Giáo án Kể chuyện - Tiết: Kể chuyện được chứng kiến hoặc

Giáo án Kể chuyện - Tiết: Kể chuyện được chứng kiến hoặc

THAM GIA

I. MỤC TIÊU:

HS kể được câu chuyện về một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình theo giợ ý trong SGK

 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh ảnh về cảnh sum họp

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 2 trang Người đăng hang30 Ngày đăng 18/01/2021 Lượt xem 19Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Kể chuyện - Tiết: Kể chuyện được chứng kiến hoặc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thöù naêm, ngaøy 03 thaùng 12 naêm 2009
	 Keå chuyeän
Tieát:1/ 16 KEÅ CHUYEÄN ÑÖÔÏC CHÖÙNG KIEÁN HOAËC THAM GIA
I. MỤC TIÊU:
HS kể được câu chuyện về một buổi sum họp đầm ấm trong gia đình theo giợ ý trong SGK 
 II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh ảnh về cảnh sum họp
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 
Tieán trình
Hoaït ñoäng cuûa GV
Hoaït ñoäng cuûa HS
1. Oån ñònh
2. KTBC
3. Baøi môùi
a. Giôùi thieäu
b. HD keå chuyeän
4/ Cuûng coá, daën doø
- Goïi 2 hs keå caâu chuyeän veà choáng ngheøo naøn, laïc haäu vì haïnh phuùc cuûa nhaân daân.
- Goïi hs nhaän xeùt baøi keå baïn.
- Keát luaän, cho ñieåm.
Giôùi thieäu tröïc tieáp roài ghi töïa baøi leân baûng
- Goïi hs ñoïc ñeà baøi.
- Gv phaân tích ñeà, gaïch chaân töø troïng taâm.
- Goïi hs ñoïc phaàn gôïi yù trong SGK.
Em ñònh keå caâu chuyeän veà buoåi sum hoïp naøo? Haõy giôùi thieäu cho caùc baïn cuøng nghe.
Keå töøng nhoùm.
- Hs keå theo nhoùm 3 em keå caâu chuyeän cuûa mình veà buoåi sum hoïp ñoù theo gôïi yù.
1/ Neâu ñöôïc lôøi noùi, vieäc laøm cuûa töøng ngöôøi.
2/ Lôøi noùi, vieäc laøm cuûa töøng nhaân vaät theå hieän söï yeâu thöông.
3/ Em laøm gì trong buoåi sum hoïp ñoù.
4/ Vieäc laøm cuûa em coù yù nghóa gì?
5/ Em coù caûm nghó gì sau buoåi hoïp ñoù?
Keå tröôùc lôùp:
- Goïi 1 hs keå tröôùc lôùp.
- Goïi hs nhaän xeùt baïn keå chuyeän.
- Keát luaän, cho ñieåm.
Cho HS neâu yù nghóa caâu chuyeän
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Chuaån bò baøi sau.
- 2 hs keå.
- Hs nhaän xeùt.
Chuù yù laéng nghe
- 1 hs ñoïc thaønh tieáng.
- Troïng taâm: Moät buoåi sum hoïp ñaàm aám trong gia ñình.
- 4 hs ñoïc.
H1: Gia ñình toâi soáng haïnh phuùc, toâi seõ keå veà buoåi sum hoïp ñaàm aám vaøo buoåi toái thöù sau boá toâi ñi coâng taùc veà.
H2: Toâi xin keå veà buoåi sinh hoaït ñaàm aám cuûa gia ñình toâi khi cu tí vöøa ñaày thaùng.
H3: Haøng naêm cöù vaøo ngaøy 30 Teát, con chaùu taäp trung ôû nhaø oâng baø noäi ñeå aên taát nieân. Toâi xin keå veà buoåi hoïp maët ñaàm aám cuûa ñaïi gia ñình toâi cho moïi ngöôøi nghe.
Thöïc hieän theo nhoùm
- Haïnh phuùc, sung söôùng.
- 2 – 3 hs tham gia.
Nhaän xeùt.
Thöïc hieän

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 16(3).doc