Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 31 năm 2013

Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 31 năm 2013

I. MỤC TIÊU:

- Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và cụm từ rõ ý, đọc rõ lời nhân vật trong bài

- Hiểu ND: Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người , mọi vật

- HS có ý thức trong học tập , kính yêu Bác Hồ

II. CHUẨN BỊ:

 

doc 25 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 07/06/2017 Lượt xem 67Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Thiết kế bài soạn khối 5 - Tuần 31 năm 2013", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 31
Ngµy so¹n 6/4/2013
Thứ hai, ngày 8 tháng 4 năm 2013
Chµo cê
 Tập đọc 
CHIEÁC REÃ ÑA TROØN
I. MỤC TIÊU:
- Biết nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và cụm từ rõ ý, đọc rõ lời nhân vật trong bài
- Hiểu ND: Bác Hồ có tình thương bao la đối với mọi người , mọi vật
- HS có ý thức trong học tập , kính yêu Bác Hồ
II. CHUẨN BỊ:
GV: Tranh minh hoaï baøi taäp ñoïc trong SGK (phoùng to, neáu coù theå). Baûng phuï ghi töø, caâu caàn luyeän ñoïc.
HS: SGK.
III. CAÙC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng 
2. Baøi cuõ 
3. Baøi môùi 
v Luyeän ñoïc
a) Ñoïc maãu
GV ñoïc maãu toaøn baøi. 
b) Luyeän phaùt aâm
Toå chöùc cho HS luyeän phaùt aâm caùc töø sau:
+ ngoaèn ngoeøo, reã ña nhoû, vöôøn, taàn ngaàn, cuoán, voøng troøn, kheõ cöôøi, 
Yeâu caàu HS ñoïc töøng ñoaïn.
c) Luyeän ñoïc ñoaïn
Neâu yeâu caàu ñoïc ñoaïn, sau ñoù ñaët caâu hoûi: Caâu chuyeän naøy coù theå chia thaønh maáy ñoaïn. Töøng ñoaïn töø ñaâu ñeán ñaâu?
Goïi 1 HS ñoïc ñoaïn 1.
Yeâu caàu HS luyeän ngaét gioïng caâu vaên thöù 2 cuûa ñoaïn.
Goïi 1 HS ñoïc laïi ñoaïn 1.
Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 2.
Goïi HS ñoïc laïi ñoaïn 2.
Yeâu caàu HS ñoïc ñoaïn 3.
Yeâu caàu HS ñoïc noái tieáp theo ñoaïn tröôùc lôùp, GV vaø caû lôùp theo doõi ñeå nhaän xeùt.
Chia nhoùm HS vaø theo doõi HS ñoïc theo nhoùm.
d) Thi ñoïc
e) Caû lôùp ñoïc ñoàng thanh
4. Cuûng coá – Daën doø 
- Goïi 3 HS ñoïc laïi baøi theo vai (vai ngöôøi daãn chuyeän, vai Baùc Hoà, vai chuù caàn vuï).
Keát luaän: Baùc Hoà luoân daønh tình yeâu bao la cho caùc chaùu thieáu nhi, cho moïi vaät xung quanh Baùc.
Haùt
Theo doõi, laéng nghe GV ñoïc maãu.
Nghe GV ñoïc maãu vaø ñoïc laïi caùc töø beân.
Moãi HS ñoïc 1 caâu, ñoïc caû baøi theo hình thöùc noái tieáp. 
Caâu chuyeän coù theå chia thaønh 3 ñoaïn.
+ Ñoaïn 1: Buoåi sôùm hoâm aáy  moïc tieáp nheù!
+ Ñoaïn 2: Theo lôøi Baùc  Roài chuù seõ bieát.
+ Ñoaïn 3: Phaàn coøn laïi.
1 HS khaù ñoïc baøi.
Luyeän ngaét gioïng caâu: 
Ñeán gaàn caây ña,/ Baùc chôït thaáy moät chieác reã ña nhoû/ vaø daøi ngoaèn ngoeøo/ naèm treân maët ñaát.//
1 HS ñoïc baøi.
1 HS khaù ñoïc baøi.
1 HS ñoïc baøi.
Noái tieáp nhau ñoïc caùc ñoaïn 1, 2, 3. (Ñoïc 2 voøng)
Laàn löôït töøng HS ñoïc tröôùc nhoùm cuûa mình, caùc baïn trong nhoùm chænh söûa loãi cho nhau.
Tiết 2
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng 
2. Baøi cuõ 
3. Baøi môùi 
v Tìm hieåu baøi
Goïi 1 HS ñoïc toaøn baøi.
Thaáy chieác reã ña naèm treân maët ñaát Baùc baûo chuù caàn vuï laøm gì?
Chuù caàn vuï troàng chieác reã ña ntn?
Baùc höôùng daãn chuù caàn vuï troàng chieác reã ña ntn?
Chieác reã ña aáy trôû thaønh moät caây ña coù hình daùng theá naøo?
Caùc baïn nhoû thích chôi troøgì beân caây ña?
Goïi HS ñoïc caâu hoûi 5.
Caùc con haõy noùi 1 caâu veà tình caûm cuûa Baùc Hoà ñoái vôùi thieáu nhi, veà thaùi ñoä cuûa Baùc Hoà ñoái vôùi moïi vaät xung quanh.
Nhaän xeùt, söûa loãi caâu cho HS, neáu coù.
Khen nhöõng HS noùi toát.
4. Cuûng coá – Daën doø 
Goïi 3 HS ñoïc laïi baøi theo vai (vai ngöôøi daãn chuyeän, vai Baùc Hoà, vai chuù caàn vuï).
Keát luaän: Baùc Hoà luoân daønh tình yeâu bao la cho caùc chaùu thieáu nhi, cho moïi vaät xung quanh Baùc.
Daën HS veà nhaø ñoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau: Caây vaø hoa beân laêng Baùc.
Haùt
Baùc baûo chuù caàn vuï troàng cho chieác reã moïc tieáp.
Chuù xôùi ñaát, vuøi chieác reã xuoáng.
Baùc höôùng daãn chuù caàn vuï cuoän chieác reã thaønh moät voøng troøn, buoäc töïa vaøo hai caùi coïc sau ñoù vuøi hai ñaàu reã xuoáng ñaát.
Chieác reã ña trôû thaønh moät caây ña con coù voøng laø troøn.
Caùc baïn vaøo thaêm nhaø Baùc thích chui qua laïi voøng laù troøn ñöôïc taïo neân töø reã ña.
Ñoïc baøi trong SGK.
HS suy nghó vaø noái tieáp nhau phaùt bieåu: 
+ Baùc Hoà raát yeâu quyù thieáu nhi./ Baùc Hoà luoân nghó ñeán thieáu nhi./ Baùc raát quan taâm ñeán thieáu nhi/
+ Baùc luoân thöông coû caây, hoa laù./ Baùc luoân naâng niu töøng vaät./ Baùc quan taâm ñeán moïi vaät xung quanh./
- Ñoïc baøi theo yeâu caàu.
Toán
LUYEÄN TAÄP
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách làm tính cộng( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000 , cộng có nhớ trong phạm vi 100
- Biết giải bài toán về nhiều hơn
- Biết tính chu vi hình tam giác
- HS có ý thức trong học tập
II. CHUẨN BỊ:
GV: Baûng phuï.
HS: Vôû.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng 
2. Baøi cuõ 
3. Baøi môùi 
Baøi 1:
Yeâu caàu HS töï laøm baøi, goïi 1 HS ñoïc baøi tröôùc lôùp.
Nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Baøi 2:
Yeâu caàu HS töï ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính.
Chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
Baøi 4:
Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.
Giuùp HS phaân tích ñeà toaùn vaø veõ sô ñoà:
+ Con gaáu naëng bao nhieâu kg?
+ Con sö töû naëng ntn so vôùi con gaáu?( Vì con sö töû naëng hôn con gaáu neân ñoaïn thaúng bieåu dieãn soá caân naëng cuûa sö töû caàn veõ daøi hôn ñoaïn thaúng bieåu dieãn soá caân naëng cuûa gaáu).
+ Ñeå tính soá caân naëng cuûa sö töû, ta thöïc hieän pheùp tính gì?
Yeâu caàu HS vieát lôøi giaûi baøi toaùn.
Chöõa baøi vaø cho ñieåm HS.
Bài 5
Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi toaùn.
Haõy neâu caùch tính chu vi cuûa hình tam giaùc?
4. Cuûng coá – Daën doø 
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Chuaån bò: Pheùp tröø (khoâng nhôù) trong phaïm vi 1000.
Haùt
- HS làm bài
 225
+
 634
 859
 362
+
 425
 787
 683
+
 204
 887
 502
+
 256
 758
HS ñaët tính vaø thöïc hieän pheùp tính. Söûa baøi, baïn nhaän xeùt.
Con gaáu naëng 210 kg, con sö töû naëng hôn con gaáu 18 kg. Hoûi con sö töû naëng bao nhieâu kg?
Thöïc hieän pheùp coäng:
 210 + 18
1 HS laøm baøi treân baûng lôùp, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
 Baøi giaûi
 Sö töû naëng laø:
 210 + 18 = 228 ( kg )
 Ñaùp soá: 228 kg.
Tính chu vi hình cuûa tam giaùc.
Chu vi cuûa moät hình tam giaùc baèng toång ñoä daøi caùc caïnh cuûa hình tam giaùc ñoù.
Chu vi cuûa hình tam giaùc ABC laø: 300cm + 400cm + 200cm = 900cm.
 Thứ ba, ngày 9 tháng 4 năm 2013
 To¸n
PHEÙP TRÖØ (KHOÂNG NHÔÙ) TRONG PHAÏM VI 1000
I. MỤC TIÊU:
- Biết cách làm tính từ ( không nhớ ) các số trong phạm vi 1000
- Biết trừ nhẩm các số tròn trăm
- Biết giải bài toán về ít hơn
- Vận dụng thành thạo chính xác
II. CHUẨN BỊ 
GV: Caùc hình bieåu dieãn traêm, chuïc, ñôn vò.
HS: Vôû.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng
2. Baøi cuõ 
3. Baøi môùi 
a) Giôùi thieäu pheùp tröø:
GV vöøa neâu baøi toaùn, vöøa gaén hình bieåu dieãn soá nhö phaàn baøi hoïc trong SGK.
Baøi toaùn: Coù 635 hình vuoâng, bôùt ñi 214 hình vuoâng. Hoûi coøn laïi bao nhieâu hình vuoâng?
Muoán bieát coøn laïi bao nhieâu hình vuoâng, ta laøm theá naøo?
Nhaéc laïi baøi toaùn vaø ñaùnh daáu gaïch 214 hình vuoâng nhö phaàn baøi hoïc.
b) Ñi tìm keát quaû:
Yeâu caàu HS quan saùt hình bieåu dieãn pheùp tröø vaø hoûi:
Phaàn coøn laïi coù taát caû maáy traêm, maáy chuïc vaø maáy hình vuoâng?
4 traêm, 2 chuïc, 1 hình vuoâng laø bao nhieâu hình vuoâng?
Vaäy 635 tröø 214 baèng bao nhieâu?
c) Ñaët tính vaø thöïc hieän tính:
+ Ñaët tính: Vieát traêm döôùi traêm, chuïc döôùi chuïc, ñôn vò döôùi ñôn vò.
+ Tính: Tröø töø phaûi sang traùi, ñôn vò tröø ñôn vò, chuïc tröø chuïc, traêm tröø traêm.
v Hoaït ñoäng 2: Luyeän taäp, thöïc haønh.
Baøi 1:
Yeâu caàu HS töï laøm baøi, sau ñoù ñoåi cheùo vôû ñeå kieåm tra baøi cuûa nhau.
Nhaän xeùt vaø chöõa baøi.
Baøi 2:
Baøi taäp yeâu caàu chuùng ta laøm gì?
Yeâu caàu HS laøm baøi.
Baøi 3:
Yeâu caàu HS noái tieáp nhau tính nhaåm tröôùc lôùp, moãi HS chæ thöïc hieän 1 con tính.
Nhaän xeùt vaø hoûi: Caùc soá trong baøi taäp laø caùc soá ntn?
Baøi 4:
Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.
Chöõa baøi, nhaän xeùt vaø cho ñieåm HS.
4. Cuûng coá – Daën doø
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Chuaån bò: Luyeän taäp.
Haùt
Theo doõi vaø tìm hieåu baøi toaùn.
HS phaân tích baøi toaùn.
Ta thöïc hieän pheùp tröø 635 – 214
Coøn laïi 4 traêm, 2 chuïc, 1 hình vuoâng.
Laø 421 hình vuoâng.
635 – 214 = 421
2 HS leân baûng lôùp ñaët tính, caû lôùp laøm baøi ra giaáy nhaùp.
2 HS leân baûng laøm baøi. HS caû lôùp laøm baøi ra giaáy nhaùp.
635
 - 124
 421
- HS làm bài
 484
- 241
 243
 586
- 253
 333
 590
- 470
 120
 693
- 152
 541
- HS làm tương tự như bài 
 548 732 592 395
 - 312 -201 -222 - 23
 236 531 370 372
Tính nhaåm, sau ñoù ghi keát quaû nhaåm vaøo vôû baøi taäp.
600 -100=500
700 -300=400
600 -400=200
900 -300=600
800 -500=300
 Baøi giaûi:
 Ñaøn gaø coù soá con laø:
 183 – 121 = 62 (con)
 Ñaùp soá: 62 con gaø.
 KÓ chuyÖn
CHIEÁC REÃ ÑA TROØN 
I. MỤC TIÊU:
- Sắp xếp đúng trật tự các tranh theo nội dung câu chuyện và kể lại được từng đoạn câu chuyện
- HS khá giỏi kể lại toàn bộ câu chuyện
- HS ham thích môn học
II. CHUẨN BỊ:
GV: Tranh minh hoaï trong baøi. Caùc caâu hoûi gôïi yù töøng ñoaïn.
HS: SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng 
2. Baøi cuõ 
3. Baøi môùi 
v Höôùng daãn keå chuyeän
a) Saép xeáp laïi caùc tranh theo traät töï
Gaén caùc tranh khoâng theo thöù töï.
Yeâu caàu HS neâu noäi dung cuûa töøng böùc tranh. (Neáu HS khoâng neâu ñöôïc thì GV noùi).
Yeâu caàu HS suy nghó vaø saép xeáp laïi thöù töï caùc böùc tranh theo trình töï caâu chuyeän.
Goïi 1 HS leân daùn laïi caùc böùc tranh theo ñuùng thöù töï.
Nhaän xeùt, cho ñieåm HS. 
b) Keå laïi töøng ñoaïn truyeän
Böôùc 1: Keå trong nhoùm
GV yeâu caàu HS keå chuyeän trong nhoùm. Khi moät HS keå, caùc HS theo doõi, döïa vaøo tranh minh hoaï vaø caùc caâu hoûi gôïi yù.
Böôùc 2: Keå tröôùc lôùp
Yeâu caàu caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy tröôùc lôùp.
Sau moãi löôït HS keå, goïi HS nhaän xeùt.
Chuù yù khi HS keå GV coù theå ñaët caâu hoûi gôïi yù neáu thaáy caùc em coøn luùng tuùng.
Ñoaïn 1
Baùc Hoà thaáy gì treân maët ñaát?
Nhìn thaáy chieác reã ña Baùc Hoà noùi gì vôùi chuù caàn vuï?
Ñoaïn 2
Chuù caàn vuï troàng caùi reã ña ntn?
Theo Baùc thì phaûi troàng chieác reã ña ntn?
Ñoaïn 3
Keát quaû vieäc troàng reã ña cuûa Baùc ntn?
Moïi ngöôøi hieåu Baùc cho troàng chieác reã ña thaønh voøng troøn ñeå laøm gì?
c) Keå laïi toaøn boä truyeän
Yeâu caàu 3 HS noái tieáp nhau keå laïi toaøn boä caâu chuyeän.
Goïi HS nhaän xeùt.
Yeâu caàu keå laïi chuyeän theo vai.
Goïi HS nhaän xeùt.
Cho ñieåm töøng HS.
4. Cuûng coá – Daën doø
Nhaän xeùt cho ñieåm HS.
Daën HS veà nhaø taäp keå cho ngöôøi thaân nghe.
Chuaån bò: Chuy ... chöõ côõ nhoû.
HS: Baûng, vôû.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng 
2. Baøi cuõ 
3. Baøi môùi 
v Höôùng daãn vieát chöõ caùi hoa 
Höôùng daãn HS quan saùt vaø nhaän xeùt.
* Gaén maãu chöõ N kieåu 2 
Chöõ N kieåu 2 cao maáy li? 
Vieát bôûi maáy neùt?
GV chæ vaøo chöõ N kieåu 2 vaø mieâu taû: 
+ Goàm 2 neùt gioáng neùt 1 vaø neùt 3 cuûa chöõ M kieåu 2.
GV vieát baûng lôùp.
GV höôùng daãn caùch vieát:
Neùt 1: Gioáng caùch vieát neùt 1 chöõ M kieåu 2.
Neùt 2: Gioáng caùch vieát neùt 3 cuûa chöõ M kieåu 2. 
GV vieát maãu keát hôïp nhaéc laïi caùch vieát.
HS vieát baûng con.
GV yeâu caàu HS vieát 2, 3 löôït.
GV nhaän xeùt uoán naén.
v Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn vieát caâu öùng duïng.
* Treo baûng phuï
Giôùi thieäu caâu: Ngöôøi ta laø hoa ñaát. 
Quan saùt vaø nhaän xeùt:
Neâu ñoä cao caùc chöõ caùi.
Caùch ñaët daáu thanh ôû caùc chöõ.
Caùc chöõ vieát caùch nhau khoaûng chöøng naøo?
GV vieát maãu chöõ:Ngöôøi löu yù noái neùt Ng vaø öôi.
HS vieát baûng con
* Vieát: : Ngöôøi 
- GV nhaän xeùt vaø uoán naén.
v Hoaït ñoäng 3: Vieát vôû
* Vôû taäp vieát:
GV neâu yeâu caàu vieát.
GV theo doõi, giuùp ñôõ HS yeáu keùm.
Chaám, chöõa baøi.
GV nhaän xeùt chung.
4. Cuûng coá – Daën doø 
GV cho 2 daõy thi ñua vieát chöõ ñeïp.
- GV nhaän xeùt tieát hoïc.
Nhaéc HS hoaøn thaønh noát baøi vieát.
- HS quan saùt
- 5 li.
- 2 neùt
- HS quan saùt
- HS quan saùt.
- HS taäp vieát treân baûng con
- HS ñoïc caâu
- N, g, h : 2,5 li
- t : 1,5 li
- ö, ô, i, a, o, : 1 li
- Daáu huyeàn (`) treân ô vaø a
- Daáu saéc (/) treân aâ.
- Khoaûng chöõ caùi o
- HS vieát baûng con
- Vôû Taäp vieát
- HS vieát vôû
- Moãi ñoäi 3 HS thi ñua vieát chöõ ñeïp treân baûng lôùp.
 Thứ sáu, ngày12 tháng 4 năm 2013
 To¸n
TIEÀN VIEÄT NAM
I. MỤC TIÊU:
- Nhận biết được đơn vị thường dùng của tiền Việt Nam là đồng
- Nhận biết được một số loại giấy bạc: 100 đồng, 200 đòng, 500 đồng và 1000 đồng
- Biết thực hành đổi tiền trong trường hợp đơn giản
- Biết làm các phép cộng, phép trừ các số với đơn vị là đồng
II. CHUẨN BỊ:
GV: Caùc tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng, 200 ñoàng, 500 ñoàng, 1000 ñoàng. Caùc theû töø ghi 100ñoàng, 200 ñoàng, 500 ñoàng, 1000 ñoàng.
HS: Vôû.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng
2. Baøi cuõ 
3. Baøi môùi 
v Giôùi thieäu caùc loaïi giaáy baïc trong phaïm vi 1000 ñoàng.
Giôùi thieäu: Trong cuoäc soáng haèng ngaøy, khi mua baùn haøng hoùa, chuùng ta caàn phaûi söû duïng tieàn ñeå thanh toaùn. Ñôn vò thöôøng duøng cuûa tieàn Vieät Nam laø ñoàng. Trong phaïm vi 1000 ñoàng coù caùc loaïi giaáy baïc: 100 ñoàng, 200 ñoàng, 500 ñoàng, 1000 ñoàng.
Yeâu caàu HS tìm tôø giaáy baïc 100 ñoàng.
Hoûi: Vì sao con bieát laø tôø giaáy baïc 100 ñoàng?
Yeâu caàu HS laàn löôït tìm caùc tôø giaáy baïc loaïi 200 ñoàng, 500 ñoàng, 1000 ñoàng, sau ñoù neâu ñaëc ñieåm cuûa caùc tôø giaáy baïc naøy töông töï nhö vôùi tôø 100 ñoàng.
v Luyeän taäp, thöïc haønh.
Baøi 1:
Neâu baøi toaùn: Meï coù 1 tôø giaáy baïc loaïi 200 ñoàng. Meï muoán ñoåi laáy loaïi giaáy baïc 100 ñoàng. Hoûi meï nhaän ñöôïc maáy tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng?
Vì sao ñoåi 1 tôø giaáy baïc loaïi 200 ñoàng laïi nhaän ñöôïc 2 tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng?
Yeâu caàu HS nhaéc laïi keát quaû baøi toaùn. 
Coù 500 ñoàng ñoåi ñöôïc maáy tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng?
Vì sao?
Tieán haønh töông töï ñeå HS ruùt ra: 1000 ñoàng ñoåi ñöôïc 10 tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng.
Baøi 2:
Gaén caùc theû töø ghi 200 ñoàng nhö phaàn a leân baûng.
Neâu baøi toaùn: Coù 3 tôø giaáy baïc loaïi 200 ñoàng. Hoûi coù taát caû bao nhieâu ñoàng?
Vì sao?
Gaén theû töø ghi keát quaû 600 ñoàng leân baûng vaø yeâu caàu HS töï laøm tieáp baøi taäp.
b) Coù 3 tôø giaáy baïc loaïi 200 ñoàng vaø 1 tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng. Hoûi coù taát caû bao nhieâu ñoàng?
c) Coù 3 tôø giaáy baïc, trong ñoù coù 1 tôø loaïi 500 ñoàng, 1 tôø loaïi 200 ñoàng, 1 tôø loaïi 100 ñoàng. Hoûi coù taát caû bao nhieâu ñoàng?
d) Coù 4 tôø giaáy baïc, trong ñoù coù 1 tôø loaïi 500 ñoàng, 2 tôø loaïi 200 ñoàng, 1 tôø loaïi 100 ñoàng. Hoûi coù taát caû bao nhieâu ñoàng?
Baøi 4:
Yeâu caàu HS töï laøm baøi.
Chöõa baøi vaø nhaän xeùt.
Hoûi: Khi thöïc hieän caùc pheùp tính vôùi soá coù ñôn vò keøm theo ta caàn chuù yù ñieàu gì?
4. Cuûng coá – Daën doø 
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Giaùo duïc HS yù thöùc tieát kieäm tieàn.
Chuaån bò: Luyeän taäp.
Haùt
HS quan saùt caùc tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng, 200 ñoàng, 500 ñoàng, 1000 ñoàng.
Laáy tôø giaáy baïc 100 ñoàng.
Vì coù soá 100 vaø doøng chöõ “Moät traêm ñoàng”.
Quan saùt hình trong SGK vaø suy nghó, sau ñoù traû lôøi: Nhaän ñöôïc 2 tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng.
Vì 100 ñoàng + 100 ñoàng = 200 ñoàng
200 ñoàng ñoåi ñöôïc 2 tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng.
500 ñoàng ñoåi ñöôïc 5 tôø giaáy baïc loaïi 100 ñoàng.
Vì 100 ñoàng + 100 ñoàng +100 ñoàng + 100 ñoàng + 100 ñoàng = 500 ñoàng.
Quan saùt hình.
Coù taát caû 600 ñoàng.
Vì 200 ñoàng + 200 ñoàng + 200 ñoàng = 600 ñoàng.
Coù taát caû 700 ñoàng vì 200 ñoàng + 200 ñoàng + 200 ñoàng + 100 ñoàng = 700 ñoàng.
Coù taát caû 800 ñoàng vì 500 ñoàng + 200 ñoàng + 100 ñoàng = 800 ñoàng.
Coù taát caû 1000 ñoàng vì 500 ñoàng + 200 ñoàng + 200 ñoàng + 100 ñoàng = 1000 ñoàng.
2 HS leân baûng laøm baøi, caû lôùp laøm baøi vaøo vôû baøi taäp.
Ta caàn chuù yù ghi teân ñôn vò vaøo keát quaû tính.
 ChÝnh t¶ 
CAÂY VAØ HOA BEÂN LAÊNG BAÙC
I. MỤC TIÊU:
- Nghe viết chính xác bài chính tả, trình bày đúng đoạn văn xuôi
- Làm được bài tập
- HS có ý thức trong học tập
II. CHUẨN BỊ:
GV: Baûng phuï, phaán maøu.
HS: Vôû.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng 
2. Baøi cuõ 
3. Baøi môùi 
v Höôùng daãn vieát chính taû 
a) Ghi nhôù noäi dung ñoaïn caàn vieát
GV ñoïc baøi laàn 1.
Goïi 2 HS ñoïc baøi.
Ñoaïn vaên mieâu taû caûnh ñeïp ôû ñaâu?
Nhöõng loaøi hoa naøo ñöôïc troàng ôû ñaây?
Moãi loaøi hoa coù moät veû ñeïp rieâng nhöng tình caûm chung cuûa chuùng laø gì?
b) Höôùng daãn caùch trình baøy
Baøi vieát coù maáy ñoaïn, maáy caâu?
Caâu vaên naøo coù nhieàu daáu phaåy nhaát, con haõy ñoïc to caâu vaên ñoù?
Chöõ ñaàu ñoaïn vaên ñöôïc vieát ntn?
Tìm caùc teân rieâng trong baøi vaø cho bieát chuùng ta phaûi vieát ntn?
c) Höôùng daãn vieát töø khoù
Ñoïc cho coâ caùc töø ngöõ maø con khoù vieát trong baøi.
Yeâu caàu HS vieát caùc töø naøy.
Chöõa cho HS neáu sai.
d) Vieát chính taû
e) Soaùt loãi
g) Chaám baøi
v Höôùng daãn laøm baøi taäp chính taû 
Baøi 2
Troø chôi: Tìm töø
Chia lôùp thaønh 2 nhoùm. Moãi nhoùm coù moät nhoùm tröôûng caàm côø. Khi GV ñoïc yeâu caàu nhoùm naøo phaát côø tröôùc seõ ñöôïc traû lôøi. Traû lôøi ñuùng ñöôïc 10 ñieåm, traû lôøi sai tröø 5 ñieåm.
Toång keát troø chôi, tuyeân döông nhoùm thaéng cuoäc.
4. Cuûng coá – Daën doø 
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Chuaån bò: Chuyeän quaû baàu.
Haùt
Theo doõi.
2 HS ñoïc baøi.
Caûnh ôû sau laêng Baùc.
Hoa ñaøo Sôn La, söù ñoû Nam Boä, hoa daï höông, hoa moäc, hoa ngaâu.
Chuùng cuøng nhau toaû höông thôm ngaøo ngaït, daâng nieàm toân kính thieâng lieâng theo ñoaøn ngöôøi vaøo laêng vieáng Baùc.
Coù 2 ñoaïn, 3 caâu.
Treân baäc tam caáp, hoa daï höông chöa ñôm boâng, nhöng hoa nhaøi traéng mòn, hoa moäc, hoa ngaâu keát chuøm ñang toaû höông ngaøo ngaït.
Vieát hoa, luøi vaøo 1 oâ.
Chuùng ta phaûi vieát hoa caùc teân rieâng: Sôn La, Nam Boä. Vieát hoa chöõ Baùc ñeå toû loøng toân kính.
Ñoïc: Sôn La, khoeû khoaén, vöôn leân, Nam Boä, ngaøo ngaït, thieâng lieâng,
3 HS leân baûng vieát, HS döôùi lôùp vieát vaøo nhaùp.
HS chôi troø chôi.
Ñaùp aùn: 
a) daàu, giaáu, ruïng.
b) coû, gôõ, choåi.
TËp lµm v¨n
ÑAÙP LÔØI KHEN NGÔÏI- TAÛ NGAÉN VEÀ BAÙC HOÀ. 
I. MỤC TIÊU:
- Đáp được lời khen ngợi theo tình huống cho trước . Quan sát ảnh Bác Hồ, trả lời được các câu hỏi về ảnh Bác
- Viết được một vài câu ngắn về ảnh Bác Hồ
- HS có ý thức trong học tập
II. CHUẨN BỊ:
GV: Aûnh Baùc Hoà. Caùc tình huoáng ôû baøi taäp 1 vieát vaøo giaáy.
HS: Vôû.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Hoaït ñoäng cuûa Thaày
Hoaït ñoäng cuûa Troø
1. Khôûi ñoäng 
2. Baøi cuõ.
3. Baøi môùi 
v Höôùng daãn laøm baøi taäp 
Baøi 1
Goïi 1 HS ñoïc ñeà baøi.
Yeâu caàu HS ñoïc laïi tình huoáng 1.
Khi em queùt doïn nhaø cöûa saïch seõ, boá meï coù theå daønh lôøi khen cho em. Chaúng haïn: Con ngoan quaù!/ Con queùt nhaø saïch laém./ Hoâm nay con gioûi laém./  Khi ñoù em seõ ñaùp laïi lôøi khen cuûa boá meï ntn?
Khi ñaùp laïi lôøi khen cuûa ngöôøi khaùc, chuùng ta caàn noùi vôùi gioïng vui veû, phaán khôûi nhöng khieâm toán, traùnh toû ra kieâu caêng.
Yeâu caàu HS thaûo luaän theo caëp ñeå noùi lôøi ñaùp cho caùc tình huoáng coøn laïi.
Baøi 2
Goïi 1 HS ñoïc yeâu caàu.
Cho HS quan saùt aûnh Baùc Hoà.
Aûnh Baùc ñöôïc treo ôû ñaâu?
Troâng Baùc ntn? (Raâu, toùc, vaàng traùn, ñoâi maét)
Con muoán höùa vôùi Baùc ñieàu gì?
Chia nhoùm vaø yeâu caàu HS noùi veà aûnh Baùc trong nhoùm döïa vaøo caùc caâu hoûi ñaõ ñöôïc traû lôøi.
Goïi caùc nhoùm cöû ñaïi dieän leân trình baøy.
Choïn ra nhoùm noùi hay nhaát.
Baøi 3
Goïi HS ñoïc yeâu caàu vaø töï vieát baøi.
Goïi HS trình baøy (5 HS).
Nhaän xeùt, cho ñieåm.
4. Cuûng coá – Daën doø 
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Daën HS veà nhaø ñoïc laïi baøi vaø chuaån bò baøi sau.
Chuaån bò: Ñaùp lôøi töø choái. Ñoïc soå lieân laïc.
Haùt.
1 HS ñoïc thaønh tieáng, caû lôùp theo doõi baøi trong SGK.
Em queùt doïn nhaø cöûa saïch seõ ñöôïc cha meï khen.
HS noái tieáp nhau phaùt bieåu yù kieán. Ví duï: 
Con caûm ôn boá meï./ Con ñaõ laøm ñöôïc gì giuùp boá meï ñaâu./ Coù gì ñaâu aï./ Töø hoâm nay con seõ queùt nhaø haèng ngaøy giuùp boá meï./
Ñoïc ñeà baøi trong SGK.
Aûnh Baùc ñöôïc treo treân töôøng.
Raâu toùc Baùc traéng nhö cöôùc. Vaàng traùn cao vaø ñoâi maét saùng ngôøi
Em muoán höùa vôùi Baùc laø seõ chaêm ngoan hoïc gioûi.
Caùc HS trong nhoùm nhaän xeùt, boå sung cho baïn.
Ví duï: Treân böùc töôøng chính giöõa lôùp hoïc em treo moät taám aûnh Baùc Hoà. Baùc luùc naøo cuõng mæm cöôøi vôùi chuùng em. Raâu toùc Baùc traéng nhö cöôùc, vaàng traùn cao, ñoâi maét saùng ngôøi. Em nhìn aûnh Baùc vaø luoân höùa seõ chaêm ngoan, hoïc gioûi ñeå cha meï vaø thaày coâ vui loøng.
 Sinh ho¹t líp
 §¸nh gi¸, nhËn xÐt c«ng t¸c trong tuÇn:
 ¦u ®iÓm:
....
 Nh­îc ®iÓm:
..
 TriÓn khai c«ng viÖc tuÇn tíi:
III- Giao l­u v¨n nghÖ
----------------š&›-----------------

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 31.doc