Giáo án Thể dục khối 5 - Tuần 29 đến tuần 35

Giáo án Thể dục khối 5 - Tuần 29 đến tuần 35

I\-Mục tiêu:

 Tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.

 Nhảy đúng nhảy nhanh.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.

II\-Đồ dùng dạy học:

GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.

 HS: Trang phục gọn gàng.

III\-Các hoạt động dạy – học:

 Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.

Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.

 KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV nhận xét tuyên dương.

 Bài mới:(22’)

a/-GT bài:, Nhảy dây. Tâng cầu bằng đúi, một số động tác bổ trợ n em bóng

b/-Các hoạt động :

 

doc 28 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 27/06/2017 Lượt xem 118Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Thể dục khối 5 - Tuần 29 đến tuần 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN:29 TIẾT:1
BÀI 57: MÔN TỰ CHỌN
 TRÒ CHƠI:“ NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH”
Ngày soạn: 27/03/2012 . Ngày dạy: 03/04/2012 
I\-Mục tiêu:
	ÄTâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
	Nhảy đúng nhảy nhanh.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài:, Nhảy dây. Tâng cầu bằng đúi, một số động tác bổ trợ n em bóng
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
14’
8’
Hoạt động 1: Tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân
Mục tiêu: Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
-Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Hoạt động 2: Nhảy đúng nhảy nhanh
- Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
 - Tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe 
- Ngoài nghe gv phoå bieán luaät chôi.
- Caû lôùp chôi thöû. 
- Chôi chính thöùc. 
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:29 TIẾT:2
BÀI 58: MÔN TỰ CHỌN
 TRÒ CHƠI:“ NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH”
Ngày soạn: 28/03/2012 . Ngày dạy: 04/04/2012 
I\-Mục tiêu:
	ÄTâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
	Nhảy đúng nhảy nhanh.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài:, Nhảy dây. Tâng cầu bằng đúi, một số động tác bổ trợ n em bóng
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 14’
8’
Hoạt động 1: Tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân
Mục tiêu: Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
-Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Hoạt động 2: Nhảy đúng nhảy nhanh.
- Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 
 - Tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe 
- Ngoài nghe gv phoå bieán luaät chôi.
- Caû lôùp chôi thöû. 
- Chôi chính thöùc.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:30 TIẾT:1
BÀI 59: MÔN TỰ CHỌN
 TRÒ CHƠI:“ LÒ CÒ TIẾP SỨC”
Ngày soạn: 03/04/2012 . Ngày dạy: 10/04/2012 
I\-Mục tiêu:
	ÄTâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
	Trò chơi:”Lò cò tiếp sức”.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài:, Nhảy dây. Tâng cầu bằng đúi, một số động tác bổ trợ n em bóng
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 14’
8’
Hoạt động 1: Tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân
Mục tiêu: Thực hiện được động tác tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
-Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Hoạt động 2: trò chơi”Lò cò tiếp sức”.
- Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 
 - Tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Quan sát
- Từng nhóm 3-4 HS thực hiện lại động tác. 
 - Lắng nghe 
- Ngồi nghe gv phổ biến luật chơi.
- Cả lớp chơi thử. 
- Chơi chính thức.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:30 TIẾT:2
BÀI 60: MÔN TỰ CHỌN
 TRÒ CHƠI:“ KIỆU NGƯỜI”
Ngày soạn: 04/04/2012 . Ngày dạy: 11/04/2012 
I\-Mục tiêu:
	ÄTâng cầu bằng đùi, một số động tác bổ trợ ném bóng. Trò chơi: “kiệu người”
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài:Trò chơi”kiệu người”. Tâng cầu bằng đúi, một số động tác bổ trợ n em bóng
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
14’
8’
Hoạt động 1: Tâng cầu bằng đúi hoặc một số động tác bổ trợ nem bóng
-Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Hoạt động 2: trò chơi:”kiệu người”
- Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. .
 - Tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe 
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe 
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:31 TIẾT:1
BÀI 61: MÔN TỰ CHỌN
 TRÒ CHƠI:“ NHẢY Ô TIẾP SỨC”
Ngày soạn: 10/04/2012 . Ngày dạy: 17/04/2012 
I\-Mục tiêu:
	ÄTâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.Thực hiện được động tác tâng và phát cầu bằng mu bàn chân.
	Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức”. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi.
 HS: Trang phục gọn gàng, cầu tua(cầu lông vịt)
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) tâng cầu bằng đùi. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài:Trò chơi” nhảy dây tập thể”. Tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm hai người.
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 14’
8’
Hoạt động 1: Tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
- Mục tiêu: Thực hiện được động tác tâng và phát cầu bằng mu bàn chân.
Cách tiến hành:
-Làm mẫu lại động tác. 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Hoạt động 2: trò chơi:” Nhảy ô tiếp sức”
- Mục tiêu:Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 
 - Tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
- Hướng dẫn cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài.
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe 
 - Thöïc hieän ñoäng taùc theo ñoäi hình haøng ngang.
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe 
 - Caû lôùp chôi thöû. 
- Chôi chính thöùc.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:31 TIẾT:2
BÀI 62: MÔN TỰ CHỌN
 TRÒ CHƠI:“ CHUYỂN ĐỒ VẬT”
Ngày soạn: 11/04/2012 . Ngày dạy: 18/04/2012 
I\-Mục tiêu:
	ÄTâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân. Thực hiện được động tác tâng và phát cầu bằng mu bàn chân.
	Trò chơi: “Chuyển đồ vật”. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi.
 HS: Trang phục gọn gàng, cầu tua(cầu lông vịt)
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, hát.
KTBC:(3’) tâng cầu bằng đùi. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài:Trò chơi” nhảy dây tập thể”. Tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm hai người.
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
 14’
8’
Hoạt động 1: Tâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân.
- Mục tiêu: Thực hiện được động tác tâng và phát cầu bằng mu bàn chân.
Cách tiến hành:
-Làm mẫu lại động tác. 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Hoạt động 2: trò chơi:”Chuyển đồ vật ”
- Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 
 - Tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
- Hướng dẫn cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài.
- Quan sát
- Từng nhóm 3-4 HS thực hiện lại động tác. 
 - Lắng nghe 
 - Thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang.
- Quan sát
- Từng nhóm 3-4 HS thực hiện lại động tác. 
 - Lắng nghe 
 - Cả lớp chơi thử. 
- Chơi chính thức.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:32 TIẾT:1
BÀI 63: MÔN TỰÏ CHỌN
 TRÒ CHƠI:“ LĂN BÓNG BẰNG TAY”
Ngày soạn: 17/04/2012 . Ngày dạy: 24/04/2012 
I\-Mục tiêu:
	ÄTâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm hai người.
	Trò chơi: “Lăn bóng bằng tay”.Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi. 
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi.
 HS: Trang phục gọn gàng, cầu tua (cầu lông vịt)
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, hát.
KTBC:(3’) tâng cầu bằng đùi. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
	a/-GT bài:Trò chơi” Dẫn bóng”. Tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm hai người.
	b/-Các hoạt  ... :
-Làm mẫu lại động tác. 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Hoạt động 3: trò chơi:” Dẫn bóng”
- Mục tiêu:Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
 - Tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
- Hướng dẫn cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài.
- Quan sát
- Từng nhóm 3-4 HS thực hiện lại động tác. 
 - Lắng nghe 
 - Thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang.
- Quan sát
- Từng nhóm 3-4 HS thực hiện lại động tác. 
 - Lắng nghe 
 - Cả lớp chơi thử. 
- Chơi chính thức.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:33 TIẾT:1
BÀI 65: MÔN TỰ CHỌN
 TRÒ CHƠI:“ DẪN BÓNG”
Ngày soạn: 24/04/2012 . Ngày dạy: 01/05/2012 
I\-Mục tiêu:
	ÄTâng cầu phát cầu bằng mu bàn chân. Thực hiện được động tác tâng cầu và phát cầu.
	Trò chơi:”dẫn bóng”.Biết lăn bóng , biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi.
 HS: Trang phục gọn gàng, cầu tua (cầu lông vịt)
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, hát.
KTBC:(3’) tâng cầu bằng đùi. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài:Trò chơi” nhảy dây”. Tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm hai người.
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
12’
10’
Hoạt động 1: phát cầu- chuyền cầu theo nhóm hai người.
- Mục tiêu: Thực hiện đúng động tác và nâng cao thành tích.
Cách tiến hành:
-Làm mẫu lại động tác. 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Hoạt động 3: trò chơi:” Dẫn bóng”
- Mục tiêu:Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
 - Tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
- Hướng dẫn cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài.
- Quan sát
- Từng nhóm 3-4 HS thực hiện lại động tác. 
 - Lắng nghe 
 - Thực hiện động tác theo đội hình hàng ngang.
- Quan sát
- Từng nhóm 3-4 HS thực hiện lại động tác. 
 - Lắng nghe 
 - Cả lớp chơi thử. 
- Chơi chính thức.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:33 TIẾT: 2
BÀI 66: MÔN TỰ CHỌN
 TRÒ CHƠI:“ DẪN BÓNG”
Ngày soạn: 25/04/2012 . Ngày dạy: 02/05/2012 
I\-Mục tiêu:
	ÄPhát cầu chuyền cầu bằng mu bàn chân. Thực hiện được động tác chuyền cầu và phát cầu.
	Trò chơi:”dẫn bóng”. biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi.
 HS: Trang phục gọn gàng, cầu tua (cầu lông vịt)
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, hát.
KTBC:(3’) tâng cầu bằng đùi. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài:Trò chơi” nhảy dây”. Tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu theo nhóm hai người.
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
12’
10’
Hoạt động 1: phát cầu- chuyền cầu theo nhóm hai người.
- Mục tiêu: Thực hiện đúng động tác và nâng cao thành tích.
Cách tiến hành:
-Làm mẫu lại động tác. 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Điều Khiển HS
- Hoạt động 3: trò chơi:” Dẫn bóng”
- Mục tiêu:Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
 - Tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
- Hướng dẫn cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài.
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
 - Laéng nghe 
 - Thöïc hieän ñoäng taùc theo ñoäi hình haøng ngang.
- Quan saùt
- Töøng nhoùm 3-4 HS thöïc hieän laïi ñoäng taùc. 
- Laéng nghe 
- Caû lôùp chôi thöû. 
- Chôi chính thöùc.
Củng cố(4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:34 TIẾT:1
BÀI 67: ÔN CÁC TRÒ CHƠI: “NHẢY ĐÚNG NHẢY NHANH”
 TRÒ CHƠI:“LĂN BÓNG BẰNG TAY”
Ngày soạn: 01/05/2012 . Ngày dạy: 08/05/2012
I\-Mục tiêu:
	ÄNhảy đúng nhảy nhanh. Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
	ÄTrò chơi “lăn bóng bằng tay”.Biết lăn bóng biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chụm hai chân. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài: nhảy dây chân trước chân sau, trò chơi :” lăn bóng bằng tay”
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
14’
8’
Hoạt động 1: Nhảy đúng nhảy nhanh
- Mục tiêu: Biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
 -Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Hoạt động 2: trò chơi “lăn bóng bằng tay” 
- Mục tiêu: Tham gia trò chơi nhiệt tình, đúng luật.
- Tiến hành:
 - Hướng dẫn cách chơi, sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài.
- Quan sát
- Từøng nhóm 3-4 HS thực hiện lại động tác. 
 - Lắng nghe 
- Ngồi nghe gv phổ biến luật chơi.
- Cả lớp chơi thử. 
- Chơi chính thức.
Củng cố (4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN:34 TIẾT:2
BÀI 68: ÔN TRÒ CHƠI: “NHẢY Ô TIẾP SỨC” -“DẪN BÓNG”
Ngày soạn: 02/05/2012 . Ngày dạy: 09/05/2012
I\-Mục tiêu:
	ÄTrò chơi “Nhảy ô tiếp sức” “dẫn bóng”. biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chụm hai chân. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài: nhảy dây chân trước chân sau, trò chơi :” dẫn bóng”
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
10’
12’
Hoạt động 1: Nhảy ô tiếp sức
- Mục tiêu: biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
 -Cách tiến hành:
-Làm mẫu động tác 
-Gọi HS thực hiện.
-Nhận xét
- Hoạt động 2: trò chơi “dẫn bóng” 
- Mục tiêu: Tham gia trò chơi nhiệt tình, đúng luật.
- Tiến hành:
 - Hướng dẫn cách chơi, sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức. GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài.
 - Ngồi nghe gv phổ biến luật chơi.
- Cả lớp chơi thử. 
- Chơi chính thức. 
- Ngồi nghe gv phổ biến luật chơi.
- Cả lớp chơi thử. 
- Chơi chính thức.
Củng cố (4’): GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
‘
TUẦN:35 TIẾT:1
BÀI 69: TRÒ CHƠI:“ LÒ CÒ TIẾP SỨC”
Ngày soạn: 08/05/2012 . Ngày dạy: 15/05/2012
I\-Mục tiêu:
	ÄTrò chơi “Lò cò tiếp sức”.biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: Chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng.
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập,hát.
KTBC:(3’) nhảy dây kiểu chân trước chân sau. GV nhận xét tuyên dương. 
Bài mới:(22’)
a/-GT bài: nhảy trò chơi “Lò cò tiếp sức”.
b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
22’
Hoạt động 1: Ôn tập bài thể dục
- Mục tiêu:Thực hiện cơ bản đúng 8 động tác của bài thể dục phát triển chung.
- Cách tiến hành:
- Cả lớp thực hiện, giáo viên có nhiệm vụ quan sát và hoàn thiện động tác cho học sinh.
-Nhận xét và dặn dò học sinh 
Hoạt động 2: trò chơi “lò cò tiếp sức”
- Mục tiêu: Tham gia trò chơi nhiệt tình, đúng luật.
- Tiến hành:
 - Hướng dẫn cách chơi,sau đó cho các em chơi thử và chơi chính thức.GV điều khiển trò chơi
- GV quan sát nhắc nhở các em chơi đúng luật.
- Quan sát, làm trọng tài
- Caû lôùp cuøng thöïc hieän theo söï ñieàu khieån cuûa caùn söï .
-Laéng nghe
 Ngoài nghe gv phoå bieán luaät chôi.
- Caû lôùp chôi thöû. 
- Chôi chính thöùc.
Củng cố (4’):GV gọi một số HS thực hiện động tác.
Cán sự dẫn lớp chạy theo 1 hàng dọc xung quanh sân tập nhẹ nhàng.
Hướng dẫn HS thả lỏng.
IV/-Hoạt động nối tiếp: ( 1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả giờ học và giao bt về nhà.
Rút kinh nghiệm:
TUẦN: 35 TIẾT: 2
BÀI 70: TỔNG KẾT MÔN HỌC
Ngày soạn: 09/05/2012 . Ngày dạy: 16/05/2012
I\-Mục tiêu
ÄNhớ và nhắc lại một cách hệ thống những kiến thức, kĩ năng đã học.
 ÄTrò chơi “Lăn bóng bằng tay”.biết cách chơi và tham gia chơi được trò chơi.
II\-Đồ dùng dạy học: 
GV: chuẩn bị 1 còi, phấn kẻ sân.
 HS: Trang phục gọn gàng
III\-Các hoạt động dạy – học:
Khởi động:(5’) GV tập hợp lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học.
- Cán sự dẫn đầu cả lớp chạy xung quanh sân tập, sau đó đi thường hít thở sâu. Cán sự bắt giọng bài hát.
KTBC:(3’) Thực hiện động tác tung và bắt bóng. GV cùng cả lớp nhận xét.
Bài mới:(22’)
 a/-GT bài: tổng kết môn
 b/-Các hoạt động :
Thời lượng
Hoạt động dạy
Hoạt động học
15’
10’
Hoạt động 1: Tổng kết đánh giá kết quả học tập
-Mục tiêu: nhớ và nhắc lại các nội dung đã học.
-Cách tiến hành: 
Nêu câu hỏi
Nhận xét
Hoạt động 2: trò chơi “Lăn bóng bằng tay”
-Mục tiêu: tham gia trò chơi nhiết tình, đúng luật.
-Cách tiến hành: Phổ biến cách thi đua
+Chia TỰøng nhóm HS.
+Làm trọng tài.
+Nhận xét.
-Trả lời
- Lắng nghe
- Theo đội hình hàng dọc
-Chơi thử và chơi chính thức.
-Lắng nghe
Củng cố: (4’)GV gọi một số HS thực hiện một số nội dung đã học.
- GV hướng dẫn hs thả lỏng, hát.
IV/-Hoạt động nối tiếp: (1’)
GV nhận xét, đánh giá kết quả.
Rút kinh nghiệm:

Tài liệu đính kèm:

  • docTHE DUC 5 T2935.doc