Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 21 năm 2013

Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 21 năm 2013

- Biết nghỉ hơi đúng chỗ , đọc rành mạch được toàn bài

- Hiểu lời khuyên từ câu chuyện , hãy để cho chim được tự do ca hát , bay lượn , để cho hoa tự do tắm nắng mặt trời

- Trả lời được các câu hỏi 1,2,4,5

- HS khá giỏi trả lời được câu hỏi 3

 

doc 16 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 98Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 21 năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 21
Ngày soạn : 13 / 01 / 2013 
Thứ hai , ngày 14 tháng 01 năm 2013
Tập đọc
Chim sơn ca và bông cúc trắng
I.Muùc tieõu :
- Biết nghỉ hơi đúng chỗ , đọc rành mạch được toàn bài
- Hiểu lời khuyên từ câu chuyện , hãy để cho chim được tự do ca hát , bay lượn , để cho hoa tự do tắm nắng mặt trời
- Trả lời được các câu hỏi 1,2,4,5
- HS khá giỏi trả lời được câu hỏi 3
II.ẹoà duứng daùy vaứ hoùc:
-Tranh minh hoùa baứi taọp ủoùc.
-Baỷng phuù ghi saỹn noọi dung caàn hửụựng daón luyeọn ủoùc.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc.
TIEÁT 1
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh.
1.OÅn ủũnh:
2.Kieồm tra baứi cu ừ: 3 HS ủoùc baứi “muứa nửụực noồi” 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt , tuyeõn dửụng , ghi ủieồm .
2.Baứi mụựi : giụựi thieọu baứi.
Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc.
a.ẹoùc maóu :
-Giaựo vieõn ủoùc maóu 
*Chuự yự phaõn bieọt gioùng cuỷa chim noựi vụựi boõng cuực vui veỷ vaứ ngửụừng moọ.Caực phaàn coứn laùi ủoùc vụựi gioùng tha thieỏt , thửụng xoựt.
-Luyeọn ủoùc tửứng caõu:
- GV theo doừi ruựt ra tửứ HS ủoùc sai
 + Sụn ca , sung sửụựng , veựo von , long troùng , lỡa ủụứi, xanh thaỳm , khoõ boỷng , ruực moỷ , aồm ửụựt , toaỷ hửụng  
- ẹoùc caõu laàn 2:
c.Luyeọn ủoùc ủoaùn 
- GV hửụựng daón HS ủoùc 1 soỏ caõu vaờn
-Giaựo vieõn ủoùc maóu caõu noựi cuỷa sụn ca vaứ cho hoùc sinh luyeọn ủoùc .
- Yeõu caàu HS ủoùc ủoaùn
 + GV keỏt hụùp giaỷi nghúa tửứ ụỷ muùc 1
-ẹoùc trong nhoựm. 
 +Giaựo vieõn theo doừi uoỏn naộn.
- Thi ủoùc giửừa caực nhoựm
TIEÁT 2
Hoaùt ủoọng 3 : Tỡm hieồu baứi.
 *Caõu1:Trửụực khi bũ baột boỷ vaứo loàng,sụn ca vaứ boõng cuực soỏng nhử theỏ naứo ?
- GV yeõu caàu HS quan saựt tranh
*Caõu 2:Vỡ sao tieỏng hoựt cuỷa sụn ca trụỷ leõn buoàn thaỷm ?
* Caõu 3:ẹieàu gỡ cho thaỏy caực caọu beự raỏt voõ tỡnh ?
a. ẹoỏi vụựi chim :
b.ẹoỏi vụựi hoa
*Caõu 4 : Haứnh ủoọng cuỷa caực caọu beự gaõy ra chuyeọn gỡ ủau loứng?
*Caõu 5:Em nuoỏn noựi gỡ vụựi caực caọu beự?
Hoaùt ủoọng 4 : Luyeọn ủoùc laùi baứi .
-Yeõu caàu hoùc sinh noỏi tieỏp nhau ủoùc laùi baứi .
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ghi ủieồm .
3. Cuỷng coỏ daởn doứ:
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Veà hoùc baứi vaứ chuaồn bũ baứi sau.
-HS ủoùc vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi
- 1 hoùc sinh ủoùc laùi .Lụựp ủoùc thaàm
-HS noỏi tieỏp nhau ủoùc tửứng caõu
- HS ủoùc ủoàng thanh, caự nhaõn
- HS noỏi tieỏp nhau ủoùc cho ủeỏn heỏt baứi
-Luyeọn ủoùc caự nhaõn, ủoàng thanh
-Moói em ủoùc 1 ủoaùn
 -HS ủoùc nhoựm 4
- Tửứng caởp HS thi ủoùc
- Chim tửù do bay nhaỷy, hoựt veựo von, soỏng trong 1 theỏ giụựi raỏt roọng lụựn
- Cuực soỏng tửù do beõn bụứ raứo
- QS tranh SGK ủeồ thaỏy cuoọc soỏng tửù do cuỷa chim vaứ hoa
-Vỡ chim sụn ca bũ nhoỏt trong loàng .
-Nhoỏt chim vaứo loàng,nhửng laùi khoõng cho chim aờn uoỏng ủeồ chim cheỏt vỡ ủoựi vaứ khaựt
-Caột caỷ ủaựm coỷ laón boõng cuực boỷ vaứo loàng sụn ca
-Sụn ca cheỏt, cuực heựo taứn
-ẹửứng baột chim, ủửứng haựi hoa. Haừy ủeồ cho chim tửù do bay lửụùn!Haừy ủeồ cho hoa tửù do taộm naộng maởt trụứi
- 4 HS ủoùc laùi chuyeọn
 Toán
Luyện tập
I. Muùc tieõu : Giuựp HS : 
- Thuộc bảng nhân 5
- Biết tính giá trị của biểu thức số có hai dấu phép tính nhân và cộng trong trường hợp đơn giản 
- Biết giải bài toán có một phép nhân ( trong bảng nhân 5)
- Nhận biết được đặc điểm của dãy số để viết số còn thiếu của dãy số đó 
II. ẹoà duứng daùy vaứ hoùc :
-Vieỏt saỹn noọi dung baứi taọp 2 .
III.Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh.
1.Kieồm tra baứi cuừ :
Baứi 2 : 1 HS trỡnh baứy
Baứi 3 : Soỏ ?
2.Baứi mụựi :
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi .
Hoaùt ủoọng 2 : Hửụựng daón luyeọn taọp .
Baứi 1 : Tớnh nhaồm
Baứi 2 : Tớnh (theo maóu)
a) 5 x 7 –15 = 35 –15 b) 5 x 8 – 20 = 40 –20
 = 20 = 20
c) 5 x 10 – 28 = 50 – 28
 = 22
Baứi 3 : Yeõu caàu HS ủoùc ủeà
Toựm taột
1 ngaứy hoùc : 5 giụứ
5 ngaứy hoùc :  giụứ ?
Baứi 4 :
Toựm taột
1 can : 5 lớt
10 can :  lớt ?
Baứi 5 : Soỏ
a) 5 ; 10 ; 15 ; 20 ; 25 ; 30
b) 5 ; 8 ; 11 ; 14 ; 17 ; 20
3.Cuỷng coỏ daởn doứ :
-1 HS trỡnh baứy baứi giaỷi 
-1 HS leõn baỷng ủieàn
-1 hoùc sinh neõu.
-3 em leõn baỷng , dửụựi lụựp laứm vaứo vụỷ .
-Hoùc sinh laứm baứi vaứo vụỷ
-3 em thi laứm nhanh
-2 HS ủoùc, lụựp ủoùc thaàm 
Giaỷi
Naờm ngaứy Lieõn hoùc soỏ giụứ laứ :
5 x 5 = 25 ( giụứ )
ẹaựp soỏ : 25 giụứ
Giaỷi
Soỏ lớt daàu dửùng trong 10 can laứ 
5 x 10 = 50 (lớt )
ẹaựp soỏ : 50 lớt
-HS laứm baứi vaứo vụỷ, neõu ủaởc ủieồm cuỷa moói daừy soỏ. 
Thứ ba , ngày 15 tháng 01 năm 2013
 Toán
Đường gấp khúc - Độ dài đường gấp khúc
I.Muùc tieõu : Giuựp hoùc sinh :
- Nhận dạng được và gọi đúng tên đường gấp khúc 
- Nhận biết độ dài đường gấp khúc 
- Biết tính độ dài đường gấp khúc khi biết độ dài mỗi đoạn thẳng của nó
II.ẹoà duứng daùy vaứ hoùc :
-Veừ saỹn ủửụứng gaỏp khuực ABCD nhử phaàn baứi hoùc.
-Moõ hỡnh ủửụứng gaỏp khuực coự 3 ủoaùn thaỳng .
III.Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Kieồm tra baứi cuừ :
-Goùi hs leõn ủoùc baỷng laứm -Gv nxeựt vaứ ghi ủieồm .
2.Baứi mụựi :Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi .
Hoaùt ủoọng 2 :Giụựi thieọu ủửụứng gaỏp khuực vaứ ủoọ daứi ủửụứng gaỏp khuực 
-Giaựo vieõn chổ vaứo ủửụứng gaỏp khuực vaứ noựi ủaõy laứ ủửụứng gaỏp khuực ABCD .
 -Yeõu caàu hoùc sinh quan saựt hỡnh veừ vaứ hoỷi :
+ẹửụứng gaỏp khuực ABCD goàm nhửừng ủoaùn thaỳng naứo ?
+ẹửụứng gaỏp khuực ABCD coự nhửừng ủieồm naứo? 
+Nhửừng ủoaùn thaỳng naứo coự chung 1 ủieồm ủaàu ?
+Haừy neõu ủoọ daứi caực ủoaùn thaỳng cuỷa ủửụứng gaỏp khuực .
+Vaọy ủoọ daứi ủửụứng gaỏp khuực ABCD laứ bao nhieõu ?
Hoaùt ủoọng 3 - Baứi 1 : Noỏi caực ủieồm ủeồ ủửụùc caực ủửụứng gaỏp khuực 
Giaựo vieõn nhaọn xeựt tuyeõn dửụng .
Baứi 2 : Tớnh ủoọ daứi ủửụứng gaỏp khuực (theo maóu)
-Goùi hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi .
-Giaựo vieõn veừ ủửụứng gaỏp khuực ABC 
3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
-2 em leõn baỷng thửùc hieọn
-Hoùc sinh nghe vaứ nhaộc laùi. 
-Hoùc sinh quan saựt vaứ traỷ lụứi .
-Goàm ủoaùn thaỳng :AB, BC, CD.
-Goàm nhửừng ủieồm :A,B,C,D.
-ẹoaùn AB vaứ BC coự chung ủieồm B.
 ẹoaùn BC vaứ CD coự chung ủieồm C 
-ẹoọ daứi ủoaùn thaỳng AB = 2 cm 
BC = 4 cm, CD =3cm
2 cm + 4 cm + 3 cm = 9 cm .
-1 HS ủoùc yeõu caàu, lụựp ủoùc thaàm
-HS laứm baứi vaứo vụỷ, 2 em leõn baỷng noỏi -1 HS neõu - Hoùc sinh traỷ lụứi.
-HS laứm baứi vaứo vở
Kể chuyện
Chim sơn ca và bông cúc trắng
I.Muùc tiêu
-Dửùa vaứo gụùi yự keồ laùi tửứng ủoaùn vaứ toaứn boọ noọi dung caõu chuyeọn : Chim sụn ca vaứ boõng cuực traộng .
 -Hs khá bieỏt keồ chuyeọn baống lụứi cuỷa mỡnh , keồ tửù nhieõn , coự gioùng ủieọu vaứ ủieọu boọ phuứ hụùp vụựi noọi dung caõu chuyeọn.
-Bieỏt nghe vaứ nhaọn xeựt , ủaựnh giaự lụứi keồ cuỷa baùn .
II. ẹoà duứng daùy hoùc : 
Baỷng caực gụùi yự toựm taột tửứng ủoaùn caõu chuyeọn
III. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Kieồm tra baứi cuừ:
-Giaựo vieõn goùi hoùc sinh leõn 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ghi ủieồm tuyeõn dửụng.
2.Baứi mụựi :Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi .
Hoaùt ủoọng 2 : Hửụựng daón keồ chuyeọn.
*Keồ tửứng ủoaùn caõu chuyeọn theo gụùi yự 
-Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc ủeà baứi 
-GV mụỷ baỷng phuù vớeõt saỹn gụùi yự 
-GV khuyeỏn khớch HS keồ baống lụứi cuỷa mỡnh
H: Boõng cuực ủeùp nhử theỏ naứo ?
+Sụn ca laứm gỡ vaứ noựi gỡ?
+Boõng cuực vui nhử theỏ naứo khi nghe chim khen ngụùi?
-Keồ chuyeọn trong nhoựm
–GV mụứi 4 HS (tửụng ủửụng)
Hoaùt ủoọng 3 : Keồ laùi toaứn boọ caõu chuyeọn .
-Giaựo vieõn vaứ caực em khaực nhaọn xeựt .
3.Cuỷng coỏ daởn doứ :
-2 HS thi keồ laùi caõu chuyeọn
-2 HS keồ vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi veà yự nghúa caõu chuyeọn
-2 HS ủoùc, lụựp ủoùc thaàm
- 1 Hoùc sinh ủoùc, 1 HS khaự gioỷi nhỡn baỷng keồ maóu ủoaùn 1 
-Coự 1 boõngcuực raỏt ủeùp, caựnh traộng tinh, moùc beõn bụứ raứo, vửụn leõn treõn ủaựm coỷ daùi
-1 chuự sụn ca thaỏy boõng cuực ủeùp quaự saứ xuoỏng hoựt lụứi ca ngụùi :”Cuực ụi ! Cuực xinh xaộn laứm sao 
-Boõng cuực vui sửụựng khoõn taỷ khi ủửụùc chim sụn ca khen ngụùi .
-HS tieỏp noỏi nhau keồ chuyeọn trong nhoựm (moói em 1 ủoaùn)
- ẹaùi dieọn 4 nhoựm tieỏp noỏi nhau keồ.Sau moói laàn keồ,lụựp nhaọn xeựt,boồ sung
-ẹaùi dieọn caực nhoựm thi keồ toaứn boọ 
Chính tả ( tập chép)
Chim sơn ca và bông cúc trắng
I.Muùc tiêu
- Nghe viết chính xác bài chính tả , biết trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi có lời của nhân vật 
- Làm được bài tập 2 a/b hoăc bài tập 3 a/b
II. ẹoà duứng daùy vaứ hoùc:
-Baỷng phuù ghi saỹn noọi dung ủoaùn cheựp vaứ caực baứi taọp chớnh taỷ. 
III.Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Kieồm tra baứi cuừ:
-GV ủoùc : xem xieỏc, chaỷy xieỏt, sửụng muứ, phuứ sa, 
2. Daùy baứi mụựi: Hoaùt ủoọng 1:Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2:Hửụựng daón vieỏt chớnh taỷ .
-Giaựo vieõn ủoùc ủoaùn cheựp treõn baỷng
H: ẹoaùn naứy cho em bieỏt ủieàu gỡ veàboõng cuực vaứ sụn ca ?
H: ẹoaùn cheựp coự nhửừng daỏu caõu naứo ?
H:Tỡm nhửừng chửừ coự daỏu hoỷi, ngaừ
-GV ủoùc nhửừng chửừ khoự
*Cheựp chớnh taỷ :
Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón laứm baứi taọp .
Baứi 2a : Thi tỡm tửứ ngửừ chổ caực loaứi vaọt
-Coự tieỏng baột ủaàu baống ch
-Coự tieỏng baột ủaàu tr
VD : Chaứo maứo, chaõu chaỏu chaóu chaứng, cheứo beỷo, chuoàn chuoàn, chuoọt chuừi , 
traõu , trai , truứng truùc , caự traộm, caự treõ
Baứi 3 : Giaỷi caực caõu ủoỏ sau
a/ Tieỏng coự aõm ch hay aõm tr ?
 Chaõn gỡ ụỷ tớt taộp xa
Goùi laứ chaõn ủaỏy nhửng maứ khoõng chaõn
-GV nhaọn xeựt xeựt, keỏt luaọn lụứi giaỷi ủuựng : Chaõn trụứi
3.Cuỷng coỏ daởn doứ:
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc , tuyeõn dửụng 1 soỏ em vieỏt ủeùp, ủuựng.
-Veà vieỏt laùi nhửừng loói chớnh taỷ.
-2 HS vieỏt baỷng, lụựp vieỏt baỷng con
-2, 3 HS nhỡn baỷng ủoùc laùi
-Cuực vaứ sụn ca soỏng vui veỷ, haùnh phuực trong nhửừng ngaứy ủửụùc tửù do
-Daỏu phaồy, daỏu chaỏm, daỏu hai chaỏm, daỏu gaùch ngang, daỏu chaỏm than
-giửừa, coỷ, taỷ, maừi, thaỳm
-HS vieỏt baỷng con
-HS nhỡn baỷng cheựp vaứo vụỷ
-1 HS ủoùc yeõu caàu
-3 nhoựm thi tieỏp sửực, trong TG 15 phuựt toồ naứo tỡm nhieàu hụn thỡ toồ ủoự thaộng
-Lụựp ủoùc caực tửứ vửứa tỡm ủửụùc
-HS vieỏt vaứo baỷng con
Tự nhiên xã hội
Cuộc sống xung quanh( tiết 1)
(Dạy buổi 2 thứ ba)
I.Muùc tieõu: 
- Nêu được một số nghề nghiệp chính và hoạt động sinh sống của người dân nơi học sinh ở 
- Mô tả được một số nghề nghiệp , cách sinh hoạt của người dân vùng nông thôn hay thành thị 
II. ... 2 – 17 
 = 31 = 15
c) 2 x 9 – 18 = 18 – 18 d) 3 x 7 + 29 = 21 + 29
 = 0 = 50
Baứi 4 : 
Toựm taột
1 ủoõi coự : 2 chieỏc ủuừa
7 ủoõi coự :  chieỏc ủuừa ? 
 Baứi 5 a : Tớnh ủoọ daứi ủửụứng gaỏp khuực 
-Khi chửừa baứi GV cho HS nhaọn xeựt ủeồ chuyeồn thaứnh pheựp nhaõn 3 + 3 + 3 = 9 (cm)
Thaứnh : 3 x 3 = 9 (cm)
5b : Hửụựng daón tửụng tửù
3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
-HS laứm mieọng (chụi troứ chụi baộn teõn)
-HS neõu nhieọm vuù phaỷi thửùc hieọn roài thi tieỏp sửực
-HS laứm vụỷ, 4 HS leõn baỷng thửùc hieọn
-HS laứm vụỷ, 1 HS leõn baỷng thửùc hieọn
Baứi giaỷi :
7 ủoõi coự soỏ chieỏc ủuừa laứ :
2 x 7 = 14 (chieỏc ủuừa)
ẹaựp soỏ : 14 chieỏc ủuừa
-HS laứm baứi vaứo vụỷ, 1 em laứm baỷng phuù
Baứi giaỷi :
ẹoọ daứi ủửụứng gaỏp khuực laứ :
3 + 3 + 3 = 9 (cm)
ẹaựp soỏ : 9 cm
Baứi giaỷi :
ẹoọ daứi ủửụứng gaỏp khuực laứ :
2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 (cm)
ẹaựp soỏ : 10 cm
Luyện từ và câu
Từ ngữ về chim chóc
I. Mục tiêu
- Xếp được tên một loài chim theo nhóm thích hợp BT1
- Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ ở đâu BT2,BT3
 II.ẹoà duứng daùy vaứ hoùc :
-Baỷng thoỏng keõ tửứ cuỷa baứi taọp 1 . 
-Maóu caõu baứi taọp 2 . 
III.Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc : 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh.
1.Kieồm tra : -2 HS leõn baỷng thửùc haứnh hoỷi ủaựp -Giaựo vieõn nhaọn xeựt ghi ủieồm .
2.Baứi mụựi :
Hủoọng 1:Giụựi thieọu baứi .Hủoọng 2 : H daón laứm baứi taọp .
Baứi 1 : Goùi hoùc sinh ủoùc yeõu caàu baứi .
-Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc caực tửứ trong ngoaởc ủụn . 
-Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc teõn cuỷa caực coọt trong trong baỷng tửứ caàn ủieàn .
-Yeõu caàu hoùc sinh suy nghú vaứ laứm baứi 
-Giaựo vieõn ghi nhanh caực tửứ hoùc sinh tỡm ủửụùc 
Baứi 2 : Yeõu caàu 1 em ủoùc ủeà baứi.
-Yeõu caàu hoùc sinh thửùc haứnh theo caởp
 -Goùi 1 soỏ HS thửùc haứnh hoỷi ủaựp trửụực lụựp
-Muoỏn bieỏt ủũa ủieồm cuỷa ai ủoự, cuỷa vieọc gỡ ủoự. Ta duứng tửứ gỡ ủeồ hoỷi?
 -Haừy hoỷi baùn beõn caùnh 1 caõu hoỷi coự duứng tửứ ụỷ ủaõu? 
-Yeõu caàu 1 soỏ hoùc sinh leõn trỡnh baứy
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt tuyeõn dửụng . 
Baứi 3 : 1 hoùc sinh ủoùc yeõu caàu.
-Yeõu caàu 2 HS thửùc haứnh
-Tửụng tửù vụựi caực caõu coứn laùi
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt, ghi ủieồm tửứng HS 
3.Cuỷng coỏ daởn doứ :
Haừy keồ teõn caực loaùi chim maứ em bieỏt
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc .
HS 1 hoỷi - HS 2 traỷ lụứi 
-HS dửụựi lụựp ủoùc thaàm roài laứm vaứo vụỷ. Ghi teõn caực loaứi chim trong ngoaởc ủụn vaứo oõ troỏng thớch hụùp
- HS laứm baứi vaứo vụỷ, 1 HS leõn baỷng 
 -HS ủoùc ủoàng thanh caực tửứ treõn baỷng
-1 HS ủoùc, lụựp ủoùc thaàm
-1 HS hoỷi, 1 hoùc sinh traỷ lụứi sau ủoự ủoồi laùi.
-Hai HS ngoài caùnh nhau cuứng thửùc haứnh hoỷi ủaựp theo maóu caõu ụỷ ủaõu
-1 soỏ caởp HS trỡnh baứy trửụực lụựp
-Lụựp ủoùc thaàm theo
 Tập viết
Chữ hoa R
I.Muùc tiêu
- Viết đúng chữ hoa R, ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ), chữ và câu ứng dụng, Ríu, ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ) , Ríu rít chim ca ( 3 lần)
II.ẹoà duứng daùy hoùc.
-Chửừ R hoa ủaởt trong khung chửừ maóu
-Baỷng keỷ saỹn vieỏt cuùm tửứ ửựng duùng : Rớu rớt chim ca .
-Vụỷ taọp vieỏt 2 
III. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Kieồm tra baứi cuừ :
Goùi hoùc sinh vieỏt 
- Giaựo vieõn nhaọn xeựt , ghi ủieồm .
2. Baứi mụựi : Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi .
Hoaùt ủoọng 2 : Hửụựng daón vieỏt chửừ R hoa .
a. Quan saựt , nhaọn xeựt:
-Giaựo vieõn treo baỷng phuù vieỏt saỹn chửừ R
+Chửừ R hoa cao maỏy li ?
.+Goàm maỏy neựt laứ nhửừng neựt naứo ?
b.Vieỏt baỷng .
-Ycaàu hs luyeọn vieỏt -Gv nhaọn xeựt sửỷa sai.
Hoaùt ủoọng 3 : Hửụựng daón vieỏt cuùm tửứ
a.Giụựi thieọu cuùm tửứ :
-Yeõu caàu hoùc sinh ủoùc cuùm tửứ ửựng duùng 
-Nghúa cuùm tửứ rớu rớt chim ca laứ gỡ?
b.Quan saựt vaứ nhaọn xeựt
-Nhửừng chửừ naứo coự chieàu caobaống chửừ R ?
-Caực chửừ coứn laùi cao maỏy li ?
-Khoaỷng caựch giửừa chửừ ra sao ?
c.Vieỏt baỷng :
-Yeõu caàu hoùc sinh vieỏt chửừ : Rớu 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt uoỏn naộn . 
Hoaùt ủoọng 4: Hửụựng daón vieỏt vaứo vụ taọp vieỏtỷ.
- Y/c hs vieỏt vaứo vụỷ. -Gvtheo doừi uoỏn naộn .
-Thu 1 soỏ vụỷ vaứ chaỏm
3. Cuỷng coỏ , daởn doứ. -Nhaọn xeựt tieỏt hoùc .
-2 em leõn baỷng, lụựp vieỏt baỷng con
-Caỷ lụựp quan saựt vaứ TL caõu hoỷi.
- Cao 5 li
-Goàm 2 neựt
-Hoùc sinh neõu.
Hoùc sinh neõu.
- HS vieỏt chửừ R trong khoõng trung , sau ủoự vieỏt vaứo baỷng con 
-HS vieỏt vaứo vụỷ
 Thứ sáu , ngày 18 tháng 01 năm 2013 
Toán
Luyện tập chung
I.Muùc tieõu : Giuựp hoùc sinh :
- Thuộc bảng nhân 2,3,4,5 để tính nhẩm 
- Biết thừa số tích
- Biết giải bài toán có một phép nhân 
II. ẹoà duứng daùy vaứ hoùc :
Chuaồn bũ noọi dung baứi taọp 2, 3 vieỏt saỹn leõn baỷng .
III.Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh.
1.Kieồm tra baứi cuừ :
-Goùi hoùc sinh leõn baỷng ủoùc baỷng nhaõn 2, 3, 4, 5 
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ghi ủieồm .
2.Baứi mụựi : Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi .
Hoaùt ủoọng 2 : Hửụựng daón luyeọn taọp . 
Baứi 1 : Tớnh nhaồm
Baứi 2 : Vieỏt soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng
-Goùi hoùc sinh nhaọn xeựt baứi laứm cuỷa baùn .	
Baứi 3 : = ?
2 x 3 = 3 x 2 4 x 9 < 5 x 9
4 x 6 > 4 x 3 5 x 2 = 2 x 5
5 x 8 > 5 x 4 3 x 10 > 5 x 4
Baứi 4 : Yeõu caàu HS ủoùc ủeà
-GV hửụựng daón phaõn tớch ủeà vaứ toựm taột
Toựm taột
1 hoùc sinh mửụùn : 5 quyeồn truyeọn
8 hoùc sinh mửụùn :  quyeồn truyeọn ?
Baứi 5 : ẹo roài tớnh ủoọ daứi ủửứụng gaỏp khuực
3.Cuỷng coỏ daởn doứ :
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt tieỏt hoùc , tuyeõn dửụng 
-2 em leõn baỷng ủoùc -1 em thửùc hieọn tính 1 số phép tính
-HS thi laứm mieọng baống caựch mụứi baùn traỷ lụứi
-1 hoùc sinh ủoùc yeõu caàu, HS khaực neõu caựch laứm (muoỏn tỡm tớch ta laỏy thửứa soỏ nhaõn vụựi thửứa soỏ)
-Hoùc sinh laứm baứi vaứo vụỷ, 1 em laứm baỷng phuù
-3 nhoựm leõn baỷng thi noỏi tieỏp ủieàn daỏu
-HS dửụựi lụựp nhaọn xeựt
-2 HS ủoùc, lụựp ủoùc thaàm
-2 HS phaõn tớch ủeà 
-HS laứm baứi vaứo vụỷ, 1 em laứm baỷng phuù
-HS tửù ủo ủoọ daứi roài tớnh
Baứi giaỷi :
ẹoọ daứi ủửụứng gaỏp khuực :
3 + 3 + 2 + 4 = 12 (cm)
ẹaựp soỏ : 12 cm 
Baứi giaỷi
ẹoọ daứi ủửụứng gaỏp khuực laứ :
4 + 5 + 3 = 12 (cm)
ẹaựp soỏ : 12 cm
 Chớnh taỷ (nghe vieỏt)
Sân chim
I.Mục tiêu
 -Nghe vaứ vieỏt chính xác bài chính tả saõn chim. 
- Làm được BT2 a/b hoặc BT3 a/b
II. ẹoà duứng daùy vaứ hoùc:
-Baỷng phuù ghi saỹn noọi dung caực baứi taọp vaứ baứi chớnh taỷ . 
III.Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Kieồm tra :GV ủoùc : chieàn chieọn, ủoõi guoỏc, ngoùc trai , 
2.Baứi mụựi:Hoaùt ủoọng 1:Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2:Hửụựng daón vieỏt chớnh taỷ .
a.Ghi nhụự noọi dung baứi vieỏt:
-GV ủoùc maóu vaứ yeõu caàu hoùc sinh ủoùc laùi .
-Saõn chim taỷ caựi gỡ ?
-Nhửừng chửừ naứo trong baứi baột ủaàu baống tr, s?
-Trong baứi coự nhửừng daỏu caõu naứo ?
b.Hửụựng daón vieỏt tửứ khoự:
-GV ủoùc : trửựng, xieỏt, thuyeàn, nửừa , traộng xoaự , saựt soõng .
c.Vieỏt baứi :Giaựo vieõn ủoùc tửứng cuùm tửứ
d.Soaựt loói :-ẹoùc toaứn baứi phaõn tớch tửứ khoự cho hoùc sinh soaựt loói.
e.Chaỏm baứi : -Chaỏm 1 soỏ baứi nhaọn xeựt tuyeõn dửụng
Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón laứm baứi taọp .
Baứi 2:ẹieàn vaứo choó troỏng ch hay tr
-Goùi hoùc sinh ủoùc ủeà baứi taọp 2a .
-Yeõu caàu hoùc sinh tửù laứm baứi : 
Baứi 3 : -Chia lụựp thaứnh 3 nhoựm , sau ủoự yeõu caàu hoùc sinh hoaùt ủoọng theo nhoựm .
-GV vaứ HS nhaõn xeựt, choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng.
b/ Thi tỡm nhửừng tieỏng coự vaàn uoõc hoaởc uoõt vaứ ủaởt caõu vụựi nhửừng tieỏng ủoự
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt tuyeõn dửụng .
3.Cuỷng coỏ daởn doứ: -GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc 
-2 em leõn baỷng vieỏt
-Lụựp vieỏt vaứo baỷng con
-2 hoùc sinh ủoùc.
-Chim nhieàu khoõng keồ xieỏt
-saõn, trửựng, traộng, saựt, soõng
-HS vieỏt baỷng con
-HS vieỏt vaứo vụỷ
-HS soaựt vaứ chửừa loói baống buựt chỡ
-1 HS ủoùc yeõu caàu, lụựp ủoùc thaàm
-1 HS leõn baỷng, lụựp laứm vaứo vụỷ
-1 em ủoùc yeõu caàu vaứ caỷ caõu maóu
-Caực nhoựm laứm baứi vaứo baỷng phuù roài daựn leõn baỷng 
- 1 em leõn baỷng, dửụựi lụựp laứm vaứovụỷ.
Tập làm văn
Đáp lời cảm ơn, tả ngắn về loài chim
I.Muùc tiêu
- Biết đáp lại lời cảm ơn trong tình huống giao tiếp đơn giản BT1,BT2
- Thực hiện được yêu câu của BT3 9 tìm câu văn miêu tả trong bài , (viết 2,3 câu về một loài chim)
II.ẹoà duứng daùy hoùc :
- Cheựp saỹn ủoaùn vaờn baứi taọp 3 leõn baỷng 
III.Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh.
1.Baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi.
Hoaùt ủoọng 1 : Hửụựng daón laứm baứi taọp .
Baứi 1 : 1 HS ủoùc yeõu caàu
-2 HS thửùc haứnh ủoựng vai
-GV nhaộc HS khoõng nhaỏt thieỏt noựi gioỏng heọt hai nhaõn vaọt trong SGK 
Baứi 2 : (mieọng)
-1 HS ủoùc yeõu caàu baứi vaứ caực tỡnh huoỏng trong baứi.
GV gụùi yự : Caàn ủaựp lụứi caỷm ụn vụựi thaựi ủoọ lũch sửù khoõng nhaỏt thieỏt chổ coự 1 lụứi caỷm ụn vaứ 1 lụứi ủaựp
*Baứi 3 : Treo baỷng phuù vaứ yeõu caàu HS ủoùc ủoaùn vaờn “Chim chớch boõng”
-Nhửừng caõu vaờn naứo taỷ hỡnh daựng cuỷa chớch boõng ?
-Nhửừng caõu vaờn naứo taỷ haứnh ủoọng cuỷa chim chớch boõng ?
-Goùi 1 HS ủoùc yeõu caàu c
Gụùi yự :Muoỏn vieỏt em caàn giụựi thieọu teõn loaứi chim ủoự. Troõng noự theỏ naứo (moỷ, ủaàu, caựnh, chaõn) veà hoaùt ủoọng (bay nhaỷy, baột saõu, hoựt)
-GV nhaọn xeựt ghi ủieồm 1 soỏ em
2) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
-Qua baứi 3 hoõm bay, ủoỏi vụựi caực loaứi chim chuựng ta phaỷi coự tỡnh caỷm ntn ? (yeõu thửụng vaứ baỷo veọ)
-Leõn baỷng ủoùc
-Lụựp quan saựt tranh, ủoùc lụứi caực nhaõn vaọt
-3, 4 caởp HS thửùc haứnh noựi lụứi caỷm ụn, lụứi ủaựp
-Caỷ lụựp ủoùc thaàm theo
-Tửứng caởp HS (ủửựng taùi choó) thửùc haứnh ủoựng vai laàn lửụùt theo tỡnh huoỏng a, b, c
-VD : Mỡnh cho baùn mửụùn quyeồn truyeọn naứy “Hay laộm ủaỏy !” “Caỷm ụn baùn. Tuaàn sau mỡnh seừ traỷ” “Baùn khoõng phaỷi voọi. Mỡnh chửa caàn ngay ủaõu !”
-2 HS laàn lửụùt ủoùc baứi
-Moọt soỏ HS laàn lửụùt traỷ lụứi cho ủeỏn khi ủuỷ caực caõu vaờn noựi veà hỡnh daựng cuỷa chớch boõng. Laứ 1 con chim  chaộp laùi
-Hai chaõn nhaỷy  oỏm yeỏu
-Vieỏt 2,3 caõu veà 1 loaứi chim maứ em thớch
-Moọt soỏ HS noựi teõn loaứi chim maứ caực em thớch
-HS laứm baứi vaứo vụỷ. Nhieàu HS tieỏp noỏi nhau. Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt
 Sinh hoạt lớp
 Đánh giá, nhận xét công tác trong tuần:
 Ưu điểm:
....
 Nhược điểm:
..
 Triển khai công việc tuần tới:
..
III- Giao lưu văn nghệ:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuaàn 21.doc