Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 23 năm 2013

Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 23 năm 2013

- Đọc trôi chảy từng đoạn , toàn bài.Nghỉ hơi đúng chỗ

- Hiểu ND: Sói gian ngoan bày mưu lừa Ngựa để ăn thịt , không ngờ bị Ngựa thông minh dùng mẹo trị lại

-Trả lời được các câu hỏi 1,2,3,5

 

doc 16 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 162Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 23 năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 23
 Ngaứy soaùn : 27 / 01 / 2013
Thửự hai, ngày 28 tháng 01 năm 2013
Taọp ủoùc
Baực sú Soựi
I. Muùc tiêu 
- Đọc trôi chảy từng đoạn , toàn bài.Nghỉ hơi đúng chỗ 
- Hiểu ND: Sói gian ngoan bày mưu lừa Ngựa để ăn thịt , không ngờ bị Ngựa thông minh dùng mẹo trị lại 
-Trả lời được các câu hỏi 1,2,3,5
- Hs khá giỏi biết tả lại cảnh Sói bị Ngựa đá CH4 
II.ẹoà duứng daùy vaứ hoùc:
-Tranh minh hoùa baứi taọp ủoùc.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc.
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh.
Tiết 1
1.Kieồm tra baứi cuừ : 
-Kieồm tra baứi : Coứ vaứ Cuoỏc
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt , tuyeõn dửụng , ghi ủieồm .
2.Baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi.
Hoaùt ủoọng 1: Luyeọn ủoùc.
a.Giụựi thieọu chuỷ ủeà vaứ baứi ủoùc
c.Luyeọn ủoùc :
-GV ủoùc maóu caỷ baứi
*ẹoùc tửứng caõu :
Chuự yự caực tửứ : roừ daừi, cuoỏng leõn, toan, giaỷ gioùng, khoan thai
-ẹoùc caõu laàn 2
*ẹoùc tửứng ủoaùn
Chuự yự ủoùc ủuựng caực caõu :
+Noự beứn kieỏm moọt caởp kớnh ủeo leõn maột, moọt oỏng nghe caởp vaứo coồ, moọt aựo choaứng khoaực leõn ngửùc, moọt chieỏc muừ theõu chửừ thaọp ủoỷ chuùp leõn ủaàu. //
+Soựi mửứng rụn, mon men laùi phớa sau, ủũnh lửùa mieỏng/ ủụựp saõu vaứo ủuứi ngửùa cho Ngửùa heỏt ủửứụng chaùy
- Yeõu caàu HS ủoùc ủoaùn
-GV keỏt hụùp giaỷi nghúa tửứ ụỷ muùc I
*ẹoùc tửứng ủoaùn trong nhoựm
*Thi ủoùc giửừa caực nhoựm
Tiết 2
Hoaùt ủoọng 2 : Tỡm hieồu baứi 
Caõu 1 : Tửứ ngửừ naứo taỷ sửù theứm thuoàng cuỷa Soựi khi thaỏy Ngửùa ?
Caõu 2 : Soựi ủaừ lửứa Ngửùa baống caựch naứo ?
Caõu 3 : Ngửùa bỡnh túnh giaỷ ủau nhử theỏ naứo ?
Caõu 4 : Taỷ laùi caỷnh Soựi bũ Ngửùa ủaự ?
Caõu 5 : Choùn teõn khaực cho truyeọn theo gụùi yự :
+Choùn Soựi vaứ Ngửùa vỡ teõn aỏy laứ 2 teõn nhaõn vaọt cuỷa caõu chuyeọn theồ hieọn cuoọc ủaỏu trớ giửừa 2 nhaõn vaọt
+Choùn Lửứa ngửụứi laùi bũ ngửụứi lửứa vỡ teõn aỏy theồ hieọn ủửụùc noọi dung chớnh cuỷa caõu chuyeọn
+Choùn Anh Ngửùa thoõng minh vỡ ủoự laứ teõn cuỷa nhaõn vaọt ủaựng ủửụùc ca ngụùi trong truyeọn
d) Luyeọn ủoùc laùi :
-GV hửụựng daón caực em theồ hieọn roừ tửứng nhaõn vaọt
3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
-Moói em ủoùc 1 ủoaùn vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi
-HS xem tranh minh hoùa chuỷ ủeà muoõng thuự (trang 40/ SGK)
-1 HS khaự ủoùc, lụựp ủoùc thaàm
-HS tieỏp noỏi nhau ủoùc tửứng caõu
-HS luyeọn ủoùc
-HS luyeọn ủoùc caự nhaõn,ủoàng thanh 
-HS tieỏp noỏi nhau ủoùc tửứng ủoaùn
-HS ủoùc nhoựm 3
-Soựi theứm roỷ daừi ; 1,2 HS noựi laùi nghúa cuỷa tửứ : Theứm nhoỷ daừi
-Soựi ủoựng giaỷ laứm baực sú ủeồ lửứa Ngửùa .
-Bieỏt mửu cuỷa SoÙi, Ngửùa noựi laứ mỡnh bũ ủau ụỷ chaõn sau, nhụứ Soựi laứm ụn xem giuựp
-Soựi tửụỷng ủaựnh lửứa ủửụùc Ngửùa, mon men laùi phớa sau Ngửùa lửùa mieỏng ủụựp vaứo ủuứi Ngửùa. Ngửùa  vaờng ra
-HS thaỷo luaọn ủeồ choùn 1 teõn truyeọn teõn naứo cuừng ủuựng
-HS hieồu nghúa vaứ giaỷi thớch ủửụùc teõn aỏy
-2 nhoựm HS tửù phaõn vai thi ủoùc laùi truyeọn
Toaựn
Soỏ bũ chia – Soỏ chia – Thửụng
I.Muùc tieõu : Giuựp hoùc sinh :
- Nhận biết được số bị chia- số chia- thương
- Biết cách tìm kết quả cả phép chia
II. ẹoà duứng daùy vaứ hoùc :
 -GV veừ sụ ủoà nhử SGK leõn baỷng
III.Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh.
1.Baứi mụựi :Hoaùt ủoọng 1 : giụựi thieọu baứi .
Hoaùt ủoọng 2:Giụựi thieọu soỏ bũ chia, soỏ chia , thửụng
-Giaựo vieõn neõu pheựp chia 6 : 2 = 3 
-Giaựo vieõn chổ tửứng soỏ trong pheựp chia vaứ neõu teõn goùi 6 laứ soỏ bũ chia , 2 laứ soỏ chia , 3 laứ thửụng
-GV neõu roừ thuaọt ngửừ “Thửụng”
Keỏt quaỷ cuỷa pheựp chia goùi laứ thửụng
Coự theồ ghi: Soỏ bũ chia Soỏ chia Thửụng
 6 : 2 = 3
	Thửụng
Yeõu caàu hoùc sinh neõu vớ duù veà pheựp chia vaứ goùi teõn
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ghi ủieồm . 
Hoaùt ủoọng 3 : luyeọn taọp thửùc haứnh .
Baứi 1 : Tớnh roài ủieàn soựõ thớch hụùp vaứo oõ troỏng ( theo maóu).
-Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm hoùc sinh .
Baứi 2 : Tớnh nhaồm .
 2x3=6 ; 2x4=8 ; 2x5=10 ; 
 6:2 =3 ; 8:2 =4 ; 10 :2= 5
-GV nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm hoùc sinh .
Baứi 3 : Vieỏt pheựp chia vaứ soỏ thớch hụùp vaứo oõ troỏng (theo maóu)
-Chửừa baứi, nhaọn xeựt vaứ tuyeõn dửụng
2.Cuỷng coỏ daởn doứ :
-2 em leõn baỷng trỡnh baứy
- HS ủoùc:”Saựu chia hai baống ba”
-Hoùc sinh neõu laùi
-Hoùc sinh traỷ lụứi.
 8 : 4 = 2 
-1 hoùc sinh neõu yeõu caàu baứi .
-HS ủieàn vaứo vụỷ, 2 nhoựm noỏi tieỏp leõn ủieàn
-HS thi ủieàn mieọng
-HS laứm baứi vaứo vụỷ,1 em leõn baỷng laứm
-HS neõu ủeà baứi .
-HS laứm nhoựm, ủaùi dieọn caực nhoựm daựn keỏt quaỷ leõn baỷng
Thửự ba, ngày 29 tháng 01 năm 2013
Toaựn
Baỷng chia 3
I.Muùc tieõu : Giuựp hoùc sinh :
- Lập được bảng chia 3
- Nhớ được bảng chia 3 
- Biết giải bài toán có một phép chia ( trong bảng chia 3)
 II.ẹoà duứng daùy vaứ hoùc :
-Caực taỏm bỡa , moói taỏm bỡa coự 3 hỡnh troứn .
III.Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc:
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Baứi mụựi : Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi .
Hoaùt ủoọng 2 : Giụựi thieọu pheựp chia 3.
a) OÂn taọp pheựp nhaõn 3 
-GV gaộn leõn baỷng 4 taỏm bỡa, moói taỏm bỡa coự 3 chaỏm troứn (SGK )
H : Moói taỏm baứi coự 3 chaỏm troứn ; 4 taỏm bỡa coự taỏt caỷ bao nhieõu chaỏm troứn ?
b) Hỡnh thaứnh pheựp chia 3
-GV neõu : Treõn caực taỏm bỡa coự 12 chaỏm troứn, moói taỏm coự 3 chaỏm troứn. Hoỷi coự maỏy taỏm bỡa ?
Nhaọn xeựt :
Tửứ pheựp nhaõn3 x 4 =12 ta coự pheựp chia 3 laứ 12: 3 = 4
 Tửứ 3 x 4 = 12 ta coự 12 : 3 = 4
Hoaùt ủoọng 3 : Laọp baỷng chia 3
-GV cho HS laọp baỷng chia 3
GV hỡnh thaứnh 1 vaứi pheựp chia nhử SGK baống caực taỏựm bỡa coự 3 chaỏm troứn
-Toồ chửực cho HS ủoùc vaứ HTL baỷng chia 3
Hoaùt ủoọng 4 : Luyeọn taọp thửùc haứnh 
Baứi 1 :Tớnh nhaồm
Baứi 2 : Goùi 1 HS ủoùc ủeà
GV hửụựng daón toựm taột 
Baứi 3 : Soỏ
2) Cuỷng coỏ – Daởn doứ 
-1 HS ủoùc baỷng chia 2 vaứ thửùc hieọn pheựp tớnh 
-1 HS leõn baỷng ủieàn
-HS quan saựt, nhaọn xeựt
-HS traỷ lụứi vaứ vieỏt pheựp nhaõn 3 x 4 = 12. Coự 12 chaỏm troứn
-HS traỷ lụứi roài vieỏt : 12 : 3 = 4. Coự 4 taỏm bỡa
-HS laọp noỏi tieỏp theo nhoựm
-ẹoùc ẹT + caự nhaõn
-HS laứm baứi vaứo baỷng con roài ủaùi dieọn 3 nhoựm leõn ghi baỷng
-2 HS ủoùc, lụựp ủoùc thaàm
-1 HS leõn baỷng trỡnh baứy, lụựp laứm vaứo vụỷ 
-HS thi noỏi tieỏp ủeồ ủieàn kquaỷ
Keồ chuyeọn
Baực sú Soựi
I. Muùc tiêu 
-Dựa theo tranh , kể lại được từng đoạn câu chuyện 
-Hs khá giỏi biết phân vai để dựng lại câu chuyện BT2
II. ẹoà duứng daùy - hoùc : 
-4 tranh minh hoùa trong SGK
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1) Kieồm tra : 
-2 HS tieỏp noỏi keồ laùi caõu chuyeọn “MoÄt trớ khoõn hụn traờm trớ khoõn”
2) Daùy baứi mụựi : 
Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2 : HD keồ chuyeọn
b1 - Dửùa vaứo tranh keồ laùi ủửụùc tửứng ủoaùn caõu chuyeọn :
-Yeõu caàu HS ủoùc ủeà :
+Tranh 1 veừ caỷnh gỡ?
+ễÛ tranh 2, Soựi thay ủoồi hỡnh daựng ntn ?
+Bửực tranh 3 veừ caỷnh gỡ ?
+Bửực tranh 4 minh hoùa ủieàu gỡ ?
-Thi keồ chuyeọn giửừa caực nhoựm
b2 . Phaõn vai dửùng laùi caõu chuyeọn :
3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ : 
-2 HS thi keồ trửụực lụựp
-GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-Moói em keồ 1 ủoaùn
-1 HS ủoùc yeõu caàu. Lụựp quan saựt tranh minh hoùa SGK
-Ngửùa ủang aờn coỷ, Soựi ủang theứm thũt Ngửùa ủeỏn roỷ daừi .
-Soựi maởc aựo khoaực traộng, ủoọi muừ coự theõu chửừ thaọp ủoỷ, ủeo kớnh, coồ ủeo oỏng nghe . Soựi ủang ủoựng giaỷ laứm baực sú .
-Soựi ngon ngoùt duù doó, mon men tieỏn laùi gaàn Ngửùa. Ngửùa nhoựn chaõn chuaồn bũ ủaự
-Ngửùa tung voự ủaự 1 cuự trụứi giaựng. Soựi bũ haỏt tung veà phớa sau , muừ vaờng ra , kớnh vụừ tan .
-4 HS ủaùi dieọn 4 nhoựm tieỏp noỏi keồ 4 ủoaùn. Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt bỡnh choùn
-HS trong nhoựm tửù phaõn vai dửùng laùi caõu chuyeọn trửụực lụựp
Chớnh taỷ ( Taọp cheựp)
Baực sú soựi
I.Muùc tiêu
-Cheựp chớnh xaực, trỡnh baứy ủuựng toựm taột truyeọn “Baực siừ Soựi”
-Laứm ủuựng caực baứi taọp BT2 a/b hoặc BT3a/b
II. ẹoà duứng daùy vaứ hoùc:
-Baỷng phuù ghi saỹn noọi dung ủoaùn cheựp vaứ caực baứi taọp chớnh taỷ. 
III.Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Kieồm tra -GV ủoùc 6 tieỏng baột ủaàu baống r / gi / d
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt tuyeõn dửụng , ghi ủieồm .
2.Baứi mụựi: Hoaùt ủoọng 1:Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2:Hửụựng daón vieỏt chớnh taỷ .
a. Hửụựng daón HS chuaồn bũ : 
-GV ủoùc baứi cheựp treõn baỷng phuù
-Hửụựng daón HS nhaọn xeựt :
+Tỡm teõn rieõng trong ủoaùn cheựp 
+Lụứi cuỷa Soựi ủửụùc ủaởt trong daỏu gỡ ?
-GV ủoùc caực tieỏng : chửừa, giuựp, trụứi, giaựng
b.Cheựp chớnh taỷ :
-GV ủoùc laùi baứi vieỏt
-GV thu 1 soỏ baứi chaỏm, nhaọn xeựt
Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón laứm baứi taọp .
Baứi 2 : Choùn chửừ naứo trong ngoaởc ủụn ủeồ ủieàn vaứo choó troỏng
-Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt, choỏt lụứi giaỷi ủuựng
a) noỏi lieàn , loỏi ủi, ngoùn lửỷa, moọt nửỷa 
ửụực mong, khaờn ửụựt, laàn lửụùt , caựi lửụùc .
Baứi 3 : Thi tỡm nhanh caực tửứ
a) Chửựa tieỏng baột ủaàu baống l (hoaởc n)
-GV keỷ baỷng laứm 3 phaàn
-Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt
Tieỏng baột ủaàu l / n : luựa, lao ủoọng, leó pheựp, laàn lửụùt 
 Noài, nieõu, nửụng raóy, noựng ran, nửụực
3.Cuỷng coỏ daởn doứ:
-GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-HS vieỏt baỷng con, 2 em vieỏt, baỷng lụựp
-2 HS ủoùc laùi
-Ngửùa, Soựi
-Lụứi cuỷa Soựi ủửụùc ủaởt trong daỏu ngoaởc keựp, sau daỏu hai chaỏm
-HS luyeọn vieỏt baỷng con
-HS nhỡn baỷng cheựp vaứo vụỷ
-1 HS ủoùc yeõu caàu, lụựp laứm vaứo vụỷ
2 HS leõn baỷng laứm, roài ủoùc keỏt quaỷ
-3 nhoựm HS thi tieỏp sửực. Sau thụứi gian qui ủũnh, ủaùi dieọn tửứng nhoựm ủoùc keỏt quaỷ
Tửù nhieõn xaừ hoọi
Ôn tập – xã hội (dạy buổi 2 thứ 3)
I. Muùc tieõu : *Sau baứi hoùc, HS bieỏt :
- Kể về gia đình trường học của em , nghề nghiệp chính của người dân nơi em sống 
- So sánh về cảnh quan thiên nhiên , nghề nghiệp , cách sinh hoạt của người dân vùng nông thôn và thành thị 
II. ẹoà duứng daùy - hoùc : 
-GV cheựp saỹn 1 soỏ caõu hoỷi
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Toồ chửực cho HS chụi troứ chụi : Haựi hoa daõn chuỷ
Caõu hoỷi gụùi yự :
-Keồ veà nhửừng vieọc laứm thửụứng ngaứy cuỷa caực thaứnh vieõn trong gia ủỡnh
-Keồ teõn nhửừng ủoà duứng coự trong gia ủỡnh baùn, phaõn loaùi chuựng thaứnh 4 nhoựm : ẹoà goó, ủoà sửự, ủoà thuyỷ tinh vaứ ủoà ủieọn
-Choùn 1 trong caực ủoà duứng coự trong gia ủỡnh baùn vaứ noựi veà caựch baỷo quaỷn vaứ sửỷ duùng noự
-Keồ veà ngoõi  ... 5 : 3 = 5 (kg)
 ẹaựp soỏ: 5 kg gaùo
Baứi giaỷi :
27 lớt ủửùng ủửụùc soỏ can laứ :
27 : 3 = 9 (can)
ẹaựp soỏ : 9 can
Luyeọn tửứ vaứ caõu
Từ ngữ về muông thú.
Đặt câu hỏi và trả lời như thế nào?
I.Muùc tieõu : 
- Xếp được tên một số con vật theo nhóm thích hợp ( BT1)
- Biết đặt và trả lời câu hỏi có cụm từ như thế nào ? BT2,BT3
II.ẹoà duứng daùy vaứ hoùc :
-Maóu caõu baứi taọp 3 . -Baỷng phuù keỷ saỹn ủeồ ủieàn tửứ baứi taọp 1.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc : 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh.
1.Kieồm tra baứi cuừ :
-GV cho 1 HS leõn baỷng .
-Giaựo vieõn nhaọn xeựt ghi ủieồm .
2.Baứi mụựi :Hoaùt ủoọng 1 :Giụựi thieọu baứi .
Hoaùt ủoọng 2 : Hửụựng daón laứm baứi taọp 
Baứi 1 : (vieỏt)
-Yeõu caàu HS ủoùc yeõu caàu
-GV phaựt buựt daù vaứ giaỏy cho 3 HS 
*Baứi 2 : (mieọng)
*Baứi 3 : Mieọng
-GV ghi vaứo baỷng phuù caực caõu TL, sau ủoự hửụựng daón caỷ lụựp nhaọn xeựt, choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng
-2 HS noựi tieỏp cho hoaứn chổnh caực thaứnh ngửừ
-1 em ủoùc, lụựp ủoùc thaàm theo, roài laứm baứi vaứo vụỷ BT
-3 HS leõn baỷng laứm vaứ daựn keỏt quaỷ roài ủoùc. Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt, choỏt lụứi giaỷi ủuựng
-1 HS ủoùc yeõu caàu, lụựp ủoùc thaàm, HS laứm nhaồm. Sau ủoự cho tửứng caởp HS thửùc haứnh hoỷi ủaựp trửụực lụựp. Caỷ lụựp vaứ GV nhaọn xeựt, choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng
- Tửứng caởp HS trao ủoồi ủaởt caõu cho boọ phaọn chớnh in ủaọm. HS tieỏp noỏi phaựt bieồu yự kieỏn
 Thuỷ coõng
 Ôn tập chủ đề Phối hợp gấp, cắt , dán
I. Muùc tieõu : 
- Củng cố được kiến thức , kĩ năng gấp các hình đã học 
- Phối hợp , gấp cắt, dán được ít nhất một sản phẩm đã học 
-Với hs khéo tay: Phối hợp , cắt ,dán hình ít nhất được 2 sản phẩm 
-Có thể gấp , cắt ,dán được sản phẩm mới có tính sáng tạo.
II. Chuaồn bũ : 
-Caực maóu gaỏp hỡnh ủaừ hoùc
-Giaỏy maứu, giaỏy traộng, keựo, hoà daựn
III. Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc : 
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1) Kieồm tra : Kieồm tra sửù chuaồn bũ cuỷa HS
2) OÂn taọp Gaỏp, caột, daựn hỡnh troứn
-GV yeõu caàu HS nhaộc laùi caực bửụực thửùc hieọn
-Yeõu caàu ủaùi dieọn 3 nhoựm HS 
-GV cuứng HS nhaọn xeựt, ghi ủieồm
b) Gaỏp caột, daựn bieồn baựo giao thoõng chổ loỏi ủi thuaọn chieàu vaứ bieồn baựo caỏm xe ủi ngửụùc chieàu :
-GV ủửa ra caực maóu bieồn baựo giao thoõng ủaừ hoùc
Gioỏng : Hỡnh daựng, kớch thửụực ủeàu baống nhau ủeàu coự 2 phaàn : Maởt bieồn baựo vaứ chaõn bieồn baựo
Khaực nhau : Moọt laứ maứu xanh vaứ 1 laứ maứu ủoỷ
c) Gaỏp, caột, daựn bieồn baựo baựo giao thoõng caỏm ủoó xe 
H : Haừy neõu caực boọ phaọn cuỷa bieồn baựo giao thoõng caỏm ủoó xe
 - Caột hỡnh troứn maứu ủoỷ tửứ hỡnh vuoõng coự caùnh 6 oõ
Caột hỡnh troứn maứu xanh tửứ hỡnh vuoõng coự caùnh 4 oõ
Caột hỡnh chửừ nhaọt maứu ủoỷ coự chieàu daứi 4 oõ, roọng 1 oõ
Caột hỡnh chửừ nhaọt coự chieàu daứi 10 oõ, 1 oõ laứm chaõn bieồn baựo
-Yeõu caàu HS thi laứm nhanh,laứm ủuựng 1 trong 2 bieồn baựo giao thoõng ụỷ muùc b
-GV cuứng caỷ lụựp nhaọn xeựt, bỡnh choùn
3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ :-GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc
-Bửụực 1 : Gaỏp hỡnh
Bửụực 2 : Gaỏp hỡnh troứn
Bửụực 3 : Daựn hỡnh troứn
-Thửùc haứnh gaỏp caột daựn hỡnh troứn
-HS quan saựt vaứ so saựnh
-6 nhoựm thi laứm nhanh, ủuựng, ủeùp 1 saỷn phaồm ủaừ hoùc 
 Taọp vieỏt
Chửừ T hoa
I.Muùc tiêu
- Viết đúng chữ hoa T ( 1 dòng cỡ vừa , 1 dòng cỡ nhỏ) chữ và câu ứng dụng: Thẳng ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ) Thẳng như ruột ngựa ( 3 lần)
II.ẹoà duứng daùy hoùc.
-Chửừ T hoa ủaởt trong khung chửừ maóu 
-Baỷng keỷ saỹn vieỏt cuùm tửứ ửựng duùng : Thaỳng nhử ruoọt ngửùa .-Vụỷ taọp vieỏt. 
III. Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1. Baứi mụựi : Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi .
Hoaùt ủoọng 2 : Hửụựng daón vieỏt chửừ T hoa .
a. Quan saựt , nhaọn xeựt:
-GV treo chửừ maóu
-Caỏu taùo : Chửừ T cao maỏy li ? Chửừ T hoa goàm maỏy neựt ? Laứ nhửừng neựt naứo ?
 b.Caựch vieỏt :+Neựt 1 : +Neựt 2 : 
-GV vửứa vieỏt vửứa nhaộc laùi caựch vieỏt
c. Vieỏt baỷng :-GV yeõu caàu HS luyeọn vieỏt
-GV nhaọn xeựt uoỏn naộn
Hửụựng daón vieỏt cuùm tửứ ửựng duùng :
-1 HS ủoùc cuùm tửứ ửựng duùng
-HS neõu caựch hieồu cuùm tửứ ửựng duùng
a.HS quan saựt cuùm tửứ ửựng duùng neõu nhaọn xeựt :
-ẹoọ cao cuỷa caực chửừ caựi
-Caựch ủaởt daỏu thanh ụỷ caực chửừ
-Khoaỷng caựch giửừa caực chửừ ghi tieỏng
-GV vieỏt chửừ Thaờỹng treõn doứng keỷ
Lửu yựHS: Neựt 1 cuỷa chửừ h chaùm vaứo neựt 3 cuỷa chửừ T
Hoaùt ủoọng 3 : Hửụựng daón HS vieỏt vaứo vụỷ taọp vieỏt 
-GV theo doừi, giuựp ủụừ HS 
e) Chaỏm, chửừa baứi :
-GV thu moọt soỏ baứi chaỏm, nhaọn xeựt
2) Cuỷng coỏ – Daởn doứ 
HS quan saựt nhaọn xeựt
-Chửừ T cao 5 li
-Chửừ T hoa goàm 1 neựt vieỏt lieàn laứ keỏt hụùp cuỷa 3 neựt cụ baỷn, ủoự laứ 2 neựt cong traựi vaứ 1 neựt lửụùn ngang
-HS vieỏt chửừ T hoa trong khoõng trung vaứ baỷng con
-ẹoùc : Thaỳng nhử ruoọt ngửùa
-Nghúa ủen : ẹoaùn ruoọt ngửùa tửứ daù daứy ủeỏn ruoọt non daứi vaứ thaỳng : Nghúa boựng : Thaỳng thaộn, khoõng ửng ủieàu gỡ thỡ noựi ngay
-Quan saựt,nhaọn xeựt
-HS vieỏt baỷng con chửừ Thaỳng
-HS luyeọn vieỏt vaứo vụỷ
Thửự sáu, ngày 1 tháng 02 năm 2013
 Toaựn
Tìm một thừa số của phép nhân
I.Muùc tieõu : Giuựp HS :
- Nhận biết được thừa số , tích , tìm một thừa số bằng cách số lấy tích chia cho thừa số kia 
- Biết tìm thừa số x trong các bài tập dạng ; X x a = b; a x X = b 9 với a,b là các số bé phépa tính tìm x là nhân hoặc chia trong phạm vi bảng tính đã học )
- Biết giải bài toán có một phép tính chia 9 trong bảng chia 2)
II. ẹoà duứng daùy vaứ hoùc :
-Caực taỏm bỡa, moói taỏm bỡa coự 2 chaỏm troứn
III.Hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh.
1.Baứi mụựi : Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi .
Hoaùt ủoọng 2 : OÂn taọp moỏi quan heọ giửừa pheựp nhaõn vaứ pheựp chia. 
-Moói taỏm bỡa coự 2 chaỏm troứn 3 taỏm bỡa coự maỏy chaỏm troứn -GV vieỏt leõn baỷng
 2 x 3 = 6
 Thửứa soỏ Thửứa soỏ Tớch Tửứ pheựp nhaõn 2 x 3 = 6 laọp ủửụùc hai pheựp chia tửụng ửựng 6 : 3 = 2. Laỏy tớch ( 6 ) chia cho thửứa soỏ thửự nhaỏt (2) ủửụùc thửứa soỏ thửự hai (3)
 6 : 3 = 2. Laỏy tớch (6) chia cho thửứa soỏ thửự hai (3) ủửụùc thửứa soỏ thửự nhaỏt (2)
=> Nhaọn xeựt 
*Giụựi thieọu caựch tỡm thửứa soỏ x chửa bieỏt :
-GV neõu Giaỷi thớch : Caựch trỡnh baứy 
-GV neõu : 3 x x = 15 Tương tự
*Keỏt luaọn : 
Hoaùt ủoọng 3 : Thửùc haứnh
*Baứi 1 : Tớnh nhaồm
*Baứi 2 : Tỡm x ( theo maóu)
*Baứi 3 : Tỡm y
*Baứi 4 : Yeõu caàu HS ủoùc ủeà 
3) Cuỷng coỏ – Daởn doứ 
-HS quan saựt vaứ thửùc hieọn pheựp nhaõn ủeồ tỡm soỏ chaỏm troứn
Muoỏn tỡm thửứa soỏ naứy ta laỏy tớch chia cho thửứa soỏ kia
-HS nhaộc laùi
 - HS vieỏt vaứ tớnh
 x = 8 : 2
 x = 4
Trỡnh baứy : 3 x 5 = 15
 x = 1 5 : 3
 x = 5
-HS thiủua leõn baỷng ghi keỏt quaỷ
-HS laứm vụỷ, 2 em leõn baỷng 
-ẹaùi dieọn 3 nhoựm trỡnh baứy
Lụựp laứm baứi vaứo vụỷ,1 em leõn baỷn
Chớnh taỷ (nghe vieỏt)
Ngaứy hoọi ủua voi ụỷ Taõy Nguyeõn
I.Muùc tieõu :
-Cheựp chớnh xaực, trỡnh baứy ủuựng toựm taột bài ngày hội đua voi ở Tây Nguyên
-Laứm ủuựng caực baứi taọp BT2 a/b 
II. ẹoà duứng daùy vaứ hoùc:
 -Baỷng phuù ghi saỹn noọi dung caực baứi taọp chớnh taỷ . 
III.Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh
1.Kieồm tra baứi cuừ:
-GV ủoùc caực tửứ sau : Noỏi lieàn , loỏi ủi , traày xửụực 
2.Baứi mụựi: Hoaùt ủoọng 1:Giụựi thieọu baứi
Hoaùt ủoọng 2:Hửụựng daón vieỏt chớnh taỷ .
a.Ghi nhụự noọi dung baứi vieỏt:
-Giaựo vieõn ủoùc maóu 
-ẹoaùn vaờn noựi veà noọi dung gỡ ?
-Ngaứy hoọi ủua voi ụỷ ủoàng baứo Taõy Nguyeõn dieón ra vaứo muứa naứo ?
-Tỡm caõu taỷ ủaứn Voi vaứo hoọi ?
b.Hửụựng daón caựch trỡnh baứy :
-ẹoaùn vaờn coự maỏy caõu ?
-Trong baứi coự nhửừng daỏu caõu naứo ?
c.Hửụựng daón vieỏt tửứ khoự:
-GV ủoùc caực chửừ khoự : EÂ-ủeõ, Mụ-noõng, nuùc nũch, nửụứm nửụùp, rửùc rụừ ,
 d.Vieỏt baứi :Gv ủoùc baứi thong thaỷ tửứng caõu .
e.Soaựt loói -ẹoùc toaứn baứi phaõn tớch tửứ khoự cho hoùc sinh soaựt loói.
-Chaỏm 1 soỏ baứi nhaọn xeựt tuyeõn dửụng
Hoaùt ủoọng 3: Hửụựng daón laứm baứi taọp .
Baứi 2: ẹieàn vaứo choó troỏng l hay n ?
-Gv vaứ caỷ lụựp nhaọn xeựt tuyeõn dửụng :
3.Cuỷng coỏ daởn doứ:
-HS vieỏt baỷng con, 2 em leõn baỷng vieỏt
-2 hoùc sinh ủoùc.
-Ngaứy hoọi ủua voi cuỷa ủoàng baứo eõủeõ, Mụ Noõng
-Vaứo muứa xuaõn .
-Coự 4 caõu .
-Daỏu chaỏm, daỏu phaồy, daỏu gaùch ngang.
-HS vieỏt vaứo baỷng con . 2 em leõn baỷng vieỏt
HS vieỏt vaứo vụỷ
-HS soaựt loói
-HS ủoùc yeõu caàu. Lụựp laứm baứi vaứo vụỷ, 3 nhoựm leõn baỷng thi tieỏp sửực
-HS thi tỡm nhanh
 Taọp laứm vaờn
Đáp lời khẳng định , viết nội quy
I.Muùc tiêu
- Bieỏt ủaựp laùi lụứi phuứ hụùp vụựi tỡnh huoỏng giao tieỏp cho trước
- Đọc và chép lại được 2,3 điều trong nội quy của trường BT3
 II.ẹoà duứng daùy hoùc :
-Baỷng phuù ghi noọi dung BT 2a
III.Caực hoaùt ủoọng daùy vaứ hoùc :
Hoaùt ủoọng cuỷa giaựo vieõn
Hoaùt ủoọng cuỷa hoùc sinh.
1.Kieồm tra baứi cuừ:
-GV taùo ra 2 tỡnh huoỏng caàn noựi lụứi xin loói cho 2 HS ủaựp laùi
2.Baứi mụựi : Giụựi thieọu baứi.
Hoaùt ủoọng 1 : Hửụựng daón laứm baứi taọp .
Baứi 1 : GV neõu yeõu caàu hửụựng daón HS 
 H : Bửực tranh theồ hieọn noọi dung trao ủoồi giửừa ai vụựi ai ? Trao ủoồi veà vieọc gỡ ?
-GV nhaộc HS khoõng nhaỏt thieỏt laởp laùi nguyeõn vaờn tửứng lụứi nhaõn vaọt
Baứi 2 : Goùi hoùc sinh ủoùc yeõu caàu 
-Yeõu caàu HS laứm vieọc theo caởp theồ hieọn laùi tửứng tỡnh huoỏng trong baứi
-Goùi 1 caởp HS ủoựng vai tỡnh huoỏng 1
-Yeõu caàu caỷ lụựp nhaọn xeựt vaứ ủửa ra lụứi ủaựp khaực
-Tieỏn haứnh tửụng tửù vụựi caực tỡnh huoỏng coứn laùi 
 Baứi 3 : (vieỏt)
-GV treo baỷng phuù vaứ yeõu caàu HS ủoùc
-Yeõu caàu HS cheựp 2, 3 ủieàu trong baỷn Noọi quy, GV kieồm tra chaỏm ủieồm 1 soỏ baứi
3.Cuỷng coỏ daởn doứ :
-2 HS leõn baỷng traỷ lụứi
-Quan saựt kú bửực tranh, ủoùc lụứi caực nhaõn vaọt trong tranh
 -Tửứng caởp 2 HS thửùc haứnh hoỷi ủaựp theo lụứi nhaõn vaọt trong tranh, HS hoỷi ủaựp vụựi thaựi ủoọ vui veỷ, nieàm nụỷ, lũch sửù 
-1 hoùc sinh ủoùc yeõu caàu. Caỷ lụựp cuứng suy nghú
-2 HS ngoài cuứng nhau, cuứng ủoựng vai theồ hieọn caực tỡnh huoỏng
-1 HS nhaọn xeựt vaứ ủửa ra lụứi ủaựp 
-2 HS laàn lửụùt ủoùc Noọi quy trửụứng hoùc
-HS nhỡn baỷng cheựp, 5 HS ủoùc laùi
 Sinh hoạt lớp
 Đánh giá, nhận xét công tác trong tuần:
 Ưu điểm:
....
 Nhược điểm:
..
 Triển khai công việc tuần tới:
..
III- Giao lưu văn nghệ:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuaàn 23.doc