT BGH

Tài liệu đính kèm:

  • docGA_L5_T22_Chuan_ktkn_tich_hop_day_du.doc