Kế hoạch bài soạn môn Thể dục khối 5 - Bài 10: Đội hình đội ngũ – Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh”

Kế hoạch bài soạn môn Thể dục khối 5 - Bài 10: Đội hình đội ngũ – Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh”

I. MỤC TIÊU .

- On để củng cố và nâng cao kỉ thuật động tác ĐHĐN : tập hợp hàng ngang, dóng hàng ,điểm số, đi đều vòng trái ,vòng phải, đổi chân khi đi đều sai nhịp. YC động tác đúng kỉ thuật,đều, đẹp,đúng khẩu lệnh.

- Trò chơi “ Nhảy đúng nhảy nhanh ”.YC nhảy đúng ô quy định , hào hứng nhiệt tình.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

- ĐỊA ĐIỂM : Trên sân trường , vệ sinh nơi tập, bào đảm an toàn tập luyện.

- PHƯƠNG TIỆN : chuẩn bị 1 còi, kẻ sân

III. NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc 1 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 21/06/2017 Lượt xem 115Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài soạn môn Thể dục khối 5 - Bài 10: Đội hình đội ngũ – Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh”", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY 
Moân : Theå Duïc-KHOÁI 5
BAØI 10 : ÑOÄI HÌNH ÑOÄI NGUÕ – TROØ CHÔI 
“NHAÛY ÑUÙNG NHAÛY NHANH”
I. MUÏC TIEÂU .
Oân ñeå cuûng coá vaø naâng cao kæ thuaät ñoäng taùc ÑHÑN : taäp hôïp haøng ngang, doùng haøng ,ñieåm soá, ñi ñeàu voøng traùi ,voøng phaûi, ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp. YC ñoäng taùc ñuùng kæ thuaät,ñeàu, ñeïp,ñuùng khaåu leänh.
Troø chôi “ Nhaûy ñuùng nhaûy nhanh ”.YC nhaûy ñuùng oâ quy ñònh , haøo höùng nhieät tình.
II. ÑÒA ÑIEÅM – PHÖÔNG TIEÄN :
ÑÒA ÑIEÅM : Treân saân tröôøng , veä sinh nôi taäp, baøo ñaûm an toaøn taäp luyeän.
PHÖÔNG TIEÄN : chuaån bò 1 coøi, keû saân
III. NOÄI DUNG – PHÖÔNG PHAÙP LEÂN LÔÙP:
NOÄI DUNG
Ñ. LÖÔÏNG
PP TOÅ CHÖÙC
PHAÀN MÔÛ ÑAÀU :
GV nhaän lôùp , phoå bieán nhieäm vuï ,yeâu caàu giôø hoïc,chaán chænh ñoäi hình ,trang phuïc
Chaïy theo haøng doïc xung quanh saân taäp 
Troø chôi “ Dieät con vaät coù haïi”
PHAÀN CÔ BAÛN :
Oân taäp hôïp haøng ngang,doùng haøng,ñieåm soá ,ñi ñeàu voøng traùi ,voøng phaûi,ñoåi chaân khi ñi ñeàu sai nhòp.
+ Laàn 1-2 : GV ñieàu khieån 
+ Chia Toå thöïc hieän noäi dung treân.
+ Gv theo doõi ,söûa sai,uoán naén.
+ Caùc toå trình dieãn. 
Troø chôi : “Nhaûy ñuùng nhaûy nhanh ”
+ GV neâu teân troø chôi , HD caùch chôi,luaät chôi.
+ Cho caùc em nhaûy thöû .
+ Caû lôùp chia toå ,thi ñua .
+ GV laøm troïng taøi nhaän xeùt ,tuyeân döông nhöõng ñoäi thaéng cuoäc.( coù theå cho ñoäi thua loø coø quanh saân chôi)
PHAÀN KEÁT THUÙC :
Haùt voã tay
GV cuøng HS heä thoáng baøi hoïc .
GV nhaän xeùt ñaùnh giaù giôø hoïc 
Giao baøi veà nhaø : 
1-2 phuùt
200-300m
1-2 phuùt
10-12 phuùt
2 laàn 
7-8 phuùt
1-2phuùt
1-2 phuùt
1-2 phuùt
 ‚‚‚‚‚‚
‚ ‚
‚ € ‚
‚ ‚
‚ ‚ 
 ‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚
€
 ‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚
‚ ‚
‚ ‚
‚ ‚
GH
€
€
‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚
 ‚‚‚‚‚‚

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI 10.doc