Giáo án Lớp 5 - Tuần 12 năm học 2010

Giáo án Lớp 5 - Tuần 12 năm học 2010

Mục tiêu.

 1. Kiến thức: - HS nắm được qyu tắc nhân nhảm một số thập phân với 10, 100, 1000, Củng cố kĩ năng nhân nhẩm một số thập phân với một số tự nhiên và củng cố kĩ năng viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.

 2. Kĩ năng: - Vận dụng các kĩ năng vào làm bài tập.

 3. Thái độ: - Yêu thích môn học, ham thích tìm hiểu toán học.

II. Đồ dung dạy học.

 

doc 211 trang Người đăng van.nhut Ngày đăng 24/05/2016 Lượt xem 509Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần 12 năm học 2010", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 12	Thứ hai ngày 15 tháng 11 năm 2010.
Tiết 1. Chào cờ
LỚP TRỰC TUẦN NHẬN XÉT
Tiết 2. Toán	Tiết 56.
NHÂN MỘT SỐ THẠP PHÂN VỚI 10, 100, 1000,  
(trang 57)
I. Mục tiêu.
 1. Kiến thức: - HS nắm được qyu tắc nhân nhảm một số thập phân với 10, 100, 1000,  Củng cố kĩ năng nhân nhẩm một số thập phân với một số tự nhiên và củng cố kĩ năng viết các số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.
 2. Kĩ năng: - Vận dụng các kĩ năng vào làm bài tập.
 3. Thái độ: - Yêu thích môn học, ham thích tìm hiểu toán học.
II. Đồ dung dạy học.
- GV: - Bảng phụ ghi sẵn quy tắc nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, 
- HS:
III. Các hoạt động dạy học.
 1. Ổn định tổ chức (1’). Hát, sĩ số:  /24.
 2. Kiểm tra bài cũ (3’) HS làm lại bài tập 3 của giờ trước.
 3. Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
Hoạt động 2: Hình thành quy tắc nhân nhẩm một số thập phân với 10, 100, 1000, ...
- GV ghi ví dụ lên bảng.
- HS nêu cách thực hiện phép nhân 27,867 x 10 và phát biểu ý kiến. GV nhận xét, ghi bảng.
- GV ghi ví dụ lên bảng.
- HS nêu cách thực hiện phép nhân 53,286 x 100 và phát biểu ý kiến. GV nhận xét, ghi bảng.
- GV hướng dẫn HS dựa vào hai ví dụ và rút ra nhận xét như SGK.
- GV mở bảng phụ đã ghi sẵn quy tắc như SGK treo lên bảng. HS nhìn bảng đọc lại nhận xét.
Hoạt động 3: Thực hành.
- HS nêu yêu cầu của bài.
- GV hướng dẫn HS vận dụng quy tắc vừa học để làm bài.
- 4HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở. GV nhận xét, chữa bài.
- HS nêu yêu cầu của bài.
- 2HS làm bài trên bảng lớp, cả lớp làm bài vào vở.
- GV nhận xét, chữa bài.
- HS đọc đầu bài trong SGK.
- GV hướng dẫn HS tìm hiểu yêu cầu của bài.
- 1HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở, GV nhận xét, chữa bài.
(1’)
(10’)
(18’)
* Ví dụ 1: 27,867 x 10 = ?
x
 27,867 Nếu ta phải chuyển dấu phẩy
 10 của số 27,867 sang bên phải 
 278,67 một chữ số ta cũng được 278,67.
Vậy: 27,867 x 10 = 278,67.
 * Ví dụ 2: 53,286 x 100 = ?
x
 53,286 Nếu ta chuyển dấu phẩy của
 100 số 53,286 sang bên phải hai
5328,600 chữ số ta cũng được 5328,6.
Vậy: 53,286 x 100 = 5328,6.
* Quy tắc (SGK – 57)
Bài 1(57) Tính nhẩm.
a, 1,4 x 10 = 14 b, 9,63 x 10 = 96,3
2,1 x 100 = 210 25,08 x 100 = 2508
7,2 x 1000 = 7200 5,32 x 1000 = 5320
c, 5,328 x 10 = 53, 28
 4,061 x 100 = 406,1
 0,894 x 1000 = 894
Bài 2 (57) Viết các số đo sau dưới dạng số đo có đơn vị đo là xăng – ti – mét:
10,4 dm = 104 cm
5,75dm = 57,5cm
12,6 m = 1260cm
0,856m = 85,6cm
Bài 3(57)
Tóm tắt.
 1l nặng: 0,8kg
Can nặng: 1,3 kg
 Can 10 l nặng:  kg?
Bài giải.
10l dầu hỏa cân nặng là:
10 x 0,8 = 8 (kg)
can dầu hỏa cân nặng là:
8 + 1,3 = 9,3 (kg)
 Đáp số: 9,3kg
4. Củng cố (1’)
 - GV hệ thống lại bài.
 - Nhận xét giờ học
5. Dặn dò (1’)
 - Về nhà ôn bài, xem trước bài “Luyện tập”
Tiết 3. Thể dục.
GV BỘ MÔN LÊN LỚP
Tiết 4. Tập đọc	 Tiết 23.
MÙA THẢO QUẢ (trang 113)
Ma Văn Kháng
I. Mục tiêu.
 1. Kiến thức: - HiÓu néi dung bµi: miªu t¶ vÎ ®Ñp, h­¬ng th¬m ®Æc biÖt, sù sinh s«i , ph¸t triÓn nhanh cña th¶o qu¶. C¶m nhËn ®­îc nghÖ thuËt miªu t¶ ®Æc s¾c cña t¸c gi¶.
HiÓu c¸c tõ ng÷ khã trong bµi: th¶o qu¶, §¶n Khao, Chin San, sÇm uÊt, tÇng rõng thÊp.
 2. KÜ n¨ng: - §äc tr«i ch¶y toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i ®óng c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c côm tõ, nhÊn giäng ë c¸c tõ ng÷ t¶ vÎ ®Ñp hÊp dÉn, h­¬ng th¬m ng©y ngÊt, sù ph¸t triÓn nhanh ®Õn bÊt ngê cña th¶o qu¶.§äc diÔn c¶m toµn bµi, thÓ hiÖn giäng ®äc phï hîp víi néi dung.
 3. Th¸i ®é: - HS yªu vÎ ®Ñp cña rõng th¶o qu¶, cã ý thøc b¶o vÖ vµ ph¸t triÓn c¸c lo¹i c©y trång quý cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao.
II. §å dïng d¹y häc.
 - GV: - B¶ng phô viÕt s½n c©u, ®o¹n h­íng dÉn luyÖn ®äc.
 - HS:
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
 1. æn ®Þnh tæ chøc (1’)
 2. KiÓm tra bµi cò (2’): - 1HS lªn b¶ng ®äc l¹i bµi “ TiÕng väng” vµ nªu l¹i néi dung chÝnh cña bµi. GV nhËn xÐt, cho ®iÓm.
 3. Bµi míi.
Ho¹t ®éng cña thÇy vµ trß
TG
Néi dung
Ho¹t ®éng 1: Giíi thiÖu bµi.
Ho¹t ®éng 2: H­íng dÉn HS luyÖn ®äc vµ t×m hiÓu bµi.
a, LuyÖn ®äc.
- 1HS kh¸ ®äc toµn bµi, c¶ líp theo dâi vµo SGK.
- GV h­íng dÉn HS chia ®o¹n.
- HS chia ®o¹n
- HS tiÕp nèi nhau ®äc.
- GV theo dâi, uèn n¾n c¸ch ®äc cho HS.
- 1HS ®äcchó gi¶i trong SGK, c¶ líp theo dâi.
- HS luyÖn ®äc theo nhãm ®«i, GV ®i ®Õn c¸c nhãm gióp ®ì HS yÕu ®äc bµi.
- GV ®äc mÉu toµn bµi. HS theo dâi vµo SGK.
b, T×m hiÓu bµi.
- HS ®äc ®o¹n 1 vµ tr¶ lêi c©u hái:
CH: Th¶o qu¶ ®­îc b¸o hiÖu vµo mïa b»ng c¸ch nµo?
CH: C¸ch dïng tõ dÆt c©u ë ®o¹n ®Çu cã g× ®¸ng chó ý?
CH: §o¹n nµy nãi lªn ®iÒu g×?
- GV nhËn xÐt, chèt ý ®o¹n 1.
- HS ®äc ®o¹n 2 vµ tr¶ lêi c©u hái :
CH: T×m nh÷ng chi tiÕt cho thÊy c©y th¶o qu¶ ph¸t triÓn rÊt nhanh?
CH : §o¹n nµy nãi lªn ®iÒu g×?
- HS ®äc ®o¹n 3 vµ tr¶ lêi c©u hái:
CH : Hoa th¶o qu¶ n¶y ë ®©u?
CH: Khi th¶o qu¶ chÝn rõng cã g× ®Ñp?
CH: ý ®o¹n 3 nãi lªn ®iÒu g×?
- GV : TiÓu kÕt ®o¹n.
CH: bµi nµy muèn cho ta biÕt ®iÒu g×?
c, H­íng dÉn ®äc diÔn c¶m.
- GV mở bảng phụ đã ghi sẵn đoạn 2 treo lên bảng, hướng dẫn HS luyện đọc.
- HS nhìn bảng phụ đọc bài.
- HS nhÈm ®äc diÔn c¶m.
- GV theo dâi uèn n¾n c¸ch ®äc cho HS.
- HS thi ®äc diÔn c¶m tr­íc líp.
- Các nhóm thi đọc trước lớp.
- GV nhận xét, cho ®iÓm nh÷ng em ®äc hay, ®äc ®óng.
(1’)
(29’)
10’
10’
9’
- Bµi chia lµm 3 ®o¹n:
- §o¹n 1: Tõ ®Çu ... ®Õn “nÕp ¸o, nÕp kh¨n”.
- §o¹n 2: TiÕp theo ... ®Õn “lÊn chiÕm kh«ng gian”.
- §o¹n 3: Cßn l¹i.
+ Th¶o qu¶ b¸o hiÖu vµo mïa b»ng mïi th¬m ®Æc biÖt quyÕn rò lan xa, lµm cho giã th¬m c©y cá th¬m, ®Êt trêi th¬m, tõng nÕp ¸o, nÕp kh¨n cña ng­êi ®i s¨n còng th¬m.
+ C¸c tõ h­¬ng, th¬m ®­îc lÆp ®i lÆp l¹i cho ta thÊy th¶o qu¶ cã mïi th¬m ®Æc biÖt.
+ T¸c gi¶ giíi thiÖu rõng th¶o qu¶ b¾t ®Çu vµo mïa. 
* Th¶o qu¶ b¸o hiÖu vµo mïa b»ng h­¬ng th¬m ®Æc biÖt. C¸c tõ h­¬ng vµ th¬m ®­îc lÆp ®i lÆp l¹i cã t¸c dông nhÊn m¹nh mïi h­¬ng ®Æc biÖt cña th¶o qu¶. T¸c gi¶ dïng c¸c tõ: l­ít th­ít, quyÕn, r¶i, ngät lùng, th¬m nång, gîi c¶m gi¸c h­¬ng th¶o qu¶ kÐo dµi trong kh«ng gian
+ Qua mét n¨m c©y ®· lín tíi bông ng­êi. Mét n¨m sau n÷a, mçi th©n lÎ ®©m thªm hai nh¸nh míi. Th©ãng c¸i th¶o qu¶ ®· thµnh khãm lan to¶, v­¬n ngän, xoÌ l¸ lÊn chiÕm kh«ng gian.
* Sù sinh s¶n rÊt nhanh cña rõng th¶o qu¶.
+ Hoa th¶o qu¶ n¶y d­íi gèc c©y.
+ Khi th¶o qu¶ chÝn d­íi ®¸y rõng rùc lªn nh÷ng chïm th¶o qu¶ chÝn ®á chon chãt nh­ chøa löa, chøa n¾ng. Rõng ngËp h­¬ng th¬m, rõng nh­ cã löa h¾t lªn tõ ®¸y rõng.
* VÎ ®Ñp cña rõng th¶o qu¶ chÝn.
+ T¸c gi¶ ®· miªu t¶ ®­îc mµu ®á ®Æc biÖt cña rõng th¶o qu¶: ®á chon chãt nh­ chøa löa, chøa n¾ng. C¸ch dïng c©u v¨n so s¸nh ®· miªu t¶ ®­îc rÊt râ, rÊt cô thÓ mïi h­¬ng vµ mµu s¾c cña th¶o qu¶.
* Néi dung: Miªu t¶ vÎ ®Ñp, h­¬ng th¬m ®Æc biÖt, sù sinh s«i, ph¸t triÓn nhanh cña th¶o qu¶. C¶m nhËn ®­îc nghÖ thuËt miªu t¶ ®Æc s¾c cña t¸c gi¶.
4. Cñng cè (1’).
 - GV hÖ thèng l¹i bµi.
 - NhËn xÐt giê häc.
5. DÆn dß (1’).
 - VÒ nhµ häc bµi, xem tr­íc bµi “ Hµnh tr×nh cña bÇy ong”
Tiết 5. Chính tả (nghe – viết)	Tiết 12.	
MÙA THẢO QUẢ ( trang 103)
I. Mục tiêu.
 1. Kiến thức: - Nghe – viết chính xác, trình bày đúng một đoạn trong Luật bảo vệ môi trường. Ôn lại cách viết những từ ngữ chứa tiếng có âm đầu l /n hoặc âm cuối 
n/ ng
 2. Kĩ năng: - Viết đúng chính tả, viết đạt tốc độ quy định.
 3. Thái độ: - Có ý thức rèn chữ viết thường xuyên trong các giờ học.
II. Đồ dùng dạy học.
 - GV: - Phiếu nhỏ ghi các cặp chữ ghi tiếng theo cột ở bài 2b. Bảng nhóm ( bài tập 3) 
 - HS:	
III. Các hoạt động dạy học.
 1. Ổn định tổ chức (1’).
 2. Kiểm tra bài cũ.
 3. Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
Hoạt động 2: Hướng dẫn HS nghe viết.
- GV đọc mẫu bài viết một lần, HS theo dõi vào SGK.
CH: Điều 3, khoản 3, Luật Bảo vệ môi trường nói gì?
- HS đọc thầm lại bài chính tả, viết ra nháp các tiếng dễ viết sai do ảnh hưởng của phương ngữ.
- GV đọc chính tả cho HS viết bài.
- HS nghe – viết bài vào vở.
- GV nhắc HS lưu ý tư thế ngồi viết .
- GV chấm bài và nêu nhận xét chung.
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả.
- HS đọc yêu cầu của bài tập.
- GV hướng dẫn HS làm bài.
- HS lên bảng làm bài, cả lớp làm bài vào vở.
- GV nhận xét, chữa bài.
- GV mở bảng phụ đã ghi sẵn nội dung bài tập 2 treo lên bảng, chữa bài.
- HS đọc yêu cầu của bài tập.
- GV chia nhóm, phát bảng nhóm cho các nhóm và hướng dẫn HS các nhóm làm bài.
- HS các nhóm làm bài và chữa bài trên bảng nhóm, đại diện các nhóm trình bày bài trên bảng lớp.
- GV nhận xét, chữa bài.
(1’).
(15’)
(16’)
+ Điều 3, khoản 3, Luật Bảo vệ môi trường giải thích thế nào là hoạt động bảo vệ môi trường.
+ Phòng ngừa, ứng phó, suy thoái.
Bài 2(104) Mỗi cột trong bảng sau ghi một cặp tiếng chỉ khác nhau ở âm cuối n hay ng. Hãy tìm những từ ngữ chứa tiếng đó.
trăn: con trăn
...
dân: nông dân, ...
răn: răn đe, răn dạy, ...
lượn: uốn lượn, ...
trăng: Vầng trăng, ...
dâng: nước dâng to
răng: hàm răng, ...
lượng: 
chất lượng, ...
Bài 3(104) Thi tìm nhanh các từ láy âm đầu n
+ Các từ láy âm đầu n: na ná, nai nịt, năn nỉ, náo nức, nắc nẻ, ....
4. Củng cố (1’).
 - GV hệ thống lại bài.
 - Nhận xét giờ học.
5. Dặn dò (1’).
 - Về luyện viết ở nhà.
Tiết 6. Đạo đức.	 Tiết 12.
KÍNH GIÀ, YÊU TRẺ ( tiết 2)
I. Mục tiêu.
 1. Kiến thức: - Học xong bài này, HS biết lựa chọn cách ứng xử phù hợp với từng tình huống để thể hiện tình cảm kính già, yêu trẻ. Biết những tổ chức và những ngày dành cho người già, em nhỏ. Biết được truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta là luôn luôn kính già, yêu trẻ.
 2. Kĩ năng: - Đóng vai theo các tình huống ở bài tập 2.
 3. Thái độ: - Có thái độ ứng xử đúng đắn với các cụ già và em nhỏ.
II. Đồ dùng dạy học.
 - GV: - Đồ dung để đóng vai ( bài 2).
 - HS : 
III. Các hoạt động dạy học.
 1. Ổn định tổ chức (1’).
 2. Kiểm tra bài cũ (1’).
 - HS nêu lại nội dung ghi nhớ ở tiết trước.
 3. Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
Hoạt động 2: Đóng vai.
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm đóng vai theo một tình huống ở bài tập 2.
- HS các nhóm thảo luận chuẩn bị lên bảng đóng vai.
- Các nhóm lên đóng vai.
- GV cùng HS cả lớp nhận xét.
Hoạt động 3: Làm các bài tập 
3 – 4 SGK.
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm.
- HS làm bài theo nhóm đôi
- Đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
- GV nhận xét, kết luận.
Hoạt động 4: Tìm hiểu về truyền thống “ Kính già, yêu trẻ”
- GV chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm tìm hiểu các phong tục, tập quá ... ong SGK.
- GV hướng dẫn HS làm bài.
- HS quan sát hình vẽ trong SGK và phát biểu ý kiến.
- GV nhận xét, chữa bài.
- HS nêu yêu cầu của bài trong SGK.
- GV hướng dẫn HS làm bài.
- HS quan sát hình vẽ trong SGK và phát biểu ý kiến.
- GV nhận xét, chữa bài.
- HS đầu bài trong SGK, cả lớp đọc thầm.
- GV hướng dẫn HS làm bài.
- HS quan sát hình thang trong SGK và trả lời câu hỏi của bài.
- GV nê nhận xét chung:
( 1’)
(16’)
(15’)
B
A
D
Hình thang ABCD
C
+ Hình thang có 4 cạnh.
+ Có hai cạnh đối diện song song với nhau.
* Kết luận: Hình thang có một cặp cạnh đối diện sóng song. Hai cạnh song song gọi là hai cạnh đáy (đáy lớn DC, đáy bé AB); hai cạnh còn lại gọi là hai cạnh bên (BC và AD)
B
A
D
C
AH là đường cao. Độ dài AH là
chiều cao
	H
+ Đường cao AH vuông góc với hai cạnh đáy (AB và DC).
Bài 1 (91) Trong các hình vẽ trong SGK, hình nào là hình thang?
+ Trong các hình vẽ trong SGK có các hình: 1, 2, 3, 4,5,6 là hìh thang.
Bài 2( 92)Trong các hình sau hình nào có
Hình 1
Hình 2
 Hình 3
+ Hình 1, 2, 3 có 4 cạnh và 4 góc. 
+ Hình 2 có hai cặp cạnh đối diện song song
+ Hình 3 có 1 cặp cạnh đối diện song song.
+ Hình 1 có 4 góc vuông.
Bài 4(92) 
+ Hình thang ABCD có góc đỉnh A, cạnh AB, AD, góc đỉnh D cạnh 	DA, DC là góc vuông.
+ Cạnh AD vuông góc với hai đáy.
* Nhận xét: Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai cạnh đáy gọi là hình thang vuông.
4. Củng cố ( 1’).
 - GV hệ thống lại bài.
 - Nhận xét giờ học.
5. Dặn dò ( 1’).
 - Về nhà ôn lại bài, xem trước bài “ Diện tích hình thang” 
Tiết 2. Tập làm văn.	 Tiết 36
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I 
(Kiểm tra chính tả và tập làm văn)
Tiết 3. khoa học.	 Tiết 36.
HỖN HỢP (trang 74)
I. Mục tiêu.
 1. Kiến thức: - HS biết cách tạo ra một hỗn hợp. Nêu một số cách tách các chất trong hỗn hợp.
 2. Kĩ năng: - Kể tên một số hỗn hợp.
 3. Thái độ: - HS ham thích tìm hiểu khoa học.
II. Đồ dùng dạy học.
 - GV: - Muối, mì chính, hạt tiêu bột, bát con, thìa nhỏ. 
 - HS: - Gạo có lẫn sạn, giá vo gạo, chậu.
III. Các hoạt động dạy học.
 1. Ổn định tổ chức (1’).
 2. Kiểm tra bài cũ (1’) : - GV kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
3. Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
Hoạt động 2: Thực hành “ Tạo một một hỗn hợp gia vị”
- GV chia lớp thành hai nhóm. Hướng dẫn HS các nhóm làm thực hành.
- HS các nhóm làm thực hành dưới sự điều khiển của nhóm trưởng.
- GV theo dõi giúp đỡ HS các nhóm làm thực hành.
- Các nhóm làm thực hành và ghi kết quả vào phiếu, đại diện các nhóm trình bày trước lớp.
- GV nêu câu hỏi cho các nhóm thảo luận:
CH: Để tạo ra hỗn hợp gia vị cần có những chất nào?
CH: Hỗn hợp là gì?
- Đại diện các nhóm nêu công thức trộn gia vị. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét, kết luận.
Hoạt động 3: Thảo luận.
- GV chia nhóm thảo luận
- HS th¶o luËn theo cÆp tr¶ lêi c©u hái
CH :Theo b¹n kh«ng khÝ lµ 1 chÊt hay 1 hçn hîp?
CH : KÓ tªn mét sè hçn hîp kh¸c mµ b¹n biÕt
- GV nhËn xÐt chèt l¹i
Hoạt đông 4: Tách các chất ra khỏi các hỗn hợp.
- GV yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm 4 thùc hµnh c¸c b­íc ë môc thùc hµnh thÝ nghiÖm. Sau ®ã ghi kÕt qu¶ vµo phiÕu mçi nhãm chØ lµm 1 trong 3 bµi thùc hµnh trªn
- GV nhận xét, kết luận.
(1’)
(12’)
(6’)
(12’)
+ C¸c nhãm ho¹t ®éng pha chÕ tr­íc khi pha nhãm tr­ëng cho c¸c b¹n nÕm riªng tõng chÊt – ghi nhËn xÐt vµo b¸o c¸o.
+ Trén ®Òu råi nÕm hçn hîp ghi nhËn xÐt vµo b¸o c¸o.
+ §Ó t¹o ra hçn hîp ra vÞ cÇn cã muèi tinh, m× chÝnh, h¹t tiªu.
+ Hçn hîp: Lµ hai hay nhiÒu chÊt trén lÉn víi nhau t¹o nªn.
* Kết luận: Muốn tạo ra một hốn hợp, ít nhất phải có từ hai chất trở lên và các chất đó phải được trộn lẫn với nhau. Hai hay nhiều chất trộn lẫn với nhau có thể tạo thành một hỗn hợp. Trong hỗn hợp , mỗi chất vẫn giữ nguyên tính chất của nó.
* Kh«ng khÝ lµ mét hçn hîp v× trong kh«ng khÝ cã chøa khÝ ¤xi, khÝ nit¬ vµ khÝ c¸c-bon-nic trong thùc tÕ ta th­êng gÆp 1 sè hçn hîp nh­: g¹o lÉn trÊu, c¸m lÉn g¹o,
VD: KÕt qu¶ b¸o c¸o bµi 1:
T¸ch c¸t tr¾ng ra khái hçn hîp n­íc vµ c¾t tr¾ng.
+ ChuÈn bÞ: Hçn hîp chøa chÊt r¾n kh«ng bÞ hßa tan trong n­íc (c¸t tr¾ng, n­íc)
+ C¸ch tiÕn hµnh: §æ hçn hîp chøa chÊt r¾n kh«ng bÞ hoµ tan trong n­íc qua phÕu läc.
* KÕt qu¶: C¸c chÊt r¾n kh«ng hoµ tan ®­îc gi÷ l¹i ë giÊy läc, n­íc ch¶y qua phÔu xuèng chËu.
4. Củng cố (1’).
 - GV hệ thống lại bài.
 - Nhận xét giờ học.
5. Dặn dò (1’).
 - Về nhà ôn bài, xem trước bài “ Dung dịch”
Tiết 4. Kĩ thuật.	Tiết 18.
THỨC ĂN NUÔI GÀ (trang 56)
(Tiết 2)
I. Mục tiêu.
 1. Kiến thức: - Biết liên hệ thực tế để nêu tên và tác dụng chủ yếu của một số thức ăn nuôi gà ở gia đình hoặc ở địa phương.
 2. Kĩ năng: - Nêu được tên và biết tác dụng chủ yếu của một số loại thức ăn thường dùng để nuôi gà.
 3. Thái độ: - Có ý thức nuôi gà và chăm sóc gà.
II. Đồ dùng dạy học.
 - GV: - Một số mẫu thức ăn nuôi gà như: ngô, sắn, lúa, thức ăn hỗn hợp.
 - HS: 
III. Các hoạt động dạy học.
1. Ổn định tổ chức (1’).
2. Kiểm tra bài cũ (1’). HS nhắc lại nội dung của bài trước.
3. Bài mới.
Hoạt động của thầy và trò
TG
Nội dung
Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
Hoạt động 2: Trình bày tác dụng và sử dụng thức ăn cung cấp chất đạm, chất khoáng, vi-ta-min, thức ăn tổng hợp.
- HS nhắc lại nội dung đã học ở tiết 1.
- Đại diện các nhóm lên bảng trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.
- GV nhận xét và nêu câu hỏi:
CH: Nêu khái niệm và tác dụng của thức ăn hỗn hợp?
- GV nhận xét, kết luận.
Hoạt động 3: Đánh giá kết quả học tập của HS
- GV nêu câu hỏi để đánh giá kết quả học tập của HS.
CH: Vì sao phải sử dụng nhiều loại thức ăn để nuôi gà?
CH: Vì sao khi cho gà ăn thức ăn hỗn hợp sẽ giúp cho gà khỏe mạnh, lớn nhanh, đẻ trứng to và nhiều?
- HS tiếp nôi nhau phát biểu ý kiến trước lớp.
- GV nhận xét, đánh giá kết quả học tập của HS.
(1’)
(15’)
(15’)
+ Thức ăn hỗn hợp gồm nhiều loại thức ăn, có đầy đủ các chát dinh dưỡng cần thiết, phù hợp vưới nhu cầu dinh dưỡng của từng lứa tuoir gà. Vì vậy, nuôi gà bằng thức ăn hỗn hợp giúp gà mau lớn, đẻ nhiều trứng.
* Kết luận: Khi nuôi gà  tùy từng loại thức ăn và điều kiện nuôi gà.
4. Củng cố (1’).
 - GV hệ thống lại bài.
 - Nhận xét giờ học.
5. Dặn dò (1’).
 - Về nhà xem lại bài, chuẩn bị cho giờ sau “ Nuôi dưỡng gà”
Tiết 5. Tiếng Anh.
GV BỘ MÔN LÊN LỚP
Tiết 6. Sinh hoạt.
SINH HOẠT LỚP
I. Nhận xét các hoạt động trong tuần.
 1. Đạo đức.
 - Nhìn chung các em ngoan lễ phép với thầy cô giáo, đoàn kết nội bộ tốt.
 - Bên cạnh đó vẫn còn một số em hay nói tục trong các giờ ra chơi.
 2. Học tập.
 - Đa số các em đã có ý thức học bài và làm bài ở nhà.
 3. Lao động.
 - Các em tham gia đầy đủ các buổi lao động do trường tổ chức.
 4. Các hoạt động khác.
 - Các em tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường và Đội phát động.
II. Phương hướng tuần tới.
 - Chuẩn bị sách vở học kì II.
* Tự rút kinh nhiệm sau buổi dạy:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 12 - 18.doc