Thiết kế bài giảng lớp 5 năm 2012 - 2013 - Tuần 8

Thiết kế bài giảng lớp 5 năm 2012 - 2013 - Tuần 8

I/MỤC TIÊU:

- Biết đọc diễn cảm bài văn với cảm xúc ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của rừng.

- Cảm nhân được vẻ đẹp kì thú của rừng; tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp của rừng.( Trả lời được các câu hỏi 1,2,4 )

II/ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 ảnh minh họa bài đọc SGK, bảng phụ ghi đoạn 1 để hướng dẫn HS luyện đọc.

III/CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:

 1/Bài cũ:

 2/Bài mới: Giới thiệu bài ( Quan sát tranh )

 * HĐ1: Luyện đọc.

- Hướng dẫn giọng đọc: Toàn bài đọc với giọng tả nhẹ nhàng, thể hiện cảm xúc ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của rừng.

 - Phân đoạn: 3 đoạn :

 + Đoạn 1: từ đầu đến .lúp xúp dưới chân.

 + Đoạn 2: Tiếp theo đến .đưa mắt nhìn theo.

 + Đoạn 3 : Đoạn còn lại

 

doc 23 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 10/06/2017 Lượt xem 107Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 5 năm 2012 - 2013 - Tuần 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TuÇn 8
Thø ngµy
M«n häc
TiÕt
Tªn bµi d¹y
2
 4/10
 To¸n
 TËp ®äc
 ThÓ dôc
 Khoa häc
36
15
15
15
15
 Sè thËp ph©n b»ng nhau
 K× diÖu rõng xanh
 Bµi 8
 Phßng bÖnh viªm gan A
3
5/10
 To¸n 
 ChÝnh t¶
LÞch sö
 L T V C
ThÓ dôc
 37
8
8
15
16
 So s¸nh 2 STP
 Nghe – viÕt : K× diÖu rõng xanh
 X« viÕt NghÖ- TÜnh 
 Më réng vèn tõ: Thiªn nhiªn
4
6/10
 To¸n 
 KÓ chuyÖn
 §Þa lÝ
TËp ®äc
¢m nh¹c
38
8
8
15
8
 LuyÖn tËp 
 KÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc
 D©n sè n­íc ta 
 Tr­íc cæng trêi
5
7/10
 To¸n 
TËp lµm v¨n
 Khoa häc
§¹o ®øc
MÜ thuËt 
39
15
16
8
8
 LuyÖn tËp chung 
 LuyÖn tËp t¶ c¶nh
 Phßng tr¸nh HIV/ AIDS
 Nhí ¬n tæ tiªn ( tiÕt 2 )
6
8/10
 L T V C
To¸n
KÜ thuËt
 TËp lµm v¨n
 S H T T 
16
40
8
16
 LuyÖn tËp vÒ tõ nhiÒu nghÜa 
 ViÕt c¸c sè ®o ®é dµi d­íi d¹ng STP
 NÊu c¬m (tiÕt 2)
 LuyÖn tËp t¶ c¶nh 
- GV nªu ®Ò tµi, HS th¶o luËn theo nhãm.
- LÇn l­ît c¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn.
- HS c¸c nhãm nhËn xÐt, bæ xung.
GV kÕt luËn:
 KÓ nh÷ng tÊm g­¬ng ch¸u ngoan B¸c Hå ®iÓn h×nh ®Ó HS c¶ líp cïng noi theo.
* Ho¹t ®éng nèi tiÕp : GV nhËn xÐt giê häc 
TuÇn 8 
 Thø 2 ngµy 17 th¸ng 10 n¨m 2011
 TiÕt1: TËp ®äc
 k× diÖu rõng xanh
I/Môc tiªu:
- BiÕt ®äc diÔn c¶m bµi v¨n víi c¶m xóc ng­ìng mé tr­íc vÎ ®Ñp cña rõng.
- C¶m nh©n ®­îc vÎ ®Ñp k× thó cña rõng; t×nh c¶m yªu mÕn, ng­ìng mé cña t¸c gi¶ ®èi víi vÎ ®Ñp cña rõng.( Tr¶ lêi ®­îc c¸c c©u hái 1,2,4 )
II/§å dïng d¹y häc:
 ¶nh minh häa bµi ®äc SGK, b¶ng phô ghi ®o¹n 1 ®Ó h­íng dÉn HS luyÖn ®äc. 
III/C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc chñ yÕu:
 1/Bµi cò:
 2/Bµi míi: Giíi thiÖu bµi ( Quan s¸t tranh )
 * H§1: LuyÖn ®äc.
- H­íng dÉn giäng ®äc: Toµn bµi ®äc víi giäng t¶ nhÑ nhµng, thÓ hiÖn c¶m xóc ng­ìng mé tr­íc vÎ ®Ñp cña rõng.
 - Ph©n ®o¹n: 3 ®o¹n :
 + §o¹n 1: tõ ®Çu ®Õn ...lóp xóp d­íi ch©n.
 + §o¹n 2: TiÕp theo ®Õn ...®­a m¾t nh×n theo. 
 + §o¹n 3 : §o¹n cßn l¹i
- Yªu cÇu HS ®äc nèi tiÕp theo ®o¹n (2 l­ît).
 + Lù¬t 1: rót tõ tiÕng khã HS ®äc sai,söa lçi giäng ®äc. 
 + L­ît 2: gi¶i nghÜa mét sè tõ ng÷:( HS ®äc phÇn chó gi¶i)
- HS luyÖn ®äc theo cÆp .
- Mét HS ®äc toµn bµi .
 - GV ®äc mÉu bµi v¨n.
* H§2: T×m hiÓu bµi :
 Tæ chøc cho HS ®äc thÇm, ®äc l­ít tr¶ lêi c¸c c©u hái sau:
 + T¸c gi¶ ®· miªu t¶ nh÷ng sù vËt nµo cña rõng?
 + Nh÷ng c©y nÊm rõng ®· khiÕn t¸c gi¶ cã nh÷ng liªn t­ëng thó vÞ g×?
Gi¶i nghÜatõ: T©n k×, lóp xóp.
 + Nh÷ng liªn t­ëng vÒ nh÷ng c©y nÊm cña t¸c gi¶ lµm cho rõng ®Ñp h¬n lªn nh­ thÕ nµo?
 + Nh÷ng mu«ng thó trong rõng ®­îc miªu t¶ nh­ thÕ nµo?
 + Sù cã mÆt cña nh÷ng lo¹i mu«ng thó mang l¹i vÎ ®Ñp g× cho c¸nh rõng?
 + V× sao rõng khép ®­îc gäi lµ: “giang s¬n vµng rîi”.
Gi¶ng tõ: Vµng rîi.
 + H·y nãi c¶m nghÜ cña em khi ®äc bµi v¨n trªn?
 Néi dung : Bµi v¨n cho ta thÊy t×nh c¶m yªu mÕn, ng­ìng mé cña t¸c gi¶ ®èi víi vÎ ®Ñp k× thó cña rõng. 
* H§3: H­íng dÉn ®äc ®o¹n 1:
- Gäi 3 HS ®äc nèi tiÕp tõng ®o¹n cña bµi. HS c¶ líp theo dâi ®Ó t×m c¸ch ®äc hay tõng ®o¹n.
- H­íng dÉn HS ®äc ®o¹n 1: Treo b¶ng phô cã viÕt s½n ®o¹n 1 h­íng dÉn HS ®äc ; GV ®äc mÉu yªu cÇu HS theo dâi t×m c¸ch ®äc. 
- Yªu cÇu HS luyÖn ®äc theo cÆp.
- Tæ chøc cho HS thi ®äc tr­íc líp.
- NhËn xÐt cho ®iÓm HS.
3/ Cñng cè- DÆn dß:
 Cho HS nh¾c l¹i néi dung bµi vµ liªn hÖ thùc tÕ.
 DÆn HS vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau.
 	TiÕt2: ChÝnh t¶ :
nghe- viÕt
k× diÖu rõng xanh
I/Môc tiªu:
- ViÕt ®óng bµi CT; tr×nh bµy ®óng ®óng h×nh thøc bµi v¨n xu«i.
- T×m ®­îc tiÕng cã chøa yª, ya trong ®o¹n v¨n (BT2) ; t×m ®­îc tiÕng cã vÇn uyªn thÝch hîp ®iÒn vµo chç trèng ( BT3).
II/ §å dïng d¹y häc:
 GV: b¶ng phô ghi néi dung bµi tËp 2,3.
III/ C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 1/Bµi cò:
 2/Bµi míi: Giíi thiÖu bµi.
 * H§1: H­íng dÉn HS nghe- viÕt.
 a/ T×m hiÓu néi dung ®o¹n viÕt
 + Gäi 1-2 HS ®äc ®o¹n v¨n.
 + GV hái, HS tr¶ lêi miÖng c©u hái sau: Sù cã mÆt cña mu«ng thó mang l¹i vÎ ®Ñp g× cho c¸nh rõng?
b/ H­íng dÉn viÕt tõ khã.
 + Yªu cÇu HS nªu c¸c tõ khã viÕt.
 + Yªu cÇu HS ®äc vµ viÕt c¸c tõ ®ã.
c/ ViÕt chÝnh t¶: HS viÕt theo lêi ®äc cña GV.
d/ Thu, chÊm bµi : 10 bµi.
* H§2: H­íng dÉn HS lµm BT chÝnh t¶ .
 + Bµi tËp 1: VBT
- 1 HS ®äc yªu cÇu BT. 
- HS lµm viÖc c¸ nh©n, 1 HS lªn b¶ng lµm.
- HS vµ GV nhËn xÐt kÕt qu¶, chèt lêi gi¶i ®óng.
 + Em cã nhËn xÐt g× vÒ c¸ch ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng trªn?
- GV kÕt luËn vÒ c¸ch ®¸nh dÊu thanh. 
 + Bµi tËp 2: VBT.
- 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp.
- HS th¶o luËn nhãm 4 lµm bµi tËp, 1 HS lªn b¶ng lµm.
- HS vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng.
 + Bµi tËp 3: VBT
- Yªu cÇu HS quan s¸t tranh ®Ó gäi tªn tõng lo¹i chim trong tranh.
- Gäi 1 sè HS ph¸t biÓu.
- HS vµ GV nhËn xÐt. KÕt luËn lêi gi¶i ®óng.
 3/Cñng cè, dÆn dß:
 - 1HS nh¾c l¹i qui t¾c ®¸nh dÊu thanh ë c¸c tiÕng chøa yª/ya.
 - DÆn häc sinh ghi nhí ®¸nh dÊu thanh trong tiÕng vµ chuÈn bÞ bµi sau.
 TiÕt3: To¸n
sè thËp ph©n b»ng nhau
I/Môc tiªu: BiÕt : 
 ViÕt thªm ch÷ sè o vµo bªn ph¶i phÇn thËp ph©n hoÆc bá ch÷ sè o ë tËn cïng bªn ph¶i phÇn thËp ph©n cña STP th× gi¸ ttrÞ cña STP kh«ng thay ®æi.
II/§å dïng d¹y häc:
III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 1/Bµi cò:
 2/Bµi míi: Giíi thiÖu bµi.
 * H§1: H×nh thµnh kiÕn thøc míi.
Ph¸t hiÖn ®Æc ®iÓm cña STPkhi viÕt thªm ch÷ sè Ovµo bªn ph¶i phÇn thËp ph©n hoÆc bá ch÷ sè O(nÕu cã ë tËn cïng bªn ph¶i cña STP ®ã)
a/ GV h­íng dÉn HS tù gi¶i quyÕt c¸ch chuyÓn ®æi trong c¸c vÝ dô cña bµi häc ®Ó nhËn ra r»ng:
 0,9 = 0,90 0,90 = 0,900
 0,90 = 0,9 0,900 = 0,90
tõ ®ã HS tù nªu ®­îc c¸c nhËn xÐt(d­íi d¹ng c¸c c©u kh¶i qu¸t) nh­ trong bµi häc.
b/ GV h­íng dÉn HS nªu c¸c vÝ dô minh häa cho c¸c nh©n xÐt ®· nªu ë trªn. Ch¼ng h¹n:
 8,75 = 8,750 ; 8,750 = 8,7500 ; 8,7500 = 8,750 ; 8,750 = 8,75 ...
 L­u ý HS: STN ®­îc coi lµ STP ®Æc biÖt(cã phÇn thËp ph©n lµ: 0 hoÆc 00 ...
* H§2: Thùc hµnh.
 + Bµi tËp1: VBT.
- Yªu cÇu 1 HS ®äc ®Ò.GV h­íng dÉn mÉu: 38,500 = 38,5
- HS lµm bµi tËp c¸ nh©n, 3 HS lªn b¶ng lµm.
- HS vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng.
 KL: RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt STP b»ng nhau.
 + Bµi tËp2: VBT. 
- 1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp. GV h­íng dÉn mÉu: 7,5 = 7,500
- HS lµm bµi tËp c¸ nh©n, 3 HS lªn b¶ng lµm.
- HS vµ GV nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng.
 KL: RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt STP b»ng nhau.
 + Bµi tËp3: ( NÕu cßn thêi gian).
- 1 HS nªu yªu cÇu bµi tËp.
- HS lµm bµi c¸ nh©n, tr¶ lêi miÖng tr­íc líp.
- HS vµ GV nhËn xÐt , chèt lêi gi¶i ®óng.
 KL: RÌn kÜ n¨ng nhËn biÕt tªn c¸c hµng cña STP.
 * H§2: Cñng cè dÆn dß:
 - GV hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi.
 - DÆn HS vÒ nhµ lµm bµi tËp ë vë bµi tËp.
 TiÕt4: §¹o ®øc
Nhí ¬n tæ tiªn (tiÕt 2)
I/Môc tiªu: 
 - BiÕt ®­îc : con ng­êi ai còng cã tæ tiªn vµ mçi ng­êi ®Òu ph¶i nhí ¬n tæ tiªn.
 - Nªu ®­îc nhöng viÖc cÇn lµm phï hîp víi kh¶ n¨ng ®Ó thÓ hiÖn lßng biÕt ¬n tæ tiªn.
 - BiÕt lµm nh÷ng viÖc cô thÓ ®Ó tá lßng biÕt ¬n tæ tiªn. 
II/§å dïng d¹y häc:
 GV: C¸c tranh, ¶nh, bµi b¸o nãi vÒ ngµy giç tæ Hïng V­¬ng.
III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 1/Bµi cò:
 2/Bµi míi: Giíi thiÖu bµi
 * H§1: T×m hiÓu vÒ ngµy giç tæ Hïng V­¬ng ( BT4-SGK)
Môc tiªu : Gi¸o dôc HS ý thøc h­íng vÒ céi nguån.
C¸ch tiÕn hµnh: 
 - §¹i diÖn c¸c nhãm HS lªn giíi thiÖu c¸c tranh, ¶nh, th«ng tin mµ c¸c em thu thËp ®­îc vÒ ngµy giç tæ Hïng V­¬ng theo gîi ý sau:
 + Giç tæ Hïng V­¬ng ®­îc tæ chøc vµo ngµy nµo?
 + §Òn thê Hïng V­¬ng ë ®©u?
C¸c vua Hïng ®· cã c«ng lao g× ®èi víi dÊt n­íc ta?...
GV nh©n xÐt c¸c nhãm.
GV hái HS tr¶ lêi miÖng c¸c c©u hái sau:
 + Em nghÜ g× khi xem vµ nghe giíi thiÖu vÒ c¸c th«ng tin trªn?
 + ViÖc nh©n d©n ta tiÕn hµnh giç tæ Hïng V­¬ng vµo ngµy 10/3(©m lÞch) h»ng n¨m ®· thÓ hiÖn ®iÒu g×?
KL: Chóng ta ph¶i nhí ®Õn ngµy giç tæ v× c¸c vua Hïng ®· cã c«ng dùng n­íc. Nh©n d©n ta cã c©u: 
Dï ai bu«n b¸n ng­îc xu«i
Nhí ngµy giç tæ mång m­êi th¸ng ba
Dï ai bu«n b¸n gÇn xa
Nhí ngµy giç tæ th¸ng ba th× vÒ
* H§ 2: Giíi thiÖu truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×h, dßng hä ( BT2-SGK)
Môc tiªu: HS biÕt tù hµo vÒ truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh, dßng hä m×nh vµ cã ý thøc gi÷ g×n, ph¸t huy nh÷ng truyÒn thèng ®ã.
C¸ch tiÕn hµnh: 
 GV mêi mét sè HS lªn giíi thiÖu.
 GV chóc mõng c¸c em ®ã.
 C¶ líp trao ®æi, nhËn xÐt, bæ sung.
KL: Mçi gia ®×nh, dßng hä ®Òu cã nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp riªng cña m×nh. Chóng ta cÇn cã ý thøc b¶o vÖ , gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸c truyÒn thèng ®ã.
*H§3: HS ®äc ca dao, tôc ng÷, kÓ chuyªn, ®äc th¬ vÒ chñ ®Ò biÕt ¬n tæ tiªn.
Môc tiªu: Gióp HS cñng cè bµi häc.
C¸ch tiÕn hµnh:
- Mét sè HS tr×nh bµy.
- HS vµ GV nhËn xÐt, khen ngîi vµ nh¾c nhë HS.
- GV yªu cÇu mét sè HS ®äc phÇn ghi nhí SGK.
Thø 3 ngµy 18 th¸ng 10 n¨m 2011
TiÕt1: LuyÖn tõ vµ c©u
më réng vèn tõ: thiªn nhiªn
I/Môc tiªu:
 HiÓu nghÜa tõ thiªn nhiªn (BT1) ; n¾m ®­îc mét sè tõ ng÷ tõ chØ sù vËt, hiÖn t­îng thiªn nhiªn trong mét sè thµnh ng÷, tôc ng÷ (BT2) ; t×m ®­îc tõ ng÷ t¶ kh«ng gian t¶ s«ng n­íc vµ ®Æt c©u víi 1 tõ t×m ®­îc ë mçi ý a,b,c, BT3,BT4.
II/§å dïng d¹y häc:
 GV: 1 tê phiÕu viÕt néi dung bµi tËp 3 SGK, b¶ng phô ghi bµi tËp 1.
III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 1/Bµi cò: 
 2/Bµi míi: Giíi thiÖu bµi:
 * H§1: LuyÖn tËp.
 + Bµi tËp1: VBT.( GV treo b¶ng phô).
- 1 HS nªu yªu BT.
- HS lµm bµi c¸ nh©n.
- 1sè HS tr×nh bµy kÕt qu¶ vµ gi¶i thÝch.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng.Thiªn nhiªn lµ tÊt c¶ nh÷ng g× kh«ng do con ng­êi t¹o ra.
 KL: Gióp HS hiÓu nghÜa tõ : thiªn nhiªn.
 + Bµi tËp2: VBT.
- 1 HS ®äc yªu cÇu cña bµi tËp .
- HS trao ®æi nhãm 4 ®Ó lµm bµi tËp vµ tr×nh bµy tr­íc líp. GV quan t©m HS (Y).
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng.
 Lªn th¸c xuèng ghÒnh : GÆp nhiÒu gian lao vÊt v¶ trong cuéc sèng.
 Gãp giã thµnh b·o : TÝch nhiÒu c¸i nhá sÏ thµnh c¸i lín. ....
 KL: Gióp HS hiÓu ®­îc c¸c thµnh ng÷, tôc ng÷. 
 + Bµi tËp3: VBT. 
- 1HS nªu y/c BT
- HS lµm viÖc c¸ nh©n, 1 HS lµm vµo phiÕu khæ to vµ tr×nh bµy KQ.
- GV vµ HS nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng.
 KL: BiÕt sö dông tõ ng÷ ®Ó ®Æt c©u.
 + Bµi tËp 4:VBT.
- 1 HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp. 
- HS lµm viÖc c¸ nh©n, 1 HS (TB,K) lªn b¶ng lµm. GV quan t©m HS (Y).
- GV vµ HS nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng.
 KL: BiÕt sö dông tõ ng÷ ®Ó ®Æt c©u.
 * H§2: Cñng cè, dÆn dß:
 - GV hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi.
 - DÆn HS vÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau. 
TiÕt2: KÓ chuyÖn
kÓ chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc
I/Môc tiªu:
- KÓ l¹i ®­îc c©u chuyÖn ®· nghe, ®· ®äc nãi vÒ quan hÖ gi÷a con ng­êi víi thiªn nhiªn.
- BiÕt trao ®æi vÒ tr¸ch nhiÖm cña con ng­êi ®èi víi thiªn nhiªn ; biÕt nghe vµ nhËn xÐt lêi kÓ  ... ­êng l©y truyÒn HIV/AIDS.
Môc tiªu: 
- Gi¶i thÝch mét c¸ch ®¬n gi¶n HIV lµ g×, AIDS lµ g×.
- Nªu ®­îc c¸c ®­êng l©y truyÒn HIV.
C¸ch tiÕn hµnh:
KiÓm tra viÖc s­u tÇm tµi liÖu, tranh ¶nh vÒ HIV/AIDS.
 GV nªu: c¸c em ®· biÕt g× vÒ c¨n bÖng nguy hiÓm nµy? H·y chia sÎ ®iÒu ®ã víi c¸c b¹n.
Tæ chøc cho HS ch¬i trß ch¬i “ai nhanh, ai ®óng”
 - GV phæ biÕn c¸ch ch¬i vµ lô©t ch¬i Trß ch¬i “Ai nhanh, ai ®óng?”
 HS lµm viÖc theo 4 nhãm ®Ó tr¶ lêi c©u hái trong SGK sau ®ã ®¹i diÖn c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶, nhãm nµo xong tr­íc vµ ®óng lµ th¾ng cuéc.
GV vµ HS nhËn xÐt, chèt ý ®óng, tuyªn d­¬ng nhãm th¾ng cuéc .
GV hái:
 + HIV/AIDS lµ g×?
 + V× sao ng­êi ta th­êng gäi HIV/AIDS lµ c¨n bÖng thÕ kØ?
 + Nh÷ng ai cã thÓ bÞ nhiÔm HIV/AIDS?
 + HIV cã thÓ l©y truyÒn qua nh÷ng con ®­êng nµo?
 + H·y lÊy vÝ dô vÒ c¸ch l©y truyÒn qua ®­êng m¸u cña HIV?
 + lµm thÕ nµo ®Ó ph¸t hiÖn ra ng­êi bÞ nhiÔm HIV/AIDS?
 + Muçi ®èt cã l©y nhiÔm HIV kh«ng?
 + T«i cã thÓ lµm g× ®Ó phßng tr¸nh HIV/AIDS?
 + Dïng chung bµn ch¶i ®¸nh r¨ng cã bÞ l©y nhiÔm HIV kh«ng?
 + ë løa tuæi c¸c em ph¶i lµm g× ®Ó cã thÓ tù b¶o vÖ m×nh khái bÞ l©y nhiÔm HIV/AIDS?
GV kÕt luËn
* H§ 2: C¸ch phßng tr¸nh HIV/AIDS.
Môc tiªu: Gióp HS :
- Nªu ®­îc c¸ch phßng tr¸nh HIV/AIDS.
- Cã ý thøc tuyªn truyÒn, vËn ®éng mäi ng­êi cïng phßng tr¸nh HIV/AIDS.
C¸ch tiÕn hµnh:
 HS th¶o luËn nhãm ®«i quan s¸t tranh minh häa trang 35 SGK tr¶ lêi miÖng c©u hái sau:Em biÕt nh÷ng biÖn ph¸p nµo ®Ó phßng tr¸nh HIV/AIDS?
HS vµ GV nhËn xÐt, bæ sung.
Cñng cè – DÆn dß:
 HS nh¾c laÞ néi dung bµi.
 DÆn HS vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt3:TËp lµm v¨n
LuyÖn tËp t¶ c¶nh
I/Môc tiªu:
- BiÕt lËp dµn ý cho bµi v¨n t¶ mét c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph­¬ng ®ñ ba phÇn : më bµi, th©n bµi, kÕt bµi.
- Dùa vµo dµn ý (th©n bµi), viÕt ®­îc mét ®o¹n v¨n miªu t¶ c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph­¬ng.
II/§å dïng d¹y häc:
 GV: 1 sè tranh ¶nh minh häa vÒ c¶nh ®Ñp ë ®Þa ph­¬ng vµ c¸c miÒn ®Êt n­íc
 GiÊy khæ to vµ bót d¹.
III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
 1/Bµi cò:
 2/Bµi míi: Giíi thiÖu bµi.
*H§1: LuyÖn tËp.
Bµi tËp 1: SGK
HS ®äc yªu cÇu bµi tËp 1.
GV cïng HS x©y dùng dµn ý chung cho bµi v¨n b»ng hÖ thèng c©u hái:
 + PhÇn më bµi em cÇn nªu nh÷ng g×?
 + Em h·y nªu néi dung chÝnh cña phÇn th©n bµi?
 + C¸c chi tiÕt miªu t¶ cÇn ®­îc s¾p xÕp theo tr×nh tù nµo?
 + PhÇn kÕt bµi cÇn nªu nh÷ng g×?
 - GV ghi nhanh c©u tr¶ lêi cña HS lªn b¶ng ®Ó ®­îc mét dµn ý tèt.
 - Yªu cÇu HS tù lËp dµn ý cô thÓ cho c¶nh m×nh ®Þnh t¶, 1HS lµm vµo giÊy khæ to.
 - HS tr×nh bµy kÕt qu¶.
 - HS vµ GV nhËn xÐt, bæ sung.
Bµi tËp 2: SGK.
 Mét HS ®äc yªu cÇu vµ gîi ý cña bµi tËp.
Yªu cÇu HS tù viÕt ®o¹n v¨n.GV quan t©m HS yÕu.
3 HS tr×nh bµy ®o¹n v¨n cña m×nh..
C¶ líp vµ GV nhËn xÐt,bæ sung.
* H§2: Cñng cè dÆn dß:
 GV nhËn xÐt tiÕt häc.
 DÆn HS vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau.
 TiÕt4:§Þa lÝ
d©n sè n­íc ta
I/Môc tiªu:
- BiÕt s¬ l­îc vÒ sè d©n, sù gia t¨ng d©n sè cña ViÖt Nam.
 + BiÕt ®­îc n­íc ta cã d©n sè ®«ng, gia t¨ng d©n sè nhanh.
- BiÕt t¸c ®éng cña d©n sè ®«ng vµ t¨ng nhanh : g©y nhiÒu khã kh¨n ®èi víi viÖc ®¶m b¶o c¸c nhu cÇu häc hµnh, ch¨m sãc y tÕ cña ng­êi d©n vÒ ¨n, mÆc, ë, häc hµnh, ch¨m sãc y tÕ.
- Sö dông b¶ng sè liÖu, biÓu ®å ®Ó nhËn biÕt mét sè ®Æc ®iÓm vÒ d©n sè vµ sù gia t¨ng d©n sè.
II/§å dïng d¹y häc:
 GV: BiÓu ®å gia t¨ng d©n sè ViÖt Nam.
 B¶ng sè liÖu vÒ d©n sè c¸c n­íc §«ng Nam ¸ n¨m 2004.
III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 1/Bµi cò: 
 2/Bµi míi: Giíi thiÖu bµi.
 * H§1: D©n sè, so s¸nh d©n sè ViÖt Nam víi d©n sè c¸c n­íc §«ng Nam ¸.
 - HS quan s¸t b¶ng sè liÖu vÒ d©n sè c¸c n­íc §«ng Nam ¸ n¨m 2004 vµ tr¶ lêi c©u hái môc 1 SGK.
 KL: N¨m 2004 n­íc ta cã sè d©n kho¶ng 82 triÖu ng­êi. N­íc ta cã sè d©n ®øng thø 3 ë §«ng Nam ¸ vµ lµ mét trong nh÷ng n­íc ®«ng d©n trªn thÕ giíi. 
 * H§2: Gia t¨ng d©n sè ë ViÖt Nam.
 - HS quan s¸t biÓu ®å d©n sè ViÖt Nam tr¶ lêi c©u hái ë môc 2 SGK.
 - §¹i diÖn tr×nh bµy kÕt qu¶.
 - GV vµ HS nhËn xÐt, chèt lêi gi¶i ®óng.
KL : D©n sè n­íc ta t¨ng nhanh,b×nh qu©n mçi n¨m t¨ng thªm h¬n 1 triÖu ng­êi.Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y,tèc ®é gia t¨ng d©n sè n­íc ta ®· gi¶m dÇn do nhµ n­íc tÝch cùc vËn ®éng nh©n d©n thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ ho¹ch ho¸ gia ®×nh. MÆt kh¸c ng­êi d©n ý thøc ®­îc sù cÇn thiÕt ph¶i sinh Ýt con, ®Ó cã ®iÒu kiÖn ch¨m sãc vµ nu«i d¹y con tèt.
 - 2 HS ®äc phÇn bµi häc SGK.
3/Cñng cè dÆn dß:
 - GV hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi
 - DÆn HS vÒ nhµ chuÈn bÞ bµi sau.
TiÕt5: thÓ dôc
®éng t¸c v­¬n thë vµ tay. trß ch¬i “ DÉN BãNG”
I/ Môc tiªu:
 - Thùc hiÖn ®­îc tËp hîp hµng däc, ngang nhanh, dãng th¼ng hµng( ngang, däc), ®iÓm ®óng sè cña m×nh.
 - Thùc hiÖn ®­îc®i ®Òu th¼ng h­íng vµ vßng ph¶i, vßng tr¸i. 
 - BiÕt c¸ch thùc hiÖn ®éng t¸c v­¬n thë vµ tay cña bµi thÓ dôc ph¸t triÓn chung.
 - BiÕt c¸ch ch¬i vµ tham gia ch¬i ®­îc c¸c trß ch¬i.
II/ ChuÈn bÞ:
 - S©n, cßi, cê ®u«i nheo, bãng
III/ Ho¹t ®éng d¹y häc:
 1. æn ®Þng tæ chøc: 
 - GV phæ biÕn néi dung tiÕt häc.
 2. D¹y bµi míi:
 a/ GV tæ chøc cho HS thùc hiÖn tËp hîp hµng ngang,dãng hµng. ®iÓm sè, ®i ®Òu vßng tr¸i, vßng ph¶i, ®æi ch©n khi ®i ®Òu sai nhÞp 2 lÇn. GV ®iÒu khiÓn HS thùc hiÖn.
 HS lªn h« cho c¶ líp thùc hiÖn 2 lÇn
b/GV cho HS häc ®éng t¸c v­¬n thë vµ tay.
GV ph©n tÝch kÜ thuËt ®éng t¸c võa lµm mÉuvµ cho HS tËp theo.
LÇn sau cho HS tù lµm, GV uèn n¾n söa ch÷a
 c/GV tæ chøc cho hs ch¬i trß ch¬i
3. Cñng cè dÆn dß.
 GV nhËn xÐt tiÕt häc
 Thø 6 ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2011
TiÕt1:LuyÖn tõ vµ c©u
LuyÖn tËp vÒ tõ nhiÒu nghÜa
I/môc tiªu:
- Ph©n biÖt ®­îc tõ nh÷ng tõ ®ång ©m, tõ nhiÒu nghØatong sè c¸c tõ nªu ë BT1.
- HiÓu ®­îc nghÜa gèc vµ nghÜa chuyÓn cña tõ nhiÒu nghÜa (BT2) ; biÕt ®Æt c©u ph©n biÖt c¸c nghÜa cña 1 tõ nhiÒu nghÜa (BT3).
II/®å dïng d¹y häc:
 GV: B¶ng phô ghi s½n bµi tËp 1,2.
III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 1/Bµi cò:
 2/Bµi míi: Giíi thiÖu bµi
 * H§1: LuyÖn tËp .
 + Bµi tËp1: SGK.GV treo b¶ng phô lªn b¶ng
- 1 HS nªu yªu cÇu cña bµi tËp.
- HS lµm viÖc c¸ nh©n, HS tr×nh bµy KQ.
- GV vµ HS nhËn xÐt chèt lêi gi¶i ®óng.
 KL: Ph©n biÖt ®­îc tõ nhiÒu nghÜa víi tõ ®ång ©m.
 + Bµi tËp2: VBT.GV treo b¶ng phô
- 1 HS ®äc néi dung bµi tËp 2.
- HS lµm viÖc theo nhãm, 2 HS lªn b¶ng lµm vµo b¶ng phô.
- HS vµ GV nhËn xÐt chèt kÕt qu¶ ®óng.
 KL: Cñng cè HS hiÓu nghÜa cña tõ :xu©n.
 + Bµi tËp3: VBT.
- 1 HS ®äc yªu cÇu bµi 3.
- HS lµm viÖc ®éc lËp vµ 3 HS lªn b¶ng lµm.
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt.
 KL: BiÕt ®Æt c©u ph©n biÖt nghÜa cña c¸c tõ nhiÒu nghÜa lµ tÝnh tõ.
 * H§2: Cñng cè dÆn dß:
 - GV hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi.
 - DÆn HS vÒ nhµ häc bµi.
TiÕt2: TËp lµm v¨n
LuyÖn tËp t¶ c¶nh
(Dùng ®o¹n më bµi, kÕt bµi)
I/môc tiªu:
- NhËn biÕt vµ nªu ®­îc c¸ch viÕt hai kiÓu më bµi : më bµi trùc tiÕp, më bµi gi¸n tiÕp(BT1). 
 - Ph©n biÖt ®­îc hai c¸ch kÕt : kÕt bµi më r«ng ; kÕt bµi kh«ng më réng (BT2) ; viÕt ®­îc ®o¹n më bµi kiÓu gi¸n tiÕp, ®o¹n kÕt bµi kiÓu më réng cho bµi v¨n t¶ c¶nh thiªn nhiªn ë ®Þa ph­¬ng(BT3).
II/®å dïng d¹y häc:
 GV: GiÊy khæ to
III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 1/Bµi cò:
 2/Bµi míi: Giíi thiÖu bµi.
 * H§1: LuyÖn tËp.
 + Bµi tËp1:VBT.
- 1 HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung bµi tËp.
- HS tr¶ lêi c©u hái cña bµi tËp.
- Gäi lÇn l­ît HS tr×nh bµy. HS, GV nhËn xÐt bæ sung. 
 + §o¹n nµo më bµi trùc tiÕp, ®o¹n nµo më bµi theo kiÓu gi¸n tiÕp? v× sao em biÕt ®iÒu ®ã? 
 + Em thÊy kiÓu më bµi nµo tù nhiªn, hÊp dÉn h¬n?
 + Bµi tËp2: VBT.
Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung.
Yªu cÇu HS lµm viÖc theo nhãm 4 vµo giÊy khæ to.
§¹i diÖn c¸c nhãm lªn tr×nh bµy kÕt qu¶.
GV kÕt luËn lêi gi¶i ®óng.
GV hái: Em thÊy kiÓu kÕt bµi nµo hÊp dÉn ng­êi ®äc h¬n?
Bµi 3: SGK.
Gäi HS ®äc yªu cÇu vµ néi dung.
Yªu cÇu HS tù lµm bµi.
 Nh¾c nhë HS: C¸c em nªn viÕt ®o¹n më ®Çu vµ kÕt bµi cho bµi v¨n miªu t¶ c¶nh vËt mµ c¸c em ®· viÕt phÇn th©n bµi.Khi viÕt ®o¹n më bµi , c¸c em cã thÓ liªn hÖ ®Õn nh÷ng c¶nh ®Ñp cña ®Êt n­íc , riåi ®Õn c¶nh ®Ñp ®Þa ph­¬ng. Khi viÕt ®o¹n kÕt bµi, c¸c em cã thÓ nh¾c l¹i mét kØ niÖm cña m×nh vÒ n¬i ®©y hoÆc nh÷ng viÖc lµm cña mäi ng­êi ®Ó gi÷ g×n, x©y dùng cho phong c¶nh n¬i ®©y thªm ®Ñp h¬n.
Gäi HS ®· lµm vµo giÊ khæ to d¸n hÇn më bµi lªn b¶ng.
GV cïng HS nhËn xÐt söa ch÷a.
 Gäi 3 HS d­íi líp ®äc phÇn më bµi cña m×nh.
GV cïng HS nhËn xÐt söa ch÷a.
PhÇn kÕt bµi lµm t­¬ng tù.
* H§2: Cñng cè dÆn dß
 - GV nhËn xÐt tiÕt häc.
 - DÆn vÒ nhµ hoµn thµnh bµi v¨n t¶ c¶nh vµ chuÈn bÞ bµi sau.
	TiÕt3: To¸n
viÕt c¸c sè ®o ®é dµi d­íi d¹ng sè thËp ph©n
I/Môc tiªu: 
- BiÕt viÕt sè ®o ®é dµi d­íi d¹ng sè thËp ph©n (tr­êng hîp ®¬n gi¶n)
II/§å dïng d¹y häc:
III/C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu:
 1/Bµi cò:
 2/Bµi míi: Giíi thiÖu bµi.
 * H§1: ¤n l¹i hÖ thèng ®¬n vÞ ®o ®é dµi.
 Yªu cÇu HS nªu c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi ®· häc lÇn l­ît tõ lín ®Õn bÐ.
 Yªu cÇu HS nªu quan hÖ gi÷a c¸c ®¬n vÞ ®o ®é dµi liÒn kÒ.
* H§2: VÝ dô .
 GV nªu vÝ dô 1 SGK.
 6m4dm = ...m
 Mét vµi HS nªu c¸ch lµm: 6m4dm = 6 m = 6,4 m.
 VËy 6m4dm = 6,4 m.
 Lµm t­¬ng tù ®èi víi vÝ dô 2.
* H§2: Thùc hµnh.
 + Bµi tËp1: VBT.
- 1HS ®äc yªu cÇu bµi 1.GV h­íng dÉn bµi mÉu: 6m7dm = 6,7m
- HS lµm viÖc c¸ nh©n, HS nªu KQ.
- HS vµ GV nhËn xÐt, chèt l¹i c¸ch lµm ®óng.
 KL: RÌn kÜ n¨ng viÕt c¸c sè ®o ®é dµi d­íi d¹ng STP.
 + Bµi tËp2: VBT.
- 1 HS ®äc yªu cÇu bµi 2.
- HS lµm viÖc c¸ nh©n, HS ®æi chÐo vë ®Ó kiÓm tra.
- 3 HS nªu KQ.
- HS vµ GV nhËn xÐt.
 KL: RÌn kÜ n¨ng viÕt c¸c sè ®o ®é dµi d­íi d¹ng STP.
 + Bµi tËp3: VBT.
- HS ®äc yªu cÇu bµi 3.
- HS lµm theo c¸ nh©n, 3 HS lªn b¶ng lµm. GV quan t©m HS (Y).
- HS vµ GV nhËn xÐt, chèt c¸ch lµm ®óng.
 KL: RÌn kÜ n¨ng viÕt c¸c sè ®o ®é dµi d­íi d¹ng STP.
 3/Cñng cè dÆn dß:
 - GV hÖ thèng kiÕn thøc toµn bµi.
 - DÆn HS vÒ nhµ lµm BT ë vë BT. 
TiÕt4: Sinh ho¹t tËp thÓ
Sinh ho¹t líp tuÇn 8
I. Môc ®Ých, yªu cÇu:
Gióp HS ®¸nh gi¸ l¹i nh÷ng viÖc ®· lµm ®­îc trong tuÇn vµ nh÷ng viÖc ch­a lµm ®­îc trong tuÇn 8. §Ó ph¸t huy nh÷ng viÖc ®· lµm tèt trong tuÇn sau vµ söa ch÷a nh÷ng viÖc ch­a tèt trong tuÇn sau.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc chñ yÕu:
Ho¹t ®éng 1: Cho líp trëng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ l¹i c¸c ho¹t ®éng trong tuÇn 8 vÒ c¸c mÆt nÒn nÕp, häc tËp.
Ho¹t ®éng 2: C¸c tæ xÕp lo¹i c¸ nh©n cña tæ m×nh.
Ho¹t ®éng 3: Líp tr­ëng xÕp lo¹i tæ.
 Ho¹t ®éng 4: GV nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ chung vµ phæ biÕn c«ng viÖc tuÇn sau.
1, ¦u ®iÓm : §i häc chuyªn cÇn, duy tr× tèt c¸c ho¹t ®éng bÒ næi, vÖ sinh s¹ch sÏ
2, Nh­îc ®iÓm : VÉn cßn HS nghØ häc v« lÝ do, TD gi÷a giê 1 sè em cßn ra chËm, ch­a tù gi¸c lµm vÖ sinh, mang quµ ®Õn líp ¨n lµm r¸c tr­êng líp

Tài liệu đính kèm:

  • docT 8.doc