Bài soạn lớp 5 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Liên Thành

Bài soạn lớp 5 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Liên Thành

IMỤC TIÊU: -Tìm được các dấu chấm, dấu hỏi, chấm than trong mẫu chuyện (BT1); đặt đúng các dấu chấm và viết hoa những từ đầu câu, sau dấu chấm (BT2); sửa được dấu câu cho đúng(BT3)

Coù yù thöùc söû duïng ñuùng daáu caâu trong vaên baûn.

II/ ĐỒ DÙNG : - Buùt daï + 2 tôø phieáu khoå to – moãi tôø phoâ toâ phoùng to noäi dung 1 vaên baûn cuøa caùc BT1– 2. 3 tôø phieáu khoå to phoâ toâ phoùng to noäi dung maãu chuyeän Tæ soá chöa ñöôïc môû (vaên baûn cuûa BT3).

III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :

 

doc 18 trang Người đăng huong21 Lượt xem 721Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài soạn lớp 5 - Tuần 9 - Trường Tiểu học Liên Thành", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 29 
Ngày soạn:25/03/2012
Ngày dạy: 26/03/2012
Thứ hai, ngày 26 tháng 03 năm 2012
BUỔI CHIỀU
LUYỆN TỪ VÀ CÂU : OÂN TAÄP VEÀ DAÁU CAÂU
 (Daáuchaám, chaám hoûi, chaám than)
IMỤC TIÊU: -Tìm được các dấu chấm, dấu hỏi, chấm than trong mẫu chuyện (BT1); đặt đúng các dấu chấm và viết hoa những từ đầu câu, sau dấu chấm (BT2); sửa được dấu câu cho đúng(BT3)
Coù yù thöùc söû duïng ñuùng daáu caâu trong vaên baûn.
II/ ĐỒ DÙNG : - Buùt daï + 2 tôø phieáu khoå to – moãi tôø phoâ toâ phoùng to noäi dung 1 vaên baûn cuøa caùc BT1– 2. 3 tôø phieáu khoå to phoâ toâ phoùng to noäi dung maãu chuyeän Tæ soá chöa ñöôïc môû (vaên baûn cuûa BT3).
III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: GV nhaän xeùt, ruùt kinh nghieäm veà baøi kieåm tra ñònh kì giöõa hoïc kì 2 (phaàn Luyeän töø vaø caâu).
3. Giôùi thieäu baøi môùi: OÂn taäp veà daáu caâu. (Daáu chaám, chaám hoûi, chaám than)
4.Daïy - hoïc baøi môùi : 
Baøi 1: Cuûng coá kieán thöùc veà 3 loaïi daáu caâu
* GV daùn giaáy khoå to ñaõ phoâ toâ noäi dung maåu chuyeän.
* GV gôïi yù 2 yeâu caàu: 
- Tìm 3 loaïi daáu caâu coù trong maåu chuyeän.
* GV nhaän xeùt, keát luaän yù kieán ñuùng
Baøi 2: HS vaän duïng söû duïng caùc daáu chaám ñuùng trong vaên baûn.
* GV höôùng daãn HS thöïc hieän: 
Gôïi yù ñoïc löôùt baøi vaên.
Phaùt hieän caâu, ñieàn daáu chaám.
* GV chaám baøi, nhaän xeùt, keát luaän vaø khen nhöõng baøi laøm toát . 
Baøi 3: HS söû duïng ñuùng caùc daáu caâu ñuùng trong vaên baûn.
GV daùn 3 tôø phieáu ñaõ vieát saün noäi dung maåu chuyeän leân baûng.
* GV höôùng daãn HS thöïc hieän: 
- Chuù yù xem ñoù laø caâu keå, caâu hoûi, caâu caàu khieán hay caâu caûm.
Söû duïng daáu töông öùng.
5.Cuûng coá - Daën doø : Chuaån bò: “OÂn taäp veà daáu caâu (tt)”. - Nhaän xeùt tieát hoïc
Haùt 
Hoaït ñoäng nhoùm, caû lôùp.
1 HS ñoïc yeâu caàu cuûa baøi.
Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân.
Duøng chì khoanh troøn caùc daáu caâu.
* Caû lôùp nhaän xeùt, 
* HS neâu coâng duïng cuûa töøng loaïi daáu caâu.
* 1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. 
Hoïc sinh trao ñoåi theo caëp.
Ñieàn daáu chaám vaøo nhöõng choã thích hôïp.
Vieát hoa caùc chöõ ñaàu caâu.
1 hoïc sinh leân baûng laøm baøi treân baûng phuï ñaõ vieát saün noäi dung vaên baûn.
Caû lôùp nhaän xeùt
1 HS ñoïc yeâu caàu baøi taäp. 
Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân.
3 hoïc sinh leân baûng laøm baøi, trình baøy keát quaû.
* HS söûa baøi . 
Caû lôùp nhaän xeùt.
**************************************
LỊCH SỨ: HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC.
I. MỤC TIÊU 
- Biết tháng 4 – 1976, Quốc hội chung cả nước được bầu và họp vào cuối tháng 6 đầu tháng 7 – 1976 :
+ Tháng 4 – 1976 cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung được tổ chức trong cả nước.
+ Cuối tháng 6, đầu tháng 7 – 1976 Quốc hội đã họp và quyết định : tên nước, Quốc huy, Quốc kì, Quốc ca, Thủ đô và đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định thành là Thành phố Hồ Chí Minh.
- Tự hào dân tộc, vui mừng khi nước nhà độc lập.
ii. ®å dïng d¹y häc
Ảnh tư liệu cuộc bầu cử và kì họp Quốc hội khoá VI.
iii. ho¹t ®éng d¹y häc
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Bài cũ: Ôn tập.
Nêu các sự kiện lịch sử tiêu biểu trong cuộc
 kháng chiến chống Mĩ cứu nước mà em đã
 học?
Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ
 của nhân dân ta có ý nghĩa như thế nào?
2. Bài mới: 
H. động 1: Cuộc bầu cử Quốc hội khoá VI.
Giáo viên nêu rõ câu hỏi, yêu cầu học sinh
 đọc SGK, thảo luận theo nhóm 6 câu hỏi
 sau:
	§ Hãy thuật lại cuộc bầu cử ở Sài Gòn, Hà Nội.
	§ Hãy kể lại một cuộc bầu cử Quốc hội mà em biết?
Hoạt động 2: Tìm hiểu những quyết định quan trọng nhất của kì họp đầu tiên Quốc hội khoá VI.
Giáo viên nêu câu hỏi:
	 § Hãy nêu những quyết định quan trọng trong kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá VI ?
- Giáo viên nhận xét + chốt.
Hoạt động 3: Tìm hiểu ý nghĩa của 2 sự kiện lịch sử.
Việc bầu Quốc hội thống nhất và kì họp
 Quốc hội đầu tiên của Quốc hội thống nhất
 có ý nghĩa lịch sử như thế nào?
® Giáo viên nhận xét + chốt.
Ý nghĩa lịch sử: Từ đây nước ta có bộ máy Nhà nước chung thống nhất, tạo điều kiện để cả nước cùng đi lên chủ nghĩa xã hội.
4. Củng cố, dặn dò: Học sinh đọc phần ghi nhớ.
- Học bài. Chuẩn bị: “Xây dựng nhà máy thuỷ điện Hoà Bình”.
Nhận xét tiết học. 
Học sinh trả lời (2 em).
Học sinh thảo luận theo nhóm 6,
 gạch dưới nội dung chính bằng bút
 chì.
Một vài nhóm bốc thăm tường
 thuật lại cuộc bầu cử ở Hà Nội
 hoặc Sài Gòn.
Học sinh nêu.
Học sinh đọc SGK ® thảo luận nhóm đôi gạch dưới các quyết định về tên nước, quy định Quốc kì, Quốc ca, chọn Thủ đô, đổi tên thành phố Sài Gòn – Gia Định, bầu cử Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chính phủ.
® Một số nhóm trình bày ® nhóm` khác bổ sung.
Học sinh nêu.
Học sinh nhắc lại.
Nêu ý nghĩa lịch sử.
**************************************
CHÍNH TAÛ (Nhôù – vieát) ÑAÁT NÖÔÙC.
I/ MỤC TIÊU : Nhớ viết đúng CT 3 khổ thơ cối bài Đất nước.
-Tìm được những cụm từ chỉ huân chương, danh hiẹu và giải thưởng trong BT2,3 và nắm được cách viết hoa những cụm từ đó.
Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc reøn chöõ, giöõ vôû.
II/ Ñoà duøng daïy - hoïc : Giaáy khoå to, baûng phuï ñeå HS laøm baøi taäp 2.- Baûng phuï vieát ghi nhôù veà caùch vieát hoa teân caùc huaân chöông, danh hieäu, giaûi thöiôûng:  vieát hoa chöõ caùi ñaàu cuûa moãi boä phaän taïo thaønh teân ñoù.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu 
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 
1. Khôûi ñoäng: 
2. Baøi cuõ: Oân taäp
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Chính taû nhôù – vieát baøi : Ñaát nöôùc.
 4.Daïy - hoïc baøi môùi : 
Hoaït ñoäng 1: Höôùng daãn hoïc sinh nhôù – vieát 
a) Trao ñoåi veà noäi dung baøi thô:
Giaùo vieân cho hoïc sinh ñoïc moät laàn baøi thô (3 khoå thô cuoái)
’Noäi dung chính cuûa ñoaïn thô laø gì ?
* GV nhaän xeùt, keát luaän yù kieán ñuùng.
b) Höôùng daãn vieát töø khoù:
* GV höôùng daãn vieát töø khoù:
* GV höôùng daãn caùch trình baøy :
’ ñoaïn thô coù maáy khoå thô ?
’ Caùch trình baøy moãi klhoå nhö theá 
c) Vieát chính taû:
d) Soaùt loãi, chaám baøi.
• Giaùo vieân chaám 1 soá baøi chính taû.
* GV toång keát loãi, nhaän xeùt.
Hoaït ñoäng 2: Thöïc haønh
Baøi 2: HS bieát caùch vieát hoa teân caùc huaân chöông, danh hieäu, giaûi thöiôûng 
Yeâu caàu ñoïc baøi.
• Giaùo vieân nhaän xeùt.
Baøi 3: HS vaän duïng vieát hoa teân caùc huaân chöông, danh hieäu, giaûi thöiôûng 
* GV höôùng daãn HS thöïc hieän: 
- Teân caùc danh hieäu ñöôïc in nghieâng trong ñoaïn vaên .
- Duøng gaïch cheùo ( / ) phaân taùch caùc boä phaän taïo thaønh teân ñoù .
- Vieát laïi teân caùc danh hieäu cho ñuùng
 5/ Cuûng coá - daën doø: Giaùo vieân nhaän xeùt.
Chuaån bò: “Coâ gaùi cuûa töông lai”.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
 Haùt 
- HS vieát baûng con 
* Caû lôùp nhaän xeùt. 
Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp
Hoïc sinh chuù yù laéng nghe.
* HS thaûo luaän theo baøn vaø traû lôøi:
 loøng töï haøo khi ñaát nöôùc töï do, noùi leân truyeàn thoáng baát khuaát cuûa daân toäc ta.
* Caû lôùp nhaän xeùt. 
* HS neâu töø khoù, deã laãn khi vieát chính taû.
Döï kieán :röøng tre, phaáp phôùi, baùt ngaùt, phuø sa, rì raàm tieáng ñaát
* HS luyeän ñoïc vaø vieát töø khoù
* HS traû lôøi.
* Caû lôùp nhaän xeùt. 
* HS vieát chính taû theo trí nhôù cuûa mình
* HS ñoåi vôû cho nhau ñeå soaùt loãi
Hoaït ñoäng nhoùm, caû lôùp
1HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT .
HS ngoài cuøng baøn thaûo luaän vaø laøm baøi.
- 1 HS tìm caùc cuïm töø chæ huaân chöông, danh hieäu, giaûi thöiôûng 
- 1 HS neâu caùch vieát hoa töøng teân chæ caùc huaân chöông, danh hieäu, giaûi thöiôûng
 * Caû lôùp nhaän xeùt. 
 1HS ñoïc yeâu caàu cuûa BT .
* 1 HS laøm baûng, HS caû lôùp laøm vaøo vôû . 
* HS söûa baøi . 
- 1 HS neâu caùch vieát hoa töøng teân chæ caùc huaân chöông, danh hieäu, giaûi thöiôûng
 * Caû lôùp nhaän xeùt. 
*******************************************************************
Ngày soạn:25/03/2012
Ngày dạy: 27/03/2012
Thứ ba, ngày 27 tháng 03 năm 2012
BUỔI SÁNG
TAÄP ÑOÏC: CON GAÙI . 
I/ Mục tiêu : 
-Đọc diễn cảm được toàn bộ bài văn.-Hiểu ý nghĩa: Phê phán quan niẹm trọng nam khinh nữ; khen ngợi cô bé Mơ học giỏi, chăm làm, dũng cảm cứu bạn. ( Trả lời được các câu hỏi trong SGK )
Giaùo duïc HS coù thaùi ñoä ñuùng ñaén veà baïn gaùi. 
*(KNS)
II/ Ñoà duøng daïy - hoïc :Tranh minh hoaï trang 113. B.phuï vieát saün ñoaïn 5 ñeå höôùng daãn HS luyeän ñoïc. Baøi chuaån bò.
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 
2. Baøi cuõ: Moät vuï ñaém taøu.
3 HS ñoïc baøi, sau ñoù traû lôøi caùc caâu hoûi (Moãi HS traû lôøi 1 caâu )
3. Giôùi thieäu baøi môùi: Con gaùi
4.Daïy - hoïc baøi môùi : 
* Hoaït ñoäng 1: Luyeän ñoïc 
- Hoaït ñoäng caû lôùp 
(KNS) Kĩ năng tự nhận thức (nhận thức về sự bình đẳng nam nữ). Kĩ năn giao tiếp, ứng xử phù hợp giới tính. Kĩ năng ra quyết định
GV höôùng daãn HS thöïc hieän :
GV chuù yù nhaän xeùt caùch ñoïc cuûa HS.
Baøi naøy chia laøm maáy ñoaïn ? 
GV ghi baûng nhöõng töø khoù phaùt aâm:
GV höôùng daãn HS ñoïc töø khoù : GV ñoïc maãu, HS ñoïc .
- GV theo doõi söûa sai cho HS.
* HS ñoïc maãu toaøn baøi .
* Lôùp theo doõi vaø tìm hieåu caùch ñoïc ñoaïn .
Chia 5 ñoaïn (5 khoå vaên trong baøi)
Laàn löôït hoïc sinh ñoïc noái tieáp theo ñoaïn. (Laàn 1)
HS nhaän xeùt phaàn ñoïc cuûa baïn.
Hoïc sinh neâu nhöõng töø phaùt aâm sai cuûa baïn.
- Hoïc sinh gaïch döôùi caùc töø ñoù: 
* HS luyeän ñoïc töø khoù.
Laàn löôït hoïc sinh ñoïc noái tieáp theo ñoaïn. (Laàn 2)
HS nhaän xeùt phaàn ñoïc cuûa baïn
Hoïc sinh ñoïc phaàn chuù giaûi.
* HS luyeän ñoïc theo caëp .
* Hoaït ñoäng 2: Tìm hieåu baøi
’ Nhöõng chi tieát naøo trong baøi cho thaáy ôû laøng queâ Mô vaãn coøn tö töôûng xem thöôøng con gaùi ?
* GV nhaän xeùt, keát luaän yù kieán ñuùng 
* HS thaûo luaän theo caëp .
* Heát thôøi gian thaûo luaän, ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän. 
* Caû lôùp nhaän xeùt. 
( Ñaùp aùn nhö SGV trang190 ) 
’ Nhöõng chi tieát naøo chöùng toû Mô khoâng thua gì caùc baïn trai ?
* GV nhaän xeùt, keát luaän yù kieán ñuùng 
HS thaûo luaän theo baøn.
* Heát thôøi gian thaûo luaän, ñaïi dieän HS trình baøy keát quaû thaûo luaän. 
* Caû lôùp nhaän xeùt. 
( Ñaùp aùn nhö SGV trang 191) 
’Sau caâu chuyeän Mô cöùu em Hoan, nhöõng ngöôøi thaân coù thay ñoåi quan nieäm veà “con gaùi” khoâng ? Nhöõng chi tieát naøo cho thaáy ñieàu ñoù ? 
* HS thaûo luaän nhoùm t ... ư một cái kiềng có nhiều chân chứ không phải chỉ ba chân. Những cái rễ nổi hẳn một nửa lên trên mặt đất. Đó là chỗ ngồi nghỉ chân lí tưởng của người qua đường. Cái rễ to phía bụi tre lại có một đoạn cong hẳn lên. Bọn trẻ chăn trâu chúng em lại khoét cho sâu thêm một chút. Thế là vừa có chỗ để buộc thừng trâu, vừa có thêm chỗ để chơi đánh trận giả.
 Thân và rễ đa thì có vẻ già cỗi nhưng ngọn đa thì vẫn còn sung sức lắm. Những đốt mới vẫn tiếp tục phát triển thành tán của cây đa vẫn ngày một rộng hơn. Lá đa vừa to vừa dầy, có màu xanh thẫm. Chúng em thường hái lá đa làm trâu lá chơi đùa với nhau. Ngọn đa là nhà của một gia đình sáo sậu.
 Cây đa là hình ảnh không thể thiếu của làng quê em.
3 Củng cố, dặn dò.
- Nhận xét giờ học và nhắc HS chuẩn bị bài sau, về nhà hoàn thành phần bài tập chưa hoàn chỉnh. 
- HS lắng nghe và chuẩn bị bài sau.
***************************** 
KHOA HỌC: SÖÏ SINH SAÛN VAØ NUOÂI CON CUÛA CHIM.
I/ Mục tiêu : Biết chim là động vật đẻ trứng.
Yeâu thieân nhieân vaø ham thích nghieân cöùu KH, coù yù thöùc baûo veä ñ.vaät.
Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh về sự nuôi con của chim. Giáo viên hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.
II/ Ñoà duøng daïy - hoïc : 
- Hình veõ trong SGK trang 110, 111.- SGK, chuaån bò baøi tröôùc 
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 
1. Baøi cuõ: Söï sinh saûn cuûa eách.
2. Giôùi thieäu baøi môùi: Söï sinh saûn vaø nuoâi con cuûa chim.
4.Daïy - hoïc baøi môùi : 
Hoaït ñoäng 1: Quan saùt.
* GV höôùng daãn HS thöïc hieän: 
’ So saùnh quaû tröùng hình 2a vaø hình 2c, quaû naøo coù thôøi gian aáp laâu hôn?
’ Baïn nhìn thaáy boä phaän naøo cuûa con gaø trong hình 2b vaø 2c.
Tröùng gaø ñaõ ñöôïc thöï tinh taïo thaønh hôïp töû.
Ñöôïc aáp, hôïp töû seõ phaùt trieån thaønh phoâi vaø baøo thai.
Tröùng gaø caàn aáp trong khoaûng 21 ngaøy seõ nôû thaønh gaø con.
Hoaït ñoäng 2: Thaûo luaän.
* GV höôùng daãn HS thöïc hieän: 
’ Baïn coù nhaän xeùt gì veà nhöõng con chim non môùi nôû, chuùng ñaõ töï kieám moài ñöôïc chöa? Ai nuoâi chuùng?
* GV nhaän xeùt, keát luaän:
Chim non môùi nôû ñeàu yeáu ôùt, chöa theå töï kieám moài ñöôïc ngay.
Chim boá vaø chim meï thay nhau ñi kieám moài, cho ñeán khi moïc ñuû loâng, caùnh môùi coù theå töï ñi kieám aên.
5.Cuûng coá - Daën doø : Xem laïi baøi.
Chuaån bò: “Söï sinh saûn cuûa thuù”.
Nhaän xeùt tieát hoïc.
Hoïc sinh traû lôøi caâu hoûi
Hoaït ñoäng nhoùm ñoâi, lôùp.
Hai baïn döïa vaøo caâu hoûi trang 110 vaø 111 SGK .
+ So saùnh tìm ra söï khaùc nhau giöõa caùc quaû tröùng ôû hình 2.
Hình 2a: Quaû tröùng chöa aáp coù loøng traéng, loøng ñoû rieâng bieät.
Hình 2b: Quaû tröùng ñaõ ñöôïc aáp 10 ngaøy, coù theå nhìn thaáy maét vaø chaân.
Hình 2c: Quaû tröùng ñaõ ñöôïc 15 ngaøy, coù theå nhín thaáy phaàn ñaàu, moû, chaân, loâng gaø.
* Hoïc sinh khaùc coù theå boå sung.
Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp.
Nhoùm tröôûng ñieàu khieån quan saùt hình trang 111.
* HS laøm vieäc theo nhoùm
* Heát thôøi gian thaûo luaän, ñaïi dieän nhoùm trình baøy keát quaû thaûo luaän. 
*********************************************************************
Ngày soạn:11/03/2012
Ngày dạy:16/03/2012 
Thứ sáu, ngày 16 tháng 03 năm 2012
BUỔI SÁNG
BUỔI CHIỂU
TAÄP LAØM VAÊN: TRAÛ BAØI VAÊN TAÛ CAÂY COÁI.
I/ Muïc ñích yeâu caàu : 
-Biết rút kinh nghiệm về cách viết bài văn tả cây cối; nhận biết và sửa được lỗi trong bài; viết lại được một đoạn văn cho đúng và hay hơn
Giaùo duïc hoïc sinh loøng yeâu thích vaên hoïc vaø say meâ saùng taïo. 
II/ Ñoà duøng daïy - hoïc :
 Baûng phuï ghi 5 ñeà kieåm tra vieát, moät soá loãi ñieån hình veà chính taû, duøng töø, ñaët caâu, yù. caàn söûa chung tröôùc lôùp - Phaán maøu 
III/ Caùc hoaït ñoäng daïy - hoïc chuû yeáu :
Hoaït ñoäng cuûa giaùo vieân 
Hoaït ñoäng cuûa hoïc sinh 
1. Khôûi ñoäng: 
- Haùt 
2. Baøi cuõ: Taäp vieát ñoaïn hoäi thoaïi.
-1 toáp HS dieãn laïi 1trong2 ñoaïn kòch.
3.G.thieäu baøi: Traû baøi vaên taû caây coái.
4.Daïy - hoïc baøi môùi : 
Hoaït ñoäng 1: Nhaän xeùt chung baøi laøm cuûa HS
Hoaït ñoäng caû lôùp
- Giaùo vieân nhaän xeùt chung veà keát quaû laøm baøi cuûa lôùp 
- Ñoïc laïi ñeà baøi
+ Öu ñieåm: 
- HS hieåu baøi vieát ñuùng theo yeâu caàu cuûa ñeà baøi , kieåu baøi, boá cuïc hôïp lyù, yù roõ raøng maïch laïc; taû thöù töï, söû duïng lôøi cho baøi vaên mieâu taû roõ raøng, coù hình aûnh, caûm xuùc.
- Moät soá baøi coù theå hieän söï saùng taïo trong dieãn ñaït loâi cuoán cho ngöôøi ñoïc 
 * HS laéng nghe
+ Thieáu soùt: vieát caâu daøi, chöa bieát ngaét caâu, sai loãi chính taû khaù nhieàu, vieát caåu thaû , trình baøy chöa saïch seõ.
- GV thoâng baùo ñieåm soá cuï theå 
* Hoaït ñoäng 2: H.daãn HS bieát tham gia söûa loãi chung; söûa loãi trong baøi vieát. 
- Giaùo vieân traû baøi cho hoïc sinh
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh söûa loãi.
- GV höôùng daãn hoïc sinh söûa loãi
- Hoïc sinh ñoïc lôøi nhaän xeùt cuûa thaày coâ, hoïc sinh töï söû loãi sai. 
- Töï xaùc ñònh loãi sai veà maët naøo (chính taû, caâu, töø, dieãn ñaït, yù)
- Giaùo vieân theo doõi, nhaéc nhôû caùc em
- Laàn löôït hoïc sinh ñoïc leân caâu vaên, ñoaïn vaên ñaõ söûa xong 
Ÿ Giaùo vieân nhaän xeùt 
- Lôùp nhaän xeùt
- Giaùo vieân höôùng daãn hoïc sinh söûa loãi chung
- Hoïc sinh theo doõi caâu vaên sai hoaëc ñoaïn vaên sai
- Giaùo vieân theo doõi nhaéc nhôû hoïc sinh tìm ra loãi sai
- Xaùc ñònh sai veà maët naøo
- Moät soá HS leân baûng laàn löïôt töøng ñoâi 
- Hoïc sinh ñoïc leân
- Caû lôùp nhaän xeùt
* Hoaït ñoäng 3: Hoïc taäp nhöõng ñoaïn vaên hay, baøi vaên hay
* GV höôùng daãn HS thöïc hieän: 
* GV choát laïi yù hay caàn hoïc taäp.
Hoaït ñoäng caû lôùp
* 3 – 5 HS coù ñoaïn, baøi vaên hay ñoïc laïi cho caùc baïn nghe.
* HS khaùc laéng nghe vaø phaùt bieåu.
* Hoaït ñoäng 4: HS choïn vieát laïi moät ñoaïn vaên cho hay hôn.
* GV höôùng daãn HS thöïc hieän: 
* GV nhaän xeùt, keát luaän, cho ñieåm.
*Moãi HS choïn moät ñoaïn vaên vieát chöa ñaït vieát laïi cho hay hôn.
* HS noái tieáp nhau ñoïc ñoaïn vaên vieát laïi.
* HS trao ñoåi tìm ra caùi hay, caùi ñaùng hoïc vaø ruùt ra kinh nghieäm cho mình
* Caû lôùp nhaän xeùt. 
5/ Cuûng coá - daën doø: 
- Chuaån bò: “ Oân taäp veà taû caây coái “ 
- Nhaän xeùt tieát hoïc 
**********************************************
CHÂU ĐẠI DƯƠNG VÀ CHÂU NAM CỰC. 
i. môc tiªu - Xác định được vị trí địa lí, giới hạn và một số đặc điểm nổi bật của châu Đại Dương, châu Nam Cực :
+ Châu Đại Dương Nằm ở bán cầu Nam gồm lục địa Ô-xtrây-li-a và các đảo, quần đảo ở trung tâm và tây nam Thái Bình Dương.
+ Châu Nam Cực nằm ở vùng địa cực.
+ Đặc điểm của Ô-xtrây-li-a : khí hậu khô hạn, thực vật, động vật độc đáo.
+ Châu Nam Cực là châu lục lạnh nhất thế giới.
- Sử dụng quả Địa cầu để nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ châu Đại Dương, châu Nam Cực.
- Nêu được một số đặc điểm về dân cư, hoạt động sản xuất của châu Đại Dương :
+ Châu lục có số dân ít nhất trong số các châu lục.
+ Nổi tiếng thế giới về xuất khẩu lông cừu, len, thịt bò và sữa ; phát triển công nghiệp năng lượng, khai khoáng, luyện kim,
- HS khá, giỏi: Nêu được sự khác biệt của tự nhiên giữa phần lục địa Ô-xtrây-li-a với các đảo, quần đảo.
* GDBVMT (Liên hệ) : Xử lí chất thải công nghiệp.
ii. ®å dïng d¹y häc
Tranh ảnh về thiên nhiên, dân cư của châu Đại Dương và châu Nam Cực.
iii. ho¹t ®éng d¹y häc
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của hoc sinh
1, Kiểm tra bài cũ
- Y/cầu H nêu đặc điểm dân cư châu Mĩ .
+ Nền kt bắc Mĩ có gì khác so với Trung và Nam Mĩ ?
- Gọi H n/xét, cho điểm H .
2, Giơí thiệu bài
“ Châu Đại ... Nam Cực”
C, Tìm hiểu bài
*HĐ1 CHÂU ĐẠI DƯƠNG :
* G treo bản đồ thế giới .
+ Y/cầu 2 H cùng xem lược đồ châu Đại Dương .
+ Cho H chỉ và nêu vị trí của lục địa Ô-xtrây-li-a . 
+ Y/cầu chỉ và nêu tên các đảo, quần đảo của châu Đại Dương .
* G kết luận : Châu Đại Dương nằm ở Nam bán cầu... 
*HĐ2 
- Cho H tự đọc Sgk, quan sát lược đồ châu Đại Dương so sánh khí hậu , thực vật và động vật của lục địa 
Ô-xtrây-li-a với các đảo của châu Đại Dương .
*HĐ3 
- GV tổ chức cho cả lớp trả lời câu hỏi .
+ Nêu số dân của châu Đại Dương ?
+ So sánh dân số của châu Đại Dương với các châu lục khác .
+ Nêu thành phần dân cư của châu Đại Dương ? 
Họ sống ở đâu ?
+ Nêu những nét chung về nền kt của lục địa Ô-xtrây-li-a .
* KL : Lục địa Ô-xtrây -li-a
Có khí hậu khô hạn ...
GDBVMT (Liên hệ) : Xử lí chất thải công nghiệp.
HĐ 4 : Châu Nam Cực
- Chia HS theo nhóm 4,phát phiếu học tập , y/c các nhóm quan sát hình 5 Sgk để hoàn thành phiếu .
+ Vì sao châu NC có khí hậu lạnh nhất thế giới ?*
 3, Củng cố ,dặn dò 
*G nhận xét tiết học .
- Về học bài , chuẩn bị bài
 sau . 
- Chủ yếu là người dân nhập cư , người Anh điêng , da vàng ...
- Bắc Mĩ có nền kt phát triển cao còn Trung và Nam Mĩ nền kinh tế đang phát triển .
- 1 H nhận xét .
- H mở Sgk, vở ghi ,bài tập .
- H quan sát bản đồ thế giới .
- 2 HS làm việc theo cặp, HS này nói thì HS khác lắng nghe, nhận xét , bổ sung cho nhau sau đó đổi lại.
- Lục địa Ô-xtrây-li-a nằm ở nam bán cầu ,có đường chí tuyến nam đi qua giữa lãnh thổ.
- HS chỉ và nêu : Đảo Niu-ghi-nê giáp châu á , quần đảo : 
Bi-xăng-ti-me-tóc , Xô- lô-môn Va-nu-a-tu , Niu Di-len 
- HS lắng nghe .
- HS làm việc cá nhân để hoàn thành bảng so sánh theo y/cầu của GV .
- Mỗi HS trình bày 1 ý trong bảng so sánh , các HS khác theo dõi , bổ sung.
- HS suy nghĩ trả lời ( Dựa vào bảng số liệu diện tích, dân số ).
- Năm 2004 , dân số là 33 triệu người - Là châu lục có số dân ít nhất trong các châu lục của thế giới .
- Thành phần : + Người dân bản địa có nước da sẫm mầu, tóc xoăn , mắt đen . 
- Họ sống chủ yếu ở các đảo .
+ Người gốc Anh di cư sang, có nước da trắng, sống chủ yếu ở lục địa ... 
- Là nước có nền kt phát triển , nổi tiếng thế giới về xuất khẩu lông cừu, len, thịt bò, sữa .Các ngành công nghiệp năng lượng, khai khoáng ...phát triển mạnh.
- H lắng nghe .
- 4 HS 1 nhóm , nhóm trưởng nhạn phiếu học tập . HS quan sát hình 5 Sgk để hoàn thành phiếu 
- 1 HS đọc ND về châu Nam Cực tr128 Sgk , nêu :
+ Vị trí : Châu Nam Cực nằm ở vùng địa cực Nam .
- Khí hậu : Lạnh nhất thế giới , quanh năm dưới 00C.
+ Động vật : Tiêu biểu là chim cánh cụt .
+ Dân cư : Không có dân sống.
- Vì châu NC nằm sát vùng địa cực, nhận được rất ít NLMT .
* H lắng nghe và thực hiện .
------------- @&? --------------

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an tuan 29 binh soan.doc