Giáo án Thể dục khối 5 - Tuần 19

Giáo án Thể dục khối 5 - Tuần 19

 Ôn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu thực hiện động tác TỰơng đối chính xác .

Trò chơi . Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động .

II\-Đồ dùng dạy học:

GV: Chuẩn bị 1 còi,kẻ hình tam giác cho trò chơi.

 HS: Trang phục gọn gàng.

III\-Các hoạt động dạy – học:

 Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập.hát

 KTBC:(3’) thực hiện 8 động tác. GV nhận xét tuyên dương.

 Bài mới:(22’)

a/-GT bài: thể dục RLTTCB, trò chơi :”đua ngựa,lò cò tiếp sức.”

b/-Các hoạt động :

 

doc 40 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 27/06/2017 Lượt xem 91Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục khối 5 - Tuần 19", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN:19 TIẾT:1
BÀI 37: ĐI ĐỀU,TRÒ CHƠI:“ĐUA NGỰA” 
VÀ “ LÒ CÒ TIẾP SỨC”
Ngày soạn: 28/12/2011 Ngày dạy: 03/01/2012
I\-Mục tiêu:
	ÄÔn đi đều và đổi chân khi đi đều sai nhịp. Yêu cầu thực hiện động tác TỰơng đối chính xác . 
ÄTrò chơi . Yêu cầu biết cách chơi và tham gia chơi tương đối chủ động .
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi,kẻ hình tam giác cho trò chơi.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập.hát
KTBC:(3’) thực hiện 8 động tác. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài: thể dục RLTTCB, trò chơi :”đua ngựa,lò cò tiếp sức.”
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
12’
10’
Hoạt động 1: Đi đều
- mục tiêu: hs nắm KT và thực hiện được động tác
- Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Hoạt động 2: trò chơi “chạy theo hình tam giác“
- Mục tiêu:Tham gia trò chơi nhiệt tình, đúng luật.
- Tiến hành:
 - Nhắc lại cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát,làm trọng tài.
- Quan sát
- TỰøng nhóm 3-4 HS thực hiện lại động tác. 
- Các tổ tập theo đội hình hàng dọc(theo dòng nước chảy)
- Lắng nghe
- Ngồi nghe gv phổ biến luật chơi
- Cả lớp chơi thử. 
- Chơi chính thức.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp : ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
..
TUẦN:19 TIẾT:2
BÀI 38: THỂ DỤCRLTTCB: TUNG VÀ BẮT BÓNG, NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN,TRÒ CHƠI“BÓNG CHUYỀN SÁU “
Ngày soạn: 29/12/2011 Ngày dạy: 04/01/2012
I\-Mục tiêu:
ÄÔn Đi đều đổi chân khi đi đều sai nhịp. Thực hiện được động tác đi đều, cách đổi chân khi đi đều sai nhịp
Tung và bắt bóng. Biết cách tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng 1 tay bắt bóng bằng hai tay. 
ÄTrò chơi “Bóng chuyền sáu” .Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi .
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi,kẻ hình tam giác cho trò chơi.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập.hát
KTBC:(3’) thực hiện 8 động tác. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài: thể dục RLTTCB, trò chơi :”. Bóng chuyền sáu”
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
12’
10’
Hoạt động 1: thể dục rlttcb: đi đều đổi chân khi đi đều sai nhịp, tung và bắt bóng, nhảy dây kiểu chụm hai chân, 
- Mục tiêu: Biết cách tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng 1 tay bắt bóng bằng hai tay,Thực hiện được động tác đi đều, cách đổi chân khi đi đều sai nhịp
 - Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Hoạt động 2: trò chơi “Bóng chuyền sáu “
- Mục tiêu:Tham gia trò chơi nhiệt tình, đúng luật.
- Tiến hành:
 - Nhắc lại cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát,làm trọng tài.
- Quan saùt
- TÖÏøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
- Caùc toå taäp theo ñoäi hình haøng doïc(theo doøng nöôùc chaûy)
- Laéng nghe
- Ngoài nghe gv phoå bieán luaät chôi
- Caû lôùp chôi thöû. 
- Chôi chính thöùc.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp : ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
..
TUẦN:20 TIẾT:1
BÀI 39: THỂ DỤCRLTTCB: TUNG VÀ BẮT BÓNG, NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN,TRÒ CHƠI“BÓNG CHUYỀN SÁU “
Ngày soạn: 03/01/2012 Ngày dạy: 10/01/2012
I\-Mục tiêu:
ÄÔn Tung và bắt bóng. Biết cách tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng 1 tay bắt bóng bằng hai tay. 
Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.
ÄTrò chơi “Bóng chuyền sáu” .Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi 
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi,kẻ hình tam giác cho trò chơi.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(3’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập.hát
KTBC:(3’) thực hiện 8 động tác. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài: thể dục RLTTCB, trò chơi :”. Bóng chuyền sáu”
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
12’
10’
Hoạt động 1: thể dục rlttcb: tung và bắt bóng, nhảy dây kiểu chụm hai chân
- Mục tiêu: Biết cách tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng 1 tay bắt bóng bằng hai tay. 
Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân
- Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Hoạt động 2: trò chơi “Bóng chuyền sáu “
- Mục tiêu:Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi 
- Tiến hành:
 - Nhắc lại cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát,làm trọng tài.
- Quan saùt
- TÖÏøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
- Caùc toå taäp theo ñoäi hình haøng doïc(theo doøng nöôùc chaûy)
- Laéng nghe
- Ngoài nghe gv phoå bieán luaät chôi
- Caû lôùp chôi thöû. 
- Chôi chính thöùc.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp : ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
..
TUẦN:20 TIẾT:2
BÀI 40: THỂ DỤCRLTTCB: TUNG VÀ BẮT BÓNG, NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN,TRÒ CHƠI“BÓNG CHUYỀN SÁU “
Ngày soạn: 03/01/2012 Ngày dạy: 10/01/2012
I\-Mục tiêu:
ÄÔn Tung và bắt bóng. Biết cách tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng 1 tay bắt bóng bằng hai tay. 
Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.
ÄTrò chơi “Bóng chuyền sáu”.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi 
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi,kẻ hình tam giác cho trò chơi.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập.hát
KTBC:(3’) thực hiện 8 động tác. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài: thể dục RLTTCB, trò chơi :”. Bóng chuyền sáu”
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
12’
10’
Hoạt động 1: thể dục rlttcb: tung và bắt bóng, nhảy dây kiểu chụm hai chân
- Mục tiêu:Biết cách tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng 1 tay bắt bóng bằng hai tay. Nhảy dây kiểu chụm hai chân. Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.
- Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Hoạt động 2: trò chơi “Bóng chuyền sáu “
- Mục tiêu:Tham gia trò chơi nhiệt tình, đúng luật.
- Tiến hành:
 - Nhắc lại cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát,làm trọng tài.
- Quan saùt
- TÖÏøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
- Caùc toå taäp theo ñoäi hình haøng doïc(theo doøng nöôùc chaûy)
- Laéng nghe
- Ngoài nghe gv phoå bieán luaät chôi
- Caû lôùp chôi thöû. 
- Chôi chính thöùc.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp : ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
..
TUẦN:21 TIẾT:1
BÀI 42: TUNG VÀ BẮT BÓNG, NHẢY DÂY - BẬT CAO
Ngày soạn: 24/01/2012 Ngày dạy:31/01/2012
I\-Mục tiêu:
ÄNhảy dây cá nhân kiểu chân trươc chân sau, ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2,3 người. Thực hiện được động tác tung và bắt bóng theo nhom hai ba người, thực hiện đươc nhảy dây kiểu chân trươc chân sau.
ÄTrò chơi “Bóng chuyền sáu” .Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
ÄLàm quen động tác bật cao.Bước đầu thực hiện được động tác bật cao
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi,băng ghế để chơi trò chơi thăng bằng.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,haut.
KTBC:(3’) thực hiện nhảy dây cá nhân kiểu chụm hai chân. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài: ôn nhảy dây, trò chơi :”Đi qua cầu.”
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
5’’
5’’
6’
6’
Hoạt động 1: Nhảy dây cá nhân chân trước chân sau
- Mục tiêu: thực hiện đươc nhảy dây kiểu chân trươc chân sau.
- Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
- Chia tổ tập luyện
-Nhận xét
Hoạt động 2: tung và bắt bóng
- Mục tiêu: hs nắm KT và thực hiện được động tác
- Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
- Chia tổ tập luyện
-Nhận xét
Hoạt động 3: bật cao
- Mục tiêu: hs nắm KT và thực hiện được động tác
- Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
- Chia tổ tập luyện
-Nhận xét
- Hoạt động 3: trò chơi “bóng chuyền sáu”
- Mục tiêu:Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
- Tiến hành:
 - Nhắc lại cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài.
- Quan sát
- TỰøng nhóm 3-4 HS thực hiện lại động tác. 
- Các tổ tập theo đội hình hàng ngang.
- Lắng nghe
- Quan sát
- TỰøng nhóm 3-4 HS thực hiện lại động tác. 
- Các tổ tập theo đội hình hàng ngang.
- Lắng nghe
- Quan sát
- Thực hiện động tác
- Tập luyện theo sự chỉ huy của tổ trưởng
- Lắng nghe
Ngồi nghe gv phổ biến luật chơi
- Cả lớp chơi thử. 
- Chơi chính thức.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:21 TIẾT:2
BÀI 42: NHẢY DÂY KIỂU CHÂN TRƯƠC CHÂN SAU,
TRÒ CHƠI“TRỒNG NỤ, TRÔNG HOA “
Ngày soạn: 25/01/2012 Ngày dạy:01/02/2012
I\-Mục tiêu:
	KT:
 Ä Ôn tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người, bật cao.
Ä Nhảy dây cá nhân kiểu chân chân trước chân sau .
ÄTrò chơi “trông nụ trồng hoa” .Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi 
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, băng ghế để chơi trò chơi  ...  sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:26 TIẾT:1
BÀI 51: MỘT SỐ BÀI TẬP RLTTCB
 TRÒ CHƠI:“TRAO TÍN GẬY”
Ngày soạn: 28/02/2012 Ngày dạy:06/03/2012
I\-Mục tiêu:
	ÄTâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
 ÄTrò chơi “ Trao tín gậy”.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi 
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, hát.
KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài: nhảy dây chân trước chân sau, tung bóng bằng một tay bắt bóng bằng hai tay, tung bóng và bắt bóng theo nhóm hai người,ba người, trò chơi : “ Trao tín gậy”
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
14’
8’
Hoạt động 1: Tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân
Mục tiêu: Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
 -Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Hoạt động 2: trò chơi “ Trao tín gậy” 
- Mục tiêu: Tham gia trò chơi nhiệt tình, đúng luật.
- Tiến hành:
 - Hướng dẫn cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài.
- Quan sát
- TỰøng nhóm 3-4 HS thực hiện lại động tác. 
 - Lắng nghe 
- Ngồi nghe gv phổ biến luật chơi.
- Cả lớp chơi thử. 
- Chơi chính thức.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:26 TIẾT:2
BÀI 52:MÔN THỂ THAO TỰÏ CHỌN
 TRÒ CHƠI:“TRAO TÍN GẬY”
Ngày soạn: 29/02/2012 Ngày dạy:07/03/2012
I\-Mục tiêu:
	ÄTâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
	ÄTrò chơi “Trao tín gậy”.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi 
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài: nhảy dây chân trước chân sau, tung bóng bằng một tay bắt bóng bằng hai tay, tung bóng và bắt bóng theo nhóm hai người,ba người, trò chơi :”trao tín gậy”
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
14’
8’
Hoạt động 1: Tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân
Mục tiêu: Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
 -Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Hoạt động 2: trò chơi “trao tín gậy” 
- Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
- Tiến hành:
 - Hướng dẫn cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài.
- Quan sát
- TỰøng nhóm 3-4 HS thực hiện lại động tác. 
 - Lắng nghe 
- Ngồi nghe gv phổ biến luật chơi.
- Cả lớp chơi thử. 
- Chơi chính thức.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:27 TIẾT:1
BÀI 53:MÔN THỂ THAO TỰÏ CHỌN
 TRÒ CHƠI:“ DẪN BONGÙ“
Ngày soạn: 06/03/2012 Ngày dạy: 13/03/2012
I\-Mục tiêu:
	ÄTâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
	ÄTrò chơi “dẫn bongù”.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi 
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài: nhảy dây chân trước chân sau, tung bóng bằng một tay bắt bóng bằng hai tay, tung bóng và bắt bóng theo nhóm hai người,ba người, trò chơi “dẫn bongù”.
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
14’
8’
Hoạt động 1: Tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân
Mục tiêu: Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
 -Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Hoạt động 2: trò chơi “dẫn bongù”
- Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
- Tiến hành:
 - Hướng dẫn cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài.
- Quan saùt
- TÖÏøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe 
- Ngoài nghe gv phoå bieán luaät chôi.
- Caû lôùp chôi thöû. 
- Chôi chính thöùc.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:27 TIẾT:2
BÀI 54: MÔN THỂ THAO TỰ CHỌN
 TRÒ CHƠI:“ DẪN BÓNG”
Ngày soạn: 07/03/2012 Ngày dạy: 14/03/2012
I\-Mục tiêu:
	ÄTâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
	ÄTrò chơi “Dẫn bóng”. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài:, trò chơi “dẫn bongù”. Tâng cầu bằng đúi, một số động tác bổ trợ n em bóng
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
14’
8’
Hoạt động 1: Tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân
Mục tiêu: Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
-Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Hoạt động 2: trò chơi “dẫn bóng”
- Mục tiêu:Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 
- Tiến hành:
 - Hướng dẫn cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài.
- Quan saùt
- TÖÏøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe 
- Ngoài nghe gv phoå bieán luaät chôi.
- Caû lôùp chôi thöû. 
- Chôi chính thöùc.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:28 TIẾT:1
BÀI 55: MÔN TỰ CHỌN
 TRÒ CHƠI:“ DẪN BÓNG”
Ngày soạn: 13/03/2012 Ngày dạy: 20/03/2012 
I\-Mục tiêu:
	ÄTâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
	Trò chơi :”Dẫn bóng”.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài:, trò chơi “dẫn bongù”. Tâng cầu bằng đúi, một số động tác bổ trợ n em bóng
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
14’
8’
Hoạt động 1: Tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân
Mục tiêu: Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
-Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Hoạt động 2: trò chơi “dẫn bongù”
- Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 
- Tiến hành:
 - Hướng dẫn cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài.
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe 
- Ngoài nghe gv phoå bieán luaät chôi.
- Caû lôùp chôi thöû. 
- Chôi chính thöùc.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:28 TIẾT:2
BÀI 56: MÔN TỰ CHỌN
 TRÒ CHƠI:“ TRAO TÍN GẬY”
Ngày soạn: 14/03/2012 Ngày dạy: 21/03/2012 
I\-Mục tiêu:
	ÄTâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
	Trò chơi :”Trao tín gậy”.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài:, trò chơi “Trao tín gậy”. Tâng cầu bằng đúi, một số động tác bổ trợ n em bóng
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 14’
8’
Hoạt động 1: Tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân
Mục tiêu: Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
-Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Hoạt động 2: trò chơi “Trao tín gậy”
- Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
- Tiến hành:
 - Hướng dẫn cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài.
- Quan sát
- Từng nhóm 3-4 HS thực hiện lại động tác. 
 - Lắng nghe 
- Ngồi nghe gv phổ biến luật chơi.
- Cả lớp chơi thử. 
- Chơi chính thức.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docTHE DUC 5 T1928.doc