Giáo án khối 5 - Tuần 22 (chuẩn) năm 2013

Giáo án khối 5 - Tuần 22 (chuẩn) năm 2013

1. KT: 1- Hiểu được nội dung: Bố con ông Nhụ dũng cảm lập làng giữ biển

2.KN: Đọc diễn cảm bài văn giọng thay đổi phù hợp lời nhân vật

- Trả lời được các câu hỏi 1 2 3.

- HS khá giỏi đọc diễn cảm theo cách phân vai; trả lời được câu hỏi 4

- HS yếu tìm được những chi tiết cho thấy ông Nhụ suy nghĩ rất kĩ và cuối cùng đó đồng tình với kế hoạch lập làng giữ biển của bố theo gợi ý của GV

*KNS: HD học sinh tìm hiểu bài để thấy được việc lập làng mới ngoài đảo chính là góp phần gìn giữ môi trường biển trên đất nước ta. (Khai thác trực tiếp nội dung bài)

 

doc 26 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 08/07/2017 Lượt xem 13Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án khối 5 - Tuần 22 (chuẩn) năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 22
Thø hai ngµy 4 th¸ng 2 n¨m 2013
Chµo cê
NHẬN XÉT ĐẦU TUẦN
*****************************
Tập đọc
LẬP LÀNG GIỮ BIỂN
 I. Mục tiªu
1. KT: 1- Hiểu được nội dung: Bố con ông Nhụ dũng cảm lập làng giữ biển
2.KN: Đọc diễn cảm bài văn giọng thay đổi phù hợp lời nhân vật
- Trả lời được các câu hỏi 1 2 3.
- HS khá giỏi đọc diễn cảm theo cách phân vai; trả lời được câu hỏi 4
- HS yếu tìm được những chi tiết cho thấy ông Nhụ suy nghĩ rất kĩ và cuối cùng đó đồng tình với kế hoạch lập làng giữ biển của bố theo gợi ý của GV
*KNS: HD học sinh tìm hiểu bài để thấy được việc lập làng mới ngoài đảo chính là góp phần gìn giữ môi trường biển trên đất nước ta. (Khai thác trực tiếp nội dung bài)
3. GD : yêu quê hương đất nước bảo vệ quê hương đất nước.
II. Đồ dùng dạy học: 
 GV: Tranh ảnh SGK
III. Các hoạt động dạy học: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. æn ®Þn:KiÓm tra sÜ sè
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Nhận xét
3. Dạy bài mới:
3.1- Giới thiệu bài: Tranh SGK
3.2. Luyện đọc:
- Tóm tắt nội dung hướmg dẫn giọng đọc chung.
- Chia đoạn.
- GV kết hợp sửa lỗi phỏt âm và giải nghĩa từ khó.
- GV đọc mẫu.
3.3.Tìm hiểu bài:
+ Bài văn có những nhân vật nào?
+ Bố và ông của Nhụ bàn với nhau việc gì?
+ Bố Nhụ nói “con sẽ họp làng” chứng tỏ ông là người thế nào?
+ Đoạn 1 cho em biết điều gì?
+ Việc lập làng mới ngoài đảo có lợi gì?
+ Hình ảnh làng chài mới ngoài đảo hiện ra như thế nào qua lời nói của bố Nhụ?
+ Đoạn 2 cho em thấy điều gì? 
+ Tìm những chi tiết cho thấy ông Nhụ suy nghĩ rất kĩ và cuối cựng đó đồng tình với kế hoạch lập làng giữ biển của bố Nhụ?
+ Đoạn 3 cho em biết điều gì?
+ Nhụ nghĩ về kế hoạch của bố như thế nào?
+ Đoạn 4 cho em biết điều gì? 
+ Nội dung của bài là gì?
3.4. Hướng dẫn đọc diễn cảm:
Ghi đoạn 4 và hướng dẫn HS đọc diễn cảm đoạn 4 theo phân vai. 
- GV đọc mẫu :
- Mời 4 HS đọc phân vai.
- Yêu cầu học sinh luyện đọc nhóm đôi. Thi đọc diễn cảm. 
4. Củng cố 
-Gọi nhắc lại nội dung bài học .
-Giáo dục hs yêu quê hương đất nước bảo vệ quê hương đất nước.
* Những người dân chài trong bài là những người:
a. Chăm chỉ, chịu khó.
b. Hiền hậu, thật thà.
c. Táo bạo, giám nghĩ, giám làm.
- GV nhận xét + khen những HS đọc tốt, trả lời câu hỏi tốt. 
5. dặn dò:
- Nhắc học sinh về đọc bài và chuẩn bị bài sau.
- 2 HS đọc và trả lời các câu hỏi về bài Tiếng rao đêm.
- 1 HS giỏi đọc. 
+ Đoạn 1: Từ đầu đến Người ông như toả ra hơi muối.
+ Đoạn 2: Tiếp cho đến thì để cho ai?
+ Đoạn 3: Tiếp cho đến quan trọng nhường nào.
+ Đoạn 4: Đoạn còn lại.
- HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp.
- HS đọc đoạn trong nhóm.
- 2 thi đọc
- 1 HS đọc toàn bài.
- HS đọc đoạn 1:
+ Có một bạn nhỏ tên là Nhụ bố bạn ông bạn.
+ Họp làng để di dân ra đảo đưa dần cả nhà Nhụ ra đảo.
+ Chứng tỏ bố Nhụ phải là cán bộ lãnh đạo làng xãm
* Bố và ông Nhụ bàn việc di dân ra đảo.
- HS đọc đoạn 2:
+ Ngoài đảo có đất rộng bói dài cây xanh nước ngọt ngư trường gần đáp ứng được mong ước bấy lâu của những người dân chài là có đất có ruộng để phơi được một vàng lưới buộc được một con thuyền.
+ Làng mới ngoài đảo đất rộng hết tầm mắt dân chài thả sức phơi lưới buộc thuyền. Làng mới sẽ giống một ngôi làng ở trên đất liền - có chợ có trường học có nghĩa trang...
+ Lợi ích của việc lập làng mới.
- HS đọc đoạn 3:
+ Ông bước ra vừng ngồi xuống vừng vặn mỡnh hai mỏ phập phồng như người súc miệng khan. Ông đó hiểu những ý tưởng hình thành trong suy tính của con trai ông quan trọng nhường nào.
* Những suy nghĩ của ông Nhụ.
- HS đọc đoạn 4.
+ Nhụ đi sau đó cả nhà sẽ đi. Một làng Bạch Đằng Giang ở đảo Mõm Cá Sấu đang bồng bềnh đâu đó phía chân trời. Nhụ tin kế hoạch của bố và mơ trưởng đến làng mới.
* Nhụ tin và mơ tưởng đến một làng mới.
* Bài cho thấy: bố con ông Nhụ dũng cảm lập làng giữ biển.
- 4 HS nối tiếp đọc bài.
- Cả lớp tìm giọng đọc cho mỗi đoạn.
- HS luyện đọc diễn cảm đoạn 4 theo cách phân vai.
- Học sinh đọc
- HS giơ thẻ màu của mình.
****************************
TiÕt 3: 
To¸n
$106: LuyÖn tËp
I/ Môc tiªu: 
1. KiÕn thø:
- Biết tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật.
2. Kü n¨ng:
- Vận dụng để giải một số bài toán đơn giản. Giải được bài toán 1 2. HS khá giỏi giải được toàn bộ các bài tập.
3. Th¸i ®é;
- Gi¸o dôc HS tÝnh cÈn thËn trong khi tÝnh to¸n.
II/®å dïng:
- GV + HS: Th­íc kÓ ®Ó vÏ h×nh, b¶ng nhãm.
III/ Ho¹t ®éng dËy häc.
1. æn ®Þnh: C¶ líp h¸t tËp thÓ.
2. KiÓm tra bµi cò: 
Cho HS nªu quy t¾c tÝnh diÖn tÝch xung quanh vµ diÖn tÝch toµn phÇn cña HHCN.
3-Bµi míi:
3.1-Giíi thiÖu bµi: 
GV nªu môc tiªu cña tiÕt häc.
3.2-LuyÖn tËp:
*Bµi tËp 1 (110): 
-Mêi 1 HS nªu yªu cÇu.
-Mêi HS nªu c¸ch lµm. 
-GV h­íng dÉn HS c¸ch lµm.
-Cho HS lµm vµo nh¸p.
-Cho HS ®æi nh¸p, chÊm chÐo.
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi gi¶i:
a) Sxq = 1440 dm2
 Stp = 2190 dm2 
b) Sxq = m2 ; Stp =m2
*Bµi tËp 2 (110): 
-Mêi 1 HS nªu yªu cÇu.
*Bµi gi¶i:
-GV l­u ý HS : 
 §æi : 1,5m = 15dm ; 0,6m = 6dm
+thïng kh«ng cã n¾p, nh­ vËy tÝnh diÖn tÝch quÐt s¬n lµ ta ph¶i tÝnh diÖn tÝch xung quanh cña thïng céng víi diÖn tÝch mét mÆt ®¸y.
+CÇn ®æi thèng nhÊt vÒ cïng mét ®¬n vÞ ®o.
DiÖn tÝch xung quanh cña thïng t«n ®ã lµ:
 (15 + 6) x 2 x 8 = 336 (dm2)
DiÖn tÝch quÐt s¬n lµ:
 336 + 15 x 6 = 426 (dm2)
 §¸p sè: 426 dm2.
-Cho HS lµm vµo vë, hai HS lµm vµo b¶ng nhãm.
-Hai HS treo b¶ng nhãm.
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 3 (110): HS kh¸, giái.
-Mêi 1 HS nªu yªu cÇu.
-Mêi HS nªu c¸ch lµm. 
-Cho thi ph¸t hiÖn nhanh kÕt qu¶ ®óng 
*KÕt qu¶:
 a) § b) S c) S d) §
trong c¸c tr­êng hîp ®· cho vµ ph¶i 
gi¶i thÝch t¹i sao.
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
4-Cñng cè: 
* DiÖn tÝch xung quanh cña h×nh hép ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 1,1m, chiÒu réng 0,5m vµ chiÒu cao 1m lµ:
A. 1,6m2 B. 3,2m2 C. 4,3m2 D. 3,75m2
- GV nhËn xÐt giê häc.
5. DÆn dß.
- nh¾c HS vÒ «n c¸c kiÕn thøc võa luyÖn tËp.
****************************
TiÕt 4
Khoa häc
$43: sö dông n¨ng l­îng chÊt ®èt (tiÕp theo)
I/ Môc tiªu: 
1. KiÕn thøc:
- BiÕt tªn vµ c«ng dông cña mét sè lo¹i chÊt ®èt.
2. KÜ n¨ng:
-Th¶o luËn vÒ viÖc sö dông an toµn vµ tiÕt kiÖm c¸c lo¹i chÊt ®èt.
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc Hs cã ý thøc sö dông an toµn vµ tiÕt kiÖm c¸c lo¹i chÊt ®èt.
*KNS: Kĩ năng biết cách tìm tòi xử lí trình bày thông tin về việc sử dụng chất đốt. Kĩ năng bình luận đánh giá về các quan điểm khác nhau về khai thác và sử dụng chất đốt.
II/ §å dïng d¹y häc:
- H×nh vµ th«ng tin trang 86 - 89 SGK, phiÕu
- S­u tÇm tranh ¶nh vÒ viÖc sö dông c¸c lo¹i chÊt ®èt.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. æn ®Þnh: Cho HS ht¸ tËp thÓ.
2. KiÓm tra bµi cò:
-KÓ tªn mét sè lo¹i chÊt ®èt? 
-Nªu c«ng dông vµ viÖc khai th¸c cña tõng lo¹i chÊt ®èt?
3.Bµi míi:
3.1-Giíi thiÖu bµi: 
GV giíi thiÖu bµi, ghi ®Çu bµi lªn b¶ng. 
3.2-Ho¹t ®éng 3: Th¶o luËn vÒ sö dông an toµn, tiÕt kiÖm chÊt ®èt.
*Môc tiªu: 
HS nªu ®­îc sù cÇn thiÕt vµ mét sè biÖn ph¸p sö dông an toµn, tiÕt kiÖm c¸c lo¹i chÊt ®èt.
*C¸ch tiÕn hµnh:
-B­íc 1: Lµm viÖc theo nhãm 4-5.
GV ph¸t phiÕu th¶o luËn. HS dùa vµo SGK ; c¸c tranh ¶nh, ®· chuÈn bÞ vµ liªn hÖ thùc tÕ ë ®Þa ph­¬ng, gia ®×nh HS ®Ó tr¶ lêi c¸c c©u hái trong phiÕu:
+T¹i sao kh«ng nªn chÆt c©y bõa b·i ®Ó lÊy cñi ®un, ®èt than?
+Than ®¸, dÇu má, khÝ tù nhiªn cã ph¶i lµ c¸c nguån n¨ng l­îng v« tËn kh«ng? T¹i sao?
+Nªu vÝ dô vÒ viÖc sö dông l·ng phÝ n¨ng l­îng. T¹i sao cÇn sö dông tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ n¨ng l­îng?
+Nªu c¸c viÖc nªn lµm ®Ó tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ chÊt ®èt ë gia ®×nh em?
+Gia ®×nh em sö dông chÊt ®èt g× ®Ó ®un nÊu?
+Nªu nh÷ng nguy hiÓm cã thÓ x¶y ra khi sö dông chÊt ®èt trong sinh ho¹t.
+T¸c h¹i cña viÖc sö dông c¸c lo¹i chÊt ®èt ®èi víi m«i tr­êng kh«ng khÝ vµ c¸c biÖn ph¸p ®Ó lµm gi¶m nh÷ng t¸c h¹i ®ã?
-B­íc 2: Lµm viÖc c¶ líp
+§¹i diÖn mét sè HS b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn nhãm.
+C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, bæ sung.
-ChÆt c©y bõa b·i ®Ó lÊy cñi ®un, ®èt than sÏ lµn ¶nh h­ëng tíi tµI nguyªn rõng, tíi m«i tr­êng. 
-Than ®¸, dÇu má, khÝ tù nhiªn kh«ng ph¶i lµ v« tËn v× chóng ®­îc h×nh thµnh tõ x¸c sinh vËt qua hµng triÖu n¨m
-Ho¶ ho¹n, næ b×nh ga, ngé ®éc khÝ ®èt,
-T¸c h¹i: Lµm « nhiÔm m«i tr­êng. 
-BiÖn ph¸p: Lµm s¹ch, khö ®éc c¸c khÝ th¶i. Dïng èng dÉn khÝ lªn cao
4. Cñng cè: 
- Gi¸o dôc HS cã ý thøc sö dông an toµn, tiÕt kiÖm chÊt ®èt.
- GV nhËn xÐt giê häc. 
5. DÆn dß:
- Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi sau.
______________________________________________________
TiÕt 5: LÞch sö 
$22: BÕn Tre ®ång khëi
I/ Môc tiªu: 
1. KiÕn thøc:
 HS biÕt:
-V× sao nh©n d©n miÒn Nam ph¶i vïng lªn “§ång khëi”.
-§i ®Çu trong phong trµo “§ång khëi” ë miÒn Nam lµ nh©n d©n BÕn Tre.
2. KÜ n¨ng:
- KÓ ®­îc tãm t¾t diÔn biÕn cña Phong trµo ®ång khëi.
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc HS cã tinh thÇn yªu n­íc.
II/ §å dïng d¹y häc: 
-Tranh ¶nh t­ liÖu vÒ phong trµo “§ång khëi”. PhiÕu c©u hái.
-B¶n ®å Hµnh chÝnh ViÖt Nam.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. æn ®Þnh: Cho HS h¸t tËp thÓ.
2. KiÓm tra bµi cò: 
-V× sao n­íc nhµ bÞ chia c¾t? 
-Nh©n d©n ta ph¶i lµm g× ®Ó cã thÓ xo¸ bá nçi ®au chia c¾t?
3. Bµi míi:
3.1-Ho¹t ®éng 1( lµm viÖc c¶ líp )
-GV nh¾c l¹i nh÷ng biÓu hiÖn vÒ téi ¸c cña MÜ-DiÖm.
-Nªu nhiÖm vô häc tËp.
3.2-Ho¹t ®éng 2 (lµm viÖc theo nhãm)
-GV chia líp thµnh 4 nhãm mçi nhãm
th¶o luËn mét néi dung sau:
Nhãm 1: T×m hiÓu nguyªn nh©n bïng
næ phong trµo “§ång khëi”?
Nhãm 2: Tãm t¾t diÔn biÕn chÝnh cuéc “§ång khëi” ë BÕn tre.
Nhãm 3: Nªu ý nghÜa cña phong trµo “§ång khëi”.
-Mêi ®¹i diÖn c¸c nhãm HS tr×nh bµy.
-C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
-GV nhËn xÐt, chèt ý ®óng råi ghi b¶ng.
*Nguyªn nh©n: Do sù ®µn ¸p tµn b¹o cña chÝnh quyÒn MÜ - DiÖm, nh©n d©n miÒn Nam buéc ph¶i vïng lªn ph¸ tan ¸ch k×m kÑp.
*DiÔn biÕn: 
-Ngµy 17-1-1960 nh©n d©n huyÖn Má Cµy ®øng lªn khëi nghÜa.
-Trong vßng 1 tuÇn, 22 x· ®­îc gi¶i phãng.
*Y nghÜa:Më ra mét thêi k× míi: nh©n d©n miÒn Nam cÇm vò khÝ chiÕn ®Êu chèng qu©n thï, ®Èy qu©n MÜ vµ qu©n ®éi Sµi Gßn vµo thÕ bÞ ®éng, lóng tóng.
-Häc sinh th¶o luËn nhãm theo h­íng dÉn cña GV.
4-Cñng cè: 
-Cho HS nèi tiÕp nhau ®äc phÇn ghi nhí.
-GV nhËn xÐt giê häc. 
5. DÆn dß:
- DÆn HS vÒ nhµ häc bµi.
___________________________________________________
Thø ba ngµy 5 th¸ng 2 n¨m 2013
Do §C Hoµng V¨n Quy d¹y
_______________________________________________________
Th­ t­ ngµy 6 th¸ng 2 n¨m 2013
TiÕt 1
TËp ®äc
 $44: Cao b»ng
I. Môc tiªu:
1.KiÕn thøc:	 
- HiÓu néi dung bµi: Ca ngîi m¶nh ®Êt biªn c­¬ng vµ con ng­êi Cao B»ng.
2 KÜ n¨ng:
- §äc diÔn c¶m bµi  ...  dß:
- Nh¾c HS vÒ nhµ kÓ l¹i c©u chuyÖn cho ng­êi th©n nghe.
-DÆn HS chuÈn bÞ bµi sau.
____________________________________________________
 TiÕt 6 KÜ thuËt
L¾p xe cÇn cÈu
I/ Môc tiªu: 
1. KiÕn thøc:
- BiÕt l¾p xe cÇn cÈu:
2. KÜ n¨ng:
-Chän ®óng vµ ®ñ c¸c chi tiÕt ®Ó l¾p xe cÇn cÈu.
- L¾p ®­îc xe cÇn cÈu ®óng kü thuËt, ®óng quy ®Þnh.
3. Th¸i ®é:
- RÌn luyÖn tÝnh cÈn thËn khi thùc hµnh .
II/ §å dïng d¹y häc: 
-MÉu xe cÇn cÈu ®· l¾p s½n
- Bé l¾p ghÐp m« h×nh kü thuËt 
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc chñ yÕu:
1- æn ®Þnh: C¶ líp h¸t
2. Bµi cò: Kh«ng
3. Bµi míi:
3.1. Giíi thiÖu bµi: 
Giíi thiÖu vµ nªu môc ®Ých cña tiÕt häc.
Nªu t¸c dông cña xe cÇn cÈu trong thùc tÕ
3.2-Ho¹t ®éng 1: Quan s¸t nhËn xÐt mÉu - Cho HS quan s¸t mÉu ®· ghÐp s½n
- HD häc sinh quan s¸tkü tõng bé phËn vµ tr¶ lêi c©u hái
+ Xe cÇn cÈu gåm mÊy bé phËn? H·y nªu tªn tõng bé phËn?
3.3-Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn thao t¸c kÜ thuËt.
- HD chän chi tiÕt (HD häc sinh chän tõng chi tiÕt)
- HD häc sinh l¾p tõng bé phËn ( HD HS l¾p tõng bé phËn)
3.4-Ho¹t ®éng 3: Thùc hµnh l¾p gi¸p xe cÇn cÈu
- GV theo dâi gióp ®ì
- KiÓm tra ho¹t ®éng cña cÇn cÈu
3.5 – HD thao t¸c rêi c¸c chi tÕt vµ xÕp gän vµo hép 
- HS quan s¸t nhËn xÐt 
- §¹i diÖn tr¶ lêi em kh¸c bæ xung
- HS tõng em chän c¸c chi tiÕt theo h­íng dÉn
- HS quan s¸t 
- HS tù thùc hµnh
4-Cñng cè: 
-GV nhËn xÐt giê häc. 
5. DÆn dß:
-Nh¾c HS vÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau l¾p gi¸p xe cÇn cÈu (tiÐp)
__________________________________________________
Thø s¸u ngµy 8 th¸ng 2 n¨m 2013
ThÓ dôc
GV chuyªn d¹y
_______________________________________________________
 TiÕt 2: TËp lµm v¨n
$39: KÓ chuyÖn
 (KiÓm tra viÕt)
I/ Môc tiªu:
	Dùa vµo nh÷ng hiÓu biÕt vµ kÜ n¨ng ®· cã, häc sinh viÕt ®­îc hoµn chØnh mét bµi v¨n kÓ chuyÖn.
II/ §å dïng d¹y häc: 
1. GV: -B¶ng líp ghi tªn mét sè truyÖn ®· ®äc, mét vµi truyÖn cæ tÝch.
2: HS: -Vë TLV
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. æn ®Þnh: SÜ sè
2. Bµi cò: Kh«ng
3. B×a míi:
3.1-Giíi thiÖu bµi:
Trong tiÕt TLV tr­íc, c¸c em ®· «n tËp vÒ v¨n kÓ truyÖn, trong tiÕt häc ngµy h«n nay, c¸c em sÏ lµm bµi kiÓm tra viÕt vÒ v¨n kÓ truyÖn treo 1 trong 3 ®Ò SGK ®· nªu. C« mong r»ng c¸c em sÏ viÕt ®­îc nh÷ng bµI v¨n cã cèt truyÖn, nh©n vËt, cã ý nghÜa vµ thó vÞ.
 3.2-H­íng dÉn HS lµm bµi kiÓm tra:
-Mêi 3 HS nèi tiÕp nhau ®äc 3 ®Ò kiÓm tra trong SGK.
-GV nh¾c HS:
§Ò 3 yªu cÇu c¸c em kÓ truyÖn theo lêi mét nh©n vËt trong truyÖn cæ tÝch. C¸c em cÇn nhí yªu cÇu cña kiÓu bµi nµy ®Ó thùc hiÖn ®óng. 
-Mêi mét sè HS nèi tiÕp nhau nãi ®Ò bµi c¸c em chän.
 3.3-HS lµm bµi kiÓm tra:
-HS viÕt bµi vµo giÊy kiÓm tra.
-GV yªu cÇu HS lµm bµi nghiªm tóc.
-HÕt thêi gian GV thu bµi.
-HS nèi tiÕp ®äc ®Ò bµi.
-HS chó ý l¾ng nghe.
-HS nãi chän ®Ò bµi nµo.
-HS viÕt bµi.
-Thu bµi.
4-Cñng cè: 
- GV nhËn xÐt tiÕt lµm bµi.
5. DÆn dß:
- DÆn HS vÒ ®äc tr­íc ®Ò bµi, chuÈn bÞ néi dung cho tiÕt TLV tuÇn 23.
____________________________________________
 	 TiÕt 3: To¸n
$110: ThÓ tÝch cña mét h×nh
I/ Môc tiªu: 
1. KiÕn thøc:
-Cã biÓu t­îng vÒ thÓ tÝch cña mét h×nh.
2. KÜ n¨ng:
- So s¸nh ®­îc thÓ tÝch cña 2 h×nh trong mét sè t×nh huèng ®¬n gi¶n.
3. Th¸i ®é:
- Gi¸o dôc HS thªm yªu thÝch m«n häc.
II. §å dïng: Kh«ng
III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
1. æn ®Þnh: h¸t
2. Bµi cò: Kh«ng
3. Bµi míi:
3.1-Giíi thiÖu bµi: 
GV nªu môc tiªu cña tiÕt häc.
3.2.KiÕn thøc:
a) H×nh thµnh biÓu t­îng vÒ thÓ tÝch cña mét h×nh:
GV tæ chøc cho HS quan s¸t, nhËn xÐt trªn c¸c m« h×nh trùc quan theo h×nh vÏ c¸c VD trong SGK. Theo c¸c b­íc nh­ sau:
-H×nh 1: 
+So s¸nh thÓ tÝch h×nh lËp ph­¬ng víi thÓ tÝch HHCN?
-H×nh 2: 
+H×nh C gåm mÊy HLP nh­ nhau? H×nh D gåm mÊy h×nh lËp ph­¬ng nh­ thÕ?
+So s¸nh thÓ tÝch h×nh C víi thÓ tÝch h×nh D?
-H×nh 3:
+ThÓ tÝch h×nh P cã b»ng tæng thÓ tÝch c¸c h×nh M
vµ N kh«ng? 
-ThÓ tÝch h×nh LP bÐ h¬n thÓ tÝch HHCN hay thÓ tÝch HHCN lín h¬n thÓ tÝch HLP.
-ThÓ tÝch h×nh C b»ng thÓ tÝch h×nh D.
-ThÓ tÝch h×nh P b»ng tæng thÓ tÝch h×nh M vµ N.
3.3-LuyÖn tËp:
*Bµi tËp 1 (115): 
-Mêi 1 HS nªu yªu cÇu.
-Cho HS lµm vµo nh¸p.
-Cho HS ®æi nh¸p, chÊm chÐo.
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 2 (115): 
-Mêi 1 HS nªu yªu cÇu.
-Mêi HS nªu c¸ch lµm. 
-GV h­íng dÉn HS gi¶i.
-Cho HS lµm vµo vë, hai HS lµm vµo b¶ng nhãm.
-Hai HS treo b¶ng nhãm.
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
*Bµi tËp 3 (115): 
-Mêi 1 HS nªu yªu cÇu.
-GV chia líp thµnh 3 nhãm, cho HS thi xÕp h×nh nhanh.
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, kÕt luËn nhãm th¾ng cuéc.
*Bµi gi¶i:
-H×nh A gåm 16 HLP nhá.
-H×nh B gåm 18 HLP nhá.
-H×nh B cã thÓ tÝch lín h¬n.
*Bµi gi¶i:
-H×nh A gåm 45 HLP nhá.
-H×nh B gåm 26 HLP nhá.
-H×nh A cã thÓ tÝch lín h¬n.
*Lêi gi¶i:
Cã 5 c¸ch xÕp 6 HLP c¹nh 1 cm thµnh HHCN .
4. Cñng cè
- GV nhËn xÐt giê häc
5. DÆn dß: 
- Nh¾c HS vÒ «n c¸c kiÕn thøc võa häc.
_________________________________________
	TiÕt 4: §Þa lÝ
$22: Ch©u ¢u
I/ Môc tiªu: 
1. KiÕn thøc:
-N¾m ®­îc ®Æc ®iÓm thiªn nhiªn cña ch©u ¢u.
-NhËn biÕt ®­îc ®Æc ®iÓm d©n c­ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ chñ yÕu cña ng­êi d©n ch©u ¢u.
2. KÜ n¨ng:
-Dùa vµo l­îc ®å (b¶n ®å), m« t¶ ®­îc vÞ trÝ ®Þa lÝ, giíi h¹n cña ch©u ¢u, ®äc tªn mét sè d·y nói, ®ång b»ng, s«ng lín cña ch©u ¢u ; ®Æc ®iÓm ®Þa h×nh ch©u ¢u.
3. Th¸i ®é;
- Gi¸o dôc HS thªm yªu quý m«n häc.
II/ §å dïng d¹y häc:
1. GV:
-B¶n ®å tù nhiªn ch©u ¢u.
-B¶n ®å c¸c n­íc ch©u ¢u.
2. HS:
 III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. æn ®Þnh: HS h¸t
2. Bµi cò: HS nªu ghi nhí bµi tr­íc.
3. Bµi míi.
3.1-Giíi thiÖu bµi: GV nªu môc tiªu cña tiÕt häc. 
3.2-Ho¹t ®éng 1: (Lµm viÖc c¸ nh©n)
* VÞ trÝ ®Þa lÝ vµ giíi h¹n:
-HS lµm viÖc víi h×nh 1-SGK vµ b¶ng sè liÖu vÒ diÖn tÝch c¸c ch©u lôc ë bµi 17, tr¶ lêi c©u hái:
+Em h·y cho biÕt ch©u ¢u tiÕp gi¸p víi ch©u lôc, biÓn vµ ®¹i d­¬ng nµo?
+Em h·y cho biÕt diÖn tÝch cña ch©u ¢u, so s¸nh víi diÖn tÝch ch©u A?
-Mêi mét sè HS tr¶ lêi vµ chØ l·nh thæ ch©u ¢u trªn b¶n ®å.
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
-GV kÕt luËn: Ch©u ¢u n»m ë phÝa t©y ch©u A ; cã ba phÝa gi¸p biÓn vµ ®¹i d­¬ng.
 3.3-Ho¹t ®éng 2: (Lµm viÖc nhãm 4)
* §Æc ®iÓm tù nhiªn: 
-Cho HS quan s¸t h×nh 1 trong SGK, vµ thùc hiÖn c¸c yªu cÇu:
+H·y ®äc tªn c¸c ®ång b»ng, d·y nói vµ s«ng lín cña ch©u ¢u, cho biÕt vÞ trÝ cña chóng?
-Mêi ®¹i diÖn mét sè nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.
-C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
-GV kÕt luËn: Ch©u ¢u chñ yÕu cã ®Þa h×nh lµ ®ång b»ng, khÝ hËu «n hoµ.
 3.4-Ho¹t ®éng 3: (Lµm viÖc c¶ líp)
* D©n c­ vµ ho¹t ®éng kinh tÕ ë ch©u ¢u:
-B­íc 1: Cho HS ®äc b¶ng sè liÖu ë bµi 17 ®Ó: 
+Cho biÕt d©n sè ch©u ¢u? 
+So s¸nh d©n sè Ch©u ¢u víi d©n sè Ch©u A.
+Cho biÕt sù kh¸c biÖt cña ng­êi d©n ch©u ¢u cña ng­êi d©n ch©u ¢u víi ng­êi d©n ch©u A?
-B­íc 2: GV yªu cÇu HS nªu kÕt qu¶ lµm viÖc.
-B­íc 3: HS quan s¸t h×nh 4:
+KÓ tªn nh÷ng H§ s¶n xuÊt ®­îc ph¶n ¸nh mét phÇn qua ¶nh trong SGK.
-GV bæ sung vµ kÕt luËn: (SGV – trang 128).
-Gi¸p B¾c B¨ng D­¬ng, §¹i T©y D­¬ng, ch©u A...
-DiÖn tÝch ch©u ¢u lµ 10 triÖu km2. B»ng 1/4 S ch©u A.
-HS th¶o luËn nhãm 4.
-§¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy.
-HS nhËn xÐt.
-HS lµm viÖc theo sù h­íng dÉn cña GV.
-HS tr×nh bµy.
4-Cñng cè: 
- GV nhËn xÐt giê häc. 
- Cho HS nèi tiÕp nhau ®äc phÇn ghi nhí.
5. DÆn dß:
- ChuÈn bÞ tiÕt tíi.
____________________________________________
 TiÕt 5: §¹o ®øc
$22: uû ban nh©n d©n x· (ph­êng) em (tiÕt 2)
I/ Môc tiªu: 
1. KiÕn thøc:
- CÇn ph¶i t«n träng UBND x· (ph­êng) vµ v× sao ph¶i t«n träng UBND x· 
2. KÜ n¨ng
-Thùc hiÖn c¸c quy ®Þng cña UBND x· ; tham gia c¸c ho¹t ®éng do UBND x· tæ chøc.
3. Th¸i ®é:
-T«n träng UBND x· 
II/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. æn ®Þnh: HS h¸t
2. KiÓm tra bµi cò: Cho HS nªu phÇn ghi nhí cña bµi.
3-Bµi míi:
3.1-Giíi thiÖu bµi: 
GV nªu môc tiªu cña tiÕt häc.
3.2-Ho¹t ®éng 1: Xö lÝ t×nh huèng (bµi tËp 2, SGK)
*Môc tiªu: HS biÕt lùa chän c¸c hµnh vi phï hîp vµ tham gia c¸c c«ng t¸c x· héi do UBND x· (thÞ trÊn) tæ chøc.
*C¸ch tiÕn hµnh:
-GV chia líp thµnh 3 nhãm mçi nhãm xö lÝ mét t×nh huèng.
+Nhãm 1: T×nh huèng a
+Nhãm 2: T×nh huèng b
+Nhãm 3: T×nh huèng c
-Mêi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy.
-C¸c nhãm kh¸c nhËn xÐt, bæ sung.
-GV kÕt luËn: 
+T×nh huèng a: Nªn vËn ®éng c¸c b¹n tham gia kÝ tªn ñng hé c¸c n¹n nh©n chÊt ®éc da cam.
+T×nh huèng b: Nªn ®¨ng kÝ sinh ho¹t hÌ t¹i nhµ v¨n ho¸ cña ph­êng.
+T×nh huèng c: Nªn bµn víi gia ®×nh chuÈn bÞ s¸ch, vë, ®å dïng häc tËp, ñng hé trÎ em vïng bÞ lò lôt.
-HS th¶o luËn theo h­íng dÉn cña GV.
-§¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
-NhËn xÐt.
3.3-Ho¹t ®éng 2: Bµy tá ý kiÕn (bµi tËp 4, SGK) ( Cã thÓ kh«ng d¹y)
*Môc tiªu: HS biÕt thùc hiÖn ®­îc quyÒn ®­îc bµy tá ý kiÕn cña m×nh víi chÝnh quyÒn.
*C¸ch tiÕn hµnh: 
-GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô cho c¸c nhãm ®ãng vai gãp ý kiÕn cho UBND x· (thÞ trÊn) vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn trÎ em ; tæ chøc ngµy 1 th¸ng 6, ngµy r»m trung thu cho trÎ em ë ®Þa ph­¬ng,Mçi nhãm chuÈn bÞ ý kiÕn vÒ mét 
vÊn ®Ò.
-C¸c nhãm chuÈn bÞ.
-§¹i diÖn tõng nhãm lªn tr×nh bµy.
-C¸c nhãm kh¸c th¶o luËn vµ bæ sung ý kiÕn.
-GV kÕt luËn: 
UBND x· (thÞ trÊn) lu«n quan t©m, ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c¸c quyÒn lîi cña ng­êi d©n, ®Ë­c biÖt lµ trÎ em. TrÎ em tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi t¹i x· (thÞ trÊn) vµ tham gia ®ãng gãp ý kiÕn lµ mét viÖc lµm tèt.
4. Cñng cè:
-Cho HS ®äc l¹i phÇn ghi nhí.
-GV nhËn xÐt giê häc
5. DÆn dß: 
- Nh¾c HS chuÈn bÞ bµi sau.
_________________________________________________
TiÕt 6:
Sinh ho¹t líp
§22: 
S¬ kÕt tuÇn 22
I. NhËn xÐt chung ho¹t ®éng tï©n 22.
- Líp tr­ëng , tæ tr­ëng, chi ®éi nhËn xÐt
- Líp bæ sung
- GV nhËn xÐt
* ¦u ®iÓm: 
- Líp duy tr× ®­îc mäi nÒ nÕp trong häc tËp, xÕp hµng ra vÒ tèt
- Hs tÝch cùc trong häc tËp.
- Trong líp trËt tù chó ý nghe gi¶ng, h¨ng h¸i ph¸t biÓu x©y dùng bµi
- Häc bµi vµ lµm bµi ®Çy ®ñ , ®· tËp trung vµo viÖc chuÈn bÞ bµi tèt.
- Kh«ng cã hiÖn t­îng ®¸nh chöi nha, nãi bËy
- HS cã ý thøc gióp ®ì lÉn nhau trong häc tËp, mäi ho¹t ®éng kh¸c.
- Khen: ....................................................................................................................
* Nh­îc:
- Cßn mét sè HS hay quªn ®å dïng häc tËp, chuÈn bÞ bµi ch­a ®Çy ®ñ, chu ®¸o l­êi häc, trong líp Ýt ph¸t biÓu x©y dùng bµi
- Cô thÓ lµ em: .........................................................................................................
2. KÕ ho¹ch tuÇn 23
- Thùc hiÖn tèt mäi kÕ ho¹ch nhµ tr­êng, ®éi ®Ò ra.
- Duy tr× mäi nÒ nÕp
- T¨ng c­êng gióp ®ì HS yÕu b»ng nhiÒu biÖn ph¸p.
________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docGA lop 5 Tuan 22.doc