Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán Lớp 5 (Có đáp án) - Năm học 2017-2018

Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán Lớp 5 (Có đáp án) - Năm học 2017-2018

6. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 đ)

a. 3 m 4 dm = . m. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 0,34 B. 3,4 C. 34 D. 340

b. Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 347 g = . kg là:

A. 34,7 B. 3,47 C. 0,347 D. 0,0347

7. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: ( 1 đ)

a. 5000m2 = . ha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

A. 0,5 B. 5 C. 50 D. 500

b Trong các số đo độ dài dưới đây, số nào bằng 11,02 km:

A. 11,20 km B. 11200m C. 11km 20m D. 1120m

 

doc 4 trang Người đăng Trang Khánh Ngày đăng 20/05/2024 Lượt xem 23Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán Lớp 5 (Có đáp án) - Năm học 2017-2018", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mạch kiến thức, kỹ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Mức 2
Mức 3
Mức 4
Tổng
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
TN
TL
Đọc, viết, so sánh phân số, số thập phân.
Số câu
22

Số điểm
2,02,0

Thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số.
Số câu

112
Số điểm

1,01,02,0
Tính giá trị của biểu thức .
Số câu1

1
Số điểm1,0

1,0
Đo độ dài, khối lượng và diện tích.
Số câu
1

1

2

Số điểm
1,0

1,0

2,0

Giải bài toán liên quan đến quan hệ tỉ lệ . Giải bài toán Tìm hai số biết hiệu và tỉ số của hai số đó.
Số câu

22
Số điểm

2,02,0
 Giải bài toán có nội dung hình học.
Số câu1

1
Số điểm1,0

1,0
Tổng
Số câu
3
1
1
1

3

1
4
6
Số điểm
3,0
1,0
1,0
1,0

3,0

1,0
4,0
6,0
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN GIỮA HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2017 - 2018 
LỚP 5
Trường: ......
Lớp: .................................................
Họ và tên: .
KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Môn: Toán lớp 5
NĂM HỌC: 2017 - 2018
Thời gian 40 phút (không kể thời gian phát đề)
ĐIỂM 
BẰNG SỐ

ĐIỂM 
BẰNG CHỮ
Nhận xét
1.Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 đ)
a. 3 viết dưới dạng số thập phân là:
A. 	3,900	B. 	3,09	C. 3,009	D. 3,90
b. Hỗn số 3 được chuyển thành phân số là?
A.	B. 	C. 	D. 
2. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 đ)
a. Chữ số 5 trong số thập phân 12,25 có giá trị là?
A. 	B. 	C. 	D. 
b. Chín đơn vị, hai phần trăm được viết là:
A. 9,200 	B. 9,2 	C. 9,002 	D. 9,02
3. Tính: (1đ)
 a). + = ------- = ---- 	b) 3 x = ------- = ---- 	
 4. Tính : (1đ)	
 a) 	1 - ( + ) = ------ = -----	 b) 1 : 1 = ------ = -----
5. Tính gia trị của biểu thức: (1 đ) + x = .......................... = ............
6. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: (1 đ)
a. 3 m 4 dm = .......... m. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 0,34 	B. 3,4 	C. 34	D. 340
b. Số thích hợp viết vào chỗ chấm của 347 g = ........ kg là:
A. 34,7 	B. 3,47 	C. 0,347 	D. 0,0347
7. Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng: ( 1 đ)
a. 5000m2 = .......... ha. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:
A. 0,5 	B. 5 	C. 50	D. 500
b Trong các số đo độ dài dưới đây, số nào bằng 11,02 km:
A. 11,20 km 	B. 11200m 	 	C. 11km 20m 	D. 1120m
8. Bài toán: Một người thợ may 30 bộ quần áo đồng phục hết 75 m vải. Hỏi nếu người thợ đó may 60 bộ quần áo đồng phục như thế thì cần bao nhiêu mét vải ? (1đ)
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
9. Bài toán: Hiệu của hai số là 210. Tỉ số của hai số đó là . Tìm hai số đó.
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
10. Bài toán: Chu vi của một hình chữ nhật là 180 m. Chiều rộng kém chiều dài 20 m. Tính diện tích của hình chữ nhật đó? 
---------------------------------------------------------- 
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------
Hướng dẫn chấm Môn Toán lớp 5 GK 1
Năm học 2017 -2018
1. Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm:	a) 	 ( B) 	b) 	(A) 	
2. Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm:	a) 	 ( C) 	b) 	(D)
3, 4 Tính : (2đ) – Tính đúng mỗi bài được (0,5đ)
 3a). + = = 4a) 1 - ( + ) = 1 - ( + ) = 1 - = 
 3b) 3 x = = 4b) 1 : 1 = : = 
5. Tính đúng giá trị của biểu thức: ( 1 đ) 
 + x = + = = 
6. Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm:	a) 	( B) 	b) 	(C) 	
7. Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm: 	a) 	 (A) 	b) 	(C)
 8. Bài toán : (1đ) Bài giải 
60 bộ quần áo gấp 30 bộ quần áo số lần là :
 	 60 : 30 = 2 (lần) (0,5đ)
May 60 bộ quần áo như thế thì cần số mét vải là :
 	 75 x 2 = 150 (m) (0,5đ)
 	 Đáp số : 150 mét vải
9. Bài toán (1 đ) 	Bài giải
	Hiệu số phần bằng nhau :
5 - 2 = 3(phần) (0,25đ)
Số thứ nhất là :
	210 : 3 x 2 = 140 (0,5 đ)
Số thứ hai là :
	210 + 140 = 350 (0,25đ)
	Đáp số : Số thứ nhất : 140
	 Số thứ hai : 350	
10. Bài toán : (1đ)
	Bài giải
	Nửa chu vi hình chữ nhật là: (0,25 đ)
 : 2 = 90 (m)
	Chiều rộng hình chữ nhật là: ( 0,25 đ)
	( 90 – 20) : 2 = 35 (m)
	Chiều dài hình chữ nhật là:	 (0,25 đ)
	35 + 20 = 55 (m)
	Diện tích của hình chữ nhật là:
	55 x 35 = 1925 (m2) (0,25 đ)
	Đáp số : 1925 m2
Bài 8, 9, 10 Học sinh có cách giải khác phù hợp với đề bài, đúng được tính đủ điểm theo yêu cầu.
* Phụ ghi : Làm tròn điểm VD : 5,5 = 6	

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ki_i_mon_toan_lop_5_co_dap_an_nam_hoc_2.doc