Kế hoạch bài học lớp 5 - Tuần 3 năm 2013

Kế hoạch bài học lớp 5 - Tuần 3 năm 2013

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

II/ CHUẨN BỊ:

-Giáo viên: Tranh .b d dng

III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

 

doc 22 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 09/06/2017 Lượt xem 239Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài học lớp 5 - Tuần 3 năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 LÞch b¸o gi¶ng : tuÇn 3
( Tõ ngµy 10/9 ®Õn ngµy 14/9 n¨m 2012)
TN
TiÕt
M«n
Tªn bµi d¹y
TiÕt
M«n
Tªn bµi d¹y
2
10/9
1
2
3
4
Chµo cê
T/việt
T/việt
To¸n
Bµi 8: l, h (T1)
 (T2)
LuyƯn tËp
1
2
3
L/TV
L/TV
L/Tốn
Tự học
Luyện viết: Bài 8
Ơn luyện
Ơn luyện
 Tiếng việt
3
11/9
 1
2
3
4
 T/việt
T/việt
Tốn
Đạo đức
 Bµi 9 : O,C (T1)
 ( T2)
BÐ h¬n, dÊu <
Gọn gàng,sạch sẽ(T1)
Nghỉ
4
12/9
1
2
3
4
 T/việt
T/việt
TNXH
Tự học
Bµi 10 : Ơ,Ơ ( T1)
 (T2)
Nhận biết các vật xq
 Tiếng việt
Coi thi khảo sát chất lượng đầu năm
5
13/9
1
2
3
4
T/việt
T/việt
Tốn
Thể dục
Bài11: Ơn tập ( T1)
( T2)
Lớn hơn,dấu >
ĐHĐN:T/C: Vận 
Nghỉ
6
14/9
1
2
3
4
Đại hội chi bộ
1
2
3
4
T/việt
T/việt
Tốn
T/cơng 
Bài 12: I,A (T1)
 (T2) 
Luyện tập
Kẻ các đoạn thẳng 
Thø hai ngµy 10 th¸ng 9 n¨m 2012
S¸ng: 
 TIẾNG VIỆT: L,H (2T)
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- §äc ®­ỵc l,h ,lª ,hÌ, tõ vµ c©u øng dơng.
-ViÕt ®­ỵc l, h,lª, hÌ( ViÕt ®­ỵc 1/2 sè dßng quy ®Þnh trong vë tËp viÕt 1 tËp 1
-LuyƯn nãi tõ 2-3 c©u theo chđ ®Ị le le
II/ CHUẨN BỊ:
-Giáo viên: Tranh .bé då dïng
-Học sinh: Bé ®å dïng õ, sách, bảng con.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
 1/ Ổn định lớp: Hát
 2/ Kiểm tra bài cũ:
- Học sinh đọc : ê – v – ve – bê 
 3/ Bài mới:
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
Tiết 1:
*Hoạt động 1: Dạy chữ ghi âm. 
*Nhớ được chữ ghi âm.
-Treo tranh:+H: Tranh này vẽ gì?
H : Trong tiếng : lêø chữ nào đã học?
-Giới thiệu bảng và ghi bảng: l 
-Hướng dẫn học sinh đọc
-So sánh: l và b.
 -Hướng dẫn phát âm 
-Hướng dẫn gắn l, ê tạo tiếng lê.
+H: Tiếng lê có âm gì đứng trước, âm gì đứng sau?
-Hướng dẫn học sinh đánh vần: lờ – ê – lê.
-Gọi học sinh đọc: lê.
 -Dạy chữ :h tiến hành tương tự.
-So sánh :l ,h
-Hướng dẫn học sinh gắn : hè
-Hướng dẫn học sinh phân tích : hè.
-Hướng dẫn học sinh đánh vần: hờ – e – he –huyền – hè.
-Gọi học sinh đọc: hè.
*Hoạt động 2: Viết bảng con. .
-Giáo viên vừa viết vừa hướng dẫn qui trình: l ,h, lê, hè (Nêu cách viết).
-Giáo viên nhận xét, sửa sai và giúp thêm cho các em viết chậm.:
Tiết 2:
*Hoạt động 1: Luyện đọc. 
-Học sinh đọc bài tiết 1.
-Treo tranh
H : Tranh vẽ gì?
Giới thiệu câu ứng dụng : Ve ve ve ,hè về.
+H: Tìm và chỉ tiếng có âm vừa học?
 -Gọi học sinh đọc câu ứng dụng.
*Hoạt động 2: Viết vở. 
-Giáo viên viết mẫu vào khung và hướng dẫn cách viết: l, h ,lê , hè.
-Giáo viên quan sát, nhắc nhở.
-Thu chấm, nhận xét.:
*Hoạt động 3:Nói theo chủ đề: Le le 
-Treo tranh:
+H: Trong tranh em thấy gì?
+H: Hai con vật đang bơi trông giống con gì?
+H: Vịt ,ngan được con người nuôi ở ao , hồ. Nhưng có loài vịt sống tự do không có người chăn gọi là vịt gì ?
G : Trong tranh là con le le.Con le le hình dáng giống con vịt trời nhưng nó nhỏ hơn chỉ có 1 vài nơi ở nước ta.
-Nhắc lại chủ đề : le le
*Hoạt động 4: Đọc bài trong SGK. 
 4/ Củng cố: 
-Chơi trò chơi tìm tiếng mới có l, h : lè, lu , lá, hổ.hẹ...
 5/ Dặn dò: 
-Dặn HS học thuộc bài l,h.
lê, 
ê , 
Đọc cá nhân, nhóm, lớp.
 Học sinh so sánh l và b :
Giống : nét khuyết trên.
Khác : b có thêm nét thắt.
Cá nhân.
Gắn bảng: lê.
 l đứng trước, ê đứng sau.
Đọc cá nhân.
Đọc cá nhân, nhóm, lớp.
Đọc cá nhân,lớp
Giống : nét khuyết trên.
Khác : h có nét móc 2 đầu, l có nét móc ngược.
Gắn bảng : hè: đọc cá nhân, lớp.
Cá nhân, lớp.
Đọc cá nhân,nhóm, lớp.
 .
Lấy bảng con.
 Theo dõi
Học sinh viết bảng con.
Đọc cá nhân, lớp.
Quan sát tranh.
Trảlời
Đọc cá nhân: 2 em
Lên bảng dùng thước tìm và chỉ âm vừa mới học( hè)
 Đọc cá nhân, nhóm, lớp.
Lấy vở tập viết.
Học sinh viết từng dòng.
Nhắc lại chủ đề.
Quan sát và trả lời câu hỏi.
Trả lời
 Con vịt, con ngan
 Vịt trời
Đọc cá nhân, lớp.
Đọc cá nhân, lớp.
Chơi trò chơi.
TOÁN : LUYỆN TẬP
I/ MỤC TIÊU:
 -Nhận biết số lượng và thứ tự các số trong phạm vi 5.
 -Đọc, viết đếm các số trong phạm vi 5.
II/ CHUẨN BỊ:
 -Giáo viên: Sách giáo khoa.
 -Học sinh: Sách giáo khoa.bé ®å dïng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1/ Ổn định lớp:Hát
2/ Kiểm tra bài cũ: 
 -Học sinh đếm 1,2, 3 ,4,5; 5,4,3,2,1 
 3/ Bài mới:
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
* Hoạt động1: Luyện tập về đọc, viết theo thứ tự dãy số 
Bài 1,2, 3 :
-Hướng dẫn học sinh đọc thầm bài tập, gọi HS nêu cách làm từng bài 
*Hoạt động 2: .Luyện tập về viết theo thứ tự dãy số Bài 4: Hướng dẫn học sinh viết các số 1 2 3 4 5 như sách giáo khoa
-GV theo dõi, giúp đỡ thêm những em viết chậm
4/ Củng cố: -Thu chấm , nhận xét.
 5/ Dặn dò : -Về xem lại bài.
Học sinh nêu cách làm, làm bài tập
-Đọc kết quả vừa làm.
Đọc thầm đề bài rồi nêu cách làm, làm bài vào vở.
Đọc kết quả vừa làm.
Chuẩn bị vở
Viết vào vở số 1, 2, 3, 4, 5 theo sự hướng dẫn của giáo viên.
*****************
 Chiều:
LuyƯn viÕt: Bµi 8
I. Mơc tiªu: - Giĩp HS viÕt ®ĩng c¸c ©m vµ c¸c tiÕng:ª, v, l, h, bÕ, vÏ, lỊ, hĐ.
 - RÌn ch÷ viÕt cho HS.
II. §å dïng: B¶ng phơ,mÉu ch÷ : ª,v, l, h .
III C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
H§1: ¤n ®Þnh tỉ chøc.
H§2: Giíi thiƯu bµi.
H§3: Híng dÉn viÕt.
Cho HS QS mÉu ch÷: ª, v, l, h.
GV võa viÕt mÉu võa HD quy tr×nh viÕt.
Y/C viÕt vµo b¶ng con
NhËn xÐt vµ sưa sai.
H§4: LuyƯn viÕt vµo vë.
GV HD l¹i c¸ch viÕt:
HD viÕt vµo vë( Chĩ ý ®iĨm ®Ỉt bĩt ë ngay dÊu chÊm.)
YC viÕt vµo vë.
§Õn tõng bµn ®Ĩ theo dâi vµ HD thªm.
( Lu ý HS t thÕ ngåi viÕt vµ c¸ch cÇm bĩt).
* Thu vë chÊm vµ nhËn xÐt.
- Tuyªn d¬ng HS viÕt ®ĩng vµ ®Đp.
H§5: DỈn dß: HD viÕt bµi vỊ nhµ.
Líp h¸t.
Quan s¸t vµ theo dâi.
LÊy b¶ng con vµ luyƯn viÕt.
Quan s¸t.
Thùc hµnh viÕt vµo vë.
Quan s¸t
*******************
TIÕNG VIƯT :«n luþªn
I.Mơc tiªu:- LuyƯn ®äc ®ĩng bµi 8.
 - BiÕt t×m ®­ỵc tiÕng cã chøa ©m l,h
 - Giĩp HS lµm ®ĩng c¸c BT ë VBT vµ viÕt ®ĩng vµ ®Đp tiÕng lê,hè
II. ChuÈn bÞ: B¶ng phơ.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
H§1:Bµi cị.
H§2:Giíi thiƯu bµi.
H§3:LuyƯn ®äc.
Y/C ®äc l¹i bµi ë SGK.
NhËn xÐt vµ sưa sai.
Tuyªn d­¬ng HS ®äc ®ĩng.
 Hd t×m tiÕng cã chøa l,h?
HS nªu- GV ghi b¶ng
Y/C HS ®äc l¹i.
H§4:HD lµm BT.
Nèi. 
Gv ghi lªn b¶ng: hè,hẹ.lê
Gäi HS ®äc 3 tiÕng.
H: Tranh vÏ g×?
 Nèi víi tiÕng nµo?
T­¬ng tù Y/c HS lµm vµo VBT.
§iỊn: l hay h? 
Treo b¶ng phơ.
HD quan s¸t tranh vµ tr¶ lêi:
Tranh vÏ g×?
.......
Y/C lµm bµi vµo vë.
H§5: LuyƯn viÕt.
ViÕt mÉu vµ HD quy tr×nh viÕt tiÕng lê,hè
Y/c viÕt vµo b¶ng con.
NhËn xÐt vµ sưa sai.
Y/C viÕt vµo vë.
§Õn tõng bµn ®Ĩ theo dâi vµ HD thªm.
Thu vë chÊm vµ ch÷a bµi.
H§6: DỈn dß. HD häc vµ lµm BT ë nhµ.
§äc l¹i bµi 
§äc §T – CN.
C¸ nh©n nªu.
NhËn xÐt vµ bỉ sung.
§äc l¹i.
Nªu y/c.
§äc CN - §T.
Tr¶ lêi.
Lµm BT vµo vë.
Nªu y/c.
Lµm vµo vë.
ViÕt vµo b¶ng con.
ViÕt bµi vµo vë.
*******************
To¸n : «n luþªn
I.Mơc tiªu:- Cđng cè cho HS vỊ thø tù c¸c sè tõ 1 ®Õn 5.
 - Giĩp HS lµm ®ĩng c¸c BT ë VBT.
II. ChuÈn bÞ: VBT.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
H§1:Bµi cị
GV ®äc: 1,4,5.Sau ®ã Y/c häc sinh viÕt vµo b¶ng con.
 NhËn xÐt.
H§2:Giíi thiƯu bµi.
H§3:HD lµm bµi tËp.
Bµi 1: Sè?
Y/C Hs quan s¸t c¸c h×nh vÏ ë VBT.
H: Cã mÊy con chim?
 Ta viÕt sè mÊy vµo « trèng?
T­¬ng tù Y/C Hs lµm vµo vë BT.
Theo dâi giĩp ®ì HS yÕu.
Gäi HS tr¶ lêi.
NhËn xÐt.
Bµi 2: Sè?
HD mÉu:- ë HV thø nhÊt cã mÊy chÊm trßn? Ta viÕt sè mÊy?
 ë HV thø 2 cã mÊy chÊm trßn?ta viÕt sè mÊy? 
 TÊt c¶ cã bao nhiªu chÊm trßn?
Yc häc sinh lµm vµo vëBT.
Bµi 3: Sè? 
Y/C HS ®Õm xu«i tõ 1 – 5 vµ ng­ỵc l¹i.
HD ®iỊn sè cßn thiÕu vµo « trèng.
1
2
4
Theo dâi vµ giĩp ®ì HS yÕu.
H§4:ChÊm vµ ch÷a bµi.
H§5:DỈn dß.
Hd häc bµi ë nhµ
Lµm BT 4 ë VBT
Nghe vµ viÕt vµo b¶ng con
Më VBT trang 11.
Quan s¸t vµ tr¶ lêi.
Cã 4 con chim.
ViÕt sè 4.
PhÇn cßn l¹i Hs tù lµm.
Tr¶ lêi.
Nªu Y/C.
Cã 3 chÊm trßn,viÕt sè 3.
Cã 1 chÊm trßn,viÕt sè 1.
TÊt c¶ cã 4 chÊm trßn,viÕt sè 4.
3 h×nh cßn l¹i HS tù lµm.
Nªu Y/C.
C¸ nh©n , dång thanh.
2 em lªn b¶ng lµm mÉu.
Lµm vµo vë.
Ch÷a bµi.
**********************
TỰ HỌC: TIẾNG VIỆT
I.Mơc tiªu: - LuyƯn cho HS ®äc ®­ỵc c¸c ©m ®· häc tõ bµi 3 ®Õn bµi 8
 - GhÐp c¸c ©m ®· häc ®Ĩ t¹o thµnh tiÕng míi.
 - Giĩp HS lµm ®­ỵc c¸c BT ë VBT.
 - LuyƯn viÕt ®ĩng vµ ®Đp tiÕng vß,lª.
II. ChuÈn bÞ: 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
H§1:Bµi cị:
 Y/C ®äc l¹i bµi 10.
 NhËn xÐt.
H§2:Giíi thiƯu bµi.
H§3:LuyƯn ®äc.
Y/C HS më SGK tõ bµi 3-8.
Gäi lÇn l­ỵt tõng em ®äc.
NhËn xÐt vµ sưa sai.
Y/C ®äc §T.
Y/C HS ghÐp 1 sè tiÕng.
NhËn xÐt.
HD: Gäi HS ®äc c¸c tõ trªn.
HD c¸ch nèi.
Gäi 1 em lªn b¶ng lµm mÉu.
H§4: DỈn dß:- HD häc bµi ë nhµ.
§äc c¸ nh©n.
LÇn l­ỵt tõng em ®äc.
LÊy bé ®å dïng vµ ghÐp theo Y/C cđa GV.
§äc l¹i c¸c tiÕng võa ghÐp.
§äc CN - §T.
Theo dâi.
1 em lªn b¶ng lµm.
LuyƯn viÕt vµo b¶ng con.
ViÕt bµi vµo vë.
*********************
Thứ ba ngày 11 tháng 9 năm 2012
 Sáng:
TiÕng viƯt : BÀI 9: o – c ( 2 T)
I/ MỤC ĐÍCH YÊUCẦU:
- §äc ®­ỵc o,c,bß, cá, tõ vµ c©u øng dơng
- ViÕt ®­ỵc o,c,bß,cá
- LuyƯn nãi tõ 2-3 c©u theo chđ ®Ị vã bÌ
II/ CHUẨN BỊ:
-Giáo viên: Tranh.bé ®å dïng
-Học sinh: Bộ ®å dïng, sách, bảng con.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
 1/ Ổn định lớp:Hát
 2/ Kiểm tra bài cũ : 
	-Học sinh đọc viết: l, h, lê, hè, ve ve ve, hè về 
 3/ Bài mới:
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
*Tiết 1:
*Hoạt động 1: Dạy chữ ghi âm. 
-Treo tranh:
H: Tranh này vẽ gì?
H : Trong tiếng : bò có âm nào đã học?
-Giới thiệu bảng và ghi bảng: o, 
-Hướng dẫn học sinh phát âm o 
-Hướng dẫn học sinh gắn bảng o
-Phân biệt o in, o viết.
H: Chữ o giống vật gì?
-Hướng dẫn gắn tiếng bò.
-Hướng dẫn học sinh phân tích tiếng bò.
-Hướng dẫn học sinh đánh vần:
-Gọi học sinh đọc: bò.
 - Dạy chữ :c tiến hành tương tự
-So sánh: c với o.
-Hướng dẫn học sinh gắn : cỏ.
-Hướng dẫn học sinh phân tích : ...  do em bé vẽ.
Đọc câu: Bé vẽ cô, bé vẽ cờ: Lớp, cá nhân.
Đọc cá nhân, lớp.
Hổ.
Lắng nghe.
Thảo luận nhóm và cử đại diện thi tài.
Đại diện nhóm chỉ vào tranh và kể đúng tình tiết tranh đã thể hiện.
Viết bài vào vở.
********************
TOÁN: LỚN HƠN – DẤU >
 I/ MỤC TIÊU:
-Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “lớn hơn”, dấu > khi so sánh các số.
II/ CHUẨN BỊ:
-Giáo viên: Nhóm 
-Học sinh: đồ vật phục vụ cho dạy học về quan hệ lớn hơn..Sách giáo khoa, bé ®å dïng.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
 1/ Ổn định lớp:
 2/ Kiểm tra bài cũ: 	
 3/ Bài mới:
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
*Hoạt động 1: Nhận biết quan hệ lớn hơn. 
-Đối với tranh ở bên trái.
H: Bên trái có mấy con bướm?
H: Bên phải có mấy con bướm?
H: 2 con bướm có nhiều hơn 1 con bướm không?
-Đối với hình ngay dưới tranh bên trái.
H: Bên trái có mấy chấm tròn?
H: Bên phải có mấy chấm tròn?
H: 2 chấm tròn có nhiều hơn 1 chấm tròn không?
G: 2 con bướm nhiều hơn 1 con bướm; 2 chấm tròn nhiều hơn 1 chấm tròn. Ta nói 2 lớn hơn 1 và viết như sau: 2 > 1 (Viết lên bảng).
-Chỉ vào 2 > 1.
-Đối với tranh ở bên phải.
H: Bên trái có mấy con thỏ?
H: Bên phải có mấy con thỏ?
H: 3 con thỏ có nhiều hơn 2 con thỏ không?
-Đối với hình ngay dưới tranh bên phải.
H: Bên trái có mấy hình tròn?
H: Bên phải có mấy hình tròn?
H: 3 hình tròn có nhiều hơn 2 hình tròn không?
G: 3 con thỏ nhiều hơn 2 con thỏ; 3 hình tròn nhiều hơn 2 hình tròn. Ta nói 3 lớn hơn 2 và viết như sau: 3>2 (Viết lên bảng).
-Chỉ vào 3 > 2.
-Viết lên bảng: 3 > 1, 3 > 2, 4 > 2, 5>3,...
*Hoạt động 2: Luyện tập về so sánh số 
Bài 1:Làm vào vë
Bài 2: Cho học sinh quan sát, làm vào vë
Bài 3: Cho học sinh quan sát.
Bài 4: Cho học sinh quan sát.
Giáo viên theo dõi, giúp đỡ thêm cho các em yếu. Thu vở chấm, nhận xét.
Bài 5: Nêu thành trò chơi “Thi đua nối nhanh”. Nêu cách chơi.
4/ Củng cố:-Giáo viên chỉ vào: 3 > 1; 3 > 2; 4 > 2;...Gọi học sinh đọc.
 5/ Dặn dò:-Về xem lại bài.
2 con bướm.
3 con bướm.
2 con bướm nhiều hơn 1 con bướm (Vài em nhắc).
2 chấm tròn.
1 chấm tròn.
2 chấm tròn nhiều hơn 1 chấm tròn (Vài em nhắc).
Đọc 2 > 1: Cá nhân.
3 con thỏ.
2 con thỏ.
3 con thỏ nhiều hơn 2 con thỏ
3 hình tròn.
2 hình tròn.
3 hình tròn nhiều hơn 2 hình tròn.
Đọc 3 > 2: Cá nhân.
Đọc: ba lớn hơn một, ba lớn hơn hai. . . 
Viết 1 dòng dấu >
Cho học sinh nhắc lại cách chơi.
Thi đua nối nhanh.
*********************
ThĨ dơc: §éi h×nh,®éi ngị - trß ch¬i vËn ®éng
 I:Mơc tiªu:
 -¤n tËp hỵp hµng däc,giãng hµng.Y/C HS tËp hỵp ®ĩng chç,nhanh vµ trËt tù h¬n.
 - Lµm quen víi ®øng nghiªm,nghØ.Y/C thùc hiƯn ®éng t¸c theo Y/C ë møc c¬ b¶n ®ĩng.
- ¤n:Trß ch¬i “DiƯt c¸c con vËt cã h¹i ”Y/C tham gia trß ch¬i t­¬ng ®èi chđ ®éng.
II.ChuÈn bÞ:
 S©n b·i,cßi.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
H§1: PhÇn më ®Çu:
 TËp hỵp,®iĨm sè,b¸o c¸o sÜ sè.
 GV nhËn líp,phỉ biÕn Y/C ND bµi häc.
 Khëi ®éng.
 Trß ch¬i:Khëi ®éng tù chän.
 GV nhËn xÐt.
H§2: PhÇn c¬ b¶n.
¤n tËp hỵp hµng däc,giãng hµng. 
 LÇn 1:GV ®iỊu khiĨn,HD.
 LÇn 2: Chia tỉ,tËp luyƯn.
 LÇn 3: C¸c tỉ thi ®ua.
 LÇn 4: C¶ líp tËp chung.
HD tËp phèi hỵp nghiªm,nghØ.
* TËp hỵp hµng däc,giãng hµng,®øng nghiªm,nghØ
 GV nhËn xÐt.
 -Trß ch¬i:DiƯt c¸c con vËt cã h¹i.
 GV HD c¸ch ch¬i,luËt ch¬i.
 C¸c nhãm thi ®ua ch¬i.
 GV nhËn xÐt trß ch¬i.
H§3: PhÇn kÕt thĩc.
 Trß ch¬i: Håi tÜnh.
 GV nhËn xÐt giê häc.
 x x x x x
 x x x x x V
 x x x x x
Xoay c¸c khíp
 V 
 x x x x 
 x x x x 
 x x x x
 x x x x 
 GV h«,HS thùc hiƯn.
Líp tr­ëng ®iỊu khiĨn.
 x x x x x x x x 
 x x x x x x x x V 
 x x x x x x x x
Líp nhËn xÐt.
L¾ng nghe.
HS ch¬i thư V
 x x x x x x x x
 x x x x x x x x 
********************* 
Chiều : Nghỉ
**********************
Thứ sáu ngày 14 tháng 9 năm 2012
Sáng:Đại hội chi bộ
**********************
Chiều;( dạy bài chính khĩa sáng thứ sáu)
 TiÕng viƯt : bµi 12 : I.. a( 2 T)
I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
 -Học sinh đọc và viết được i, a, bi, cá. Đọc được từ, câu ứng dụng: 
 - ViÕt ®­ỵc i,a ,bi,c¸
 - LuyƯn nãi tõ 2-3 c©u theo chđ ®Ị l¸ cê
II/ CHUẨN BỊ:
-Giáo viên: Tranh bộ đồ dùng.
-Học sinh: Bộ ®å dïng , sách, bảng con.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
 1/ Ổn định lớp:Hát
 2/ Kiểm tra bài cũ : 
 3/ Bài mới:
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
Tiết 1:
*Giới thiệu bài: i - a.
*Hoạt động 1: Dạy chữ ghi âm 
*Nhớ được các chữ ghi âm.
-Treo tranh:
H: Tranh này vẽ gì?
H : Trong tiếng : bi, cá có âm nào đã học?
-Giới thiệu bảng và ghi bảng: i - a.
-Hướng dẫn học sinh gắn bảng i.
-Phân biệt i in i viết.
-So sánh i với các đồ vật, sự vật có trong thực tế.
-Hướng dẫn gắn tiếng bi.
-Hướng dẫn học sinh phân tích tiếng bi.
-Hướng dẫn học sinh đánh vần: bờ – i – bi.
-Gọi học sinh đọc: bi.
-Dạy chữ: a tiến hành tương tư
-So sánh: a với i
*Hoạt động 2: Viết bảng con. 
-Giáo viên vừa viết vừa hướng dẫn qui trình: i – a – bi – cá 
-Giáo viên nhận xét, sửa sai và giúp đỡ thêm các em yếu.
*Hoạt động 3: Giới thiệu tiếng ứng dụng: 
-Gọi học sinh phát hiện tiếng có âm i – a.
-Hướng dẫn học sinh đọc kết hợp phân tích tiếng ứng dụng.
-Hướng dẫn học sinh đọc toàn bài.
Tiết 2:
*Hoạt động 1: Luyện đọc. .
-Học sinh đọc bài tiết 1.
-Treo tranh
H : Tranh vẽ gì?
Giới thiệu câu ứng dụng : bé hà có vở ô li.
H: Tìm tiếng có âm vừa học?
-Gọi học sinh đọc câu ứng dụng. 
*Hoạt động 2: Luyện viết vở. 
-Giáo viên viết mẫu vào khung và hướng dẫn cách viết: i, a, bi, cá..
-Thu chấm, nhận xét.
*Hoạt động 3: Luyện nói:Chủ đề: Lá cờ 
-Treo tranh:
H: Trong tranh có vẽ mấy lá cờ?
H: Lá cờ Tổ quốc có nền màu gì? Ở giữa lá cờ có gì, màu gì?
-Nhắc lại chủ đề : Lá cờ.
Đọc bài trong sách giáo khoa.
4/ Củng cố: -Chơi trò chơi tìm tiếng mới có i - a: bí, mì, tỉ, ba, má, xa...
 5/ Dặn dò:-Dặn HS học thuộc bài i - a
Nhắc đề.
bi, 
b, 
Gắn bảng i.
i giống cái cọc tre đang cắm...
Gắn bảng: bi.
b đứng trước, i đứng sau.
Đọc cá nhân.
Đọc cá nhân, nhóm, lớp.
Đọc cá nhân
Trả lời
. Lấy bảng con.
Học sinh viết bảng con.
Đọc cá nhân.
Đọc cá nhân.
Quan sát tranh.
bé hà có vở ô li.
Đọc cá nhân: 2 em
Lên bảng dùng thước tìm và chỉ âm vừa mới học 
Đọc cá nhân, lớp.
Lấy vở tập viết.
Học sinh viết từng dòng.
3 lá cờ.
Đọc cá nhân, lớp.
Đọc cá nhân, lớp.
***************************
TOÁN : LUYỆN TẬP
I/ MỤC TIÊU:
- BiÕt sư dơng c¸c dÊu vµ c¸c tõ bÐ h¬n, lín h¬n khi so s¸nh hai sè; b­íc ®Çu biÕt diƠn ®¹t sù so s¸nh theo hai quan hƯ bÐ h¬n vµ lín h¬n( cã 2 2)
II/ CHUẨN BỊ:
-Giáo viên: Sách, các tranh bài tập.
III/ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
 1/ Ổn định lớp: 
 2/ Kiểm tra bài cũ:
 3/ Bài mới:
*Hoạt động của giáo viên:
*Hoạt động của học sinh:
*Hoạt động 1: Củng cố về so sánh số. 
Bài 1: Điền dấu > <
-Hướng dẫn học sinh điền dầu vào giữa 2 số.
H: Mũi nhọn của dấu quay về số nào?
-Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh.
Bài 2: So sánh và viết kết quả ở dưới mỗi tranh.
-Hướng dẫn xem tranh và so sánh từng nhóm mẫu vật trong tranh đó.
-HS làm xong gọi các em đọc lại bài của mình.
-Gọi học sinh nhận xét và sửa bài.
*Hoạt động 2:Chơi trò chơi về so sánh số .
Bài 3: Nối số thích hợp.
H: Giáo viên hướng dẫn cách chơi. Hai nhóm lên thi tài.
Giáo viên cùng học sinh nhận xét và tuyên dương. 4/Củng cố: Thu bài chấm, nhận xét )
 5/ Dặn dò: -Chuẩn bị cho tiết sau.
Học sinh mở sách.
Có 2 cách viết khi so sánh 2 số khác nhau.
Học sinh theo dõi.
Quay về số bé hơn.
Học sinh lµm vµo vë.
Học sinh đọc kết quả.
Học sinh xem tranh và so sánh bằng miệng trước.
Học sinh đọc bài làm.
Hai nhóm nối với số 2, 3, 4, 5. Học sinh nối và đọc 1 < 2, 1 < 3, 1 < 4, 1 < 5.
Nhận xét bài của các nhóm.
*******************
 THỦ CÔNG: KẺ CÁC ĐOẠN THẲNG CÁCH ĐỀU 
I. MỤC TIÊU :
 - Biết cách kẻ đoạn thẳng.
 -Kẻ được ít nhất ba đoạn thẳng cách đều. Đường thẳng rõ và tương đối thẳng.
II..CHUẨN BỊ:
 -Giáo viên: Hình vẽ mẫu các đoạn thẳng cách đều.
 -Học sinh: Bút chì, thước, giấy vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY –HỌC 
Hoạt động của giáo viên:
Hoạt động của học sinh:
 1. Ổn định lớp:
 2. Kiểm tra dụng cụ:
 -Học sinh để dụng cụ lên bàn cho giáo viên kiểm tra.
3.Bài mới:
Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét.
-Ghim hình vẽ mẫu lên bảng.
-Định hướng cho học sinh quan sát đoạn thẳng AB, rút ra nhận xét 2 đầu của đoạn thẳng có 2 điểm.
-Hướng dẫn học sinh quan sát và trả lời 2 đoạn thẳng AB và CD cách đều nhau mấy ô?
Hoạt động 2: Hướng dẫn mẫu.
-Hướng dẫn cách kẻ đoạn thẳng.
+Lấy 2 điểm A, B bất kì trên 1 dòng kẻ ngang.
+Đặt thước, kẻ qua 2 điểm A, B: Giữ thước cố định bằng tay trái, tay phải cầm bút dựa vào cạnh thước, đầu bút tì trên giấy vạch nối từ điểm A sang B ta được đoạn thẳng AB
-Hướng dẫn kẻ 2 đoạn thẳng cách đều.
+Trên mặt giấy có kẻ ô, ta kẻ đoạn thẳng AB
+Từ điểm A và điểm B cùng đếm xuống dưới 2 hay 3 ô tùy ý. Đánh dấu điểm C và D. Sau đó nối C với D ta được đoạn thẳng CD cách đều với AB.
Hoạt động 3: Thực hành.
-Uốn nắn những học sinh còn lúng túng, chưa kẻ được.
4. Củng cố: -Nhận xét tiết học.Tuyên dương các em làm đúng và đẹp .
-Học sinh quan sát 
2 ô.
Quan sát, theo dõi.
Chĩ ý theo dâi
Thực hành trên tờ giấy vở kẻ ô.
Đánh dấu 2 điểm A và B kẻ nối 2 điểm đó được đoạn thẳng AB.
Đánh dấu 2 điểm C, D và kẻ tiếp đoạn thẳng CD cách đều đoạn thẳng AB.
*********************

Tài liệu đính kèm:

  • docHOA TUAN 3-2013.doc