Lịch báo giảng tuần 21

Lịch báo giảng tuần 21

I/ Mục tiêu:

1.1- Hiểu nghĩa các từ khó trong bài và đọc đúng:

1.2- Hiểu ý nghĩa truyện: Ca ngợi Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được danh dự, quyền lợi đất nước. (Trả lời được câu hỏi SGK).

2- HS biết đọc diễn cảm bài văn, đọc phân biệt giọng của các nhân vật.

3- Tự hào dân tộc, kính trọng Giang Văn Minh

 * KNS: - Tự nhận thức được trách nhiệm công dân của mình, tăng thêm ý thức tự hào dân tộc.

 - Tự bộc lộ(bày tỏ sự cảm phục Giang Văn Minh; nhận thức của mình)

 II/ Chuẩn bị:- Bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc diễn cảm.

III/PP-KT: đọc sáng tạo; trao đổi thảo luận, tự bọc lộ

IV/Các hoạt động dạy học

 

doc 19 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 25/05/2017 Lượt xem 281Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Lịch báo giảng tuần 21", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LÒCH BAÙO GIAÛNG
TUAÀN 21.
Thöù, ngaøy
Moân
Tieát
Baøi daïy
Hai
(30 / 01)
Taäp ñoïc
Toaùn
Lòch söû
Ñaïo ñöùc
41
101
21
21
Trí duõng song toaøn
Luyeän taäp veà tính dieäân tích
Nöôùc nhaø bò chia caét
UÛy ban nhaân daân xaõ, phöôøng em
Ba
(31 / 1)
Chính taû
Toaùn
Ñòa lí
TD
 Nhac
21
102
21
Nghe-vieát: Trí duõng song toaøn
Luyeän taäp veà tính dieäân tích (tt)
Caùc nöôùc laùng gieàng cuûa Vieät Nam
Tö
1 / 2)
LTVC
Toaùn
Keå chuyeän
Khoa hoïc
MT
41
103
21
41
Môû roäng voán töø: Coâng daân
Luyeän taäp chung
Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia
Naêng löôïng maët trôøi
Naêm
(2/2)
Taäp ñoïc
TLV
Toaùn
TD
Khoa hoïc
42
41
104
42
42
Tieáng rao ñeâm
Laäp chöông trình hoaït ñoäng
Hình hoäp chöõ nhaät. Hình laäp phöông
Söû duïng naêng löôïng chaát ñoát
Saùu
(3 /2)
LTVC
TLV
Toaùn
Kó thuaät
Sinh hoaït
42
42
105
21
21
Noái caùc veá caâu gheùp baèng quan heä töø
Traû baøi vaên taû ngöôøi
Dieän tích xq vaø dieän tích tp cuûa hình hoäp cn
Veä sinh phoøng beänh cho gaø
Tuaàn 21
Ngày soạn:: 26/01 Thứ hai ngày 30 tháng 1 năm 2012
Tập đọc
TRÍ DŨNG SONG TOÀN
I/ Mục tiêu:
1.1- Hiểu nghĩa các từ khó trong bài và đọc đúng: 
1.2- Hiểu ý nghĩa truyện: Ca ngợi Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được danh dự, quyền lợi đất nước. (Trả lời được câu hỏi SGK).
2- HS biết đọc diễn cảm bài văn, đọc phân biệt giọng của các nhân vật.
3- Tự hào dân tộc, kính trọng Giang Văn Minh
 * KNS: - Tự nhận thức được trách nhiệm công dân của mình, tăng thêm ý thức tự hào dân tộc.
 - Tự bộc lộ(bày tỏ sự cảm phục Giang Văn Minh; nhận thức của mình)
 II/ Chuẩn bị:- Bảng phụ ghi đoạn văn cần luyện đọc diễn cảm.
III/PP-KT: đọc sáng tạo; trao đổi thảo luận, tự bọc lộ
IV/Các hoạt động dạy học
HĐ1- Kiểm tra bài cũ: 
- Gọi 2HS đọc bài và TLCH;
- Nhận xét, cho điểm.
HĐ 2) Luyện đọc(GQMT 1.1)
- Kết hợp sửa lỗi phát âm+giải nghĩa từ khó.
- GV đọc mẫu.
HĐ 3)Tìm hiểu bài (GQMT1.2&3&KNS)
+ Sứ thần Giang Văn Minh làm cách nào để vua nhà Minh bãi bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng?
+ Nhắc lại nội dung cuộc đối đáp giữa ông Giang Văn Minh với đại thần nhà Minh?
+) Hai đoạn vừa tìm hiểu cho em biết điều gì? 
+ Vì sao có thể nói ông Giang Văn Minh là người trí dũng song toàn?
+) Hai đoạn còn lại cho em biết gì?
+ Bài ca ngợi ai? Ca ngợi điều gì?
HĐ 4) LĐ đọc diễn cảm (GQMT 2& KNS)
- Gv đọc mẫu 1 đoạn.
HĐ KẾT THÚC: 
- GV nhận xét giờ học. 
Nhắc học sinh về đọc bài và chuẩn bị bài sau
- 2 HS đọc và trả lời câu hỏi về bài Nhà tài trợ đặc biệt của Cách mạng.
- 1 HS giỏi đọc.
- Chia đoạn: 4 đoạn
- HS đọc nối tiếp đoạn trước lớp (2 - 3 lượt) 
- 1- 2 HS đọc toàn bài.
- HS lắng nghe.
 Trao đổi thảo luận, tự bộc lộ
+ vờ khóc than vì không có mặt ở nhà để cúng giỗ cụ tổ năm đời. Vua Minh phán: .Vua Minh biết đã mắc mưu vẫn phải tuyên bố bỏ lệ góp giỗ Liễu Thăng.
+) Giang Văn Minh buộc vua nhà Minh bỏ lệ bắt nước Việt góp giỗ Liễu Thăng.
+ Vua Minh mắc mưu Giang Văn Minh, phải ám hại Giang Văn Minh.
+ Vì Giang Văn Minh vừa mưu trí, vừa bất khuất. ..dũng cảm, không sợ chết, dám đối lại một vế đối tràn đầy lòng tự hào dân tộc.
+) Giang Văn Minh bị ám hại.
+ Bài ca ngợi Giang Văn Minh trí dũng song toàn, bảo vệ được danh dự, quyền lợi đất nước.
 Đọc sáng tạo
- 4 HS nối tiếp đọc bài.
- HS tìm giọng đọc diễn cảm cho mỗi đoạn.
- HS luyện đọc diễn cảm theo cách phân vai.
- HS thi đọc diễn cảm.
- Nhận xét tiết học
Toán
LUYỆN TẬP VỀ TÍNH DIỆN TÍCH
I/ Mục tiêu 
- Tính được diện tích một số hình được cấu tạo từ các hình đã học.
- Làm được bài tập 1; HS khá, giỏi làm được toàn bộ các bài tập. 
- Cẩn thận, chính xác
II/ Đồ dùng daỵ học- Bảng phụ
III/Các hoạt động dạy học 
HĐ1- Kiểm tra bài cũ: 
- Yêu cầu HS nêu quy tắc và công thức tính diện tích hình chữ nhật, hình vuông.
- Nhận xét, cho điểm.
HĐ 2::Lớp,. cá nhân.
+ Muốn tính được diện tích của mảnh đất trên ta cần làm như thế nào?
+ Có thể chia hình trên bảng thành những hình như thế nào?
- Gv dùng thước minh hoạ trên hình.
+ Em hãy XĐ kích thước của mỗi hình mới tạo thành
+ Vậy để tính DT cả mảnh đất ta làm thế nào?
HĐ 3:Cá nhân
Bài tập 1: 
- GV hướng dẫn HS làm bài.
- Cho HS làm vào vở, hai HS lên bảng.
- Cả lớp và GV nhận xét.
*Bài tập 2: HS khá, giỏi làm thêm
- Yêu cầu Hs nêu cách làm.
- Cho HS làm vào nháp.
.
- Cho HS đổi nháp, chấm chéo.
- Cả lớp và GV nhận xét
HĐ KẾT THÚC: 
- GV nhận xét giờ học, 
nhắc HS về ôn các kiến thức vừa luyện tập.
- 2 Hs thực hiện yêu cầu.
+ Chia mảnh đất thành các hình cơ bản đã học.
+ Thành 2 hình vuông và 1 hình chữ nhật.
- Hs xác định:
+ 2 hình vuông có cạnh 20 cm.
+ HCN có chiều dài: 
25 + 20 + 25 = 70 (m) ;
+ Chiều rộng HCN: 40,1 m.
+ Tính diện tích hình chữ nhật và diện tích hai hình vuông rồi cộng các diện tích đó lại. 
1/ C1: Chia mảnh đất thành 2 HCN rồi tính:
 Diện tích HCN thứ nhất là:
 (3,5 + 4,2 + 3,5) 3,5 = 39,2 (m2)
 Diện tích HCN thứ hai là:
 6,5 4,2 = 27,3 (m2)
 Diện tích cả mảnh đất là:
 39,2 + 27,3 = 66,5 (m2)
 Đáp số: 66,5 m2.
C2: Chia mảnh đất thành một hình chữ nhật và hai hình vuông, rồi tính tương tự.
- 1 HS nêu yêu cầu.
 2/ *Bài giải:
C1: Chia mảnh đất thành 1 hình chữ nhật to và hai hình chữ nhật bé có diện tích bằng nhau.
 Diện tích hình chữ nhật to là:
(50 + 30) (100,5 – 40,5) = 4800 (m2)
 Diện tích 2 hình chữ nhật bé là:
 40,5 30 2 = 2430 (m2)
 Diện tích cả mảnh đất là:
 4800 + 2430 = 7630 (m2)
 Đáp số : 7630 m2
C2: HS tự làm.
- Nhận xét tiết học
Đạo đức
UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG) EM (Tiết 1)
I/ Mục tiêu: 
1.1- HS bước đầu biết vai trò quan trọng của Uỷ ban nhân dân xã (phường) đối với cộng đồng.
1.2-Biết được trách nhiệm của mọi người dân là phải tôn trọng Uỷ ban nhân dân xã (phường).
2- Kể được một số công việc của Uỷ ban nhân dân xã (phường) đối với trẻ em ở địa phương.
3- Có ý thức tôn trọng Uỷ ban nhân dân xã (phường).
- Tích cực tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng do Uỷ ban nhân dân xã (phường) tổ chức.
II/Đồ dùng: Bảng phụ
III/ Các hoạt động dạy học:
HĐ1- Kiểm tra bài cũ: 
- Cho HS nêu phần ghi nhớ bài 9.
- GV nhận xét.
HĐ 2: Nhóm, lớp (GQMT 1)
- Mời một HS đọc truyện Đến UBND phường.
- GV chia lớp thành 4 nhóm và giao nhiệm vụ:
Các nhóm thảo luận các câu hỏi :
+ Bố Nga đến UBND phường làm gì?
+ UBND phường làm công việc gì?
+ UBND xã (phường) có vai trò rất quan trọng nên mỗi người dân phải có thái độ NTN đối với UBND?
- Mời đại diện các nhóm trình bày.
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận: UBND xã (phường) giải quyết nhiều công việc quan trọng đối với người dân ở địa phương. Vì vậy, mỗi người dân đều phải tôn trọng và giúp đỡ Uỷ ban hoàn thành công việc.
Hoạt động 3: Làm bài tập 1 SGK
- Cho HS thảo luận nhóm 4.
- Mời đại diện các nhóm HS trình bày. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- GV kết luận: UBND xã (phường) làm các việc ở ý b, c, d, đ, e, h, i.
Hoạt động 4: Làm bài tập 3, SGK
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân.
- Gọi một số HS trình bày. 
- GV kết luận: b, c là hành vi, việc làm đúng; a là hành vi không nên làm.
Hoạt động nối tiếp:
- Tìm hiểu về UBND xã (phường) tại mình ở; các công việc chăm sóc và BV trẻ em mà UBND xã (phường) đã làm.
- 2 HS nêu.
- HS thảo luận theo hướng dẫn của GV.
- Đại diện nhóm trình bày.
- Nhận xét.
- 2 -3 Hs đọc Ghi nhớ - SGK. 
- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1.
1 HS đọc yêu cầu của bài tập.
Trình bày
- Lắng nghe
Lòch söû
Nöôùc nhaø bò chia caét.
I. Muïc tieâu:
1. - Bieát ñoâi neùt veà tình hình nöôùc ta sau hieäp ñònh Giô ne vô naêm 1954.
2. - Chæ giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi treân baûn ñoà
3. Yeâu nöôùc, töï haøo daân toäc.
II. Chuaån bò:
+ GV: Baûn ñoà haønh chính Vieät Nam 
+ HS: söu taàm tranh, aûnh tö lieäu veà Mó – Dieäm taøn saùt ñoàng baøo ta..
III. Caùc hoaït ñoäng:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’
8’
15’
5’
à Khôûi ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: GQMT 2.
? Haõy neâu caùc ñieàu khoaûn chính cuûa Hieäp ñònh Giô-ne-vô?
- Chæ treân baûn doà giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi ?
Giaùo vieân nhaän xeùt vaø choát 
v Hoaït ñoäng 2: GQMT 1.
? Nguyeän voïng cuûa nhaân daân laø sau hai naêm ñaát nöôùc ñöôïc thoáng nhaát, gia ñình ñöôc sum hoïp, nhöng nguyeän voïng ñoù coù ñöôïc thöïc hieän khoâng? Vì sao?
? AÂm möu phaù hoaïi Hieäp ñònh Giô-ne-vô cuû Myõ - Dieäm nhö theá naøo?
- Neáu khoâng caàm suùng ñaùnh giaëc thì nhaân daân vaø ñaát nöôùc seõ ra sao?
- Caàm suùng ñöùng leân choáng giaëc thì ñieàu gì seõ xaûy ra?
- Söï löïa choïn cuûa nhaân daân ta theå hieän ñieàu gì?
® Giaùo vieân nhaän xeùt + choát.
v Hoaït ñoäng 4: Keát thuùc.
Hoïc baøi.
Chuaån bò: “Beán Tre Ñoàng Khôûi”.
Nhaän xeùt tieát hoïc 
Haùt 
Hoïc sinh thaûo luaän nhoùm ñoâi.
+	Chaám döùt chieán tranh, laäp laïi hoaø bình ôû Vieät Nam vaø Ñoâng Döông. Quy ñònh vó tuyeán 17 (Soâng Beán haûi) laøm giôùi tuyeán quaân söï taïm thôøi. Quaân ta seõ taäp keát ra Baéc. Quaân Phaùp ruùt khoûi mieàn Baéc, chuyeån vaøo Nam. Trong 2 naêm, quaân Phaùp phaûi ruùt khoûi Vieät Nam. Ñeán thaùng 7 / 1956, tieán haønh toång tuyeån cöû, thoáng nhaát ñaát nöôùc.
+ Khoâng thöïc hieän ñöôïc. Vì ñeá quoác Myõ ra söùc phaù hoaïi Hieäp ñònh Giô-ne-vô.
+ Myõ daàn thay chaân Phaùp xaâm löôïc mieàn Nam, ñöa Ngoâ Ñình Dieäm leân laøm toång thoáng, laäp ra chính phuû thaân Myõ, tieâu dieät löïc löôïng caùch maïng.
 thì ñaát nöôùc vaãn bò chia caét vaø maùu cuûa ñoàng baøo ta ngaøy ngaøy vaãn ñoå xuoáng, 
-caàm suùng choáng giaëc thì seõ gaëp nhieàu khoù khaên.
-Theå hieän tinh thaàn yeâu nöôùc, loøng duõng caûm vaø quyeát taâm giaønh ñoäc laäp töï do cuûa nhaân daân ta.
-Nhận xét tiết học
Ngày soạn: 29/1 Thứ ba ngày 31 tháng 1 năm 2012
Chính tả 
(Nghe –viết): TRÍ DŨNG SONG TOÀN
I/ Mục tiêu
- Viết đúng bài chính tả, trình bày đúng hình thức bài văn xuôi.
- Làm được bài tập 2a, 3a.
- Cẩn thận, có yư thức rèn viết. 
II/ Đồ dùng daỵ học- Bảng phụ, bút dạ.
III/ Các hoạt động dạy học:
HĐ1. Kiểm tra bài cũ.
- Nhận xét.
HĐ2- Hướng dẫn HS nghe – viết:
- GV Đọc bài viết.
+ Đoạn văn kể điều gì?
- GV đọc những từ khó, dễ viết sai cho HS viết bảng con: sứ thần, thảm bại, ám hại, linh cữu, thiên cổ,
+ Em hãy nêu cách trình bày bài? 
- GV đọc từng câu cho HS viết.
- GV đọc lại toàn bài. 
- GV thu một số bài để chấm.
- Nhận xét chung.
HĐ3- Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả:
* Bài tập 2a:
- GV dán 3 tờ giấy to đã chuẩn lên bảng lớp.
- Cả lớp và GV nhận xét, kết luận HS thắng cuộc.
* Bà ... Có 8 đỉnh, 12 cạnh.
+ Bao diêm, viên gạch, hộp phấn,
- 1 HS nêu yêu cầu.
 *Bài giải:
Hình
Số mặt
Số cạnh
Số đỉnh
Hình hộp chữ nhật
6
12
8
Hình lập phương
6
12
8
- 1 HS nêu yêu cầu.
 *Bài giải:
a) AB = DC = QP = MN ; 
 AD = BC = NP = MQ ; 
 AM = BN = CP = DQ
b) Diện tích mặt đáy MNPQ: 6 3 = 18 (cm2)
Diện tích của mặt bên ABNM: 
 6 4 = 24 (cm2)
Diện tích của mặt bên BCPN: 4 3 = 12 (cm2)
- 1 HS nêu yêu cầu.
 *Lời giải:
- Hình hộp chữ nhật là hình A.
- Hình lập phương là hình C.
-Nhận xét tiết học
Keå chuyeän: 
 Keå chuyeän ñöôïc chöùng kieán hoaëc tham gia. 
I. Muïc tieâu: 
1.- HS bieát vaø naém ñöôïc noäi dung moät caâu chuyeän theå hieän yù thöùc baûo veä caùc coâng trình coâng coäng, di tích lòch söû vaên hoaù, yù thöùc chaáp haønh luaät giao thoâng, vieäc laøm theå hieän loøng bieát ôn caùc thöông binh lieät só.	
2. - Hoïc sinh bieát keå moät caâu chuyeän ñaõ chöùng kieán hoaëc ñaõ laøm theå hieän yù thöùc baûo veä caùc coâng trình coâng coäng, di tích lòch söû vaên hoaù, yù thöùc chaáp haønh luaät giao thoâng, vieäc laøm theå hieän loøng bieát ôn caùc thöông binh lieät só.
 - Bieát saép xeáp caùc tình tieát, söï kieän thaønh moät caâu chuyeän, bieát keå laïi caâ
3. - Coù yù thöùc baûo veä caùc coâng trình coâng coäng, di tích lòch söû vaên hoaù, yù thöùc chaáp haønh luaät giao thoâng, vieäc laøm theå hieän loøng bieát ôn caùc thöông binh lieät só.
II. Chuaån bò: + Giaùo vieân: Tranh aûnh 
 + Hoïc sinh: chuaån bò caâu chuyeän.
III. Caùc hoaït ñoäng:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’
8’
20’
2’
àKhôûi ñoäng: 
v Hoaït ñoäng 1: GQMT 2
Yeâu caàu hoïc sinh suy nghó löïa choïn vaø neâu teân caâu chuyeän mình keå.
Goïi hoïc sinh trình baøy daøn yù tröôùc lôùp.
Giaùo vieân nhaän xeùt, söûa chöõa.
v Hoaït ñoäng 2: GQMT 1.
Quan saùt vaø tôùi töøng nhoùm gôïi yù cho HS keå chuyeän vaø trao ñoåi veà yù nghóa caâu chuyeän.
- Môøi HS keå chuyeän tröôùc lôùp.
Giaùo vieân nhaän xeùt, 
vHoaït ñoäng kết thúc.
Veà nhaø keå laïi caâu chuyeän cho ngöôøi trhaân nghe, chuaån bò: baøi 22
Nhaän xeùt tieát hoïc. 
Haùt 
3 hoïc sinh tieáp noái nhau ñoïc gôïi yù 1, 2, 3, caû lôùp ñoïc thaàm.
- Ñoïc thaàm kó gôïi yù cho ñeà baøi em choïn.
Hoïc sinh tieáp noái nhau noùi teân caâu chuyeän mình choïn keå.
Hoïc sinh laäp daøn yù cho caâu chuyeän cuûa mình keå (treân nhaùp).
2, 3 hoïc sinh trình baøy daøn yù cuûa mình.
Caû lôùp nhaän xeùt.
-Töøng caëp seõ keå caâu chuyeän cho baïn mình nghe.
Cuøng trao ñoåi vôùi nhau yù nghóa cuûa caâu chuyeän. 
-HS thi kể trước lớp.
- Nhận xét tiết học
Khoa hoïc: 
Söû duïng naêng löôïng chaát ñoát.
I. Muïc tieâu: 
1.- - Bieát söû duïng caùc loaïi chaát ñoát
2. - Keå teân moät soá loaïi chaát ñoát. 
3.- Giaùo duïc hoïc sinh ham thích tìm hieåu khoa hoïc.
KNS: KN bieát caùch tìm toøi, xöû lí, trình baøy thoâng tin veà vieäc söû duïng chaát ñoát.
II. Chuaån bò: 
- 	Giaùo vieân: Hình vaø thoâng tin trang 86, 87, 88, 89.
 - Hoïc sinh : - Söu taàm tranh aûnh veà vieäc söû duïng caùc loaïi chaát ñoát.
III. Caùc PP/KTDH: Ñoäng naõo, QS vaø thaûo luaän nhoùm.
IV. Caùc hoaït ñoäng:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’
6’
20’
4’
àKhôûi ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: GQMT 1. ( caù nhaân)
 Keå teân caùc loaïi chaát ñoát trong hình 1, 2, 3 vaø em bieát, trong ñoù loaïi chaát ñoát naøo ôû theå raén, chaát ñoát naøo ôû theå khí hay theå loûng?
Haõy keå teân moät soá chaát ñoát thöôøng duøng.
Nhaän xeùt vaø choát.
v Hoaït ñoäng 2: GQMT 2. thaûo luaän.
Böôùc 1: Laøm vieäc theo nhoùm.
Nhoùm 1: Keå teân caùc chaát ñoát raén thöôøng ñöôïc duøng ôû caùc vuøng noâng thoân vaø mieàn nuùi.
Than ñaù ñöôïc söû duïng trong nhöõng coâng vieäc gì?
ÔÛ nöôùc ta, than ñaù ñöôïc khai thaùc chuû yeáu ôû ñaâu?
Ngoaøi than ñaù, baïn coøn bieát teân loaïi than naøo khaùc?
Nhoùm 2 Keå teân caùc loaïi chaát ñoát loûng maø em bieát, chuùng thöôøng ñöôïc duøng ñeå laøm gì?
ÔÛ nöôùc ta, daàu moû ñöôïc khai thaùc ôû ñaâu?
Töø daàu moû theå taùch ra nhöõng chaát ñoát naøo?
Nhoùm 3: Coù nhöõng loaïi chaát ñoát khí naøo?
- Ngöôøi ta laøm theá naøo ñeå taïo ra khí sinh hoïc?
Böôùc 2: Laøm vieäc caû lôùp.
Nhaän xeùt vaøboå sung.
GDMT& TKNL.Việc khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng một cách thái quá sẽ dẫn đến việc cạn kiệt tài nguyên..
v Hoaït ñoäng 3: Keát thuùc.
Xem laïi baøi, chuaån bò: “Söû duïng naêng löôïng cuûa chaát ñoát (tieát 2)”.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Haùt 
PP/KTDH: Ñoäng naõo
Than: raén; 
ga: khí; 
daàu: loûng, 
- HS neâu.
PP/KTDH: QS vaø thaûo luaän nhoùm.
(cuûi, tre, rôm, raï ).
Söû duïng ñeå chaïy maùy, nhieät ñieän, duøng trong sinh hoaït.
Khai thaùc chuû yeáu ôû caùc moû than ôû Quaûng Ninh.
Than buøn, than cuûi.
- Xaêng, daàu. Duøng ñeå chaïy maùy, 
Daàu moû ôû nöôùc ta ñöôïc khai thaùc ôû Vuõng Taøu.
Xaêng, daàu hoaû, daàu-ñi-eâ-den.
Khí töï nhieân , khí sinh hoïc.
UÛ chaát thaûi, muøn, raùc, phaân gia suùc theo ñöôøng oáng daãn vaøo beáp.
Caùc nhoùm trình baøy, söû duïng tranh aûnh ñaõ chuaån bò ñeå minh hoaï.
- Nhận xét tiết học
Ngày soạn: 01/02 Thứ sáu, ngày 3 tháng 2 năm 2012
Luyện từ và câu
NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ
I/ Mục đích yêu cầu
1 - Chọn được quan hệ từ thích hợp (BT3); biết thêm vế câu tạo thành câu ghép chỉ nguyên nhân- kết quả (chọn 2 trong số 3 câu ở BT4).
2- HS khá, giỏi giải thích được vì sao chọn quan hệ từ ở bài tập 3, làm được toàn bộ BT4. 
3-Có ý thức sử dụng đúng câu ghép
II. Chuaån bò: 
	+ GV: PHT
+ HS: VBT, SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’
30’
4’
à Khôûi ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: GQMT 1 & 2.
Baøi 3:
Giaùo vieân phaùt giaáy cho 3, 4 hoïc sinh laøm baøi.
- Nhaän xeùt chung.
Baøi 4:
Giaùo vieân phaùt giaáy cho 3, 4 em leân baûng laøm.
Nhaän xeùt baøi laøm cuûa HS.
v	Hoaït ñoäng 4: Keát thuùc.
Daën HS veà hoïc baøi vaø chuaån bò baøi “ Noái caùc veá caâu gheùp baèng quan heä töø”.
Nhaän xeùt tieát hoïc. 
 Haùt 
1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu baøi taäp, 
Hoïc sinh laøm baøi vaøo vôû
Hoïc sinh laøm baøi treân giaáy xong roài daùn baøi leân baûng lôùp vaø trình baøy keát quaû.
Caû lôùp nhaän xeùt.
1 hoïc sinh ñoïc yeâu caàu ñeà baøi.
Hoïc sinh laøm baøi vaøo VBT
Hoïc sinh laøm baøi treân giaáy roài daùn baøi laøm leân baûng vaø trình baøy keát quaû.
Taäp laøm vaên
Traû baøi vaên taû ngöôøi.
I. Muïc tieâu: 
1. Kieán thöùc:- ruùt kinh nghieäm veà caùch vieát baøi vaên thuoäc theå loaïi taû (taû ngöôøi) naém vöõng boá cuïc cuûa baøi vaên, trình töï mieâu taû, quan saùt vaø choïn loïc chi tieát.
2. Kó naêng: 	- Bieát söûa loãi vaø vieát laïi ñoaïn vaên cho ñuùng hoaëc cho hay hôn.
3. Thaùi ñoä: 	- Giaùo duïc hoïc sinh loøng say meâ saùng taïo.
II. Chuaån bò: 
	+ GV: Baûng phuï 
III. Caùc hoaït ñoäng:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’
8’
20’
5’
àKhôûi ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: GQMT 1.
Giaùo vieân nhaän xeùt chung veà keát quaû cuûa baøi vaên vieát cuûa hoïc sinh. (Neâu roõ öu ñieåm vaø khuyeát ñieåm)
v	Hoaït ñoäng 2: GQMT 2.
Giaùo vieân chæ caùc loãi caàn söûa. Yeâu caàu hoïc sinh töï söûa treân nhaùp.
Giaùo vieân söûa laïi cho ñuùng (neáu sai).
Giaùo vieân ñoïc nhöõng ñoaïn vaên, baøi vaên hay cuûa moät soá hoïc sinh trong lôùp.
Yeâu caàu hoïc sinh choïn vieát laïi moät ñoaïn vaên.
 Giaùo vieân chaám söûa baøi cuûa moät soá em.
Hoaït ñoäng 3: Keát thuùc.
Giaùo vieân nhaän xeùt, bieåu döông nhöõng hoïc sinh laøm baøi toát nhöõng em chöõa baøi toát.
Nhaän xeùt tieát hoïc. 
 Haùt 
Hoïc sinh söûa baøi vaøo nhaùp, moät soá em leân baûng söûa baøi.
Hoïc sinh töï choïn ñeå vieát laïi ñoaïn vaên.
Nhieàu hoïc sinh tieáp noái nhau ñoïc laïi ñoaïn vaên vieát môùi (coù so saùnh ñoaïn cuõ).
Toaùn: 
DIỆN TÍCH XUNG QUANH,
DIỆN TÍCH TOÀN PHẦN CỦA HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
I. Muïc tieâu:
1. Kieán thöùc: Hoïc sinh coù bieåu töôïng veà dieän tích xung quanh vaø dieän tích toaøn phaàn cuûa hình hoäp chöõ nhaät.
2. Kó naêng:- Vaän duïng ñöôïc caùc quy taéc vaø tính dieän tích xung quanh vaø dieän tích toaøn phaàn ñeå giaûi caùc baøi taäp coù lieân quan.
3. Thaùi ñoä: 	- Giaùo duïc hoïc sinh tính chính xaùc, khoa hoïc.
II. Chuaån bò:
+ GV:	PHT
+ HS: Hình hoäp chöõ nhaät, keùo.
III. Caùc hoaït ñoäng:
TG
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1’
4’
18’
12’
3’
àKhôûi ñoäng: 
à Baøi cuõ: 
v	Hoaït ñoäng 1: GQMT 1.
a) Dieän tích xung quanh.
- Neâu ví duï (SGK)
- Yeâu caàu HS tính dieän tích xung quanh hình hoäp chöõ nhaät.
- Nhaän xeùt vaø choát caùch laøm ñuùng.
-? Vaäy muoán tính dieän tích xung quanh hình hoäp chöõ nhaät ta laøm nhö theá naøo?
b) Dieän tích toaøn phaàn.
- Caùch höôùng daãn töông töï phaàn a.
v	Hoaït ñoäng 2:GQMT 2.
Baøi 1 : 
- Quan saùt vaø kieåm tra HS laøm baøi.
- Nhaän xeùt.
Baøi 2* Neáu coøn TG.
v	Hoaït ñoäng 3: Keát thuùc.
Daën HS veà hoïc baøi, chuaån bò baøi Luyeän taäp.
Nhaän xeùt tieát hoïc 
Haùt 
- HS neâu.
+ Laáy chu vi ñaùy nhaân vôùi chieàu cao 
- Thaûo luaän vaø tìm ra caùch tính.
Caû lôùp ñoïc õ baøi vaø laøm baøi.
1 em söûa baøi.
- Nhaän xeùt.	
-Nhận xét tiết học
Kó thuaät
Veä sinh phoøng beänh cho gaø .
I/ Muïc tieâu: 
1/ Kieán thöùc:Neâu ñöôïc muïc ñích, taùc duïng vaø moät soá caùch veä sinh phoøng beänh cho gaø.
2/ Kyõ naêng: Bieát lieân heä thöïc teá ñeå neâu moät soá caùch veä sinh phoøng beänh cho gaø.
3/ Thaùi ñoäoù yù thöùc chaêm soùc, baûo veä vaät nuoâi.
II. Chuaån bò. - Tranh.
III. Hoaït ñoäng daïy hoïc :
Tg 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa Hs
1’
5’
12’
10’
3’
àKieåm tra baøi cuõ.\
-Gọi HS nhắc lại cách chăm sóc gà?
- Nhận xét đánh giá
HÑ 1: GQMT 1
- Keå teân caùc coâng vieäc veä sinh phoøng beänh cho gaø.
- Theá naøo laø veä sinh phoøng beänh cho gaø ? Taïi sao phaûi veä sinh phoøng beänh cho gaø 
- muïc ñích taùc duïng cuûa veä sinh phoøng beänh khi nuoâi gaø?
HÑ2: GQMT 2.
keå teân caùc duïng cuï cho gaø aên, uoáng vaø neâu caùch veä sinh duïng cuï aên uoáng cuûa gaø ?
Nhaéc laïi taùc duïng cuûa chuoàng nuoâi gaø?
Neâu taùc duïng cuûa vieäc tieâm nhoû thuoác phoøng beänh cho gaø
NX, keát luaän 
HÑ: Keát thuùc. Nhaän xeùt tieát hoïc.
- Daën doø,chuaån bò cho tieát sau.
- 2HS nhắc lại
- Queùt chuoàng, hoát phaân , röûa chuoàng, tieâm ngöøa, uoáng thuoác phoøng beänh
- HS tự trả lời
NX, boå sung.
Hs traû lôøi caâu hoûi veà noäi dung baøi vöøa hoïc
Ñoïc baøi hoïc.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 21CKT KNS Giam tai.doc