Thiết kế bài giảng lớp 5 - Tuần 29 - Trường TH La Văn Cầu

Thiết kế bài giảng lớp 5 - Tuần 29 - Trường TH La Văn Cầu

I. Mục tiêu: - Giúp học sinh:

1. Đọc: Biết đọc diễn cảm toàn bài .

2. Hiểu: - Hiểu ý nghĩa tình bạn đẹp của Ma- ri- ô và Giu- li- ét-ta; đức hi sinh cao thượng của cậu bé Ma- ri- ô ; trả lời được các câu hỏi trong SGK

3. GDHS : Tính ân cần , chân thành với bạn .

* Kĩ năng tự nhận thức ( nhận thức về mình về phẩm chất cao thượng ).

 - Giao tiếp, ứng xử phù hợp; kiểm soát cảm xúc .

II. Đồ dùng Dạy- Học: Tranh minh hoạ chủ điểm và bài đọc/Sgk

 

doc 21 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 16/06/2017 Lượt xem 74Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài giảng lớp 5 - Tuần 29 - Trường TH La Văn Cầu", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 29
Thứ hai ngày 19 tháng 3 năm 2012
CHÀO CỜ
TOÀN TRƯỜNG
********************
TẬP ĐỌC
Một vụ đắm tàu
I. Mục tiêu: - Giúp học sinh:
1. Đọc: Biết đọc diễn cảm toàn bài .
2. Hiểu: - Hiểu ý nghĩa tình bạn đẹp của Ma- ri- ô và Giu- li- ét-ta; đức hi sinh cao thượng của cậu bé Ma- ri- ô ; trả lời được các câu hỏi trong SGK 
3. GDHS : Tính ân cần , chân thành với bạn .
* Kĩ năng tự nhận thức ( nhận thức về mình về phẩm chất cao thượng ).
 - Giao tiếp, ứng xử phù hợp; kiểm soát cảm xúc .
II. Đồ dùng Dạy- Học: Tranh minh hoạ chủ điểm và bài đọc/Sgk
III. Các phương pháp dạy học tích cực : - Đọc sáng tạo ; trao đổi thảo luận .
IV. Các hoạt động Dạy- Học chủ yếu ( 40 phút ).
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Giới thiệu chủ điểm và bài đọc:
- Chủ điểm: Nam và nữ...
B. Bài mới: Giới thiệu bài , ghi mục lên bảng . 
1/Hướng dẫn luyện đọc và tìm hiểu bài:
a. Luyện đọc: - Chia 5 đoạn:
+Đoạn 1: Từ đầu đến họ hàng
+Đoạn 2: Tiếp theo đến băng cho bạn
+Đoạn 3: Tiếp theo đến hỗn loạn
+Đoạn 4: Tiếp theo đến tuyệt vọng
+Đoạn 5: Phần còn lại
- Lưu ý cách đọc từng đoạn ( tham khảo Sgv- 180)
- GV đọc mẫu toàn bài
b. Tìm hiểu bài: Câu hỏi /Sgk- 109.Gợi ý 
Câu 1: Nêu hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta?
*.Rút ý 1: Hoàn cảnh và mục đích chuyến đi của Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta.
Câu 2: Giu-li-ét-ta chăm sóc Ma-ri-ô như thế nào khi bạn bị thương?
*.Rút ý 2: Sự ân cần, dịu dàng của Giu-li-ét-ta.
Câu3: Quyết định nhường bạn xuống xuồng cứu nạn của Ma-ri-ô nói lên điều gì về cậu bé?
Câu4: Hãy nêu cảm nghĩ của em về hai nhân vật chính trong chuyện?
*.Rút ý 3: Sự hi sinh cao thượng của cậu bé Ma-ri-ô.
*. Đàm thoại rút nội dung : như ở yêu cầu 
2/ Luyện đọc lại :
-Mời HS nối tiếp đọc bài.
-Cho cả lớp tìm giọng đọc cho mỗi đoạn.
-Cho HS luyện đọc diễn cảm đoạn từ : Chiếc xuồng cuối cùngđến hết trong nhóm. -Thi đọc diễn cảm.
-Cả lớp và GV nhận xét.
3/Củng cố- Dặn dò:
- Dặn luyện đọc ở nhà.Đọc trước bài: Con gái
- Quan sát tranh minh hoạ chủ điểm và bài đọc/Sgk, nói về nội dung tranh
- Nói về nhận thức của em về chủ điểm
- 1, 2 HS đọc cả bài
- Đọc nối tiềp đoạn ( 2, 3 lần)
+ Chú ý đọc đúng( như mục tiêu) 
+ Nêu nghĩa các từ ngữ trong chú giải/109
 - Luyện đọc theo cặp; nối tiếp nhau đọc cả bài 
 (Chú ý cách đọc từng đoạn theo yêu cầu của GV)
- Dựa vào bài đọc/Sgk- 108, tìm hiểu bài theo từng câu hỏi và gợi ý của GV
Câu 1: Ma-ri-ô: bố mới mất, về quê sống với họ hàng. Giu-li-ét-ta: đang trên đường về nhà gặp lại bố mẹ
Câu 2 ...hốt hoảng chạy lại...băng cho bạn
Câu3 : Ma-ri-ô có tấm lòng cao thượng, nhường sự sống cho bạn, hi sinh bản thân vì bạn
Câu4 : Ma-ri-ô,1bạn trai kín đáo, cao thượng,...Giu-li-ét-ta:1bạn gái tốt bụng, t/cảm..
-HS đọc.
-HS tìm giọng đọc cho mỗi đoạn.
-HS luyện đọc diễn cảm.
-HS thi đọc.
********************
TOÁN
Ôn tập về phân số ( tiếp theo )
I.Mục tiêu: Giúp học sinh: 
- Tiếp tục củng cố về khái niệm phân số, tính chất cơ bản của phân số
- Biết xác định phân số; biết so sánh, sắp xếp các phân số theo thứ tự .
- Bài tập cần làm : 1,2,4 và 5a .
II. Đồ dùng Dạy- Học: Giấy A4 .
III. Các hoạt động Dạy- Học chủ yếu ( 40 phút ).
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Bài cũ:
- Kiểm tra 2 HS
B. Bài mới: Nêu mục tiêu tiết học
1/ Hướng dẫn ôn tập:
Bài tập 1: Yêu cầu HS tự làm bài
Bài tập 2: Yêu cầu HS giải thích cụ thể cách làm
Bài tập 3: ? Làm thế nào để tìm được các PS bằng nhau?
- Lưu ý HS vận dụng tính chất cơ bản của phân số
 Bài tập 4: ? Muốn so sánh hai PS có cùng/khác MS; cùng TS ta làm thế nào?
Bài tập 5: Yêu cầu HS giải thích rõ cách sắp xếp theo thứ tự 
- Theo dõi, chấm chữa bài
2/Củng cố- Dặn dò:
- Làm các bài trong VBT
- Chuẩn bị bài: Ôn tập về số thập phân .
- Chữa bài 2; 3/VBT
Các bài tập 1; 2; 3; 4; 5/ Sgk-1 49; 150
Bài 1: Khoanh vào D 
Bài 2: Khoanh vào B
Vì số viên bi là 20 x = 5; chính là số viên bi màu đỏ
Bài 3: Làm bài trên bảng con, đính bài nhận xét
Kết quả: 
Bài 4: Nêu lại cách so sánh PS có cùng/khác MS; cùng TS. Làm bài vào vở, giải thích
Kết quả: a) ; b) ; c) 
- Bài 5: Làm vào vở, 2 HS làm bài trên bảng nhóm, giải thích cách làm
Kết quả: a/ b/
********************
ÑAÏO ÑÖÙC 
Em tìm hiểu về Liên hợp quốc. (Tieát 2) 
 I. Muïc tieâu: 
 1. Kieán thöùc: Hoïc sinh coù hieåu bieát ban ñaàu veà toå chöùc Lieân Hôïp Quoác vaø quan heä cuûa nöôùc ta vôùi toå chöùc quoác teá naøy.
2. Kó naêng: Bieát hôïp taùc vôùi caùc nhaân vieân Lieân Hôïp Quoác ñang laøm vieäc taïi ñòa phöông em.
 3. Thaùi ñoä: Coù thaùi ñoä toân troïng caùc cô quan Lieân Hôïp Quoác ñang laøm vieäc taïi ñòa phöông vaø ôû nöôùc ta.
 II. Chuaån bò: SGK Ñaïo döùc 5. Mi-croâ khoâng daây. 
 III. Caùc hoaït ñoäng:
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
1. Khôûi ñoäng:
2. Baøi cuõ: 
GV nhaän xeùt
3. Giôùi thieäu baøi môùi: 
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Troø chôi phoùng vieân.
vHoaït ñoäng 2: HS laøm bt 5/ SGK.
Neâu caâu hoûi: Em caàn laøm gì ñeå theå hieän söï toân troïng toå chöùc LHQ?
Ghi toùm taét leân baûng.
v	Hoaït ñoäng 3: Trieån laõm tranh, aûnh, baêng hình veà caùc hoaït ñoäng cuûa LHQ maø giaùo vieân vaø hoïc sinh söu taàm ñöôïc.
Neâu yeâu caàu.
Nhaän xeùt.
5. Toång keát - daën doø: 
Thöïc haønh nhöõng ñieàu ñaõ hoïc.
Chuaån bò:Bveä taøi nguyeân thieân nhieân.
Nhaän xeùt tieát hoïc. 
Haùt .
Ñoïc ghi nhôù.
Neâu nhöõng ñieàu em bieát veà LHQ?
Hoaït ñoäng lôùp.
1 soá hoïc sinh thay nhau ñoùng vai phoùng vieân vaø tieán haønh phoûng vaán caùc baïn trong lôùp veà caùc vaán ñeà coù lieân quan ñeán LHQ. 
Hoaït ñoäng lôùp.
- Suy nghó nhanh vaø moãi em neâu 1 vieäc caàn laøm.
Ñoïc ghi nhôù.
Hoaït ñoäng nhoùm 8.
Hoïc sinh daùn tranh aûnh söu taàm ñöôïc.
Ñaïi dieän nhoùm thuyeát trình veà tranh, aûnh nhoùm söu taàm.
******************
ÂM NHẠC
GV BỘ MÔN
****************************************************************
Thứ ba ngày 20 tháng 3 năm 2012
CHÍNH TẢ
Đất nước
I.Mục tiêu : - Giúp học sinh
- Nhớ- viết đúng chính tả 3 khổ thơ cuối của bài Đất nước.
- Tìm được những cụm từ chỉ huân chương, danh hiệu, giải thưởng trong BT2, BT3 và nắm được cách viết hoa những cụm từ đó.
- GDHS : Viết đúng mẫu, cỡ chữ , trình bày sạch .
II. Đồ dùng Dạy- Học: - SGK, VBT 
III. Các hoạt động Dạy- Học chủ yếu ( 40 phút ).
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Kiểm tra bài cũ:
- Kiểm tra VBT 
B. Bài mới: - Nêu mục tiêu tiết học
1/ Hướng dẫn nhớ- viết:
- HS đọc thuộc lòng 3 khổ thơ cuối của bài : Đất nước.
- HS luyện viết các từ khó.
+ Cách trình bày các khổ thơ 
+ Chú ý những chữ dễ viết sai 
- Theo dõi HS viết bài
- Chấm bài, nhận xét 
2/ Hướng dẫn làm BT chính tả:
- Hướng dẫn làm bài tập 2,3/ VBT 
Bài tập 2: 
- Gọi hs đọc đề bài.
- GV hdẫn hs tìm những cụm từ chỉ các huân chương, danh hiệu và giải thưởng có trong bài văn, và nhận xét về cách viết hoa các cụm từ đó.
:
Bài tập 3HS đọc ycầu đề bài.
- GV hdẫn hs viết lại tên các danh hiệu trong đoạn văn cho đúng
C. Củng cố- Dặn dò:
- Nhận xét tiết học, biểu dương HS viết bài đúng, đẹp. Chuẩn bị bài sau.
- Nhắc lại quy tắc viết hoa tên người, tên địa lý nước ngoài 
- 3HS đọc thuộc lòng 3 khổ thơ cuối của bài : Đất nước.
- Cả lớp đọc thầm lại 3 khổ thơ 
- Nêu cách viết các từ dễ viết sai 
- Viết bài; đổi vở soát lỗi
Bài tập 2: 2 HS làm bài trên bảng, lớp làm vở :
 + Các cụm từ:
Chỉ huân chương:	Huân chương Kháng chiến, Huân chương Lao động.
Chỉ danh hiệu:Anh hùng Lao động.
Chỉ giải thưởng:Giải thưởng HCM.
+ Nhận xét về cách viết hoa: Mỗi cụm từ chỉ các huân chương, danh hiệu, giải thương đều gồm hai bộ phận. Viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận. Nếu trong cụm từ có tên riêng chỉ người thì viết hoa theo quy tắc viết hoa tên người.
Bài tập 3:
+ HS đọc ycầu đề bài.
+1 HS làm bài trên bảng, lớp làm vở .
Anh hùng /Lực lượng vũ trang nhân dân.
Bà mẹ/ Việt Nam / Anh hùng.
*******************
THỂ DỤC
GV BỘ MÔN
******************
TOÁN 
Ôn tập về số thập phân
I. Mục tiêu: - Củng cố về đọc, viết, so sánh các số thập phân .
- HS giải được các bài tập trong SGK .
- GDHS : Tính cẩn thận, chính xác .
 II. Đồ dùng Dạy- Học: - 
III. Các hoạt động Dạy- Học chủ yếu ( 40 phút ) .
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Kiểm tra bài cũ: Ôn tập về PS (tt) 
- Kiểm tra 2 HS
B. Bài mới: 
Bài 1: Củng cố đọc STP, cấu tạo STP 
- Hướng dẫn mẫu sau đó HS làm miệng .
Bài 2: GV đọc từng số cho HS viết
Bài 3: Yêu cầu nhận xét giá trị của STP trước và sau khi viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải
Bài 4: Lưu ý viết các PSTP dưới dạng STP; vận dụng tính chất cơ bản của PS để chuyển các PS đã cho thành PSTP rồi viết dưới dạng STP/ hoặc chia TS cho MS
- GV quan tâm giúp HS yếu làm bài.
Bài 5: Yêu cầu nhắc lại cách so sánh 2 STP
- GV quan tâm giúp HS yếu làm bài.
- Theo dõi, nhận xét, đánh giá bài làm của HS
2/ Củng cố- Dặn dò:
- Làm các bài trong VBT
- Chuẩn bị bài: Ôn tập về STP (tt)
- Sửa bài 3; 4/ VBT
Bài 1: Mẫu:
63,42: sáu ba phẩy bốn hai. Phần nguyên là 63, phần thập phân gồm bốn phần mười, hai phần trăm
Bài 2: Kết quả : a/ 8,65; b/72,493; c/0,04
Bài 3: Làm vào vở, 1HS làm bài trên bảng
- Nhận xét: Khi viết thêm chữ số 0 vào tận cùng bên phải STP thì giá trị của STP đó không thay đổi
Bài 4: Viết từng số trên bảng con, đính bài nhận xét, nói rõ cách làm:
a/ 0,3; 0,03; 4,25; 2,002
b/ 0,25; 0,6; 0,875; 1,5
Bài 5: Làm vào vở, 1HS làm bài trên bảng nhóm
78,6 > 78,59; 28,300 = 28,3
9,478 0,906
*****************
LUYỆN TỪ & CÂU
Ôn tập về dấu câu
I.Mục tiêu: - Giúp học sinh
- HS biết cách đặt dấu câu thích hợp khi viết .
- Tìm được các dấu chấm, chấm hỏi, chấm than trong mẩu chuyện (BT1); đặt đúng các dấu chấm và viết hoa những từ đầu câu, sau dấu chấm (BT2); sửa được dấu câu cho đúng (BT3).
- GDHS : Dùng dấu câu chính xác khi viết .
II. Đồ dùng Dạy- Học : SGK 
III. Các hoạt động Dạy- Học chủ yếu ( 40 phút ).
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Kiểm tra bài cũ: Nhận xét bài KTĐK
B. Bài mới: Nêu mục tiêu tiết học
1/Hướng dẫn làm BT: Bài 1, 2, 3/ Sgk 
Bài 1: 
- Nhắc HS đọc kĩ đề 
- Gợi ý theo 2 yêu cầu của bài tập: Tìm các loại dấu câu; Nêu công dụng của từng loại dấu câu. Cách thực hiện: đánh STT cho từng câu 
- Thống nhất kết quả, nhận xét, kết luận
- Yêu cầu HS nói về tính khôi hài của mẩu chuyện
Bài 2: 
- Yêu cầu: Đọc kĩ yêu cầu của bài, đọc cả bài : Thiên đường của phụ nữ
? Bài văn nói về đi ... ài: Đọc chậm từng câu văn, xác định đó là câu kể hay câu hỏi, câu cảm; từ đó chọn dấu câu thích hợp để điền
- Thống nhất kết quả, nhận xét bài của HS
Bài 2: 
Gợi ý: Đọc kĩ từng câu văn xem đó là câu kể, câu hỏi, câu khiến hay câu cảm, mỗi câu dùng 1 loại dấu câu tương ứng. Từ đó, sửa lại những chỗ dùng sai dấu câu
- Yêu cầu HS nói về tính khôi hài của mẩu chuyện
Bài 3: 
Gợi ý: Theo nội dung nêu trong các ý, em cần đặt kiểu câu với những dấu câu nào?
a/ Cần đặt câu khiến; dùng dấu chấm than
b/Cần đặt câu hỏi; dùng dấu chấm hỏi
c; d/Cần đặt câu cảm; dùng dấu chấm than
2/ Củng cố- Dặn dò:
- Nhận xét tiết học; Chuẩn bị bài tiếp theo
- Nêu tác dụng của dấu chấm, chấm hỏi, chấm than; cho VD
Bài 1: - Đọc kĩ yêu cầu của bài
- Làm bài vào VBT, đổi chéo vở, kiểm tra 
- Một HS trình bày trên bảng nhóm:
+Dấu chấm than đặt cuối các câu ở ô trống thứ 1; 2; 3; 5; 8; 9; 10; 12
+Dấu chấm đặt cuối các câu ở ô trống thứ 4; 6; 13; 14
+Dấu chấm hỏi đặt cuối các câu ở ô trống thứ 7; 11
-Đọc lại văn bản truyện đã điền đúng d/câu 
Bài 2: Đọc nội dung BT2. Làm vào VBT, nêu miệng kết quả:
Câu 1; 2; 3 dùng đúng các dấu câu
Câu 4 là câu cảm; sửa dấu chấm thành dấu chấm than 
Câu5 là câu hỏi; sửa dấu chấm than thành dấu chấm hỏi
Câu 6;7 là câu cảm; sửa dấu chấm hỏi thành dấu chấm than
Câu 8 là câu kể; sửa dấu chấm than thành dấu chấm 
Ba dấu chấm than dùng hợp lí- thể hiện sự ngạc nhiên, bất ngờ của Nam 
Bài 3: Làm vào VBT, 2 HS làm bài trên bảng nhóm, đính bài nhận xét
a/Chị mở cửa sổ giúp em với!
b/Bố ơi, mấy giờ thì hai bố con mình đi thăm ông bà?
c/Cậu đã đạt được thành tích tuyệt vời!
d/Ôi, búp bê đẹp quá!
******************
MỸ THUẬT
GV BỘ MÔN
******************
KHOA HỌC
Sự sinh sản và nuôi con của chim
I.Mục tiêu: - Giúp học sinh:	
-Hình thành biểu tượng về sự phát triển phôi thai của chim trong quả trứng.
-Nói về sự nuôi con của chim.
- GDHS : Tuyên truyền mọi người bảo vệ các loài chim .
II. Đồ dùng Dạy- Học: - Đọc kĩ kênh chữ và hình/ Sgk- 118; 119 ; VBT
 III. Các hoạt động Dạy- Học chủ yếu ( 35 phút ).
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Bài cũ: Sự sinh sản của ếch
- Kiểm tra 2 HS
B. Bài mới: Nêu mục tiêu tiết học
* Hoạt động 1: Quan sát
Giúp HS: Có được biểu tượng về sự phát triển phôi thai của chim trong quả trứng
- Yêu cầu HS quan sát các hình Sgk/ 118, Gợi ý:
+ H2a: Đâu là lòng đỏ, lòng trắng của quả trứng?
+ H2a và H2b, quả trứng nào có thời gian ấp lâu hơn?Tại sao?.....
+ Mô tả từng giai đoạn ấp trứng,...
+ Kết luận: Trứng gà/chim,...đã được thụ tinh tạo thành hợp tử. Nếu được ấp, hợp tử sẽ phát triển thành phôi (phần lòng đỏ cung cấp chất dinh dưỡng cho phôi thai phát triển thành gà con/chim non,....Trứng gà cần ấp trong khoảng 21 ngày sẽ nở thành gà con
* Hoạt động 2: Thảo luận
Giúp HS: Nói về sự nuôi con của chim
- Nêu yêu cầu: Thảo luận nhóm 4
- Theo dõi, hướng dẫn, góp ý cho HS khi trình bày
- Kết luận: Hầu hết chim non mới nở đều yếu ớt, chưa thể tự kiếm mồi được ngay. Chim bố và chim mẹ thay nhau đi kiếm mồi về nuôi chúng cho đến khi chúng có thể tự đi kiếm ăn
C. Củng cố- Dặn dò:
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài: Sự sinh sản của thú
- Nói về chu trình sinh sản của ếch
- Trao đổi với bạn cùng bàn, TLCH/Sgk-118
a/ Quả trứng chưa ấp, có lòng đỏ, lòng trắng riêng biệt
b/ Quả trứng đã ấp khoảng 10 ngày, có thể nhìn thấy mắt gà (phần lòng đỏ còn lớn, phần phôi mới bắt đầu phát triển)
c/ Quả trứng đã ấp khoảng 15 ngày, có thể nhìn thấy phần đầu,mỏ,chân,lông gà (phần phôi đã lớn hẳn, phần lòng đỏ nhỏ đi)
d/ Quả trứng đã ấp khoảng 20 ngày, có thể nhìn thấy đầy đủ các bộ phận của con gà, mắt đang mở (phần lòng đỏ không còn nữa)
- Thảo luận và trình bày trước lớp, câu hỏi/ Sgk-119
- Các nhóm khác bổ sung
- Kể những điều lí thú về sự nuôi con của loài chim...
- Kể tên những loài chim quý hiếm cần được bảo vệ
- Đọc mục Bạn cần biết/Sgk- 119
**************************************************************
Thứ sáu ngày 23 tháng 3 năm 2012
LỊCH SỬ
Hoàn thành thống nhất đất nước
I. Mục tiêu: Học xong bài này, học sinh biết:
- Tháng 4- 1976, Quốc hội chung cả nước được bầu và họp vào cuối tháng 6 đầu tháng 7- 1976:
- Tháng 4- 1976 cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.
- Cuối tháng 6, đầu tháng 7- 1976 Quốc hội đã họp và quyết định: tên nước, Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, Thủ đo, và đổi tên thành phố Sài Gòn- Gia Định là Thành phố Hồ Chí Minh.
- GDHS : Yêu quê hương – đất nước , chăm chỉ học tập .
II. Đồ dùng Dạy- Học: - Ảnh tư liệu về cuộc bầu cử và kì họp QH khoá VI, 1976 
( nếu có ).
III. Các hoạt động Dạy- Học chủ yếu ( 35 phút ).
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Kiểm tra bài cũ: Tiến vào Dinh Độc Lập
B. Bài mới: 
Hoạt động 1 (làm việc theo nhóm)
-GV nêu câu hỏi cho HS thảo luận nhóm 4:
+Tại sao ngày 25 – 4 – 1976 là ngày vui nhất của nhân dân ta?
+Hãy thuật lại sự kiện lịch sử diễn ra vào ngày 25 – 4 – 1976 ở nước ta?
-GV nhận xét, chốt ý ghi bảng.
Hoạt động 2 (làm việc cả lớp)
-Cả lớp tìm hiểu quyết định quan trọng nhất của kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI, năm 1976
-Mời một số HS trình bày.
-Các HS khác nhận xét, bổ sung. GV nhận xét.
Hoạt động 3 (làm việc theo nhóm 4)
-GV cho các nhóm thảo luận câu hỏi:
+Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc bầu cử và kì họp Quốc hội khoá VI, năm 1976
-Mời đại diện một số nhóm trình bày.
-Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
-GV nhận xét, chốt ý ghi bảng.
4-Củng cố :-Cho HS nối tiếp đọc phần ghi nhớ.
5-Dặn dò: -GV nhận xét giờ học. Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.
- Nhắc lại sự kiện và ý nghĩa ngày 30/4/1975 .
- Mời đại diện một số nhóm trình bày.
*Diễn biến:
-Ngày 25 – 4 – 1976, cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội được tổ chức trong cả nước.
-Đến chiều 25 – 4, cuộc bầu cử kết thúc tốt đẹp, 98,8% TS cử chi đi bầu.
*Những quyết định của kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI, năm 1976: Tên nước, quy định Quốc kì, Quốc ca, Quốc huy, chọn thủ đô, đổi tên TP Sài Gòn- Gia Định là thành phố HCM, bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ.
*ý nghĩa: Việc bầu Quốc hội thống nhất và kì họp đầu tiên của Quốc hội có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Từ đây nước ta có bộ máy nhà nước chung thống nhất, tạo điều kiện để cả nước cùng đi lên CNXH
*****************
TOÁN
	 Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng ( tiếp theo )
I.Mục tiêu: - Giúp học sinh ôn tập, củng cố về:
-Viết số đo độ dài và số đo khối lượng dưới dạng số thập phân.
-Biết mối quan hệ giữa một số đơn vị đo độ dài và đơn vị đo khối lượng thông dụng. 
- Làm các BT1 (a), BT2, BT3; HS khá, giỏi làm thêm các phần BT còn lại.
- GDHS : Tính toán chính xác .
II. Đồ dùng Dạy- Học: 
- Bảng cá nhân, nhóm 
III. Các hoạt động Dạy- Học chủ yếu ( 40 phút ).
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra 2 HS
B. Bài mới: - Nêu mục tiêu tiết học
Bài 1: Yêu cầu trình bày rõ cách làm bài
VD: 2km 79m = 2,079 km 
 Vì: 2km 79m = 2 km= 2,079 km
Bài 2; 3: Yêu cầu HS ghi nhớ và vận dụng mối quan hệ giữa các đơn vị đo độ dài và khối lượng
Bài 4: Yêu cầu nói rõ cách làm
VD: 3576 m = 3,576 km 
 Vì: 3576 m = 3km 576m = 3 km= 3,576 km
 - Theo dõi, nhận xét, đánh giá bài làm của HS
2/ Củng cố- Dặn dò: 
- Làm bài trong VBT
- Chuẩn bị bài: Ôn tập về đo diện tích
- Sửa bài VBT 
Bài 1: Làm bài vào vở, 2HS chữa bài trên bảng, mỗi HS một phần a; b. Kết quả:
a/ 4,382 km; 2,079 km; 0,7 km
b/ 7,4 m; 5,09 m; 5,075 m
Bài 2: Làm vào vở, 2HS chữa bài trên bảng, mỗi HS một phần a; b. 
Bài 3: Làm vào vở, từng HS chữa bài trên bảng.
 Kết quả: 
a/50 cm; b/ 75 m; c/ 64 g; d/ 80 kg
Bài 4: Làm vào vở, từng HS chữa bài trên bảng
Kết quả: 
a/ 3,576 km; b/ 0,53m; 
c/ 5,36 tấn; d/ 0,657 kg
****************
KỸ THUẬT
GV BỘ MÔN
*****************
TẬP LÀM VĂN
 Trả bài văn tả cây cối
I.Mục tiêu: Giúp học sinh
- Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả cây cối 
- Nhận biết và sửa được lỗi trong bài ; viết lại được một đoạn văn cho đúng và hay hơn.
- GDHS : Lựa chọn từ ngữ đúng, hay để diễn ý khi tả .
II. Đồ dùng Dạy- Học: - GV chấm bài viết của hs, tìm ra những lõi phổ biến ghi vào bảng phụ.
III. Các hoạt động Dạy- Học chủ yếu ( 40 phút ).
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Bài cũ:
- Gọi 2 nhóm hs phân vai đọc lại đoạn kịch Giu-li-ét-ta và Ma-ri-ô trong tiết học trước.
- GV nhận xét ghi điểm.
B. Bài mới : Giới thiêu bài ghi bảng.
 - Gọi hs đọc lại các đề bài tả cây cối .
- GV ghi đề lên bảng.
*. Nhận xét bài làm của hs:
- GV nhận xét chung về những ưu khuyết điểm chính trong bài làm của hs: Về bố cục, dùng từ đặt câu, diễn đạt các ý, ...
*. Hướng dẫn hs chữa bài:
- GV ghi một số lỗi lên bảng.
- Hướng dẫn sửa chữa các lỗi.
- Trả bài cho HS , HS tự tìm và chữa lỗi trong bài viết của mình.
- GV đọc bài văn hay nhất cho cả lớp tham khảo.
*. Chọn và viết lại 1 đoạn văn :
- GV cho HS chọn 1 đoạn văn viết chưa đạt trong bài của mình và viết lại cho hay hơn.
- GV theo dõi giúp đỡ.
C. Củng cố dặn dò: 
- GV nhận xét tiết học.
- Dặn về nhà xem lại bài và chuẩn bị bài 
- 2 nhóm hs phân vai đọc lại đoạn kịch Giu-li-ét-ta và Ma-ri-ô trong tiết học trước.
- HS đọc lại các đề bài tả cây cối .
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm .
- HS tự tìm và chữa lỗi trong bài viết của mình
- HS lắng nghe rút kinh nghiệm .
- HS chọn 1 đoạn văn viết chưa đạt trong bài của mình và viết lại cho hay hơn.
******************
SINH HỌAT LỚP
TUẦN 29
I.Mục tiêu: Giúp học sinh:
- Đánh giá được những ưu, khuyết điểm trong tuần 29
- kế hoạch tuần 30 : Biện pháp khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm để hoàn thành tốt kế hoạch tuần 30	
- Tăng cường ý thức đoàn kết, xây dựng tập thể lớp
II. Nội dung sinh hoạt:
1/ Đánh giá hoạt động tuần 29 :
- Các tổ trưởng báo cáo hoạt động của tổ trong tuần 29
- Lớp trưởng báo cáo chung
- GV tổng hợp ý kiến, đánh giá
* Ưu điểm: 
- Đa số HS thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường và nhiệm vụ HS tiểu học
- Nhiều HS tích cực trong học tập ở lớp, chăm học ở nhà	
- Tập thể lớp đoàn kết tốt, giúp bạn yếu tiến bộ trong học tập
* Tồn tại: 
- Một số HS chưa nỗ lực, chủ quan trong kiểm tra giữa kì .
- Một số HS vẫn còn hay nghỉ học, đi học trễ.
2/ Kế hoạch tuần 30- Biện pháp và phân công thực hiện:
- GV phổ biến kế hoạch lớp ( Nội dung trong sổ chủ nhiệm)
- BCH chi đội phổ biến kế hoạch công tác Đội (Nội dung trong sổ hoạt động Đội)
********************* ***************************************************************

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 5 tuan 29(1).doc