Giáo án Các môn khối 5 - Tuần 17 năm học 2011

Giáo án Các môn khối 5 - Tuần 17 năm học 2011

- Biết diễn cảm bài văn.

- Hiểu ý nghĩa của bài văn: Ca ngợi ông Lìn cần cù, sáng tạo, dám thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng, làm thay đổi cuộc sống của cả thôn.( Trả lời được các câu hỏi SGK).

 

doc 10 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 24/06/2017 Lượt xem 23Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Các môn khối 5 - Tuần 17 năm học 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 17
Thứ hai ngày thỏng 12 năm 2011
NGU COÂNG XAế TRềNH TệễỉNG.
I.Muùc tieõu: - Biết diễn cảm bài văn.
- Hiểu ý nghĩa của bài văn: Ca ngợi ông Lìn cần cù, sáng tạo, dám thay đổi tập quán canh tác của cả một vùng, làm thay đổi cuộc sống của cả thôn.( Trả lời được các câu hỏi SGK).
- HS coự thaựi ủoọ yeõu meỏn nhửừng ngửụứi coự tinh thaàn daựm nghú, daựm laứm.
* GDBVMT (Khai thaực giaựn tieỏp) : GV lieõn heọ : OÂng Phaứn Phuứ Lỡn xửựng ủaựng ủửụùc Chuỷ tũch nửụực kheo ngụùi khoõng chổ vỡ thaứnh tớch giuựp ủụừ baứ con thoõn baỷn laứm kinh teỏ gioỷi maứ coứn neõu taỏm gửụng saựng veà baỷo veọ doứng nửụực thieõn nhieõn vaứ troàng caõy gaõy rửứng ủeồ giửừ gỡn moõi trửụứng soỏng toỏt ủeùp.
II.Chuaồn bũ: Tranh minh hoaù baứi ủoùc, baỷng phuù,...
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu:
Caực Hẹ
Hẹ CUÛA GV
Hẹ CUÛA HS
Hoó trụù
1.KT baứi cuừ:
2.Baứi mụựi:
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
GV nhaọn xeựt ghi ủieồm, nhaọn xeựt chung.
Hẹ1: Luyeọn ủoùc
-GV hửụựng daón HS chia ủoaùn; giuựp HS ủoùc ủuựng vaứ hieồu nghúa nhửừng tửứ mụựi vaứ khoự trong baứi; giaỷi nghúa theõm tửứ: taọp quaựn (thoựi quen); canh taực (troàng troùt).
Hẹ3: H.daón ủoùc dieón caỷm
- GV h.daón HS ủoùc dieón caỷm toaứn baứi roài choùn cho HS luyeọn ủoùc 1 ủoaùn tieõu bieồu.
- GV nhaọn xeựt, tuyeõn dửụng.
- Daởn HS veà nhaứ luợeõn ủoùc baứi; chuaồn bũ baứi: Ca dao veà lao ủoọng saỷn xuaỏt.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
2 HS leõn ủoùc baứi “Thaày cuựng ủi beọnh vieọn” roài neõu noọi dung chớnh cuỷa baứi hoaởc TLCH lieõn quan ủeỏn ủoaùn ủoùc.
-1 HS khaự ủoùc toaứn baứi.
-HS noỏi tieỏp ủoùc tửứng ủoaùn trửụực lụựp.
-HS luyeọn ủoùc theo caởp.
-2 HS ủoùc laùi baứi.
- 2 HS ủoùc dieón caỷm baứi vaờn.
- HS luyeọn ủoùc dieón caỷm theo caởp (1 ủoaùn tửù choùn).
- HS thi ủua ủoùc dieón caỷm trửụực lụựp.
- HS nhaộc laùi noọi dung chớnh cuỷa baứi.
Thứ hai ngày thỏng 12 năm 2011
TAÄP LAỉM VAấN: (Tieỏt 33)
OÂN TAÄP VEÀ VIEÁT ẹễN.
I.Muùc tieõu: - Biết điền đúng nội dung vào một lá đơn in sẵn (BT1).
- Viết được đơn theo học môn tự chọn Ngoại ngữ ( hoặc Tin học) đúng thể thức, đủ nội dung cần thiết.
-Coự yự thửực toõn troùng ngửụứi nhaọn ủụn.
II.Chuaồn bũ: Maóu ủụn xin hoùc, baỷng phuù.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu:
Caực Hẹ
Hẹ CUÛA GV
Hẹ CUÛA HS
Hoó trụù
1.KT baứi cuừ: 
2.Baứi mụựi:
3. Cuỷng coỏ,daởn doứ:
GV nhaọn xeựt ghi ủieồm.
Giụựi thieọu baứi
Baứi taọp 1:
GV giuựp HS naộm vửừng y.caàu cuỷa baứi taọp.
GV nhaọn xeựt, giuựp HS hoaứn thieọn.
Baứi taọp 2: Gv giuựp HS naộm vửừng y. caàu cuỷa baứi taọp roài toồ chửực cho HS laứm vieọc caự nhaõn vaứ baựo caựo k.quaỷ. 
GV nhaọn xeựt, sửỷa chửừa, ghi ủieồm.
-Daởn HS veà nhaứ tieỏp tuùc hoaứn chổnh laự ủụn ụỷ BT2.
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
2 HS ủoùc bieõn baỷn veà vieọc cuù UÙn troỏn vieọn.
HS theo doừi.
-2HS ủoùc y.caàu cuỷa BT.
-HS laứm baứi caự nhaọn theo maóu ủụn ụỷ SGK
-Vaứi HS trỡnh baứy trửụực lụựp. Caỷ lụựp nhaọn xeựt, boồ sung.
-2HS ủoùc y.caàu cuỷa BT.
-HS tửù laứm baứi vaứo vụỷ.
-Vaứi HS trỡnh baứy trửụực lụựp. Caỷ lụựp cuứng nhaọn xeựt, sửỷa baứi.
HS nhaộc laùi caực phaàn chớnh cuỷa laự ủụn.
Thứ hai ngày thỏng 12 năm 2011
Toaựn 
LUYEÄN TAÄP CHUNG
I- Muùc tieõu : 
- Biết thực hiện các phép tính với số thập phân và giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
- BT caàn laứm : Baứi 1a ; Baứi 2a ; Baứi 3.
- HS coự yự thửực tửù hoùc, tửù reứn luyeọn.
II.Chuaồn bũ: Baỷng phuù, phieỏu hoùc taọp,...
III- Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu :
Caực Hẹ
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Hoó trụù
2- Kieồm tra baứi cuừ: 
3- Baứi mụựi: 
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
 - Nhaọn xeựt, cho ủieồm .
 Baứi 1:
 - Cho HS laứm caự nhaõn vaứo vụỷ 
 - Goùi 2 em leõn baỷng sửỷa 
 - Keỏt quaỷ: 
 1a/ 216,72 : 42 = 5,16
 Baứi 2: HS laứm vieọc theo caởp 
 - Goùi ủaùi dieọn vaứi caởp leõn thi ủua laứm nhanh 
 - Nhaọn xeựt , sửỷa chửừa 
 - Keỏt quaỷ: 
 ( 131,4 – 80,8) :2,3 +21,84x2
= 50,6 : 2,3 +21,84x2
= 22 + 43,68
= 65,68
 Baứi 3: - GV giaỷi thớch caựch tớnh 
 - Yeõu caàu HS laứm vieọc theo nhoựm 
 - Nhaọn xeựt , sửỷa chửỷa 
 - Keỏt quaỷ: a/ Tửứ naờm 2000 ủeỏn 2001 soỏ daõn phửụứng ủoự taờng : 
 15875 – 15625 = 250 ( ngửụứi )
 Tổ soỏ phaàn traờm soỏ daõn phửụứng ủoự taờng:
 100 x 250 : 15625 = 1,6 %
 b/ Neỏu tửứ naờm 2001 ủeỏn 2002 soỏ daõn cuỷa phửụứng ủoự cuừng taờng theõm 1,6% thỡ soỏ daõn taờng seừ laứ:
 15875:100 x 1,6 = 254( ngửụứi )
 Soỏ daõn naờm 2002 laứ:
 15875 +254 = 16129 (ngửụứi)
 ẹaựp soỏ: a/ 1,6 % b/ 16129 ngửụứi 
 2 em leõn sửỷa BT 4 trang 84 
 Laứm caự nhaõn BT 1
 ẹoồi cheựo sửỷa 
- Caực caởp trao ủoồi tớnh 
 - 4 caởp leõn thi ủua 
- Caực nhoựm thaỷo luaọn tỡm caựch giaỷi 
 - ẹaùi dieọn caực nhoựm leõn trỡnh baứy keỏt quaỷ laứm vieọc cuỷa nhoựm mỡnh
Sửỷa keỏt quaỷ ủuựng vaứo vụỷ 
- HS nhaộc laùi caựch coọng, trửứ, nhaõn, chia soỏ thaọp phaõn ủaừ hoùc.
Thứ ba ngày thỏng 12 năm 2011
LUYEÄN TAÄP CHUNG.
I.Muùc tieõu: - Biết thực hiện các phép tính với số thập phân và giải các bài toán liên quan đến tỉ số phần trăm.
- Baứi taọp caàn laứm : Baứi 1 ; Baứi 2 ; Baứi 3.
- Naõng cao yự thửực tửù hoùc, tửù reứn luyeọn.
II.Chuaồn bũ: Phieỏu BT, baỷng phuù.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu:
Caực Hẹ
Hủ cuỷa gv
Hủ cuỷa hs
Hoó trụù
2.KT baứi cuừ:
2. Daùy baứi mụựi:
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
Goùi 2 HS laứm BT2 tieỏt 81.
Baứi 1: GV hd caựch laứm. VD:
4 = 4 = 4,5 ; 3 = 3 = 3,8
Baứi 2:
- GV neõu yc vaứ neõu tửứng phaàn.
-GV nhaọn xeựt, sửỷa baứi. Keỏt quaỷ:
a) x = 0,09 ; b) x = 0,1
Baứi 3: GV neõu ủeà toaựn vaứ hd. HS laứm 1 trong 2 caựch. Chaỳng haùn:
Hai ngaứy ủaàu maựy bụm huựt ủửụùc:
35% + 40% = 75%(lửụùng nửụực trong hoà)
Ngaứy thửự ba maựy bụm huựt ủửụùc:
100% - 75% = 25%(lửụùng nửụực trong hoà)
ẹaựp soỏ: 25% lửụùng nửụực trong hoà.
-Daởn HS veà nhaứ oõn baứi, chuaồn bũ maựy tớnh boỷ tuựi.
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
2HS leõn baỷng laứm, caỷ lụựp theo doừi, nx, sửỷa baứi.
-HS ủoùc yc cuỷa BT.
-Caỷ lụựp laứm theo hd cuỷa GV. Chaỳng haùn:
2 = 2 = 2,75 ; 1 = 1 = 1,48
-HS nhaộc laùi caựch tỡm thaứnh phaàn chửa bieỏt cuỷa pheựp tớnh.
.
HS tửù ủoùc yc baứi taọp roài laứm vaứo vụỷ.
Thứ ba ngày thỏng 12 năm 2011
LUYEÄN Tệỉ VAỉ CAÂU
OÂN TAÄP VEÀ Tệỉ VAỉ CAÁU TAẽO Tệỉ.
I.Muùc tieõu: - Tìm và phân loại được từ đơn, từ phức ; từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa ; từ đồng âm, từ nhiều nghĩa theo yêu cầu của các BT trong SGK.
-HS coự yự thửực tửù hoùc, tửù reứn luyeọn.
II.Chuaồn bũ: Baỷng phuù, giaỏy khoồ to, buựt daù.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu: 
Caực Hẹ
Hẹ CUÛA GV
Hẹ CUÛA HS
Hoó trụù
1.KT baứi cuừ:
2Baứi mụựi:
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
Giụựi thieọu baứi: 
Baứi 1:-GV giuựp HS naộm yc cuỷa BT.
-GV mụỷ baỷng phuù coự saỹn ghi nhụự.
-GV nhaọn xeựt, keỏt luaọn.(xem SGV)
Baứi 2: GV tieỏn haứnh tửụng tửù nhử BT1. Lụứi giaỷi laứ: a) ẹoự laứ 1 tửứ nhieàu nghúa.
b) ẹoự laứ nhửừng tửứ ủoàng nghúa.
c) ẹoự laứ nhửừng tửứ ủoàng aõm.
Baứi 3:
-GV neõu yc BT.
-Cho HS laứm theo nhoựm.
-GV caờn cửự vaứo gụùi yự ụỷ SGV ủeồ giuựp HS sửỷa baứi.
Baứi 4: 
-GV neõu yc BT.
- GV chaỏm vaứ chửừa baứi:
a) Coự mụựi nụựi cuừ.
b) Xaỏu goó, toỏt nửụực sụn.
c) Maùnh duứng sửực, yeỏu duứng mửu.
-Daởn HS veà nhaứ oõn baứi, chuaồn bũ baứi sau.
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
2 HS laứm laùi BT3 tieỏt 32.
-HS ủoùc yc baứi taọp.
-HS laứm baứi roài trỡnh baứy k.quaỷ. caỷ lụựp n.xeựt
-HS laứm baứi theo caởp roài trỡnh baứy keỏt quaỷ. Caỷ lụựp nhaọn xeựt, sửỷa chửừa.
-HS sửỷa baứi vaứo vụỷ.
-HS ủoùc yc vaứ ủoùc baứi vaờn ụỷ SGK.
-HS thaỷo luaọn nhoựm ủeồ hoaứn thaứnh BT roài trỡnh baứy trửụực lụựp. Caỷ lụựp nx, boồ sung.
HS laứm baứi vaứo vụỷ.
HS tửù sửỷa baứi(neỏu laứm sai).
HS nhaộc laùi caực Ghi nhụự vửứa oõn.
Thứ ba ngày thỏng 12 năm 2011
CA DAO VEÀ LAO ẹOÄNG SAÛN XUAÁT.
I.Muùc tieõu: - Ngắt nhịp hợp lí theo thể thơ lục bát.
- Hiểu ý nghĩa của các bài ca dao: Lao động vất vả trên ruộng đồng của người nông dân đaừ mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho mọi người. ( Trả lời được câu hỏi SGK)
- Thuộc lòng 2 - 3 bài ca dao.
-GD HS bieỏt yeõu quyự l.ủoọng.
II. Chuaồn bũ: Tranh m.hoaù baứi ủoùc, baỷng phuù.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu:
Caực Hẹ
Hẹ CUÛA GV
Hẹ CUÛA HS
Hoó trụù
1.KT baứi cuừ:
2.Baứi mụựi:
3. Cuỷng coỏ,daởn doứ:
GV nhaọn xeựt, sửỷa sai vaứ ghi ủieồm.
Hẹ1: Luyeọn ủoùc:
-GV giuựp HS ủoùc ủuựng, hieồu nghúa nhửừng tửứ ngửừ mụi vaứ khoự trong baứi.
-GV ủoùc dieón caỷm toaứn baứi.
Hẹ3: H.daón ủoùc dieón caỷm:
-GV hd HS ủoùc dieón caỷm caỷ 3 baứi ca dao: gioùng taõm tỡnh, nheù nhaứng.
-Choùn cho HS luyeọn ủoùc dieón caỷm 1 baứi ca dao.
-GV nhaọn xeựt, ghi ủieồm.
-Daởn HS veà nhaứ HTL 3 baứi ca dao; ch. bũ baứi sau.
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
2 HS ủoùc baứi “Ngu Coõng xaừ Trũnh Tửụứng”
Roài TLCH veà nd baứi.
-2 HS khaự ủoùc baứi.
-HS ủoùc noỏi tieỏp tửứng baứi ca dao.
-HS luyeọn ủoùc theo caởp.
-Vaứi HS ủoùc laùi toaứn baứi.
-3 HS ủoùc dieón caỷm toaứn baứi theo gụùi yự cuỷa GV.
-HS luyeọn ủoùc d.caỷm 1 baứi ca dao theo caởp.
-Vaứi HS thi ủoùc dieón caỷm trửụực lụựp.
-HS thi ủua HTL 3 baứi ca dao.
-HS nhaộc laùi nd chớnh cuỷa caực baứi ca dao.
Thứ tư ngày thỏng 12 năm 2011
TOAÙN: (Tieỏt 83)
GIễÙI THIEÄU MAÙY TÍNH BOÛ TUÙI.
I- Muùc tieõu : - Bước đầu dùng máy tính bỏ túi để thực hiện cộng, trừ, nhân, chia các số thập phân, chuyển một số phân số thành số thập phân.
- BT caàn laứm : Baứi 1 ; baứi 2 ; baứi 3.
- HS coự yự thửực sửỷ duùng maựy tớnh boỷ tuựi khi GV cho pheựp .
II- Chuaồn bũ: GV: Maựy tớnh ( daùng lụựn )
 HS: Moói em 1 maựy tớnh ( hoaởc 1 nhoựm nhoỷ 1 maựy tớnh )
III- Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu:
Caực Hẹ
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
Hoó trụù
1- Kieồm tra baứi cuừ: 
2- Baứi mụựi: 
3. Cuỷng coỏ,daởn doứ:
Luyeọn taọp 
 - Nhaọn xeựt, cho ủieồm 
 Thửùc hieọn caực pheựp tớnh 
 -Ghi 1 pheựp coọng leõn baỷng , vớ duù :
 25,3 + 7,09
- ẹoùc cho HS aỏn laàn lửụùt caực nuựt caàn thieỏt ; ủoàng thụứi quan saựt keỏt quaỷ treõn maứn hỡnh 
 - Tửụng tửù vụựi 3 pheựp tớnh : trửứ , nhaõn, chia 
 Hoaùt ủoọng 3: Thửùc haứnh 
 Cho caực nhoựm tửù laứm caực baứi taọp ụỷ trang 86
- Daởn doứ veà nhaứ
 - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
 4 em laàn lửụùt leõn sửỷa BT :1b, 1c, 2b trang 84 vaứ 4 trang 85 
 Sửỷ duùng aỏn theo lụứi GV ủoùc
 Giaỷi thớch cho nhau 
Chuyeàn tay nhau sửỷ duùng maựy tớnh .
Veà nhaứ taọp sửỷ duùng laùi maựy tớnh boỷ tuựi
Thứ tư ngày thỏng 12 năm 2011
LUYEÄN Tệỉ VAỉ CAÂU: (Tieỏt 34)
OÂN TAÄP VEÀ CAÂU.
I.Muùc tieõu: - Tìm được 1 câu hỏi, 1 câu kể, 1 câu cảm, 1 câu khiến và nêu được dấu hiệu của mỗi kiểu câu đó (BT1).
- Phân loại được các kiểu câu kể (Ai làm gì? Ai thế nào? Ai là gì?), xác định được chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong từng câu theo yêu cầu của BT2.
-Coự yự thửực tửù hoùc tửù reứn luyeọn.
II.Chuaồn bũ: Baỷng phuù vieỏt saỹn Ghi nhụự; phieỏu BT1,2.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu:
Caực Hẹ
Hẹ CUÛA GV
Hẹ CUÛA HS
Hoó trụù
2.KT baứi cuừ:
3.Baứi mụựi:
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
GV nhaọn xeựt ghi ủieồm roài sửỷa baứi.
Giụựi thieọu baứi: 
Baứi 1:
-GV neõu caõu hoỷi vaứ h.daón HS laứm vieọc caự nhaõn.
-GV mụỷ baỷng phuù coự saỹn noọi dung caàn ghi nhụự.
-GV nhaọn xeựt, sửỷa baứi.
Baứi 2:
-GV hoỷi: Caực em ủaừ bieỏt nhửừng kieồu caõu keồ naứo?
-GV daựn leõn baỷng tụứ phieỏu ủaừ vieỏt saỳn nhửừng nd caàn ghi nhụự.
-GV nhaọn xeựt sửỷa baứi ghi ủieồm.
-Daởn HS veà nhaứ tớch cửùc oõn taọp chuaồn bũ thi HKI.
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
2 HS laứm laùi BT1 cuỷa tieỏt LTVC 33. Caỷ lụựp theo doừi, nhaọn xeựt, sửỷa baứi.
-1 HS ủoùc toaứn boọ BT1
-HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi:
+Caõu hoỷi duứng ủeồ laứm gỡ? Coự theồ nhaọn ra caõu hoỷi baống daỏu hieọu naứo?
+Caõu keồ duứng ủeồ laứm gỡ? Coự theồ.....?
+Caõu khieỏn duứng ủeồ laứm gỡ? Coự theồ ......?
+Caõu caỷm duứng ủeồ laứm gỡ? Coự theồ ......?
-1 HS nhỡn baỷng phuù ủoùc laùi nd caàn ghi nhụự.
-HS ủoùc thaàm maóu chuyeọn vui “Nghúa cuỷa tửứ cuừng.”, vieỏt vaứo vụỷ caực kieồu caõu theo y.caàu cuỷa BT.1 soỏ HS laứm baứi vaứo phieỏu roài daựn k.quaỷ leõn baỷng.
-1 HS ủoùc nd baứi 2.
-Traỷ lụứi caõu hoỷi GV neõu.
-1 HS nhỡn baỷng ủoùc laùi nd ghi nhụự.
-HS ủoùc thaàm maóu chuyeọn “Quyeỏt ủũnh ủoọc ủaựo”, laứm baứi vaứo vụỷ roài trỡnh baứy trửụực lụựp.
HS nhaờc laùi caực nd ghi nhụự vửứa oõn.
Thứ tư ngày thỏng 12 năm 2011
TAÄP LAỉM VAấN: 
TRAÛ BAỉI VAấN TAÛ NGệễỉI.
I.Muùc tieõu: - Biết rút kinh nghiệm để làm tốt bài văn tả người ( bố cục, trình tự miêu tả, chọn lọc chi tiết, cách diễn đạt, trình bày).
- Nhận biết lỗi trong bài văn và viết lại một bài văn cho đúng.
II.Chuaồn bũ: Baỷng phuù vieỏt saỹn 4 ủeà baứi k.tra.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu: 
Caực Hẹ
Hẹ CUÛA GV
Hẹ CUÛA HS
Hoó trụù
1KT baứi cuừ:
2.Baứi mụựi:
3. Cuỷng coỏ, daởn doứ:
GV chaỏm ủụn xin hoùc cuỷa 2-3 HS roài nhaọn xeựt, sửỷa chửừa.
Giụựi thieọu baứi: 
Hẹ2:Nhaọn xeựt chung k.quaỷ baứi laứm cuỷa HS
a) Nhaọn xeựt veà k.quỷa laứm baứi:
-GV treo baỷng phuù coự saỹn 1 soỏ loói ủieồn hỡnh veà c.taỷ, duứng tửứ, ủaởt caõu, yự,... cuỷa HS.
-Nhaọn xeựt chung baứi laứm cuỷa lụựp.
+Nhửừng ửu ủieồm:...
+Nhửừng thieỏu soựt, haùn cheỏ:...
b) Thoõng baựo ủieồm soỏ cuù theồ.
Hẹ3:H.daón HS chửừa baứi.
-GV traỷ baứi cho HS.
-H.daón HS chửừa loói chung.
-H.daón tửứng HS chửừa loói trong baứi vieỏt.
-H.daón HS hoùc taọp nhửừng ủoaùn vaờn hay: GV ủoùc nhửừng ủoaùn vaờn hay ,coự yự rieõng, saựng taùo cuỷa HS trong lụựp(hoaởc baứi vaờn maóu)
Daởn HS oõn baứi, chuaồn bũ thi HKI.
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Caỷ lụựp theo doừi.
-1 soỏ HS leõn baỷng sửỷa tửứng loói. Caỷ lụựp tửù sửỷa treõn nhaựp.
-HS ủoùc lụứi nhaọn xeựt cuỷa GV, phaựt hieọn theõm loói trong baứi cuỷa mỡnh roài sửỷa loói. ẹoồi baứi cho baùn ủeồ raứ soaựt vieọc sửỷa loói.
-HS thaỷo luaọn dửụựi sửù h.daón cuỷa GV ủeồ tỡm ra caựi hay, caựi ủaựng hoùc.
-Moói HS choùn 1 ủoaùn vaờn vieỏt chửa ủaùt ủeồ vieỏt laùi cho toỏt hụn.
HS nhaộc laùi daứn baứi cuỷa baứi vaờn taỷ ngửụứi.
Thứ năm ngày thỏng 12 năm 2011
TOAÙN: (Tieỏt 85)
HèNH TAM GIAÙC.
I- Muùc tieõu : 
- Biết: 
+Đặc điểm của hình tam giác: có ba đỉnh, ba góc, ba cạnh.
+ Phân biệt ba dạng hình tam giác (phân loại theo góc).
+ Nhận biết đáy và đường cao (tương ứng) của hình tam giác.
II- Chuaồn bũ: Boọ ẹDDH toaựn.
III- Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu :
Caực Hẹ
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
Hoó trụù
1- Kieồm tra baứi cuừ: 
2- Baứi mụựi: 
3. Cuỷng coỏ,daởn doứ:
- Nhaọn xeựt, cho ủieồm
 Baứi 1: Yeõu caàu HS vieỏt teõn 3 caùnh , 3 goực moói HTG vaứo SGK ( baống buựt chỡ )
 Baứi 2: Cho HS neõu mieọng chổ ủaựy, chieàu cao tửụng ửựng moói HTG 
- Daởn doứ: veà nhaứ oõn laùi caực k.thửực ủaừ hoùc.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
5 em laàn lửụùt leõn tớnh vaứ ủieàn keỏt quaỷ vaứo coọt keỷ cuỷa BT2 trang 88
- Caự nhaõn moói em tửù vieỏt vaứo SGK
 - Vaứi em ủoùc teõn caùnh, teõn goực moói hỡnh. 
- Vaứi HS leõn baỷng chổ vaứ neõu teõn chieàu cao tửụng ửựng vụựi moói caùnh cuỷa tửứng HTG.
- HS nhaộc laùi nhửừng ủaởc ủieồm cuỷa hỡnh TG.
- Veà nhaứ laứm laùi BT 2 vaứo vụỷ 
- Chuaồn bũ : Dieọn tớch hỡnh tam giaực. 
Thứ năm ngày thỏng 12 năm 2011
TOAÙN: (Tieỏt 84)
 SệÛ DUẽNG MAÙY TÍNH BOÛ TUÙI ẹEÅ GIAÛI TOAÙN VEÀ Tặ SOÁ PHAÀN TRAấM.
 I-Muùc tieõu : 
- Biết sử dụng máy tính bỏ túi để giải các bài toán về tỉ số phần trăm.
- BT caàn laứm : Baứi 1 (doứng 1,2) ; Baứi 2 (doứng 1,2) ; Baứi 3 (a,b).
-HS coự yự thửực hoùc taọp ủuựng ủaộn ; sửỷ duùng MTBT khi ủửụùc GV cho pheựp.
II.Chuaồn bũ: Maựy tớnh boỷ tuựi.
II- Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu:
Caực Hẹ
HOAẽT ẹOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
 HOAẽT ẹOÄNG CUÛA HOẽC SINH
Hoó trụù
 1- Kieồm tra baứi cuừ: 
2- Baứi mụựi:
3. Cuỷng coỏ,daởn doứ:
 - Goùi 3 em leõn kieồm tra 
 - Nhaọn xeựt, cho ủieồm 
 Baứi 1 (doứng 1,2): HS laứm vieọc theo caởp
 - ẹi kieồm tra caực caởp laứm vieọc 
 - Nhaọn xeựt , sửỷa chửừa 
 - Keỏt quaỷ:
Trửụứng 
Soỏ HS 
Soỏ HS nửừ 
Tổ soỏ phaàn traờm HS nửừ 
An Haứ
An Haỷi
612
578
 311
 294
50,81%
50,86%
Baứi 2 (doứng 1,2): Tieỏn haứnh tửụng tửù baứi 1 
Baứi 3 
 - Yeõu caàu HS tớnh theo nhoựm
 - - Caực nhoựm tửù tớnh vaứo nhaựp 
 - Nhaọn xeựt keỏt quaỷ laứm vieọc cuỷa caực nhoựm
 - Keỏt quaỷ:
 5 000 000 ủoàng 
 10 000 000 ủoàng 
- Daởn doứ: veà nhaứ reứn luyeọn sửỷ duùng MTBT, khoõng sửỷ duùng MTBT khi GV chửa cho pheựp.
 - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc .
 Thửùc haứnh caựch sửỷ duùng maựy tớnh, caựch coọng , trửứ cuỷa 3 em treõn maựy tớnh 
 - 1 em baỏm maựy tớnh, 1 em ghi vaứo baỷng . Sau ủoự ủoồi laùi , em thửự 2 baỏm maựy roài ủoùc cho em thửự nhaỏt kieồm tra keỏt quaỷ ủaừ ghi vaứo baỷng 
 - ẹaùi dieọn vaứi caởp neõu keỏt quaỷ laứm vieọc cuỷa caởp mỡnh . Caực caởp khaực so saựnh , ủoỏi chieỏu
HS laứm theo caởp.
 - 1 em ủoùc yeõu caàu baứi 3
 - Caực nhoựm trao ủoồi caựch tớnh 
 - Thửùc hieọn vaứ neõu keỏt quaỷ ( thi laứm nhanh giửừa caực nhoựm 
Sửỷa keỏt quaỷ ủuựng vaứo vụỷ 
HS nhaộc laùi caựch duứng MTBT ủeồ giaỷi toaựn veà tổ soỏ phaàn traờm.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an lop 5 tuan 17 KNSCKTKN.doc