Giáo án lớp 1 năm học 2010 - 2011 - Tuần 29

Giáo án lớp 1 năm học 2010 - 2011 - Tuần 29

I.Mục tiêu - Đọc trơn cả bài . đọc đúng các từ ngữ : xanh mát , ngan ngát , thanh khiết , dẹt lại . Bước đầu biết nghỉ hơi ở chỗ có dấu câu .

- Hiểu nội dung bài : Vẻ đẹp của lá ,hoa,hương sắc loài sen.

Trả lời câu hỏi 1,2 (SGK)

- GD hs chăm chỉ yêu quí vẻ đẹp của hoa, biết bảo vệ đầm sen tươi tốt

II.Đồ dùng dạy học

-Tranh minh hoạ

III.Các HĐ dạy học

 

doc 35 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 25/05/2017 Lượt xem 321Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 1 năm học 2010 - 2011 - Tuần 29", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn: 29
Thø hai ngµy: 14/03/2011
TiÕt 1: chµo cê
TiÕt 2 + 3: tËp ®äc: 
®Çm sen
I.Môc tiªu - §äc tr¬n c¶ bµi . ®äc ®óng c¸c tõ ng÷ : xanh m¸t , ngan ng¸t , thanh khiÕt , dÑt l¹i . B­íc ®Çu biÕt nghØ h¬i ë chç cã dÊu c©u .
- HiÓu néi dung bµi : VÎ ®Ñp cña l¸ ,hoa,h­¬ng s¾c loµi sen.
Tr¶ lêi c©u hái 1,2 (SGK)
- GD hs ch¨m chØ yªu quÝ vÎ ®Ñp cña hoa, biÕt b¶o vÖ ®Çm sen t­¬i tèt
II.§å dïng d¹y häc
-Tranh minh ho¹
III.C¸c H§ d¹y häc
ND - TG
H§ cña GV
H§ cña HS
TiÕt1 A.æn ®Þnh
B.Ktra bµi cò (5’)
C.Bµi míi
1.GthiÖu bµi (2’)
2.HD luyÖn ®äc
a, LuyÖn ®äc tiÕng tõ ng÷ (9’)
b, luyÖn ®äc c©u (9’)
c, luyÖn ®äc ®o¹n bµi (10’)
3.¤n c¸c vÇn en, oen (10’)
TiÕt 2
4.T×m hiÓu bµi (17’)
5.§äc sgk (12’)
c,LuyÖn nãi vÒ sen (13’)
D.Cñng cè dÆn dß (3’)
-Gäi hs ®äc bµi: V× b©y giê mÑ míi vÒ. tr¶ lêi c©u hái sgk
NhËn xÐt cho ®iÓm
Trùc tiÕp – ghi ®Çu bµi
-GV ®äc mÉu
-GV t×m tiÕng khã ®äc: xanh m¸t, c¸nh hoa, xoÌ ra, ngan ng¸t, thanh khiÕt
-Y/c hs pt vµ ®äc ®v
-Gv g¹ch ch©n c¸c tõ ng÷. Gv gi¶ng tõ khã
-GV gäi hs ®äc tr¬n nèi tiÕp tõng c©u
NhËn xÐt söa sai
-Gv chia ®o¹n
§1: tõ ®Çu ®Õn .. mÆt ®Çm
§2: Hoa sen ...... xanh thÉm
§3: Cßn l¹i
-Gäi hs ®äc nèi tiÕp ®o¹n
NhËn xÐt söa sai
-§äc c¶ bµi
-NxÐt söa sai
-Thi ®äc c¶ bµi
NhËn xÐt cho ®iÓm
-Gv nªu y/c
a, T×m tiÕng trong bµi cã vÇn en
NhËn xÐt khen ngîi
b, T×m tiÕng ngoµi bµi cã vÇn en, vÇn oen ..
NhËn xÐt khen ngîi
c, Nãi c©u chøa tiÕng cã vÇn en, oen
-Y/c hs qs¸t ®äc mÉu c©u
-HD hs tËp nãi c©u
NhËn xÐt bæ xung
-Hái bµi võa häc
-Gäi 1 hs ®äc l¹i bµi v¨n
Khi në Hoa sen tr«ng ®Ñp nh­ thÕ nµo?
-§äc c©u v¨n t¶ h­¬ng sen
NhËn xÐt khen ngîi
-HD ®äc diÔn c¶m bµi v¨n
-Gv ®äc mÉu l¹i bµi
-Gäi hs ®äc
NhËn xÐt ghi ®iÓm
-GV HD theo yªu cÇu
Qs¸t tranh gîi ý nãi vÒ sen vµ mÉu sgk
MÉu: C©y sen mäc gi÷a ®Çm sen, l¸ mµu xanh m¸t. C¸nh hoa ®á nh¹t khi në th× xoÌ ra, ph« ®µi sen, nhÞ sen. h­¬ng sen th¬m ngan ng¸t thanh khiÕt v× vËy ng­êi ta dïng sen ®Ó ­íp trµ
-hÖ thèng l¹i bµi
-NxÐt tiÕt häc
-DÆn vn ®äc l¹i bµi
-ChuÈn bÞ bµi tiÕt sau: Mêi vµo
-H¸t
-2 hs ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái
-Nghe
-HS pt ®v cn
-1 hs ®äc §T
-HS ®äc nèi tiÕp
-Nghe
-§äc nèi tiÕp ®o¹n
-§äc §T
-Thi ®äc
-HS t×m sen chen – pt ®äc
-HS t×m CN
-Qs¸t ®äc c©u mÉu
-TËp nãi CN
-1 hs 
-1 hs ®äc – líp ®äc thÇm
C¸nh hoa ®á nh¹t xoÌ ra ...
-H­¬ng sen ngan ng¸t, thanh khiÕt
-Nghe
-§äc CN
-Thùc hµnh nãi
-Vµi nhãm luyÖn nãi
-Nghe ,Ghi nhí
TiÕt 4: to¸n: 
phÐp céng trong ph¹m vi 100
I.Môc tiªu N¾m ®­îc c¸ch céng sè cã hai ch÷ sè ; biÕt ®Æt tÝnh vµ lµm tÝnh céng (kh«ng nhí) sè cã hai ch÷ sè ;vËn dông ®Ó gi¶i to¸n.
- Lµm bµi tËp 1,2,3 (SGK)
- GD hs tÝnh cÈn thËn, kiªn tr× khi lµm to¸n
II.§å dïng d¹y häc
-Que tÝnh, th­íc kÎ
III.C¸c H§ d¹y häc
ND – TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A.æn ®Þnh
B.Ktra bµi cò (5’)
C.Bµi míi 
1.GthiÖu bµi (2’)
2.GthiÖu c¸ch lµm tÝnh céng kh«ng nhí (15’)
3.Thùc hµnh 
D.Cñng cè dÆn dß (3’)
-KiÓm tra vë BT ë nhµ cña hs
Trùc tiÕp – ghi ®Çu bµi
a, Tr­êng hîp phÐp céng d¹ng 35+24
B1: HD hs lÊy 35 que tÝnh (gåm 3 bã que tÝnh vµ 5 que rêi) xÕp 3 bã que tÝnh ë bªn tr¸i c¸c que tÝnh rêi ë bªn ph¶i nãi vµ viÕt vµo b¶ng: Cã 3 bã que tÝnh viÕt 3 ë cét chôc cã 5 que tÝnh rêi. ViÕt 5 ë hµng ®¬n vÞ
-LÊy tiÕp 24 que tÝnh (gåm 2 chôc vµ 4 que tÝnh rêi) xÕp 2 bã ë bªn tr¸i, c¸c que tÝnh rêi ë bªn ph¶i phÝa d­íi c¸c bã vµ que tÝnh rêi ®· xÕp tr­íc. Nãi vµ viÕt vµo b¶ng: cã 2 bã, viÕt 2 vµo cét chôc d­íi 3, cã 4 que tÝnh rêi viÕt 4 ë cét ®¬n vÞ d­íi 5
-HD hs gép c¸c bã que tÝnh víi nhau vµ c¸c que tÝnh rêi víi nhau ®­îc 5 bã vµ 9 que tÝnh rêi. ViÕt 5 ë cét chôc viÕt 9 ë cét ®¬n vÞ
ViÕt dÊu +
B2: HD ®Æt tÝnh vµ lµm tÝnh céng
§Ó lµm tÝnh céng d¹ng 35 + 24 ta ®Æt tÝnh viÕt 35 råi viÕt 24 sao cho chôc th¼ng cét víi chôc, ®¬n vÞ th¼ng cét ®¬n vÞ
ViÕt dÊu + kÎ v¹ch ngang råi tÝnh tõ ph¶i sang ph¶i
-Thùc hiÖn tÝnh
+
 35 5 céng 4 b»ng 9 viÕt 9
 24 3 céng 2 b»ng 5 viÕt 5
 59
b, tr­êng hîp phÐp céng cã d¹ng 35 + 20
-GV HD cho hs KT lµm tÝnh d¹ng 35 + 20
+ViÕt 35 råi viÕt 20 sao cho chôc th¼ng cét víi chôc, ®¬n vÞ th¼ng cét ®¬n vÞ: ViÕt dÊu + kÎ v¹ch ngang råi tÝnh tõ ph¶i sang tr¸i
+
5 céng 0 b»ng 5 viÕt 5
3 céng 2 b»ng 5 viÕt 5
55
c, tr­êng hîp phÐp céng 35 + 2
+
 35 5 céng 2 b»ng 7 viÕt 7
 2 h¹ 3 viÕt 3
 37
-HD hs lµm bµi tËp
Bµi 1: gäi hs lªn b¶ng tÝnh
+
+
+
+
+
+
 52 82 43 76 63 9
 36 14 15 10 5 10
 88 96 58 86 68 19
NhËn xÐt cho ®iÓm
Bµi 2: §Æt tÝnh råi tÝnh
+
+
+
+
+
+
 35 41 60 22 6 54
 12 34 38 40 43 2
 47 75 98 62 49 56
NhËn xÐt khen ngîi
Bµi 3: Gv nªu ®Ò to¸n
Tãm t¾t Bµi gi¶i
Líp 1A: 35 c©y C¶ hai líp trång Líp 2A: 50 c©y ®­îc tÊt c¶ lµ
C¶ hai líp ... c©y? 35 + 50 = 85 (c©y)
 §¸p sè: 85 c©y
NhËn xÐt cho ®iÓm
-Nh¾c l¹i c¸ch céng
-NxÐt tiÕt häc
-BTVN: BT4. chuÈn bÞ tiÕt sau
-H¸t
-HS thùc hiÖn lÊy 35 que tÝnh
-LÊy 24 que tÝnh
-HS tr¶ lêi
-2 hs nh¾c l¹i c¸ch tÝnh
-HS nªu l¹i c¸ch céng
-1 hs lªn b¶ng
-Nªu c¸ch tÝnh
-2 hs lªn b¶ng lµm
-Líp lµm vµo vë
-NxÐt bµi b¹n
-Nªu y/c
-1 hs nªu c¸ch ®Æt tÝnh
-1 – 2 hs ®äc kq
-HS nªu ®Ò to¸n
-1 hs lªn b¶ng lµm
-Líp lµm vµo vë
-NxÐt bµi b¹n
-Nghe ,Ghi nhí
TiÕt 5: Thñ c«ng :
c¾t d¸n h×nh tam gi¸c (T2)
I.Môc tiªu - BiÕt c¸ch kÎ , c¾t ,d¸n h×nh tam gi¸c.
- KÎ , c¾t , d¸n ®­îc h×nh tam gi¸c . §­êng c¾t t­¬ng ®èi th¼ng . H×nh d¸n t­¬ng ®èi ph¼ng.
- HS yªu thÝch m«n häc, ¸p dông KT vµo c/s.
II.§å dïng d¹y häc
H×nh mÉu, giÊy mµu, bót ch×, th­íc kÎ, kÐo, vë thñ c«ng.
III.C¸c H§ d¹y häc
ND - TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A.æn ®Þnh
B.KTBC (3’)
C.Bµi míi
1.Gt bµi (2’)
2.Thùc hµnh
 (27’)
D.Cñng cè – DÆn dß (3’)
-KT sù CB ®å dïng cña HS.
-Trùc tiÕp – Ghi ®Çu bµi
-GV nh¾c l¹i c¸c c¸ch kÎ, c¾t h×nh tam gi¸c theo 2 c¸ch.
-GV nh¾c HS thùc hµnh theo c¸c b­íc kÎ h×nh ch÷ nhËt cã c¹nh dµi 8« vµ c¹nh ng¾n 7« sau ®ã kÎ h×nh tam gi¸c nh­ h×nh mÉu theo 2 c¸ch.
-C¾t dêi h×nh vµ d¸n s¶n phÈm c©n ®èi, miÕt h×nh ph¼ng vµo vë thñ c«ng.
-GV quan s¸t gióp nh÷ng HS yÕu ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô.
-NxÐt vÒ tinh thÇn häc tËp, sù chuÈn bÞ cho bµi häc vµ KN kÎ c¾t d¸n cña häc sinh.
-DÆn HS chuÈn bÞ giÊy mµu, bót ch×, th­íc, kÐo, hå d¸n cho tiÕt sau.
 -H¸t
-Nghe.
-Thùc hµnh.
-Nghe.
-Ghi nhí.
Thø ba ngµy: 15/03/2011
TiÕt 1: chÝnh t¶: 
hoa sen
I.Môc tiªu - Nh×n s¸ch hoÆc b¶ng ,chÐp l¹i vµ tr×nh bµy ®óng bµi th¬ lôc b¸t hoa sen : 28 ch÷ trong kho¶ng 12 - 15 phót.
- §iÒn ®óng vÇn en , oen , g ,gh vµo chç trèng .
Bµi tËp 2,3 SGK.
 - GD H/S cã ý thøc viÕt ch÷ ®Ñp, gi÷ g×n vë s¹ch ch÷ ®Ñp.
II.§å dïng d¹y häc
-Bµi chÐp s½n, b¶ng con, vë chÝnh t¶, bót ch×.
III.C¸c H§ d¹y häc
ND-TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A.æn ®Þnh
B.KTBC
 (5’)
C.Bµi míi
1.Gtbµi (2’)
2.HD hs tËp chÐp
 (20’)
3.HD HS lµm bµi chÝnh t¶ (15’)
D.Cñng cè – DÆn dß (3’)
-Gäi 1 hs lªn b¶ng ®iÒn im hay iªm
 Tr¸i t....., kim t........
-NxÐt, khen ngîi
-Trùc tiÕp – Ghi ®Çu bµi.
-Gäi hs nh×n b¶ng ®äc bµi.
-Y/c hs t×m tiÕng khã: Tr¾ng, chen, xanh, mïi.
-Cho hs viÕt b¶ng con.
-NxÐt söa sai.
-Y/c hs chÐp bµi vµo vë
-HD c¸ch chÐp
+Dßng 6 tiÕng lïi vµo 1«
+Dßng 8 tiÕng lïi ra so víi dßng trªn 1«.
+TiÕng ®Çu mçi dßng ph¶i viÕt hoa.
-GV ®äc thong th¶ l¹i bµi chØ vµo tõng ch÷.
-HD hs söa lçi.
-Thu bµi chÊm ®iÓm.
a.§iÒn vÇn en hay oen ?
-Gäi hs lªn b¶ng ®iÒn
®........bµn, cöa x....... (xoÑt)
-NxÐt
b.§iÒn ch÷ gh hay g
-HS lªn b¶ng ®iÒn, NxÐt chèt l¹i
tñ......« lim, ®­êng gå......Ò, con .....Ñ
c.Qui t¾c chÝnh t¶ ( gh+i+e,ª)
+§øng tr­íc i,e,ª viÕt lµ gh
-§øng tr­íc nguyªn ©m kh¸c lµ: g+a, o, «,¬.
-HÖ thèng l¹i bµi
-NX hs viÕt bµi ®óng ®Ñp
-VN häc thuéc qui t¾c chÝnh t¶.
-H¸t
-1HS
-2HS ®äc
-T×m vµ ®äc
-HS viÕt b¶ng con
-HS chÐp vµo vë
-HS söa bªn lÒ vë
-§äc thÇm y/c
-2HS lªn b¶ng ®iÒn
-Líp lµm vµo vë
-§äc y/c
-3HS lªn b¶ng ®iÒn
-Líp lµm vµo vë
-Ch÷a vµo vë
-3HS nh¾c l¹i qui t¾c.
-Nghe ,Ghi nhí
TiÕt 2: TËp viÕt:
t« ch÷ hoa: l, m, n
I.Môc tiªu - T« ®­îc c¸c ch÷ hoa ; L,M,N.
- ViÕt ®óng c¸c vÇn : en , oen,ong,«ng; c¸c tõ ng÷: hoa sen , nhoÎn c­êi, trong xanh,c¶i xoong kiÓu ch÷ viÕt th­êng cì ch÷ võa theo vë tËp viÕt 1, tËp hai.( mçi tõ ng÷ viÕt ®­îc Ýt nhÊt mét lÇn)
- GD hs tÝnh cÈn th©n kiªn tr× gi÷ vë s¹ch ch÷ ®Ñp.
II.§å dïng d¹y häc
-MÉu ch÷ hoa, vÇn TN trong vë tËp viÕt
-Vë tËp viÕt, b¶ng con.
III.C¸c H§ d¹y häc
ND - TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A.æn ®Þnh
B.KTBC (5’)
C.Bµi míi
1.Gt bµi (2’)
2.HD t« ch÷ hoa
 (10’)
3.HD viÕt vÇn TN øng dông
 (12’)
4.HD HS viÕt vµo vë (13’)
D.Cñng cè - DÆn dß (3’)
KT vë tviÕt ë nhµ cña hs
NxÐt
Trùc tiÕp – ghi ®Çu bµi
-GV HD HS qs¸t vµ nhËn xÐt
-GV NxÐt vÒ sè l­îng vµ kiÓu nÐt
ch÷ l hoa gåm 1 nÐt mãc kÕt hîp nÐt th¼ng trªn vµ d­íi: Cao 5 « li
-Ch÷ m gåm 4 nÐt: nÐt mãc ng­îc, tr¸i, th¼ng xiªn, mãc ng­îc ph¶i: Cao 5 « li
-Ch÷ n hoa gåm 3 nÐt: mãc ng­îc tr¸i, th¼ng xiªn, mãc xu«i ph¶i: Cao 5 « li
-GV nªu qui tr×nh t« c¸c ch÷ hoa: l, m, n theo chiÒu c¸c mòi tªn.
-Gäi hs ®äc vÇn TN
-GV viÕt mÉu-PT vµ HD c¸ch viÕt c¸c vÇn TN.
-HD hs nxÐt ®é cao c¸c ch÷ c¸i kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷, c¸ch nèi nÐt.
-Cho hs tËp viÕt vµo b¶ng con.
-NxÐt, söa sai
-Y/c Hs tËp t« c¸c ch÷ hoa. TËp viÕt c¸c vÇn vµ TN vµo vë TV.
-Qs¸t uÊn n¾n c¸c em, biÕt c¸ch cÇm bót cho
®óng.
-HD c¸c em söa lçi trong bµi viÕt.
-ChÊm 1 sè vë cña hs
-NxÐt, khen ngîi
-NxÐt tiÕt häc
-DÆn VN viÕt nh÷ng vÇn vµ TN cßn l¹i ë vë TV.
-ChuÈn bÞ bµi sau.
-H¸t
-Qs¸t – nxÐt
-Nghe
-Qs¸t c¸ch t«
-HS ®äc
-ViÕt b¶ng con
-HS tËp t« vµ viÕt vµo vë
-Nghe
-Ghi nhí
TiÕt 3: To¸n: 
luyÖn tËp
I.Môc tiªu - BiÕt lµm tÝnh céng ( kh«ng nhí ) trong ph¹m vi 100 ,tËp ®Æt tÝnh råi tÝnh ;biÕt tÝnh nhÈm.
- GD hs ch¨m häc cÈn thËn kiªn tr× lµm to¸n.
- Lµm bµi tËp 1,2,3,4 SGK .
II.§å dïng d¹y häc
-Vë BT, que tÝnh
III.C¸c H§ d¹y häc
ND - TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A.æn ®Þnh
B.Ktra bµi cò (5’)
C.Bµi míi
1.GthiÖu bµi (2’)
2.LuyÖn tËp (30’)
D.Cñng cè dÆn dß (3’)
+
+
+
+
TÝnh: 34 42 60 20
 12 10 10 24
 46 52 70 44
NhËn xÐt cho ®iÓm
Trùc tiÕp – ghi ®Çu bµi
Bµi 1: HD c¸ch ®Æt tÝnh råi chuyÓn sang lµm tÝnh
+
+
+
+
+
+
 47 51 10 80 12 8
 22 35 20 9 4 31
 69 86 30 89 16 39
NhËn xÐt ghi ®iÓm
Bµi 2: gîi ý hs tËp tÝnh nhÈm
-Th«ng qua Bt 52 + 6 vµ 6 + 52 cho hs nhËn biÕt vÒ T/c giao ho¸n cña phÐp céng
Gv nh¾c l¹i ®Ó hs n¾m ®­îc
-Gäi 4 hs lªn b¶ng lµm
 30 + 6 = 36 60 + 9 = 69 52 + 6 = 58
 40 + 5 = 45 70 + 2 = 72 6 + 52 = 58
 82 + 3 = 85
 3 + 82 = 85
-Gv nxÐt ch÷a bµi cho ®iÓm
Bµi 3: Cho hs ®äc ®Ò to¸n, nªu tãm t¾t
Tãm t¾t Bµi gi¶i
B¹n g¸i: 21 b ... x x x x
 x x x x x
5 
§éi h×nh hai hµng ngang
 x x
 x x
 x x
 5
 x x x x x
 x x x x x
 x x x x x
5 
 Thø s¸u ngµy: 18/03/2011
TiÕt 1: ChÝnh t¶:( Nghe viÕt )	
	 Mêi vµo
I.Môc tiªu - Nh×n s¸ch hoÆc b¶ng chÐp l¹i cho ®óng khæ th¬ 1,2 bµi Mêi vµo kho¶ng 15 phót.
- §iÒn ®óng vÇn ong hay oong ; ch÷ ng hay ngh vµo chç trèng .
Bµi tËp 2,3 ( SGK ).
- GD hs cã ý thøc gi÷ trËt tù khi viÕt bµi, gi÷ g×n vë s¹ch ch÷ ®Ñp.
II.§å dïng d¹y häc
-B¶ng phô, c¸c BT 2, 3
-Vë, b¶ng con, bót ch×
III.C¸c H§ d¹y häc
ND - TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A.æn ®Þnh
B.Ktra bµi cò (5’)
C.Bµi míi
1.GthiÖu bµi (2’)
2.HD hs nghe viÕt (20’)
3.HD lµm BT chÝnh t¶ (15’)
D.Cñng cè dÆn dß (3’)
-Cho hs viÕt b¶ng con: b«ng tr¾ng, chen
NhËn xÐt söa sai
Trùc tiÕp – ghi ®Çu bµi
-§äc 2 khæ th¬ ®Çu cña bµi Mêi vµo
-Cho hs viÕt b¶ng con nh÷ng tõ dÔ viÕt sai: tai, nÕu, xem g¹c
NhËn xÐt söa sai
-Gv ®äc cho hs viÕt (mçi c©u ®äc 3 lÇn) nh¾c nhë c¸c em c¸ch ngåi viÕt, cÇm bót ®Æt vë
-ViÕt hoa ®Çu dßng tªn riªng cña con vËt thá
-G¹ch ch©n ®Çu dßng nh÷ng c©u ®èi tho¹i
-§Æt dÊu chÊm kÕt thóc
-Gv ®äc thong th¶ chØ vµo tõng ch÷ trªn b¶ng ®Ó hs so¸t l¹i – gv ®¸nh vÇn nh÷ng ch÷ viÕt khã
-GV ch÷a nh÷ng lçi phæ biÕn
ChÊm 1 sè bµi cña hs
a, §iÒn vÇn ong hay oong
-Gäi 2 hs lªn b¶ng
-Gäi hs Nx – gv nx chèt l¹i lêi gi¶i
Nam häc giái, Bè th­ëng cho em mét chuyÕn ®i tham quan VÞnh H¹ Long. §øng trªn Boong tµu, ng¾m mÆt biÓn réng. Nam mong lín lªn sÏ thanh thuû thñ
b, §iÒn ch÷ ng hay ngh
-Y/c hs lµm vµo vë
-Gäi hs ®äc – NxÐt ch÷a bµi
NghÒ dÖt v¶i, nghe nh¹c, ng«i nhµ
c, Qui t¾c chÝnh t¶ (Ngh + i, e, ª)
-HD hs ®i ®Õn qui t¾c chÝnh t¶: ngh + i, e, ª, ngh + a, o, «, ¬, u, ­...
-Cho hs nh¾c l¹i qui t¾c chÝnh t¶
-NxÐt tiÕt häc – khen nh÷ng hs häc tËp tèt chÐp bµi ®óng ®Ñp – VN thuéc qui t¾c chÝnh t¶. DÆn VN chÐp l¹i bµi s¹ch ®Ñp, ChuÈn bÞ bµi sau
-H¸t
-ViÕt b¶ng con
-2 hs ®äc líp ®äc thÇm
-ViÕt b¶ng con
-HS viÕt vµo vë
-HS cÇm bót ch× ch÷a lçi ra lÒ
-§äc y/c
-2 hs lªn b¶ng
-nxÐt
-Ch÷a bµi vµo vë
-§äc y/c
-Lµm vµo vë BT
-1 hs ®äc
-2 hs
Nghe
Ghi nhí
TiÕt 2: KÓ chuyÖn: 
NiÒm vui bÊt ngê
I.Môc tiªu: - KÓ l¹i ®­îc mét ®o¹n c©u truyÖn dùa theo tranh vµ gîi ý d­íi tranh.
- HiÓu néi dung c©u truyÖn : B¸c Hå rÊt yªu thiÕu nhi vµ thiÕu nhi còng rÊt yªu B¸c Hå.
- GD hs thùc hiÖn tèt 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y – kÝnh yªu B¸c Hå
II.§å dïng d¹y häc:
-Tranh minh ho¹, ND truyÖn
III.C¸c H§ d¹y häc:
ND - TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A.æn ®Þnh
B.Ktra bµi cò (5’)
C.Bµi míi
1.GthiÖu bµi (2’)
2.GV kÓ chuyÖn (7’)
3.HD hs kÓ tõng ®o¹n c©u truyÖn theo tranh (10’)
4.HD hs kÓ toµn chuyÖn (13’)
5.Gióp hs hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn (5’)
D.Cñng cè dÆn dß (3’)
-Cho hs kÓ chuyÖn: b«ng hoa cóc tr¾ng
NhËn xÐt khen ngîi
Trùc tiÕp – ghi ®Çu bµi
-Gv kÓ víi giäng diÔn c¶m
-KÓ lÇn 1
-KÓ lÇn 2, 3 kÕt hîp víi tranh minh ho¹
+Lêi ng­êi dÉn chuyÖn: lóc khoan thai, lóc håi hép, l­u luyÕn
+Lêi B¸c: cëi më, ©u yÕm
+Lêi c¸c ch¸u mÉu gi¸o: phÊn khëi, hån nhiªn
-Y/c hs xem tranh sgk
Tranh 1: vÏ g×
-C©u hái d­íi tranh lµ g×? (c¸c b¹n nhá xin c« gi¸o ®iÒu g× khi qua cæng phñ chñ tÞch
-Gv cö ®¹i diÖn kÓ ®o¹n 1
-TiÕp tôc theo tranh 2, 3 c¸ch lµm t­¬ng tù
*Gäi 1h/s kÓ l¹i toµn bé c©u chuyÖn dùa vµo tranh vµ c¸c gîi ý d­íi tranh
NhËn xÐt khen ngîi
-C©u chuyÖn nµy gióp em hiÓu ®iÒu g×?
GV: B¸c Hå vµ thiÕu nhi rÊt yªu quý nhau B¸c Hå rÊt gÇn gòi, th©n ¸i víi thiÕu nhi
NhËn xÐt khen ngîi
-Nh¾c l¹i ND bµi
* Gi¶ng cho H/s thÊy ®­îc : MÆc dï bËn tr¨m c«ng ngh×n viÖc ,nh­ng lóc nµo B¸c còng nhí ®Õn thiÕu nhi .ThiÕu nhi c¶ n­íc còng rÊt yªu quÝ B¸c , lóc nµo còng mong gÆp B¸c.
-NxÐt tiÕt häc
-VÒ nhµ tËp kÓ nhiÒu lÇn
-ChuÈn bÞ cho tiÕt kÓ chuyÖn tuÇn sau 
sãi vµ sãc
-1 hs kÓ
-nghe
-Qs¸t tranh vµ tr¶ lêi c©u hái
* lªn kÓ chuyÖn.
-B¸c hå rÊt yªu thiÕu nhi vµ thiÕu nhi rÊt yªu b¸c hå
-Nghe
-Nghe
- Nghe , ghi nhí
-ghi nhí
TiÕt 4: TNXH: 
nhËn biÕt c©y cèi vµ con vËt
I.Môc tiªu: - KÓ tªn vµ chØ ®­îc mét sè lo¹i c©y vµ con vËt.
- cã ý thøc b¶o vÖ c¸c c©y cèi vµ c¸c con vËt cã Ých
II.§å dïng d¹y häc:
-C¸c h×nh ¶nh trong bµi 29 sgk – s­u tÇm tranh ¶nh §V – TV
-GiÊy khæ to, b¨ng dÝnh
III.C¸c H§ d¹y häc:
ND - TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A.æn ®Þnh
B.Ktra bµi cò (5’)
C.Bµi míi
1.gthiÖu bµi (2’)
2.H§1: lµm viÖc víi c¸c mÉu vËt vµ tranh ¶nh
MT: HS «n l¹i vÒ c¸c c©y vµ con vËt ®· häc nhËn biÕt 1 sè c©y vµ con vËt míi (15’)
3.H§2: trß ch¬i ®è b¹n c©y g×, con g×?
MT: nhí l¹i nh÷ng ®Æc ®iÓm chÝnh cña c¸c c©y vµ con vËt ®· häc thùc hµnh kÜ n¨ng ®Æt c©u hái (10’)
D.Cñng cè dÆn dß (3’)
-KÓ tªn 1 sè bÖnh do muçi truyÒn mµ em biÕt
NhËn xÐt 
Trùc tiÕp – ghi ®Çu bµi
B1: Chia líp thµnh 4 nhãm
Gv ph©n cho mçi nhãm 1 gãc líp. ph¸t cho mçi nhãm 1 tê giÊy khæ to, b¨ng dÝnh vµ HD c¸c nhãm lµm viÖc
+Bµy c¸c mÉu vËt c¸c em mang ®Õn trªn bµn
+D¸n c¸c tranh ¶nh vÒ thùc vËt, ®éng vËt vµo giÊy khæ to sau ®ã treo lªn t­êng cña líp häc
+ChØ vµ nãi tªn tõng c©y, tõng con mµ nhãm ®· s­u tÇm ®­îc víi c¸c b¹n
-GV ®Õn tõng nhãm gióp ®ì kiÓm tra
B2: Tõng nhãm treo s¶n phÈm cña m×nh tr­íc líp cö ®¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶ lµm viÖc cña nhãm 
+B3: gv nhËn xÐt kÕt qu¶ trao ®æi cña c¸c nhãm tuyªn d­¬ng nhãm lµm viÖc tèt
KL: Cã nhiÒu lo¹i c©y nh­ c©y rau, c©y hoa, c©y gç... c¸c lo¹i nµy kh¸c nhau vÒ h×nh d¸ng, kÝch th­íc ... nh­ng chóng ®Òu cã rÔ, th©n, l¸, vµ hoa
-Cã nhiÒu ®éng vËt kh¸c nhau vÒ h×nh d¸ng, kÝch th­íc, n¬i sèng... nh­ng chóng ®Òu cã ®Çu, m×nh, vµ c¬ quan di chuyÓn
B1: HD hs c¸ch ch¬i
-1hs ®­îc gv ®eo cho 1 tÊm b×a cã h×nh vÏ 1 c©y rau hoÆc 1 con c¸ ... ë sau l­ng, em ®ã kh«ng biÕt ®ã lµ c©y g× hoÆc con g×
-Hs ®eo h×nh vÏ ®­îc ®Æt c©u hái (®óng/sai) ®Ó ®o¸n xem ®ã lµ g×? c¶ líp chØ tr¶ lêi ®óng hoÆc sai
B2: GV cho hs ch¬i thö
B3: Cho hs ch¬i theo nhãm ®Ó nhiÒu em ®­îc tËp ®Æt c©u hái
NhËn xÐt khen ngîi
-Y/c hs më sgk bµi 29
-Gäi hs tr¶ lêi c©u hái sgk 
NhËn xÐt khen ngîi
-Nh¾c l¹i ND bµi
-nxÐt tiÕt häc
-ChuÈn bÞ bµi tiÕt sau
-H¸t
-2 hs tr¶ lêi
-Lµm viÖc theo nhãm
-treo s¶n phÈm ®¹i diÖn tr×nh bµy. hs kh¸c ®Æt c©u hái
**Nªu ®Æc ®iÓm gièng (hoÆc kh¸c) nhau gi÷a mét sè c©y hoÆc gi÷a mét sè con vËt
-Nghe
-Nghe
-Ch¬i thö
-Ch¬i theo nhãm
-Më sgk
-Tr¶ lêi c©u hái
-Nghe
Ghi nhí
TiÕt 4: MÜ thuËt: 
vÏ tranh ®µn gµ nhµ em
I.Môc tiªu
1.KT: Gióp hs thÊy ®­îc h×nh d¸ng, ®Æc ®iÓm, mµu s¾c, cña nh÷ng con gµ.
-BiÕt c¸ch vÏ con gµ.
-VÏ ®­îc tranh ®µn gµ vµ vÏ mµu theo ý thÝch.
** HS kh¸, giái vÏ ®­îc tranh ®µn gµ, s¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, vÏ mµu phï hîp.
2.KN: HS biÕt vÏ ®­îc tranh vÒ ®µn gµ vµ vÏ mµu thµnh th¹o
3.T§: GD hs yªu quý ch¨m sãc vËt nu«i trong gia ®×nh
II.§å dïng d¹y häc
-Tranh vÒ ®Ò tµi trªn
-Vë TV, bót ch×, mµu
III.C¸c H§ d¹y häc
ND - TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A.æn ®Þnh
B.Ktra bµi cò (3’)
C.Bµi míi
1.GthiÖu bµi (2’)
2.GthiÖu tranh ¶nh (5’)
3.HD hs c¸ch vÏ (6’)
4.Thùc hµnh (11’)
5.NxÐt ®¸nh gi¸ (5’)
D.Cñng cè dÆn dß (3’)
-KiÓm tra sù chuÈn bÞ cña hs
Trùc tiÕp – ghi ®Çu bµi
-Cho hs xem 1 sè tranh ¶nh con gµ ®Ó hs nhËn thÊy
-Gµ lµ con vËt nu«i rÊt gÇn gòi víi con ng­êi
-Gµ trèng, gµ m¸i vµ gµ con mçi con cã vÎ ®Ñp riªng
-GV cho hs xem tranh ë bµi 23. Vë TvÏ 1 vµ gîi ý ®Ó hs nxÐt vÒ
+§Ò tµi cña tranh
+Nh÷ng con gµ ë trong tranh
+Xung quanh con gµ cßn nh÷ng h×nh ¶nh g×?
+Mµu s¾c h×nh d¸ng. C¸ch vÏ c¸c con gµ (h×nh d¸ng, mµu s¾c cña gµ trèng, gµ m¸i, gµ con )
-Gîi ý hs c¸ch vÏ
+VÏ 1 con gµ hay ®µn gµ vµo phÇn giÊy ë vë TvÏ 1 cho thÝch hîp
+Nhí l¹i c¸ch vÏ con gµ ë bµi 19 vë TvÏ 1 vÏ ph¸c chi tr­íc ®Ó cã thÓ tÈy röa theo ý thÝch
+VÏ mµu theo ý thÝch
-Y/c hs vÏ vµo vë
-Gv theo dâi gióp ®ì hs vÏ h×nh vµ mµu
+VÏ h×nh d¸ng gµ kh¸c nhau ®Ó bøc tranh thªm sinh ®éng
+Trong ®µn gµ cã thÓ vÏ gµ trèng, gµ m¸i vµ gµ con
+Chän c¸c h×nh ¶nh phï hîp vÏ thªm vµo tranh nh­ c©y
+Chän mµu theo ý thÝch
-Gv cïng hs nxÐt 1 sè bµi vÏ ®µ hoµn thµnh
+H×nh d¸ng ngé nghÜnh, m« t¶ ®Æc ®iÓm cña con gµ
+Cã thªm h×nh ¶nh phô t­¬i s¸ng
-Gv y/c hs t×m ra tranh mµ m×nh yªu thÝch
-XxÐt giê häc
-DÆn vÒ s­u tÇm tranh vÏ cña thiÕu nhi
ChuÈn bÞ bµi sau
-H¸t
-Qs¸t
-Xem tranh vë TVÏ
-Thùc hµnh vÏ vµo vë TvÏ
** HS kh¸, giái vÏ ®­îc tranh ®µn gµ, s¾p xÕp h×nh vÏ c©n ®èi, vÏ mµu phï hîp ( em D­¬ng)
-NxÐt
-Nghe
Ghi nhí
Ngµy so¹n:01/04/2009
Ngµy gi¶ng: 
TiÕt 5: an toµn giao th«ng
Bµi 1: tu©n thñ tÝn hiÖu ®Ìn ®iÒu khiÓn giao th«ng
I.Môc tiªu:
1.KT: HS nhËn biÕt 3 mµu cña ®Ìn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn giao th«ng (®á – vang – xanh). BiÕt n¬i cã ®Ìn tÝn hiÖu vµ t¸c dông cña nã
2.KN: RÌn KN khi tham gia giao th«ng ph¶i tu©n thñ theo ®Ìn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn giao th«ng
3.T§: GD hs cã th¸i ®é khi tham gia giao th«ng ph¶i tu©n thñ theo ®Ìn tÝn hiÖu
II.§å dïng d¹y häc:
-§Üa Pokemon cïng em häc ATGT
-S¸ch Pokemon cïng em häc ATGT
III.C¸c H§ d¹y häc:
ND - TG
H§ cña GV
H§ cña HS
A.æn ®Þnh
B.Ktra bµi cò 
C.Bµi míi
1.GthiÖu bµi (2’)
2.D¹y bµi míi
a, H§1: kÓ chuyÖn (s¸ch pokemon cïng em häc ATGT) (20’)
3.H§2: ghi nhí (10’)
D.Cñng cè dÆn dß (3’)
Trùc tiÕp – ghi ®Çu bµi
B­íc 1: kÓ chuyÖn
-Gv kÓ l¹i c©u chuyÖn theo ND bµi
-Gv gäi hs ®äc l¹i c©u chuyÖn
NhËn xÐt söa sai
B­íc 2: t×m hiÓu ý nghÜa c©u chuyÖn
-Gäi hs ®äc l¹i c©u chuyÖn vµ tr¶ lêi c©u hái
+Bo nh×n thÊy ®Ìn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn giao th«ng ë ®©u?
-Gäi 1 hs ®äc l¹i c©u chuyÖn vµ tr¶ lêi c©u hái
+TÝn hiÖu ®iÒu khiÓn giao th«ng cã mÊy mÇu: lµ nh÷ng mµu nµo?
-Gäi 1 hs ®äc l¹i c©u chuyÖn vµ tr¶ lêi c©u hái
+MÑ nãi khi gÆp ®Ìn ®á th× ng­êi vµ xe ph¶i lµm g×?
-Gäi 1 hs ®äc l¹i c©u chuyÖn vµ tr¶ lêi c©u hái
+ChuyÖn g× s¶y ra nÕu ®Ìn ®á mµ xe cø ®i
NhËn xÐt söa sai
-GV tãm t¾t l¹i ý nghÜa c©u chuyÖn 
+ë trªn phè c¸c ng· t­ th­êng cã ®Ìn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn giao th«ng. §Ìn tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn giao th«ng cã ba mµu: §Ìn ®á: dõng l¹i, ®Ìn xanh ®­îc phÐp ®i, ®Ìn vµng: b¸o hiÖu sù thay ®æi tÝn hiÖu, ng­êi ®iÒu khiÓn ph­¬ng tiÖn ph¶i cho xe dõng l¹i tr­íc v¹ch qui ®Þnh. NÕu ®Ìn ®á mµ cø ®i th× sÏ s¶y ra tai n¹n vµ lµm ïn t¾c giao th«ng
B­íc 3: Ch¬i s¾m vai
Chia líp thµnh c¸c nhãm ®«i
-1 hs ®ãng vai mÑ, 1 hs ®ãng vai bo
-Hai hs ®èi tho¹i víi nhau theo lêi cña mÑ vµ bo trong s¸ch
Theo dâi nhËn xÐt c¸c nhãm
-Gv hái hs: qua c©u chuyÖn trªn chóng ta ph¶i ghi nhí ®iÒu g×?
NhËn xÐt söa sai
-Cho hs ®äc ghi nhí trong s¸ch
-Nh¨c l¹i ND bµi
-NxÐt tiÕt häc
-Vn ph¶i tu©n thñ theo bµi häc
-H¸t
-Nghe
-2 -3 hs ®äc
-1 hs ®äc vµ tr¶ lêi
-1 hs ®äc vµ tr¶ lêi
-1 hs ®äc vµ tr¶ lêi
-1 hs ®äc vµ tr¶ lêi
-Nghe
-Chia nhãm thùc hiÖn
-Tr¶ lêi
-§äc §T + CN
nghe
ghi nhí

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 29.doc