Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 26 năm 2013

Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 26 năm 2013

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và cụm từ rõ ý , bước đầu biết đọc trôi trảy toàn bài

- Hiểu nd: Cá Con và Cua Càng đều có tài riêng .Tôm cứu được bạn qa khỏi nguy hiểm .Tình bạn của họ vì vậy càng khăng khít

- GV: baứi daùy, tranh minh hoùa

- HS: xem baứi trửụực

 

doc 17 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 70Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 26 năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuaàn 26
 Ngaứy soaùn : 3/3/2013
Thửự hai, ngày 04 tháng 03 năm 2013
Chào cờ đầu tuần
Tập đọc
Tôm càng và cá con
I. MUẽC TIEÂU:
- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu và cụm từ rõ ý , bước đầu biết đọc trôi trảy toàn bài 
- Hiểu nd: Cá Con và Cua Càng đều có tài riêng .Tôm cứu được bạn qa khỏi nguy hiểm .Tình bạn của họ vì vậy càng khăng khít 
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC
- GV: baứi daùy, tranh minh hoùa
- HS: xem baứi trửụực 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY VAỉ HOẽC
1. KT baứi cuừ:
- Goùi 3 HS HTL baứi thụ “Beự nhỡn bieồn” vaứ traỷ lụứi 
 + Tỡm nhửừng caõu thụ cho thaỏy bieồn raỏt roọng
 + NHửừng hỡnh aỷnh naứo cho thaỏy bieồn gioỏng treỷ con?
 + Em thớch khoồ thụ naứo nhaỏt? Vỡ sao?
GV nhaọn xeựt ghi ủieồm cho tửứng em
2. Baứi mụựi
 *a) Giụựi thieọu- GV ghi tửùa baứi leõn baỷng lụựp
b) Caực hoaùt ủoọng TIEÁT 1
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
 * Hoaùt ủoọng 1:Luyeọn ủoùc 
1. GV ủoùc maóu dieón caỷm toaứn baứi
2. Hửụựng daón luyeọn ủoùc keỏt hụùp giaỷi nghúa tửứ khoự
a) ẹoùc tửứng caõu
- Yeõu caàu HS ủoùc tửứng caõu
- HD paựt aõm tửứ khoự: oựng aựnh, naộc noỷm, ngoaột, queùo.
b) ẹoùc tửứng ủoaùn trửụực lụựp
- GV HDHS ủoùc caực caõu gụùi taỷ trong ủoaùn vaờn
 “ caự con lao veà phớa trửụực , ủuoõi ngoaột sang traựi. Vuựt caựi, noự ủaừ queùo phaỷi. Bụi moọt laựt, caự con laùi uoỏn ủuoõi sang phaỷi. Thoaột caựi noự queùo traựi . toõm caứng thaỏy vaọy phuùc laờn
- Goũ moọt em ủoùc chuự giaỷi
- GV giaỷng theõm
“ Phuùc laờn” raỏt khaõm phuùc
“ Aựo giaựp” ủoà laứm baộng vaọt lieọu cửựng baỷo veọ cụ theồ
c) ẹoùc tửứng ủoaùn trong nhoựm 
d) Thi ủoùc giửừa caực nhoựm
TIEÁT 2
* * Hoaùt ủoọng 2: HD tỡm hieồu baứi 
- Caõu 1: Khi dang taọp dửụựi soõng. Toõm caứng gaởp chuyeọn gỡ?
- Caõu 2: caự con laứm quen vụựi toõm caứng ntn?
- caõu 3: (chia 2 yự nhoỷ)
 + ẹuoõi cuỷa caự con coự lụùi gỡ?
 + Vaồy cuỷa caự con coự lụùi gỡ?
- Caõu 4: keồ laùi vieọc toõm caứng cửựu caự con
- Caõu 5: em thaỏy toõm caứng coự gỡ ủaựng khen?
* Luyeọn ủoùc laùi
- Cho HS tửù phaõn vaứi ủoùc laùi toaứn boọ caõu chuyeọn
4. Cuỷng coỏ
- Hoõm nay caực em hoùc baứi gỡ?
- Em hoùc ủửụùc ụỷ nhaõn vaọt toõm caứng ủieàu gỡ?( Chuựng ta caàn phaỷi yeõu quyự baùn, thoõng mũnh, duừng caỷm cửựu baùn .)
- HS theo doừi
- HS tửứng baứn noỏi tieỏp ủoù c moói em moõt caõu
- HS luyeọn ủoùc tửứ khoự
- 4 em noỏi tieỏp nhau tửứng ủoaùn 
- HS ủoùc chuự giaỷi
- Toõm caứng gaởp moọt con vaọt laù, thaõn ủeùp, hai maột troứn xoe, khaộp ngửụứi phuỷ moọt lụựp vaồy oựng aựnh baùc
- Caự con laứm quen vụựi toõm caứng baống lụứi chaứo vaứ lụứi tửù giụựi thieọu teõn nụi ụỷ. “chaứo baùn, toõi laứ caự con, chuựng toõi cuừng soõng dửụựi nửụực nhử nhaứ toõm caực baùn “
- ẹuoõi caự vửứa laứ maựi cheứo vửứa laứ baựnh laựi
- Vaồy caự con laứ boọ giaộp baỷo veọ cụ theồ neõn caự con va vaứo ủaự cuừng khoõng bieỏt ủau
- HS ủoùc noỏi tieỏp haứnh ủoọng cuỷa toõm caứng cửựu baùn 
- HS thaỷo luaọn traỷ lụứi
Hoùc sinh theo tửứng nhoựm, tửứng caởp
 Toán
 LUYEÄN TAÄP
I. MUẽC TIEÂU:
- *Kieỏn thửực: Cuỷng coỏ kú naờng xem ủoàng hoà ( khi kim phuựt chổ soỏ 3 hoaởc soỏ 6)
- Kú naờng: Tieỏp tuùc phaựt trieồn caực bieồu tửụùng veà thụứi gian
 + Thụứi gian + Khoaỷng thụứi gian + ẹụn vũ ủo thụứi gian
- * Thaựi ủoọ:Gaộn lieàn vụựi vieọc sửỷ duùng thụứi gian trong ủụứi soỏng haứng ngaứy
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC
- GV: baứi daùy, moõ hỡnh ủoàng hoà
- HS: xem baứi trửụực 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY VAỉ HOẽC
1. KT baứi cuừ: - Chaỏm VBT cuỷa HS ụỷ tieỏt trửụực
- Nhaọn xeựt
2. Baứi mụựi a) Giụựi thieọu
- GV ghi tửùa baứi leõn baỷng lụựp
 b) Caực hoaùt ủoọng 
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY 
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
 * Hoaùt ủoọng 1: HD laứm BT
- Baứi 1: GV HD xem tranh veừ, hieồu caực haứnh ủoọng vaứ thụứi ủieồm dieón ra caực hủoọng ủoự ( veừ trong tranh)
 a) Nam vaứ caực baùn ủeỏn vửụứn thuự luực maỏy giụứ?
b) Nam vaứ caực baùn ủeỏn chuoàng hoồ luực maỏy giụứ?
c) Nam vaứ caự cbaùn nghổ luực maỏy giụứ?
d) Nam vaứ caực baùn veà luực maỏy giụứ?
- Baứi 2: 
- HS phaỷi nhaọn bieỏt ủửụùc caực thụứi ủieồm haứnh ủoọng “ ủeỏn trửụứng hoùc “
a) Haứ ủeỏn trửụứng sụựm hụn Toaứn bao nhieõu phuựt
b) Quyeõn ủi nguỷ muoọn hụn Ngoùc bao nhieõu phuựt?
Baứi 3: goùi 1 em ủoùc yeõu caàu baứi 3
- Goùi 3 em leõn baỷng ủieàn giụứ hoaởc phuựt vaứo daỏu chaỏm
- GV nhaọn xeựt cho ủieồm
3. Cuỷng coỏ
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- HS quan saựt
- HS traỷ lụứi tửứng caõu hoỷi cuỷa baứi toaựn
a) Nam vaứ caực baùn ủeỏn vửụứn thuự luực 8 giụứ 30 phuựt
- 9 giụứ 15 phuựt
- 10 giụứ 15 phuựt
- luực 11 giụứ
- HS so saựnh thụứi ủieồm treõn vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi cuỷa baứi toaựn
a) Haứ ủeỏn sụựm hụn Toaứn 15 phuựt
b) Quyeõn nguỷ muoọn hụn Ngoùc 30 phuựt
- HS ủoùc 
- lụựp ủoùc thaàm theo
 a) Moói ngaứy Bỡnh nguỷ khoaỷng 8 giụứ
b) Nam ủi tửứ nhaứ ủeỏn trửụứng 15 phuựt
c) Em kieồm tra baứi trong 35 phuựt
Thửự ba, ngày 05 tháng 03 năm 2013
 Toán
TèM SOÁ Bề CHIA
I. MUẽC TIEÂU:
**Kieỏn thửực: Giuựp HS:
- Bieỏt caựch tỡm soỏ bũ chia khi bieỏt thửụng vaứ soỏ chia
-* Kú naờng: Bieỏt caựch trỡnh bayứ baứi giaỷi daùng toaựn naứy
*Thaựi ủoọ: Hs hieồu ủửụùc theỏ naứo laứ soỏ bũ chia
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC
- GV: caực taỏm biaứ hỡnh vuoõng (hoaởc troứn) baống nhau
- HS: xem baứi trửụực 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY VAỉ HOẽC
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY 
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
 * Hoaùt ủoọng 1: Õn laũ quan heọ giửaừ pheựp nhaõn vaứ pheựp chia
a) GV gaộn 6 oõ vuoõng leõn baỷng thaứnh 2 haứng (nhử SGK) vaứ neõu
 + Coự 6 oõ vuoõng xeỏp thaứnh 2 haứng ủeàu nhau. Moói haứng coự maỏy oõ vuoõng?
- GV gụùi yự HS tửù vieỏt ủửụùc - GV goũ HS nhaộc laùi
b) GV neõu vaỏn ủeà vaứ hoỷi
 + Moói haứng coự 3 oõ vuoõng. Hoỷi 2 haứng coự taỏt caỷ maỏy oõ vuoõng?
2. Giụựi thieọu caựch tỡm SBC chửa bieỏt
a) GV neõu : coự pheựp chia x : 2 = 5 Giaỷi thớch
GV hửụựng daón hoùc sinh trỡnh baứy.
GV choỏt yự ruựt ra keỏt luaọn?
 * Hoaùt ủoọng 2: Thửùc haứnh
 + Baứi 1: HS laàn lửụùt tớnh nhaồm pheựp nhaõn vaứ pheựp chia theo tửứng coọt
 + Baứi 2: - Goùi 1 em nhaộc laùi qui taộc muoỏn tỡm moọt soỏ bũ chia chửa bieỏt ta laứm nhử theỏ naứo ?
- Goùi 3 hoùc sinh leõn baỷng giaỷi - lụựp laứm vaứo vụỷ.
- GV nhaọn xeựt baứi baỷng lụựp.
*. Củng cố - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- Coự 3 oõ vuoõng.
- 6 : 2 = 3 
soỏ bũ chia soỏ chia thửụng
- Hoùc sinh nhaộc laùi: 
Hoùc sinh vieỏt vaứ traỷ lụứi
3 x 2 = 6 taỏt caỷ coự 6 oõ vuoõng – vieỏt 6 = 3 x 2 
6 : 2 = 3 6 = 3 x 2
SBC SC T 
X : 2 = 5 
 X = 5 x 2 
 X = 10 
Baứi 1: - Hs neõu yeõu caàu : Tớnh x :
- Ta laỏy thửụng nhaõn vụựi soỏ chia.
 Kể chuyện 
 Tôm Càng và Cá Con 
I. MUẽC TIEÂU:1. Reứn kú naờng noựi:
- Dựa theo tranh , kể lại được từng đoạn câu chuyện 
- Hs khá giỏi biết phân vai để dựng lại câu chuyện BT2
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC
- GV: baứi daùy, tranh minh hoùa
- HS: xem baứi trửụực 
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY VAỉ HOẽC
1. KT baứi cuừ:
- GV goùi 3 HS noỏi tieỏp nhau keồ 3 ủoaùn caõu chuyeọn " Sụn Tinh, Thuyỷ Tinh" vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi SGK
- GV nhaọn xeựt ghi ủieồm
2. Baứi mụựi
 a) Giụựi thieọu
- GV ghi tửùa baứi leõn baỷng lụựp
b) Caực hoaùt ủoọng 
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY 
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
 Hoaùt ủoọng : 1 HD keồ chuyeọn:
1. Keồ tửứng ủoaùn theo tranh
- GV HD HS quan saựt 4 tranh trong SGK (ửựng vụựi 4 noõũ dung)
- GV choùn caực ủaùi dieọn nhoựm tửụng ủửụng thi keồ
2. Hoaùt ủoọng : 2 Phaõn vai vaứ dửùng laùi chuyeọn
- GV HD caực nhoựm HS tửù phaõn vai (ngửụứi daón truyeọn, Toõm caứng, Caự con)
- GV nhaộc nhụỷ HS theồ hieọn ủuựng ủieọu boọ, gioùng noựi cuaỷ tửứng nhaõn vaọt.
- GV nhaọn xeựt - khen ngụũ nhửừng HS, nhửừng nhoựm dửùng laùi chuyeọn moọt caựch tửù nhieõn, sinh ủoọng.
 3. Cuỷng coỏ
- Hoõm nay caực em hoùc baứi gỡ?
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- HS quan saựt tranh vaứ traỷ lụứi
- HS taọp keồ trong nhoựm tửứng ủoaùn truyeọn dửaù theo noọi dung tửứng tranh
- Sau moói laàn 1 HS keồ, caực baùn khaực nhaọn xeựt
- 4 HS ủaùi dieọn 4 nhoựm tieỏp noỏi nhau keồ 4 ủoaùn caõu chuyeọn
- HS Tửù phaõn vai
- HS thi dửùng laùi caõu chuyeọn trửụực lụựp 
Chính tả
Vì sao cá không biết nói?
I. Mục tiêu
- Chép chính xác bài chính tả , trình bày đứng hình thức mẩu chuyện vui 
- Làm được BT 2 a/b 
II. Đồ dùng
	- GV: baứi daùy
	- HS: duùng cuù moõn hoùc
III.Các hoạt động dạy học
1. Kieồm tra baứi cuừ:
2. Baứi mụựi: a) Giụựi thieọu baứi:
b) Caực hoaùt ủoọng 
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
*Hoaùt ủoọng : 1 Hửụựng daón cheựp baứi
1/ Hửụựng daón chuaồn bũ
-Gv treo baỷng phuù vieỏt maóu chuyeọn -ủoùc 1 laàn.
- Yeõu caàu 3 HS ủoùc laùi baứi.
- GV neõu caõu hoỷi tỡm hieồu noọi dung baứi cheựp.
+ Vieọt hoỷi anh ủieàu gỡ?
+ Caõu traỷ lụứi cuỷa Laõn coự gỡ ủaựng buoàn cửụứi
- GV hửụựng daón, nhaộc nhụỷ HS 1 soỏ yeõu caàu khi cheựp.
+ Khi vieỏt teõn truyeọn giửừa trang vụỷ.
+ Khi vieỏt xuoỏng doứng chửừ ủaàu vieỏt luứi vaứo 1 oõ li, vieỏt hoa chửừ caựi ủaàu.
+ Trửụực lụứi thoaùi phaỷi ủaởt daỏu gaùch ngang ủaàu doứng.
2) Yeõu caàu HS vieỏt baứi vaứo vụỷ.
- GV quan saựt hửụựng daón nhửừng em coứn chaọm 
3) Thu chaỏm vaứ chửừa baứi.
* Hửụựng daón laứm baứi taọp
Baứi taọp 2 ( lửùa choùn) - GV choùn cho HS laứm baứi taọp
GV noựi: caực em chổ caàn vieỏt tieỏng caàn ủieàn trong baứi taọp
- GV cho HS giụ baỷng - GV giuựp HS sửừa caựch vieỏt sai, ủieàn lụứi giaỷi ủuựng 
3. Cuỷng coỏ:
	- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- HS theo doừi
- HS ủoùc baứi ( 3 em)
- Vỡ sao caự khoõng bieỏt noựi
- HS vieỏt baứi vaứo vụỷ
- Caỷ lụựp laứm baỷng con
(da dieỏt, rửùc vaứng)
Tự nhiên xã hội
MOÄT SOÁ LOAỉI CAÂY SOÁNG DệễÙI NệễÙC
(dạy buổi 2 thứ ba)
I. MCUẽ TIEÂU:
-Kieỏn thửực : Neõu ủửụùc teõn vaứ ớch lụùi cuỷa moọt soỏ loaùi cay soỏng dửụựi nửụực. 
- Phaõn bieọt ủửụùc nhoựm caõy soỏng troõi noồi treõn maởt nửụực vaứ nhoựm caõy coự reó baựm saõu vaứo buứn ụỷ ủaựy nửụực.
-Kyừ naờng : Hỡnh thaứnh vaứ phaựt trieồn kyừ naờng quan saựt, nhaọn xeựt moõ taỷ.
-Thaựi ủoọ : Thớch sửu taàm, yeõu thieõn nhieõn vaứ coự yự thửực baỷo veọ caõy coỏi.
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC
-GV : Tranh aỷnh trong SGk trang 54, 55
-HS : Sửu taàm caực vaọt thaọt: caõy beứo taõy, caõy rau ruựt., hoa sen..
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC 
1. Kieồm tra baứi cuừ:
2. Baứi mụựi a)Giụựi thieọu baứi:
 b) Caực hoaùt ủoọng 
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY 
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
a) Hoaùt ủoọng 1: tỡm hieồu caực loaứi caõy soỏng dửụựi nửụực.
* Bửụực 1: GV cho HS ủi quan saựt caực caõy soỏng dửụựi nửụực ụỷ caực ao, hoà, ruoọng hay caực ủaàm laày xung quanh trửụứng. HS seừ quan saựt vaứ moõ taỷ laùi theo phieỏu ...  sau chuự yự hụn ủeồ cử xửỷ sao cho lũch sửù
cuỷng coỏ 
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
Hoùc sinh laộng nghe 
Moọt soỏ HS keồ trửụực lụựp
Nhaọn xeựt tửứng tỡnh huoỏng maứ baùn ủửa ra xem baùn cử xửỷ nhử theỏ ủaừ lich sửù chửa. Caỷ lụựp cuứng tỡm caựch cử xửỷ lũch sửù.
 Thửự năm, ngày 07 tháng 03 năm 2013
 Toán
Chu vi hình tam giác , chu vi hình tứ giác
I. MUẽC TIEÂU
- Nhận biết được chu vi hình tam giác, chu vi hình tứ giác 
- Biết tính chu vi hình tam giác , chu vi hình tứ giác khi biết mỗi cạnh của mỗi hình đó 
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
GV: Thửụực ủo ủoọ daứi HS: Thửụực ủo ủoọ daứi
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC
1. Kieồm tra baứi cuừ:
2.Baứi mụựi:*a) Giụựi thieọu baứi:
 b) Caực hoaùt ủoọng 
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY 
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
** Hoaùt ủoọng 1: Quan saựt nhaọn xeựt
Giụựi thieọu veà caùnh vaứ chu vi hỡnh tam giaực, tửự giaực.
- GV veừ hỡnh tam giaực nhử ( SGK) roài chổ vaứo tửứng caùnh vửứa giụựi thieọu
- Gv Yc HS nhaộc laùi ủeồ nhụự raống tam giaực coự 3 caùnh
- Cho HS quan saựt hỡnh veừ (SGK) tửù neõu ủoọ daứi moói caùnh.
- GV cho HS tửù tớnh toồng ủoọ daứi caực caùnh cuỷa tam giaực ABC.
* GV giụựi thieọu: chu vi cuỷa hỡnh tam giaực 
- GV neõu: toồng ủoọ daứi caực caùnh caỷu hỡnh tam giaực laứ chu vi cuỷa hỡnh tam giaực ủoự.
+ Gv veừ hỡnh tửự giaực DEGH coự caùnh DE laứ 3 cm, CG laứ 2 cm, GH 4 cm, HD laứ 6 cm.
Tửụng tửù nhử hỡnh tam giaực tớnh ủoọ daứi caực caùnh tửự giaực DEGH laứ: 
3 cm + 2 cm + 4 cm + 6 cm = 15 cm
 * Hoaùt ủoọng 2: Thửùc haứnh:
Baứi 1: Tớnh chu vi hỡnh tam giaực.
a) 7 cm, 10cm, 13cm b) 20dm, 30dm, 40dm 
Baứi 2: tớnh chu vi hỡnh tửự giaực 
a) 4dm, 3dm, 5dm, 6dm b) 10cm, 20cm, 10cm, 20cm.
3. Cuỷng coỏ - Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- 3 caùnh
- Doự laứ:Ancylostoma Braziliense, BC, CA
- Vaứi em nhaộc laùi
- ẹoọ daứi caùnh AB laứ 3cm
Caùnh BC laứ 5 cm
Caùnh Ca laứ 4 cm.
- Hs tớnh
 3cm + 5cm + 4cm = 12cm.
3 + 2 +4 + 6 = 15cm
- Muoỏn tớnh chu vi hỡnh tam giaực, tửự giaực ta tớnh toồng ủoọ daứi caự caùnh cuỷa hỡnh tam giaực ( tửự giaực) ủoự. 
- Vaứi em nhaộc laùi qui taộc.
Luyện từ và câu
Tệỉ NGệế VEÀ SOÂNG BIEÅN - DAÁU PHAÅY
I. MUẽC TIEÂU:
- Nhận biết được một số loài cá nước mặn, nước ngọt BT1, Kể tên được một số con vật sống dưới nước BT2
-Biết đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong câu còn thiếu dấu phẩy BT3
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC
- GV: baứi daùy - HS: duùng cuù moõn hoùc
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC
1. Kieồm tra baứi cuừ:
2. Baứi mụựi: a)* Giụựi thieọu:
 b) Caực hoaùt ủoọng 
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
*Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón laứm baứi taọp
Baứi 1: - Gv treo baỷng lụựp tranh phoựng to ( 8 loaứi caự) vaứ giụựi thieọu tửứng loaứi
- Yeõu caàu HS neõu yeõu caàu baứi taọp 1
- GV yeõu caàu ủaùi dieọn ( 8 em) len baỷng thi laứm baứi - moói nhoựm ủửụùc 1 boọ theỷ tửứ ủaừ vieỏt saỹn teõn 8 loaứi caự.
- GV nhaọn xeựt choỏt lụứi giaỷi ủuựng.
Baứi taọp 2:
- GV neõu yeõu caàu
- GV chia baỷng lụựp laứm 3 phaàn, mụứi 3 nhoựm HS leõn baỷng thi chụi tieỏp sửực- 
- Lụựp vaứ GV nhaọn xeựt bỡnh choùn nhoựm thaộng cuoọc: VD: caự cheựp, caự meứ, caự troõi, caự quaỷ, caự roõ, caự thu, caự maọp, caự nuùc, caự chim, toõm, cua, caự voi, caự heo, caự saỏu
Baứi taọp 3;
- Yeõu caàu HS ủoùc laùi ủoaùn vaờn cuỷa Traàn Hoaứi Dửụng.
- Gv treo caõu 1, 4 vieỏt saỹn leõn baỷng
- Lụựp vaứ GV nhaọn xeựt choỏt laùi lụứi giaỷi ủuựng
Traờng treõn soõng, treõn ủoàng, treõn laứng queõm toõi ủaừ thaỏy nhieàu.caứng leõn cao, traờng caứng nhoỷ daàn, traống caứng vaứng daàn, caứng nheù daàn.
3. Cuỷng coỏ:
	- GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- Quan saựt - theo doừi su ủoự laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp.
- Caỷ lụựp ủoùc thaàm laùi yeõu caàu 
- HS leõn baỷng thi gaộn
- Caỷ lụựp nhaọn xeựt.
- HS quan saựt tranh ( SGK) vaứ vieỏt ra giaỏy nhaựp( toõm, sửựa, ba ba)
- HS leõn baỷng thi tỡm.
- HS ủoùc - 2 em ủoùc laùi ủoaùn vaờn.
- Caỷ lụựp laứm baứi vaứo vụỷ baứi taọp.
 Thủ công
 LAỉM DAÂY XUÙC XÍCH TRANG TRÍ ( tiết 2)
I.MUẽC TIEÂU: 
 - Kieỏn thửực: Bieỏt caựch laứm daõy xuực xớch baống giaỏy thuỷ coõng.
- Kú naờng: Reứn ủoõi tay kheựo leựo vaứ thoựi quen lao ủoọng theo quy trỡnh, coự keỏ hoaùch.
- Thaựi ủoọ: Thớch laứm ủoà chụi, yeõu thớch saỷn phaồm lao ủoọng cuỷa mỡnh
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
GV : baứi daùy
HS : duùng cuù moõn hoùc
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
Giới thiệu bài
Caực hoaùt ủoọng 
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY 
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
 TIEÁT 2
* Hoaùt ủoọng3: Thửùc haứnh
*Muùc tieõu: Bieỏt caựch laứm daõy xuực xớch baống giaỏy thuỷ coõng.
Caựch tieỏn haứnh 
- HS thửùc haứnh laứm daõy xuực xớch trang trớ
Bửụực 1: caột nan giaỏy
Bửụực 2: daựn nan giaỏy thaứnh daõy xuực xớch
-Coự theồ toồ chửực thửùc haứnh caự nhaõn hoaởc theo nhoựm. GV nhaộc HS caột nan giaỏy thaỳng theo ủửụứng keỷ 
- Trong khi HS laứm, GV quan saựt vaứ giuựp caực em coứn luựng tuựng
- ẹoọng vieõn caực em laứm daõy xuực xớch daứi, nhieàuvoứng vaứ nhieàu maứu saộc khaực nhau ủeồ sửỷ duùng trang trớ phoứng, goực hoùc taọp trong gia ủỡnh
- Toồ chửực cho HS trửng baứy saỷn phaồm
- ẹaựnh giaự saỷn phaồm
4.Cuỷng coỏ:
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
- Hs thửùc haứnh caột daõy xuực xớch vaứ trang trớ
- HS nhaộc laùi caựch laứm daõy xuực xớch 
- HS thửùc haứnh laứm daõy xuực xớch baống giaỏy thuỷ coõng.
- Hs trửng baứy saỷn phaồm.
Tập Viết 
Chữ hoa : - 
I. MUẽC TIEÂU:
Viết dúng chữ hoa X ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ ) chữ và câu ứng dụng Xuôi ( 1 dòng cỡ vừa, 1 dòng cỡ nhỏ, Xuôi chèo mát mái ( 3 lần)
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC
- GV: chửừ maóu HS: VBT
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY VAỉ HOẽC
1. KT baứi cuừ:
Goùi 2 em vieỏt baỷng lụựp – caỷ lụựp vieỏt baỷng con 
Nhaọn xeựt cho ủieồm
3. Baứi mụựi *a) Giụựi thieọu - GV ghi tửùa baứi leõn baỷng lụựp
 b) Caực hoaùt ủoọng 
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY 
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
 Hoaùt ủoọng 1 : HD vieỏt chửừ hoa
1. Hửụựng daón quan saựt vaứ nhaọn xeựt chửừ x
* Caỏu taùo: 
* Caựch vieỏt:
Hửụựng daón vieỏt tửứ ửựng duùng
* Giụựi thieọu tửứ ửựng duùng
Yeõu caàu 1 em ủoùc cuùm tửứ ửựng duùng
Em naứo coự theồ giaỷi thớch cho coõ cuùm tửứ treõn?
* Quan saựt cuùm tửứ ửựng duùng vaứ neõu nhaọn xeựt
 + ẹoù cao cuỷa caực chửừ caựi x, h, cao maỏy oõ li?
 + chửừ T cao maỏy oõ li?
 + Caực chửừ coứn laùi cao maỏy oõ li?
* HD HS vieỏt chửừ “xuoõi” vaứo baỷng con
* HD HS vieỏt vaứo vụỷ
* Chaỏm vaứ chửừa baứi
3. Cuỷng coỏ
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc
HS quan saựt vaứ nhaọn xeựt
5 oõ li
1 neựt lieàn
3 neựt cụ baỷn : 2 neựt moực hai ủaàu vaứ 1 neựt xieõn
HS laộng nghe
 - HS ủoùc cuùm tửứ ửựng duùng “ xuoõi cheứo maựt maựi:
- “xuoõi cheứo maựt maựi” yự noựi thuaọn lụùi gaởp nhieàu may maộn
- HS taọp vieỏt 2 lửụùt chửừ “xuoõi” vaứo baỷng con
- HS vieỏt vaứo vụỷ theo yeõu caàu GV
Thửự sáu, ngày 08 tháng 03 năm 2013
Toán
LUYEÄN TAÄP
I. MUẽC TIEÂU:
- Biết tính độ dài đường gấp khúc , tính chu vi hình tam giác , chu vi hình tứ giác
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
- GV: baứi daùy - HS: xem baứi trửụực.
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC:
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY 
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
* Hoaùt ủoọng 1: Hửụựng daón laứm baứi taọp
1/Noỏi caực ủieồm ủửụùc:
a) Moọt ủửụứng thaỳng gaỏp khuực goàm 3 ủoaùn thaỳng
b) Moọt hỡnh tửự giaực
c) Moọt hỡnh tam giaực
2) tớnh chu vi hỡnh tam giaực
AB = 2cm ,BC = 5cm, AC = 4cm
Baứi 3: tớnh chu vi hỡnh tửự giaực DEGH
DE = 3 cm, EG = 5cm, GH= 6cm, Dh = 4cm.
Baứi 4: Tớnh ủoọ daứi ủửụứng gaỏp khuực ABCDE
b) Tớnh chu vi hỡnh tửự giaực ABCD
GV nhaọn xeựt
4. Cuỷng coỏ
	- Veừ hỡnh tam, tửự giaực coự caùnh 3 cm.
	- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
Chu vi hỡnh tam giaực ABC
2 + 4 +5 = 11 (cm
ẹS: 11 cm
Chu vi hỡnh tửự giaực
4 + 3 + 5 + 6 = 18 (cm)
ẹS: 18cm
Chính tả
Sông Hương
I. Mục tiêu
- Chép chính xác bài chính tả , trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi 
- Làm được BT2 a/b
II. Đồ dùng
	- GV: cheựp saỹn baứi baỷng lụựp
	- HS: duùng cuù moõn hoùc
III.Các hoạt động dạy học
1. Kieồm tra baứi cuừ:
2. Baứi mụựi:a) Giụựi thieọu baứi:
b) Caực hoaùt ủoọng 
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
* Hoaùt ủoọng : 1 Hửụựng daón Hs vieỏt chớnh taỷ
a) Hửụựng daón chuaồn bũ
- GV ủoùc maóu 1 laàn
- Yeõu caàu 2 HS ủoùc laùi baứi
b) Hửụựng daón tỡm hieồu noọi dung
+ Do ủaõu muứa heứ Hửụựng Giang thay aựo xanh thaứnh daỷi luùa ủaứo ửỷng hoàng?
c) Hửụựng daón HS nhaọn xeựt
+ Baứi vieỏt goàm maỏy caõu, goàm caực daỏu caõu gỡ?
d) Hửụựng daón HS vieỏt tửứ khoự ( baỷng con)
- ẹoỷ rửùc, Hửụựng Giang, daỷi luùa, daựt vaứng.
e) GV ủoùc HS ghi - nhụự 1 soỏ yeõu caàu khớ vieỏt.
3. Cuỷng coỏ: 
	- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- HS theo doừi laộng nghe
- 2 em ủoùc - lụựp ủoùc thaàm
- Do hoa phửụùng vú nụỷ ủoỷ rửùc hai beõn bụứ.
- 3 caõu - daóu chaỏm, phaồy.
* ẹoaùn vieỏt
Moói muứa heứ tụựi,  lung linh daựt vaứng.
Tập làm văn
 ẹAÙP LễỉI ẹOÀNG YÙ - TAÛ NGAẫN VEÀ BIEÅN
I. MUẽC TIEÂU:
- Biết nói lại lời đồng ý trong một số tình huống giao tiếp đơn giản cho trước BT1
- Viết được những câu trả lời về cảnh biển ( đã nói ở tiết tập làm văn tuần trước BT2
II. ẹOÀ DUỉNG DAẽY HOẽC:
- Tranh minh hoaù. - Vụỷ baứi taọp
III. CAÙC HOAẽT ẹOÄNG DAẽY HOẽC
1. Kieồm tra baứi cuừ:
2. Baứi mụựi a) Giụựi thieọu baứi:
b) Caực hoaùt ủoọng 
HOAẽT ẹOÄNG DAẽY 
HOAẽT ẹOÄNG HOẽC
Hoaùt ủoọùng :Hửụựng daón HS laứm baứi taọp
1/ Neõu lụứi ủaựp
a) Em queõn chieỏc aựo mửa trong lụựp quay laùi trửụứng ủeồ laỏy. Baựo baỷo veọ saộp ủi nghổ, thaỏy em xin vaứo, baực mụỷ cửỷa vaứ noựi " chaựu vaứo ủi"
b) Em mụứi coõ y taự ụỷ gaứn nhaứ tụựi tieõm thuoỏc cho meù. Coõ y taự nhaọn lụứi : " coõ seừ sang ngay"
c) Em mụứi baùn ủeỏn nhaứ chụu. Baùn nhaọn lụứi: ửứ ủụùi tụự xin pheựp meù ủaừ.
- GV nhaọn xeựt cho ủieồm
2/ Vieỏt laùi ủoaùn vaờn taỷ caỷnh bieồn
a) Tranh veừ caỷnh gỡ?
b) Soựng bieồn nhử theỏ naứo?
c) Treõn maởt bieồn coự nhửừng gỡ?
Treõn baàu trụứi coự nhửừng gỡ?
3. Cuỷng coỏ:
- 2 HS ủoùc laùi baứi laứm cuỷa mỡnh - lụựp nhaọn xeựt.
- HS thaỷo luaọn vaứ traỷ lụứi
- Em ủaựp: chaựu xin loói chaựu laứm phieàn baực, chaựu caỷm ụn baực aù!
- HS thaỷo luaọn vaứ ủaựp
- Em ủaựp: may quaự! Chaựu caỷm ụn coõ aù!
Em ủaựp: caọu vaứo xin pheựp meù ủi, tụự ủụùi.
- Tranh veừ caỷnh bieồn buoồi saựng.
- Nhửừng ngoùn soựng traờng nhaỏp nhoõ treõn maởt bieồn xanh.
- Coự nửừng caựnh buoàm traộng lửụựt treõn maởt bieồn, nhửừng caựnh haỷi aõu chao lửụùn.
- Baàu trụứi trong xanhm nhửừng ủaựm maõy maứu tớm nhaùt boàng beành troõi.
 Sinh hoạt lớp
 Đánh giá, nhận xét công tác trong tuần:
 Ưu điểm:
....
 Nhược điểm:
..
 Triển khai công việc tuần tới:
..
III- Giao lưu văn nghệ:

Tài liệu đính kèm:

  • docTuaàn 26.doc