Giáo án lớp 2 năm 2011 - 2012 - Tuần 30

Giáo án lớp 2 năm 2011 - 2012 - Tuần 30

I. MỤC TIÊU:

-Đọc đúng ,rõ ràng toàn bài, nghổ hụi đúng chỗ ở các dấu câu và cụm từ rõ ý;biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.

-Hiểu nội dung: Bác Hồ rất yêu thỉếu nhi.Thiếu nhi phải thật thà ,xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.(TLCH1,3,4,5).

-Câu 2 dành cho HSKG.

* KNS: Tửù nhaọn thửực, ra quyeỏt ủũnh

II. ĐỒ DÙNG:

1- Giỏo viờn: Tranh minh hoạ bài tập đọc. Bảng phụ ghi sẵn câu cần luyện đọc.

2- Học sinh: SGK.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 26 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 08/06/2017 Lượt xem 272Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 2 năm 2011 - 2012 - Tuần 30", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 30
Sáng Thứ hai ngày 26 tháng 3 năm 2012
Chào cờ
**************************************
Tập đọc
Ai ngoan sẽ được thưởng
I. Mục tiêu:
-Đọc đúng ,rõ ràng toàn bài, nghổ hụi đúng chỗ ở các dấu câu và cụm từ rõ ý;biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện.
-Hiểu nội dung: Bác Hồ rất yêu thỉếu nhi.Thiếu nhi phải thật thà ,xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.(TLCH1,3,4,5). 
-Câu 2 dành cho HSKG.
* KNS: Tửù nhaọn thửực, ra quyeỏt ủũnh
II. Đồ dùng:
1- Giỏo viờn: Tranh minh hoạ bài tập đọc. Bảng phụ ghi sẵn cõu cần luyện đọc.
2- Học sinh: SGK. 
III. Hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Baứi cuừ : 
-Goùi 3 em ủoùc baứi “Caõy ủa queõ hửụng"
-Nhaọn xeựt, cho ủieồm. 
TIEÁT 1
2. Daùy baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi.
a. Hoaùt ủoọng 1 : Luyeọn ủocù .
- Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1 (gioùng keồ chuyeọn vui. Gioùng ủoùc lụứi Baực : oõn toàn, trỡu meỏn. Gioùng caực chaựu (ủaựp ẹT) vui veỷ, nhanh nhaỷu. Gioùng Toọ : kheừ, ruùt reứ. 
- ẹoùc tửứng caõu :
-Keỏt hụùp luyeọn phaựt aõm tửứ khoự. 
* ẹoùc tửứng ủoaùn trửụực lụựp. 
 Baỷng phuù :Giaựo vieõn giụựi thieọu caực 
caõu caàn chuự yự caựch ủoùc.-GV nhaộc nhụỷ hoùc sinh ủoùc lụứi cuỷa caực chaựu vui, nhanh nhaỷu vỡ laứ lụứi ủaựp ủoàng thanh neõn keựo daứi gioùng.
 Hửụựng daón ủoùc chuự giaỷi .
-Giaỷng theõm : traùi nhi ủoàng : nụi daùy doó chaờm soực treỷ.
* ẹoùc tửứng ủoaùn trong nhoựm
-Nhaọn xeựt .
 Goùi 1 em ủoùc laùi baứi. 
 TIEÁT 2
b. Hoaùt ủoọng 2 : Tỡm hieồu baứi .
- Goùi em ủoùc. 
- Baực Hoà ủi thaờm nhửừng nụi naứo trong traùi nhi ủoàng ? 
 - Baực Hoà hoỷi caực em hoùc sinh nhửừng gỡ ?
- Nhửừng caõu hoỷi cuỷa Baực cho thaỏy ủieàu gỡ?
- Caực em ủeà nghũ Baực chia keùo cho nhửừng ai ?
- Taùi sao Toọ khoõng nhaọn keùo cuỷa Baực chia?
- Taùi sao Baực khen Toọ ngoan ?
c. Hoaùt ủoọng 3 : Luyeọn ủoùc laùi :
-Nhaọn xeựt. 
- Goùi 1 em ủoùc laùi baứi.
- Caõu chuyeọn cho em bieỏt ủieàu gỡ ?
3.Cuỷng coỏ Daởn doứ:
- Giaựo duùc hoùc sinh loứng kớnh yeõu Baực, hoùc taọp toỏt 5 ủieàu Baực Hoà daùy.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- ẹoùc baứi vaứ chuaồn bũ baứi .
-3 em ủoùc baứi vaứ TLCH.
-Ai ngoan seừ ủửụùc thửụỷng .
-Theo doừi ủoùc thaàm.
-1 em gioỷi ủoùc . Lụựp theo doừi ủoùc thaàm.
-HS noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng caõu .
-HS luyeọn ủoùc caực tửứ : quaõy quanh, non nụựt, reo leõn, trỡu meỏn, hoàng haứo, mửứng rụừ, taộm rửỷa.
-HS noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng ủoaùn trong baứi.
-Luyeọn ủoùc caõu : Caực chaựu chụi coự vui khoõng ?/ Caực chaựu aờn coự no khoõng ?/ Caực coõ coự maộng phaùt caực chaựu khoõng?/ Caực chaựu coự thớch keùo khoõmg ?/ Caực chaựu coự ủoàng yự khoõng ?/
-Thửa Baực ,vui laộm aù !
-No aù ! Khoõng aù ! Coự aù ! Coự aù ! ẹoàng yự aù!
-HS ủoùc chuự giaỷi (SGK/ tr 101)
-HS nhaộc laùi nghúa “traùi nhi ủoàng”
-Hoùc sinh ủoùc tửứng ủoaùn trong nhoựm.
-Thi ủoùc giửừa caực nhoựm (tửứng ủoaùn, caỷ baứi). CN 
- ẹoàng thanh (tửứng ủoaùn, caỷ baứi).
- 1 em ủoùc ủoaùn 1.
 -ẹoùc thaàm ủoaùn 1 vaứ traỷ lụứi .
-Baực ủi thaờm phoứng nguỷ, phoứng aờn, nhaứ beỏp, nụi taộm rửỷa.
- Caực chaựu chụi coự vui khoõng ?/ Caực chaựu aờn coự no khoõng ?/ Caực coõ coự maộng phaùt caực chaựu khoõng?/ Caực chaựu coự thớch keùo khoõmg ?/ 
-Baực quan taõm tổ mổ ủeỏn cuoọc soỏng cuỷa thieỏu nhi. Baực coứn ủem theo keùo ủeồ phaựt cho caực em.
-Caực baùn ủeà nghũ chia keùo cho ngửụứi ngoan, ai ngoan mụựi ủửụùc keùo.
-Vỡ Toọ nhaọn thaỏy hoõm nay em chửa ngoan, chửa vaõng lụứi coõ.
-Vỡ Toọ bieỏt nhaọn loói, thaọt thaứ, daựm duừng caỷm nhaọn mỡnh laứ ngửụứi chửa ngoan.
-2-3 nhoựm thi ủoùc theo phaõn vai.
-3-4 em thi ủoùc laùi truyeọn .
-1 em ủoùc baứi.
 *YÙnghúa:Baực Hoà raỏt yeõu thieỏu nhi. Baực raỏt quan taõm xem thieỏu nhi aờn ụỷ hoùc taọp nhử theỏ naứo. Baực khen ngụùi khi caực 
********************************
Toỏn
KI- Lễ- MẫT
I. Mục tiêu:
- Biết một là một đơn vị đo độ dài, biết đọc, viết kớ hiệu đơn vị ki-lụ-một.
- Biết được quan hệ giữa đơn vị ki-lụ-một với đơn vị một.
- Biết tớnh độ dài đường gấp khỳc với cỏc số đo theo đơn vị km 
- Biết khoảng cỏch giữa cỏc tỉnh trờn bản đồ.
- Làm được cỏc bài tập:Bài 1,bài 2,bài 3.
- * Tư duy phỏt triển. Giải quyết vấn đề.
II. Đồ dùng:
Bộ đồ dựng học toỏn.
III. Hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Baứi cuừ : - Goùi 2 em leõn baỷng laứm baứi taọp. 1m = .. dm
 1m =  cm
  dm = 100 cm
-Nhaọn xeựt,cho ủieồm.
2. Daùy baứi mụựi : 
a. Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu ủụn vũ ủo ủoọ daứi kiloõmeựt (km) .
- -Kiloõmeựt kớ hieọu laứ km .
1 kiloõmeựt coự ủoọ daứi baống 1000 m.
-GV vieỏt baỷng : 1 km = 1000 m
-Goùi HS ủoùc baứi hoùc SGK.
b. Hoaùt ủoọng 2 : Luyeọn taọp 
Baứi 1 : Yeõu caàu HS tửù laứm baứi.
-Nhaọn xeựt.
Baứi 2 : Veừ hỡnh bieồu dieón ủửụứng gaỏp khuực.
-Em haừy ủoùc teõn ủửụứng gaỏp khuực ?
-Quaừng ủửụứngABdaứi bao nhieõu kiloõmeựt?
-Quaừng ủửụứng tửứ B ủeỏn D (ủi qua C) daứi bao nhieõu kiloõmeựt ?
-Quaừng ủửụứng tửứ C ủeỏn A (ủi qua B) daứi bao nhieõu kiloõmeựt ?
-Nhaọn xeựt, cho ủieồm.
Baứi 3: Treo baỷn ủoà Vieọt Nam.
- GV chổ treõn baỷn ủoà giụựi thieọu quaừng ủửụứng tửứ Haứ Noọi ủeỏn Cao Baống daứi 285 km.
-Yeõu caàu HS quan saựt tieỏp hỡnh trong SGK, laứm tieỏp baứi.
- Goùi HS leõn baỷng chổ vaứo lửụùc ủoà ủoùc teõn, ủoùc ủoọ daứi cuỷa caực tuyeỏn ủửụứng.
- Nhaọn xeựt, cho ủieồm.
3.Cuỷng coỏ Daởn doứ.:
Kiloõmeựt vieỏt taột laứ gỡ ?
-1 km = ? m
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Tuyeõn dửụng, nhaộc nhụỷ.
-Xem laùi ủụn vũ ủo khoaỷng caựch km.
-2 em leõn baỷng laứm. Lụựp laứm baỷng con.
 1m = 10 dm
 1m = 100 cm
 10 dm = 100 cm
- Kiloõmeựt.
-Vaứi em ủoùc : 1 km = 1000 m 
-Nhieàu em ủoùc phaàn baứi hoùc.
Baứi 1
-2 em leõn baỷng. Lụựp laứm vụỷ. Nhaọn xeựt baứi baùn. 
1 km = 1000 m 1000 m = 1km
Baứi 2: -Quan saựt ủửụứng gaỏp khuực. 
-1 em ủoùc : ẹửụứng gaỏp khuực ABCD.
-Quaừng ủửụứng AB daứi 23 km.
- Quaừng ủửụứng tửứ B ủeỏn D (ủi qua C) daứi 90 kiloõmeựt , vỡ BC daứi 42 km, CD daứi 48 km, 42 coọng 48 baống 90 km.
- Quaừng ủửụứng tửứ C ủeỏn A (ủi qua B) daứi 65 kiloõmeựt , vỡ CB daứi 42 km, BA daứi 23 km, 42 coọng 23 baống 65 km.
Baứi 3: 
- Quan saựt baỷn ủoà.
- Laứm baứi.
- 6 em leõn baỷng moói em tỡm 1 tuyeỏn ủửụứng.
-Nhaọn xeựt.
-Haứ Noọi -Cao Baống daứi 285 km.
-Haứ Noọi – Laùng Sụn daứi 169 km.
- Kiloõmeựt vieỏt taột laứ km.
-1 km = 1000 m.
********************************
Chiều Âm nhạc
GV chuyên soạn giảng
*************************************
Tiếng việt (Luyện tập)
LUYỆN ĐỌC: Ai ngoan sẽ được thưởng
I. Mục tiêu:
-Đọc đúng ,rõ ràng toàn bài, nghổ hụi đúng chỗ ở các dấu câu và cụm từ rõ ý;biết đọc rõ lời nhân vật trong câu chuyện
-Nắm vững nội dung: Bác Hồ rất yêu thỉếu nhi.Thiếu nhi phải thật thà ,xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ
II. Đồ dùng:
1- Giỏo viờn:SGK. 
2- Học sinh: SGK 
III. Hoạt động dạy học :
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
 1. Kiểm tra bài cũ:
 2.Bài mới: 
 a) Phần giới thiệu: 
-Hụm nay chỳng ta luyện đọc lại bài: “Ai ngoan sẽ được thưởng”
 b) Đọc từng đoạn: 
-Yờu cầu HS nối tiếp đọc 1 em 1 đoạn.
-GV và cả lớp theo dừi nhận xột.
* Thi đọc: -Mời cỏc nhúm thi đua đọc.
-Yờu cầu cỏc nhúm thi đọc đồng thanh và cỏ nhõn. 
-Lắng nghe nhận xột và ghi điểm.
c) ễn nội dung bài:
-Yờu cầu lần lượt HS đọc mỗi em 1 đoạn lớp đọc thầm trả lời cõu hỏi SGK.
 - Cõu chuyện này muốn núi với chỳng ta điều gỡ 
d)Luyện đọc lại truyện: 
-3 nhúm HS tự phõn cỏc vai thi đọc truyện.
- Tuyờn dương cỏc nhúm đọc bài tốt .
3.Củng cố dặn dũ: 
- GV nhận xột giờ học.
- Dặn về nhà học bài xem trước bài mới .
-Vài em nhắc lại tựa bài.
- HS đọc đoạn.
 - Lần lượt từng em đọc đoạn theo yờu cầu trong nhúm.
- Cỏc nhúm thi đua đọc bài, đọc đồng thanh và cỏ nhõn đọc.
- Mỗi em đọc 1 đoạn, lớp đọc thầm bài trả lời cõu hỏi. 
-Cỏc nhúm hS lần lượt đọc phõn vai.
- Về nhà học bài xem trước bài mới.
***************************************************
Tự học
ôn : KI-LÔ-MéT
I. Mục tiêu:
-Biết ki lô mét là đơn vị đo độ dài ,biết đọc,viết kí hiệu đơn vị km.
-Biết được quan hệ giữa đơn vị m với km.Biết tính độ dài đường gấp khúc với các số theo đơn vị km
-Nhận biết khoảng cách các tỉnh trên bản đồ.
II. Đồ dùng:
1- Giỏo viờn:SGK,VBT
2- Học sinh: bảng con,VBT 
III. Hoạt động dạy học : 
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Bài cũ :
2. Luyện tập :
Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ trống:
-HS làm bảng lớp
- HS khác nhận xét bài làm của bạn
- GV nhận xét cho điểm HS
Bài 2: Tính:
- Hỏi HS yêu cầu của bài
- HS làm bài vào vở
- 2 HS lên bảng chữa bài
- HS khác nhận xét bài làm của bạn
Baứi 3: Bạn Thủy và Sen đi xe máy về quê, giờ thứ nhất đi được 27km, giờ thứ hai đi được 22km. Hỏi sau 2 giờ hai bạn đi được bao nhiêu km?
- Hỏi HS bài toán cho biết gì? hỏi gì?
- HS làm bài và chữa bài
- Gọi một số HS đọc bài làm của mình
3. Củng cố – dặn dò: 
- Nhận xét giờ học
- Dặn HS về ôn bài. 
-HS làm bảng lớp
1km =m 1m = dm
3km =m 3m = cm
-2 HS laứm treõn baỷng lụựp
15km + 17km =
28km + 54km =
24km – 21km =
97km – 63km =
-2 HS đọc đầu bài
Bài giải
sau 2 giờ hai bạn đi được sốki-lô-mét là:
 27 + 22 = 49(km)
 Đáp số : 49km
***************************************************************************
Thứ ba ngày 27 tháng 3 năm 2012
Sáng
TOAÙN 
MI-LI-MET
I. MUẽC TIEÂU : Giuựp hoùc sinh :
-Bieỏt mi-li-meựt là 1 một đơn vị đô độ dài, biết đọc, viết kí hiệu đơn vị mi-li-mét
- Biết được quan hệ giữa đơn vị mi-li-mét với các đơn vị đo độ dài: xăng -ti-mét, mét
- Biết ước lượng độ dài theo đơn vị cm, mm trong một số trường hợp đơn giản
* Hoó trụù cho hoùc sinh caựch xaực ủũnh ủoọ lụựn cuỷa ủụn vũ ủo ủoọ daứi mi-li -meựt.
- Làm bài tập 1, 2, và 4
- * Tư duy phỏt triển. Giải quyết vấn đề.
II. CHUAÅN Bề: Noọi dung baứi. Baỷng phuù
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY VAỉ HOẽC :
Hoạt động của giỏo viờn
Hoạt động của học sinh
1. Kiểm tra bài cũ :
2.Bài mới: Giới thiệu bài .
a. Hoạt động 1 : Giới thiệu mi-li-mét (mm)
- Mi-li-mét kí hiệu là mm .
- Yêu cầu học sinh quan sát thước kẻ và tìm độ dài từ vạch 0 đến 1 . 
- Đô dài từ 0 đến 1 được chia thành mấy phần bằng nhau? 
- Một phần nhỏ đó chính là độ dài của 1 milimét.
Mi-li-mét viết tắt là mm, 10mm có độ dài bằng 1cm.
- Viết lên bảng : 10mm = 1cm.
- 1 m bằng bao nhiêu xăng-ti-met?
- Giới thiệu : 1m bằng 100cm, 1cm bằng 10mm, từ đó ta nói 1m bằng 1000mm.
- Giáo viên viết lên bảng : 1m = 1000 mm.
- Gọi 1 HS đọc phần bài học trong SGK
b. Hoạt động 2 : Thực hành .
*Bài 1:- Yêu cầu học sinh tự làm bài , sau đó đổi chéo vở đ ... HS nhắc lại quy trỡnh viết
- HS viết vào vở nhỏp
- Lớp nhận xột 
- HS trả lời
- HS trả lời. Lớp nhận xột
- 1 HS đọc lại bài viết
- HS viết bài
- HS chữa lỗi
***************************************************************************
Thứ năm ngày 29 tháng 3 năm 2012
đ/c Cúc soạn giảng
***************************************************************
Thứ sáu ngày 30 tháng 3 năm 2012
Sáng 
Toỏn
PHẫP CỘNG ( KHễNG NHỚ ) TRONG PHẠM VI 1000
I. Mục tiêu:
- Biết cỏch làm tớnh cộng ( khụng nhớ ) cỏc số trong phạm vi 1000.
- Biết cộng nhẩm cỏc số trũn trăm 
- Làm được cỏc bài tập: Bài 1(cột 1,2,3),bài 2 (a),bài 3 
II. Đồ dùng:
1- Giỏo viờn: Bảng phụ. Cỏc hỡnh biểu diễn trăm, chục, đơn vị.
2- Học sinh: Bảng con.SGK.Bộ đồ dựng học toỏn.
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Baứi cuừ: Goùi 2 em leõn baỷng vieỏt thaứnh toồng caực traờm, chuùc, ủụn vũ 
234
230
405
-Nhaọn xeựt,cho ủieồm.
2.Daùy baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi.
a. Hoaùt ủoọng 1 : Coọng caực soỏ coự 3 chửừ soỏ.
* Neõu baứi toaựn gaộn hỡnh bieồu dieón soỏ.
-Muoỏn bieỏt coự taỏt caỷ bao nhieõu hỡnh vuoõng ta laứm theỏ naứo ?
* ẹeồ tỡm taỏt caỷ coự bao nhieõu hỡnh vuoõng, chuựng ta goọp 326 hỡnh vuoõng vụựi 253 hỡnh vuoõng laùi ủeồ tỡm toồng 326 + 253.
 - Goùi 1 em leõn baỷng thửùc haứnh tỡm toồng cuỷa 326 + 253
- Toồng cuỷa 326 + 253 coự taỏt caỷ maỏy traờm, maỏy chuùc vaứ maỏy hỡnh vuoõng?
- Goọp 5 traờm, 7 chuùc, 9 hỡnh vuoõng thỡ coự taỏt caỷ bao nhieõu hỡnh vuoõng ?
-Vaọy 326 coọng 253 baống bao nhieõu?
* ẹaởt tớnh, thửùc hieọn:
- Goùi 1 em neõu caựch ủaởt tớnh.
- GV hửụựng daón caựch ủaởt tớnh 
- Neõu caựch thửùc hieọn pheựp tớnh ?
-Nhaọn xeựt. Choỏt laùi caựch ủaởt tớnh vaứ tớnh 
 b. Hoaùt ủoọng 2 : Luyeọn taọp, thửùc haứnh.
Baứi 1: Yeõu caàu gỡ ?
-Vieỏt baỷng 432 + 356
-Nhaọn xeựt.
Baứi 2 : Yeõu caàu gỡ ?
- 4 em leõn baỷng laứm. Lụựp laứm vụỷ.
- Neõu caựch ủaởt tớnh vaứ tớnh .
- Nhaọn xeựt, cho ủieồm.
Baứi 3 : Yeõu caàu gỡ ?
-Em coự nhaọn xeựt gỡ veà caực soỏ trong baứi taọp?
-Nhaọn xeựt, cho ủieồm.
3.Cuỷng coỏ, daởn doứ: 
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Tuyeõn dửụng, nhaộc nhụỷ.
-2 em leõn baỷng vieỏt :
-Lụựp vieỏt baỷng con.
234 = 200 + 30 + 4
230 = 200 + 30
405 = 400 + 5 
-Pheựp coọng (khoõng nhụự) trong phaùm vi 1000.
-Theo doừi, tỡm hieồu baứi.
-Phaõn tớch baứi toaựn.
-Thửùc hieọn pheựp coọng 326 + 253.
HS thửùc hieọn treõn caực hỡnh bieồu dieón traờm, chuùc, ủụn vũ.
-1 em leõn baỷng. Lụựp theo doừi.
- Coự taỏt caỷ 5 traờm, 7 chuùc vaứ 9 hỡnh vuoõng.
- Coự taỏt caỷ 579 hỡnh vuoõng.
- 326 + 253 = 579
-2 em leõn baỷng. Lụựp thửùc hieọn vaứo nhaựp.
-1 em neõu caựch ủaởt tớnh.
-2 em leõn baỷng laứm
 326
+ 253
 579
- Thửùc hieọn tửứ phaỷi sang traựi : 
Coọng ủụn vũ vụựi ủụn vũ: 6 + 3 = 9, vieỏt 9.
Coọng chuùc vụựi chuùc : 2 + 5 = 7, vieỏt 7
Coọng traờm vụựi traờm : 3 = 2 = 5, vieỏt 5.
-Nhieàu em ủoùc laùi quy taộc.
- Tớnh
 235 637 503
 + 451 + 162 + 354
 686 799 857
- Lụựp laứm vụỷ. Nhaọn xeựt baứi baùn.
- ẹaởt tớnh roài tớnh
 257
 + 321
 578 
- Nhaọn xeựt.
- Tớnh nhaồm(theo maóu)
- HS noỏi tieỏp nhau tớnh nhaồm moói em moọt con tớnh.
- Laứ caực soỏ troứn traờm.
****************************************************************
Tập làm văn
NGHE VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI
I. Mục tiêu:
- Nghe và trả lời được cõu hỏi về nội dung cõu chuyện Qua suối (BT1); 
-Viết được cõu trả lời cho cõu hỏi d ở BT1(BT2)
-Reứn kú naờng vieỏt traỷ lụứi ủuỷ yự, ủuựng ngửừ phaựp veà noọi dung caõu chuyeọn.
II. Đồ dùng:
1- Giỏo viờn: Tranh minh hoạ cõu chuyện. 
2- Học sinh: SGK
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1.Baứi cuừ : -Goùi 2 em keồ laùi caõu chuyeọn “Sửù tớch hoa daù lan hửụng”
-Vỡ sao caõy hoa bieỏt ụn oõng laừo ?
-Luực ủaàu caõy hoa toỷ loứng bieỏt ụn oõng laừo baống caựch naứo ?
-Nhaọn xeựt, cho ủieồm.
2. Daùy baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi.
a. Hoaùt ủoọng 1 : Laứm baứi mieọng.
Baứi 1 : Yeõu caàu gỡ ? 
-Tranh minh hoùa.
-Noọi dung tranh noựi gỡ ?
- GV keồ chuyeọn (3 laàn) Gioùng keồ chaọm raừi nheù nhaứng, gioùng Baực aõn caàn, gioùng anh chieỏn sú hoàn nhieõn.
- Baỷng phuù : Ghi 4 caõu hoỷi.
- Keồ laàn 1 : dửứng laùi, yeõu caàu HS quan saựt tranh, ủoùc laùi 4 caõu hoỷi dửụựi tranh.
- Keồ laàn 2 : Vửứa keồ vửứa giụựi thieọu tranh.
- Keồỷ laàn 3 : Khoõng caàn keỏt hụùp keồ vụựi giụựi thieọu tranh.
- GV neõu laàn lửụùt tửứng caõu hoỷi.
a. Baực vaứ caực chieỏn sú caỷnh veọ ủi ủaõu?
b. Coự chuyeọn gỡ xaỷy ra vụựi anh chieỏn sú?
c. Khi bieỏt hoứn ủaự bũ keõnh, Baực baỷo anh chieỏn sú laứm gỡ ?
d. Caõu chuyeọn Qua suoỏi noựi leõn ủieàu gỡ veà Baực Hoà ?
- Cho tửứng caởp HS hoỷi ủaựp.
a. Hoùat ủoọng 2: Laứm baứi vieỏt
Baứi 2: Goùi 1 em neõu yeõu caàu cuỷa baứi
- Cho HS xem tranh minh hoùa.
- GV hửụựng daón
- Kieồm tra vụỷ, chaỏm baứi, nhaọn xeựt.
3. Cuỷng coỏ Daởn doứ: 
- Qua maóu chuyeọn veà Baực Hoà em ruựt ra baứi hoùc gỡ cho mỡnh ?
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Taọp keồ laùi caõu chuyeọn.
-PP thửùc haứnh :
-2 em em keồ laùi caõu chuyeọn “Sửù tớch hoa daù lan hửụng” vaứ TLCH.
- 1 em neõu yeõu caàu vaứ 4 caõu hoỷi.
- Quan saựt tranh .
- Baực Hoà vaứ maỏy chieỏn sú ủửựng beõn bụứ suoỏi. Dửụựi suoỏi moọt chieỏn sú ủang keõ laùi hoứn ủaự bũ keõnh.
-HS laộng nghe.
-Quan saựt tranh vaứ neõu 4 caõu hoỷi dửụựi tranh.
-HS traỷ lụứi.
-Baực vaứ caực chieỏn sú caỷnh veọ ủi coõng taực.
-Khi qua moọt con suoỏi coự nhửừng hoứn ủaự baộc thaứnh loỏi ủi, moọt chieỏn sú saồy chaõn ngaừ vỡ coự moọt hoứn ủaự bũ keõnh.
-Baực baỷo anh chieỏn sú keõ laùi hoứn ủaự cho chaộc ủeồ ngửụứi khaực qua suoỏi khoõng bũ ngaừ nửừa.
-Baực raỏt quan taõm tụựi moùi ngửụứi. Baực quan taõm tụựi anh chieỏn sú, xem anh ngaừ coự ủau khoõng, Baực coứn cho keõ laùi hoứn ủaự cho nhửừng ngửụứi ủi sau khoỷi ngaừ.
-3-4 caởp HS trong nhoựm hoỷi ủaựp theo 4 caõu hoỷi trong SGK.
-2 em gioỷi keồ laùi toaứn boọ chuyeọn.
 - Vieỏt caõu traỷ lụứi cho caõu hoỷi d trong baứi taọp 1.
-1 em ủoùc caõu hoỷi d : Caõu chuyeọn Qua suoỏi noựi leõn ủieàu gỡ veà Baực Hoà ?
- Caỷ lụựp laứm vụỷ baứi taọp.
-Laứm vieọc gỡ cuừng phaỷi nghú tụựi ngửụứi khaực. Bieỏt soỏng vỡ ngửụứi khaực. Caàứn quan taõm ủeỏn moùi ngửụứi xung quanh. Haừy traựnh cho ngửụứi khaực gaởp phaỷi ủieàu khoõng may.
**************************************************
Tự nhiờn và xó hội
NHẬN BIẾT CÂY CỐI VÀ CON VẬT
I. Mục tiêu:
- Nờu được tờn một số cõy, con vật sống trờn cạn, dưới nước.
- Cú ý thức bảo vệ cõy cối và cỏc con vật
- Nờu được một số điểm khỏc nhau giữa cõy cối (thường đứng yờn tại chỗ, cú rễ, thõn, lỏ,hoa) và con vật (di chuyển được, cú đầu mỡnh, chõn, một số loài cú cỏnh) 
II. Đồ dùng:
 1.Giỏo viờn: Hỡnh vẽ SGK.
2.Học sinh: SGK.Vở bài tập. 
III. Hoạt động dạy học:
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Baứi cuừ :
 -Neõu teõn caực con vaọt coự trong hỡnh ? 
-Con naứo laứ vaọt soỏng ụỷ nửụực ngoùt, con naứo soỏng ụỷ nửụực maởn ? 
-Nhaọn xeựt, ủaựnh giaự.
2. Daùy baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi .
a. Hoaùt ủoọng 1 : Laứm vieọc vụựi SGK.
-Tranh : Caực caõy coự trong SGK/tr 62-63.
-Giaựo vieõn neõu yeõu caàu : 
-Chổ vaứ noựi teõn , nụi soỏng, ớch lụùi ?
-Loaùi caõy coỏi naứo soỏng ụỷ treõn caùn, dửụựi nửụực?
-Keỏt luaọn: Caõy coỏi coự theồ soỏng ụỷ moùi nụi: treõn caùn, dửụựi nửụực vaứ huựt chaỏt boồ dửụừng trong khoõng khớ.
b. Hoaùt ủoọng 2 : Nhaọn bieỏt caực con vaọt trong tranh veừ.
-Tranh: Yeõu caàu hoùc sinh, thaỷo luaọn ủeồ nhaọn bieỏt caực con vaọt theo trỡnh tửù :
Teõn goùi, Nụi soỏng, Ích lụùi.
-Giaựo vieõn toựm yự : Cuừng nhử caõy coỏi, caực con vaọt cuừng coự theồ soỏng ụỷ moùi nụi : dửụựi nửụực, treõn caùn, treõn khoõng vaứ loaứi soỏng caỷ treõn caùn, dửụựi nửụực.
c. Hoaùt ủoọng 3 : Saộp xeỏp tranh aỷnh sửu taàm theo chuỷ ủeà.
-GV phaựt phieỏu thaỷo luaọn cho nhoựm.
-Yeõu caàu Quan saựt tranh trong SGK vaứ hoaứn thaứnh noọi dung vaứo baỷng.
-Goùi caực nhoựm leõn trỡnh baứy.
-Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng nhoựm toỏt.
d. Hoaùt ủoọng 4 : 
Baỷo veọ caực loaứi caõy caực con vaọt. 
 Yeõu caàu thaỷo luaọn .
1.Keồ teõn caực haứnh ủoọng khoõng neõn laứm ủeồ baỷo veọ caõy vaứ caực con vaọt.
2.Keồ teõn caực haứnh ủoọng neõn laứm ủeồ baỷo veọ caõy vaứ caực con vaọt.
-Nhaọn xeựt,tuyeõn dửụng nhoựm thaộng cuoọc.
-Cho HS laứm vụỷ BT.
3.Cuỷng coỏ, daởn doứ:
 -Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-Quan saựt tranh vaứ TLCH trong SGK.
-Caự quaỷ, caự roõ,..
-Caự thu, caự ngửứ,
-Nhaọn bieỏt caõy coỏi vaứ caực con vaọt.
-Quan saựt vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi theo caởp.
-Chia nhoựm : Sau ủoự ủaùi dieọn nhoựm leõn baỷng chổ tranh vaứ noựi.
-Caõy coỏi coự theồ soỏng ụỷ moùi nụi : treõn caùn, dửụựi nửụực vaứ huựt chaỏt boồ dửụừng trong khoõng khớ.
-ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy
-Vaứi em nhaộc laùi.
-Thaỷo luaọn nhoựm
-ẹaùi dieọn moọt nhoựm leõn trỡnh baứy.
-Nhoựm khaực nghe, nhaọn xeựt, boồ sung.
-Caõy coỏi, caực con vaọt cuừng coự theồ soỏng ụỷ moùi nụi : dửụựi nửụực, treõn caùn, treõn khoõng vaứ loaứi soỏng caỷ treõn caùn, dửụựi nửụực.
-Caỷ lụựp theo doừi, ghi nhụự.
-Nhaọn phieỏu.
-Thaỷo luaọn nhoựm : Daựn caực tranh veừ sửu taàm ủửụùc vaứo phieỏu (Phieỏu 1 vaứ phieỏu 2) STK/ tr 127
-Laàn lửụùt caực nhoựm leõn trỡnh baứy.
-Troứ chụi “Goùi teõn con vaọt”
-HS giụ taytraỷ lụứi.
-Chia nhoựm thaỷo luaọn.
-ẹaùi dieọn nhoựm trỡnh baứy.
-Laứm vụỷ BT/ tr 42
- Hoùc baứi.
**********************************************
Sinh hoạt
SINH HOẠT LỚP
I. Mục tiêu:
- Nhận biết được ưu khuyết điểm trong tuần.
- Kế hoạch tuần sau.
- Giáo dục HS ý thức tự quản, thực hiện tốt các nề nếp của trường lớp và nhắc nhở các bạn cùng thực hiện.
II.nội dung: 
1. Nhận xét các hoạt động trong tuần.
- Cán sự lớp nhận xét các hoạt động trong tuần.
- GV nhận xét bổ sung.
- HS tổng hợp điểm các hoạt động của các tổ.
 - GV xếp thi đua giữa các tổ nhóm.
- Tuyên dương tổ, nhóm, cá nhân thực hiện tốt.
- Phê bình tổ, cá nhân còn nhiều tồn tại.
2. Kế hoạch hoạt động tuần sau.
-Thi đua lập thành tích chào mừng ngày 30-4,1-5 
-Duy trì tốt các nề nếp.
 -Xếp hàng ra vào lớp tốt.
- Phát huy ưu điểm tuần trước, khắc phục một số tồn tại tuần qua.
3. Sinh hoạt văn nghệ.
- GV tổ chức cho HS thi hát.
- GV chia nhóm, các nhóm thảo luận chọn bài.
- Từng nhóm lên biểu diễn trước lớp.
- Lớp theo dõi, nhận xét xếp thi đua.
- GV nhận xét tuyên dương nhóm làm tốt.
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS thực hiện tốt các nề nếp.
********************************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 30.doc