Thiết kế bài giảng lớp 5 - Tuần 23 (chương trình giảm tải)

Thiết kế bài giảng lớp 5 - Tuần 23 (chương trình giảm tải)

I. Mục tiêu

- Đọc lưu loát, rành mạch, biết đọc diễn cảm bài văn ; giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật.

- Hiểu được quan án là người thông minh, có tài sử kiện.

II. Chuẩn bị :

- Bảng phụ.

III. Các hoạt động dạy- học:

 

doc 17 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 03/06/2017 Lượt xem 37Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 5 - Tuần 23 (chương trình giảm tải)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 23
Thứ hai ngày 13 tháng 2 năm 2012
T ẬP Đ ỌC : PHÂN XỬ TÀI TÌNH
I. Mục tiêu 
- Đọc lưu loát, rành mạch, biết đọc diễn cảm bài văn ; giọng đọc phù hợp với tính cách nhân vật.
- Hiểu được quan án là người thông minh, có tài sử kiện. 
II. Chuẩn bị :
- Bảng phụ.
III. Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ 
- Đọc thuộc lòng bài Cao Bằng + trả lời câu hỏi 
2. Bài mới
HĐ 1 : Giới thiệu bài:
- HS theo dõi
HĐ 2 : Luyện đọc : 
- 1 HS đọc, theo dõi chia đoạn, tìm từ khó 
- GV chia 3 đoạn 
- HS đánh dấu trong SGK
- Đọc nối tiếp 3 đoạn
Vãn cảnh, biện lễ, sư vãi, chạy đàn, khung cửi, công đường
+ Đọc đoạn + từ ngữ khó 
+ Đọc chú giải
GV đọc diễn cảm cả bài thơ một lượt 
 - HS đọc theo nhóm 
 - 1HS đọc cả bài
HĐ 3 : Tìm hiểu bài : 
Đoạn 1: + Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì ?
HS đọc thầm và TLCH
- Về việc mình bị mất cắp vải, người nọ tố cáo người kia lấy trộm vải của mình và nhờ quan phân xử
Đoạn 2: Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp ?
- Quan dùng nhiều cách khác nhau:
+Cho đòi người làm chứng...
+Cho lính về nhà 2 người đàn bà...
+ Sai xé tấm vải làm đôi cho mỗi người 1 mảnh. Thấy 1 trong 2 người bật khóc, quan sai trói người này và trả vải cho người kia.
+ Vì sao quan cho rằng người không khóc chính là người lấy cắp ? 
- Vì quan hiểu người dửng dưng khi tấm vải bị xé đôi không phải là người đã tốn mồ hôi, công sức dệt nên tấm vải.
Đoạn 3: Kể lại cách quan án tìm kẻ lấy chộm tiền nhà chùa ?
+ Vì sao quan án lại dùng cách trên ?
- 1HS kể lại
- HS chọn đáp án b
- GV chốt lại: Vì biết kẻ gian thường lo lắng nên dễ lộ mặt
Quan án phá được các vụ án nhờ đâu ?
+ Câu chuyện nói lên điều gì ?
- Nhờ thông minh, quyết đoán; nắm được tâm lí kẻ gian
- Nêu ý nghĩa câu chuyện.
H Đ 4 : Đọc diễn cảm : 
- Cho HS đọc phân vai.
- Đọc đoạn 2.
- Nhận xét 
- HS đọc phân vai
- HS đọc theo hướng dẫn của GV 
- HS thi đọc
- Lớp nhận xét 
3.Củng cố, dặn dò : 
TOÁN 
TIẾT 110: XĂNG – TI – MÉT KHỐI, ĐỀ – XI – MÉT KHỐI
I. Mục tiêu 
- Có biểu tượng về xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.
- Biết tên gọi, kí hiệu, "độ lớn" của đơn vị đo thể tích : xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.
- Biết mối quan hệ giữa xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.
- Biết giải một số bài toán liên quan đến xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.
II. Chuẩn bị :
- GV: Bộ đồ dùng dạy học Toán 5.
 III. Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Bài cũ : 
2. Bài mới : 
HĐ 1: Giới thiệu bài 
HĐ 2 : Hình thành biểu tượng xăng - ti - mét khối và đề - xi - mét khối : 
- HS trả lời BT1
- GV giới thiệu lần lượt từng hình lập phương cạnh 1dm và 1cm để HS quan sát, nhận xét. Từ đó GV giới thiệu về đề - xi - mét khối và xăng - ti - mét khối. 
- HS quan sát
- HS nhắc lại.
- GV đưa hình vẽ để HS quan sát, nhận xét và tự rút ra được mối quan hệ giữa đề - xi - mét khối và xăng - ti - mét khối.
- HS quan sát, nhận xét và tự rút ra được mối quan hệ giữa đề - xi - mét khối và xăng - ti - mét khối. 1 dm3 = 1000 cm3
H Đ 3 : Thực hành : 
Bài 1: 
Bài 1: 
- HS tự làm bài, sau đó đổi bài làm cho bạn kiểm tra và HS tự nhận xét.
- HS nêu kết quả.
Bài 2: Củng cố mối quan hệ giữa cm3 và dm3.
a) 1 dm3 = 1000 cm3
5,8 dm3 = 5800 cm3
375 dm3 = 375 000 cm3
4/5 dm3 = 800 cm3
Bài 2: HS làm như bài tập 1. 
- HS tự làm bài, sau đó đổi bài làm cho bạn kiểm tra và HS tự nhận xét.
- Nhận xét bài làm của HS
3. Củng cố dặn dò : 
- Nhắc lại mối liên hệ giữa cm3 và dm3.
ĐẠO ĐỨC 
TIẾT 23: EM YÊU TỔ QUỐC VIỆT NAM
I. Môc tiªu
Häc xong bµi nµy HS biÕt : 
- Tæ quèc cña em lµ tæ quèc VN; tæ quèc em ®ang thay ®æi tõng ngµy vµ ®ang héi nhËp vµo ®êi sèng quèc tÕ.
- Cã mét sè hiÓu biÕt phï hîp víi løa tuæi vÒ lÞch sö, v¨n hãa vµ kinh tÕ cña Tæ quèc ViÖt Nam.
- Cã ý thøc häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó gãp phÇn x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc.
- Yªu Tæ quèc ViÖt Nam.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1. Bài cũ
2. Bài mới
* Ho¹t ®éng 1: T×m hiÓu th«ng tin (trang 34 SGK) 
- GV chia nhãm vµ giao nhiÖm vô: ChuÈn bÞ giíi thiÖu mét néi dung th«ng tin trong SGK
- §¹i diÖn nhãm tr×nh bµy 
- C¸c nhãm kh¸c bæ xung 
GVKL: VN cã nÒn v¨n ho¸ l©u ®êi, cã truyÒn thèng ®Êu tranh dùng n­íc vµ gi÷ n­íc rÊt ®¸ng tù hµo. VN ®ang ph¸t triÓn vµ thay ®æi tõng ngµy 
* Ho¹t ®éng 2: Th¶o luËn nhãm
1, gv chia nhãm hs vµ ®Ò nghÞ c¸c nhãm th¶o luËn theo c¸c c©u hái sau:
- Em biÕt thªm nh÷ng g× vÒ ®Êt n­íc viÖt nam?
- Em nghÜ g× vÒ ®Êt n­íc con ng­êi viÖt nam?
N­íc ta cßn cã nh÷ng khã kh¨n g× 
- Chóng ta cÇn lµm g× ®Ó gãp phÇn XD ®Êt n­íc? 
- C¸c nhãm lµm viÖc 
- Gäi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµy.
KL: Tæ quèc chóng ta lµ n­íc VN, chóng ta rÊt yªu quý vµ tù hµo vÒ tæ quèc m×nh, tù hµo m×nh lµ ng­êi VN.
- §Êt n­íc ta cßn nghÌo, cßn nhiÒu khã kh¨n, v× vËy chóng ta cÇn ph¶i cè g¾ng häc tËp, rÌn luyÖn ®Ó gãp phÇn XD Tæ quèc.
* Ho¹t ®éng 3: Lµm bµi tËp 2 SGK
- Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 2
GVKL: Quèc k× VN lµ l¸ cê ®á, ë gi÷a ng«i sao vµng n¨m c¸nh 
- BH lµ vÞ l·nh tô vÜ ®¹i cña d©n téc VN, lµ danh nh©n v¨n ho¸ thÕ giíi
- V¨n MiÕu n»m ë Thñ ®« HN, lµ tr­êng ®¹i häc ®Çu tiªn ë n­íc ta 
- ¸o dµi VN lµ mét nÐt v¨n ho¸ truyÒn thèng cña d©n téc ta 
 3. Cñng cè dÆn dß: 3'
- C¸c nhãm tr×nh bµy 
- Nhãm kh¸c bæ sung
HS tr¶ lêi theo ý hiÓu cña m×nh 
- HS lµm viÖc c¸ nh©n
- Mét sè em tr×nh bµy tr­íc líp
- HS tr×nh bµy 
Thứ ba ngày 14 tháng 2 năm 2012
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
MỞ RỘNG VỐN TỪ : TRẬT TỰ - AN NINH (BỎ)
I. Mục tiêu 
- Hiểu nghĩa các từ trật tự, an ninh.
- Làm được BT1, BT2, BT3
II. Chuẩn bị :
- Từ điển Tiếng Việt . Bộ đò dùng, VBT
III. Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ: 4-5'
 - Nhận xét, cho điểm
- Làm lại BT2, 3 tiết trước ( 2em)
2. Bài mới:
HĐ 1.Giới thiệu bài: Nêu MĐYC... : 1'
HĐ 2: GV treo BT lên, gọi đọc và nêu yêu cầu đầu bài. GV tổ chức cho hs làm.
BT 1
Cho HS đoc yêu cầu BT1
Yêu cầu HS tìm đúng nghĩa của từ trật tự 
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm 
- Trao đổi theo nhóm 2,phát biểu ý kiến: Trật tự là tình trạng ổn định, có tổ chức, có kỉ luật. 
 - Lớp nhận xét
- Nhận xét + chốt lại kết quả đúng: c
BT 2 
- Cho HS đọc yêu cầu + đọc đoạn văn
 - GV giao việc
- Cho HS làm bài + phát phiếu cho các nhóm 
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm 
- HS theo dõi
- Làm bài theo nhóm 4
- Cho HS trình bày kết quả 
- Nhận xét + chốt lại kết quả đúng 
-Trình bày
+ Lực lượng bảo vệ trật tự, an toàn giao thông: cảnh sát giao thông
+ Hiện tượng trái ngược với trật tự,an toàn giao thông: tai nạn, tai nạn giao thông, va chạm giao thông
+ Nguyên nhân gây tai nạn giao thông: vi phạm tốc độ, thiết bị kém an toàn, lấn chiếm lòng đường và vỉa hè. 
- Lớp nhận xét 
BT 3
Những từ ngữ chỉ người liên quan đến trật tự, an toàn giao thông ?
- HS đọc yêu cầu của BT, đọc cả mẩu chuyện vui : Lí do
- cảnh sát, trọng tài, bọn càn quấy, bọn hu-li-gân
Những từ ngữ chỉ sự việc, hiện tượng, hoạt động liên quan đến trật tự an ninh ?
- giữ trật tự, bắt, quậy phá, hành hung, bị thương
3.Củng cố, dặn dò: 1-2'
 - Nhận xét tiết học.
 - Dặn HS nhớ những từ ngữ mới các em vừa được mở rộng.
- Dặn HS về nhà giải nghĩa 3 từ vừa tìm được ở BT3.
- HS nhắc lại 1 số từ ngữ liên quan đến chủ đề.
TOÁN 
TIẾT 111: MÉT KHỐI
I. Mục tiêu 
 - Biết tên gọi, kí hiệu, "độ lớn" của đơn vị đo thể tích : mét khối.
 - Biết mối quan hệ giữa mét khối, xăng-ti-mét khối, đề-xi-mét khối.
II. Chuẩn bị :
- GV: GV chuẩn bị tranh vẽ về mét khối và mối quan hệ giữa mét khối, đề - xi - mét khối, xăng - ti - mét khối 
III. Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Bài cũ : 
2. Bài mới : 
HĐ 1: Giới thiệu bài : 
HĐ 2: Hình thành biểu tượng về mét khối và mối quan hệ giữa: m3, dm3, cm3 :12-14'
- GV giới thiệu các mô hình về mét khối và mối quan hệ giữa mét khối, đề - xi - mét khối, xăng - ti - mét khối. 
- HS quan sát, nhận xét.
- GV giới thiệu về mét khối 
- HS nhận biết được hoàn toàn tương tự như đề - xi - mét khối và xăng - ti - mét khối.
- HS quan sát hình vẽ, nhận xét để rút ra mối quan hệ giữa mét khối, đề - xi - mét khối và xăng - ti - mét khối.
1 m3 = 1000 dm3
1 m3 = 1000 000 cm3
HĐ 3 : Thực hành : 
Bài 1: Rèn kĩ năng đọc, viết đúng các số đo thể tích theo mét khối.
Bài 1: 
- HS đọc các số đo, HS khác nhận xét. 
- 2 HS lên bảng viết các số đo, các HS 
- GV nhận xét và kết luận.
khác tự làm và nhận xét bài làm trên bảng. 
Bài 3:
GV yêu cầu HS nhận xét được: Sau khi xếp đầy hộp ta được 2 lớp hình lập phương 1dm3 .
Bài 3:Dành cho HSKG
Một lớp có số hình lập phương 1dm3 là:
5 x 3 = 15 (hình)
Số hình lập phương 1dm3 xếp đầy hộp là:
 15 x 2 = 30 (hình)
3. Củng cố dặn dò : 
- Xem trước bài Luyện tập
KỂ CHUYỆN
TIẾT 23: KỂ CHUYỆN ĐÃ NGHE, ĐÃ ĐỌC
I. Mục tiêu 
- Kể lại được câu chuyện đã nghe, đã đọc về những bảo vệ trật tự, an ninh ; sắp xếp chi tiết tương đối hợp lý, kể rõ ý ; biết và biết trao đổi về nội dung câu chuyện. .
II. Chuẩn bị :
 - Bảng lớp viết đề bài.
 - Bảng phụ viết tiêu chuẩn đánh giá bài kể chuyện
 - Một số sách truyện về nội dung bài học ( Truyện đọc 5).
III. Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Kiểm tra bài cũ: 
- Kể chuyện + trả lời câu hỏi
2.Bài mới:
HĐ 1: Giới thiệu bài: 
HĐ 2 : HD HS kể chuyện : 
*HDHS hiểu yêu cầu của đề bài:
- GV ghi đề bài lên bảng lớp
- 1 HS đọc đề bài trên bảng 
- Gạch dưới những từ quan trọng trong đề bài
Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những người đã góp sức bảo vệ trật tự, an ninh.
- 3HS đọc gợi ý 1,2,3 
- HS giới thiệu câu chuyện mình sẽ kể :
Nói rõ chuyện kể về ai, việc làm góp phần bảo vệ trật tự, trị an của n.vật
HĐ 3 : HS kể chuyện và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện : 
- Cho HS kể theo nhóm
-1 HS đọc gợi ý 3, lớp viết nhanh dàn ý ra nháp
- HS kể theo nhóm 4 và trao đổi về ý nghĩa câu chuyện
HĐ 4 : HS thi kể trước lớp : 
- Đưa bảng phụ viết sẵn tiêu chí đánh giá tiết Kể chuyện 
- HS thi kể chuyện và nêu ý nghĩa của chuyện
 -Nhận xét + cùng HS bình chọn câu chuyện hay, kể hay, hấp dẫn
- Lớp nhận xét
3.Củng cố, dặn dò: 
MĨ THUẬT 
TIẾNG ANH 
ÔN TOÁN 
TIN HỌC
Thứ tư ngày 14 tháng 2 năm 2012
TẬP ĐỌC 
TIẾT 46: CHÚ ĐI TUẦN
I. Mục tiêu 
- Biết đọc đọc lưu loát, rành mạch; diễn cảm bài thơ; 
- Hiểu được sự hi sinh thầm lặng , bảo vệ cuộc sống bình yên của các chú đi tuần .
( Trả lời được các câu hỏi 1,2,3; học thuộc ... 
- Một số ảnh về LB Nga và Pháp.
III. Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ: 
2. Bài mới:
HĐ 1 :Giới thiệu bài: 
- 2 HS
- HS chú ý theo dõi.
1. Liên bang Nga
HĐ 2 : Làm việc theo nhóm 4 ' 9-10'
- GV yêu cầu HS sử dụng tư liệu trong bài để điền vào bảng như mẫu dưới đây:
Liên bang Nga
- HS thảo luận theo nhóm
HS kẻ bảng có 2 cột: 1 cột ghi Các yếu tố,cột kia ghi Đặc điểm- sản phẩm chính của ngành sản xuất. 
Các yếu tố
- Vị trí địa lí
- Thủ đô
- Diện tích
- Dân số
- Khí hậu
- Tài nguyên, SP CN
- SP NN
Khoáng sản
- GV cần có ý kiến nhận xét, bổ sung kịp thời hoặc khẳng định kết quả làm việc của HS.
Kết luận: LB Nga nằm ở Đông Âu, Bắc Á, có diện tích lớn nhất thế giới, có nhiều tài nguyên thiên nhiên và phát triển nhiều ngành kinh tế .
Đặc điểm – sản phẩm chính của ngành sx
Nằm ở Đông Âu, Bắc Á
Mat- xcơ- va
Lớn nhất thế giới, 17 triệu km2
144,1 triệu người
Ôn đới lục địa
Rừng Tai-ga, dầu mỏ, than đá,...
Máy móc, thiết bị, ptiện gthông
Lúa mì, ngô, khoai tây, lợn, bò,..
2. Pháp
HĐ 3 : ( Làm việc cả lớp):
- QS lược đồ
- Nước Pháp nằm ở vị trí nào của châu Âu? Giáp với những nước và đại dương nào?
- Nước Pháp nằm ở Tây Âu, giáp với I-ta-li-a, Tâu Ban Nha, Đức, Đại Tây Dương.
Kết luận: Nước Pháp nằm ở Tây Âu, giáp biển, có khí hậu ôn hoà.
HĐ 4 : ( làm việc theo nhóm 2) ; 
- HS đọc SGK rồi trao đổi theo gợi ý của các câu hỏi trong SGK.
- GV yêu cầu HS nêu tên các SP công nghiệp, nông nghiệp của nước Pháp. 
 - SP công nghiệp: máy móc, thiết bị, phương tiện giao thông, vải, quần áo, mĩ phẩm, thực phẩm.
- Nông phẩm: khoai tây, củ cải đường, lúa mì, nho, chăn nuôi gia súc lớn.
- Các nhóm lên trình bày kết quả làm việc. Các nhóm khác theo dõi và nhận xét.
Kết luận: Nước Pháp có công nghiệp, nông nghiệp phát triển, có nhiều mặt hàng nổi tiếng, có ngành du lịch rất phát triển.
3. Củng cố, dặn dò: 
ÔN TOÁN 
THỂ DỤC
TIN HỌC
Thứ sáu ngày tháng 2 năm 2012
TẬP LÀM VĂN
TIẾT 46 : TRẢ BÀI VĂN KỂ CHUYỆN
I. Mục tiêu 
- Nhận biết và tự sửa được lỗi trong bài của mình và sửa lỗi chung ; viết lại một đoạn văn cho đúng hoặc viết lại đoạn văn cho hay hơn.
II. Chuẩn bị :
- Bảng phụ ghi 3 đề bài + ghi loại lỗi HS mắc phải.
III. Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ : 
2. Bài mới	
HĐ 1: Nêu MĐYC ... 
- HS theo dõi
HĐ 2: Nhận xét chung : 
 Nhận xét về kết quả làm bài
- Đưa bảng phụ đã chép 3 đề bài và các loại lỗi điển hình lên
- Nhận xét chung
- Thông báo điểm số cụ thể 
- Quan sát trên bảng 
- HS theo dõi
HĐ 3:Chữa bài : 	
 Hướng dẫn HS chữa lỗi chung
- Cho HS lên chữa lỗi trên bảng phụ 
- HS chữa lỗi trên bảng phụ: câu, cách diễn đạt, dùng từ, chính tả
- Hướng dẫn HS sửa lỗi trong bài
- Theo dõi, kiểm tra HS làm việc
- Đọc nhận xét, sửa lỗi
- Đổi bài cho nhau sửa lỗi 
HĐ 4 : HDHS học tập những đoạn văn hay : 
- Đọc những đoạn, bài văn hay
- HS trao đổi, thảo luận
HĐ 5 : HD HS chọn viết lại đoạn văn cho hay hơn : 
- HS chọn đoạn văn viết lại
- Viết lại đoạn văn
- Đọc đoạn văn viết lại
Chấm 1 số đoạn viết của HS
3.Củng cố, dặn dò : 
- Nhận xét tiết học 
- Yêu cầu những HS làm chưa đạt về nhà viết lại; chuẩn bị cho tiết Tập làm văn kế tiếp. 
 - HS thực hiện
TOÁN 
Tiết 114: THỂ TÍCH HÌNH LẬP PHƯƠNG
I. Mục tiêu 
- Biết công thức tính thể tích HLP
- Biết vận dụng công thức tính thể tích HLP để giải một số bài tập liên quan.
II. Chuẩn bị :
- GV chuẩn bị mô hình trực quan về hình lập phương có số đo độ dài cạnh là số tự nhiên (đơn vị đo xăng - ti - mét) và một số hình lập phương có cạnh 1cm, hình vẽ hình lập phương.
III. Các hoạt động dạy- học:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Bài cũ : 
2. Bài mới : 
HĐ 1: Giới thiệu bài : 
HĐ 2 : Hình thành công thức tính thể tích HLP : 10-12'
- GV tổ chức để HS tự tìm ra được cách tính và công thức tính thể tích của hình lập phương 
- HS tự tìm ra được cách tính và công thức tính thể tích của hình lập phương như là một trường hợp đặc biệt của hình hộp chữ nhật.
V = a x a x a
- GV nhận xét và đánh giá.
HĐ 3 : Thực hành : 14-16'
Bài 1:
Bài 1:
HLP
1
2
3
ĐDC
1,5m
6cm
10dm
DT1M
2,25 m2
36cm2
100 dm2
DTTP
13,5 m2
216 cm2
600 dm2
TT
3,375m3
216 cm3
1000 dm3
- HS tự làm bài vào vở bài tập. HS trao đổi bài làm cho bạn kiểm tra và nhận xét bài làm của bạn.
- HS nêu kết quả.
- GV yêu cầu HS trao đổi bài làm cho bạn kiểm tra và nhận xét bài làm của bạn.
GV đánh giá bài làm của HS.
Bài 3: 
Bài 3: Đọc đề, làm bài vào nháp
Bài giải:
a) Thể tích của hình hộp chữ nhật là:
8 x 7 x 9 = 504 (cm3)
b) Số đo của cạnh hình lập phương là:
(8 + 7 + 9) : 3 = 8 (cm)
Thể tích của hình lập phương là:
8 x 8 x 8 = 512 (cm3)
Đáp số: a) 504cm3; b) 512cm3
3. Củng cố dặn dò : 
- Nhắc lại cách tính thể tích HLP.
LỊCH SỬ 
Tiết 23: NHÀ MÁY HIỆN ĐẠI ĐẦU TIÊN CỦA NƯỚC TA
I. Mục tiêu 
- Biết hoàn cảnh ra đời của Nhà máy Cơ khí Hà Nội : tháng 12-1955 với sự giúp đỡ của Liên Xô nhà máy được khởi công và tháng tư năm 1958 thì hoàn thành 
 - Biết những đóng góp của Nhà máy Cơ khí Hà Nội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước : góp phần trang bị máy móc cho sản xuất ở miền Bắc, vũ khí cho bộ đội.
II. Chuẩn bị :
- Một số ảnh tư liệu về Nhà máy Cơ khí Hà Nội.
- Phiếu học tập ( VBT)
III. Các hoạt động dạy- học:	
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Kiểm tra bài cũ:
2. Bài mới:
HĐ 1 : Giới thiệu bài: 
- 2 HS trình bày
- HS chú ý theo dõi.
HĐ 2 : ( làm việc cả lớp) : 
- 1, 2 HS đọc bài và chú thích
HĐ 3 : ( làm việc theo nhóm : 
- Chia nhóm 4 :
Tại sao Đảng và Chính phủ ta quyết định xây dựng Nhà máy Cơ khí Hà Nội?
- ...Miền Bắc bước vào xây dựng CNXH và trở thành hậu phương lớn cho miền Nam.Để góp phần trang bị máy móc cho sản xuất ở miền Bắc, từng bước thay thế công cụ SX thô sơ ...quyết dịnh xây dựng một nhà máy cơ khí hiện đại, làm nòng cốt cho ngành công nghiệp ở nước ta.
+ Thời gian khởi công, địa điểm xây dựng và thời giam khánh thành Nhà máy Cơ khí Hà Nội có ý nghĩa như thế nào?
- Tháng 12-1955, với sự giúp đỡ của Liên Xô nhà máy được khởi công xây tháng tư năm 1958 thì hoàn thành dựng trên DT hơn 10 vạn mét vuông ở phía tây nam Hà Nội, ...Sau gần 1000 ngày đêm lao động kiên trì gian khổ tháng tư năm 1958 thì hoàn thành. 
+ Thành tích tiêu biểu của Nhà máy Cơ khí Hà Nội ? 
- GV theo dõi và nhận xét kết quả làm việc của mỗi nhóm.
- Nhà máy Cơ khí Hà Nội luôn đạt được những thành tích to lớn, ... Nhà máy vinh dự được 9 lần đón Bác về thăm. 
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác theo dõi và nhận xét.
HĐ 4 : ( làm việc cả lớp) : 
- HS đọc SGK và trả lời câu hỏi:
Nêu một số sản phẩm do Nhà máy Cơ khí Hà Nội sản xuất ?
- HS chú ý tìm hiểu về các sản phẩm của Nhà máy Cơ khí Hà Nội: máy phay, máy tiện, máy khoan, tên lửa A12, ...
+ Những sản phẩm do Cơ khí Hà Nội sản xuất có tác dụng như thế nào đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc?
- Góp phần to lớn vào việc xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước.
* Kết luận: Năm 1958, Nhà máy Cơ khí Hà Nội ra đời, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước.
- 2HS nhắc lại.
3. Củng cố, dặn dò: 
- Nhận xét tiết học
- Xem trước bài Đường Trường Sơn.
KĨ THUẬT
Tiết 23: 
KHOA HỌC
 Tiết46: LẮP MẠCH ĐIỆN ĐƠN GIẢN (tiết 1)
I. Muïc tieâu: 
1. Kieán thöùc:	- Laép ñöôïc maïch ñieän thaép saùng ñôn giaûn, söû duïng pin, boùng ñeøn, daây daãn.
2. Kó naêng: 	- Laøm ñöôïc thí nghieäm ñôn giaûn treân maïch ñieän pin ñeå phaùt hieän vaät daãn ñieän hoaëc caùch ñieän.
3. Thaùi ñoä: 	- Giaùo duïc hoïc sinh ham thích tìm hieåu khoa hoïc.
II. Chuaån bò: 
- 	Giaùo vieân: - Chuaån bò theo nhoùm: moät cuïc pin, daây ñoàng hoà coù voû 
 boïc baèng nhöïa, boùng ñeøn pin, moät soá vaät baèng kim loaïi 
 (ñoàng, nhoâm, saét,) vaø moät soá vaät khaùc baèng nhöïa, cao 
 su, söù,
 - Chuaån bò chung: boùng ñeøn ñieän hoûng coù thaùo ñui (coù theå 
 nhìn thaáy roõ 2 ñaàu daây).
 - Hoïc sinh : - SGK.
III. Caùc hoaït ñoäng:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: Söû duïng naêng löôïng ñieän
Neâu caùc hoaït ñoäng vaø duïng cuï phöông tieän söû duïng ñieän, khoâng söû duïng ñieän.
® Giaùo vieân nhaän xeùt.
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Laép maïch ñieän ñôn giaûn.
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Thöïc haønh laép maïch ñieän.
Phöông phaùp: Thöïc haønh, thaûo luaän.
Caùc nhoùm laøm thí nghieäm nhö höôùng daãn ôû muïc Thöïc haønh ôû trang 86 trong SGK.
Phaûi laép maïch nhö theá naøo thì ñeøn môùi saùng?
Quan saùt hình 5 trang 87 trong SGK vaø döï ñoaùn maïch ñieän ôû hình naøo thì ñeøn saùng.
 Giaûi thích taïi sao?
 v Hoaït ñoäng 2: Laøm thí nghieäm phaùt hieän vaät daãn ñieän, vaät caùch ñieän.
Phöông phaùp: Thöïc haønh, thaûo luaän.
Caùc nhoùm laøm thí nghieäm nhö höôùng daãn ôû muïc Thöïc haønh trang 88 SGK.
+ Vaät cho doøng ñieän chaïy qua goïi laø gì?
+ Keå teân moät soá vaät lieäu cho doøng ñieän chaïy qua.
+ Vaät khoâng cho doøng ñieän chaïy qua goïi laø gì?
+ Keå teân moät soá vaät lieäu khoâng cho doøng ñieän chaïy qua.
v Hoaït ñoäng 3: Cuûng coá.
Thi ñua: Keå teân caùc vaät lieäu khoâng cho doøng ñieän chaïy qua vaø cho doøng ñieän chaïy qua.
5. Toång keát - daën doø: 
Haùt 
Hoïc sinh boác thaêm soá hieäu, traû lôøi tieáp söùc.
Hoaït ñoäng nhoùm, caù nhaân.
Hoïc sinh laép maïch ñeå ñeøn saùng vaø veõ laïi caùch maéc vaøo giaáy.
Caùc nhoùm giôùi thieäu hình veõ vaø maïch ñieän cuûa nhoùm mình.
Hoïc sinh suy nghó.
Hoïc sinh ñoïc muïc Baïn caàn bieát ôû trang 86, 87 trong SGK chæ cöïc döông (+), cöïc aâm (-) cuûa pin chæ 2 ñaàu cuûa daây toùc nôi 2 ñaàu ñöa ra ngoaøi.
Chæ maïch kín cho doøng ñieän chaïy qua (hình 4 trang 87).
Laép maïch so saùnh vôùi keát quaû döï ñoaùn.
Giaûi thích keát quaû.
Hoaït ñoäng nhoùm , lôùp.
Laép maïch ñieän thaép saùng ñeøn.
Taïo ra moät choã hôû trong maïch.
Cheøn moät soá vaät baèng kim loaïi, baèng nhöïa, baèng cao su, söù vaøo choã hôû.
® Keát luaän:
+ Caùc vaät baèng kim loaïi cho doøng ñieän chaïy qua neân maïch ñang hôû thaønh kín, vì vaäy ñeøn saùng.
+ Caùc vaät baèng cao su, söù, nhöïa,khoâng cho doøng ñieän chaïy qua neân maïch vaãn bò hôû – ñeøn khoâng saùng.
Caùc nhoùm trình baøy keát quaû thí nghieäm.
Vaät daãn ñieän.
Nhoâm, saét, ñoàng
Vaät caùch ñieän.
Goã, nhöïa, cao su
THỂ DỤC

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 23 LOP 5(3).doc