Giáo án lớp 5 tuần 15 - Trường PTCS Điền Xá

Giáo án lớp 5 tuần 15 - Trường PTCS Điền Xá

Tập đọc

Tiết 29: Buôn Chư Lênh đón cô giáo

I. Mục tiêu

1. Đọc thành tiếng

- Đọc đúng các tiếng, từ khó, hoặc dễ lẫn : Chư lênh, chật ních, lông thú, cột nóc, Rok, lũ làng

- đọc trôi chảy được toàn bài, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ, nhấn giọng ở các từ ngữ gợi cảm

- Đọc diễn cảm toàn bài phù hợp với nội dung từng đoạn

 

doc 36 trang Người đăng nkhien Ngày đăng 21/05/2016 Lượt xem 328Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 5 tuần 15 - Trường PTCS Điền Xá", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 15
Thø hai ngµy 23 th¸ng 11 n¨m 2009
TËp ®äc
TiÕt 29: Bu«n Ch­ Lªnh ®ãn c« gi¸o
I. Mơc tiªu
1. §äc thµnh tiÕng
- §äc ®ĩng c¸c tiÕng, tõ khã, hoỈc dƠ lÉn : Ch­ lªnh, chËt nÝch, l«ng thĩ, cét nãc, Rok, lị lµng
- ®äc tr«i ch¶y ®­ỵc toµn bµi, ng¾t nghØ h¬i ®ĩng sau c¸c dÊu c©u, gi÷a c¸c cơm tõ, nhÊn giäng ë c¸c tõ ng÷ gỵi c¶m
- §äc diƠn c¶m toµn bµi phï hỵp víi néi dung tõng ®o¹n
 2. §äc hiĨu
- HiĨu c¸c tõ ng÷: bu«n, nghi thøc, gïi...
- HiĨu néi dung bµi: t×nh c¶m cđa ng­êi T©y Nguyªn yªu quý c« gi¸o, biÕt träng v¨n ho¸, mong muèn cho con em cđa d©n téc m×nh ®­ỵc häc hµnh, tho¸t khái nghÌo nµn l¹c hËu
 II. §å dïng d¹y häc
- Tranh minh ho¹ trang 114 SGK
- B¶ng phơ ghi s½n c©u v¨n cÇn luyƯn ®äc
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiĨm tra bµi cị
- Gäi 3 HS ®äc thuéc lßng bµi th¬ H¹t g¹o lµng ta.
H: Nh÷ng h×nh ¶nh nµo nãi lªn nçi vÊt v¶ cđa ng­êi n«ng d©n?
H: V× sao t¸c gi¶ gäi h¹t g¹o lµ h¹t vµng?
? Bµi th¬ cho em hiĨu ®iỊu g×?
- GV nhËn xÐt ghi ®iĨm
 B. Bµi míi
1. Giíi thiƯu bµi
- Cho HS quan s¸t tranh minh ho¹ vµ m« t¶ c¶nh vÏ trong tranh
 GV: Ng­êi d©n miỊn nĩi n­íc ta rÊt ham häc. Hä muèn mang c¸i ch÷ vỊ b¶n ®Ĩ xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, l¹c hËu. Bµi tËp ®äc Bu«n Ch­ lªnh ®ãn c« gi¸o ph¶n ¸nh lßng ham muèn ®ã. C¸c em cïng häc bµi ®Ĩ hiĨu nh÷ng biĨu hiƯn cđa sù ham muèn ®ã.
2. H­íng dÉn luyƯn ®äc vµ t×m hiĨu bµi 
 a) LuyƯn ®äc
- gäi 1 HS ®äc toµn bµi
- GV chia ®o¹n: 4 ®o¹n
- Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 1
- GV chĩ ý sưa lçi ph¸t ©m cho HS 
- HS nªu tiÕng khã ®äc
- GV ghi b¶ng tõ khã
- Gäi HS ®äc tõ khã
- HS ®äc nèi tiÕp ®o¹n lÇn 2
- Yªu cÇu HS nªu chĩ gi¶i
- LuyƯn ®äc theo cỈp
- 4 HS ®äc nèi tiÕp 
- GV ®äc mÉu vµ chĩ ý c¸ch ®äc víi giäng kĨ chuyƯn 
 b) T×m hiĨu bµi 
- Yªu cÇu HS ®äc thÇm ®o¹n vµ c©u hái
? C« gi¸o ®Õn bu«n Ch­ Lªnh lµm g×?
? Ng­êi d©n Ch­ Lªnh ®ãn c« gi¸o nh­ thÕ nµo?
? Nh÷ng chi tiÕt nµo cho thÊy d©n lµng h¸o høc chê ®ỵi vµ yªu quý " c¸i ch÷"?
? T×nh c¶m cđa c« gi¸o Y Hoa ®èi víi ng­êi d©n n¬i ®©y nh­ thÕ nµo?
? t×nh c¶m cđa ng­êi d©n T©y Nguyªn víi c« gi¸o , víi c¸i ch÷ nãi lªn ®iỊu g×?
H: Bµi v¨n cho em biÕt ®iỊu g×?
- GV ghi néi dung chÝnh cđa bµi lªn b¶ng
- Yªu cÇu HS nh¾c l¹i néi dung bµi
 c) §äc diƠn c¶m
- Gäi 4 HS ®äc nèi tiÕp bµi, t×m c¸ch ®äc hay
- Tỉ chøc HS ®äc diƠn c¶m
+ treo b¶ng phơ ghi ®o¹n v¨n cÇn luyƯn ®äc
+ §äc mÉu
+ Yªu cÇu HS luyƯn ®äc theo cỈp 
Giµ lµng xoa tay lªn vÕt chÐm, khen:
- Tèt c¸i bơng ®ã, c« gi¸o ¹!
Råi giäng ....
A, ch÷ , ch÷ c« gi¸o!
- Tỉ chøc cho HS thi ®äc 
- GV nhËn xÐt ghi ®iĨm
3. Cđng cè dỈn dß
- NhËn xÐt tiÕt häc 
- DỈn HS vỊ nhµ häc vµ chuÈn bÞ bµi sau
- 3 HS ®äc vµ tr¶ lêi c©u hái 
- HS quan s¸t tranh vÏ vµ nªu néi dung tranh: tranh vÏ ë mét bu«n lµng, ng­êi d©n rÊt phÊn khëi, vui vỴ ®ãn tiÕp mét c« gi¸o trỴ
- HS nghe
- 1 HS ®äc toµn bµi
§o¹n 1: c¨n nhµ sµn.... dµnh cho kh¸ch quý
§o¹n 2: Y hoa .... chÐm nh¸t dao
§o¹n 3: G× Rok ®Õn..... xem c¸i ch÷ nµo
§o¹n 4: cßn l¹i
- 4 HS ®äc nèi tiÕp
- HS nªu tiÕng khã
- HS ®äc 
- 4 HS ®äc 
- HS nªu chĩ gi¶i
- 2 HS ®äc cho nhau nghe
- HS ®äc 
- Líp ®äc thÇm ®o¹n vµ c©u hái, 1 b¹n ®äc to c©u hái
+ c« Y Hoa ®Õn bu«n Ch­ Lªnh ®Ĩ d¹y häc
+ ng­êi d©n ®ãn tiÕp c« gi¸o rÊt trang träng vµ th©n t×nh. hä ®Õn chËt nÝch ng«i nhµ sµn. Hä mỈc quÇn ¸o nh­ ®i héi, hä tr¶i ®­êng ®i cho c« gi¸o suèt tõ ®Çu cÇu thang tíi cưa bÕp gi÷a nhµ sµn b»ng nh÷ng tÊm l«ng thĩ mÞn nh­ nhung. Giµ lµng ®øng ®ãn kh¸ch ë gi÷a nhµ sµn, trao cho c« gi¸o mét con dao ®Ĩ c« chÐm mét nh¸t vµo c©y cét, thùc hiƯn nghi lƠ ®Ĩ trë thµnh ng­êi trong bu«n.
+ mäi ng
­êi ïa theo giµ lµng ®Ị nghÞ c« gi¸o cho xem c¸i ch÷. mäi ng­êi im ph¨ng ph¾c khi xem Y Hoa viÕt.Y Hoa viÕt xong, bao nhiªu tiÕng cïng hß reo.
+ C« gi¸o Y Hoa rÊt yªu quý ng­êi d©n ë bu«n lµng, c« rÊt xĩc ®éng, tim ®Ëp rén rµng khi viÕt cho mäi ng­êi xem c¸i ch÷.
+ T×nh c¶m cđa ng­êi d©n T©y Nguyªn ®èi víi c« gi¸o, víi c¸i ch÷ cho thÊy;
- ng­êi T©y Nguyªn rÊt ham häc, ham hiĨu biÕt
- ng­êi T©y Nguyªn rÊt quý ng­êi yªu c¸i ch÷ 
- Ng­êi T©y Nguyªn hiĨu r»ng: ch÷ viÕt mang l¹i sù hiĨu biÕt Êm no cho mäi ng­êi.
- HS ®äc
- 2 HS ®äc cho nhau nghe
- 3 HS thi ®äc
Rút kinh nghiệm
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tốn
Tiết 71: LUYỆN TẬP
I/Mục tiêu dạy học:
 1/Kt: Giúp học sinh củng cố qui tắc và rèn kĩ năng thực hiện phép chia số thập phân cho số thập phân.
 2/Kn: Vận dụng giải các bài tốn cĩ liên quan đến chia số thập phân cho số thập phân.
 3/TĐ: Tích cực học tập
II/Đồ dùng dạy học:
 - SGK, thước
III/Các họat động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A/ Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu HS làm bài
19,72 : 5,8
B/: Luyện tập .
Bài 1: Đặt tính rồi tính 
Yêu cầu học sinh nêu qui tắc chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân.
Bài 2/72: Tìm x
Hỏi: Muốn ,tìm thừa số chưa biết ta làm thế nào?
a, X x 1,8 = 72
 X = 72 : 1,8
 X = 40
b, X x 0,34 = 1,19 x 1,02
 X x 0,34 = 1,2138
 X = 1,2138 : 0,34
 X = 3,57
Bài 3/72. Giải bài tốn
5,2l dầu: 3,952kg
l dầu? : 5,32kg
Bài 4: Tìm số dư
Cơng thức
Hoạt động 3: Củng cố - dặn dị:
- GV nhận xét tiết học
- Dặn HS về nhà học và chuẩn bị bài sau 
- Thực hiện phép chia và nêu số dư 
1 học sinh nêu
Cả lớp làm bài, chữa bài
Học sinh trả lời
Học sinh thực hiện bài, chữa bài
1 học sinh đọc đề
1 học sinh làm bảng, lớp làm vở
Bài giải
 1lít dầu nặng 
 3,952 : 5,2 = 0,76(kg)
 5,32 kg thì cĩ số l dầu:
 5,32 : 0,76 = 7(l)
Nhận xét
Học sinh thực hiện phép chia
1 học sinh làm bảng
Lớp làm vở
Kết luận: Số dư 0,033 (nếu lấy đến 2 chữ số ở phần thập phân của thương)
Rút kinh nghiệm
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ ba ngày 24 tháng 11 năm 2009
Tốn
Tiết 72: LUYỆN TẬP CHUNG
I/Mục tiêu dạy học:
 1/KT: Giúp học sinh thực hiện các phép tính với số thập phân. Qua đĩ củng cố các qui tắc chia cĩ số thập phân
 2/KN: Vận dụng chia thành thạo
 3/TĐ: Tích cực học tập.
II/Đồ dùng dạy học:
 - SGK, thước
III/Các họat động:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A/ Kiểm tra bài cũ:
- Yêu cầu hS làm lại bài tập 4/72
- GV nhận xét cho điểm
B/ Luyện tập .
Bài 1/72: Tính
Phần c,d hướng dẫn học sinh chuyển phân số thập phân thành số thập phân để tính
 a, 400 + 50 + 0,07 = 450 + 0,07
 = 450,07
b, 30 + 0,5 + 0,04 = 30,5 + 0,04
 = 30,54
 8
c, 100 + 7 + --- = 107 + 0,08
 100 = 107,08 
Bài 2/72: Điền dấu thích hợp
Yêu cầu học sinh chuyển các hỗn số thành số thập phân rồi mới thực hiện so sánh
 3 1
a, 4 - < 4,35 b, 2 -- < 2,2
 5 25
 1
c , 14,09 > 14 - 
 10
Bài 3/72: Tìm số dư của phép chia
 - Yêu cầu học sinh đặt tính rồi tính
- GV và HS nhận xét chữa bài
Bài 4/72: Tìm x
Hỏi: Muốn tìm số chia ta làm thế nào?
a, 0,8 x X = 1,2 x 10
 0,8 x X = 12
 X = 12 : 0,8
 X = 1,5
b, 210 : x = 14,92 – 6,52
 210 : x = 8,4
 x = 210 : 8,4
 x = 25
Hoạt động 3 : Củng cố - dặn dị:
? Muốn chia 1 số thập phân cho 1 số thập phân ta cần làm gì?
 - Nhận xét tiết học
- HS làm bài
- HS nhận xét bài của bạn
1 học sinh đọc yêu cầu bài
2 học sinh làm bảng
Lớp làm vở
Nhận xét
1 học sinh đọc yêu cầu bài
học sinh làm bài, chữa bài
1 học sinh đọc yêu cầu bài
Tương tự bài 4/71
Học sinh làm, chữa bài
1 học sinh đọc yêu cầu bài
4 học sinh làm bảng
Lớp làm vở, chữa bài
1 học sinh trả lời
Lớp nhận xét 
- HS làm bài cá nhân vào vở
- HS làm bài cá nhân
Rút kinh nghiệm
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
LuyƯn tõ vµ c©u
TiÕt 29: Më réng vèn tõ: h¹nh phĩc
 I. Mơc tiªu
1/KT: HiĨu nghÜa cđa tõ h¹nh phĩc
2/KN: T×m ®­ỵc tõ ®ång nghÜa, tr¸i nghÜa víi tõ h¹nh phĩc
3/T§: BiÕt trao ®ỉi , th¶o luËn ®Ĩ nhËn thøc ®ĩng vỊ h¹nh phĩc 
 II. §å dïng d¹y häc
- bµi tËp 1, 4 viÕt s½n trªn b¶ng líp
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
A. KiĨm tra bµi cị
- Gäi 3 HS ®äc ®o¹n v¨n t¶ mĐ ®ang cÊy lĩa.
- Gv nhËn xÐt ghi ®iĨm
B. Bµi míi
 1. Giíi thiƯu bµi
 2. H­íng dÉn lµm bµi tËp
 *Bµi tËp 1
- Gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp
- yªu cÇu HS lµm viƯc theo cỈp
- Yªu cÇu HS lµm trªn b¶ng líp.
- GV cïng líp nhËn xÐt bµi cđa b¹n
- Yªu cÇu HS ®Ỉt c©u víi tõ h¹nh phĩc.
- NhËn xÐt c©u HS ®Ỉt
 *Bµi tËp 2
- Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp
- Yªu cÇu HS lµm bµi trong nhãm
- gäi HS ph¸t biĨu , GV ghi b¶ng
- KL c¸c tõ ®ĩng
- Yªu cÇu HS ®Ỉt c©u víi tõ võa t×m ®­ỵc
- NhËn xÐt c©u HS ®Ỉt
 *Bµi tËp 3
- Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ mÉu cđa bµi tËp
- Tỉ chøc HS thi t×m 
 * Bµi tËp 4
- Gäi HS nªu yªu cÇu bµi tËp 
- HS th¶o luËn nhãm
- Gv KL: TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn ®Ịu cã thĨ t¹o nªn mét gia ®×nh h¹nh phĩc, nh­ng mäi ng­êi sèng hoµ thuËn lµ quan träng nhÊt. NÕu: 
Mét gia ®×nh giµu cã , nhµ cao cưa réng nh­ng kh«ng cã t«n ti trËt tù , bè mĐ con c¸i kh«ng t«n träng nhau , suèt ngµy c·i lén th× kh«ng h¹nh phĩc...
 3. Cđng  ...  ¶nh vỊ em bÐ
 III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
 A. KiĨm tra bµi cị
- chÊm ®o¹n v¨n t¶ ho¹t ®éng cđa mét ng­êi mµ em yªu mÕn.
- NhËn xÐt ý thøc häc bµi ë nhµ 
 B. D¹y bµi míi
 1. Giíi thiƯu bµi
 2. H­íng dÉn lµm bµi tËp 
 *Bµi 1
- Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi vµ gỵi ý cđa bµi 
- Yªu cÇu HS tù lµm bµi
- 3 HS mang vë lªn chÊm
- HS ®äc 
- HS tù lËp dµn bµi 
Gỵi ý:
+ më bµi 
- Giíi thiƯu em bÐ ®Þnh t¶, em bÐ ®ã lµ trai hay g¸i? tªn lµ g×? mÊy tuỉi? con ai? bÐ cã nÐt g× ngé nghÜnh ®¸ng yªu
+ th©n bµi:
T¶ bao quat vỊ h×nh d¸ng cđa em bÐ
+ th©n h×nh bÐ nh­ thÕ nµo?
+ m¸i tãc
+ khu«n mỈt
+ tay ch©n
T¶ ho¹t ®éng cđa em bÐ: nhËn xÐt chung vỊ em bÐ, em thÝch nhÊt lĩc bÐ lµm g×?em h·y t¶ nh÷ng ho¹t ®éng cđa em bÐ: khãc, c­êi, tËp nãi, tËp ®i, ®ßi ¨n, ch¬i ®å ch¬i lµm nịng mĐ, xem phim ho¹t h×nh...
- KÕt bµi
Nªu c¶m nghÜ cđa m×nh vỊ em bÐ
- Gäi HS ®äc dµn bµi cđa m×nh.
- GV nhËn xÐt chØnh sưa vµ ghi ®iĨm
 * Bµi 2
- Gäi HS ®äc yªu cÇu bµi tËp
- HS lµm bµi
- Gäi HS ®äc bµi cđa m×nh
- GV nhËn xÐt ghi ®iĨm
 3. Cđng cè dỈn dß
- NhËn xÐt giê häc
- DỈn HS vỊ nhµ hoµn thµnh ®o¹n v¨n, chuÈn bÞ bµi cho tiÕt kiĨm tra viÕt.
- HS ®äc bµi cđa m×nh
- HS ®äc
- HS lµm bµi 
- HS ®äc bµi viÕt cđa m×nh
Rút kinh nghiệm
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
§Þa lÝ
Bµi 15 Th­¬ng m¹i vµ du lÞch
I. Mơc tiªu
Sau bµi häc, HS cã thĨ:
HiĨu mét c¸ch ®¬n gi¶n c¸c kh¸i niƯm: th­¬ng m¹i, ngo¹i th­¬ng, néi th­¬ng, xuÊt khÈu, nhËp khÈu.
NhËn biÕt vµ nªu ®­ỵc vai trß cđa ngµnh th­¬ng m¹i trong ®êi sèng.
Nªu ®­ỵc tªn mét sè mỈt hµng xuÊt khÈu, nhËp khÈu chđ yÕu cđa n­íc ta.
X¸c ®Þnh trªn b¶n ®å c¸c trung t©m du lÞch lín cđa n­íc ta.
iI. §å dïng d¹y - häc
B¶n ®å Hµnh chÝnh ViƯt Nam.
GV vµ HS s­u tÇm c¸c tranh ¶nh vỊ c¸c chỵ, trung t©m th­¬ng m¹i, c¸c siªu thÞ, c¸c ®iĨm du lÞch, di tÝch lÞch sư,...
PhiÕu häc tËp cđa HS.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chđ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
kiĨm tra bµi cị - giíi thiƯu bµi míi
- GV gäi 3 HS lªn b¶ng, yªu cÇu tr¶ lêi c¸c c©u hái vỊ néi dung bµi cị, sau ®ã nhËn xÐt vµ cho ®iĨm HS.
- 3 HS lÇn l­ỵt lªn b¶ng tr¶ lêi c¸c c©u hái:
+ N­íc ta cã nh÷ng lo¹i d×nh giao th«ng nµo?
+ Dùa vµo h×nh 2 vµ b¶n ®å hµnh chÝnh ViƯt Nam, cho biÕt tuyÕn ®­êng s¾t B¾c - Nam vµ quèc lé 1A ®i tõ ®©u ®Õn ®©u. KĨ tªn mét sè thµnh phè mµ ®­êng s¾t B¾c - Nam vµ quèc lé 1A ®i qua?
+ ChØ tªn h×nh 2, c¸c s©n bay quèc tÕ, c¸c c¶ng biĨn lín c¶ n­íc ta.
Ho¹t ®éng 1
t×m hiĨu vỊ c¸c kh¸i niƯm th­¬ng m¹i, néi th­¬ng, ngo¹i th­¬ng, xuÊt khÈu, nhËp khÈu
- GV yªu cÇu HS c¶ líp nªu ý hiĨu cđa m×nh vỊ c¸c kh¸i niƯm trªn:
Em hiĨu thÕ nµo lµ th­¬ng m¹i, néi th­¬ng, ngo¹i th­¬ng, xuÊt khÈu, nhËp khÈu?
- GV nhËn xÐt c©u tr¶ lêi cđa HS, sau ®ã lÇn l­ỵt nªu vỊ tõng kh¸i niƯm:
- 5 HS lÇn l­ỵt nªu ý kiÕn, mçi HS nªu vỊ 1 kh¸i niƯm, HS c¶ líp theo dâi nhËn xÐt.
Th­¬ng m¹i: lµ ngµnh thùc hiƯn viƯc mua b¸n hµng ho¸.
Néi th­¬ng: bu«n b¸n ë trong n­íc.
Ngo¹i th­¬ng: bu«n b¸n víi n­íc ngoµi.
XuÊt khÈu: b¸n hµng ho¸ ra n­íc ngoµi.
NhËp khÈu: mua hµng h¸ tõ n­íc ngoµi vỊ n­íc m×nh.
Ho¹t ®éng 2
ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cđa n­íc ta
- GV yªu cÇu HS th¶o luËn nhãm ®Ĩ tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:
+ Ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cã nh÷ng ®©u trªn ®Êt n­íc ta?
+ Nh÷ng ®Þa ph­¬ng nµo cã ho¹t ®éng th­¬ng m¹i lín nhÊt c¶ n­íc?
+ Nªu vai trß cđa c¸c ho¹t ®éng th­¬ng m¹i?
+ KĨ tªn mét sè mỈt hµng xuÊt khÈu cđa n­íc ta?
+ KĨ tªn mét sè mỈt hµng chĩng ta ph¶i nhËp khÈu?
- GV tỉ chøc cho HS b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn.
- GV nhËn xÐt, chØnh sưa c©u tr¶ lêi cho HS.
- HS lµm viƯc theo nhãm, mçi nhãm 4 HS cïng ®äc SGK, trao ®ỉi vµ ®i ®Õn kÕt luËn:
+ Ho¹t ®éng th­¬ng m¹i cã ë kh¾p n¬i trªn ®Êt n­íc ta trong c¸c chỵ, c¸c trung t©m th­¬ng m¹i, c¸c siªu thÞ, trªn phè,...
+ Hµ Néi vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh lµ n¬i cã ho¹t ®éng th­¬ng m¹i lín nhÊt c¶ n­íc.
+ Nhê cã ho¹t ®éng th­¬ng m¹i mµ s¶ phÈm cđa c¸c ngµnh s¶n xuÊt ®Õn ®­ỵc ta ng­êi tiªu dïng. Ng­êi tiªu dïng cã s¶n phÈm ®Ĩ sư dơng. C¸c nhµ m¸y, xÝ nghiƯp,...b¸n ®­ỵc hµng cã ®iỊu kiƯn thĩc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triĨn.
+ N­íc ta xuÊt khÈu c¸c kho¸ng s¶n (than ®¸, dÇu má,...); hµng c«ng nghiƯp nhĐ (giÇy da, quÇn ¸o, b¸nh kĐo,...); c¸c mỈt hµng thđ c«ng (bµn ghÕ, ®å gç c¸c lo¹i, ®å gèm sø, hµng m©y tre ®an, tranh thªu,...; c¸c n«ng s¶n (g¹o, s¶n phÈm c©y c«ng nghiƯp, hoa qu¶,...); hµng thủ s¶n (c¸ t«m ®«ng l¹nh, c¸ hép,...).
+ ViƯt Nam th­êng nhËp khÈu m¸y mãc, thiÕt bÞ, nhiªn liƯu, nguyªn liƯu,... ®Ĩ s¶n xuÊt, x©y dùng.
- Mét sè HS ®¹i diƯn cho c¸c nhãm tr×nh bµy ý kiÕn cđa nhãm m×nh (mçi ®¹i diƯn chØ tr×nh bµy vỊ 1 c©u hái), c¸c nhãm kh¸c theo dâi bỉ sung ý kiÕn.
- GV kÕt luËn: Th­¬ng m¹i gåm c¸c ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ ë trong n­íc vµ n­íc ngoµi. N­íc ta chđ yÕu xuÊt khÈu c¸c kho¸ng s¶n, hµng tiªu dïng, n«ng s¶n vµ thủ s¶n; nhËp khÈu c¸c m¸y mãc, thiÕt bÞ, nguyªn liƯu, nhiªn liƯu, vËt liƯu.
Ho¹t ®éng 3
ngµnh du lÞch n­íc ta 
cã nhiỊu ®iỊu kiƯn thuËn lỵi ®Ĩ ph¸t triĨn
- GV yªu cÇu HS tiÕp tơc th¶o luËn nhãm ®Ĩ t×m c¸c ®iỊu kiƯn thuËn lỵi cho sù ph¸t triĨn cđa ngµnh du lÞch ë n­íc ta
- GV mêi ®¹i diƯn 1 nhãm ph¸t biĨu ý kiÕn.
- GV nhËn xÐt, chØnh sưa c©u tr¶ lêi cho HS, sau ®ã vÏ s¬ ®å c¸c ®iỊu kiƯn ®Ĩ ph¸t triĨn ngµnh du lÞch cđa n­íc ta lªn b¶ng ®Ĩ HS ghi nhí néi dung nµy.
- HS lµm viƯc theo nhãm, mçi nhãm cã 4 - 6 HS cïng trao ®ỉi vµ ghi vµo phiÕu c¸c ®iỊu kiƯn mµ nhãm m×nh t×m ®­ỵc.
- 1 nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶ tr­íc líp, c¸c nhãm kh¸c theo dâi vµ bỉ sung ý kiÕn.
NhiỊu lƠ héi truyỊn thèng
Ngµnh du lÞch ngµy cµg ph¸t triĨn
C¸c lo¹i dÞch vơ du lÞch ®­ỵc c¶i thiƯn
NhiỊu danh lam th¾ng c¶nh, di tÝch lÞch sư
Cã c¸c di s¶n thÕ giíi
Nhu cÇu du lÞch cđa nh©n d©n t¨ng
Cã c¸c v­ên quèc gia
Ho¹t ®éng 4
thi lµm h­íng dÉn viªn du lÞch
- GV tỉ chøc cho HS tham gia trß ch¬i "Thi lµm h­íng dÉn viªn du lÞch".
+ Chia HS thµnh 7 nhãm.
+ §Ỉt tªn cho c¸c nhãm theo c¸c trung t©m du lÞch.
+ Yªu cÇu c¸c em trong nhãm thu nhËp c¸c th«ng tin ®· s­u tÇm ®­ỵc giíi thiƯu vỊ trung t©m du lÞch mµ nhãm m×nh ®­ỵc ®Ỉt tªn.
+ GV mêi c¸c nhãm lªn giíi thiƯu tr­íc líp.
+ GV tỉng kÕt, tuyªn d­¬ng nhãm lµm viƯc tèt.
+ Mçi nhãm ®­ỵc ®Ỉt 1 trong c¸c tªn: Hµ Néi, Thµnh phè Hå ChÝ Minh, H¹ Long, HuÕ, §µ N½ng, Nha Trang,Vịng Tµu,...
+ HS lµm viƯc theo nhãm:
Nhãm Hµ Néi: giíi thiƯu vỊ du lÞch ë Hµ Néi.
Nhãm Thµnh phè Hå ChÝ Minh; giíi thiƯu vỊ du lÞch ë thµnh phè Hå ChÝ Minh.
Nhãm H¹ Long: giíi thƯu vỊ du lÞch ë H¹ Long.
Nhãm HuÕ giíi thiƯu vỊ du lÞch ë HuÕ,...
+ C¸c nhãm cư ®¹i diƯn lªn giíi thiƯu hoỈc tiÕp nèi nhau giíi thiƯu.
Cđng cè, dỈn dß
- GV tỉng kÕt tiÕt häc, tuyªn d­¬ng c¸c HS, c¸c nhãm HS tÝch cùc tham gia x©y dùng bµi.
- GV dỈn dß HS vỊ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
Rút kinh nghiệm
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SINH HOẠT LỚP
Tuần 15-Tháng 11
A.Yêu cầu giáo dục :
-Giúp học sinh tự nhìn nhận lại ưu khuyết điểm trong một tuần học vừa qua 
- Biết sữa chữa,bổ sung ,phát biểu ý kiến,gĩp ý đề nghị trước lớp
- Giáo dục học sinh cĩ ý thức phê và tự phê.
B. Tiến trình lên lớp:
Hoạt động 1: Đánh giá hoạt động tuần qua
1.Lần lượt các tổ trưởng lên nhận xét ,đánh giá ,xếp loại của từng tổ viên :.
-Tổ trưởng tổ 1: Hồng Ngọc My nhận xét 
 - Tổ trưởng tổ 2 : Nguyễn Hương Thảo nhận xét 
 - Tổ trưởng tổ 3 : V ũ Thanh Thuỷ nhận xét 
 2. Lớp trưởng : Hồng Ngọc Lan nhận xét
 3. Giáo viên chủ nhiệm nhận xét tình hình chung của lớp trong tuần vừa qua
 - ưu điểm
 - Nhược điểm
 Hoạt động 2: Kế hoạch tuần sau
1.Chuyên cần ,sĩ số :
 -Cần duy trì sĩ số ( 100%): 34 em
 - Khắc phục tình trạng nghỉ học vơ lí do.
 2. Tác phong :
 - Khăn quàng ,mũ ca lơ, giày dép gọn gàng trước khi đến lớp 
 - Cần cĩ bảng tên ,bỏ áo vào quần trước khi đến lớp.
 -Sinh hoạt 15 phút đầu giờ và 20 phút giữa giờ cĩ hiệu quả, khơng ồn ào ,gây mất trật tự 
 3. Học tập :
 - Ngồi học nghiêm túc , chĩ ý nghe gØang, tËp trung häc tËp , «n tËp ®Ĩ thi häc k× 1. - Cần học bài cũ nhiều ở nhà ,tránh tình trạng khơng học bài làm ảnh hưởng đến lớp .
 - Hăng say phát biểu xây dựng bài 
 - Khơng bỏ tiết ,bỏ giờ 
 4. Vệ sinh trực nhật :
 - Cần vệ sinh trực nhật sạch sẽ , l­ỵm r¸c ë khu vùc ®· ph©n c«ng.
 5. Hoạt đơng khác :
 - TiÕp tơc thu c¸c kho¶n tiỊn tháng 11
Ban giám hiệu kiểm tra
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 15.doc