Giáo án lớp 2 năm 2011 - 2012 - Tuần 2

Giáo án lớp 2 năm 2011 - 2012 - Tuần 2

I. MỤC TIÊU:

- Biết ngắt nghỉ hơi sau các dấu chấm, dấu phẩy, giữa các cụm từ.

- Hiểu ND: Câu chuyện đề cao lũng tốt và khuyến khớch học sinh làm việc tốt (trả lời cõu hỏi 1, 2, 4).

- HS khá, giỏi: Trả lời được câu hỏi 3.

II. CHUẨN BỊ:

1- Giỏo viờn: Tranh minh họa bài học trong sỏch giỏo khoa.

2- Học sinh: SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

 

doc 28 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 08/06/2017 Lượt xem 98Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 2 năm 2011 - 2012 - Tuần 2", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 2
Thứ hai ngày 29 tháng 8 năm 2011
HĐTT
**************************
Tập đọc
Tiết 4+5:	PHẦN THƯỞNG
I. Mục tiêu: 
- Biết ngắt nghỉ hơi sau cỏc dấu chấm, dấu phẩy, giữa cỏc cụm từ. 
- Hiểu ND: Cõu chuyện đề cao lũng tốt và khuyến khớch học sinh làm việc tốt (trả lời cõu hỏi 1, 2, 4).
- HS khỏ, giỏi: Trả lời được cõu hỏi 3.
II. Chuẩn bị: 
1- Giỏo viờn: Tranh minh họa bài học trong sỏch giỏo khoa. 
2- Học sinh: SGK. 
III. Các hoạt động dạy học:
Tiết 1:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Khụỷi ủoọng 
2. Baứi cuừ : - Học sinh lờn đọc bài: “Tự thuật” và trả lời cõu hỏi trong sỏch giỏo khoa. 
3. Baứi mụựi 
a.Giụựi thieọu : -Trong baứi hoõm nay, em seừ laứm quen vụựi 1 baùn gaựi teõn Na.. Na hoùc chửa gioỷi nhửng toỏt buùng. Em thửụứng xuyeõn giuựp ủụừ baùn beứ. Loứng toỏt cuỷa Na ủaừ ủửụùc coõ giaựo vaứ caực baùn khen ngụùi. Na laứ 1 gửụng toỏt cho chuựng ta.
-GV ghi baỷng dầu baứi
b. Caực hoaùt ủoọng 
Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc
-GV ủoùc maóu ủoaùn 1, 2
-Neõu caực tửứ caàn luyeọn ủoùc.
-Neõu caực tửứ khoự hieồu.
+ Luyeọn ủoùc caõu
	+ Treo baỷng phuù
-Chuự yự 1 soỏ caõu
+ Moọt buoồi saựng,/ vaứo giụứ ra chụi,/ caực baùn trong lụựp/ tuựm tuùm ụỷ moọt goực saõn baứn baùc ủieàu gỡ/ coự veỷ bớ maọt laộm
	+ Luyeọn ủoùc ủoaùn 1, 2
-GV chổ ủũnh 1 soỏ HS ủoùc.
-GV toồ chửực cho HS ủoùc nhoựm vaứ goựp yự cho nhau veà caựch ủoùc.
-GV theo doừi hửụựng daón caực nhoựm laứm vieọc
Tiết 2
Hoaùt ủoọng 2: Tỡm hieồu baứi 
GV treo tranh
- GV ủaởt caõu hoỷi
+ Caõu chuyeọn naứy noựi veà ai?
+ Baùn aỏy coự ủửực tớnh gỡ?
+ Haừy keồ nhửừng vieọc laứm toỏt cuỷa Na?
-Choỏt: GV giuựp HS nhaọn ra vaứ ủửa ra nhaọn xeựt khaựi quaựt.
-Theo em ủieàu bớ maọt ủửụùc caực baùn Na baứn baùc laứ gỡ?
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ 
Em hoùc taọp ủửụùc ủieàu gỡ ụỷ baùn Na.
GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
 - Chuaồn bũ bài sau. 
Haựt
-2-3 HS
- HS ủoùc lai dầu baứi
Phần thưởng
- HS laộng nghe
- HS khaự ủoùc
- HS ủoùc ủoaùn 1
- Bớ maọt, saựng kieỏn, laởng leừ
 - HS ủoùc tửứng caõu ủeỏn heỏt ủoaùn
- ẹoùc nhaỏn gioùng ủuựng
- HS ủoùc ủoaùn 1 vaứ ủoaùn 2
- Tửứng nhoựm ủoùc
-HS quan sát tranh
- HS traỷ lụứi
- Noựi veà 1 baùn HS teõn Na
- Toỏt buùng, hay giuựp ủụừ baùn beứ
- HS neõu nhửừng vieọc laứm toỏt cuỷa Na
- Na saỹn saứng giuựp baùn, saỹn saứng san seỷ cuỷa mỡnh cho baùn.
- ẹeà nghũ coõ giaựo thửụỷng cho Na vỡ loứng toỏt cuỷa Na ủoỏi vụựi moùi ngửụứi.
- HS neõu
*********************************
Toán
Tiết 6:	 LUYỆN TẬP.
I. Mục tiêu: 
- Biết quan hệ giữa dm và cm để viết số đo cú đơn vị là cm thành dm và ngược lại trong trường hợp đơn giản.. 
- Nhận biết được độ dài dm trờn thước thẳng.
- Biết ước lượng đọ dài trong trường hợp đơn giản.
- Vẽ được đoạn thẳng cú độ dài 1 dm. 
II. Chuẩn bị: 
1- Giỏo viờn: - Thước thẳng cú vạch chia từng cm và 10 cm. 
2- Học sinh: bảng con. 
III. Các hoạt động dạy học III.
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Khụỷi ủoọng 
2. Baứi cuừ : ẹeõ-xi-met
Goùi 1 HS ủoùc caực soỏ ủo treõn baỷng: 2dm, 3dm, 40cm
Goùi 1 HS vieỏt caực soỏ ủo theo lụứi ủoùc cuỷa GV
Hoỷi: 40cm baống bao nhieõu dm?
3. Baứi mụựi 
a.Giụựi thieọu: GV giụựi thieọu ngaộn goùn teõn baứi roài ghi ủaàu baứi leõn baỷng
b. caực hoaùt ủoọng 
v Hoaùt ủoọng 1: Thửùc haứnh
Baứi 1:
-GV yeõu caàu HS tửù laứm phaàn a vaứo SGK
-GV yeõu caàu HS laỏy thửụực keỷ vaứ duứng phaỏn vaùch vaứo ủieồm coự ủoọ daứi 1 dm treõn thửụực
-GV yeõu caàu HS veừ ủoaùn thaỳng AB daứi 1 dm vaứo baỷng con
-GV yeõu caàu HS neõu caựch veừ ủoaùn thaỳng AB coự ủoọ daứi 1 dm
 Baứi 2:
-Yeõu caàu HS tỡm treõn thửụực vaùch chổ 2 dm vaứ duứng phaỏn ủaựnh daỏu
-GV hoỷi: 2 ủeõ-xi-met baống bao nhieõu xaờng-ti-met?(Yeõu caàu HS nhỡn leõn thửụực vaứ traỷ lụứi)
-Yeõu caàu HS vieỏt keỏt quaỷ vaứo SGK
Baứi 3:(cột 1,2)
-Baứi taọp yeõu caàu chuựng ta laứm gỡ?
-Muoỏn laứm ủuựng phaỷi laứm gỡ?
-Lửu yự cho HS coự theồ nhỡn vaùch treõn thửụực keỷ ủeồ ủoồi cho chớnh xaực
-Coự theồ noựi cho HS “meùo” ủoồi: Khi muoỏn ủoồi dm ra cm ta theõm vaứo sau soỏ ủo dm 1 chửừ soỏ 0 vaứ khi ủoồi tửứ cm ra dm ta bụựt ủi ụỷ sau soỏ ủo cm 1 chửừ soỏ 0 seừ ủửụùc ngay keỏt quaỷ.
-Goùi HS ủoùc chửừa baứi sau ủoự nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm.
Baứi 4:
-GV yeõu caàu HS ủoùc ủeà baứi
-Hửụựng daón: Muoỏn ủieàn ủuựng, HS phaỷi ửụực lửụùng soỏ ủo cuỷa caực vaọt, cuỷa ngửụứi ủửụùc ủửa ra. Chaỳng haùn buựt chỡ daứi 16, muoỏn ủieàn ủuựng haừy so saựnh ủoọ daứi cuỷa buựt vụựi 1 dm vaứ thaỏy buựt chỡ daứi 16 cm, khoõng phaỷi 16 dm.
-yeõu caàu 1 HS chửừa baứi.
v Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn taọp
-Taọp ửụực lửụùng vaứ thửùc haứnh sửỷ duùng ủụn vũ ủo ủeõ-xi-met trong thửùc teỏ
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ 
-Neỏu coứn thụứi gian GV cho HS thửùc haứnh ủo chieàu daứi cuỷa caùnh baứn, caùnh gheỏ, quyeồn vụỷ
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-Daởn doứ HS oõn laùi baứi vaứ chuaồn bũ baứi sau. 
- - Haựt	
- HS ủoùc caực soỏ ủo: 2 ủeõ-xi-met, 3 ủe-xi-met, 40 xaờng-ti-met
- HS vieỏt: 5dm, 7dm, 1dm
- 40 xaờng-ti-met baống 4 đề-xi-met
-Luyện tập
- HS vieỏt:10cm = 1dm,1dm = 10cm
- Thao taực theo yeõu caàu
- Caỷ lụựp chổ vaứo vaùch vửứa vaùch ủửụùc ủoùc to: 1 ủeõ-xi-met
- HS veừ sau ủoự ủoồi baỷng ủeồ kieồm tra baứi cuỷa nhau.
- Chaỏm ủieồm A treõn baỷng, ủaởt thửụực sao cho vaùch 0 truứng vụựi ủieồm A. Tỡm ủoọ daứi 1 dm treõn thửụực sau ủoự chaỏm ủieồm B truứng vụựi ủieồm treõn thửụực chổ ủoọ daứi 1dm. Noỏi AB. 
- HS thao taực, 2 HS ngoài caùnh nhau kieồm tra cho nhau. 
- 2 dm = 20 cm.
- ẹieàn soỏ thớch hụùp vaứo choó chaỏm.
- Suy nghú vaứ ủoồi caực soỏ ủo tửứ dm thaứnh cm, hoaởc tửứ cm thaứnh dm.
- HS laứm baứi vaứo SGK
- HS ủoùc
- Haừy ủieàn cm hoaởc dm vaứo choó chaỏm thớch hụùp
- Quan saựt, caàm buựt chỡ vaứ taọp ửụực lửụùng. Sau ủoự laứm baứi vaứo Vụỷ baứi taọp.2 HS ngoài caùnh nhau coự theồ thaỷo luaọn vụựi nhau.
- HS ủoùc
-Thửụực + vụỷ baứi taọp
-HS thửùc haứnh ủo chieàu daứi cuỷa caùnh baứn, caùnh gheỏ, quyeồn vụỷ
******************************************************
 Thứ ba ngày 30 tháng 8 năm 2011
Toán
Tiết 7:	 SOÁ Bề TRệỉ - SOÁ TRệỉ - HIEÄU
I. Mục tiêu:
Kieỏn thửực: 
Bieỏt thửùc hieọn pheựp trửứ caực soỏ coự hai chửừ soỏ khoõng nhụự trong phaùm vi 100.
Bieỏt giaỷi baứi toaựn baống moọt pheựp trửứ.
Kyừ naờng:
 Bieỏt soỏ bũ trửứ, soỏ trửứ, hieọu.
Cuừng coỏ veà pheựp trửứ (khoõng nhụự) caực soỏ coự 2 chửừ soỏ vaứ giaỷi baứi toaựn coự lụứi vaờn
Thaựi ủoọ: 
Giaựo duùc HS tớnh caồn thaọn chớnh xaực
II. Chuẩn bị:
GV: Baỷng phuù: maóu hỡnh, theỷ chửừ ghi saỹn
HS: SGK
III. Các hoạt động dạy:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Khụỷi ủoọng (1’)
2. Baứi cuừ (3’) ẹeõximeựt
Thaày hoỷi HS: 10 cm baống maỏy dm?
1 dm baống maỏy cm?
HS sửỷa baứi 2 coọt 3
	20 dm + 5 dm = 25 dm
	 9 dm + 10 dm = 19 dm
	 9 dm - 5 dm = 4 dm
	35 dm - 5 dm = 30 dm
3. Baứi mụựi 
Giụựi thieọu: Neõu vaỏn ủeà (2’)
Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng (26’)
v Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu soỏ bũ trửứ – soỏ trửứ – hieọu
Thaày ghi baỷng pheựp trửứ
59 – 35 = 24
Yeõu caàu HS ủoùc laùi pheựp trửứ. Thaày chổ tửứng soỏ trong pheựp trửứ vaứ neõu.
Trong pheựp trửứ naứy, 59 goùi laứ soỏ bũ trửứ (thaày vửứa neõu vửứa ghi baỷng), 35 goùi laứ soỏ trửứ, 24 goùi laứ hieọu.
Thaày yeõu caàu HS neõu laùi.
Thaày yeõu caàu HS ủaởt pheựp tớnh trửứ treõn theo coọt doùc.
Em haừy dửùa vaứo pheựp tớnh vửứa hoùc neõu laùi teõn caực thaứnh phaàn theo coọt doùc.
Em coự nhaọn xeựt gỡ veà teõn caực thaứnh phaàn trong pheựp trửứ theo coọt doùc.
Thaày choỏt: Khi ủaởt tớnh doùc, teõn caực thaứnh phaàn trong pheựp trửứ khoõng thay ủoồi.
Thaày chuự yự: Trong pheựp trửứ 59 – 35 = 24, 24 laứ hieọu, 59 – 35 cuừng laứ hieọu.
Thaày neõu 1 pheựp tớnh khaực 79 – 46 = 33
Haừy chổ vaứo caực thaứnh phaàn cuỷa pheựp trửứ roài goùi teõn.
Thaày yeõu caàu HS tửù cho pheựp trửứ vaứ tửù neõu teõn goùi.
v Hoaùt ủoọng 2: Thửùc haứnh
Baứi 1: Tớnh nhaồm
Baứi 2: Vieỏt pheựp trửứ roài tớnh hieọu
Thaày hửụựng daón: Soỏ bũ trửứ ủeồ treõn, soỏ trửứ ủeồ dửụựi, sao cho caực coọt thaỳng haứng vụựi nhau.
Choỏt: Trửứ tửứ phaỷi sang traựi.
- HS làm bài 2 phần a,b,c
Baứi 3: Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng (theo maóu)
ẹeà baứi yeõu caàu tỡm thaứnh phaàn naứo trong pheựp trửứ.
Quan saựt baứi maóu vaứ laứm baứi
ẹeồ bieỏt phaàn coứn laùi cuỷa sụùi daõy ta laứm ntn?
Dửùa vaứo ủaõu ủeồ ủaởt lụứi giaỷi
v Hoaùt ủoọng 3: Troứ chụi truyeàn thanh.
Luaọt chụi: Thaày chuaồn bũ 3, 4 thaờm trong caựi hoọp. HS haựt vaứ truyeàn hoọp, sau khi heỏt 1 caõu thaày cho dửứng laùi, thaờm ụỷ trửụực maởt HS, HS mụỷ ra vaứ laứm theo yeõu caàu cuỷa thaờm
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ (2’)
Laứm baứi 2b, d trang 8
Chuaồn bũ: Luyeọn taọp.
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc. 
- Haựt
- HS neõu
à ẹDDH:Maóu hỡnh, theỷ chửừ ghi saỹn
- HS ủoùc
 HS neõu: Caự nhaõn, ủoàng thanh
- HS leõn baỷng ủaởt tớnh
-
	59 --> soỏ bũ trửứ
	35 --> soỏ trửứ
	24 --> hieọu
- HS neõu
- Khoõng ủoồi
- 2 HS nhaộc laùi
- Vaứi HS neõu 
	79 soỏ bũ trửứ 
	 	46 soỏ trửứ
	33 hieọu
- Vaứi HS tửù cho vaứ tửù neõu teõn.
à ẹDDH: Maóu hỡnh
 HS neõu mieọng
- HS laứm baỷng con
- HS xem baứi maóu vaứ laứm
-
	79 
	25 
	54 
- HS sửỷa baứi
- Tỡm hieọu
- HS laứm baứi sửỷa baứi.
- 2 HS ủoùc ủeà
- Laứm pheựp tớnh trửứ
- Dửùa vaứo caõu hoỷi
- HS laứm baứi, sửỷa baứi.
à ẹDDH: 1 caựi hoọp vaứ caực thaờm ghi saỹn
HS tham gia troứ chụi
***********************************
Kể chuyện
 Tiết 2:	PHAÀN THệễÛNG
I. Mục tiêu: 
1.Kieỏn thửực: Dửùa vaứo tranh minh hoaù vaứ gụùi yự(SGK) keồ laùi ủửụùc tửứng ủoaùn caõu chuyeọn (Baứi taọp 1,2,3). 
2.Kyừ naờng: Bieỏt phoỏi hụùp lụứi keồ vụựi ủieọu boọ, neựt maởt, bieỏt thay ủoồi gioùng keồ cho phuứ hụùp.
Thaựi ủoọ: Trau doài hửựng thuự ủoùc vaứ keồ chuyeọn
GV: Tranh
HS: SGK 
II. Chuẩn bị: 
GV: Tranh
HS: SGK 
III. Các hoạt động dạy học:
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Khụỷi ủoọng (1’)
2. Baứi cuừ (3’) Coự coõng maứi saột coự ngaứy neõn kim
Tieỏt trửụực, caực em hoùc keồ laùi chuyeọn gỡ?
Caõu chuyeọn naứy khuyeõn ta ủieàu gỡ?
(HS laứm vieọc gỡ duứ khoự ủeỏn ủaõu, cửự kieõn trỡ, nhaón naùi nhaỏt ủũnh seừ thaứnh coõng)
3 HS leõn baỷng, laàn lửụùt tửứng em tieỏp nhau keồ laùi hoaứn chổnh caõu chuyeọn.
Thaày nhaọn xeựt – cho ủieồm
3. Baứi mụựi:
Giụựi thieọu: Neõu vaỏn ủeà (1’)
Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng: (27’)
v Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón keồ chuyeọn.
Thaày hửụựng daón HS quan saựt tranh vaứ cho HS keồ theo caõu hoỷi gụùi yự.
+ Keồ theo tranh 1
Thaày ủaởt caõu hoỷi
Na laứ 1 coõ beự ntn ... u chaỏm
- Saộp xeỏp laùi caực tửứ ủeồ chuyeồn moói caõu thaứnh 1 caõu mụựi.
- 1 hoùc sinh laứm maóu :
* Baực Hoà raỏt yeõu thieỏu nhi 
à Thieỏu nhi raỏt yeõu Baực Hoà 
- Lụựp laứm mieọng
- Lụựp vieỏt baứi vaứo vụỷ
- Caõu hoỷi duứng ủeồ hoỷi
- ẹaởt daỏu hoỷi
- ẹửụùc, noự seừ taùo thaứnh 1 caõu mụựi.
********************************
CHÍNH TAÛ ( Nghe- vieỏt)
 	LAỉM VIEÄC THAÄT LAỉ VUI
I. Mục tiêu:
1.Kieỏn thửực: 
 - Nghe - viết đỳng bài CT ; trỡnh bày đỳng hỡnh thức đạon văn xuụi .
 - Biết thực hiện đỳng yờu cầu của BT2 ; bước đầu biết sắp xếp tờn người theo thứ tự bảng chữ cỏi (BT3)
Bieỏt caựch trỡnh baứy.
2.Kyừ naờng: 
Cuỷng coỏ qui taộc chớnh taỷ veà gh/ h. Thuoọc baỷng chửừ caựi. Bửụực ủaàu saộp xeỏp teõn ngửụứi theo thửự tửù baỷng chửừ caựi.
3.Thaựi ủoọ: 
Tớnh caồn thaọn 
II. Chuẩn bị:
GV: SGK + baỷng caứi
HS: Vụỷ + baỷng
III. Các hoạt động dạy học:
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
1. Khụỷi ủoọng (1’)
2. Baứi cuừ (3’)
Thaày ủoùc cho HS ghi: coỏ gaộng, gaộn boự, gaộng sửực
Lụựp vaứ GV nhaọn xeựt
2 HS vieỏt thửự tửù baỷng chửừ caựi 
3. Baứi mụựi 
Giụựi thieọu: (1’)
 - Caựch trỡnh baứy baứi thụ
Taọp duứng baỷng chửừ caựi ủeồ xeỏp teõn caực baùn.
Phaựt trieồn caực hoaùt ủoọng (28’)
v Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón HS nghe vieỏt
Thaày ủoùc baứi
ẹoaùn naứy coự maỏy caõu?
Caõu naứo coự nhieàu daỏu phaồy nhaỏt?
Beự laứm nhửừng vieọc gỡ?
Beự thaỏy laứm vieọc ntn?
Thaày cho HS vieỏt laùi nhửừng tửứ deó sai
Thaày ủoùc baứi
Thaày theo doừi uoỏn naộn
Thaày chaỏm sụ boọ
v Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón HS laứm baứi taọp
Baứi 2:
Thaày cho tửứng caởp HS laàn lửụùt ủoỏi nhau qua troứ chụi thi tỡm chửừ
Baứi 3: 
Saộp xeỏp teõn theo thửự tửù baỷng chửừ caựi
4. Cuỷng coỏ – Daởn doứ (2’)
Ghi nhụự qui taộc chớnh taỷ g – gh
Chuaồn bũ: Laứm vaờn
- Haựt
- Hoaùt ủoọng lụựp
- 2 HS ủoùc
- 3 caõu
- Caõu 2
- HS neõu
- Hoaùt ủoọng caự nhaõn
- HS vieỏt baỷng con
- HS vieỏt vụỷ
- HS sửỷa baứi
àẹDDH:Baỷng caứi
- Troứ chụi thi tỡm caực tieỏng baột ủaàu baống g – gh. 
- Nhoựm ủoỏ ủửựng taùi choó. Nhoựm bũ ủoỏ leõn baỷng vieỏt
- Nhoựm ủoõi: Tửứng caởp HS leõn baỷng saộp xeỏp laùi teõn ghi saỹn. Moói laàn chổ ủửụùc 1 teõn.
- HS leõn baỷng xeỏp
- Lụựp nhaọn xeựt
- HS neõu
*************************************
Mĩ thuật
GV chuyên soan giảng
****************************************
Thủ công
GẤP TấN LỬA (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
-Giỳp HS gấp tờn lửa một cỏch thành thạo.
-HS hứng thỳ và yờu thớch gấp hỡnh.
II. Đồdùng dạy học:
Tờn lửa mẫu. Cỏc bước gấp tờn lửa vẽ sẳn.
III. Các hoạt động dạy học:
Hoaùt ủoọng cuỷa Thaày
Hoaùt ủoọng cuỷa Troứ
I-Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ
GV nhắc lại cỏch gấp tờn lửa.
II-Hoạt động 2: Bài mới.
1-Giới thiệu bài: Ghi 
2-GV hướng dẫn HS Quan sỏt và nhận xột - Thực hành gấp:
Gọi HS nhắc lại và thực hiện cỏc thao tỏc gấp tờn lửa đó học ở tiết 1.
-Bước 1: Gấp tạo mũi và thõn tờn lửa
-Bước 2: Tạo tờn lửa và sử dụng.
Hướng dẫn HS dỏn sản phẩm vào vở.
Ngoài ra, cú thể trang trớ thờm cho tờn lửa thờmđẹp.
-Đỏnh giỏ sản phẩm - Nhận xột.
-Cho HS phúng tờn lửa theo nhúm.
III-Hoạt động 3: Củng cố-Dặn dũ
Tuyờn dương những sản phẩm đẹp, giới thiệu trước lớp.
Về nhà tập gấp thờm - Chuẩn bị bài sau - Nhận xột.
HS nhắc lại.
Thực hành
Dỏn vào vở.
4 nhúm.
*****************************************************************
Thứ sáu ngày 2 tháng 9 năm 2011
Toán
Tiết 10:	LUYỆN TẬP CHUNG.
I. Mục tiêu: 
- Biết viết cỏc số cú 2 chữ số thành tổng của số chục và số đơn vị. 
- Biết số hạng, tổng. Biết số bị trừ, số trừ, hiệu.
- Biết làm phộp tớnh cộng, trừ cỏc số cú 2 chữ số khụng nhớ trong phạm vi 100.
- Biết giải bài toỏn bằng 1 phộp tớnh trừ.
II. Chuẩn bị: 
1- Giỏo viờn: Bảng phụ. 
2- Học sinh: baỷng con. Vở bài tập.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra vở bài tập ở nhà của học sinh. 
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
b.Hướng dẫn học sinh làm bài tập. 
Bài 1( viết 3 số đầu): Viết cỏc số theo mẫu.
-Neõu caựch thửùc hieọn
-Giỏo viờn nhận xột sửa sai. 
Bài 2: Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng:
-Neõu caựch laứm ?
- Giỏo viờn nhận xột sửa sai. 
Bài 3( 3 phộp tớnh đầu): Tớnh
-GV lửu yự: Trỡnh baứy thaỳng caực coọt vụựi nhau
- học sinh làm vào bảng con
Bài 4: Neõu baứi toaựn
-ẹeồ tỡm soỏ cam chũ haựi ta laứm ntn?
Túm tắt
Mẹ và chị:	 85 quả
Mẹ hỏi: 	44 quả.
Chị hỏi: 	quả ?
3. Củng cố - Dặn dũ. 
- Giỏo viờn nhận xột giờ học. 
- Học sinh về nhà học bài và làm bài.
- Haựt
- Soỏ chuùc coọng soỏ ủụn vũ
-HS laứm baứi
Sửỷa baứi: 25 = 20 + 5 ủoùc laứ: hai mửụi laờm baống hai mửụi coọng naờm 
 a) Tỡm toồng: Ta laỏy soỏ haùng coọng vụựi nhau
 b) Tỡm hieọu: Ta laỏy soỏ bũ trửứ trửứ cho soỏ trửứ
- HS laứm baứi – sửỷa baứi 
- HS ủoùc ủeà
- HS laứm baứi – sửỷa baứi 
- HS neõu
- Laứm tớnh trửứ
Baứi giaỷi:
 Soỏ cam chũ haựi ủửụùc laứ:
 85 – 44 = 41 (quaỷ cam)
 ẹaựp soỏ: 41 quaỷ cam
******************************
Tập làm văn
Tiết 2:	CHÀO HỎI - TỰ GIỚI THIỆU
I. Mục tiêu: 
- Dựa vào gợi ý và tranh vẽ, thực hiện đỳng nghi thức chào hỏi và tự giới thiệu về bản thõn ( BT1, 2).
- Viết 1 bản tự thuật ngắn ( BT3). 
II. Chuẩn bị: 
1- Giỏo viờn: Tranh minh họa bài tập 3 trong sỏch giỏo khoa. 
2- Học sinh: Bảng phụ;
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài, ghi đầu bài. 
b. Hướng dẫn học sinh làm bài tập
Bài 1: Noựi laùi lụứi em
-GV cho HS dửùa vaứo 1 noọi dung trong baứi ủeồ thửùc hieọn caựch chaứo
Nhoựm 1:
-Chaứo meù ủeồ ủi hoùc
-Chaứo meù ủeồ ủi hoùc: phaỷi leó pheựp, gioùng noựi vui veỷ
Nhoựm 2:
-Chaứo coõ khi ủeỏn trửụứng
-ẹeỏn trửụứng gaởp coõ, gioùng noựi nheù nhaứng, leó ủoọ
Nhoựm 3:
-Chaứo baùn khi gaởp nhau ụỷ trửụứng
-Chaứo baùn khi gaởp nhau ụỷ trửụứng, gioùng noựi vui veỷ hoà hụỷiỷ 
Bài 2: Giỏo viờn nờu yờu cầu
- Cho học sinh quan sỏt tranh và trả lời cõu hỏi: 
+ Tranh vẽ những ai ?
+ búng nhựa và Bỳt Thộp chào Mớt và tự giới thiệu như thế nào ?
+ Mớt chào Búng Nhựa và Bỳt Thộp và tự giới thiệu thế nào ?
Giỏo viờn nhận xột về cỏch chào hỏi và tự giới thiệu của 3 nhõn vật trong tranh. 
Bài 3: Giỏo viờn giỳp học sinh nắm vững bài
-Vieỏt tửù thuaọt theo maóu.
- Giỏo viờn nhận xột sửa sai
3. Củng cố - Dặn dũ. 
- Nhận xột giờ học. 
- Học sinh về học bài và chuẩn bị bài sau.
- Haựt
- Hoaùt ủoọng nhoựm 
- Nhoựm hoaùt ủoọng vaứ phaõn vai ủeồ noựi lụứi chaứo
- Tửứng nhoựm trỡnh baứy
- 1 HS ủoựng vai meù, 1 HS ủoựng vai con vaứ neõu leõn caõu chaứo
- Lụựp nhaọn xeựt 
-HS phaõn vai ủeồ thửùc hieọn lụứi chaứo
-Lụựp nhaọn xeựt
-HS thửùc hieọn
-Lụựp nhaọn xeựt
-HS quan saựt tranh + TLCH
-Boựng Nhửùa, Buựt Theựp, Mớt
-HS ủoùc caõu chaứo
 -HS neõu
- HS vieỏt baứi tửù thuaọt theo maóu.
******************************
Tự nhiên – xã hôi
	Tiết 2:	BỘ XƯƠNG.
I. Mục tiêu: 
-Nờu được tờn và chỉ được vị trớ cỏc vựng xương chớnh của bộ xương: xương đầu, xương mặt, xương sườn, xương sống, xương tay, xương chõn. 
- Biết tờn cỏc khớp xương của cơ thể. 
- Biết được khi bị góy xương sẽ rất đau và đi lại khú khăn. 
II. Chuẩn bị: 
1- Giỏo viờn: Tranh vẽ trong sỏch giỏo khoa.
2- Học sinh: Vở bài tập. 
III. Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Baứi cuừ : Học sinh lờn bảng nờu một số hoạt động của con người. 
2.Daùy baứi mụựi : Giaựo vieõn vaứo baứi.
a.Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu xửụng, khụựp xửụng cuỷa cụ theồ
*Bửụực 1 : Caự nhaõn 
-Yeõu caàu HS tửù sụứ naộn treõn cụ theồ mỡnh vaứ goùi teõn, chổ vũ trớ caực xửụng trong cụ theồ maứ em bieỏt
*Bửụực 2 : Laứm vieọc theo caởp 
-Yeõu caàu HS quan saựt hỡnh veừ boọ xửụng SGK chổ vũ trớ, noựi teõn moọt soỏ xửụng.
-GV kieồm tra 
*Bửụực 3 : Hoaùt ủoọng caỷ lụựp 
-GV ủửa ra hỡnh veừ boọ xửụng.
-GV noựi teõn moọt soỏ xửụng: Xửụng ủaàu, xửụng soỏng
- GV chổ moọt soỏ xửụng treõn hỡnh veừ.
*Buụực 4: Caự nhaõn
-Yeõu caàu HS quan saựt, nhaọn xeựt vũ trớ naứo xửụng coự theồ gaọp, duoói, hoaởc quay ủửụùc.
à Caực vũ trớ nhử baỷ vai, coồ tay, khuyỷu tay, haựng, ủaàu goỏi, coồ chaõn,  ta coự theồ gaọp, duoói hoaởc quay ủửụùc, ngửụứi ta goùi laứ khụựp xửụng.
-GV chổ vũ trớ moọt soỏ khụựp xửụng.
b.Hoaùt ủoọng 2 : Đặc điểm và vai trũ của bộ xương.
- Giỏo viờn cho học sinh thảo luận theo cặp
-GV ủửa baỷng phuù ghi caực caõu hoỷi 
+Hỡnh daùng vaứ kớch thửụực caực xửụng coự gioỏng nhau khoõng?
+Hoọp soù coự hỡnh daùng vaứ kớch thửụực nhử theỏ naứo? Noự baỷo veõ cụ quan naứo?
+Xửụng sửụứn cuứng xửụng soỏng vaứ xửụng ửực taùo thaứnh loàng ngửùc ủeồ baỷo veọ nhửừng cụ quan naứo?
Kết luận: Nhờ cú xương, cơ phối hợp dưới sự điều khiển của hệ thần kinh mà chỳng ta cử động được. 
3.Cuỷng coỏ : 
HS bieỏt caựch vaứ coự yự thửực baỷo veọ boọ xửụng
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Daởn doứ – hoùc baứi, taọp theồ duùc ủeàu.
- Thửùc hieọn yeõu caàu vaứ traỷ lụứi: Xửụng tay ụỷ tay, xửụng chaõn ụỷ chaõn 
- HS thửùc hieọn
- HS chổ vũ trớ caực xửụng ủoự treõn hỡnh veừ.
- HS nhaọn xeựt
- HS ủửựng taùi choó noựi teõn xửụng ủoự
- HS nhaọn xeựt.
- HS chổ caực vũ trớ treõn hỡnh veừ vaứ tửù kieồm tra laùi baống caựch gaọp, xoay coồ tay, caựnh tay, gaọp ủaàu goỏi.
-HS ủửựng taùi choó noựi teõn caực khụựp
-Khoõng gioỏng nhau
- Hoọp soù to vaứ troứn ủeồ baỷo veọ boọ naừo.
- Loàng ngửùc baỷo veọ tim, phoồi . . 
******************************
Hoạt động tập thể
SINH HOẠT LỚP Tuần 2
I. Mục tiêu: 
 -Đỏnh giỏ hoạt động tuần qua, triển khai kế hoạch tuần tới.
 -Vui chơi giải trớ.
II.Nội dung:
1-Đỏnh giỏ hoạt động tuần qua:
* GV đỏnh giỏ chung cỏc hoạt động về: nề nếp, học tập, lao động của lớp trong tuần qua.
 + Nề nếp: Bước đầu đó ổn định tổ chức lớp; đi học chuyờn cần, đỳng giờ. Tuy nhiờn 1 số em trang phục chưa gọn gàng.
 + Học tập: Trong giờ học nghiờm tỳc, chăm chỳ nghe giảng bài. Một số em sỏch vở, chưa bao bọc cẩn thận, cũn rụt rố trong phỏt biểu ý kiến của mỡnh, cần tớch cực phỏt biểu xõy dựng bài hơn nữa.
 +Lao động: Tham gia đầy đủ, tớch cực; vệ sinh trường lớp sạch sẽ.
- Tuyờn dương những HS chăm ngoan, tớch cực trong cỏc hoạt động.
-Phờ bỡnh những HS cũn mắc phải nhiều khuyết điểm.
2-Kế hoạch tuần tới:
-Duy trỡ, phỏt huy cỏc mặt đó đạt được, sửa chữa những khuyết điểm cũn mắc phải.
-Tiến hành lao động vệ sinh trường lớp
 3- Vui chơi, giải trớ:
-GV tổ chức cho HS thi hát.
**********************************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 2.doc