Thiết kế bài giảng lớp 5 - Trường Tiểu học Quảng Lập - Tuần 28

Thiết kế bài giảng lớp 5 - Trường Tiểu học Quảng Lập - Tuần 28

I. MỤC TIÊU :

- Giúp hs có ý thức học tập và rèn luyện để sau này xây dựng quê hương đất nước.

- Nắm chắc hơn các công việc của UBND xã phường vẫn làm.

- Tự liên hệ kể một số việc làm của mình thể hiện tình yêu hòa bình.

- Tự hào về Tổ quốc VN thân yêu của mình.

II. CHUẨN BỊ:

GV: Bảng phụ ghi sẵn tình huống

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC

 

doc 20 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 10/06/2017 Lượt xem 86Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 5 - Trường Tiểu học Quảng Lập - Tuần 28", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 28 Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2012
TIẾT 2 
 ĐẠO ĐỨC
 ÔN TẬP: EM YÊU HÒA BÌNH - ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHƯỜNG EM
I. MỤC TIÊU :
- Giúp hs có ý thức học tập và rèn luyện để sau này xây dựng quê hương đất nước.
- Nắm chắc hơn các công việc của UBND xã phường vẫn làm.
- Tự liên hệ kể một số việc làm của mình thể hiện tình yêu hòa bình.
- Tự hào về Tổ quốc VN thân yêu của mình. 
II. CHUẨN BỊ:
GV: Bảng phụ ghi sẵn tình huống
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
ND - HTTC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ
2. Bài mới
HĐ1. GTB
HĐ2. Ôn tập những việc của UBND xã phường em 
Trò chơi: Truyền điện
HĐ3: Ôn tập những việc làm thể hiện tình yêu hòa bình
Nhóm 4
Trò chơi: Nhóm nhanh, nhóm đúng
HĐ4. Sắm vai làm hướng dẫn viên du lịch
nhóm 4
3.Củng cố, dặn dò
3'
30'
2'
- Gọi hs trả lời câu hỏi bài cũ 
- Nhận xét, đánh giá.
- Giới thiệu bài trự tiếp- ghi đề.
* Y/c hs nêu các bài học đạo đức đã học trong tuần 21-22 và tuần 26-27
-Tổ chức HS nối tiếp nhau nêu ý kiến những việc của UBND xã (phường) em ?
- Kết luận – Tuyên dương
- Y/c hs thảo luận nhóm : viết nhanh một số việc làm của của em thể hiện tình yêu hòa bình 
- YC 2 nhóm làm nhanh nhất gắn kết quả lên bảng lớp
- Nhận xét – chốt ý 
- Y/c hs thảo luận để sắm vai một số tình huống theo yêu cầu của gv có nội dung về bảo vệ hòa bình .
- Gọi các nhóm lên đóng vai 
- Nhận xét – Tuyên dương
- Em đã làm gì góp phần xây dựng quê hương?
- Y/c hs về nhà thực hiện tốt các hành vi đã học 
-Nhận xét tiết học
- 2HS trả lời-Lớp theo dõi-nhận xét
 Nghe
- Nghe.
- HS đạt chuẩn nêu
- Nối tiếp nhau nêu 
- Nghe
- Các nhóm ghi nhanh kết quả vào bảng phụ
-2 nhóm treo bảng phụ ghi kết quả- trình bày kết quả
- Nghe
- Thảo luận và phân công sắm vai
- HS sắm vai xử lí tình huống
- Nghe
- HS tiếp nối trả lời
(KKHS đạt chuẩn nêu )
- HS ghi nhớ
- Chú ý
TUẦN 28 Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2012
 TIẾT 3 ĐẠO ĐỨC
EM TÌM HIỂU VỀ LIÊN HỢP QUỐC ( Tiết 1)
I. MỤC TIÊU : 
- Hiểu biết ban đầu về tổ chức Liên Hợp Quốc và quan hệ của nước ta với tổ chức quốc tế này. 
- Thaùi ñoä toân troïng caùc cô quan Lieân Hôïp Quoác ñang laøm vieäc taïi Vieät Nam .
- GDHS yeâu hoøa bình, choáng chieán tranh. Có thái độ tôn trọng các cơ quan Liên Hợp Quốc đang làm việc ở địa phương và ở Việt Nam.
-GDBVMT :HS bieát moät soá hoaït ñoäng cuûa Lieân hôïp quoác veà baûo veä moâi tröôøng ôû Vieät Nam vaø treân theá giôùi .
- II.CHUẨN BỊ:Thông tin tham khảo ở mục phụ lục. Phiếu thảo luận nhóm,thẻ mặt cười mặt mếu.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC 
ND - HTTC
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1. Bài cũ
2:Bài mới
HĐ1. GTB
HĐ2. Tìm hiểu thông tin về LHQ
Nhóm 2
HĐ3. Bày tỏ thái độ 
Cá nhân
HĐ4. Xử lí tình huống
 Nhóm 4
Cá nhân
3. Củng cố dặn dò
3'
30’
2'
- Gọi hs trả lời câu hỏi bài trước.
- Nhận xét, đánh giá
- Giới thiệu bài trực tiếp
- Chia hs thành các nhóm - phát cho các nhóm phiếu thảo luận
- Y/c hs đọc thông tin trong sgk và thảo luận
- Y/c đại diện các nhóm trình bày kết quả.
- GV nhận xét kết luận chung về tổ chức LHQ
- Phát thẻ mặt cười mặt mếu cho hs.
- Đọc từng ý kiến trong bài tập 1 để hs giơ thẻ bày tỏ thái độ.
- GV yêu cầu HS giải thích (HS trên chuẩn)
- GV nhận xét chung và kết luận.
- Y/C hs thảo luận nhóm để xử lí tình huống
+ TH1: Khi có người nước ngoải đại diện cho tổ chức LHQ đến địa phương em làm việc, bạn A tỏ thái độ không vui và cho là người nước ngoài thì không nên làm việc của người VN. Nếu có mặt ở đó em sẽ nói gì với A?
+ TH2: Trong một buổi thảo luận về công ước quốc tế về quyền trẻ em, bạn Hoa phát biểu: Đây là quy định của LHQ đặt ra, nước ta không cần phải thực hiện. Em có tán thành không? Nếu không tán thành em sẽ nói gì với bạn?
+ TH3: Có một người nước ngoài là thành viên của LHQ nhờ em đưa đến UBND xã, phường, em sẽ làm gì?
- Y/c các nhóm báo cáo kết quả làm việc
- Nhận xét, kết luận.
- Chúng ta phải có thái độ như thế nào với các hoạt động của LHQ tại VN?
-Em hãy nêu một số hoạt động của LHQ về bảo vệ môi trường ở Việt Nam và trên thế giới?
- Nhận xét tiết học.
- Hào, Châu trả lời
- Nghe
- Nghe
- 2hs tạo thành nhóm làm việc
- HS thảo luận nhóm 2
- 2-3 nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung
- Nghe
- Nhận thẻ.
- Nghe và giơ thẻ.
- HS giải thích
- Nghe
- Quan sát tình huống và thảo luận để xử lí tình huống
- Mỗi nhóm trình bày một tình huống
- Lắng nghe 
- Tôn trọng, giúp đỡ và tuân theo những quy định
-KKHS đạt chuẩn nêu
- Nghe 
TUẦN 28 Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2012
TIẾT 5 
 TIẾNG VIỆT
 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 (Tiết 1 )
I. Mục tiêu : 
 - Kiểm tra đọc lấy điểm các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 27.
 - Kĩ năng đọc thành tiếng:trôi chảy, rõ tiếng, tốc độ tối thiểu 120 chữ/phút, biết ngắt nghỉ
diễn cảm thể hiện được nội dung bài, cảm xúc của nhân vật
 - Kĩ năng đọc - hiểu: Trả lời được 1-2 câu hỏi về nội dung
 - Ôn tập về cấu tạo câu (câu đơn, câu ghép), tìm đúng ví dụ minh hoạ về các kiểu cấu tạo câu.
II. Chuẩn bị :
 - Phiếu ghi sẵn tên các bài tập đọc
 - Bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 2.
III. Các hoạt động dạy - học
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ
2.Bài mới
HĐ1. GTB
HD2.Ôn luyện TĐ
HĐ3.Tìm ví dụ minh hoạ cho từng kiểu câu cụ thể
 Cá nhân, cả lớp
3.Củng cố dặn dò
Trò chơi: Truyền điện
5’
30'
5'
- Ôn tập không kiểm tra
- Giới thiệu trực tiếp -ghi đề bài.
- Gọi 1 lần 5 HS lên bốc thăm bài tập đọc 
- Y/c hs đọc bài bốc thăm được và trả lời từ 1-2 câu hỏi về nội dung bài đọc
- Ghi điểm trực tiếp từng hs
*Tìm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau
- Treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài 2
- Y/c hs tự làm bài.
- Gọi hs làm bảng phụ lớn treo lên bảng lớp và đọc câu minh hoạ
- Yêu cầu hs nhận xét
- Yêu cầu HS nối tiếp nhau đặt câu theo thứ tự
 - Câu đơn
 - Câu ghép không dùng từ nối
 - Câu ghép dùng quan hệ từ
 - Câu ghép dùng cặp từ hô ứng
-Tổng kết- Tuyên dương
- Thế nào là câu đơn, câu ghép.
- Nhận xét tiết học 
- Dặn dò về nhà ôn tập chuẩn bị thi.
- Nghe 
- Lần lượt từng hs bốc thăm bài (5 hs) về chỗ chuẩn bị - khi có bạn kiểm tra xong thì mời bạn khác lên gắp thăm 
- Đọc bàì và trả lời câu hỏi
- Nghe
- 1 hs đạt chuẩn đọc.
-HS đạt chuẩn đọc
- 1hs trên chuẩn làm bảng phụ lớn - hs khác làm vở
- 1 hs báo cáo kết quả làm bài
-cả lớp nhận xét , bổ sung.
- HS thi nhau đọc câu mình đặt ( KKHS đạt chuẩn đọc câu)
- Nghe 
- HS đạt chuẩn 
- Nghe và ghi nhớ
TUẦN 28 Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2012
TIẾT 4 
TOÁN
LUYỆN TẬP CHUNG
I. MỤC TIÊU: 
 - Thực hành kĩ năng giải các bài toán về chuyển động.
 - Chuyển đổi các đơn vị đo quãng đường, thời gian , vận tốc trong toán chuyển động.
 - GD HS yêu thích học toán, rèn tính cẩn thận khi làm bài.
II. CHUẨN BỊ: GV: Phiếu bài tập ( Bài 3), bảng phụ
HS: Vở toán, bảng phụ - nháp
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ
2.Bài mới
HĐ1. GTB
HĐ2. Luyện tập
Bài 1/144
Nhóm 4
Trò chơi: Nhóm nhanh, nhóm đúng
Bài 2/144
 Cá nhân
Trò chơi: Ai giỏi hơn
Bài 3 /144
Nhóm 2
Phiếu bài tập
Bài 4/144
Cá nhân
Vở
3. Củng cố dặn dò
Trắc nghiệm
5'
35'
5’
- Gọi 2hs lên bảng: Tính thời gian với quãng đường 200 km và vận tốc là 42 km/giờ
- Nhận xét và cho điểm.
- Giới thiệu bài trực tiếp -ghi đề.
* Bài toán
- YC các nhóm thảo luận- ghi kết quả vào bảng phụ. 3 nhóm làm nhanh nhất được trưng bày kết quả trước lớp
- Y/c hs chữa bài các nhóm trên bảng lớp
 - Nhận xét và cho điểm.
* Bài toán:
- Muốn tính vận tốc ta làm như thế nào?
- Vận tốc của xe máy được tính theo đơn vị nào? 
- Yêu cầu HS thi nhau làm bảng con
- Nhận xét – Tuyên dương
* Y/C HS đọc bài tập 3 
- Y/c hs nhận phiếu- thảo luận nhóm – ghi kết quả vào bảng con
- Thu phiếu- chấm.
-Yêu cầu HS nhận xét kết quả của nhóm treo trên bảng lớp.
- Tổng kết- Tuyên dương
* Gọi hs đọc bài 4 
- Y/c hs tự làm bài vào vở
- Gọi một hs chữa bài trước lớp, y/c hai hs ngồi cạnh nhau đổi vở để kiểm tra lẫn nhau.
- Yêu cầu HS chọn đáp án đúng
-Yêu cầu HS giơ thẻ: chọn các đơn vị đo vận tốc, quãng đường, thời gian thường dùng
- Tổng kết tiết học, tuyên dương 
-Nhận xét tiết học
- 2HS làm bảng lớp
-Lớp làm bảng con
- Nghe
- Nghe 
- HS đạt chuẩn đọc
- Các nhóm thực hiện
-HS nhận xét
-HS đạt chuẩn đọc đề
-HS đạt chuẩn nêu
-HS đạt chuẩn nêu
- 3HS làm nhanh nhất nhanh chân bước ra khỏi hàng
- Nghe
- HS đạt chuẩn đọc đề
-Nhận phiếu- các nhóm ghi kết quả thảo luận. 1nhóm ghi vào bảng phụ
-HS nhận xét
-HS đạt chuẩn đọc đề
- 1hs trên chuẩn làm bảng phụ 
- Nhận xét đúng sai
- Nghe
- 2 HS đọc đề
- Giơ thẻ A,B,C
- Nghe
TUẦN 28 Thứ ba ngày 22 tháng 3 năm 2011
TIẾT 3 
KHOA HỌC
SỰ SINH SẢN CỦA ĐỘNG VẬT
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, giúp hs :
- Hiểu khái quát về sự sinh sản của động vật: vai trò của cơ quan sinh sản, sự thụ tinh, sự phát triển của hợp tử.
- Biết được các cách sinh sản khác nhau của động vật. 
- Biết được một số loài động vật đẻ trứng và đẻ con.
- GD HS ý thức chăm sóc bảo vệ vật nuôi.
II. CHUẨN BỊ - Chuẩn bị tranh ảnh về một số loài động vật khác nhau
 - Phiếu học cho các nhóm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC.
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
HĐ1. Bài cũ
HĐ2.Bài mới
1.GTB
 2. Tìm hiểu sự sinh sản của động vật (cá nhân,cả lớp)
 3.Tìm hiểu các cách sinh sản của động vật
(Nhóm,cả lớp)
4. Em tập làm hoạ sĩ tí hon (cá nhân, cả lớp)
HĐ3. Củng cố dặn dò
3'
25'
2'
- Gọi hs kt bài ở tiết trước.
- Nhận xét-ghi điểm.
- Giới thiệu-ghi đề bài.
- Y/c hs đọc mục Bạn cần biết tr.112
- Mời một hs khá lên điều khiển các bạn báo cáo kết quả đọc của mình
- Theo dõi, giảng thêm và giải thích nếu cần
- Tổ chức cho hs hđ nhóm để tìm những con vật đẻ trứng và đẻ con:
- Chia nhóm mỗi nhóm 4hs và y/c hs phân loại các con vật mà nhóm mình mang đến lớp, những con vật trong các hình và những con vật em biết thành hai nhóm: động vật đẻ trứng và động vật đẻ con.
- Y/c hs các nhóm kiểm tra chéo xem nhóm bạn tìm được bao nhiêu động vật đẻ trứng và bao nhiêu động vật đẻ con
- Gọi các nhóm báo cáo kết quả và ghi nhanh lên bảng.
- Khen nhóm tìm được nhiều con vật
- Y/c hs vẽ tranh theo đề tài về những con vật mà em thích
- Tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm
- Cử ban giám khảo chấm điểm cho những bạn vẽ đẹp
- Nhận xét chung.
- YC đọc ghi nhớ
- TC HS ghi nhanh tên con vật đẻ trứng, đẻ con
- Nhận xét, tuyên dương
- Nhận xét tiết học và dặn hs về nhà học bài, chuẩn bị tiết sau.
- Trinh, Ngoan lần lượt trả lời
- Nghe
- Nghe
 ... Nghe và thực hiện
- Nghe và ghi nhớ.
TUẦN 28 Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011
TIẾT 5
ĐỊA LÝ
CHÂU MĨ (tiếp theo)
I. MỤC TIÊU: HS Biết đa số dân châu Mĩ là dân nhập cư
- Nêu được đặc điểm về kinh tế của châu Mĩ và một số nét nổi bật của Hoa Kì.
- Xác định trên bản đồ vị trí cùa Hoa Kì.
- HS biết vận dụng kiến thức đã học để giải thích mối quan hệ giữa các yếu tố địa lý.
- GD HS ham tìm hiểu, khám phá và sự bình đẳng giữa các dân tộc cho dù khác màu da.
II. CHUẨN BỊ
GV: Bản đồ thế giới
HS: tranh ảnh sưu tầm về châu Mỹ
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
HĐ1.Bài cũ
HĐ2.Bài mới
1. GTB
2.Tìm hiểu về dân cư châu Mĩ (cả lớp) 
3.Tìm hiểu về hoạt động kinh tế châu Mĩ 
(nhóm bàn)
4. Tìm hiểu về Hoa Kì (nhóm nhỏ)
HĐ3.Củng cố dặn dò
3'
25'
2'
- Gọi 3 hs trả lời câu hỏi bài học ở tiết trước.
- Nhận xét-ghi điểm.
- Giới thiệu -ghi đề bài.(dùng bản đồ)
- Y/c hs làm việc với bảng số liệu của bài 17sgk và trả lời câu hỏi ở mục 3 và các câu hỏi sau:
+ Châu Mĩ đứng thứ mấy về số dân trong các châu lục?
+ Người dân từ các châu lục nào đã đến đây sinh sống?
+ Dân cư châu Mĩ sống tập trung ở đâu ?
- Gọi hs trình bày kết quả.
- GV nhấn mạnh: Châu Phi có số dân đông thứ 3 trên thế giới, đa số dân châu Phi là dân nhập cư.
- Y/c hs trả lời các câu hỏi :
+ Nêu sự khác nhau về kinh tế giữa Bắc Mĩ với Trung Mĩ và Nam Mĩ?
+ Kể tên một số nông sản chính ở Bắc Mĩ. Trung 
Mĩ và Nam Mĩ?
+ Kể tên một số ngành công nghiệp chính ở Bắc Mĩ ,Trung Mĩ và Nam Mĩ?
- Gọi hs trình bày kết quả 
- Giúp hs hoàn thiện câu trả lời
- Y/c các nhóm trưng bày tranh ảnh và giới thiệu về các hoạt động kinh tế ở châu Mĩ.
- Cho HS giới thiệu hiểu biết của mình về châu Mỹ
- Kết luận: Bắc Mĩ có nền kinh tế phát triển,
- Gọi hs chỉ vị trí của Hoa Kì và thủ đô Oa-sinh-tơn trên bản đồ .
- Y/c hs trao đổi về một số đặc điểm của Hoa Kì về vị trí ,diện tích, dân số, đặc điểm kinh tế
- Gọi hs trình bày ý kiến.
- Giúp hs hoàn thiện câu trả lời. và kết luận về Hoa Kì
- Gọi HS nêu bài học
- Tổng kết tiết học-dặn hs về nhà học bài và chuẩ
- Bình, Triều trả lời
- Nghe
- Nghe-ghi đề.
- Cả lớp cùng làm việc
- Trả lời câu hỏi-bổ sung
- Nghe.
- Làm việc theo nhóm bàn để hoàn thành yêu cầu của gv
- Đại diện báo cáo
- Nghe
- Trưng bày tranh ảnh sưu tầm
- 3hs lên chỉ trên bản đồ-bổ sung
- Cùng trao đổi theo cặp
- 3-4 hs trình bày-bổ sung
- Nghe
- 2 HS nêu
- Nghe và ghi nhớ.
TUẦN 28 Thứ năm ngày 22 tháng 3 năm 2012
TIẾT 3
 TIẾNG VIỆT 
 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 (Tiết 7) 
I. MỤC TIÊU:
 - Kiểm tra kỹ năng đọc hiểu
 - Kiểm tra luyện từ và câu.
 - GDHS làm bài cẩn thận
II. CHUẨN BỊ:
 - Đề và đáp án .
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ
2.Bài mới
HĐ1. GTB
HĐ2. Phát đề bài cho hs
3. Làm bài kiểm tra
3.Củng cố dặn dò 
2'
40'
3'
- Ôn tập không kiểm tra
- Giới thiệu bài trực tiếp
HD hs : nắm vững yêu cầu của đề và cách làm bài:khoanh tròn vào ký hiệu hoặc đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng nhất
- Phát đề thi cho học sinh
Đề bài
A. Đọc thầm bài: Bài luyện tập (SGK Tr103)
B. Dựa vào nội dung bài đọc, chọn ý trả lời đúng:
1. Nên chọn tên nào đặt cho bài văn:
a.Mùa thu ở làng quê b.Cánh đòng quê hương
c.Âm thanh mùa thu
2. Tác giả cảm nhận mùa thu bằng những giác quan nào?
a.Chỉ bằng thị giác ; 
b.Chỉ bằng thị giác và thính giác ; 
c.Bằng cả thị giác, thính giác và khứu giác.
3. Trong câu “ Chúng không còn là hồ nước nữa, chúng là những cái giếng không đáytrái đất”, từ đó chỉ sự vật gì:
a. Chỉ những cái giếng 
b. Chỉ những hồ nước; 
 c. chỉ làng quê
4. Vì sao tác giả có cảm giác tưởng nhìn thấy bầu trời bên kia trái đất?
a.Vì bầu trời mùa thu rất cao nên
b.Vì bầu trời mùa thu rất xanh nên
c.Vì những hồ nước in bóng bầu trời là những cái giếng không đáy nên.
(5-6-7-8-9-10 SGK Tr.105)
- Theo dõi hs làm bài
- Nhận xét chung
- Nhận xét tiết làm bài-dặn dò về nhà chuẩn bị tiết sau.
- Nghe 
- Theo dõi để làm bài
- Nhận đề bài
- Làm bài
- Kết quả:
1a; 2c; 3b; 4c; 5c; 6b; 7a; 8c; 9a; 10b
- Nghe và thực hiện
- Nghe và ghi nhớ
TUẦN 28 Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2012
TIẾT 2
 TIẾNG VIỆT 
 ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ 2 (Tiết 8) 
I. MỤC TIÊU :
 - Ôn tập và kiểm tra tập làm văn.
 - Kiểm ta kỹ năng viết văn của HS để bổ sung những kỹ năng còn thiếu.
-Yêu thích học tiếng việt
II. CHUẨN BỊ
 - Đề và đáp án cho đề ôn tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC. 
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ
2.Bài mới
HĐ. GTB
HĐ2. Tìm hiểu đề bài
HĐ3 Viết bài văn tả người
3.Củng cố dặn dò
3'
40'
2'
- Gọi hs trả lời: Nêu dàn bài chung của bài văn tả người?
- Nhận xét chung và đánh giá
- Giới thiệu trực tiếp
- HD hs : nắm vững yêu cầu của đề và cách làm bài 
Đề bài:
Em hãy tả người bạn thân của em ở trường.
- Đề bài thuộc thể loại nào?
- Nêu cấu tạo của bài văn tả người?
- Nêu nội dung của từng phần?
- Y/c hs lập dàn bài chi tiết cho đề bài này.
- Gọi HS nêu dàn ý ( KKHS đạt chuẩn nêu)
- Cùng hs nhận xét bổ sung để có dàn bài hoàn chỉnh
- Tổ chức cho HS viết bài
- Thu một số bài và chấm bài.
- Gọi HS đọc bài đã hoàn thành.
- GD HS viết văn phải sử dụng các biện pháp nghệ thuật
- Nêu cấu tạo bài văn tả người
- Nhận xét tiết làm bài-dặn dò về nhà chuẩn bị tiết sau.
- 3 hs nêu-hs khác theo dõi,nhận xét.
- Nghe
- Lắng nghe
- Theo dõi để làm bài
- Ghi đề bài
- HS đạt chuẩn trả lời
- Làm bài cá nhân
- 5-7 hs trình bày dàn bài
- Nhận xét và bổ sung cùng gv
- HS viết bài
- 2 HS đọc
(KKHS đạt chuẩn nêu)
- Nghe
- 2 HS nêu
- Nghe và ghi nhớ
TUẦN 28 Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2012
TIẾT 1
TOÁN
ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ
I. MỤC TIÊU: 
 - Khái niệm về phân số, rút gọn phân số, quy đồng mẫu số các phân số, so sánh và xếp thứ tự các phân số.
 - Ôn tập về hỗn số.
 - GD tính cẩn thận khi thực hiện.
II. CHUẨN BỊ 
 - Các hình minh hoạ trong sgk. Phiếu bài tập, bảng phụ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC
ND - HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
1.Bài cũ
2.Bài mới
HĐ1. GTB
HĐ2. Luyện tập
Bài 1
Cá nhân
Trò chơi: Ai đúng, ai giỏi hơn
Bài 2
Cá nhân
Trò chơi: Bạn ơi cố lên
Bài 3
Cá nhân
Vở
Bài 4
 Nhóm bàn
Phiếu bài tập
3. Củng cố dặn dò Bài 5
Trò chơi: Tiếp sức 3 dãy
5'
35'
5’
- Gọi 2hs : Sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn 5802 5820 8502 8520
- Nhận xét và cho điểm.
- Giới thiệu -ghi đề.
* Viết phân số chỉ phần đã tô màu
-Treo bảng phụ vẽ sẵn hình 
- Y/c hs thi nhau viết nhanh vào bảng con. 5HS làm nhanh nhất sẽ được trưng bày trước lớp.
-Y/c hs giải thích cách viết phân số, hỗn số của mình.
- Nhận xét – Tuyên dương
* Rút gọn phân số 
- Khi muốn rút gọn một phân số chúng ta làm như thế nào?
- Y.c hs làm nhanh vào bảng con. 3 HS làm nhanh nhất được quyền chọn thêm 1 bạn trong tổ để cùng về đích. Tổ nào có nhiều bạn về đích hơn thì tổ đó thắng
- Nhận xét – Tuyên dương
* Y/C HS đọc bài tập 3 
- Muốn quy đồng mẫu số các phân số ta làm như thế nào?
- Y/c hs tự làm bài vào vở
- Gọi hs nhận xét bài làm của bạn trên bảng
- Nhận xét và cho điểm hs
* So sánh 
- Em hãy nêu cách thực hiện so sánh các phân số
- Phát phiếu bài tập theo nhóm 2. yêu cầu HS thảo luận- ghi kết quả vào phiếu.
- Gọi hs chữa bài của nhóm trước lớp
- Thu phiếu- chấm nhận xét
* Viết phân số thích hợp vào vạch ở giữa
- YC HS đại diện các nhóm nối tiếp nhau lên bảng ghi kết quả
- Nhận xét, tuyên dương. Nhận xét tiết học
- Quân, Vũ 
-Lớp làm bảng con
- Nghe
- Chú ý
- HS đạt chuẩn đọc đề
-HS chú ý
- HS thực hiện nhanh
- HS đạt chuẩn nêu miệng
-HS đạt chuẩn đọc đề
- HS đạt chuẩn nêu
-HS thi nhau thực hiện
- HS đạt chuẩn đọc đề 
-HS đạt chuẩn trả lời
- 1hstrên chuẩn làm bảng lớp,cả lớp làm vào vở 
- Nhận xét và sửa chữa
- Nghe
- HS đạt chuẩn đọc
- 2 HS đạt chuẩn nêu 
- Các nhóm nhận phiếu- thực hiện. 1nhóm làm bảng phụ
- HS thực hiện 
- 2 HS đạt chuẩn đọc đề
- 3 dãy thi đua nhau thực hiện
- HS tiếp nối nêu
- Chú ý
TUẦN 28 Thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2011
TIẾT 3
KHOA HỌC
SỰ SINH SẢN CỦA CÔN TRÙNG
I. MỤC TIÊU: Sau bài học, giúp hs :
 - Kể tên một số côn trùng
 - Hiểu được quá trình phát triển của một số côn trùng: bướm cải, ruồi, gián.
 - Biết được đặc điểm chung về sự sinh sản của côn trùng.
 - Vận dụng sự hiểu biết về sự sinh sản, quá trình phát triển của côn trùng để có ý thức tiêu diệt những côn trùng có hại.
 - GD HS ý thức diệt những côn trùng có hại và bảo vệ những côn trùng có ích. 
II. CHUẨN BỊ
 - Các tấm thẻ: Trứng, ấu trùng, nhộng, bướm, ruồi.
 - Hình minh hoạ phóng to và bảng nhóm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -HỌC.
ND -HTTC
TG
HĐ CỦA GIÁO VIÊN
HĐ CỦA HỌC SINH
HĐ1.Bài cũ
HĐ2 Bài mới 
1. GTB
2. Tìm hiểu về bướm cải (cả lớp)
3. Tìm hiểu về ruồi và gián(nhóm,)
4. Em làm hoạ sĩ tí hon cá nhân
HĐ3. Củng cố dặn dò
3'
25’
2'
- Gọi hs kt bài ở tiết trước.
- Nhận xét - ghi điểm.
- Giới thiệu-ghi đề bài.
+ Em biết những côn trùng nào?
+ Theo em côn trùng sinh sản bằng cách đẻ trứng hay đẻ con?
- Dán lên bảng quá trình phát triển của bướm cải và giới thiệu 4 giai đoạn phát triển của nó là: trứng→ ấu trùng.→nhộng→ bướm
- Em hãy ghép các tấm thẻ vào đúng hình minh hoạ từng giai đoạn của bướm cải?
- Nhận xét, kết luận lời giải đúng
+ Bướm thường đẻ trứng vào những mặt nào của lá rau cải? 
+ Ở giai đoạn nào trong quá trình phát triển bướm cải gây nhiều thiệt hại nhất? 
+ Người ta làm cách nào để giảm bớt thiệt hại do côn trùng gây ra đối với cây cối, hoa màu?
- Kết luận về loài bướm cải.
- Chia nhóm mỗi nhóm 4hs 
- HD hs quan sát hình 6,7 và trả lời câu hỏi trong sgk?
- Giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn
- Mời hs khá lên điều khiển các bạn báo cáo kết quả thảo luận
- Theo dõi, giảng thêm, giải thích nếu cần thiết, làm trọng tài khi có tranh luận
- Nhận xét và kết luận chung về sự sinh sản của ruồi và gián
- Y/c hs vẽ tranh về vòng đời của một loài côn trùng mà em biết 
- Tổ chức cho hs trình bày sản phẩm
- Cử BGK chấm điểm cho bạn vẽ xong và đẹp 
- YC nêu bài học
- Nhận xét tiết học và dặn hs về nhà học bài
- Da, Vy lần lượt trả lời
- Nghe
- Nghe
- Lần lượt nêu tên côn trùng
- HS trả lời
- Theo dõi-lắng nghe
- 1hs lên ghép-cả lớp nhận xét.
- Nghe
- 4 hs nối tiếp trả lời
- Lắng nghe
- Các nhóm thành lập
- Lắng nghe và nắm nhiệm vụ học tập
- HS khá nêu câu hỏi, mời bạn trả lời và nêu chuyển tiếp câu hỏi khác
- Nghe
- Nghe và ghi nhớ.
- Thực hành vẽ tranh
- Trình bày sp
- BGK chấm điểm và công bố 
- 2 HS nêu
- Nghe và thực hiện

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 28.doc