Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 1 năm 2012

Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 1 năm 2012

-Đọc đúng rõ ràng toàn bài ; biết nghỉ hơi sau cac dấu chấm, dấu phẩy , giữa các cụm từ

Hiểu lời khuyên từ câu chuyện : Làm việc gì cũng phải kiên trì , nhẫn nại mới thành công( TLCHSGK)

II.GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG:

A-Các KNS cơ bản được giáo dục:

-Tự nhận thức về bản thân, hiểu về mình biết tự đánh giáưu, khuyết điểm của mình để tự điều chỉnh.

-Lắng nghe tích cực.

-Kiên định.

 

doc 17 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 60Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 1 năm 2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 1
 Thứ hai ngày 20 tháng 8 năm 2012
Taọp ủoùc
COÙ COÂNG MAỉI SAẫT COÙ NGAỉY NEÂN KIM
I. MUẽC TIEÂU: 
-Đọc đúng rõ ràng toàn bài ; biết nghỉ hơi sau cac dấu chấm, dấu phẩy , giữa các cụm từ
Hiểu lời khuyên từ câu chuyện : Làm việc gì cũng phải kiên trì , nhẫn nại mới thành công( TLCHSGK)
II.Giáo dục kĩ năng sống:
A-Các KNS cơ bản được giáo dục:
-Tự nhận thức về bản thân, hiểu về mình biết tự đánh giáưu, khuyết điểm của mình để tự điều chỉnh.
-Lắng nghe tích cực.
-Kiên định.
-Đặt mục tiêu biết đề ra mục tiêu và lập kế hoạch thực hiện.
B-Các PPKT dạy học tích cực:
-Động não.
-Trình bày 1phút.
Trải nghiệm , thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin, trình bày ý kiến cá nhân, phản hồi tích cực.
 III.đồ dùng dạy học: 
- Tranh minh hoùa ủoà daùy hoùc:
- Baỷng phuù vieỏt saỹn caõu vaờn, ủoaùn vaờn caàn hửụựng daón hoùc sinh ủoùc ủuựng.
 IV.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoạt động của trò
 Tiết 1
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
- Treo tranh vaứ hoỷi:Tranh veừ nhửừng ai? Hoù ủang laứm gỡ?
Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn ủoùc
a,ẹoùc maóu: 
- Giaựo vieõn ủoùc maóu.
- Hs ủoùc noựi tieỏp tửứngủoaùn trong baứi
b, Hửụựng daón phaựt aõm tửứ khoự:
- Hs neõu nhửừng tieỏng coự vaàn khoự vaứ aõm ủaàu deó laón
 + Hửụựng daón HS ủoùc tửứ khoự: 
quyeồn,nghueọch ngoaùc
- Theo doừi, hửụựng daón ủoùc, sửỷa sai cho HS
c, Hửụựng daón ngaột gioùng caõu vaờn daứi:
- Yeõu caàu hs tỡm caõu vaờn daứi tửứng ủoaùn:
+ Hửụựng daón ủoùc caõu daứi, ngaột nghổ hụi
+Giaỷi nghúa tửứ: nghueọch ngoaùc,maỷi mieỏt
d- Luyeọn ủoùcủoaùn:
Hs ủoùc noỏi tieỏp ủoaùn
- Nhaọn xeựt caựch ủoùc 
- chia nhoựm luyeọn ủoùc
e, Thi ủoùc:
 - Nhaọn xeựt caựch ủoùc
 Tieỏt 2
Hoaùt ủoọng 3: Tỡm hieồu baứi
H s ủoùc ủoaùn 1
H: Luực ủaàu caọu beự hoùc haứnh nhử theỏ naứo?
HS ủoùc ủoaùn 2
H: Caọu nhỡn thaỏy baứ cuù ủang laứm gỡ? 
-Yc hs quan saựt 1 thoỷi saột vaứ 1 chieỏc kim
+ Chieỏc kim so vụựi thoỷi saột thỡ theỏ naứo ?
+ Caọu beự coự tin khoõng, vỡ sao?
.-Goùi 1 hs ủoùc ủoaùn 3
- Goùi 1 hs ủoùc caõu hoỷi 3 sgk
Baứ cuù giaỷng giaỷi nhử theỏ naứo?
- YC traỷ lụứi
-Theo em baõy giụứ caọu beự ủaừ tin baứ cuù chửa?vỡ sao?
-Caõu chuyeọn khuyyeõn chuựng ta ủieàu gỡ?
+Teõn ủaàu baứi hoõm nay laứ gỡ?
* ẹaõy laứ moọt caõu tuùc ngửừ, dửùa vaứo noọi dung caõu chuyeọn em haừy gt yự nghúa caõu tuùc ngửừ naứy
 Hoaùt ủoọng 4: Luyeọn ủoùc laùi
-Gv ủoùc maóu laàn 2
- Hd hs ủoùc theo phaõn vai
-Laàn 1: Gv laứ ngửụứi ủaón chuyeọn coứn 1 hs noựi lụứi caọu beự, 1 hs noựi lụứi baứ cuù 
- Laàn 2: Gv yeõu caàu caực toồ tửù phaõn vai cửự 3 hs laứ 1 nhoựm ủeồ ủoùc
- Thi ủoùc theo vai
- Yc hs nx – giaựo vieõn nx cho ủieồm
Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ daởn doứ.
Caõu chuyeọn khuyeõn chuựng ta ủieàu gỡ?
Gv nhaọn xeựt tieỏt hoùc
Tranh veừ moọt baứ cuù giaứ vaứ moọt caọu beự.
- hs laộng nghe
- ẹoùc noỏi tieỏp tửứng ủoaùn
- ẹoùc tửứng tửứ
- ẹoùc ủoaùn treõn baỷng phuù
-ẹoùc trong saựch
Moói khi caàm quyeồn saựch, caọu chổ ủoùc vaứi doứng ủaừ ngaựp ngaộn ngaựp daứi, roài boỷ dụỷ.
Baứ ụi, baứ laứm gỡ theỏ?
Thoỷi saột to nhử theỏ, laứm sao baứ maứi thaứnh kim ủửụùc?
HS giaỷi nghúa nhử sgk
4hs ủoùc noỏi tieỏp ủoaùn
- Caực nhoựm luyeọn ủoùc
-ẹoùc thi giửừa caực nhoựm
-ẹoùc ủoaùn 1 vaứ traỷ lụứi
Luực ủaàu caọu beự hoùc haứnh mau chaựn.
-ẹoùc ủoaùn 2 vaứ traỷ lụứi
Baứ cuù ủang caàm thoỷi saột maỷi mieỏt maứi vaứo taỷng ủaự ven ủửụứng ủeồ laứm chieỏc kim khaõu vaự quaàn aựo.
Thoỷi saột raỏt to, chieỏc kim thỡ raỏt beự.
Caọu beự khoõng tin. Caọu noựi: Thoỷi saột to nhử theỏ, laứm sao baứ maứi thaứnh kim ủửụùc?
1hs ủoùc ủoaùn 3
Moói ngaứy maứi thoỷi saột nhoỷ ủi moọt tớ,  seừ coự ngaứy chaựu thaứnh taứi.
Caọu beự ủaừ tin lụứi baứ cuù vỡ caọu quay veà hoùc baứi.
Caõu chuyeọn khuyeõn chuựng ta phaỷi bieỏt nhaón naùi vaứ kieõn trỡ, thỡ vieọc gỡ cuừng thaứnh coõng.
Kieõn trỡ nhaón naùi seừ thaứnh coõng.
HS theo doừi
3 hs ủoùc
 Toaựn
 OÂN TAÄP CAÙC SOÁ ẹEÁN 100
 I. MUẽC TIEÂU: 
- Biết đếm , đọc , viết các số đến 100
- Nhận biết các số có một chữ số , các số có hai chữ số , số lớn nhất , số bé nhất có một chữ số , số lớn nhất, số bé nhất có hai chữ số , số liền trước , số liền sau
 II.đồ dùng dạy học: 
Moọt baỷng oõ vuoõng 
 III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoạt động của trò
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
 Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn taọp
 *Baứi 1/3:Cuỷng coỏ veà soỏ coự moọt chửừ soỏ:
-Hửụựng daón HS neõu caực soỏ coự moọt chửừ soỏ 
-Hửụựng daón HS vieỏt soỏ beự nhaỏt coự moọt chửừ soỏ
-Hửụựng daón HS vieỏt soỏ lụựn nhaỏt coự moọt chửừ soỏ
*Baứi 2/3:Cuỷng coỏ veà soỏ coự 2 chửừ soỏ
- Hửụựng daón HS vieỏt soỏ coứn thieỏu
- H. daón HS vieỏt soỏ beự nhaỏt, soỏ lụựn nhaỏt coự 2 chửừ soỏ
- Giaựo vieõn choỏt : soỏ coự 2 chửừ soỏ
* Baứi 3/3. Goùi hs neõu yeõu caàu cuỷa baứi
Yeõu caàu hoùc sinh laứm baứi caự nhaõn
Goùi hs ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh
Yeõu caàu hs neõu caựch tỡm soỏ lieàn trửụực vaứ soỏ lieàn sau cuỷa moọt soỏ
Gv veừ 3 oõ vuoõng lieàn nhau leõn baỷng roứi vieỏt 
34
Goùi 1 hs leõn baỷng vieỏt soỏ lieàn trửụực vaứ soỏ lieàn sau
Yeõu caàu caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ nhaựp 
Goùi hsneõu caựch laứm- gv nhaọn xeựt cho ủieồm 
Yeõu caàu hs tửù vieỏt 3 soỏ tửù nhieõn lieõn tieỏp- sau ủoự chổ ra soỏ ụỷ giửừa trong 3 soỏ mỡnh vieỏt . gv nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm 
Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ vaứ daởn doứ 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt giụứ hoùc.
Soỏ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
Soỏ 0
Soỏ 9
HS vieỏt caực soỏ coứn thieỏu vaứo oõ troỏng
Soỏ beự nhaỏt coự hai chửừ soỏ laứ 10
Soỏ lụựn nhaỏt coự hai chửừ soỏ laứ soỏ 99
Hs neõu ủeà 
Hs tửù laứm baứi
3 hs ủoùc caực soỏ ủoự
Tỡm soỏ lieàn trửụực bụựt ủi 1
Tỡm soỏ lieàn sau coọng theõm 1
Soỏ 33 , 34, 35
Hs laứm caực phaàn coứn laùi vaứo vụỷ nhaựp 
Hs tửù laứm baứi 
3hs ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh
 Hs neõu caựch laứm
 Thứ ba ngày 21 tháng 8 năm 2012
 Toaựn 
 	 OÂN TAÄP CAÙC SOÁ ẹEÁN 100
 I. MUẽC TIEÂU: 
- Biết viết số có hai chữ số thành tổng của chục và số đơn vị , thứ tự các số 
- Biết so sánh các số trong phạm vi 100
 II.đồ dùng dạy học: 
-Keỷ saỹn baứi ẳ
 III.CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoạt động của trò 
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
 Hoaùt ủoọng 2: Luyeọn taọp
 *Baứi 1/4: cho hs ủoùc noọi dung baứi taọp vaứ ủoùc haứng ngang thửự nhaỏt
Soỏ coự 8 chuùc vaứ 5ủv vieỏt laứ soỏ naứo, ủoùc laứ soỏ naứo
Neõu caựch vieỏt soỏ 85, neõu caựch ủoùc soỏ 85
Neõu caựch ủoùc soỏ coự 2 chửừ soỏ-gv nhaọn xeựt cho ủieồm
Soỏ 85 goàm coự maỏy chuùc vaứ maỏy ủụn vũ
Taựm chuùc laứ bao nhieõu? 
Caực soỏ coứn laùi hs tửù laứm 
*Baứi 2/4:
 - Hửụựng daón HS laứm tửụng tửù baứi 1
* Baứi 3/4: So saựnh
Gv vieỏt coọt 1 leõn baỷng –sau ủoự goùi 1 hs leõn baỷnglaứm, caỷ lụựp laứm vụỷ nhaựp
Yeõu caàu hs neõu caựch laứm 
Muoỏn so saựnh caực soỏ coự 2 chửừ soỏ ta laứm theỏ naứo?
* Baứi 4/4- GV hửụựng daón HS so saựnh, xeỏp caực soỏ tửứ lụựn ủeỏn beự vaứ ngửụùc laùi.
* Baứi 5/4 - Hửụựng daón HS laứm tửụng tửù baứi 4.
Hoaùt ủoọng 3: cuỷng coỏ vaứ daởn doứ
Yeõu caàu hs nhaộc laùi caựch vieỏt,ủoùc soỏ coự 2 chửừ soỏ
1 hsủoùc
Vieỏt laứ soỏ 85, ủoùc laứ
Taựm mửụi laờm
Vieỏt chửừ soỏ 8 roài vieỏt chửừ soỏ 5
ẹoùc chửừ soỏ haứng chuùc roài ủoùc chửừ soỏ haứng ủụn vũ
Goàm 8 chuùc vaứ 5 ủụn vũ
Laứ 80
Hs tửù laứm caực phaàn coứn laùi
Hs tửù laứm baứi caự nhaõn
3hs neõu caựch laứm
So saựnh chửừ soỏ haứng chuùc roài chửừ soỏ haứng ủụn vũ sau
Hs tửù laứm baứi –sau ủoự neõu caựch laứm
2hs nhaộc laùi
 Chớnh taỷ :TAÄP CHEÙP
COÙ COÂNG MAỉI SAẫT COÙ NGAỉY NEÂN KIM
I. mục tiêu
- Chép chính xác bài chính tả SGK trình bày đúng hai câu văn xuôi. Không mắc quá 5lỗi trong bài 
- Làm được các bài tập 2,3,4
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
 - Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung
 - Vụỷ taọp cheựp
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoạt động của trò 
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón taọp cheựp
 -Giaựo vieõn ủoùc maóu laàn 1.
- Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung
 + Hửụựng daón HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi nhaốm neõu baọt noọi dung baứi vaờn.
 + Hửụựng daón Hs neõu nhaọn xeựt veà keỏt caỏu, ủaởc ủieồm cuỷa baứi vaờn: goàm maỏy caõu, caực daỏu caõu ủửụùc duứng, caực chửừ vieỏt hoa.
- Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự: ngaứy, maứi saột, 
* Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ
-GV treo baỷng phuù ủoaùn caàn cheựp- Gv ủoùc maóu laàn2 - Theo doừi hs vieỏt, uoỏn naộn, sửỷa loói
- GV ủoùc maóu laàn 3 – Chaỏm moọt soỏ baứi
- - Hửụựng daón HS tửù kieồm tra vaứ sửỷa loói
Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón laứm baứi taọp
* Baứi : ẹieàn tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng
- Goùi hs neõu yc cuỷa baứi
-1 hs laứm baứi treõn baỷng- caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ
-Nx – Khi naứo ta vieỏt k, c?
Hoaùt ủoọng 4: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- ẹoùc saựch
- ẹoùc theo yeõu caàu
-Traỷ lụứi caõu hoỷi
- ẹoùc vaứ traỷ lụứi
-Vieỏt vaứo baỷng con
-Taọp cheựp vaứo vụỷ
-Kieồm tra baứi, sửỷa loói.
-1 hs neõu
-Hs tửù laứm baứi
-3 hs traỷ lụứi 
 Keồ chuyeọn 
 	 COÙ COÂNG MAỉI SAẫT COÙ NGAỉY NEÂN KIM
I. mục tiêu
Dựa theo tranh và gợi ý dưới mỗi tranh , kể lại được từng đoạn của câu chuyện 
Hs giỏi kể lại được từng đoạn câu chuyện
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Tranh minh hoùa baứi ủoùc trong sgk
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoạt động của trò
Mở đầu:
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: 
a.Keồ tửứng ủoaùn theo tranh
- GV chia nhoựm
 - Gv ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi 1
 - Hửụựng daón HS quan saựt, nhaọn xeựt noọi dung tửứng ủoaùn theo tranh
- HD Hs ủoùc lụứi gụùi yự, noỏi tieỏp nhau keồ tửứng ủoaùn
- Toồ chửực caực HS trong nhoựm nx lụứi keồ cuỷa baùn
- ẹaùi dieọn caực nhoựm keồ truyeọn trửụực lụựp
- Caỷ lụựp nghe, nhaọn xeựt lụứi keồ cuỷa baùn-
- GV nhaọn xeựt cho ủieồm.
Hoaùt ủoọng 3: Keồ toaứn boọ caõu chuyeọn
- GV goùi moọt soỏ HS keồ caực ủoaùn noỏi tieỏp nhau, hoaởc moói nhoựm 4 hs leõn keồ.
- Toồ chửực lụựp nhaọn xeựt
- GV nhaọn xeựt
Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Hửụựng daón HS :lieõn heọ thửùc teỏ.
- ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi
- Keồ tửứng ủoaùn trong nhoựm
- Nghe, nhaọn xeựt
- ẹaùi dieọn nhoựm keồ trửụực lụựp
-nx
- Keồ tửứng ủoaùn trửụực lụựp
- Nhaọn xeựt baùn keồ
 Thứ tư ngày 22 tháng 8 năm 2012 
 Taọp ủoùc 
 	 Tệẽ THUAÄT
I. Mục tiêu
- Đọc đúng rõ ràng toàn bài , biết nghỉ hơi sau các dấu chấm , giữa các dòng , giữa phần yêu cầu và phần trả lời ở mỗi dòng
- Nắm được những thông tin chính về bạn hs trong bài .B ... t hỡnh veừ vaứ laứm ủoọng taực. 
- ẹaàu, mỡnh, chaõn, tay.
- Traỷ lụứi
- Laộng nghe
- HS thửùc haứnh.
- Traỷ lụứi
- HS cửỷ ủoọng theo yeõu caàu cuỷa GV.
- Traỷ lụứi
- Quan saựt hỡnh veừ vaứ traỷ lụứi
 Thứ năm ngày 23 tháng 8 năm 2012 
 Toaựn
 LUYEÄN TAÄP
I. mục tiêu
- Biết cộng nhẩm số tròn chục có hai chữ số 
- Biết tên gọi thành phần và kết quả của phép cộng
- Biết thực hiện phép cộng các số có hai chữ số có hai chữ số không nhớ trong phạm vi 100
- Biết giải bài toán bằng một phép cộng
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Baỷng phuù,tranh minh hoùa:
III.Các hoạt động dạy học
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoạt động của trò
 Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
 Hoaùt ủoọng 2 : Luyeọn taọp.
* Baứi 1
-2 hs leõn baỷng laứm 
– caỷ lụựp laứm baỷng tay
-hs neõu teõn goùi caực thaứnh phaàn cuỷa pheựp tớnh thửự 1: 34 + 42 = 76
-hs nhaọn xeựt, gv nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm
* Baứi 2
- GV goùi laàn lửụùt HS ủoùc keỏt quaỷ
- GV hửụựng daón laứm tửứng bửụực.
* Baứi 3 Hd tửụng tửù baứi 1
* Baứi 4 -Hs ủoùc ủeà baứi
-Baứi toaựn cho bieỏt gỡ?, hoỷi gỡ?
-1hs laứm baứi treõn baỷng
 –caỷ lụựp laứm baỷng tay
Hs neõu caựch laứm- nx
* Baứi 5
 - GV hửụựng daón HS nhaồm soỏ thớch hụùp ủieàn vaứo oõ troỏng.
-Hs tửù laứm baứi vaứo vụỷ
-Hs ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh- neõu caựch laứm
-Ngoaứi caựch laứm treõn ra ta coứn coự caựch laứm naứo khaực
-Gv nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm
Hoaùt ủoọng 3 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
-Gv nhaọn xeựt giụứ hoùc
Hs laứm baứi caự nhaõn
3 hs neõu
34 là số hạng,42 là số hạng, 76 là tổng.
1 hs nhaọn xeựt
-hs laàn lửụùt ủoùc keỏt quaỷ
-hs laứm theo yc cuỷa gv
 -1 hs ủoùc ủeà 
-2 hs traỷ lụứi
-hs laứm baứi caự nhaõn
 Bài giải
 Số học sinh đang ở trong thư viện là:
 25 + 32 = 57 ( học sinh )
 Đáp số: 57 học sinh.
-Hs laứm baứi theo yc cuỷa gv
- hs ủoùc baứi laứm 
- 3hs traỷ lụứi
-Hs laộng nghe
 Luyện từ và câu
Từ và câu
I. mục tiêu 
- Bước đầu làm quen với các khái niệm từ và câu thông qua các BT thực hành
- Biết tìm các từ liên quan đến hoạt động học tập ( BT1,BT2) viết được một câu nói về nội dung mỗi tranh BT3
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Baỷng phuù,tranh minh hoùa:
 III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoạt động của trò
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón laứm baứi taọp
* Baứi 1/8:
-Baứi naứy yeõu caàu chuựng ta laứm gỡ?
+Coự bao nhieõu hỡnh veừ?
- 8 hỡnh veừ naứy ửựng vụựi 8 teõn goùi trong phần ngoặc đơn, hãy đọc 8 tên gọi này. 
-Gv treo tranh minh hoaù leõn baỷng yc hs leõn baỷng chổ vaứo tranh veừ vaứ ủoùc soỏ thửự tửù cuỷa tranh aỏy leõn
-Gv nx roài goùi hs ủoùc laùi teõn goùi 8 bửực tranh
* Baứi 2/9:
- HD tửụng tửù baứi 1
* Baứi 3/9:
- Goùi hs ủoùc ủeà bai
- ủoùc caõu maóu trong tranh
+Baứi naứy yc chuựng ta laứm gỡ?
-Yc hs quan saựt kyừ 2 bửực tranh
+Caõu maóu vửứa ủoùc noựi veà ai, caựi gỡ?
Tranh 1 coứn cho thaỏy ủieàu gỡ?
 Tranh 2 Hueọ laứm gỡ?
+Theo caực con caọu trong tranh 2 seừ laứm gỡ?
-1 hs laứm baứi treõn baỷng, caỷ lụựp laứm vụỷ
-Goi hs ủoùc baứi laứm cuỷa mỡnh- nx chửừa baứi
- Yeõu caàu hs chửừa baứi vaứo vụỷ neỏu sai.
Hoaùt ủoọng 3: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Hoỷi veà noọi dung baứi.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng.
- ẹoùc yeõu caàu
- Có 8 hình
-họcsinh,nhà, xe đạp,múa,trường, chạy, hoa hồng, cô giáo.
- Quan saựt tranh vaứ traỷ lụứi
-Tửứng hs leõn baỷng vieỏt teõn goùi dửụựi tửứng bửực tranh
-3 hs ủoùc
 -Hs ủoùc
- Huệ cùng các bạn vào vườn hoa chơi.
Nói về bạn Huệvà vườn hoa.
Traỷ lụứi 
Huệ muốn ngắt một bông hoa.
Cậu bé ngăn Huệ lại.
-Hs laứm baứi vaứo vụỷ
-1 hs ủoùc 
 Taọp vieỏt
CHệế HOA: A 
I.mục tiêu
- Viết dúng chữ hoa A ( 1dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) chữ và câu ứng dụng Anh ( 1dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) Anh em thuận hòa (3 lần ) . Chữ viết rõ ràng tương đối đều nét , thẳng hàng , bước đầu biết nối nét giữa chữ viết hoa với chữ viết thường trong chữ ghi tiếng 
- Hs khá giỏi đúng đủ các dòng trên vở bài tập 
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Maóu chửừ A hoa ủaởt trong khung chửừ
- Baỷng phuù vieỏt saỹn maóu chửừ cụừ nhoỷ treõn doứng keỷ li, anh em thuaọn hoaứ
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón vieỏt chửừ hoa
-HD quan saựt vaứ nhaọn xeựt chửừ A
-Chửừ A naứy cao maỏy li, goàm maỏy ủửụứng keỷ ngang? –Chổ ủaón caựch vieỏt
- - GV vieỏt maóu chửừ A cụừ vửứa treõn baỷng lụựp – Keỏt hụùp nhaộc laùi caựch vieỏt
- HD hs vieỏt treõn baỷng con – hS taọp vieỏt chửừ A
Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón HS vieỏt caõu ửựng duùng
-GV giụựi thieọu caõu ửựng duùng – Giaỷi nghúa
- HD quan saựt vaứ nhaọn xeựt caựch vieỏt
- yC hs quan saựt maóu chửừ vieỏt ửựng duùng treõn baỷng
- GV vieỏt maóu chửừ anh treõn doứng keỷ
- HD hs vieỏt chửừ Anh vaứo baỷng con, HS taọp vieỏt vaứo baỷng con. NX uoỏn naộn, nhaộc laùi caựch vieỏt
Hoaùt ủoọng 4: Hửụựng daón HS vieỏt vụỷ
-GV neõu yeõu caàu vieỏt
- GV theo doừi, giuựp ủụừ hs yeỏu- Chaỏm 5 baứi- - Hoaùt ủoọng 5: Cuỷng coỏ daởn doứ.
- Hoỷi veà noọi dung baứi.
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc – Tuyeõn dửụng.
- Veà nhaứ luyeọn vieỏt
- Nhaọn xeựt caỏu taùo chửừ
- Traỷ lụứi
- Quan saựt caựch vieỏt
- Quan saựt gv vieỏt maóu
- Caỷ lụựp taọp vieỏt chửừ hoa A vaứo baỷng tay 2, 3 lửụùt 
- 1 hs ủoùc caõu ửựng duùng
- Quan saựt maóu chửừ vaứ NX
- 
- Quan saựt gv vieỏt maóu treõn baỷng
-Caỷ lụựp vieỏt baỷng con
- NX
- Caỷ lụựp luyeọn vieỏt theo yc cuỷa giaựo vieõn neõu ra
 Thứ sáu ngày 24 tháng 8 năm 2012 
 Toaựn
 	 ẹEÀ XI MEÙT
 I. mục tiêu
- Biết đề xi mét là một đon vị đo độ dài , tên gọi , kí hiệu của nó , biết quan hệ giữa dm và cm, ghi nhớ 1dm = 10cm
- Nhận biết được độ lớn của đơn vị đo dm, so sánh độ dài đoạn thẳng trong trường hợp đơn giản , thực hiện phép cộng , trừ các số đo độ dài có đơn vị đô là đề - xi – mét
- Bức đầu tập đo và ước lượng các độ dài theo đơn vị đề xi mét.
 II.đồ dùng dạy học:
Baờng giaỏy 10 cm, thửụực 2dm
III.Các hoạt động dạy học
	 Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
 Hoaùt ủoọng 2: Giaỷng baứi mụựi
Giụựi thieọu ủụn vũ ủo ủoọ daứi ủeà xi meựt 
-Yc hs laỏy thửụực keỷ ủo ủoọ daứi baờng giaỏy gv phaựt
+Baờng giaỏy daứi maỏy xaờng ti meựt?
--10 cm coứn goùi laứ 1 ủeà xi meựt,sau ủoự gv giụựi thieọu vaứ vieỏt leõn baỷng nhử phaàn baứi hoùc trong sgk
Dề xi mét là đơn vị đo độ dài.
Đề xi mét viét tắt là : dm
 1 dm = 10 cm.
 10 cm = 1 dm.
-Goùi hs ủoùc laùi phaàn baứi hoùc
 Hoaùt ủoọng 3 : Luyeọn taọp.
* Baứi 1/7: 
- GV ủoùc yeõu caàu,hửụựng daón - HS quan saựt caực ủoaùn thaỳng ủaừ veừ trong sgk vaứ so saựnh ủieàn vaứo choó troỏng
* Baứi 2/7: 
- GV hửụựng daón HS laứm pheựp tớnh coự keứm theo ủụn vũ
* Baứi 3/7: -Goùi 1 hs ủoùc yc cuỷa baứi 
-Theo yc cuỷa ủeà baứi cta phaỷi chuự yự nhaỏt ủieàu gỡ?
-Yc hs laứm baứi vaứo vụỷ-ủoồi vụỷ ủeồ kieồm tra
Hoaùt ủoọng 4 : Cuỷng coỏ daởn doứ:
-Hoõm nay chuựng ta hoùc baứi gỡ?
-Hs laứm theo yc cuỷa gv
-3 hs traỷ lụứi
-Hs laộng nghe
-3 hs ủoùc laùi
 -Hs laộng nghe
-Hs laứm theo yc cuỷa gv
 -Hs laứm theo yc cuỷa gv
 -Hs ủoùc ủeà baứi
-1 hs traỷ lụứi
 -Hs laộng nghe-Hs laứm baứi caự nhaõn
Chớnh taỷ: NGHE VIEÁT
NGAỉY HOÂM QUA ẹAÂU ROÀI?
I. MUẽC TIÊU
- Nghe viết chính xác khổ thơ cuối bài Ngày hôm qua đâu rồi ? trình bày đúng hình thức bài thơ 5 chữ
- Làm được BT3,BT4,BT2a / b
- Gv nhắc hs đọc bài thơ Ngày hôm qua đâu rồi (SKG) trước khi viết bài chính tả
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC :
- Baỷng phuù vieỏt saỹn moọt soỏ noọi dung
 - Vụỷ taọp cheựp
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2: Hửụựng daón nghe vieỏt
* Hửụựng daón HS chuaồn bũ- Gv ủoùc maóu laàn 1
 - Hửụựng daón hoùc sinh naộm noọi dung
 + Hửụựng daón HS traỷ lụứi caực caõu hoỷi nhaốm neõu baọt noọi dung baứi thụ
 + Hửụựng daón Hs neõu nhaọn xeựt veà keỏt caỏu, ủaởc ủieồm cuỷa baứi thụ: goàm maỏy khoồ, caực daỏu caõu ủửụùc duứng, caực chửừ vieỏt hoa.
- Hửụựng daón HS vieỏt caực tửứ khoự: qua, trong, chaờm chổ, vaón
* Hửụựng daón HS vieỏt chớnh taỷ
- Gv ủoùc maóu laàn 2- Gv ủoùc tửứng cuùm tửứ, caõu
 - Theo doừi HS vieỏt, uoõựn naộn, sửỷa loói
* Chaỏm, sửỷa baứi -GV ủoùc maóu laàn 3
- Chaỏm moọt soỏ baứi- HD hs kieồm tra ,sửỷa loói
Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón laứm baứi taọp
-Baứi 2/11: ẹieàn tửứ thớch hụùp vaứo choó troỏng
-2 hs laứm baứi treõn baỷng- Caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ
-Hs trỡnh baứy baứi laứm- Gv nx
Baứi taọp 3: HD tửụng tửù baứi 2
Hoaùt ủoọng3: Cuỷng coỏ vaứ daởn doứ
-Gv nx giụứ hoùc
- ẹoùc saựch
- ẹoùc theo yeõu caàu
-Traỷ lụứi caõu hoỷi
- ẹoùc vaứ traỷ lụứi
-Vieỏt vaứo baỷng con
-Nghe vieỏt vaứo vụỷ
-Kieồm tra baứi, sửỷa loói.
 TAÄP LAỉM VAấN
Tệẽ GIễÙI THIEÄU:CAÂU VAỉ BAỉI
I. mục tiêu
- Biết nghe và trả lời đúng những câu hỏi về bản thân BT1, nói lại một vài thông tin đã biết về một bạn BT2
- Hs khá giỏi bước đầu biết kể lại nội dung của bốn bức tranh BT3 thành một câu chuyện ngắn.
 II.Giáo dục kĩ năng sống:
A-Các KNS cơ bản được giáo dục:
-Tự nhận thức về bản thân.
-Giao tiếp: cởi mở; tự tin trong giao tiếp, biết lắng nghe ý kiếnngười khác.
B-Các PPKT dạy học tích cực:
 - Thảo luận nhóm, chia sẻ thông tin.
 -Đóng vai
II.đồ dùng dạy học :
	- Tranh minh hoùa, baỷng phuù vieỏt saỹn noọi dung BT3 trong sgk
III. Các hoạt động dạy học
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa troứ
1. Dạy baứi mụựi: 
 a. Giụựi thieọu baứi
 b. Hửụựng daón HS laứm baứi taọp
* Baứi 1/12
 - Goùi HS ủoùc yeõu caàu ủeà baứi
+ Baứi taọp naứy yc chuựng ta laứm gỡ?
- GV laàn lửụùt hoỷi tửứng caõu hoỷi 
- Yc hs thửùc haứnh hoỷi ủaựp theo caởp
- GV nhaọn xeựt keỏt luaọn
* Baứi 2/12 
- Goùi HS ủoùc yeõu caàu ủeà baứi
- Yeõu caàu HS trỡnh baứy nhửừng ủieàu ủaừ bieỏt veà baùn
- Lụựp nhaọn xeựt, boồ sung- GV nhaọn xeựt
* Baứi 3/12
 + Baứi taọp naứy gioỏng baứi taọp naứo ủaó hoùc
-Yc hs quan sat tửứng bửực tranh vaứ keồ laùi noọi dung cuỷa moói bửực tranh baống moọt caõu. Sau ủoự gheựp caực caõu laùi vụựi nhau
- Goùi hs trỡnh baứy baứi laứm cuỷa mỡnh
2. Cuỷng coỏ daởn doứ.-Nhaộc laùi noọi dung baứi 
- ẹoùc yeõu caàu cuỷa baứi
-Tự giới thiệh về mình.
- Traỷ lụứi
- Traỷ lụứi 
- Tửứng caởp hs thửùc haứnh
- NX boồ sung
-ẹoùc yeõu caàu
- Trỡnh baứy
- Nghe, boồ sung
Giống bài trong tiết luyện từ và câu.
- Keồ laùi noọi dung tranh 
- 3 ủeỏn 5 hs trỡnh baứy baứi laứm cuỷa mỡnh Nx

Tài liệu đính kèm:

  • docT1.doc