Giáo án lớp 5 tuần 19 - Trường PTCS Điền Xá

Giáo án lớp 5 tuần 19 - Trường PTCS Điền Xá

Tập đọc

Tiết 37: Người công dân số 1

I.Mục tiêu , yêu cầu

 1. Biết đọc đúng văn bản kịch.cụ thể

 - Đọc phân biệt lời các nhân vật, lời tác giả

 -Đọc đúng ngữ điệu các câu kể, câu hỏi, câu khiến, câu cảm, phù hợp với tính cách, tâm trạng của từng nhân vật

 - Biết phân vai, đọc diễn cảm đoạn trích

 2. Hiểu nội dung phần 1 của trích đoạn kịch.Tâm trạng day dứt, trăn trở tìm con đường cứu nước, cứu dân của người thanh niên Nguyễn Tất Thành.

 3.Thaựi ủoọ: -Giaựo duùc HS kớnh yeõu Baực Hoà

 

doc 31 trang Người đăng nkhien Ngày đăng 21/05/2016 Lượt xem 353Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án lớp 5 tuần 19 - Trường PTCS Điền Xá", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 19
Thø hai ngµy 28 th¸ng 12 n¨m 2009
TËp ®äc
TiÕt 37: Ng­êi c«ng d©n sè 1
I.Mơc tiªu , yªu cÇu
 1. BiÕt ®äc ®ĩng v¨n b¶n kÞch.cơ thĨ 
 - §äc ph©n biƯt lêi c¸c nh©n vËt, lêi t¸c gi¶ 
 -§äc ®ĩng ng÷ ®iƯu c¸c c©u kĨ, c©u hái, c©u khiÕn, c©u c¶m, phï hỵp víi tÝnh c¸ch, t©m tr¹ng cđa tõng nh©n vËt
 - BiÕt ph©n vai, ®äc diƠn c¶m ®o¹n trÝch 
 2. HiĨu néi dung phÇn 1 cđa trÝch ®o¹n kÞch.T©m tr¹ng day døt, tr¨n trë t×m con ®­êng cøu n­íc, cøu d©n cđa ng­êi thanh niªn NguyƠn TÊt Thµnh. 
 3.Thái độ: -Giáo dục HS kính yêu Bác Hồ
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc 
- Tranh minh ho¹ bµi ®äc trog SGK.¶nh chơp bÕn Nhµ Rång (nÕu cã).
- B¶ng phơ
III.C¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
 1.Giíi thiƯu bµi
1’ TuÇn ®Çu tiªn cđa häc k× II, c¸c em sÏ ®­ỵc häc vỊ chđ ®iĨm Ng­êi c«ng d©n. Chđ ®iĨm nµy sÏ giĩp c¸c em hiĨu râ quyỊn lỵi vµ nghÜa vơ cđa mçi c«ng d©n ®èi víi ®Êt n­íc. Bµi häc ®Çu tiªn h«m nay nãi vỊ ng­êi c«ng d©n sè 1. Ng­êi ®ã lµ ai? T¹i sao l¹i gäi lµ ng­êi c«ng d©n sè 1. Cïng ®i vµo t×m hiĨu bµi ®äc, c¸c em sÏ râ ®iỊu ®ã.
- HS l¾ng nghe.
2.LuyƯn §äc
H§1: GV ®äc c¶ bµi mét l­ỵt 
- Cho mét HS ®äc phÇn nh©n vËt + C¶nh trÝ.
- GV ®äc trÝch ®o¹n vë kÞch: cÇn ®äc víi giäng râ rµng, m¹ch l¹c, thay ®ỉi linh ho¹t, ph©n biƯt lêi t¸c gi¶ víi lêi nh©n vËt; ph©n biƯt lêi hai nh©n vËt anh Thµnh vµ anh Lª, nhí thĨ hiƯn t©m tr¹ng kh¸c nhau cđa tõng ng­êi.
Cơ thĨ:
+ Giäng anh Thµnh: chËm r·i, trÇm tÜnh,s ©u l¾ng, thĨ hiƯn sù suy nghÜ, tr¨n trë vỊ vËn n­íc. 
+ Giäng anh Lª: hå hëi, nhiƯt t×nh, thĨ hiƯn tÝnh c¸ch cđa mét cđa mét ng­êi cã tinh thÇn yªu n­íc.
 CÇn nhÊn giäng ë nh÷ng tõ ng÷: Sao l¹i th«i? Vµo Sµi Gßn lµm g×? Sao l¹i kh«ng? Kh«ng bao giê!...
H§2: HS ®äc nèi tiÕp 
- GV chia ®o¹n:3 ®o¹n 
— §1: Tõ ®Çu ®Õn vµo Sµi Gßn lµm g×?
— §2: TiÕp theo ë Sµi Gßn nµy n÷a.
— §3: phÇn cßn l¹i.
- Cho HS ®äc ®o¹n nèi tiÕp.
- H­íng dÉn HS luyƯn ®äc nh÷ng tõ ng÷ dƠ ®äc sai: ph¾c tuya, Sa-x¬-lu L«- ba, Phĩ L·ng Sa (GV viÕt trªn b¶ng líp).
H§3: H­íng dÉn HS ®äc c¶ bµi
- Cho HS ®äc chĩ gi¶i + gi¶i nghÜa tõ.
- Cho HS ®äc bµi.
- Mét HS ®äc 
- HS l¾ng nghe
- HS dïng bĩt ch× ®¸nh dÊu ®o¹n trong SGK
- HS ®äc nèi tiÕp ( 2lÇn).
- HS ®äc ng÷ khã. 
- 1 HS ®äc chĩ gi¶i. 
- 3 HS gi¶i nghÜa tõ (dùa vµo s¸ch gi¸o khoa).
- HS ®äc theo cỈp.
- 2 HS ®äc c¶ bµi ( HS lµm viƯc c¸ nh©n hoỈc nhãm.
3.T×m hiĨu bµi
* §o¹n 1:
 ? Anh Lª giĩp anh Thµnh viƯc g× ?Anh cã giĩp ®­ỵc kh«ng?
* §o¹n 2:
? Nh÷ng c©u nãi nµo cđa anh Thµnh cho thÊy anh lu«n nghÜ tíi d©n, tíi n­íc.
GV: Nh÷ng c©u nãi Êy thĨ hiƯn sù lo l¾ng cđa anh Thµnh vỊ d©n, vỊ n­íc.
? C©u nãi gi÷a anh Thµnh vµ anh Lª nhiỊu lĩc kh«ng ¨n nh©p víi nhau. H·y t×m nh÷ng chi tiÕt thĨ hiƯn ®iỊu ®ã vµ gi¶i thÝch vỊ sao vËy?
GV: C©u chuyƯn gi÷a ng­êi kh«ng ¨n nhËp víi nhau v× mçi ng­êi theo ®uỉi mét ý nghÜ kh¸c nhau. Anh Lª chØ nghÜ ®Õn c«ng ¨n viƯc lµm cđa b¹n, ®Õn cuéc sèng hµng ngµy, cßn anh Thµnh nghÜ dÕn viƯc cøu d©n, cøu n­íc
- HS ®äc thÇm phÇn giíi thiƯu nh©n vËt + c¶nh trÝ.
- Anh Lª giĩp anh Thµnh t×m viƯc lµm ë Sµi Gßn vµ anh ®· t×m ®­ỵc viƯc cho anh Thµnh.
C¸c c©u nãi ®ã lµ: 
• Chĩng ta lµ ®ång bµo. Cïng m¸u ®á da vµng víi nhau....kh«ng!
• V× anh víi t«i... chĩng ta lµ c«ng n­íc ViƯt ....
• Anh Lª gỈp anh Thµnh ®Ĩ b¸o tin ®· xin ®­ỵc viƯc lµm cho anh Thµnh. Anh Thµnh l¹i kh«ng nãi ®Õn chuyƯn ®ã. 
• Anh Thµnh l¹i kh«ng tr¶ lêi vµo c©u hái cđa anh Lª. Cơ thĨ:
 + Anh Lª hái: VËy anh vµo Sµi Gßn lµm g×? 
 + Anh Thµnh ®¸p anh häc tr­êng Sa-x¬-lu L«-ba...th× ...ê...anh lµ ng­êi n­íc nµo?
 + Anh Lª hái: Nh­ng t«i ch­a hiĨu v× sao...? Sµi Gßn nµy n÷a.
 + Anh Thµnh l¹i ®¸p: V× ®Ìn dÇu ta kh«ng s¸ng b»ng ®Ìn hoa k×.
4.§äc diƠn c¶m
- Cho häc sinh ®äc ph©n vai
( Giäng ®äc theo h­íng dÉn ë trªn)
- GV ®­a b¶ng phơ chÐp ®o¹n 1 ®Ĩ HS luyƯn ®äc
- GV ®äc mÉu
- Cho HS thi ®äc
- GV nhËn xÐt, khen nhãm ®äc hay.
- Mét HS ®äc lêi ng­êi dÉn chuyƯn, mét ®äc lêi anh Lª vµ mét ®äc lêi anh Thµnh.
- HS luyƯn ®äc theo h­íng dÉn GV
- HS ®äc theo nhãm
- 3 nhãm lªn thi ®äc
- Líp nhËn xÐt
5.Cđng cè, dỈn dß
?: Em h·y nªu ý nghÜa cđa trÝch ®o¹n kÞch.
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- DỈn HS vỊ nhµ häc l¹i bµi, ®äc tr­íc mµn 2 cđa vë kÞch ( trang 10)
- T©m tr¹ng day døt, tr¨m trë t×m con ®­êng cøu n­íc, cøu d©n cđa ng­êi thanh niªn NguyƠn TÊt Thµnh
Rút kinh nghiệm
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
To¸n
DiƯn tÝch h×nh thang
I. Mơc tiªu: 
	- Giĩp häc sinh: H×nh thµnh c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh thang.
	- Nhí vµ biÕt vËn dơng c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh thang ®Ĩ gi¶i c¸c bµi tËp cã liªn quan.
 - HS yêu thích mơn Tốn
II. §å dïng d¹y häc:
	- B¶ng phơ , h×nh thang ABC vµ tam gi¸c ADK
	- B×a kÐo, th­íc.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. ỉn ®Þnh:
	2. KiĨm tra: ? §Ỉc diĨm cđa h×nh thang.
	3. Bµi míi:	Giíi thiƯu bµi.
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
a) H×nh thµnh c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh thang.
- Gi¸o viªn h­íng dÉn häc sinh c¾t, ghÐp h×nh thao t¸c nh­n sgk (93)
- ? Häc sinh nªu nhËn xÐt vỊ diƯn tÝch h×nh thang ABCD vµ diƯn tÝch h×nh tam gi¸c ADK t¹o thµnh.
? Häc sinh tÝnh diƯn tÝch h×nh tam gi¸c ADK
+KÕt luËn: DiƯn tich h×nh thang b»ng tỉng ®é dµi 2 ®¸y nh©n víi chiỊu cao (cïng 1 ®¬n vÞ ®o) råi chia cho 2.
S lµ diƯn tÝch
a, b lµ ®é dµi c¸c c¹nh ®¸y.
h lµ chiỊu cao.
b) Thùc hµnh:
bµi 1: H­íng dÉn häc sinh lµm c¸ nh©n.
- Gi¸o viªn nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
Bµi 2: ? Häc sinh lµm c¸ nh©n.
- Gi¸o viªn ch÷a, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸.
Bµi 3: ? Häc sinh lµm c¸ nh©n.
- Gi¸o viªn chÊm, ch÷a.
- Häc sinh theo dâi.
- Häc sinh thùc hµnh c¾t ghÐp theo h­íng dÉn.
KÕt luËn: DiƯn tÝch h×nh thang ABCD = diƯn tÝch tam gi¸c ADk
SADK = 
Mµ = 
 = 
g DiƯn tÝch h×nh thang ABCD lµ: 
- Häc sinh nèi tiÕp nªu.
- Häc sinh lµm c¸ nh©n, ch÷a bµi.
a) DiƯn tÝch h×nh thang lµ:
 = 50 (cm2)
b) DiƯn tích h×nh thang lµ:
 = 84 (m2)
 §¸p sè: a) 50 cm2
 b) 84 cm2
- Häc sinh lµm c¸c nh©n, ®ỉi vë kiĨm tra:
a) DiƯn tÝch h×nh thang lµ:
 = 9 (cm2)
b) DiƯn tÝch h×nh thang lµ:
= 20 (cm2)
 §¸p sè: a) 9 cm2
 b) 20 cm2
- Häc sinh lµm c¸ nh©n, ch÷a b¶ng.
ChiỊu cao cđa h×nh thang lµ:
(110 + 90,2) : 2 = 100,1 (m)
DiƯn tÝch h×nh thang lµ:
 = 10020,01 (m2)
 §¸p sè: 10020,01 m2
	4. Cđng cè:	- HƯ thèng néi dung.
	- Liªn hƯ – nhËn xÐt.
	5. DỈn dß:	- Häc quy t¾c
	- Lµm bµi tËp
Rút kinh nghiệm
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thø ba ngµy 29 th¸ng 12 n¨m 2009
To¸n
LuyƯn tËp
I. Mơc tiªu: Giĩp häc sinh:
- RÌn kÜ n¨ng vËn dơng c«ng thøc tÝnh diƯn tÝch h×nh thang (kĨ c¶ h×nh thang vu«ng) trong c¸c t×nh huèng kh¸c nhau.
 - HS yêu thích mơn Tốn
II. §å dïng d¹y häc: 
	ChuÈn bÞ 1 sè b¶ng phơ.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
	1. ỉn ®Þnh:
	2. KiĨm tra bµi cị: 
- Gäi häc sinh lªn ch÷a bµi 3.
- NhËn xÐt, cho ®iĨm.
	3. Bµi míi:	
3.1. Giíi thiƯu bµi: 
Ho¹t ®éng cđa gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cđa häc sinh
3.2. Ho¹t ®éng 1: Lªn b¶ng
- Gäi 3 häc sinh lªn b¶ng.
- Lµm vë.
- NhËn xÐt, cho ®iĨm.
3.3. Ho¹t ®éng 2: Lµm nhãm
Tãm t¾t:
a = 120 m
b = 2/3 a
a - h = 5 m
Thưa ruéng: ? kg thãc.
- C¸c nhãm th¶o luËn vµ ®­a ra kÕt qu¶.
- NhËn xÐt, cho ®iĨm.
3.4. Ho¹t ®éng 3: 
Thi gi÷a 2 nhãm
1. §äc yªu cÇu bµi 1.
a) Diªn tÝch h×nh thang lµ:
(14 + 6) x 7 : 2= 70 (cm2)
b) DiƯn tÝch h×nh thang lµ:
: 2 = 
c) DiƯn tÝch h×nh thang lµ:
(2,8 + 1,8) x 0,5 : 2 = 0,46 (m2)
2. §äc yªu cÇu bµi 2.
Gi¶i
§¸y bÐ cđa h×nh thang lµ:
120 x = 80 (m)
ChiỊu cao cđa h×nh thang lµ:
80 – 5 = 75 (m)
DiƯn tÝch h×nh thang lµ:
(80 + 120) x 75 : 2 = 7500 (m2)
Thưa ruéng thu ®­ỵc sè tiỊn lµ:
7500 : 100 x 64,5 = 4837,5 (kg)
 §¸p sè: 4837,5 kg thãc.
- §äc yªu cÇu bµi 3.
a) §
b) §
	4. Cđng cè- dỈn dß:
- Nh¾c l¹i néi dung bµi.
- NhËn xÐt giê.
- ChuÈn bÞ bµi sau.
 Rút kinh nghiệm
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Luyện từ và câ
CÂU GHÉP 
I-Mục tiêu :
-Kiến thức: Hs nắm được khái niệm câu ghép ở mức độ đơn giản .
-Kĩ năng: HS nhận biết được câu ghép trong đoạn văn, xác định được các vế câu trong câu ghép ; đặt được câu ghép .
-Thái độ : Giáo dục Hs yêu quý tiếng Việt .
II-Đồ dùng dạy học :
	-Bảng phụ ghi sẵn đoạn văn ở mục I + Nội dung BT3 , để Hướng dẫn HS nhận xét .
III-Các hoạt động dạy học:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1-Ổn định tổ chức : 
2- Kiểm tra :
-Kiểm tra đồ dùng học tập của HS .
-Gv nhận xét 
3 -Bài mới :
a-Giới thiệu bài : Câu ghép
b- Hình thành khái niệm :
-Gv Hướng dẫn HS nắm bài .
-Gọi 2 HS đọc toàn bộ nội dung bài tập
+ Đánh số thứ tự các câu trong đoạn văn, xác định CN -VN trong từng câu .
-Hướng dẫn HS đặt câu hỏi Ai ? Con gì ? Cái gì ? ( tìm CN ) , Làm gì ? Thế nào ? ( tìm VN) .
-Chữa b ... 
+ Bµi to¸n cho biÕt b¸nh xe « t« cã ®­êng kÝnh lµ 0,75m vµ yªu cÇu chĩng ta tÝnh chu vi cđa b¸nh xe ®ã.
+ B¸nh xe « t« cã h×nh trßn.
+ B¸nh xe « t« cã h×nh trßn nªn chu vi b¸nh xe cịng chÝnh lµ chu vi cđa h×nh trßn cã ®­êng kÝnh lµ 0,75m.
- HS lµm bµi vµo vë bµi tËp, sau ®ã 1 HS ®äc bµi lµm cđa m×nh tr­íc líp ®Ĩ ch÷a bµi
Rút kinh nghiệm
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tập làm văn
LUYỆN TẬP TẢ NGƯỜI
( Dựng đoạn kết bài )
I- Mục đích yêu cầu :
1 . Củng cố kiến thức về đoạn văn kết bài .
2 . Viết được một đoạn văn kết bài cho bài văn tả người theo 2 kiểu : Mở rộng và không mở rộng .
II - Hoạt động dạy và học :
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
1-Ổn định tổ chức :
2- Kiểm tra bài cũ : 
-Cho 2HS đọc lại đoạn mở bài đã học tiết trước .
- Nhận xét.
3- Bài mới :
a-Giới thiệu bài :
 - Tiêt học này , các em sẽ luyện tập viết đoạn kết bài . Đây là kiến thức các em đã học từ lớp 4.
b-Hướng dẫn HS luyện tập:
* Bài tập 1:
 -GV cho HS đọc nội dung của bài tập 1.
-Cho HS đọc thầm lại 2 đoạn văn và chỉ ra sự khác nhau của 2 cách kết bài của đoạn a và kết bài của đoạn b .
-Cho HS làm bài và trình bày kết quả .
GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng .
* Bài tập 2 :
-Cho HS đọc yêu cầu của bài và đọc lại 4 đề văn ở bài tập 2 tiết luyện tập tả người (tiết dựng đoạn mở bài )
-Giúp HS hiểu được yêu cầu của đề bài .
-Cho HS nêu đề bài mà em chọn .
-Cho HS viết các đoạn kết bài .
-Gọi 2HS lên bảng trình bày.
 -Cho HS trình bày bài làm .
-GV nhận xét, chấm điểm .
-GV nhận xét, bổ sung hoàn thiện cách kết bài .
4- Củng cố dặn dò :
-Gọi 2 HS nhắc lại kiến thức 2 kiểu kết bài tả người 
-Nhận xét tiết học .
-Về nhà hoàn chỉnh đoạn văn kếtbài , chuẩn bị viết bài văn tả người .
- Hát một bài 
-2 HS lần lượt đọc .
-HS lắng nghe.
* Bài tập 1
-HS 1 đọc , lớp đọc thầm .
-HS làm việc cá nhân , HS trình bày kết quả.
-Lớp nhận xét .
* Bài tập 2
-1HS đọc . cả lớp đọc thầm SGK .
-HS lần lượt nêu .
-HS làm việc cá nhân, 2 HS làm bài trên bảng.
-HS lần lượt đọc đoạn kết bài .
-Lớp nhận xét .
- 2HS nhắc lại .
-HS lắng nghe .
Rút kinh nghiệm
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 Địa lí
CHÂU Á
I- Mục tiêu : Học xong bài này, HS:
	 - Nhớ tên các châu lục, đại dương.
	 - Biết dựa vào lược đồ hoặc bản đồ nêu được vị trí địa lí, giới hạn của châu Á.
	 - Nhận biết độ lớn và sự đa dạng của thiên nhiên châu Á.
	 - Đọc được tên các dãy núi cao, đồng bằng lớn của châu Á.
- Nêu được một số cảnh thiên nhiên của châu Á và nhận biết chúng thuộc khu vực nào của châu Á.
II- Đồ dùng dạy học :
 	 - Quả Địa cầu.
	 - Bản đồ Tự nhiên châu Á
III- Các hoạt động dạy học chủ yếu :
Hoạt động giáo viên
Hoạt động học sinh
1- Ổn định lớp :
2-Kiểm tra bài cũ: 
-Nhận xét bài kiểm tra.
3 - Bài mới : 
 a - Giới thiệu bài : “ Châu Á “
b- Hoạt động :
* Vị trí địa lí và giới hạn . 
HĐ 1 :.(làm việctheo nhóm 3)
- Yêu cầu HS:
 + Quan sát hình 1, cho biết tên các châu lục và đại dương trên Trái đất .
-Theo dõi và giúp HS hoàn thiện câu trả lời .
 Kết luận : Châu Á nằm ở bán cầu Bắc ; có ba phía giáp biển và đại dương .
HĐ2: (làm việc theo cặp)
-Yêu cầu HS dựa vào bảng số liệu về diện tích các châu và câu hỏi hướng dẫn trong SGK để nhận biết châu Á có diện tích như thế nào so với các châu lục khác.
-Gọi HS trình bày ý kiến.
 -Giúp HS hoàn thiện các ý của câu trả lời .
Kết luận: Châu Á có diện tích lớn nhất trong các châu lục trên thế giới .
 * Đặc điểm tự nhiên .
HĐ3: (làm việc cá nhân sau đó làm việc nhóm)
 - Cho HS quan sát hình 3, sử dụng phần chú giải để nhận biết các khu vực của châu Á, yêu cầu 2 hoặc 3 HS đọc tên các khu vực được ghi trên lược đồ. Sau đó cho HS nêu tên theo kí hiệu a, b, c, d, e của hình 2, rồi tìm chữ ghi tương ứng ở các khu vực trên hình 3 .
 - Sau khi HS đã tìm được đủ 5 chữ, yêu cầu HS trong nhóm kiểm tra lẫn nhau để đảm bảo tìm đúng a, b, c, d, e tương ứng với cảnh thiên nhiên ở các khu vực nêu trên.
- Gọi 2 HS giỏi mô tả một trong những cảnh thiên nhiên đó . 
 Khu vực Tây Nam Á chủ yếu có núi và sa mạc .
-Yêu cầu 1-2 HS nhắc lại tên các cảnh thiên nhiên và nhận xét về sự đa dạng của thiên nhiên châu Á .
 HĐ4 : (làm việc cá nhân và cả lớp)
- Yêu cầu HS sử dụng hình 3, nhận biết kí hiệu núi, đồng bằng và ghi lại tên chúng ra giấy ; đọc thầm tên các dãy núi và đồng bằng .
-Cho 2 hoặc 3 HS đọc tên các dãy núi, đồng bằng đã ghi chép. 
-Nhận xét ý kiến của HS và bổ sung thêm các ý khái quát về tự nhiên châu Á.
 Kết luận : Châu Á có nhiều dãy núi và đồng bằng lớn. Núi và cao nguyên chiếm phần lớn diện tích .
4 - Củng cố :
 + Dựa vào quả Địa cầu và hình 1, em hãy cho biết vị trí địa lí, giới hạn của châu Á ?.
 + Dựa vào bài học và vốn hiểu biết, hãy kể tên một số cảnh thiên nhiên của châu Á ?
5 - Nhận xét – dặn dò : 
 - Nhận xét tiết học .
 -Bài sau : “ Châu Á (tt) 
- hát một bài 
-HS nghe.
+ Châu lục : Châu Mĩ, châu Aâu, châu Phi, châu Á, châu Đại Dương , châu Nam Cực .
+ Đại dương : Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Aán Độ Dương, Bắc Băng Dương. 
- HS làm việc với SGK .
+Diện tích Châu Á lớn nhất trong sáu châu lục. Gấp 5lần diện tích châu đại dương, hơn 4 lần diện tích châu Âu, hơn 3 lần diện tích châu Nam cực.
- HS làm việc theo yêu cầu của GV:
 a) Vịnh biển (Nhật Bản) ở khu vực Đông Á
 b)Bán hoang mạc (Ca-dắc-xtan) ở khu vực Trung Á .
 c) Đông bằng (đảo Ba-li, In-đô-nê-xi-a) ở khu vực Đông Nam Á.
 d) Rừng tai-ga (LB.Nga) ở khu vực Bắc Á .
 đ) Dãy núi Hi-ma-ly-a (Nê-pan) ở Nam Á .
- Kiểm tra lẫn nhau.
-2 HS giỏi mô tả, HS khác theo dõi.
- Trình bày.
+Các dãy núi lớn ở châu Á: Dãy U-ran, một phần của dãy thiên-sơn, Dãy cáp-ca, Dãy côn-Luân, Dãy Hy ma-lay-a. Các đồng bằng lớn: Tây Xi-bia, Lưỡng Hà, Aán Hằng, sông Mê-kông.
- 1-2 HS nhắc lại .
-HS trả lời.
-HS nghe .
 Rút kinh nghiệm
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sinh ho¹t líp
 Tuần 19
I. Mơc tiªu:
 - HS thÊy ®­ỵc nh÷ng ­u, khuyÕt ®iĨm cđa líp trong tuÇn qua.
 - §Ị ra ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng trong tuÇn tíi.
 - Gi¸o dơc häc sinh cã ý thøc häc tËp, rÌn luyƯn ®éi viªn.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1- KiĨm ®iĨm nỊ nÕp, ho¹t ®éng tuÇn qua:
 - Líp tr­ëng tỉ chøc cho líp th¶o luËn theo tỉ vỊ ­u khuyÕt ®iĨm c¸c ho¹t ®éng cđa líp trong tuÇn. 
 - Tỉ tr­ëng b¸o c¸o kÕt qu¶ cđa tỉ.
 - Líp tr­ëng lªn nhËn xÐt vỊ ho¹t ®éng cđa líp trong tuÇn vỊ c¸c mỈt: 
+ §¹o ®øc:
 + Häc tËp:
 + VƯ sinh:
 + ViƯc thùc hiƯn luËt an toµn giao th«ng.
 + ý thøc phßng dÞch cĩm A( H1N1)
 + Ho¹t ®éng ngoµi giê, v¨n nghƯ chµo mõng ngµy 20 -11
 - ý kiÕn cđa c¸c thµnh viªn trong líp.
 2- GV nhËn xÐt c¸c mỈt ho¹t ®éng cđa HS trong tuÇn:
* ­u ®iĨm:
* Tån t¹i:
* Tuyªn d­¬ng c¸c tËp thĨ , c¸c c¸ nh©n ®¹t thµnh tÝch tèt.
- TËp thĨ tỉ 
- C¸c c¸ nh©n: 
2- Ph­¬ng h­íng ho¹t ®éng tuÇn sau:
 - Duy tr× tèt nỊ nÕp ra vµo líp. 
 - Duy tr× ho¹t ®éng ngoµi giê lªn líp. §Èy m¹nh phong trµo thi ®ua häc tËp chµo mõng hội giảng mùa xuân
 - N©ng cao ý thøc tËp luyƯn c¸c ho¹t ®éng gi÷a giê.
 - TiÕp tơc thùc hiƯn c¸c biƯn ph¸p phßng bƯnh cĩm 
 - Tỉ chøc lµm vƯ sinh tr­êng líp. VƯ sinh c¸ nh©n trong nh÷ng ngµy ®éng l¹nh 
* DỈn dß:- Thùc hiƯn tèt c¸c néi dung
	Kiểm tra của ban giám hiệu
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docTuần 19.doc