Thiết kế bài giảng lớp 5 - Tuần 22 năm 2012

Thiết kế bài giảng lớp 5 - Tuần 22 năm 2012

I Mục tiêu

 1- Đọc trôi chảy toàn bài :

 - Đọc đúng các từ ngữ khó trong bài ( ngư trường , làng biển , dân chài , vàng lưới , lưu cữu , ý tưởng )

 - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể chậm rãi . Đọc phân biệt lời các nhân vật (bố Nhụ , ông Nhụ , Nhụ ) . Đọc đoạn kết bài ( suy nghĩ của Nhụ ) với giọng mơ tưởng .

 2-Hiểu các từ ngữ trong bài văn .

 - Hiểu nội dung , ý nghĩa bài : Ca ngợi những người dân chài dũng cảm , táo bạo , dám rời mảnh đất quê hương quen thuộc tới 1 vùng đất mới – 1 hòn đảo ngoài biển – để lập làng , xây dng cuộc sống mới , giữ 1vùng biển trời Tổ quốc.

II. Đồ dùng

III. Các hoạt động dạy và học

 

doc 22 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 03/06/2017 Lượt xem 50Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 5 - Tuần 22 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 22
Thø hai ngµy 6 th¸ng 2 n¨m 2012
TẬP ĐỌC
Tiết 43: LẬP LÀNG GIỮ BIỂN
I Mục tiêu
 1- Đọc trôi chảy toàn bài :
 - Đọc đúng các từ ngữ khó trong bài ( ngư trường , làng biển , dân chài , vàng lưới , lưu cữu , ý tưởng )
 - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể chậm rãi . Đọc phân biệt lời các nhân vật (bố Nhụ , ông Nhụ , Nhụ ) . Đọc đoạn kết bài ( suy nghĩ của Nhụ ) với giọng mơ tưởng .
 2-Hiểu các từ ngữ trong bài văn .
 - Hiểu nội dung , ý nghĩa bài : Ca ngợi những người dân chài dũng cảm , táo bạo , dám rời mảnh đất quê hương quen thuộc tới 1 vùng đất mới – 1 hòn đảo ngoài biển – để lập làng , xây dùng cuộc sống mới , giữ 1vùng biển trời Tổ quốc. 
II. Đồ dùng 
III. Các hoạt động dạy và học 
THẦY 
 TRÒ 
1. Ơdtc 
2. Bài cũ .
3. Bài mới : Lập làng giữ biĨn
* Giới thiệu bài 
HĐ1: Luyện đọc 
- Gọi HS khá đọc diễn cảm toàn bài . 
 -Yêu cầu HS đọc theo nhóm từng đoạn 
 - Gọi HS đọc phần chú giải từ mới 
 - Gọi HS đọc toàn bài .
 - GV đọc diễn cảm toàn bài 
* HĐ2 :Tìm hiểu bài 
- Cho HS trao đổi , thảo luận , tìm hiểu nội dung bài theo các câu hỏi trong SGK:
Câu 1Bố và ông Nhụ trao đổi việc gì?
Câu 2 Việc lập làng mới ngoài đảo có lợi gì ?
Câu 3 Hình ảnh 1 làng chài mới hiện ra như thế nào qua những lời nói của bố Nhụ ?
Câu 4 Tìm những chi tiết cho thấy Nhụ suy nghĩ rất kĩ và cuối cùng đã đông tình với kế hoạch lập làng giữ biển của Nhụ 
Câu 5 Nhụ nghĩ về kế hoạch của bố như thế nào? – nhận xét , cho điểm 
- GV Cùng cả lớp nhận xét, chốt ý đúng. 
 HĐ3: Luyện đọc diễn cảm 
 - Hướng dẫn HS xác lập kĩ thuật đọc diễn cảm bài văn 
 - Đọc mẫu đoạn 3 
 - HS luyện đọc diễn cảm đoạn 3 
- Thi đua đọc diển cảm 
4. Củng cố:
1 em khá giỏi đọc 
Lớp đọc thầm 
HS đọc cá nhân tiếp nối từng đoạn 
+Đoạn 1: Từ đầu đến “ tỏa ra hơi muối”
Đoạn 2: Từ “ Bố Nhụ . “ để cho ai ?”
Đoạn 3: Từ “ Ông Nhụ bước ra võng.. nhường nào”
Đoạn 4 : Phần còn lại 
HS đọc lướt từng đoạn , thảo luận lớp trả lời các câu hỏi 
HS nêu nhận xét về cách đọc diễn cảm đoạn 3 
HS tự gạch dưới từ cần nhấn mạnh ngừng nghỉ hơi trong đoạn 3 
Thi đua cá nhân 
TOÁN
 Tiết 106: LUYỆN TẬP.
I.Mục tiêu 
 - Củng cố công thức tính DTXQ và DTTP của HHCN.
 - Luyện tập vận dụng công thức tính DTXQ và DTTP trong 1 số tình huống đơn giản . 
II. Đồ dùng 
III. Các hoạt động 
THẦY 
 TRÒ 
1.Ôđtc 
2. Bài cũ 
3Bài mới : Luyện tập 
* Giới thiệu bài
GV nêu yêu cầu tiết học 
* Hướng dẫn thực hành 
Bài 1 
Yêu cầu HS làm việc cá nhân 
 - Gọi HS lên làm trên bảng phụ 
 - Cùng cả lớp đối chiếu kết qủa
Bài 2:
 - Yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi 
 - Cùng cả lớp nhận xét 
4. Củng cố :
Tóm tắt 
Tự giải vào vở , một em giải bảng phụ 
Sửa bài 
Kết quả: a/ 1,5 m = 15 dm 
 DTXQ HHCN:
 (25+ 15) x 2 x 18 = 1440 (dm )
 DTTP HHCN:
 1440 +(25x15)x2 =2190 (dm )
 b/ DTXQ HHCN: 
 ( + ) x 2 x = ( m)= (m)
 DTTP HHCN:
 +( x ) x 2 = (m )
Thảo luận nhóm đôi 
Đại diện nhóm trình bày bài giải 
Các nhóm khác nhận xét kết quả 
Sửa bài 
8 dm = 0,8 m
 DTXQ cái bể :
 ( 1,5+0,6)x2x0,8 = 3,36 (m )
 DT quét sơn :
 3,36 +(1,5 x0,6 )= 4,26 (m )
 Đáp số : 4,26 m 
§¹o ®øc
Tiết 22: Uû ban nh©n d©n x· (ph­êng) em (TiÕt 2)
I. Mơc tiªu
 Häc xong bµi nµy, HS biÕt:
 - B­íc ®Çu biÕt vai trß quan träng cđa UBND x· (ph­êng) ®èi víi céng ®ång.
- KĨ ®­ỵc mét sè c«ng viƯc cđa UBND x· (ph­êng) ®èi víi trỴ em trªn ®Þa ph­¬ng.
- BiÕt ®­ỵc tr¸ch nhiƯm cđa mäi ng­êi d©n lµ ph¶i t«n trong UBND x· (ph­êng).
- Cã ý thøc t«n träng UBND x· (ph­êng).
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Bµi cị
Bµi míi
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
* Ho¹t ®éng 1: Xư lÝ t×nh huèng ë bµi tËp 2 SGK
+ Mơc tiªu: HS biÕt lùa chän c¸c hµnh vi phï hỵp vµ tham gia c¸c c«ng t¸c x· héi do UBND x·, ph­êng tỉ chøc
+ C¸ch tiÕn hµnh
- GV chia nhãm vµ giao nhiƯm vơ xư lÝ t×nh huèng cho tõng nhãm HS 
- C¸c nhãm HS th¶o luËn
- §¹i diƯn c¸c nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c bỉ sung.
GVKL: 
+ T×nh huèng (a) Nªn vËn ®éng c¸c b¹n cïng tham gia kÝ tªn đng hé c¸c n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam
+ T×nh huèng (b) Nªn ®¨ng kÝ tham gia sinh ho¹t hÌ t¹i Nhµ v¨n ho¸ cđa ph­êng
+ T×nh huèng (c): Nªn bµn víi gia ®×nh chuÈn bÞ s¸ch vë, ®å dïng häc tËp .... đng hé trỴ em vïng lị lơt
* Ho¹t ®éng 2: Bµy tá ý kiÕn ë bµi tËp 4 SGK
+ Mơc tiªu: HS biÕt thùc hiƯn quyỊn ®­ỵc bµy tá ý kiÕn cđa m×nh víi chÝnh quyỊn
+ C¸ch tiÕn hµnh
- GV chia nhãm vµ giao nhiƯm vơ cho c¸c nhãm ®ãng vai gãp ý kiÕn cho UBND x· ph­êng vỊ c¸c vÊn ®Ị: x©y dùng s©n ch¬i cho trỴ em, tỉ chøc ngµy 1- 6 , ngµy r»m trung thu cho trỴ em ®Þa ph­¬ng...
- C¸c nhãm chuÈn bÞ
- §¹i diƯn tõng nhãm lªn tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c th¶o luËn vµ bỉ sung 
GVKL: UBND x· lu«n quan t©m, ch¨m sãc, b¶o vƯ c¸c quyỊn lỵi cho ng­êi d©n, ®Ỉc biƯt lµ trỴ em. TrỴ em tham gia c¸c ho¹t ®éng cđa x· héi t¹i x· ph­êng vµ tham gia ®ãng gãp ý kiÕn lµ mét viƯc tèt
C. Cđng cè dỈn dß: 
- C¸c nhãm th¶o luËn
- §¹i diƯn nhãm tr×nh bµy.
- HS th¶o luËn ®ãng vai ®ãng gãp ý kiÕn cho UBND x·..
- §¹i diƯn nhãm lªn tr×nh bµy
 Thứ ba ngày 7 tháng 2 năm 2012
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
Tiết 43: NỐI CÁC VẾ CÂU GHÉP BẰNG QUAN HỆ TỪ .
I. Mục tiêu 
 - HS hiểu thế nào là 1 câu ghép thể hiện QH nguyên nhân – kết quả .
 - Biết áp dụng các biện pháp đảo trật tự từ, điền QHT thích hợp vào chỗ trống , thêm vế câu thích hợp vào chỗ trống để tạo những câu ghép chỉ nguyên nhân – kết quả. 
II. Đồ dùng 
III. Các hoạt động 
THẦY 
 TRÒ 
1. Ôđtc 
2. Bài cũ : 
3. Bài mới : Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
 * Giới thiệu bài 
GV nêu yêu cầu tiết học 
Bài 2:
 - Cho HS đọc yêu cầu bài tập 
 - Giải thích thêm : 4 ví dụ đã nêu ở BT 1 đều là những câu ghép có 2 vế câu . Tạo ra các câu ghép mới bằng cách đảo vị trí của các vế câu 
 - Yêu cầu HS làm phần tạo câu ghép mới
 - Cùng cả lớp kiểm tra , nhận xét , đánh giá 
 Bài 3: 
 - Tiếp tục cho HS đọc yêu cầu 
 - Nhắc HS lưu ý chọn các QHT đã cho sao cho thích hợp với từng hoàn cảnh 
 - Yêu cầu HS làm việc cá nhân
 - Tiếp tục gọi HS đọc yêu cầu 
 - Yêu cầu HS làm việc cá nhân 
 - Mời HS lên bảng phụ làm bài 
 - Cùng cả lớp kiểm tra , phân tích 
 4.Củng cố 
1 em đọc 
Làm việc cá nhân 
Vài em đọc bài làm , lớp nhận xét bổ sung 
Tiên 1hành tương tự bài 2
TOÁN
 Tiết 107: DT XQ VÀ DTTP HÌNH LẬP PHƯƠNG
I Mục tiêu 
 - HS tự nhận biết hình lập phương là HHCN đặc biệt để rút ra được quy tắc tính DTXQ và DTTP của hình lập phương từ quy tắc tính DTXQ và DTTP của HHCN.
 - HS vận dụng được quy tắc tính DTXQ và DTTP của hình lập phương để giải 1 số bài toán có liên quan .
II Đồ dùng 
 GV: 1 số hình lập phương có kích thước khác nhau .
III Các hoạt động 
THẦY
 TRÒ 
1. Ôđtc 
2. Bài cũ : 
3. Bài mới : DTXQ và DTTP HLP 
* Giới thiệu bài 
GV nêu yêu cầu tiết học 
* HĐ1 : Hình thành quy tắc tính 
Tổ chức cho HS quan sát các mô hình trực quan và nêu câu hỏi để rút ra nhận xét về HLP 
Tiếp tục yêu cầu HS tự rút ra công thức tính DT XQ và DTTP của HLP 
- Cùng cả lớp nhận xét 
- Cho HS làm 1 BT cụ thể ở SGK
* HĐ2: Thực hành 
Bài 1 
-HS đọc đề rồi dựa vào công thức để tính 
-Gọi sửa bài 
-GV chốt kết quả đúng 
Bài 2
-Y êu cầu HS làm việc cá nhân tính nháp và điền vào SGK
 4.Củng cố :
- Cả lớp quan sát 
 - Vài em nhận xét : HLP là HHCN đặc biệt ( có 3 kích thước bằng nhau )
 - Cá nhân nêu công thức - Cả lớp làm vào bảng con 
1 em đọc to , lớp đọc thầm 
Làm việc cá nhân 
1em làm bảng phụ để sửa bài 
DTXQ HLP:
 1,5 x 1,5 x 4 = 9 m 
 DTTP HLP :
 1,5 x 1,5 x 6 = 13,5 m 
Cạnh 
5cm
DTXQ
49 cm
DTTP
384cm
Kể chuyện
Tiết 22: ÔNG NGUYỄN KHOA ĐĂNG
I. Mơc tiªu
1. RÌn kÜ n¨ng nãi :
- Dùa vµo lêi kĨ cđa GV vµ tranh minh ho¹, HS biÕt kĨ l¹i ®­ỵc tõng ®o¹n vµ toµn bé c©u chuyƯn víi lêi kĨ tù nhiªn, biÕt phèi hỵp lêi kĨ víi ®iƯu bé, cư chØ, nÐt mỈt vµ biÕt theo dâi ®¸nh gi¸ lêi kĨ cđa b¹n.
- HiĨu ý nghÜa c©u chuyƯn : Ca ngỵi «ng NguyƠn Khoa §¨ng th«ng minh, tµi trÝ, giái xÐt xư c¸c vơ ¸n, cã c«ng trõng trÞ bän c­íp, b¶o vƯ cuéc sèng yªn b×nh cho d©n.
2. RÌn kÜ n¨ng nghe :
- Ch¨m chĩ nghe thÇy (c«) kĨ chuyƯn, nhí chuyƯn.
- Theo dâi b¹n kĨ chuyƯn, nhËn xÐt ®ĩng lêi kĨ cđa b¹n, kĨ tiÕp lêi b¹n.
II. §å dïng d¹y - häc 
- Tranh minh häa truyƯn trong SGK (phãng to).
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc 
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiĨm tra bµi cị
B. D¹y bµi míi
1. Giíi thiƯu bµi
2. Gi¸o viªn kĨ chuyƯn
- GV kĨ lÇn 1 : Giäng kĨ nhĐ nhµng, håi hép, chuyĨn giäng linh ho¹t phï hỵp víi diƠn biÕn néi dung c©u chuyƯn, giĩp HS hiĨu nh÷ng tõ ng÷ khã ®­ỵc chĩ gi¶i cuèi truyƯn (tru«ng, sµo huyƯt, phơc binh).
- GV kĨ lÇn 2 : Võa kĨ võa chØ vµo tõng tranh minh häa phãng to trªn b¶ng. 
 NÕu thÊy HS líp m×nh ch­a n¾m ®­ỵc néi dung c©u chuyƯn, GV cã thĨ kĨ lÇn 3 hoỈc ®Ỉt c©u hái giĩp HS nhí l¹i néi dung truyƯn ®Ĩ kĨ tiÕp.
3. H­íng dÉn HS kĨ chuyƯn, trao ®ỉi vỊ ý nghÜa c©u chuyƯn
- Gäi mét HS ®äc to néi dung c¸c yªu cÇu cđa giê kĨ chuyƯn.
- Mét HS ®äc to, c¶ líp theo dâi ®äc thÇm trong SGK.
a) KĨ chuyƯn theo cỈp
- GV nh¾c HS :
+ ChØ cÇn kĨ ®ĩng cèt truyƯn, kh«ng cÇn lỈp l¹i nguyªn v¨n tõng lêi cđa (thÇy) c«.
+ KĨ xong, cÇn trao ®ỉi víi c¸c b¹n vỊ néi dung, ý nghÜa c©u chuyƯn.
- HS l¾ng nghe vµ thùc hiƯn theo lêi cđa GV.
- Yªu cÇu HS kĨ chuyƯn theo nhãm ®«i. Mçi HS kĨ tõ mét ®Õn hai tranh, sau ®ã kĨ toµn bé c©u chuyƯn. Yªu cÇu HS khi kĨ xong, trao ®ỉi víi nhau tr¶ lêi c©u hái 3.
- HS kĨ chuyƯn theo nhãm ®«i. C¸c em dùa vµo lêi thuyÕt minh, tranh vÏ kĨ mét ®Õn hai tranh, sau ®ã kĨ toµn bé c©u chuyƯn. 
- Sau khi kĨ xong, HS trao ®ỉi tr¶ lêi c©u hái 3 : Theo em, m­u trÝ mµ «ng NguyƠn Khoa §¨ng dïng ®Ĩ t×m kỴ ¨n c¾p vµ trõng trÞ bén c­íp ®­êng tµi t×nh ë chç nµo ? 
b) Thi kĨ chuyƯn tr­íc líp
- Thi kĨ chuyƯn tr­íc líp.
- §¹i diƯn  ... ùng này 
-GV tóm ý ghi bảng
HĐ3: Cư dân và hoạt động kinh tế của châu ¢u
-Treo tranh vẽ người châu ¢u
-HS quan sát và sử dụng hiểu biết để so sánh đặc điểm người dân châu ¢u với châu Á .
-GV tóm ý 
-Yêu cầu HS quan sát các tranh ảnh trang 111 SGK và kể tên một số hoạt động kinh tế của châu ¢u
 -Hỏi: Nhờ đâu châu ¢u có nền kinh tế rất phát triển 
-HS trao đổi nhóm đôi 
-Đại diện nhóm trình bày 
-GV tóm ý bằng sơ đồ :
* Phát triển KH- KT 
* Khí hậu ôn hoà 
* Đất đai mầu mỡ 
D. Củng cố :
Quan sát bản đồ 
Suy nghĩ trả lời câu hỏi 
kết hợp chỉ bản đồ 
Lớp nhận xét , bổ sung 
Đọc nối tiếp bảng số liệu 
So sánh và nêu ý kiến 
Quan sát bản đồ 
Trả lời cá nhân đặc điểm địa hình châu ¢u
Lấy SGK , đọc thông tin và làm bài tập .
Thảo luận nhóm , ghi vắn tắt quang cảnh thiên nhiên của từng địa điểm trong ảnh chụp 
Quan sát tranh
Vài em phát biểu 
Thảo luận nhóm đôi trả lời câu hỏi
2 em đọc lại sơ đồ 
2 em đọc lại 
Tốn
ƠN LUYỆN: DIỆN TÍCH XUNG QUANH
DIỆN TÍCH TỒN PHẦN HÌNG LẬP PHƯƠNG
I/Mục tiêu:
-HS nắm vững cách tính diện tích xung quanh, diện tích tồn phần hình lập phương. 
-HS biết tính cạnh,diện tích đáy dựa vào diện tích xung quanh, diện tích tồn phần.
-Rèn kỹ năng tính tốn.
II/Đồ dùng:
-Vở bài tập.
III/Các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/Củng cố kiến thức:
2/Thực hành vở bài tập:
-GV chốt kết quả đúng: 
Bài 1: 
a/ 25 m2 b/ 37,5 m2
Bài 2: 
 Cạnh HLP: 4 cm
 Diện tích tồn phần: 96 cm2
Bài 3:
a/ 256 cm2 b/ 4 lần 
3/Luyện thêm:
-GV ra đề bài
Bài 1:
 Chu vi đáy của 1 cái hộp HLP là 96 cm. Tính diện tích xung quanh và diện tích tồn phần của cái hộp?
Bài 2: 
 1 HLP cĩ diện tích xung quanh là 20 dm2. Tính diện tích tồn phần? 
4/Củng cố:
-Nhắc lại ghi nhớ.
-Nêu lại cách thực hiện.
-Học thuộc ghi nhớ.
-Hồn thành bài tập số 3/SGK.
Nhĩm 1: Làm bài 1, 2, 3.
-HS làm vào VBT. 
-3 em làm vào bảng phụ.
-Đính bảng phụ, lớp đối chiếu kết quả nhận xét bổ sung.
Nhĩm 2:
-
ĐS : 2 304 cm2 ; 3 456 cm2
ĐS : 30 dm2
Thể dục
Tin học
 Thứ sáu ngày 10 tháng 2 năm 2120
TẬP LÀM VĂN:
Tiết 44: KỂ CHUYỆN (Kiểm tra viết).
I. Mục tiêu 
 - Dựa vào nhựng hiểu biết và kĩ năng đã có về văn kể chuyện , HS viết được hoàn chỉnh 1 bài văn kể chuyện. 
 - Bài viết đảm bảo yêu cầu : có cốt truyện , có ý nghĩa; diễn đạt chân thực , giản dụ , hồn nhiên , dùng từ , đặt câu đúng . Với đề bài 3 ( nhập vai 1 nhân vật kể lại chuyện ) phải đảm bảo thêm yêu cầu tối thiểu của nhập vai : nhất quán từ đầu đến cuối chuyện vai nhân vật em chọn . Bài viết sẽ được đánh giá cao nếu nhập vai “sâu “, “ như thật “- đưa được cảm xúc , ý nghĩ của nhân vật vào bài . 
II. Đồ dùng 
III Các hoạt động 
THẦY 
 TRÒ 
A. Ôđtc 
B. Bài cũ 
C. Bài mới: Viết bài văn kể chuyện 
* Giới thiệu bài 
Gv nêu yêu cầu tiết học 
HĐ1: Hướng dẫn viết bài 
- Gọi HS đọc các đề kiểm tra trong SGK
 - Nói với HS: + Đề 3 yêu cầu kể chuyện theo cách nhập vai 1 nhân vật trong truyện ( người anh hoặc chim thần )
 + chọn viết theo 1 đề em thích nhất 
 Cần chú ý :
 + Yêu cầu tối thiểu của nhập vai là : kể nhất quán từ đầu đến cuối chuyện vai nhân vật em chọn ( tránh nhầm lẫn vai khác )
 + Đưa vào cảm xúc , ý nghĩ của nhân vật vào truyện , làm cho người đọc thích thú theo dõi chuyện 
 - Yêu cầu HS đọc lại các đề bài trong SGK, lựa chọn đề bài cho mình 
 - Giải đáp những thắc mắc ( nếu có)
 HĐ2: HS làm bài 
- HS tự chọn một đề 
-Viết nhanh dàn ý ra nháp 
- Làm bài vào vở 
- Thu bài cuối giờ. 
 D. Củng cố :
1 em đọc , lớp đọc thầm 
Lắng nghe GV gợi ý 
Suy nghĩ tự chọn 
Lập dàn ý 
Làm bài 
Nộp bài 
TOÁN
Tiết 110: THỂ TÍCH cđa MỘT HÌNH 
I. Mục tiêu 
 - HS tự hình thành được biểu tượng về thể tích một hình 
 - Biết so sánh thể tích hai hình trong trường hợp đơn giản 
II. Đồ dùng 
 GV chuản bị một số tranh vẽ hình được tạo thành bởi các hình lập phương 
III.Các hoạt động 
THẦY 
 TRÒ 
A. Ôđtc :
B. Bài cũ : 
C. Bài mới : Thể tích một hình 
* Giới thiệu bài 
GV cho HS xem một số hình được tạo thành bởi các hình lập phương và nêu vấn đề để giới thiệu bài 
* HĐ1: Hướng dẫn quan sát và so sánh thể tích hai hình 
-GV yêu cầu HS quan sát các hình trong SGK 
-GV yêu cầu HS đếm số hình lập phương trong mỗi hình 
-Gv giới thiệu kết luận về so sánh thể tích 2 hình đầu tiên , những hình còn lại thì cho HS tự so sánh 
HĐ2 : Thực hành 
Bài 1
-Đọc và quan sát hình 
-Đếm số hình lập phương 
-So sánh thể tích 
Vài em nêu 
Bài 2 và 3 tiến hành tương tự như bài 1
D. Củng cố :
quan sát các hình khối 
quan sát hình SGK
Làm việc cá nhân đếm và so sánh thể tích 
Tiến hành cá nhân theo hường dẫn của GV 
Vài em nêu kết quả 
Lớp nhận xét 
Làm việc cá nhân giống bài 1
Lịch sử
BµI 20: bÕn tre ®ång khëi
I- Mơc tiªu: Häc xong bµi nµy, häc sinh biÕt.
V× sao nh©n d©n miỊn Nam ph¶i vïng lªn “®«ng khëi”.
§i ®Çu trong phong trµo “§ång khëi” ë miỊn Nam lµ nh©n d©n tØnh BÕn Tre.
Gi¸o dơc cho HS lßng yªu n­íc, tù hµo d©n téc.
II- §å dïng d¹y häc:
B¶n ®å Hµnh chÝnh ViƯt Nam (®Ĩ x¸c ®Þnh vÞ trÝ tØnh BÕn Tre).
¶nh t­ liƯu vỊ phong trµo “§ång khëi”.
PhiÕu häc tËp cđa HS.
III- Ho¹t ®éng d¹y häc:
 A- KiĨm tra bµi cị: 
 B- Bµi míi.
1. Giíi thiƯu bµi: 
2. Bµi míi:
* Ho¹t ®éng 1: (Lµm viƯc c¶ líp) 
 H·y nªu nh÷ng téi ¸c cđa MÜ – DiƯm ®èi víi ®ång bµo MiỊn Nam.
 - Tr­íc t×nh h×nh ®ã, ND miỊn Nam ®· ®ång lo¹t vïng lªn “§ång khëi”.
* Ho¹t ®éng 2: (Lµm viƯc theo nhãm).
 GV chia nhãm, ph¸t phiÕu häc tËp, h­íng dÉn c¸c nhãm th¶o luËn.
T×m hiĨu nguyªn nh©n bïng nỉ cđa phong trµo “§ång khëi”.
Tãm t¾t diƠn biÕn chÝnh cđa cuéc “§ång khëi” ë BÕn Tre.
Nªu ý nghÜa cđa phong trµo “§ång khëi”?
 GV dïng b¶n ®å chØ vÞ trÝ tØnh BÕn Tre vµ thuËt l¹i diƠn biÕn cđa cuéc “§ång khëi” ë BÕn Tre. KÕt luËn vỊ ý nghÜa cđa phong trµo “§ång khëi”.
3. Cđng cè dỈn dß: 
- Mét sè HS tr¶ lêi.
 - HS quan s¸t ¶nh SGK, th¶o luËn nhãm theo 3 c©u hái.
- §¹i diƯn 1 sè nhãm tr×nh bµy, c¸c nhãm kh¸c bỉ sung.
- HS theo dâi.
Tiếng việt
Ơn tập làm văn
TẬP LÀM VĂN KỂ CHUYỆN
I/Mục tiêu:
 -HS biết kể 1 kỹ niệm khĩ quên về tình bạn.
 -HS nhớ lại các câu chuyện mà em đã được học.
 -HS biết kể chuyện cổ tích theo lời nhân vật.
 -Rèn tính mạnh dạn tự tin.
II/ Đồ dùng:
-Các mẫu chuyện.
-Sách tham khảo.
III/ Các hoạt động:	
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1/ Tìm hiểu câu chuyện:
-Giúp HS nhớ chuyện mà mình định kể. 
H: Trong những chuyện đã học em thích nhất chuyện nào? Chuyện đĩ được nghe ai kể?
H: Chuyện cổ tích nào em tâm đắc nhất? Trong câu chuyện đĩ em thích nhân vật nào?
H: Trong quan hệ bạn bè em cĩ kỉ niệm nào đáng nhớ nhất?em hãy nhớ lại kỉ niệm đĩ?
2/ HS trình bày trước lớp.
3/ Củng cố:
-Dặn HS về viết câu chuyện vào giấy nháp.
-Chuẩn bị bài kiểm tra.
-HS lựa chọn chuyện mình yêu thích.
-Ghi dàn bài ra giấy nháp.
-Kể lại chuyện theo nhĩm 4.
-Đại diện nhĩm kể trước lớp.
-Các nhĩm khác theo dõi bổ sung.
-Bình xét bạn kể hay.
Kĩ thuật
Tiết 22: Lắp xe cần cẩu
I Mục tiêu: 
 HS cần phải:
- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu.
- Lắp được xe cần cẩu đúng kĩ thuật, đúng quy trình.
- Rèn luyện tính cẩn thận và đảm bảo an tồn trong khi thực hành .
II. Đồ dùng dạy - học
- G: Mẫu xe cần cẩu đã lắp sẵn. G+ H chuẩn bị bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật.
III.Các hoạt động dạy - học.
GV
HS
Bài cũ
Bài mới
Hoạt động 1: Quan sát, nhận xét mẫu.
G yêu cầu H nêu tác dụng của xe cần cẩu.
- Để lắp được xe cần cẩu theo em cần lắp mấy bộ phận? Hãy kể tên các bộ phận đĩ.
 Hoạt động2 . Hướng dẫn thao tác kĩ thuật.
 a/ Hướng dẫn chọn các chi tiết. G + H chọn đúng đủ từng loại chi tiết theo bảng trong sgk tr76
b/Lắp từng bộ phận.
* Lắp giá đỡ cẩu (H2-SGK)
*Lắp cần cẩu( H3- SGK)
* Lắp các bộ phận khác( H4- SGK).
* Lắp ráp xe cần cẩu.( H1- SGK).
- G lắp ráp xe cần cẩu theo các bước trong sgk.
- G kiểm tra sự h/đ của cần cẩu.
d/Hướng dẫn tháo rời các chi tiết và xếp gọn vào hộp.
- Cách tiến hành như bài trước.
 3. Nhận xét-dặn dị:
- G nhận xét ý thức học tập của HS và khen ngợi những nhĩm, cá nhân học tập tích cực.
- Nhắc nhở H chuẩn bị cho giờ học sau
H quan sát mẫu, quan sát từng bộ phận của xe để trả lời.
- Hq/s H2 sgk để trả lời.
- H lên thực hành lắp. H khác n/x.
- Htrả lời câu hỏi và thực hành lắp.
KHOA HỌC 
Tiết 44: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG CỦA GIÓ VÀ NƯỚC CHẢY 
I. Mục tiêu 
 Sau bài học , HS biết :
 - Trình bày về tác dụng của năng lượng gió , nước chảy trong tự nhiên 
 - Kể ra những thành tựu trong việc khai thác để sử dụng năng lựơng gió , năng lượng nước chảy 
II. Đồ dùng: 
 GV Chuẩn bị theo nhóm :ống bìa , chậu nước 
 HS Tranh ảnh về sử dụng năng lượng của gió, nước chảy 
III. Các hoạt động:
THẦY 
 TRÒ 
A. ỉn ®Þnh :
B. Bài cũ:Õ 
C. Bài mới: Sử dụng năng lượng của gió và nước chảy 
* Giới thiệu bài 
GV nêu yêu cầu tiết học 
*HĐ1: Tác dụng của năng lượng gió trong tự nhiên 
-GV yêu cầu thảo luận nhóm đôi các câu hỏi sau 
Câu 1 : Vì sao có gió ? Nêu một số ví dụ về tác dụng của năng lượng gió trong tự nhiên ?
Câu 2 Con người sử dụng năng lượng gió trong những việc gì ? Liên hệ thực tế địa phương ?
-Nhòm trình bày , các nhóm khác nhận xét trả lời 
-GV chốt ý 
*HĐ2 : Tác dụng năng lượng của nước chảy 
-GV tiến hành tương tự HĐ1 
* HĐ3: Thực hành làm quay tua bin bằng năng lượng nước chảy 
- GV chia nhóm thực hành theo hướng dẫn SGK
-Các nhóm trình bày sản phẩm và thực hành dùng năng lượng nước chảy làm tua bin quay 
-GV kiểm tra , nhận xét 
D. Củng cố :
Thảo luận nhóm đôi 
Đại diện nhóm trình bày 
Lớp nhận xét 
Tiến hành tương tự hoạt động 1
Thực hành theo nhóm 
Từng nhóm trình bày sản phẩm và cách vận hành 
Các nhóm khác nhận xét 
2 em đọc lại ghi nhớ 
Thể dục

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 22 LOP 5(1).doc