Giáo án lớp 2 năm 2010 - 2011 - Tuần 29

Giáo án lớp 2 năm 2010 - 2011 - Tuần 29

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giuùp HS:

- Nhận biết được các số từ 111 đến 200.

- Biết cách đọc, viết các số 111 đến 200.

- Biết cách so sánh các số từ 111 đến 200.

- Biết thứ tự các số từ 111 đến 200.

- Bài tập cần làm : Bài 1 ; Bài 2 (a) ; Bài 3

II. ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC

- Caùc hình vuoâng to, hình vuoâng nhoû, caùc hình chöõ nhaät nhö tieát 132

III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC

 

doc 22 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 14/06/2017 Lượt xem 294Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 2 năm 2010 - 2011 - Tuần 29", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 LÒCH BAÙO GIAÛNG
 ( Töø ngaøy 22 – 3 -2010 ñeán ngaøy 25 – 3 – 2010 )	
Ngaøy, thaùng, naêm
Moân hoïc
Tieát
Teân baøi daïy.
Thöù Hai
 22 – 3 -2010
Chaøo côø
29
Toaùn
141
Caùc soá töø 111 ñeán 200
Theå duïc
57
Troø chôi : "CON COÙC LAØ CAÄU OÂNG TRÔØI"
"CHUYEÀN BOÙNG TIEÁP SÖÙC"
Taäp ñoïc
85
Những quả đào ( Tieát 1 )
Taäp ñoïc
86
Những quả đào ( Tieát 2 )
 Thöù Ba
23 -3-2010
Keå chuyeän
29
Những quả đào
Toaùn
142
Các số có 3 chữ số
Chính taû
57
( Nghe – vieát ) : Những quả đào
Myõ thuaät
29
Naën taïo daùng töï do: NAËN, XEÙ, DAÙN CON VAÄT
Thöù Tö
24 – 3 - 2010
T. N. X. H
29
MOÄT SOÁ LOAØI CAÂY SOÁNG DÖÔÙI NÖÔÙC
Taäp ñoïc
87
CAÂY ÑA QUEÂ HÖÔNG
Toaùn
143
SO SAÙNH CAÙC SOÁ CO BA CHÖÕ SOÁÙ
Theå duïc
58
TC: OÂN TROØ CHÔI " CON COÙC LAØ CAÄU OÂNG TRÔØI" - TAÂNG CAÀU
L.T - Caâu
29
TÖØ NGÖÕ VEÀ CAÂY COÁI. ÑAËT VAØ TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI: ÑEÅ LAØM GÌ?
Thöù Naêm
 25 - 3 - 2010
Taäp vieát
29
CHÖÕ HOA A KIEÅU 2
Toaùn
144
LUYEÄN TAÄP
Haùt- nhaïc
29
OÂn baøi haùt: CHUÙ EÁCH CON
Ñaïo ñöùc
29
Giuùp ñôõ ngöôøi khuyeát taät ( Tieát 2 )
Thöù Saùu
26 - 3 -2010
Taäp. L. vaên
29
ÑAÙP LÔØI CHIA VUI. NGHE TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI
Toaùn
145
MEÙT
Chính taû
58
( Nghe – vieát ) : HOA PHÖÔÏNG
Thuû coâng
29
Laøm vòng ñeo tay ( Tieát 1 )
S.H. T. T
29
OÅn ñònh neà neáp hoïc taäp 
Ngaøy soaïn : 21 – 3 - 2010
Ngaøy daïy : 22 – 3 - 2010
Toaùn
Tieát141: CAÙC SOÁ TÖØ 111 ÑEÁN 200.
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Giuùp HS:
- Nhận biết được các số từ 111 đến 200.
- Biết cách đọc, viết các số 111 đến 200.
- Biết cách so sánh các số từ 111 đến 200.
- Biết thứ tự các số từ 111 đến 200.
- Bài tập cần làm : Bài 1 ; Bài 2 (a) ; Bài 3 
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY - HOÏC
- Caùc hình vuoâng to, hình vuoâng nhoû, caùc hình chöõ nhaät nhö tieát 132
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
A. KIEÅM TRA
- Yeâu caàu HS ñoïc vieát caùc soá töø 101 ñeán 110
- GV nhaän xeùt ghi ñieåm
B. BAØI MÔÙI
1. Giôùi thieäu baøi.
2. Noäi dung
Hoaït ñoäng 1: Ñoïc vaø vieát caùc soá töø 111 ñeán 200
a, Laøm vieäc chung caû lôùp: GV neâu vaán ñeà hoïc tieáp caùc soá vaø trình baøy leân baûng nhö SGK
* Vieát vaø ñoïc soá 111
- Yeâu caàu HS neâu soá traêm, soá chuïc vaø soá ñôn vò.
- Goïi HS ñieàn soá thích hôïp vaø vieát
- Goïi HS neâu caùch ñoïc vieát soá 111
* Vieát vaø ñoïc 112
-Soá 112goàm maáy traêm, chuïc, ñôn vò?
- Goïi HS neâu caùch ñoïc vieát soá 112
- GV HD caùc soá coøn laïi töông töï.
b, Laøm vieäc caù nhaân
- GV neâu teân soá, chaúng haïn " Moät traêm ba möôi hai"
- Yeâu caàu HS laáy caùc hình vuoâng(traêm) hình chöõ nhaät ( chuïc)vaø ñôn vò (oâ vuoâng)
- Yeâu caàu HS thöïc hieän treân ñoà duøng hoïc taäp
- Yeâu caàu HS thöïc hieän tieáp soá 142; 121, 173
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Baøi 1: 
- Yeâu caàu HS cheùp baøi vaøo vôû vaø ñieàn theo maãu.
- Goïi 1 HS leân baûng ñieàn
Baøi 2: 
-Yeâu caàu HS thöïc haønh veõ veõ tia soá öùng vôùi tia soá yù a
- GV veõ tia soáâ leân baûng, HS leân baûng ñieàn
- Khoâng yeâu caàu HS thöïc hieän yù b
Baøi 3: 
- GV HD HS laøm baøi maãu
- HD HS caùch so saùnh soá.
- Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû, 2 HS laøm treân baûng lôùp
- Muoán soù saùnh 2 soá coù 3 chöõ soá ta saùnh theá naøo?
3. Cuûng coá - daën doø
- Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Nhaéc HS veà nhaø laøm laïi baøi taäp.
- Vieát baûng con töø 101 ñeán 110
- Laøm baûng con.
110 > 109 102 = 102
108 > 101
- HS laáy ñoø duøng
- HS neâu
 1Traêm, 1 chuïc, 1 ñôn vò.
- Nhieàu HS ñoïc.
- HS vieát soá 111
- Goàm 1 traêm, 1 chuïc vaø 2 ñôn vò
- HS neâu caùch ñoïc vieát soá 112
- Töï laøm theo caëp ñoâi vôùi caùc soá:
135, 146, 199
- Ñoïc phaân tích soá:
- HS thöïc hieän.
- HS cheùp baøi vaøo vôû vaø ñieàn theo maãu.
- 1 HS leân baûng ñieàn
- HS thöïc haønh veõ veõ tia soá öùng vôùi tia soá yù a
- HS leân baûng ñieàn
- HS laøm baøi vaøo vôû.
123 < 124 120 < 152
 129 > 120 186 = 186
- So saùnh haøng traêm ñeán haøng chuïc ñeán haøng ñôn vò.
____________________________________
Theå duïc
Trò chơi: "CON COÙC LAØ CAÄU OÂNG TRÔØI"
"CHUYEÀN BOÙNG TIEÁP SÖÙC"
________________________________________
Taäp ñoïc 
NHỮNG QUẢ ĐÀO
I. Yeâu caàu caàn ñaït:
- Biết ngắt nghỉ hơi đúng chỗ; bước đầu đọc phân biệt lời kể chuyện và lời nhân vật.
- Hiểu ND: Nhờ quả đào, ông biết tính nết các cháu. Ông khen ngợi các cháu biết nhường nhịn quả đào cho bạn, khi bạn ốm.( trả lời được các CH trong SGK )
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
- Tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc.
- Baûng phuï nghi noäi dung caàn HD luyeän ñoïc.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY - HOÏC
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
A. KIEÅM TRA
- Goïi HS ñoïc baøi caây döøa.
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
B. BAØI MÔÙI
1. Giôùi thieäu baøi: GV ghi teân baøi.
2. Luyeän ñoïc
a, GV ñoïc maãu.
b, Luyeän ñoïc vaø giaûi nghóa töø
* Ñoïc caâu:- Yeâu caàu HS tieáp noái ñoïc töøng caâu
- GV ghi baûng nhöõng töø HS ñoïc sai yeâu caàu HS ñoïc laïi
* Ñoïc ñoaïn tröôùc lôùp.
- Goïi HS ñoïc töøng ñoaïn
- HD caùch ñoïc ngaét nghæ töøng ñoaïn.
- Yeâu caàu HS giaûi nghóa töø
- Em hieåu theá naøo laø nhaân haäu.
- Goïi HS tieáp noái ñoïc töøng ñoaïn
* Ñoïc trong nhoùm
- Yeâu caàu HS ñoïc nhoùm ñoâi
- Goïi HS nhaän xeùt baïn ñoïc trong nhoùm vaø yeâu caàu moät soá nhoùm ñoïc laïi
3. Tìm hieåu baøi.
- Goïi HS ñoïc laïi baøi
Caâu 1: OÂng giaønh quaû ñaøo cho nhöõng ai?
Caâu 2: Moãi chaùu cuûa oâng ñaõ laøm gì vôùi nhöõng quaû ñaøo?
Caâu 3: Neâu nhaän xeùt cuûa oâng veà töøng chaùu? Vì sao oâng nhaän xeùt nhö vaäy?
- Theo em oâng khen ngôïi ai vì sao?
Caâu 4: Em thích nhaân vaät naøo nhaát?
-Nhaän xeùt – phaân tích töøng nhaân vaät.
4. Luyeän ñoïc laïi
- Caâu chuyeän coù maáy nhaân vaät?
- GV HD HS caùch phaân bieät gioïng ngöôøi keå vôùi gioïng nhaân vaät
- Chia nhoùm vaø HD ñoïc theo vai.
- Goïi caùc nhoùm ñoïc thi theo vai
- GV nhaän xeùt – ghi ñieåm tuyeân döông.
5. Cuûng coá - daën doø
- Nhaän xeùt giôø hoïc.
- Veà ñoïc baøi vaø chuaån bò baøi sau
- 4HS ñoïc thuoäc loøng traû lôøi caâu hoûi SGK
- HS noái tieáp nhau ñoïc
- HS phaùt aâm töø khoù.
- HS ñoïc töøng ñoaïn.
- HS luyeän ñoïc caùch ngaét nghæ
- HS neâu nghóa cuûa töø SGK.
- Thöông ngöôøi ñoái söû coù tình coù nghóa vôùi moïi ngöôøi.
- HS luyeän ñoïc trong nhoùm.
- HS nhaän xeùt baïn ñoïc trong nhoùm vaø moät soá nhoùm ñoïc laïi
- HS ñoïc baøi.
- Cho vôï vaø 3 ñöùa chaùu.
- Xuaân aên laáy haït troàng. Vaân aên vöùt boû haït, theøm. Vieät khoâng aên cho baïn Sôn
- HS noái tieáp nhau traû lôøi caâu hoûi 3 
- 3HS neâu.
- Khen ngôïi Vieät nhaát vì vieät coù loøng nhaân haäu.
- Nhieàu HS cho yù kieán.
- 4 nhaân vaät – moät ngöôøi daãn chuyeän.
- Ñoïc theo vai trong nhoùm
- 3-4 Nhoùm leân ñoïc thi.
- Nhaän xeùt caùc vai ñoïc.
_________________________________________________________________________
Ngaøy soaïn : 21 – 3 – 2010
Ngaøy daïy : 23 - 3 - 2010
 Keå chuyeän
 NHỮNG QUẢ ĐÀO
I. Yeâu caàu caàn ñaït: 
- Bước đầu biết tóm tắt nội dung một đoạn chuyện bằng 1 cụm từ hoặc một câu ( BT1).
- Kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa vào lời tóm tắt ( BT2) 
- HS khá, giỏi biết phân vai để dựng lại câu chuyện (BT3)	
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
A. KIEÅM TRA
- Qua caâu chuyeän em hoïc ñöôïc gì?
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù ghi ñieåm
B.BAØI MÔÙI
1. Giôùi thieäu baøi
2. HD keå chuyeän
a, Toùm taét noäi dung töøng ñoaïn cuûa truyeän
- Goïi HS ñoïc yeâu caàu caû maãu
- Döïa vaøo noäi dung toùm taét ñoaïn 1, 2 haõy toùm taét töøng ñoaïn baèng lôøi cuûa mình
- Yeâu caàu HS laøm vôû nhaùp vaø tieáp noái phaùt bieåu yù kieán
- GV choát laïi caùc teân ñuùng vaø vieát boå sung teân ñuùng leân baûng
b, Keå laïi töøng ñoaïn caâu chuyeän döïa vaøo noäi dung toùm taét ôû baøi taäp 1
- Chia lôùp thaønh nhoùm 4 HS vaø taäp keå trong nhoùm
- Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm thi keå
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù tuyeân döông
c, Phaân vai döïng laïi caâu chuîeân
- Toå chöùc cho HS töï hình thaønh nhoùm 5 HS theå hieän theo vai döïng laïi caâu chuyeän
- GV laäp toå troïng taøi cuøng GV nhaän xeùt chaám ñieåm thi ñua
- Goïi ñaïi dieän caùc nhoùm phaân vai döïng laïi caâu chuyeän
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù tuyeân döông
3. Cuûng coá daën doø
- Qua caâu chuyeän nhaéc nhôû em ñieàu gì?
- 3 HS keå laïi chuyeän kho baùu
- HS traû lôøi
- 1 HS ñoïc yeâu caàu caû maãu
- HS laøm vôû nhaùp vaø tieáp noái phaùt bieåu yù kieán
- HS nhaän xeùt
-Vaøi HS neâu
- HS vaø taäp keå trong nhoùm 4
- Ñaïi dieän caùc nhoùm thi keå
- Nhaän xeùt lôøi keå cuûa HS
- HS taäp keå trong nhoùm 5 theo vai
- 3-4 Nhoùm HS leân taäp keå theo vai
- Nhaän xeùt caùch ñoùng vai theå hieän theo vai cuûa töøng HS trong nhoùm
- Toå troïng taøi nhaän xeùt
- Caàn phaûi coù taám loøng nhaân haäu
___________________________________________
Toaùn 
CÁC SỐ CÓ BA CHỮ SỐ
I . Yeâu caàu caàn ñaït : Giuùp HS :
- Nhận biết được các số có ba chữ số, biết cách đọc, viết chúng. Nhận biết số có ba chữ số gồm số trăm, số chục, số đơn vị.
- Bài tập cần làm : Bài 2 ; Bài 3
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
- Boä ñoà duøng hoïc toaùn cuûa HS.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
A. KIEÅM TRA
- Yeâu caàu HS ñoïc vaø vieát caùc soá töø 111 ñeán 200
- Yeâu caàu HS so saùnh caùc soá töø 111 ñeán 200
- GV nhaän xeùt ñaùnh giaù.
B. BAØI MÔÙI
1. Giôùi thieäu baøi.
2. Noäi dung baøi
Hoaït ñoäng1: Ñoïc vieát caùc soá coù 3 chöõ soá.
a, Laøm vieäc chung caû lôùp
- GV keû baûng nhö SGK yeâu caàu HS quan saùt
- Coù maáy hình vuoâng to?
- Coù maáy hình chöõ nhaät? Coù maáy hình vuoâng nhoû
- Coù taát caû bao nhieâu oâ vuoâng?
- Coù taát caû maáy traêm, chuïc, ñôn vò,?
- Caàn ñieàn nhöõng chöõ soá naøo thích hôïp?
- GV ñieàn vaøo oâ troáng
- GV yeâu caàu HS vieát soá vaø ñoïc soá: Hai traêm boán möôi ba
- GV HD töông töï cho HS laøm vôùi 235 vaø caùc soá coøn laïi
b, Laøm vieäc caù nhaân
- Yeâu caàu HS laáy HV ( traêm) hình chöõ nhaät ( chuïc) vaø ñön vò (oâ vuoâng)ñeå ñöôïc hình aûnh tröïc quan cuûa soá ñaõ cho
- Yeâu caàu HS laøm tieáp caùc soá khaùc
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Baøi 1:
Yeâu caàu quan saùt SGK
- GV HD HS thöïc hieän
- HS khaù gioûi thöïc hieän ñieàn soá oâ vuoâng öùng vôùi soá ñaõ cho
- Goïi HS neâu mieäng
- GV nhaän xeùt
Baøi 2:
 - Yeâu caàu HS laøm töông töï baøi 1
Baøi3: 
- Goïi HS neâu yeâu caàu cuûa baøi
- Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû
- Goïi 2 HS leân baûng laøm
3. Cuûng coá daën doø
- Nhaän xeùt tieát hoïc
- Daën HS laøm baøi taäp  ... ho HS thaûo luaän
- GV keát luaän
* Keát luaän chung: GV keát luaän chung toaøn baøi
3. Cuûng coá - daën doø
- Yeâu caàu HS ñoïc phaàn ghi nhôù
- GV nhaän xeùt tieát hoïc
- 2 HS traû lôøi
- HS traû lôøi
- HS thaûo luaän nhoùm
- Ñaïi dieän caùc nhoùm trình baøy vaø traû lôøi tröôùc lôùp
- HS nhaän xeùt
- HS trình baøy, giôùi thieäu caùc tö lieäu söu taàm ñöôïc
- HS trình baøy tö lieäu
- HS thaûo luaän
_________________________________________________________________________
Ngaøy soaïn : 21 – 3 - 2010
Ngaøy daïy : 26 – 3 - 2010
Taäp laøm vaên
ÑAÙP LÔØI CHIA VUI 
 NGHE TRAÛ LÔØI CAÂU HOÛI
I. Yeâu caàu caàn ñaït: 
- Biết đáp lại lời chia vui trong tình huống giao tiếp cụ thể (BT1)
- Nghe GV kể, trả lời được câu hỏi về nội dung câu chuyện Sự tích hoa dạ lan hương(BT2) 
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
- Baûng phuï ghi caâu hoûi baøi taäp 1
- Tranh minh hoïc truyeän SGK, moät boù hoa ñeå HS thöïc haønh laøm baøi taäp 1a
- Vôû baøi taäp tieáng vieät
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
A. KIEÅM TRA - Goïi 2 caëp HS leân baûng ñoái thoaïi noùi lôøi chuùc möøng vaø ñaùp laïi 
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
B. BAØI MÔÙI
1. Giôùi thieäu baøi.
2. HD laøm baøi taäp
Baøi 1:( Mieäng)
- HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp
- Baøi taäp yeâu caàu gì?
- Yeâu caàu 2 HS laøm maãu noùi lôøi chia vui vaø ñaùp lôøi chia vui
- Yeâu caàu HS töï theo lôøi thoaïi taäp ñoùng vai theo 3 tình huoáng
- Cho HS taäp ñaùp lôøi chia vui.
- Thaùi ñoä cuûa em khi ñaùp laïi lôøi chia vui nhö theá naøo?
Baøi 2: (mieäng)
- Yeâu caàu HS quan saùt tranh minh hoïa SGK.
- Tranh veõ gì?
+ Ñeâm traêng moät oâng cuï ñang chaêm soùc hoa daï lan höông.
- GV keå chuyeän 3 laàn nhaán gioïng töø ngöõ : vöùt laên loùc, heát loøng chaêm boùn
- Cho HS ñoïc caâu hoûi.
- Cho HS taäp traû lôøi caâu hoûi.
+ Vì sao caây hoa bieát ôn oâng laõo?
+ Luùc ñaàu caây hoa toû loøng bieát ôn oâng theá naøo?
+ Sau, caây hoa xin trôøi ñieàu gì?
+ Vì sao trôøi laïi cho hoa höông thôm vaøo ban ñeâm?
- Goïi HS döïa vaøo caùc caâu traû lôøi noùi thaønh baøi vaên.
- Chia lôùp thaønh caùc nhoùm 
- Goïi HS keå mieäng
- GV nhaän xeùt
3. Cuûng coá - daën doø
- Caâu chuyeän qua ca ngôïi ai?
+ Caây hoa ñaõ laøm gì?
+ Taïi sao hoa coù teân daï lan höông?
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù nhaéc nhôû.
- HS ñaùp lôøi chia vui.
- 2HS ñoïc.
- Ñaùp lôøi chia vui.
- 2 HS laøm maãu noùi lôøi chia vui vaø ñaùp lôøi chia vui
- HS töï theo lôøi thoaïi taäp ñoùng vai theo 3 tình huoáng
- HS taäp ñaùp lôøi chia vui.
- Vui veû, thaät thaø.
- HS quan saùt.
- Caûnh 1 oâng cuï.
- Nghe vaø theo doõi.
- 3 HS ñoïc. Lôùp ñoïc thaàm
- Vì oâng ñem caây hoa bò boû rôi veà nhaø troàng.
- Nôû boâng hoa to ñeïp, loäng laãy.
- cho noùi ñoåi veû ñeïp ñeå laáy höông thôm.
-. oâng laõo khoâng phaûi laøm vieäc neân coù theå thöôûng thöùc höông thôm.
- 2HS noùi
- Keå trong nhoùm.
- HS taäp keå mieäng.
- Nhaän xeùt boå xung.
-Caây hoa.
-Bieát toû loøng caûm ôn ngöôøi.
-Toû höông thôm veà ñeâm.
_______________________________________
Toaùn
MEÙT
I. Yeâu caàu caàn ñaït :
- Biết mét là một đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mét.
- Biết được quan hệ giữa đơn vị mét với các đơn vị đo độ dài: đề-xi-mét; xăng-ti-mét.
- Biết làm các phép tính có kèm đơn vị đo độ dài mét.
- Biết ước lượng độ dài trong một số trường hợpđơn giản.
- Bài tập cần làm : Bài 1 ; Bài 2 ; Bài 4 
II. ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
- Thöôùc meùt vôùi caùc caïnh chia ñeàu thaønh töøng cm 
- Ñoaïn daây daøi khoaûng 3 m.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
A. KIEÅM TRA: - Yeâu caàu HS chöõa baøi taâïp soá 3
- Chaám baøi taäp ôû nhaø vaø nhaän xeùt.
B. BAØI MÔÙI
1. Giôùi thieäu baøi.
2. Noäi dung baøi
Hoaït ñoäng1: OÂân taäp vaø kieåm tra
- Haõy chæ ra treân thöôùc keû ñoaïn thaúng coù ñoä daøi 1 cm, 1 dm?
- Yeâu caàu HS thöïc haønh treân thöôùc thaúng
- Haõy veõ treân giaáy caùc ñoaïn thaúng coù ñoä daøi 1cm, 1 dm
- Tìm trong thöïc teá caùc ñoà vaät coù ñoä daøi khoaûng 1dm?
Hoaït ñoäng 2: GV giôùi thieäu ñôn vò ño ñoä daøi meùt (m) vaø thöôùc meùt
a, HD HS quan saùt thöôùc meùt vaø giôùi thieäu 
- Meùt laø ñôn vò ño ñoä daøi, meùt vieát taét laø m
- GV vieát m leân baûng yeâu caàu HS ñoïc
- GV yeâu caàu HS duøng loaïi thöôùc 1 dm ño vaø ñeám
- Ñoaïn thaúng vöøa veõ daøi maáy dm?
- 1 m baèng bao nhieâu dm?
- GV neâu vaø vieát baûng10 dm = 1m; 1m = 10 dm
- Yeâu caàu HS ñoïc soá ño treân
- GV yeâu caàu HS quan saùt thöôùc coù vaïch chia
- 1 m daøi bao nhieâu cm?
- GV neâu 1m = 100 cmvaø vieát baûng
- Goïi HS ñoïc laïi
- Ñoä daøi 1m ñöôïc tính töø vaïch naøo ñeán vaïch naøo treân meùt?
- Yeâu caàu HS xem tranh veõ SGK vaø ñoïc laïi
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh 
Baøi 1: 
-Yeâu caàu HS laøm baûng con
- GV nhaän xeùt
Baøi 2: 
- Goïi HS neâu yeâu caàu.
- Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû
- Goïi 2 HS leân baûng chöõa baøi
- Thöïc hieän pheùp tính coäng tröø coù ñôn vò laø m caàn löu yù ñieàu gì?
- GV nhaän xeùt
Baøi 3: 
- Goïi HS ñoïc baøi toùm taét baøi
- Baøi toaùn cho bieát gì? Hoûi gì?
- Baøi toaùn thuoäc daïng toaùn gì?
- Yeâu caàu HS laøm baøi vaøo vôû, 1 HS chöõa baøi treân baûng
- GV nhaän xeùt
Baøi 4: - Goïi HS neâu yeâu caàu cuûa baøi
- Yeâu caàu HS hoaït ñoäng nhoùm ñoâi vaø neâu mieäng keát quaû 
- GV nhaän xeùt
Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh ño sôïi daây
- Yeâu caàu HS leân baûng caàm sôïi daây öôùc löôïng ñoä daøi cuûa noù sau ñoù duøng thöôùc meùt ñeå kieåm tra
- GV nhaéc laïi caùc thao taùc ño ñoä daøi = thöôùc meùt
3. Cuûng coá daën doø
- Caùc em ñaõ ñöôïc hoïc maáy ñôn vò ño ñoä daøi?
- Ñôn vò naøo lôùn nhaát?
- Nhaän xeùt giôø hoïc
- Veà laøm baøi taäp
- HS chöõa baøi taâïp soá 3
- HS chæ treân thöôùc thaúng
- HS thöïc haønh treân thöôùc 
- Veõ vaøo baûng con 1dm, 1cm
- HS neâu
- HS quan saùt.
- HS ñoïc
- Daøi 10 dm
1m = 10 dm
- HS ñoïc soá ño treân
- HS quan saùt thöôùc coù vaïch chia
1m = 100cm
- HS ñoïc laïi
-Töø vaïch 0 ñeán vaïch 100.
- HS xem tranh veõ SGK vaø ñoïc laïi
- HS laøm baûng con
- HS neâu yeâu caàu.
- HS laøm baøi vaøo vôû
- 2 HS leân baûng chöõa baøi
- Phaûi ñieàn ñôn vò m vaøo keát quaû
- HS ñoïc baøi toùm taét baøi
- HS traû lôøi
- HS laøm baøi vaøo vôû, 
- 1 HS chöõa baøi treân baûng 
- HS neâu yeâu caàu cuûa baøi
- HS hoaït ñoäng nhoùm ñoâi vaø neâu mieäng keát quaû 
- HS leân baûng caàm sôïi daây öôùc löôïng ñoä daøi cuûa noù sau ñoù duøng thöôùc meùt ñeå kieåm tra
- 3 Ñoûn vò: cm, dm, m
- Meùt laø ñôn vò lôùn nhaát
_________________________________
Chính taû (N -V)
 HOA PHÖÔÏNG
I. Yeâu caàu caàn ñaït:
- Nghe - viết chính xác bài CT, trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ.
- Làm được BT(2) a / b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.
II.ÑOÀ DUØNG DAÏY HOÏC
-Vôû baøi taäp tieáng vieät.
III. HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOÏC
GIAÙO VIEÂN
HOÏC SINH
A. KIEÅM TRA 
- Yeâu caàu HS vieát baûng con: xaâu kim, chim saâu...
- Nhaän xeùt ñaùnh giaù.
B. BAØI MÔÙI
1. Giôùi thieäu baøi.
2. HD nghe vieát
a, HD HS chuaån bò
- GV ñoïc baøi vieát.
- Noäi dung baøi noùi leân ñieàu gì?
- Trong baøi söû duïng caùc daáu caâu naøo?
- Baøi thô coù maáy khoå? Moãi khoå thô coù maáy doøng?
- Moãi doøng thôi coù maáy tieáng?
- Yeâu caàu HS vieát töø khoù
b, Vieát baøi
- GV ñoïc baøi cho HS vieát.
c, Chaám chöõa baøi
- Ñoïc töøng caâu cho HS soaùt loãi.
- GV thu chaám 7 baøi vaø nhaän xeùt.
3. HD baøi taäp
Baøi 2: - Baøi taäp yeâu caàu gì?
- Yeâu caàu HS laøm baøi taäp 2a vaøo vôû baøi taäp
- GV daùn 3 tôø giaáy khoå to leân baûng yeâu caàu HS chöõa baøi theo caùch tieáp söùc
- Yeâu caàu HS cuoái cuøng ñoïc keát quaû
- Yeâu caàu HS nhaän xeùt
- GV nhaän xeùt
3.Cuûng coá daën doø:
-Nhaän xeùt giôø hoïc.
-Nhaéc HS veà laøm baøi taäp.
- HS vieát baûng con
- Nhaän xeùt baïn vieát.
- 2 HS ñoïc laïi baøi.
- Lôøi noùi cuûa baïn nhoû noùi vôùi baø veà veû ñeïp cuûa hoa phöôïng.
- Daáu chaám, daáu chaám caûm, daáu chaám hoûi.
- 3 khoå, moãi khoå thô coù 4 doøng.
- Coù 5tieáng.
- HS vieát baûng con.
- Vieát baøi vaøo vôû.
- Ñoåi vôû soaùt loãi.
- Ñieàn s/x vaøo choã troáng.
- HS laøm baøi taäp 2a vaøo vôû baøi taäp
- HS chöõa baøi theo caùch tieáp söùc
- HS cuoái cuøng ñoïc keát quaû
- HS nhaän xeùt
_______________________________________
Thuû coâng
 LAØM VOØNG ÑEO TAY (T1)
I. Yeâu caàu caàn ñaït : 
- Biết cách làm vòng đeo tay.
- Làm được vòng đeo tay. các nan làm vòng tương đối đều nhau. Dán ( nối ) và gấp được các nan thành vòng đeo tay. Các nếp gấp có thể chưa phẳng, chưa đều.
* Với HS khéo tay:
Làm được vòng đeo tay. Các nan đều nhau. Các nếp gấp phẳng. Vòng đeo tay có màu sắc đẹp.
II. Chuaån bò: 
- Voøng ñeo tay maãu baèng giaáy thuû coâng hoaëc giaáy maøu. 
- Quy trình laøm voøng ñeo tay coù hình veõ minh hoaï cho töøng böôùc. 
- Giaáy thuû coâng hoaëc giaáy maøu, keùo, hoà daùn. 
III. Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc chuû yeáu: 
1/ Quan saùt, nhaän xeùt maãu: 
- GV giôùi thieäu voøng ñeo tay. 
- Voøng ñeo tay ñöôïc laøm baèng gì ? (caùc nan giaáy). 
- Ñeå coù ñöôïc voøng ñeo tay ta phaûi laøm theá naøo ? (daàu tieân caét thaønh caùc nan giaáy. Sau ñoù daùn caùc nan giaáy laïi vôùi nhau). 
 2/ Höôùng daãn maãu: 
 + Böôùc 1: Caét thaønh caùc nan giaáy: 
 50 - 60 x 1
 + Böôùc 2: Daùn noái caùc nan giaáy. 
 + Böôùc 3: Gaáp caùc nan giaáy 
 + Böôùc 4: Hoaøn chænh voøng ñeo tay
3/ GV toå chöùc cho HS thöïc haønh.
V. Cuûng coá – Daën doø: 
- GV nhaän xeùt tieát hoïc. 
- Daën HS chuaån bò giaáy maøu, hoà daùn. 
_____________________________________________
SINH HOAÏT LÔÙP
OÅN ÑÒNH NEÀ NEÁP HOÏC TAÄP
I. Muïc tieâu
HS töï nhaän xeùt tuaàn 29.
Reøn kó naêng töï quaûn. 
Giaùo duïc tinh thaàn laøm chuû taäp theå.
II. Thöïc hieän
Caùc toå tröôûng toång keát tình hình toå
Lôùp toång keát :
Hoïc taäp: HS laøm baøi vaø hoïc taäp chaêm chæ. Ñi hoïc ñaày ñuû, chuyeân caàn.
Traät töï:
Xeáp haøng thaúng, nhanh, ngay ngaén.
Neáp töï quaûn toát. Haùt vaên ngheä to, roõ raøng, thuoäc baøi haùt chuû ñeà thaùng.
Giöõa giôø haùt vaên ngheä toát. Giôø hoïc nghieâm tuùc.
Veä sinh:
Veä sinh caù nhaân toát
Lôùp saïch seõ, goïn gaøng, ngaên naép.
Coâng taùc tuaàn tôùi:
Khaéc phuïc haïn cheá tuaàn qua.
Thöïc hieän thi ñua giöõa caùc toå.
Hoïc baøi vaø laøm baøi ñaày ñuû.
Ñaûm baûo só soá chuyeân caàn.
Sinh hoaït sao Nhi Ñoàng vaøo thöù saùu haøng tuaàn.
Vaên ngheä, troø chôi:
Vaên ngheä: OÂn baøi haùt chuû ñeà thaùng. 
 - Troø chôi: Voã tay.

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 29.doc