Thiết kế bài dạy các môn khối 5 - Trường Tiểu học Trung Trạch - Tuần 13

Thiết kế bài dạy các môn khối 5 - Trường Tiểu học Trung Trạch - Tuần 13

MỤC TIÊU: Học xong bài này H biết:

- Cần phải tôn trọng ngời già vì ngời già có nhiều kinh nghiệm sống, đã góp phần nhiều cho xã hội, trẻ em có quyền đợc gia đình và cả xã hội quan tâm, chăm sóc. Thực hiệc các hành vi biểu hiện sự tôn trọng, lễ phép, giúp đỡ, nhờng nhịn ngời già, em nhỏ.

- Tôn trọng, yêu quý, thân thiện với ngời già, em nhỏ, không đồng tình với những hành vi, việc làm không đúng đối với ngời già, em nhỏ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Đồ dùng để chơi đóng vai cho hoạt động 1, tiết 1.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:

Hoạt động 1. Tìm hiểu nội dung truyện Sau đêm ma.

Cách tiến hành: T đọc truyện Sau đêm ma trong SGK.

H đóng vai minh hoạ theo nội dung truyện. H thảo luận theo các câu hỏi.

T: các bạn trong truyện đã làm gì khi gặp cụ già, em nhỏ?

 

doc 16 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 03/07/2017 Lượt xem 154Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy các môn khối 5 - Trường Tiểu học Trung Trạch - Tuần 13", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 13
Tõ 19/11 ®Õn 23/11/2012
Thø
TiÕt
M«n häc
Bµi d¹y
Thø hai
1
2
3
4
Chµo cê
§¹o ®øc
TËp ®äc 
To¸n 
KÝnh giµ yªu trỴ (T1)
Ng­êi g¸c rõng tÝ hon 
LuyƯn tËp chung
Thø ba
1
3
4
To¸n
LuyƯn tõ vµ c©u
KĨ chuyƯn
LuyƯn tËp chung
Më réng vèn tõ: B¶o vƯ m«i tr­êng
KĨ chuyƯn ®­ỵc chĩng kiÕn hoỈc tham gia
Thø t­
1
2
4
TËp lµm v¨n
ChÝnh t¶
To¸n 
LuyƯn tËp t¶ ng­êi
Nhí-viÕt: Hµnh tr×nh cđa bÇy ong 
Chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn
Thø n¨m
1
2
3
4
To¸n 
TËp ®äc
LuyƯn tõ vµ c©u
LÞch sư
LuyƯn tËp
Trång rõng ngËp mỈn
LuyƯn tËp vỊ quan hƯ tõ
Thµ hi sinh tÊt c¶ chø kh«ng chÞu mÊt n­íc
Thø s¸u
2
 3
TËp lµm v¨n
To¸n
LuyƯn tËp t¶ ng­êi
Chia mét sè thËp ph©n cho 10, 100, 1000
 Ghi chĩ: 
 - Thø hai Täa ®µm 20-11 t¹i x· Trung Tr¹ch d¹y bï chiỊu thø t­.
 - Thø ba tỉ chøc kØ niƯm 20-11 d¹y bï chiỊu thø n¨m.
So¹n : 17/11/2012 
Gi¶ng: Thø t­,21/11/2012
§¹o ®øc: KÝnh giµ, yªu trỴ
I. Mơc tiªu: Häc xong bµi nµy H biÕt:
- CÇn ph¶i t«n träng ngêi giµ v× ngêi giµ cã nhiỊu kinh nghiƯm sèng, ®· gãp phÇn nhiỊu cho x· héi, trỴ em cã quyỊn ®ỵc gia ®×nh vµ c¶ x· héi quan t©m, ch¨m sãc. Thùc hiƯc c¸c hµnh vi biĨu hiƯn sù t«n träng, lƠ phÐp, giĩp ®ì, nhêng nhÞn ngêi giµ, em nhá. 
- T«n träng, yªu quý, th©n thiƯn víi ngêi giµ, em nhá, kh«ng ®ång t×nh víi nh÷ng hµnh vi, viƯc lµm kh«ng ®ĩng ®èi víi ngêi giµ, em nhá.
II. §å dïng d¹y häc: §å dïng ®Ĩ ch¬i ®ãng vai cho ho¹t ®éng 1, tiÕt 1.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng 1. T×m hiĨu néi dung truyƯn Sau ®ªm ma.
C¸ch tiÕn hµnh: T ®äc truyƯn Sau ®ªm ma trong SGK.
H ®ãng vai minh ho¹ theo néi dung truyƯn. H th¶o luËn theo c¸c c©u hái.
T: c¸c b¹n trong truyƯn ®· lµm g× khi gỈp cơ giµ, em nhá?
T: T¹i sao bµ cơ l¹i c¶m ¬n c¸c b¹n?
T: Em cã suy nghÜ g× vỊ viƯc lµm cđa c¸c b¹n?
T: KÕt luËn: CÇn t«n träng ngêi giµ, em nhá vµ giĩp ®ì hä b»ng nh÷ng viƯc lµm phï hỵp víi kh¶ n¨ng. CÇn t«n träng ngêi giµ, giĩp ®ì em nhá lµ biĨu hiƯn cđa t×nh c¶m tèt ®Đp cđa con ngêi, lµ biĨu hiƯn cđa ngêi v¨n minh lÞch sù.
T: Qua bµi nµy, c¸c em ghi nhí ®ỵc ®iỊu g×?
H nªu ghi nhí SGK.
Ho¹t ®éng 2. Lµm bµi tËp 1 SGK.
T giao nhiƯm vơ H lµm bµi tËp 1. H lµm viƯc c¸ nh©n.
T gäi mét sè H lªn tr×nh bµy ý kiÕn. H kh¸c bỉ sung.
C¸c hµnh vi a, b, c lµ nh÷ng hµnh vi thĨ hiƯn t×nh c¶m kÝnh giµ, yªu trỴ.
Hµnh vi cha thĨ hiƯn sù quan t©m, yªu th¬ng ch¨m sãc em nhá.
Ho¹t ®éng tiÕp nèi: T×m hiĨu c¸c phong tơc tËp qu¸n thĨ hiƯn t×nh c¶m kÝnh giµ, yªu trỴ cđa ®Þa ph¬ng, cđa d©n téc ta.
3. Cđng cè - dỈn dß: 
H nh¾c l¹i ghi nhí cđa bµi.ChuÈn bÞ bµi sau.
TËp ®äc: 
Ng­êi g¸c rõng tÝ hon
I. Mơc tiªu:
1. §äc tr«i ch¶y, l­u lo¸t toµn bµi. BiÕt ®äc diƠn c¶m bµi v¨n víi giäng kĨ chËm r·i; nhanh vµ håi hép h¬n ë ®o¹n kĨ vỊ m­u trÝ vµ hµnh ®éng dịng c¶m cđa cËu bÐ cã ý thøc b¶o vƯ rõng.
2. HiĨu ý nghÜa truyƯn: BiĨu d­¬ng ý thøc b¶o vƯ rõng, sù th«ng minh vµ dịng c¶m cđa mét c«ng d©n nhá tuỉi.
ii. c¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
A. KiĨm tra bµi cị( 5 phĩt )Hai, ba HS ®äc thuéc bµi th¬ Hµnh tr×nh cđa bÇy ong, tr¶ lêi c¸c c©u hái vỊ néi dung bµi.
B. d¹y bµi míi
1. Giíi thiƯu bµi
2. H­íng dÉn HS luyƯn ®äc vµ t×m hiĨu bµi ( 33 phĩt )
a) LuyƯn ®äc - Hai HS kh¸, giái tiÕp nèi nhau ®äc toµn truyƯn.
- Tõng tèp 3 HS tiÕp nèi nhau ®äc 3 phÇn cđa bµi v¨n (phÇn 1 gåm c¸c ®o¹n 1, 2: tõ ®Çu ®Õn dỈn l·o Sau B¬ tèi ®¸nh xe ra b×a rõng ch­a?; phÇn 2 gåm ®o¹n 3 : tõ Qua khe l¸. ®Õn b¾t bän trém thu l¹i gç;phÇn 3 gåm 2 ®o¹n cßn l¹i). GV kÕt hỵp h­íng dÉn HS ®äc ®ĩng c¸c c©u hái, c©u c¶m; hiĨu nghÜa c¸c tõ ng÷ ®­ỵc chĩ gi¶i sau bµi (r« bèt, ngoan cè, cßng tay)
- HS luyƯn ®äc theo cỈp- Mét, hai HS ®äc c¶ bµi.
- GV ®äc diƠn c¶m bµi v¨n
b) T×m hiĨu bµi- HS ®äc l­ít bµi vµ cho biÕt:
- Theo lèi ba vÉn ®i tuÇn rõng, b¹n nhá ®· ph¸t hiƯn ra ®­ỵc ®iỊu g×? 
+Tho¹t tiªn ph¸t hiƯn thÊy nh÷ng dÊu ch©n ng­êi lín h»n trªn mỈt ®Êt, b¹n nhá th¾c m¾c thÕ nµo?
+LÇn theo dÊu ch©n, b¹n nhá ®· nh×n thÊy nh÷ng g×, nghe thÊy nh÷ng g×?
- KĨ nh÷ng viƯc lµm cđa b¹n nhá cho thÊy b¹n lµ ng­êi th«ng minh, dịng c¶m.? 
- Khi ph¸t hiƯn ra bän trém gç, lÐn ch¹y theo ®­êng t¾t, gäi ®iƯn tho¹i cho c«ng an.
- Trao ®ỉi b¹n cïng líp ®Ĩ lµm râ nh÷ng ý sau: V× sao b¹n nhá tù nguyƯn tham gia b¾t bän trém gç ? Em häc tËp ®­ỵc ë b¹n nhá ®iỊu g×? 
+ V× sao b¹n nhá tù nguyƯn tham gia viƯc b¾t bän trém g×? 
+ Em häc tËp ®­ỵc ë b¹n nhá ®iỊu g×? - HS nªu ND ,ý nghÜa c©u truyƯn.
c) H­íng dÉn HS ®äc diƠn c¶m
- Ba HS tiÕp nèi nhau ®äc l¹i truyƯn. GV h­íng dÉn c¸c em ®äc thĨ hiƯn ®ĩng néi dung tõng ®o¹n, ®ĩng lêi c¸c nh©n vËt: c©u giíi thiƯu vỊ cËu bÐ vµ t×nh yªu rõng cđa cËu- ®äc chËm r·i; ®o¹n kĨ vỊ hµnh ®éng dịng c¶m b¾t trém cđa cËu nhanh, håi hép, gÊp g¸p. Chĩ ý nh÷ng c©u dÉn lêi nãi trùc tiÕp cđa nh©n vËt:
+ Hai ngµy nay ®©u cã ®oµn kh¸ch tham quan nµo? - tù hái, giäng b¨n kho¨n.
+Mµy ®· dỈn l·o S¸u B¬ tèi ®¸nh xe ra b×a rõng ch­a? – h¹ giäng th× thµo, bÝ mËt.
+A l«, c«ng an huyƯn ®©y! – giäng r¾n rái, nghiªm trang.
+ Ch¸u qu¶ lµ chµng g¸c rõng dịng c¶m! – vui vỴ, ngỵi khen.
- GV h­íng dÉn c¶ líp luyƯn ®äc vµ thi ®äc diƠn c¶m ®o¹n v¨n3.
3. Cđng cè, dỈn dß ( 2 phĩt )
- 1 HS nãi ý nghÜa cđa truyƯn (biĨu d­¬ng ý thøc b¶o vƯ rõng, sù th«ng minh vµ dịng c¶m cđa mét c«ng d©n nhá tuỉi). - GV nhËn xÐt tiÕt häc 
To¸n: TiÕt 61 LuyƯn tËp chung
I. Mơc tiªu: Giĩp häc sinh: 
- Cđng cè vỊ phÐp céng, phÐp trõ, phÐp nh©n c¸c sè thËp ph©n.
- B­íc ®Çu viÕt vµ vËn dơng quy t¾c nh©n mét tỉng c¸c sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n.
- Gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn rĩt vỊ ®¬n vÞ .
II. §å dïng d¹y häc: B¶ng sè trong BT4a, viÕt s¼n lªn b¶ng phơ.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A. Bµi cị: Gäi 2H lªn b¶ng lµm bµi
TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiƯn nhÊt.
7,01 x 4 x 25 = 7,01 x (4 x 25) = 7,01 x 100 = 701
250 x 5 x 0,2 = 250 x (5 x 0,2) = 250 x 1 = 250
T. Em h·y nªu tÝnh chÊt kÕt hỵp cđa phÐp nh©n c¸c sè thËp ph©n 
B.Bµi míi:
H§1:HD luyƯn tËp- thùc hµnh
Bµi 1: §Ỉt tÝnh råi tÝnh
H lµm bµi vµo vë bµi tËp
Gäi H ®äc kÕt qu¶ BT1. H nªu c¸ch tÝnh.
H nhËn xÐt bµi lµm cđa b¹n. T sưa sai cho H.
Bµi 2: TÝnh nhÈm
T. Gäi H tr¶ lêi 
T. Muèn nh©n mét sè thËp ph©n víi 10,100, 1000... ta lµm thÕ nµo?
T. Muèn nh©n mét sè thËp ph©n víi 0,1; 0,01; 0,001 ta lµm thÕ nµo?
Bµi 4 a, TÝnh råi so s¸nh gi¸ trÞ cđa (a x b) x c vµ a x c + b x c
T. So s¸nh gi¸ trÞ cđa hai biĨu thøc (a x b) x c vµ a x c + b x c khi a = 2,4; b = 3,8; c = 1,2
T. (a x b) x c so víi a x c + b x c nh­ thÕ nµo? 
H nªu quy t¾c nh©n mét tỉng c¸c sè thËp ph©n víi mét sè thËp ph©n.
T. Khi cã mét tỉng c¸c sè thËp ph©n nh©n víi mét sè thËp ph©n, ta cã thĨ lÊy tõng sè h¹ng cđa tỉng nh©n víi sè ®ã råi céng c¸c kÕt qu¶ l¹i víi nhau.
BTLTT: TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiƯn nhÊt:
a.12.3 3,12 + 12,3 6,88
b. 2,23 8,56 + 8,56 7,77. c. 4,98 67,34 + 32,66 4,98.
C.Cđng cè - dỈn dß:
T nhËn xÐt tiÕt häc.
Bỉ sung: 
So¹n : 18/11/2012 
Gi¶ng: Thø t­, 21/11/2012
To¸n: TiÕt 62 LuyƯn tËp chung
I. Mơc tiªu: Giĩp häc sinh:
- Cđng cè vỊ phÐp céng, phÐp trõ, phÐp nh©n sè thËp ph©n.
- ¸p dơng c¸c tÝnh chÊt cđa c¸c phÐp tÝnh ®· häc ®Ĩ tÝnh gi¸ trÞ cđa c¸c biĨu thøc theo c¸ch thuËn tiƯn nhÊt.
- Gi¶i bµi to¸n cã liªn quan ®Õn "rĩt vỊ ®¬n vÞ"
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
A. Bµi cị: Gäi 2H lªn b¶ng lµm bµi. H d­íi líp lµm ë vë nh¸p.
	12,8 x 5,3 = ?	12,25 x 2,3 = ?
B. Bµi míi: 
H§1:H­íng dÉn luyƯn tËp:
Bµi 1: TÝnh
T. Trong biĨu thøc cã céng, trõ ta thùc hiƯn nh­ thÕ nµo?
H :Thùc hiƯn tõ tr¸i sang ph¶i.
T: Trong biĨu thøc cã céng vµ nh©n ta thùc hiƯn nh­ thÕ nµo?
H :Thùc hiƯn nh©n tr­íc céng sau. H lµm bµi 1 vµo vë.
a, 375,84 - 95,69 + 36,78 = 280,15 + 36,78 = 316,93
b, 7,7 + 7,3 x 7,4 = 7,7 + 54,02 = 61,72
Gäi 2H ®äc kÕt qu¶ cđa BT1
Bµi 2: TÝnh b»ng hai c¸ch
H tÝnh råi ch÷a BT2. 
Bµi 3: H lµm bµi vµo vë råi ch÷a bµi tËp
b, TÝnh nhÈm kÕt qu¶ t×m X
* 5,4 x X = 5,4 	 X = 1 V× sè nµo nh©n víi 1 cịng b»ng chÝnh sè ®ã.
* 9,8 x X = 6,2 x 9,8 X = 6,2 (V× 2 tÝch b»ng nhau, trong ®ã cã mét thõa sè b»ng nhau nªn thõa sè cßn l¹i cịng b»ng nhau).
Bµi 4: Gäi 1H ®äc bµi to¸n 
 Tãm t¾t: Mua 4m v¶i tr¶ 60 000 ®ång. 
 Mua 6,8 m v¶i tr¶ h¬n ? ®ång
T: HdÉn H lµm Bt.
H: Lµm Bt råi ch÷a bµi.
C. Cđng cè - dỈn dß: T nhËn xÐt giê häc. Tuyªn d­¬ng nh÷ng em lµm bµi tèt.
LuyƯn tõ vµ c©u
Më réng vèn tõ: b¶o vƯ m«i tr­êng 
I. Mơc tiªu: 
1. Më réng vèn tõ ng÷ vỊ m«i tr­êng vµ b¶o vƯ m«i tr­êng.
2. ViÕt ®­ỵc ®o¹n v¨n cã ®Ị tµi g¾n víi néi dung b¶o vƯ m«i tr­êng.
II. ®å dïng d¹y – häc : -Vë BT .
iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
A. kiĨm tra bµi cị( 5 phĩt )
- §Ỉt mét c©u cã quan hƯ tõ vµ cho biÕt c¸c tõ Êy nèi nh÷ng tõ ng÷ nµo trong c©u.?
- Lµm l¹i BT4 tiÕt LTVC tr­íc (®Ỉt c©u víi mçi quan hƯ tõ mµ, th× hoỈc b»ng)
B. d¹y bµi míi:
1. Giíi thiƯu bµi : GV nªu M§, YC cđa tiÕt häc 
2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp ( 33 phĩt )
Bµi tËp 1: Mét HS ®äc néi dung BT1 (®äc c¶ chĩ thÝch: rõng nguyªn sinh, loµi l­ìng c­, rõng th­êng xanh, rõng b¸n th­êng xanh).
- GV gỵi ý: NghÜa cđa cơm tõ khu b¶o tån ®a d¹ng sinh häc ®· ®­ỵc thĨ hiƯn ngay trong ®o¹n v¨n.
- HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n, cã thĨ trao ®ỉi cïng b¹n bªn c¹nh ®Ĩ tr¶ lêi c©u hái. Chĩ ý sè liƯu thèng kª vµ nhËn xÐt vỊ c¸c loµi ®éng vËt (55 loµi cã vĩ, h¬n 300 loµi chim, 40 loµi bß s¸t,), thùc vËt (th¶m thùc vËt rÊt phong phĩ, hµng tr¨m lo¹i c©y)
- HS ph¸t biĨu ý kiÕn. GV chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng:Khu b¶o tån ®a d¹ng sinh häc lµ n¬i l­u gi÷ ®­ỵc nhiỊu lo¹i ®éng vËt vµ thùc vËt. R­ng nguyªn sinh Nam C¸t Tiªn lµ khu b¶o tån ®a d¹ng sinh häc v× rõng cã ®éng vËt, cã th¶m thùc vËt rÊt phong phĩ.
Bµi tËp 2 : - HS ®äc yªu cÇu cđa bµi tËp 2, lµm bµi. 
- 2 HS tiÕp nèi nhau tr×nh bµy kÕt qu¶. GV chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng:
Bµi tËp 3: - HS ®äc yªu cÇu cđa BT3.- GV gi¶i thÝch yªu cÇu cđa bµi tËp: mçi em chän mét cơm tõ ë BT2 lµm ®Ị tµi, viÕt mét ®o¹n v¨n kho¶ng 5 c©u vỊ ®Ị tµi ®ã. VD: viÕt vỊ ®Ị tµi HS tham gia phong trµo trång c©y g©y rõng: viÕt vỊ hµnh ®éng s¨n b¾n thĩ rõng cđa mét ng­êi nµo ®ã.
- HS nãi tªn ®Ị tµi m×nh chän viÕt - HS viÕt bµi. GV giĩp ®ì nh÷ng HS yÕu kÐm.
- HS ®äc bµi viÕt. C¶ líp vµ GV nhËn xÐt. GV khen ngỵi, chÊm ®iĨm cao cho nh÷ng bµi viÕt hay.
3. Cđng cè, dỈn dß ( 2 phĩt )
 GV nhËn xÐt tiÕt häc. Yªu cÇu nh÷ng HS viÕt ch­a d¹t ®o¹n v¨n ë BT3 vỊ nhµ hoµn chØnh l¹i ®o¹n v¨n.
Bỉ sung: 
KĨ chuyƯn
KĨ chuyƯn ®­ỵc chøng kiÕn 
hoỈc tham gia
I. Mơc tiªu: 
1. RÌn kÜ n¨ng nãi:
- KĨ ®­ỵc mét viƯc lµm tèt hoỈc hµnh ®éng dịng c¶m cđa b¶n th©n hoỈc nh÷ng ng­êi xung quanh ®Ĩ b¶o vƯ m«i tr­êng. Qua c©u chuyƯn, thĨ hiƯn ®­ỵc ý thøc b¶o vƯ m«i tr­êng ... m cđa b¹n. T sưa sai cho H.
Bµi 2/64: T×m x. T. Muèn t×m thõa sè ch­a biÕt ta lµm thÕ nµo? H lµm bµi tËp vµo vë.
3. Cđng cè - dỈn dß: Muèn chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn ta lµm thÕ nµo?
Bỉ sung: 
So¹n : 20/11/2012 
Gi¶ng: Thø n¨m, 22/11/2012
To¸n: TiÕt 64 LuyƯn tËp 
I. Mơc tiªu: Giĩp häc sinh:
- RÌn kÜ n¨ng thùc hiƯn phÐp chia mét sè thËp ph©n cho mét sè thËp ph©n.
- X¸c ®Þnh sè d­ trong phÐp chia mét sè thËp ph©n cho mét sè thËp ph©n.
- Cđng cè ý nghÜa cđa phÐp chia th«ng qua bµi to¸n cã lêi v¨n.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1. Bµi cị: Gäi 3 em lªn b¶ng lµm bµi. H d­íi líp lµm ë vë nh¸p.
7,44 : 6	47,5 : 25	42 x x = 15,12
Muèn chia mét sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn ta lµm thÕ nµo?
2. Bµi míi: A/ Giíi thiƯu bµi:
B/ H­íng dÉn luyƯn tËp:
Bµi 1/64: §Ỉt tÝnh råi tÝnh. H lµm vë – Ch÷a bµi
a,	 67,2 7 	 3,44 4	 42,7 7	 46,827 9
 42 9,6 34 0,86 07 6,1 18 5,203
 0 24 0 027
 0 0
Bµi 3/65: §Ỉt tÝnh råi tÝnh
a, 26,5 25 	12,24 20
 150 1,06 122 0,612
 0 24
 40
 0
T. Khi chia sè thËp ph©n cho mét sè tù nhiªn mµ cßn d­ ta lµm thÕ nµo?
H Ta cã thĨ chia tiÕp b»ng c¸ch: ViÕt thªm ch÷ sè 0 vµo bªn ph¶i sè d­ råi tiÕp tơc chia.
3. Cđng cè - dỈn dß: T h­êng dÉn bµi 4: 1H ®äc bµi to¸n. T ghi tãm t¾t lªn b¶ng
T. Bµi to¸n cho biÕt g×? T. Bµi to¸n yªu cÇu g×?
T. H­íng dÉn c¸ch gi¶i cho H. Tãm t¾t: 8 bao g¹o: 243,2 kg 
 12 bao g¹o ? g¹o
1H nªu c¸c b­íc gi¶i
Bỉ sung: 
TËp ®äc
Trång rõng ngËp mỈn
I. Mơc tiªu:
1. §äc l­u lo¸t toµn bµi, giäng th«ng b¸o râ rµng, rµnh m¹ch phï hỵp víi néidung mét v¨n b¶n khoa häc. 
2. HiĨu c¸c ý chÝnh cđa bµi: nguyªn nh©n khiÕn rõng ngËp mỈn bÞ tµn ph¸; thµnh tÝch kh«i phơc rõng ngËp mỈn nh÷ng n¨m qua; t¸c dơng cđa rõng ngËp mỈn khi ®­ỵc phơc håi.
II . ®å dïng d¹y – häc: ¶nh rõng ngËp mỈn trong SGK.
iii. c¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
A. kiĨm tra bµi cị:- HS ®äc c¸c ®o¹n c¶u bµi v­ên chim, tr¶ lêi c¸c c©u hái ng¾n víi néi dung mçi ®o¹n (2, 3, 4)
b. d¹y bµi míi:
1. Giíi thiƯu bµi
2. H­íng dÉn HS luyƯn ®äc vµ t×m hiĨu bµi ( 33 phĩt )
a) LuyƯn ®äc
- Mét (hoỈc 2 HS tiÕp nãi nhau) ®äc bµi v¨n.
- HS quan s¸t ¶nh minh ho¹ trong SGK. GV giíi thiƯu thªm tranh, ¶nh vỊ rõng ngËp mỈn 
- Tõng tèp 3 HS tiÕp nèi nhau ®äc tõng ®o¹n cđa bµi
- §äc 2-3 l­ỵt (Xem mçi lÇn xuèng dßng lµ mét ®o¹n). Khi HS ®äc, GV kÕt hỵp h­íng dÉn c¸c em t×m hiĨu nghÜa c¸c tõ ng÷ khã trong bµi (rõng ngËp mỈn, quai ®ª, phơc håi). HS ®Ỉt c©u víi tõ phơc håi ®Ĩ hiĨu h¬n nghÜa cđa tõ.
- HS luyƯn ®äc theo cỈp.
- GV ®äc diƠn c¶m bµi v¨n – giäng th«ng b¸o râ rµng, rµnh m¹ch. NhÊn giäng c¸c tõ ng÷ nãi vỊ t¸c dơng cđa viƯc trång rõng ngËp mỈn.
VD: kh«ng cßn bÞ xãi lë, l­ỵng cua con, ph¸t triĨn, hµng ngh×n ®Çm cua, hµng tr¨m, l­ỵng h¶i s¶n, t¨ng nhiỊu phong phĩ, phÊn khëi, t­ng thªm v÷ng ch¾c
b) T×m hiĨu bµi - HS ®äc l­ít bµi v¨n vµ cho biÕt:
- Nguyªn nh©n vµ hËu qu¶ cđa viƯc ph¸ rõng ngËp mỈn.?
- V× saoc¸c tØnh ven biĨn l¹i cã phong trµo trång rõng ngËp mỈn.?
C©u hái thªm: Em h·y nªu tªn c¸c ven biĨn cã phong trµo trång rõng ngËp mỈn?
- Nªu t¸c dơng cđa rõng ngËp mỈn khi ®­ỵc phơc håi.?
 - HS nªu néi dung, ý nghÜa bµi v¨n . 
c). LuyƯn ®äc l¹i
-Ba HS tiÕp nèi nhau ®äc 3 ®o¹n v¨n. GV h­íng dÉn HS ®äc thĨ hiƯn ®ĩng néi dung th«ng b¸o cđa tõng®o¹n v¨n.
- GV h­íng dÉn HS c¶ líp ®äc ®o¹n v¨n 3. ( Tr×nh tù h­íng dÉn: GV ®äc mÉu – HS luyƯn ®äc theo cỈp – HS thi ®äc ®o¹n v¨n)
3. Cđng cè, dỈn dß ( 2 phĩt )
- HS tr¶ lêi c©u hái: Bµi v¨n cung cÊp cho em th«ng tin g×?
LuyƯn tõ vµ c©u
LuyƯn tËp vỊ quan hƯ tõ
I. Mơc tiªu:
1. NhËn biÕt c¸c cỈp quan hƯ tõ trong c©u vµ t¸c dơng cđa chĩng
2. LuyƯn tËp sư dngj c¸c cỈp quan hƯ tõ
ii. c¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
A. kiĨm tra bµi cị
 Hai, ba HS ®äc kÕt qu¶ lµm BT3, tiÕt LTVC tr­íc (viÕt ®o¹n v¨n kho¶ng 5 c©u vỊ b¶o vƯ m«i tr­êng, lÊy ®Ị tµi lµ mét cơm tõ ë BT2)
b. d¹y bµi míi
1. Giíi thiƯu bµi - GV nªu M§, YC cđa tiÕt häc 
2. HD luyƯn tËp ( 33 phĩt )
Bµi tËp 1-HS ®äc néi dung BT1, t×m cỈp quan hƯ tõ trong mçi c©u v¨n; ph¸t biĨu ý kiÕn.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.- 1 HS lªn b¶ng lµm bµi- GV chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng:
- C©u a: nhêmµ
- C©u b: kh«ng nh÷ng mµ cßn.
Bµi tËp 2- HS ®äc néi dung cđa bµi tËp(®äc c¶ 2 ®o¹n v¨n a, b)
- GV giĩp HS hiĨu yªu cÇu cđa bµi: mçi ®o¹n v¨n a vµ b ®Ịu gåm 2 c©u. C¸c em cã nhiƯm vơ chuyĨn 2 c©u ®ã thµnh 1 c©u b»ng c¸ch lùa chän cho cỈp quan hƯ tõ thÝch hỵp (V×nªn hay ch¼ng nh÷ngmµ..)®Ĩ nèi chĩng.
- HS lµm viƯc theo cỈp.- 1 HS lµm bµi trªn b¶ng líp vµ nãi ®­ỵc mèi quan hƯ vỊ nghÜa gi÷a c¸c c©u trong tõng cỈp c©u ®Ĩ gi¶i thÝch lÝ do chän cỈp quan hƯ tõ.
- GV vµ c¶ líp nhËn xÐt, chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng:
+ CỈp c©u a: MÊy n¨m qua, v× chĩng ta ®·lµm tèt c«ng t¸c th«ng tin, tuyªn truyỊn ®Ĩ ng­êi d©n thÊy râ.nªn ë ven biĨn c¸c tØnh nh­®Ịu cã phong trµo trång rõng ngËp mỈn.
+ CỈp c©u b: Ch¼ng nh÷ng ë ven biĨn c¸c tØnh ®Ịu cã phong trµo trång rõng ngËp mỈn mµ rõng ngËp mỈn cßn ®­ỵc trång ë c¸c ®¶o míi båi ë ngoµi biĨn.
Bµi tËp 3- Hai HS tiÕp nãi nhau ®äc néi dung BT3
- GV nh¾c c¸c em tr¶ lêi lÇn l­ỵt, ®ĩng thø tù c¸c c©u hái.
- HS trao ®ỉi cïng b¹n.- HS ph¸t biĨu ý kiÕn. 
+ So víi ®o¹n a, ®o¹n b cã thªm mét sè quan hƯ tõ ë c¸c c©u sau: c©u 6: v× vËy, Mai, C©u 7: Cịng v× vËy, c« bÐC©u 8: V× ch¼ng kÞp  nªn c« bÐ
+ §o¹n nµo hay h¬n? v× sao?
GV kÕt luËn: CÇn sư dơng c¸c quan hƯ tõ ®ĩng lĩc, ®ĩng châ. ViƯc sư dơng kh«ng ®ĩng lĩc, ®ĩng chç c¸c quan hƯ tõ vµ cỈp quan hƯ tõ sÏ g©y t¸c dơng ng­ỵc l¹i nh­ ®o¹n b – BT3.
3.Cđng cè, dỈn dß ( 2 phĩt )
Bỉ sung: 
LÞch sư: 	Thµ hi sinh tÊt c¶, chø nhÊt ®Þnh
 kh«ng chÞu mÊt n­íc
I. Mơc tiªu: Häc xong bµi nµy, H biÕt:
- Ngµy 19. 12. 1946, nh©n d©n ta tiÕn hµnh cuéc kh¸ng chiÕn toµn quèc.
- Tinh thÇn chèng Ph¸p cđa nh©n d©n Hµ Néi vµ mét sè ®Þa ph­¬ng trong nh÷ng ngµy ®Çu toµn quèc kh¸ng chiÕn.
II. §å dïng d¹y häc: 
¶nh t­ liƯu vỊ nh÷ng ngµy ®Çu toµn quèc kh¸ng chiÕn ë Hµ Néi, HuÕ, §µ N½ng
T­ liƯu vỊ nh÷ng ngµy ®Çu kh¸ng chiÕn bïng nỉ t¹i ®Þa ph­¬ng.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
1. Bµi cị: T: Nh©n d©n ta d­íi sù l·nh ®¹o cđa §¶ng vµ B¸c Hå, ®· v­ỵt qua t×nh thÕ "ngµn c©n treo sỵi tãc" nh­ thÕ nµo?
2. Bµi míi:
Ho¹t ®éng 1. Lµm viƯc c¶ líp: 
T cho H quan s¸t tranh t­ liƯu vỊ cuéc chiÕn ®Êu cđa c¶m tư qu©n ë thđ ®« Hµ Néi: Giíi thiƯu bµi.
Ho¹t ®éng 2. Lµm viƯc c¶ líp.
H quan s¸t b¶ng thèng kª c¸c sù kiƯn, t×m hiĨu nguyªn nh©n v× sao nh©n d©n ta ph¶i tiÕn hµnh kh¸ng chiÕn toµn quèc.
H: 	Ngµy 23. 11. 1946: Ph¸p ®¸nh chiÕm H¶i Phßng.
Ngµy 17. 12. 1946: b¾n ph¸ mét sè khu phè ë Hµ Néi.
Ngµy 18. 12. 1946: Ph¸p gưi tèi hËu th­ cho ChÝnh phđ ta.
T: Em cã nhËn xÐt g× vỊ th¸i ®é cđa thùc d©n Ph¸p?
T: §Ĩ b¶o vƯ nỊn ®éc lËp d©n téc, nh©n d©n ta kh«ng cßn con ®­êng nµo kh¸c lµ buéc ph¶i cÇm sĩng ®øng lªn.
T: §äc mét ®o¹n trong lêi kªu gäi thĨ hiƯn tinh thÇn quyÕt t©m chiÕn ®Êu hi sinh v× ®éc lËp d©n téc cđa nh©n d©n ta?
Ho¹t ®éng 3. Lµm viƯc theo nhãm3.
T. Tinh thÇn quyÕt tư cho Tỉ quèc quyÕt sinh cđa qu©n vµ d©n Thđ ®« Hµ Néi thĨ hiƯn nh­ thÕ nµo?
T. §ång bµo c¶ n­íc ®· thĨ hiƯn tinh thÇn kh¸ng chiÕn ra sao?
T. V× sao qu©n vµ d©n ta l¹i cã tinh thÇn quyÕt t©m nh­ vËy?
H b¸o c¸o kÕt qu¶ th¶o luËn. GV kÕt luËn.
Ho¹t ®éng 4. Lµm viƯc c¶ líp.
T sư dơng mét sè tranh ¶nh t­ liƯu vµ trÝch dÉn t­ liƯu tham kh¶o ®Ĩ H nhËn xÐt vỊ tinh thÇn quyÕt tư cđ qu©n vµ d©n Hµ Néi.
3. Cđng cè - dỈn dß: T nhËn xÐt tiÕt häc.
Bỉ sung: 
So¹n : 22/11/2012 
Gi¶ng: Thø s¸u, 23/11/2012
TËp lµm v¨n 	LuyƯn tËp t¶ ng­êi
 (t¶ ngo¹i h×nh)
I. Mơc tiªu:
1. Cđng cè kiÕn thøc vỊ ®o¹n v¨n.
2. HS viÕt ®­ỵc mét ®o¹n v¨n t¶ ngo¹i h×nh cđa mét ng­êi em th­êng gỈp dùa vµo dµn ý vµ kÕt qu¶ quan s¸t ®· cã.
ii. c¸c ho¹t ®éng d¹y – häc
A. kiĨm tra bµi cị: ( 5 phĩt )
 HS tr×nh bµy dµn ý bµi v¨n t¶ mét ng­êi mµ em th­êng gỈp (®· sưa); GV chÊm ®iĨm.
b. d¹y bµi míi
1. Giíi thiƯu bµi 
2. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp ( 33 phĩt )
- Hai hoỈc 4 HS tiÕp nãi nhau ®äc yªu cÇu cđa ®Ị bµi vµ 4 gỵi ý trong SGK. C¶ líp theo dâi trong SGK.
- 1-2 HS giái ®äc phÇn t¶ ngo¹i h×nh trong dµn ý sÏ ®­ỵc chuyĨn thµnh ®o¹n v¨n:
+ §o¹n v¨n cÇn cã c©u më ®o¹n.
+ Nªu ®­ỵc ®đ, ®ĩng, sinh ®éng nh÷ng nÐt tiªu biĨu vỊ ngo¹i h×nh cu¶ ng­êi em chän t¶. ThĨ hiƯn ®­ỵc t×nh c¶m cđa em víi ng­êi ®ã.
+ C¸ch s¾p xÕp c¸c c©u trong ®o¹n h¬p lÝ.
-GV nh¾c HS: Cã thĨ viÕt mét ®o¹n v¨n t¶ mét sè nÐt tiªu biĨu vỊ ngo¹i h×nh nh©n vËt. Cịng cã thĨ viÕt mét ®o¹n v¨n t¶ riªng mét nÐt ngo¹i h×nh tiªu biĨu (VD: t¶ ®«i m¾t hay t¶ m¸i tãc, d¸ng ng­êi)
- HS xem l¹i phÇn t¶ ngo¹i h×nh nh©n vËt trong dµn ý, kÕt qu¶ quan s¸t; viÕt ®o¹n v¨n; tù kiĨm tra ®o¹n v¨n ®· viÕt (theo gỵi ý 4).
- HS tiÕp nèi nhau ®äc ®o¹n v¨n ®· viÕt. C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ cao nh÷ng ®o¹n viÕt cã ý riªng, ý míi. GV chÊm ®iĨm nh÷ng ®o¹n viÕt hay.
3. Cđng cè, dỈn dß ( 2 phĩt )
- GV nhËn xÐt tiÕt häc
- DỈn nh÷ng HS viÕt ®o¹n v¨n ch­a ®¹t vỊ nhµ viÕt l¹i. C¶ líp chuÈn bÞ cho tiÕt TLV LuyƯn tËp lµm biªn b¶n cuéc häp – xem l¹i thĨ thøc tr×nh bµy mét l¸ ®¬n (s¸ch TiÕng ViƯt 5, tËp mét tr.60) ®Ĩ thÊy nh÷ng ®iĨm gièng vµ kh¸c nhau gi÷a mét biªn b¶n víi mét l¸ ®¬n.
Bỉ sung: 
To¸n: TiÕt 65 
 chia mét sè thËp ph©n cho 10, 100, 1000...
I. Mơc tiªu: Giĩp häc sinh hiĨu vµ b­íc ®Çu thùc hµnh quy t¾c chia mét sè thËp ph©n cho 10,100,1000...
- VËnd ơng gi¶i to¸n ®ĩng, nhanh.
- Gi¸o dơc H cÈn thËn khi tÝnh to¸n.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
1, H­íng dÉn H thùc hiƯn phÐp chia mét sè thËp ph©n cho 10,100,1000...
a) VÝ dơ 1: T yªu cÇu H ®Ỉt tÝnh vµ thùc hiƯn tÝnh 213,8 : 10
H lµm vµo vë nh¸p. Gäi 1 em lªn b¶ng lµm bµi
T. Em h·y nªu râ sè bÞ chia, 	213,8 10
sè chia, th­¬ng trong phÐp chia 	 13 21,38
213,8 : 10 = 21,38 3 8
H: Sè bÞ chia 213,8 	 80
 Sè chia lµ 10 	 0
 Th­¬ng lµ 21,38
T Em cã nhËn xÐt g× vỊ sè bÞ chia 213,8 vµ th­¬ng 21,38
T. Khi cÇn t×m th­¬ng 213,8: 10 kh«ng cÇn thùc hiƯn phÐp tÝnh ta cã thĨ viÕt ngay th­¬ng nh­ thÕ nµo?
H ChuyĨn dÊu phÈy cđa 213,8 sang bªn ph¶i mét ch÷ sè th× ta ®­ỵc sè th­¬ng cđa 213,8 : 10 = 21,38
b) VÝ dơ 2: T h­íng dÉn H c¸ch lµm nh­ vÝ dơ 1. 89,13 : 100 = 0,8913
T. Muèn chia mét sè thËp ph©n cho 10,100,1000... ta lµm thÕ nµo?
H Muèn chia mét sè thËp ph©n cho 10,100,1000... ta chØ viƯc chuyĨn dÊu phÈy cđa sè ®ã lÇn l­ỵt sang bªn tr¸i mét, hai, ba ch÷ sè 
Gäi 2 em nh¾c l¹i
c) LuyƯn tËp:
Bµi 1/66: TÝnh nhÈm – H nªu miƯng
Bµi 2/66(a-b) Gäi 1H ®äc yªu cÇu cđa BT2. H lµm bµi vµo vë.
Bµi 3/66: Gäi 1H ®äc bµi to¸n. C¶ líp ®äc thÇm bµi to¸n.
T h­íng dÉn c¸ch gi¶i. H lµm vµo vë
3. Cđng cè - dỈn dß: 
T thu bµi chÊm, nhËn xÐt giê häc.
Bỉ sung: 

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 13 -L5 SANG.doc