100 Đề thi học sinh giỏi Lớp 5 (Có đáp án)

100 Đề thi học sinh giỏi Lớp 5 (Có đáp án)

Bài 1(3 điểm): Tổng của ba số tự nhiên là 117. Biết rằng số thứ hai lớn hơn số thứ nhất là 5 đơn vị và nhỏ hơn số thứ ba 5 đơn vị. Tìm ba số đó?

Bài 2 (3 điểm): Hòa đố Bình: "Ngày 22 tháng 12 năm 2008 là ngày thứ hai. Cậu có biết ngày 22 tháng 12 năm 1944 là ngày thứ mấy không?". Bình nghĩ một lúc rồi lắc đầu chịu thua. Em có tính giúp Bình được không?

Bài 3 (3 điểm): Tìm số có ba chữ số, biết số đó chia cho 2 dư 1, chia cho 5 dư 3 và chia hết cho 3, biết chữ số hàng trăm là 8.

Bài 4 (3 điểm): Thầy giáo ra cho hai bạn một lượng bài toán bằng nhau. Sau vài ngày, bạn thứ nhất làm được 20 bài, bạn thứ hai làm được 22 bài. Như vậy số bài tập thầy giáo ra cho mỗi bạn nhiều gấp 4 lần số bài toán của cả hai bạn chưa làm xong. Hỏi thầy giáo ra cho mỗi bạn bao nhiêu bài toán?

 

doc 155 trang Người đăng Trang Khánh Ngày đăng 20/05/2024 Lượt xem 141Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "100 Đề thi học sinh giỏi Lớp 5 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi 1
Môn thi : Toán
(Thời gian làm bài: 90 phút)
 Bài 1(3 điểm): Tổng của ba số tự nhiên là 117. Biết rằng số thứ hai lớn hơn số thứ nhất là 5 đơn vị và nhỏ hơn số thứ ba 5 đơn vị. Tìm ba số đó?
 Bài 2 (3 điểm): Hòa đố Bình: "Ngày 22 tháng 12 năm 2008 là ngày thứ hai. Cậu có biết ngày 22 tháng 12 năm 1944 là ngày thứ mấy không?". Bình nghĩ một lúc rồi lắc đầu chịu thua. Em có tính giúp Bình được không?
Bài 3 (3 điểm): Tìm số có ba chữ số, biết số đó chia cho 2 dư 1, chia cho 5 dư 3 và chia hết cho 3, biết chữ số hàng trăm là 8.
Bài 4 (3 điểm): Thầy giáo ra cho hai bạn một lượng bài toán bằng nhau. Sau vài ngày, bạn thứ nhất làm được 20 bài, bạn thứ hai làm được 22 bài. Như vậy số bài tập thầy giáo ra cho mỗi bạn nhiều gấp 4 lần số bài toán của cả hai bạn chưa làm xong. Hỏi thầy giáo ra cho mỗi bạn bao nhiêu bài toán?
Bài 5 (3 điểm): Hai chú kiến có vận tốc như nhau cùng xuất phát một lúc từ A và bò đến B theo hai đường cong I và II (như hình vẽ bên).
Hỏi chú kiến nào bò về đích trước?


 Bài 6(5 điểm): Mảnh vườn hình chữ nhật ABCD được ngăn thành bốn mảnh hình chữ nhật nhỏ (như hình vẽ). Biết diện tích các mảnh hình chữ nhật MBKO, KONC và OIDN lần lượt là: 18 cm2; 9 cm2 và 36 cm2.
 a) Tính diện tích mảnh vườn hình chữ nhật ABCD.
 b) Tính diện tích mảnh vườn hình tứ giác MKNI.


Đáp án
Bài 1: (3 điểm):
Coi số thứ nhất là 1 phần, theo đề bài ta có sơ đồ: (0,5 đ)
Số thứ nhất:
 5
Số thứ hai:	117
 	 5 
Số thứ ba:
Theo sơ đồ ta có: (0,5 đ)
Mỗi phần bằng nhau là: (117 – 5- 5- 5 ): 3= 34	
Số thứ nhất là 34 (0,5đ)
Số thứ hai là: 34 + 5= 39 (0,5đ)
Số thứ ba là: 39 + 5 = 44 (0,5đ)
	Đáp số: Số thứ nhất: 34 ;Số thứ hai: 39;	Số thứ ba: 44 (0,5 đ)
Bài 2. (3 điểm): 
 Từ năm 1944 đến năm 2008 tròn 64 năm. Do năm 1944 và 2008 đều là các năm nhuận, nên từ năm 1944 đến năm 2008 có: (2008 - 1944) : 4 + 1 = 17 (năm nhuận)
 (1 đ). 
 Kể từ sau ngày 22 tháng 12 năm 1944 đến ngày 22 tháng 12 năm 2008 có 16 ngày 29 tháng 2. Do đó số ngày sau ngày 22 tháng 12 năm 1944 đến ngày 22 tháng 12 năm 2008 là: 365 x 64 + 16 = 23376 (ngày). (1 đ)
 Vì 23376 : 7 = 3339 (dư 3) nên suy ra ngày 22 tháng 12 năm 1944 là ngày thứ sáu. 
Bài 3. (3 điểm):
Theo đề bài ta có: số đó có dạng , 0, a 0 (0,25đ)
Để chia 2 dư 1 thì b = 1;3;5;7;9 ( 1)	 (0,25đ)
Để chia 5 dư 3 thì b = 3 hoặc 8 ( 2)	 (0,25đ)
Từ (1) và (2) suy ra b = 3 (0,25đ)
Số đó có dạng (0,5đ)
Để chia hết cho 3 thì (8 +a + 3) chia hết cho 3 hay (11 + a) chia hết cho 3
 (0,5đ)
Suy ra a = 1; 4; 7	 (0,5đ)
Vậy các số cần tìm là: 813; 843; 873	 (0,5đ) 
Bài 4. (3 điểm):
 Số bài tập của 2 bạn còn lại đúng bằng số bài tập thầy giáo ra cho mỗi bạn, vậy số bài tập của 2 bạn còn lại đúng bằng tổng số bài tập thầy ra cho 2 bạn. (0,75 đ)
 Vậy số bài tập thầy ra cho 2 bạn đúng bằng : 22 + 20 = 42 (bài tập). (0,75 đ)
Tổng số bài tập thầy ra cho 2 bạn là: 42 x = 48 (bài tập). (0,75 đ)
Số bài tập thầy ra cho mỗi bạn là: 48 : 2 = 24 (bài tập). (0,75 đ)
 Bài 5. (3 điểm):
 Chú kiến bò từ A đến B theo đường cong II đi được quãng đường là:
 + + = x (AE + EF + FB) = x AB. (1 đ)
 Chú kiến bò theo đường cong I đi được quãng đường bằng: x AB (1 đ)
 Vậy hai chú kiến đến B cùng một lúc. (1 đ)
 Bài 6. (5 điểm): 
 a) (2,5 điểm). Tỉ số diện tích của hình chữ nhật IOND và OKCN là: 36 : 9 = 4 (lần). 
 (0,5đ) 
Hình chữ nhật IOND và OKCN có chung cạnh ON do đó IO = OK x 4. (0,5đ) 
Hình chữ nhật AMOI và MBKO có chung cạnh MO, mà độ dài cạnh IO = OK x 4. Do đó diện tích hình chữ nhật AMOI bằng 4 lần diện tích hình chữ nhật MBKO.
 (0,5đ) 
 Diện tích hình chữ nhật AMOI là: 18 x 4 = 72 (cm2). (0,5đ) 
 Diện tích hình chữ nhật ABCD là: 72 + 18 + 9 + 36 = 135 (cm2). (0,5đ) 
 b) (2,5 điểm). Diện tích hình tam giác MOI là: 72 : 2 = 36 (cm2). (0,5đ) 
Diện tích hình tam giác MOK là: 18 : 2 = 9 (cm2). (0,5đ) Diện tích hình tam giác OKN là: 9 : 2 = 4,5 (cm2). (0,5đ) 
Diện tích hình tam giác OIN là: 36 : 2 = 18 (cm2). (0,5đ) 
Diện tích hình tứ giác MKNI là: 36 + 9 + 4,5 + 18 = 67,5 (cm2). (0,5đ) 
(Học sinh giải theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)
Đề thi 2
 	Môn: Toán lớp 5
Bài 1: ( 3 điểm) Tìm tất cả các số tự nhiên có 2 chữ số vừa chia hết cho 2 vừa chia hết cho 3 lại vừa chia hết cho 5?
Bài 2 : ( 3 điểm)	
	Lúc 6 giờ một xe máy đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 45km/giờ. Lúc 6 giờ 20 phút cùng ngày một ôtô cũng đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 55 km/giờ. Hỏi ôtô đuổi kịp xe máy lúc mấy giờ ? Địa điểm gặp nhau cách tỉnh B bao nhiêu kilômet ? Biết quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B dài 165km.
 Bài 3 : (3 điểm) Bạn Khoa đến cửa hàng bán sách cũ và mua được một quyển sách Toán rất hay gồm 200 trang. Về đến nhà đem sách ra xem. Khoa mới phát hiện ra từ trang 100 đến trang 125 đã bị xé. Hỏi cuốn sách này còn lại bao nhiêu trang?
Bài 4: (3 điểm) Tìm một số có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm vào bên trái số đó một chữ số 3 thì ta được số mới mà tổng số đã cho và số mới bằng 414.
Bài 5: (3 điểm)
	Cuối học kỳ một, bài kiểm tra môn Toán của lớp 5A có số học sinh đạt điểm giỏi bằng số học sinh còn lại của lớp. Giữa học kỳ hai, bài kiểm tra môn Toán của lớp có thêm 3 học sinh đạt điểm giỏi, nên số học sinh đạt điểm giỏi của cả lớp bằng số học sinh còn lại của lớp. Hỏi giữa học kỳ hai bài kiểm tra môn Toán của lớp 5A có bao nhiêu học sinh đạt điểm giỏi ? Biết rằng số học sinh lớp 5A không đổi.
Bài 6: ( 5 điểm)	 
	Cho tam giác ABC; E là một điểm trên BC sao cho BE = 3EC; F là một điểm trên AC sao cho AF = 2FC; EF cắt BA kéo dài tại D. Biết diện tích hình tam giác CEF bằng 2cm2.
	1) Tính diện tích hình tam giác ABC.
	2) So sánh diện tích hai hình tam giác BDF và CDF.	
	3) So sánh DF với FE. 
Đáp án 
 Bài 1:( 3 điểm)
Đặt điều kiện một số tự nhiên có 2 chữ số vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5 là số có tận cùng là 0, vậy số đó là số tròn chục. (1đ)
Để các số tròn chục chia hết cho 3 thì chữ số hàng chục phải chia hết cho 3(1đ) Vậy các số đó là: 30; 60 ; 90. ( 1đ)
Bài 2 : ( 3 điểm)	
Thời gian xe máy đi trước ôtô là: 6giờ 20 phút - 6 giờ = 20 phút
0,25 đ
 Đổi 20 phút = giờ
0,25 đ
 Khi ôtô xuất phát thì xe máy cách tỉnh A một khoảng là:
0,25 đ
 45 = 15 ( km )
0,25 đ
 Sau mỗi giờ ôtô gần xe máy là: 55 - 45 = 10 ( km )
0,5 đ
 Thời gian để ôtô đuổi kịp xe máy là: 15 : 10 = 1,5 ( giờ )
0,5 đ
Thời điểm để hai xe gặp nhau là:
6 giờ 20 phút + 1 giờ 30 phút = 7 giờ 50 phút
0,25 đ
 Nơi hai xe gặp nhau cách tỉnh B: 165 - 55 1,5 = 82,5 ( km )
0,5 đ
 Đáp số: 7 giờ 30 phút
 82,5 km
0,25 đ
 
 Bài 3. (3 điểm):
 Trang 100 bị xé nên trang 99 cũng bị xé ( vì hai trang này nằm trên một tờ giấy). Trang 125 bị xé nên trang 126 cũng bị xé (vì hai trang này nằm trên một tờ giấy). 
 (1 đ)
Số trang sách bị xé mất là: 126 - 99 + 1 = 28 (trang). (1 đ)
 Số trang còn lại của quyển sách là: 200 - 28 = 172 (trang). (1 đ)
Bài 4: (3 điểm):
Gọi số phải tìm là, nếu viết thêm chữ số 3 vào bên phải số đó ta được số mới . (0,5 đ)
Theo đề bài ta có: + = 414 (0,5 đ)
 +300+= 414 (0,5 đ)
 2 x = 414 - 300 (0,5 đ)
 2 x = 114 (0,5 đ) 
 = 114 : 2 (0,25 đ)
	 = 57 (0,25 đ) 
Bài 5 ( 3 điểm)
Bài giải
Cuối học kỳ một, nếu chia số HS lớp 5A thành các phần bằng nhau thì số HS đạt điểm giỏi môn Toán chiếm 3 phần, số HS còn lại chiếm 7 phần như thế.
0,25 đ
Như vậy số HS đạt điểm giỏi môn Toán cuối kỳ một bằng số HS cả lớp
0,25 đ
Giữa học kỳ hai, nếu chia số HS lớp 5A thành các phần bằng nhau thì số HS đạt điểm giỏi môn Toán chiếm 2 phần, số HS còn lại chiếm 3 phần như thế.
0,25 đ
Do vậy số HS đạt điểm giỏi môn Toán giữa kỳ hai bằng số HS cả lớp.
0,25 đ
Phân số chỉ số học sinh đạt điểm giỏi môn Toán giữa kỳ hai hơn số học sinh đạt điểm giỏi cuối kỳ một là:
0,25 đ
 - = ( số học sinh cả lớp )
0,5 đ
Tổng số học sinh cả lớp là: ( học sinh )
0,5 đ
Số học sinh đạt điểm giỏi môn Toán giữa học kỳ hai của lớp 5A là:
0,25 đ
 ( học sinh )
0,25 đ
 Đáp số: 12 học sinh
0,25 đ

Bài 6. ( 5 điểm)	Hình vẽ đúng	 0,25 đ
D
F
E
C
B
A
1) Chỉ ra: SBCF = 4 S CEF ( 1 )
Giải thích đúng 
0,25 đ
0,25 đ
 Chỉ ra: SABF = 2 SBCF ( 2 )
Giải thích đúng 
0,25 đ
0,25đ
Từ ( 1 ) và ( 2 ) suy ra SABC = 12S CEF 
 Vậy SABC = 24 cm2 
0,25 đ
0,25đ
 2) Chỉ ra: SBEF = 3 S CEF ( 3 )
 Giải thích đúng 
0,25đ
0,25đ
 Chỉ ra: SBDE = 3 SCDE ( 4 )
 Giải thích đúng 
0,25đ
0,25đ
Từ (3) và (4) Suy ra: S BDE - S BEF = 3 (S CDE - S CEF )
0,25đ
Do đó: S BDF = 3 S CDF ( 5 )
0,25đ
 3) Chỉ ra: S ADF = 2 S CDF ( 6 )
 Giải thích đúng 
0,25đ
0,25đ
Từ (5) và (6) suy ra: S CDF = S ABF = 16 cm2
0,25đ
Tính được S BDF = 48 cm2 ( 7 )
0,25đ
Tính được S BEF = 6 cm2 ( 8 )
0,25đ
Từ (7) và (8) suy ra: SBDF = 8 SBEF 
suy ra: DF = 8EF ( có giải thích )
0,25đ
0,25đ

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn : TOÁN – Lớp 5
(®Ò 3)
(Thời gian làm bài : 60 phút)
Bài 1. a) Tính nhanh : : 0,5 - : 0,25 + : 0,125 - : 0,1
 b) Tìm y, biết : (y x 2 + 2,7) : 30 = 0,32
Bài 2. a) Hãy viết tất cả các phân số có : Tích của tử số và mẫu số bằng 128.
 b) Cho số thập phân A, khi dịch dấu phẩy của số thập phân đó sang trái một chữ số ta được số thập phân B. Hãy tìm A, biết rằng : A + B = 22,121.
Bài 3. Trong đợt thi đua học tập ba tổ của lớp 5A đạt được tất cả 120 điểm 10. Trong đó tổ một đạt được số điểm 10 của ba tổ, tổ hai đạt được số điểm 10 của hai tổ kia. Tính số điểm 10 mỗi tổ đã đạt được.
Bài 4. Trong h×nh vÏ bªn, ABCD vµ MNDP lµ hai h×nh vu«ng. BiÕt AB = 30 cm, MN = 20 cm.
Tính diện tích các hình tam giác ABN ; MNP và PBC.
 Tính diện tích hình tam giác NPB.
 Tính diện tích hình tam giác NKB.
HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN NĂM HỌC 2010 - 2011
Môn : TOÁN – Lớp 5
(®Ò 3)
Bài 1. (4.0 điểm)
a) (2.0 điểm) b) (2.0 điểm)
= : - : + : - :
1,25 đ
= 1 – 1 + 1 – 1 = 0
0,75 đ

y x 2 + 2,7 = 0,32 x 30 = 9,6
0,75 đ
y x 2 = 9,6 – 2,7 = 6,9
0,75 đ
y = 6,9 : 2 = 3,45.
0,5 đ


Bài 2. (5.0 điểm)
a)(2.0 điểm). Viết đúng mỗi phân số cho 0,25 điểm.; ; ; ; ; ;; .
b) (3.0 điểm). Dịch dấu phẩy của số thập phân A sang trái 1 chữ số được số thập phân B nên số A gấp 10 lần số B. (1 điểm). Áp dụng cách giải toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số để tìm ra A = 20,11. (2 điểm).
Bài 3. (4.0 điểm)
Số điểm 10 tổ một đạt là : 120 x = 40 (điểm 10)
1 đ
Phân số chỉ số điểm 10 tổ hai đạt được là :2 : (2 + 3) = (số điểm 10 của ba tổ).
1 đ
Số điểm 10 tổ hai đạt là : 120 x = 48 (điểm 10).
1 đ
Số điểm 10 tổ ba đạt được là : 120 – (40 + 48) = 32 (điểm 10).
0,5 đ
Đáp số : Tổ một : 40 điểm 10 ; tổ hai : 48 điểm 10 ; tổ ba : 32 điểm 10.
0,5 đ

Bài 4. (6.0 điểm). ...  khoù coøn coù hi voïng gì. Nhöng oâng khoâng theå queân lôøi höùa ñoù.
 OÂng coá nhôù laïi cöûa haønh lang maø oâng vaãn daãn con ñeán lôùp hoïc moãi ngaøy. OÂng nhôù phoøng hoïc cuûa con trai mình ôû phía sau, beân phaûi tröôøng. OÂng voäi chaïy ñeán ñoù vaø ñaøo bôùi.
 Nhöõng ngöôøi cha, ngöôøi meï khaùc cuõng chaïy ñeán ñoù. Töø khaép nôi vang leân nhöõng tieáng keâu than: “ OÂi con trai toâi! ”, “OÂi con gaùi toâi! ”. Moät soá ngöôøi khaùc coá keùo oâng ra khoûi ñoáng ñoå naùt vaø noùi ñi noùi laïi:
 - Ñaõ muoän quaù roài!
 - Boïn nhoû ñaõ cheát roài!
 - OÂng khoâng giuùp ñöôïc gì cho chuùng nöõa ñaâu!
 - OÂng chæ laøm cho moïi vieäc khoù khaên theâm maø thoâi!
 Vôùi moãi ngöôøi, oâng chæ laëp laïi caâu hoûi: “ Anh coù giuùp toâi khoâng ?”. Sau ñoù, oâng laïi tieáp tuïc ñaøo bôùi töøng vieân gaïch ñeå tìm con. Chæ huy ñoäi cöùu hoaû coá söùc khuyeân oâng ra khoûi ñoáng ñoå naùt vì moïi vaät xung quanh ñang boác chaùy, caùc toaø nhaø ñang suïp ñoå. Nhöng ngöôøi cha vaãn chæ hoûi: “ OÂng coù giuùp toâi khoâng?”. Nhaân vieân caûnh saùt cuõng ra söùc thuyeát phuïc oâng veà nhaø vì oâng ñang ôû trong vuøng nguy hieåm. Vôùi hoï, oâng cuõng chæ hoûi: “Caùc oâng coù giuùp toâi khoâng? ”. Khoâng ñöôïc ai giuùp ñôõ, oâng tieáp tuïc moät mình ñaøo bôùi vì oâng muoán töï tìm ra caâu traû lôøi: Con trai oâng coøn soáng hay ñaõ cheát?
 OÂng ñaøo tieáp12 giôø24 giôø.Sau ñoù, khi laät ngöõa moät maûng töôøng lôùn, oâng chôït caûm thaáy nhö coù tieáng con trai. OÂng möøng rôõ keâu teân con: “ Aùc-man! Aùc-man!”. Coù tieáng goïi voïng ra: “ Cha ôi! Con ñaây! Con ñaây!”. Thì ra toaø nhaø ñoå ñaõ taïo ra moät khoaûng troáng nhoû neân boïn treû coøn soáng soùt. Caäu beù noùi tieáp:
 - Cha ôi! Con ñaõ baûo caùc baïn laø neáu cha coøn soáng, nhaát ñònh cha seõ cöùu con vaø caùc baïn.
 - ÔÛ ñoù theá naøo haû con? – Ngöôøi cha voäi vaõ hoûi.
 - Tuïi con coù 14 ngöôøi. Chuùng con ñoùi vaø khaùt laém.
 - Caùc con chui ra ñi!
 - Ñeå caùc baïn ra tröôùc. Con bieát cha khoâng bao giôø boû rôi con maø.
 (Theo Truyeän AÙc-meâ-ni-a)
HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM BAØI KTÑK CUOÁI HKI
NAÊM HOÏC 2010 – 2011
MOÂN TIEÁNG VIEÄT
************
TIEÁNG VIEÄT ( ÑOÏC )
 ÑOÏC THAÀM : 5 ÑIEÅM
Ý Töø caâu 1 ñeán caâu 8 : Khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñaàu moãi caâu chæ yù ñuùng nhaát: 0,5 ñieåm
Caâu 1
Caâu 2
Caâu 3
Caâu 4
Caâu 5
Caâu 6
Caâu 7
Caâu 8
a
c
b
c
d
a
b – töø: oâng
a

 Ý Caâu 9 : HS ñaët moãi caâu vaên ñuùng yeâu caàu ñeà vaø ñuùng ngöõ phaùp : 0,5 ñieåm 
 ( 0,5 × 2 = 1 ñieåm )
TIEÁNG VIEÄT ( VIEÁT ) 
PHAÀN I : CHÍNH TAÛ (5 ÑIEÅM)
v Baøi vieát ( khoaûng 100 chöõ/ 15 phuùt ) khoâng maéc loãi chính taû, chöõ vieát roõ raøng, trình baøy ñuùng hình thöùc baøi chính taû : 5 ñieåm
v 1 loãi sai ( sai phuï aâm ñaàu, vaàn, thanh, khoâng vieát hoa ñuùng quy ñònh) : tröø 0,5 ñieåm.
v Chöõ vieát khoâng roõ raøng hoaëc trình baøy baån : tröø 1 ñieåm toaøn baøi.
PHAÀN II : TAÄP LAØM VAÊN (5 ÑIEÅM)
² Hoïc sinh vieát moät baøi vaên taû ñoà vaät hoaøn chænh, ñuû ba phaàn Môû baøi, Thaân baøi, Keát baøi ñuùng yeâu caàu ñaõ hoïc – Ñoä daøi baøi vieát khoaûng 200 chöõ, theå hieän roõ keát quaû quan saùt , coù caùch dieãn ñaït troâi chaûy, sinh ñoäng, bieát loàng caûm xuùc chaân thöïc ( Tuøy vaøo baøi laøm cuï theå, HS cuõng coù theå neâu coâng duïng, caùch giöõ gìn ñoà vaät ñoù, khoâng quy ñònh tính rieâng thang ñieåm ôû phaàn naøy).
²Vieát caâu ñuùng ngöõ phaùp, roõ yù, duøng töø vaø ñaët caâu ñuùng, lôøi vaên töï nhieân.
² Chöõ vieát roõ raøng, trình baøy baøi vieát saïch, theå hieän tính caån thaäân.
 Tuøy theo möùc ñoä sai soùt veà yù, veà dieãn ñaït vaø chöõ vieát, giaùm khaûo coù theå cho caùc möùc ñieåm phuø hôïp : 4,5 ñieåm – 4 ñieåm – 3,5 ñieåm – 3 ñieåm – 2,5 ñieåm – 2 ñieåm – 1,5 ñieåm – 1 ñieåm ( laïc ñeà )
Phßng GD&§T QuÕ Phong 
®Ò KiÓm tra cuèi häc k× Ii - N¨m häc 2010-2011
M«n TiÕng ViÖt - Líp 5
Hä vµ tªn häc sinh .......................................................................Líp 5......
 Thêi gian: 40 phót (Cho bµi tËp ®äc hiÓu, chÝnh t¶ vµ Lµm v¨n)
PhÇn I: §äc ( 10 ®iÓm)
Bµi 1: §äc thµnh tiÕng: ( 5 ®iÓm)
 Gi¸o viªn chän mét sè ®o¹n v¨n cã ®é dµi kho¶ng 120-150 ch÷ trong c¸c bµi tËp ®äc líp 5 cho häc sinh ®äc; tr¶ lêi 1,2 c©u hái vÒ néi dung cña ®o¹n ®äc
Bµi 2. KiÓm tra ®äc hiÓu, LuyÖn tõ vµ c©u ( 5 ®iÓm)
§äc thÇm ®o¹n th¬ sau vµ ®iÒn tiÕp vµo chç trèng ®Ó hoµn chØnh c©u tr¶ lêi: \
BÇm ¬i
Ai vÒ th¨m mÑ quª ta
ChiÒu nay cã ®øa con xa nhí thÇm.....
BÇm ¬i cã rÐt kh«ng bÇm?
Heo heo giã nói l©m th©m ma phïn
BÇm ra ruéng cÊy bÇm run
Ch©n léi díi bïn, tay cÊy m¹ non
M¹ non bÇm cÊy mÊy ®on
Ruét gan bÇm l¹i th¬ng con mÊy lÇn.
Ma phïn ít ¸o tø th©n.
Ma bao nhiªu h¹t, th¬ng bÇm bÊy nhiªu!
BÇm ¬i, sím sím chiÒu chiÒu
Th¬ng con bÇm chí lo nhiÒu bÇm nghe!
Con ®i tr¨m nói ngµn khe
Cha b»ng mu«n næi t¸i tª lßng bÇm
Con ®i ®¸nh giÆc mêi n¨m
Cha b»ng khã nhäc ®êi bÇm s¸u m¬i
Con ra tiÒn tuyÕn xa x«i
Yªu bÇm, yªu níc c¶ ®«i mÑ hiÒn.
 	 Tè H÷u
a) §¸nh dÊu (x) vµo tríc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt 
1. §iÒu g× gîi cho anh chiÕn sÜ nhí tíi mÑ
	 Cã ngêi vÒ th¨m quª
	 Anh bé ®éi ë mét m×nh
	 C¶nh buæi chiÒu 
2. Anh bé ®éi nhí nh÷ng h×nh ¶nh nµo cña mÑ ?
	 BÇm run
	 Ch©n léi bïn, tay cÊy m¹
	 Ch©n léi bïn, tay cÊy m¹, ¸o tø th©n
	 C¶ 3 ý trªn
3. T×nh c¶m mÑ con th¾m thiÕt s©u nÆng ®îc t¸c gi¶ so s¸nh víi nh÷ng h×nh ¶nh nµo ?
 M¹ non
 Ma phïn, m¹ non
 Tr¨m nói ngµn khe 
b) §iÒn tiÕp vµo c©u tr¶ lêi cho ®óng
4.T¸c gi¶ ®· sö dông c¸c tõ so s¸nh, ®ã lµ:......................................................................
...................................................................................................................................................
5. C©u" Yªu bÇm yªu níc, c¶ ®«i mÑ hiÒn". C¶ ®«i mÑ hiÒn, ®ã lµ:................................
...................................................................................................................................................
PhÇn II.: ViÕt ( 10 ®iÓm)
Bµi 3. ChÝnh t¶: ( 4 ®iÓm )
Gi¸o viªn ®äc cho häc sinh viÕt bµi chÝnh t¶ " C«ng íc vÒ quyÒn trÎ em" TiÕng ViÖt 5, tËp 2, trang 147 ®o¹n " tõ ViÖc so¹n th¶o ®Õn cña Thuû §iÓn"
Bµi 4. TËp lµm v¨n: ( 6 ®iÓm )
ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n t¶ c©y bãng m¸t, hoÆc c©y ¨n qu¶, hoÆc c©y c¶nh trong trêng hoÆc ë nhµ em.
§iÓm bµi kiÓm tra: gi¸o viªn chÊm 
 - §iÓm ®äc:Bµi 1......../5, bµi 2:......./5 (KÝ, ghi râ hä tªn)
 - §iÓm viÕt:Bµi 3......../4; bµi 4:../6 
 - §iÓm chung:..................../10 
Híng dÉn chÊm vµ biÓu ®iÓm
Bµi kiÓm tra ®Þnh k× cuèi häc k× I I
n¨m häc 2010-2011
M«n TiÕng ViÖt - Líp 5
I Bµi kiÓm tra ®äc - LuyÖn tõ vµ c©u (10,0 ®iÓm)
1 §äc thµnh tiÕng (5,0 ®iÓm)
a). §äc: Yªu cÇu- Häc sinh ®äc lu lo¸t, biÕt ng¾t nghØ ®óng dÊu c©u, biÕt nhÊn giäng diÔn c¶m, ®äc ®óng vai ®èi tho¹i, tèc ®é kho¶ng 100 tiÕng/phót: 4,0 ®iÓm
NÕu ®äc lu lo¸t nhng ng¾t nghØ kh«ng ®óng dÊu c©u, kh«ng biÕt nhÊn giäng diÔn c¶m: 3,0 ®iÓm
NÕu ®äc ng¾c ngø hoÆc ®¸nh vÇn mét vµi chç, trõ 1/2 sè ®iÓm
NÕu ®¸nh vÇn hÕt th× kh«ng tÝnh ®iÓm.
b). Tr¶ lêi ®îc c©u hái: 1,0 ®iÓm
2. §äc hiÓu vµ LT&C©u ( 5 ®iÓm)
C©u 1: ý 3 (1,0 ®iÓm) 
C©u 2: ý 4 (1,0 ®iÓm) 
C©u 3: ý 2 (1,0 ®iÓm) 
C©u 4: MÊy, bao nhiªu, bÊy nhiªu, cha b»ng - (1,0 ®iÓm) 
C©u 5: MÑ cña anh bé ®éi vµ Tæ quèc (§Êt níc) - (1,0 ®iÓm) 
II. Bµi kiÓm tra viÕt (10,0 ®iÓm)
1 ChÝnh t¶ (4,0®iÓm)
Häc sinh viÕt ®ñ néi dung, ®óng mÉu ch÷, cë ch÷, biÕt viÕt hoa ®Çu c©u vµ tªn riªng, ®óng kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c ch÷, râ rµng, s¹ch sÏ, m¾c kh«ng qu¸ 5 lçi
TÝnh ®iÓm: §¹t yªu cÇu trªn: 4 ®iÓm. M¾c trªn 5 lçi th× cø 1 lçi trõ 0,25 ®iÓm
2. TËp lµm v¨n (6 ®iÓm)
Yªu cÇu: - §óng thÓ lo¹i; häc sinh viÕt ®îc bµi t¶ c©y cèi nh: tªn c©y, mµu s¾c, th©n, cµnh, l¸, hoa, qu¶
- BiÕt sö dông ®îc c¸c c©u v¨n so s¸nh hoÆc nh©n ho¸
- Bè côc râ rµng 
- C©u v¨n ®óng ng÷ ph¸p, ch÷ viÕt ®Ñp, ®óng chÝnh t¶ 
Hä vµ tªn hs:	
Líp:	
I. §äc thÇm ®o¹n sau:
 “C©y na ra hoa, thø hoa ®Æc biÖt mang mµu xanh cña l¸ non.
Hoa lÉn trong l¸ cµnh, th¶ vµo vên h¬ng th¬m dÞu ngät Êm cóng.
C©y na m¶nh dÎ, phãng kho¸ng. L¸ kh«ng lín, cµnh ch¼ng um tïm l¾m, nhng toµn th©n nã to¸t ra kh«ng khÝ m¸t dÞu, ªm ¶, khiÕn ta ch×m ngîp gi÷a mét ®iÖu ru thÊp tho¸ng m¬ hå.
Vµ tõ mµu hoa xanh Èn n¸u ®ã, nh÷ng qu¶ na nhá bÐ, trßn vo, trong kh«ng khÝ thanh b¹ch cña vên, cø mçi ngµy mçi lín.
Qu¶ na më biÕt bao nhiªu lµ m¾t ®Ó ng¾m nh×n m¶nh ®Êt sinh trëng, ®Ó thÊy hÕt hä hµng, ®Ó nhËn biÕt n¾ng tõng chïmlÊp l¸nh treo tõ ngän c©y räi xuèng m¹t ®Êt.”
Ph¹m §øc
TrÝch H¬ng ®ång cá néi 
Khoanh vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt hoÆc ®iÒn tiÕp vµo chç chÊm cho hoµn chØnh
1. Néi dung cña ®o¹n v¨n trªn lµ:
A, T¶ c©y na
B, T¶ hoa na
C,T¶ c©y, hoa, qu¶ na
2. C©u “Vµ tõ mµu hoa xanh Èn n¸u ®ã, nh÷ng qu¶ na nhá bÐ, trßn vo, trong kh«ng khÝ thanh b¹ch cña vên, cø mçi ngµy mçi lín.” 
Bé phËn chñ ng÷ lµ:	
3. Trong c©u “C©y na ra hoa, thø hoa ®Æc biÖt mang mµu xanh cña l¸ non.” 
A, Cã 2 ®éng tõ. §ã lµ:	
B, Cã 3 ®éng tõ. §ã lµ:	
C, Cã 4 ®éng tõ. §ã lµ:	
4.H·y ®Æt c©u hái cho bé phËn ®îc g¹ch ch©n trong c©u sau “C©y na m¶nh dÎ, phãng kho¸ng.”
C©u hái:	
II, Trong ®o¹n v¨n sau, c©y bµng mçi mïa ®Òu ®îc gîi t¶ b»ng nh÷ng h×nh ¶nh tiªu biÓu nµo? Em thÝch nhÊt h×nh ¶nh c©y bµng vµo mïa nµo? V× sao?
“ Mïa ®«ng, c©y v¬n dµi nh÷ng cµnh kh¼ng khiu, trôi l¸. Xu©n sang, cµnh trªn cµnh díi chi chÝt nh÷ng léc non m¬n mán. HÌ vÒ, nh÷ng t¸n l¸ xanh um che m¸t mét kho¶ng s©n trêng. Thu ®Õn, tõng chïm qu¶ chÝn vµng trong kÏ l¸.”
III. TËp lµm v¨n:
T¶ mét c©y ¨n qu¶ ë quª em ( hoÆc ë n¬i kh¸c) mµ em cã dÞp quan s¸t vµ thëng thøc lo¹i qu¶ ®ã.
Bµi lµm
II. C¶m thô
§¸p ¸n chÊm
I.Mçi c©u ®óng ®îc 1®
 1-C; 2- nh÷ng qu¶ na nhá bÐ, trßn vo; 3-A : 2 ®éng tõ lµ: ra, mang;
4- C©u hái lµ: C©y na nh thÕ nµo?
II. C¶m thô: 6®
Hs nªu ®îc h×nh ¶nh tiªu biÓu cña c©y bµng vµo mçi mïa: 2®
Nªu ®îc h×nh ¶nh nµo em thÝch nhÊt vµ gi¶i thÝch lý do t¹i sao l¹i thÝch h×nh ¶nh ®ã: 3®
Hµnh v¨n tù nhiªn trong s¸ng: 1®
III. TËp lµm v¨n: 10 ®
- ViÕt ®óng thÓ lo¹i v¨n miªu t¶ c©y cèi ®· häc ë líp 4
-HS chän ®óng ®èi tîng miªu t¶: c©y ®· tõng ®îc em quan s¸t vµ ®îc thëng thøc lo¹i qu¶ ®ã
- Nªu ®îc nh÷ng nÐt tiªu biÓu, ®éc ®¸o cña c©y vµ qu¶ qua viÖc quan s¸t, c¶m nhËn b»ng nhiÒu gi¸c quan( m¾t nh×n, mòi ngöi, tay sê, lìi nÕm...)
- Xen t¶ ®îc mét vµi ho¹t ®éng cña tù nhiªn xung quanh: tiÐng chim hãt. TiÕng l¸ va ®Ëp. Lµm cho bµi viÕt sinh ®éng h¬n
- Lêi v¨n trong s¸ng, 

Tài liệu đính kèm:

  • doc100_de_thi_hoc_sinh_gioi_lop_5_co_dap_an.doc