Giáo án điện tử Lớp 5 - Tuần 3 - Năm 2011

Giáo án điện tử Lớp 5 - Tuần 3 - Năm 2011

HĐ 1: Luyện đọc: (10 phút)

+Gọi 1HS đọc lời mở đầu giới thiệu tình huống diễn ra vở kịch.

+GV đọc mẫu toàn bài

+Yêu cầu HS đọc thành tiếng theo cách sau (phân vai và đọc theo lời từng nhân vật):

 *Đọc nối tiếp nhau trước lớp (lặp lại 2 vòng). GV kết hợp giúp HS sửa lỗi cách đọc (phát âm) kết hợp giải nghĩa từ: cai, hổng thấy,thiệt, quẹo vô, lẹ, ráng.

 *Tổ chức cho HS đọc theo nhóm và thể hiện đọc nối tiếp nhau (mỗi tốp 5 em) trước lớp (lặp lại 2 vòng).

+Khi HS đọc GV chú ý sửa sai.

HĐ 2: Tìm hiểu nội dung bài:(10 phút)

Câu 1: Chú cán bộ gặp chuyện gì nguy hiểm?

( bị giặc rượt bắt, chạy vào nhà dì Năm.)

Câu 2: Dì Năm đã nghĩ ra cách gì để cứu chú cán bộ?

Câu 3: Trong đoạn kịch chi tiết nào làm em thích thú nhất?

-GV tổ chức HS thảo luận nêu đại ý của bài – GV chốt lại:

Đại ý: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí trong cuộc đấu trí để lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng.

HĐ 3: Luyện đọc diễn cảm:(10 phút)

-GV hướng dẫn cho 1 tốp đọc phân vai (dì Năm, An, cán bộ, lính, cai), HS thứ 6 làm người dẫn chuyện sẽ đọc phần mở đầu.

 

doc 112 trang Người đăng phuonght2k2 Ngày đăng 10/03/2022 Lượt xem 192Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án điện tử Lớp 5 - Tuần 3 - Năm 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 3
 Thø hai ngµy 5 th¸ng 9 n¨m 2011
 TËp ®äc:
LÒNG DÂN
I.Mục đích yêu cầu: 
 -Biết đọc ®ĩng v¨n b¶n kÞch: ng¾t giäng, thay ®ỉi giäng phï hỵp víi tÝnh c¸ch cđa tõng nh©n vËt trong t×nh huèng kÞch.
 -HiĨu néi dung, ý nghÜa: Ca ngỵi d× N¨m dịng c¶m, m­u trÝ lõa giỈc, cøu c¸n bé c¸ch m¹ng (Tr¶ lêi ®­ỵc c¸c c©u hái 1,2,3)
 -HS kh¸, giái biÕt ®äc diƠn c¶m vë kÞch theo vai, thĨ hiƯn ®­ỵc tÝnh c¸ch nh©n vËt.
II. Chuẩn bị: Tranh minh họa SGK.
III. Các hoạt động dạy và học:
	1. Bài cũ: Gọi HS đọc bài: Sắc màu em yêu và trả lời câu hỏi:
.Bài thơ nói lên tình cảm gì của bạn nhỏ với quê hương, đất nước? 
	-GV nhận xét ghi điểm.
	2. Bài mới:
	Hoạt động dạy của GV
Hoạt động học của HS
HĐ 1: Luyện đọc: (10 phút)
+Gọi 1HS đọc lời mở đầu giới thiệu tình huống diễn ra vở kịch.
+GV đọc mẫu toàn bài 
+Yêu cầu HS đọc thành tiếng theo cách sau (phân vai và đọc theo lời từng nhân vật):
 *Đọc nối tiếp nhau trước lớp (lặp lại 2 vòng). GV kết hợp giúp HS sửa lỗi cách đọc (phát âm) kết hợp giải nghĩa từ: cai, hổng thấy,thiệt, quẹo vô, lẹ, ráng.
 *Tổ chức cho HS đọc theo nhóm và thể hiện đọc nối tiếp nhau (mỗi tốp 5 em) trước lớp (lặp lại 2 vòng).
+Khi HS đọc GV chú ý sửa sai.
HĐ 2: Tìm hiểu nội dung bài:(10 phút)
Câu 1: Chú cán bộ gặp chuyện gì nguy hiểm? 
(bị giặc rượt bắt, chạy vào nhà dì Năm.)
Câu 2: Dì Năm đã nghĩ ra cách gì để cứu chú cán bộ? 
Câu 3: Trong đoạn kịch chi tiết nào làm em thích thú nhất?
-GV tổ chức HS thảo luận nêu đại ý của bài – GV chốt lại:
Đại ý: Ca ngợi dì Năm dũng cảm, mưu trí trong cuộc đấu trí để lừa giặc, cứu cán bộ cách mạng.
HĐ 3: Luyện đọc diễn cảm:(10 phút)
-GV hướng dẫn cho 1 tốp đọc phân vai (dì Năm, An, cán bộ, lính, cai), HS thứ 6 làm người dẫn chuyện sẽ đọc phần mở đầu.
-Tổ chức cho HS từng tốp 6 em đọc phân vai toàn bộ đoạn kịch.
-1HS đọc lời mở đầu giới thiệu tình huống.
-Nghe GV đọc.
-Đọc nối tiếp nhau trước lớp (lặp lại 2 vòng).
-HS đọc theo nhóm và thể hiện đọc nối tiếp nhau (mỗi tốp 5 em).
HS ®äc c©uhỏi ë SGK- phát biểu trả lời.
-HS thảo luận nêu đại ý của bài.
-HS đọc lại đại ý.
- Cứ 6 HS 1 tốp đọc theo vai, HS khác nhận xét xem bạn đọc đã thể hiện phù hợp giọng nhân vật chưa
	4. củng cố: 	- Nêu đại ý đoạn kịch.
	- Nhận xét tiết học, GV kết hợp giáo dục HS.
	5. Dặn dò: - Dặn HS về nhà đọc bài, trả lời lại được các câu hỏi cuối bài, chuẩn bị bài tiếp theo.
	To¸n: 
11. LUYỆN TẬP
I.Mục tiêu:
	 -BiÕt céng,trõ, nh©n, chia hçn sè vµ biÕt so s¸nh hçn sè.
	-HS có ý thức trình bày bài sạch đẹp khoa học., 
II. Hoạt động dạy và học:
	1. Bài cũ: GV gọi 2 hS lên bảng làm bài, lớp làm vào giấy nháp:
 Chuyển hỗn số thành phân số và nêu cách thực hiện: 
	-GV nhận xét ghi điểm.
	2. Bài mới:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
-Giới thiệu bài.
- HĐ 1: Tìm hiểu yêu cầu các bài tập sgk/14.
-Yêu cầu HS đọc các bài tập 1, 2, 3 sgk, nêu yêu cầu của từng bài.
HĐ 2: Làm bài tập và chấm sửa bài:
- Yêu cầu HS thứ tự lên bảng làm từng bài, HS khác làm vào vở – GV theo dõi HS làm.
-Gọi HS đối chiếu bài của mình nhận xét đúng / sai bài trên bảng của bạn. Sau đó GV chốt lại cách làm từng bài:
Bài 1: Chuyển các hỗn số sau thành phân số:
2 = 5 = 9 = 12 = 
-Yêu cầu HS nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số.
Bài 2: So sánh các hỗn số: 
a . 3 = ; 2 = Ta có: > , vậy 3> 2
Hay :3> 2 Vì có phần nguyên 3 > 2 .
d. 3 = ; 3 = = Vì = ,vậy 3 = 3
Hay: 3 = 3. Vì phần nguyên bằng nhau, mà = 
-Qua cách làm yêu cầu HS nêu cách so sánh hỗn số.
Bài 3: Chuyển các hỗn số thành phân số rồi thực hiện phép tính:
1 + 1 = + = = 
2 - 1 = - = = 
2 x 5 = x = = 14
3 : 2 = : = x = 
-Qua cách làm yêu cầu HS nêu cách cộng, trừ, nhân chia hỗn số.
 4.Cđng cè- dỈn dß
-HS đọc các bài tập 1, 2, 3 sgk, nêu yêu cầu của từng bài.
-HS thứ tự lên bảng làm, lớp làm vào vở.
-Nhận xét bài bạn trên bảng.
-HS nhắc lại cách chuyển hỗn số thành phân số.
-HS nêu cách so sánh hỗn số.
 ChÝnh t¶
THƯ GỬI CÁC HỌC SINH ( Nhớ – viết)
I.Mục đích, yêu cầu:
- ViÕt ®ĩng CT, tr×nh bµy ®ĩng h×nh thøc ®o¹n v¨n xu«i.
- ChÐp ®ĩng vÇn cđa tõng tiÕng trong 2 dßng th¬ vµo m« h×nh cÊu t¹o vÇn (BT2); biÕt ®­ỵc c¸ch ®Ỉt dÊu thanh ë ©m chÝnh 
- HS kh¸, giái nªu ®­ỵc quy t¾c ®¸nh dÊu thanh trong tiÕng.
-HS có ý thức viết rèn chữ, viết rõ ràng và giữ vở sạch đẹp.
II. Các hoạt động dạy và học:
 1. Bài cũ: Gọi HS trả lời:
 Nhắc lại cấu tạo phần vần của tiếng ? Lấy ví dụ? 
-GV nhận xét.
	2. Bài mới:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
-Giới thiệu bài: GV nêu mục đích yêu tiết học.
HĐ1: Hướng dẫn nghe - viết chính tả.
-Gọi 2 HS đọc thuộc lòng bài: Thư gửi các học sinh - Nếu có HS chưa thuộc bài GV tổ chức cho HS ôn lại bằng cách đọc cá nhân, đồng thanh.
-Yêu cầu 1 HS lên bảng viết, lớp viết vào giấy nháp các từ: cường quốc, kiến thiết.
- GV nhận xét bài HS viết.
HĐ2:Viết chính tả – chấm, chữa bài chính tả.
-Yêu cầu HS đọc thầm bài chính tả.
-GV hướng dẫn tư thế ngồi viết, cách trình bày bài; lưu ý các chữ khó, chữ số và cách trình bày đoạn văn.
-GV yêu cầu HS nhớ lại đoạn văn và viết bài vào vở.
-HS tự soát lại bài tự phát hiện lỗi sai và sửa.
-Yêu câu HS đổi vở theo từng cặp để sửa lỗi sai bằng bút chì.
- GV chấm bài của tổ 3, nhận xét cách trình bày và sửa sai.
HĐ3: Làm bài tập chính tả.
Bài 2: 
-Gọi HS đọc bài tập 2, xác định yêu cầu của bài tập.
-GV tổ chức cho các em làm bài cá nhân vào phiếu bài tập, 1 em lên bảng làm vào bảng phụ.
-GV nhận xét bài HS và chốt lại cách làmBài 3:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài, trả lời. GV nhận xét và cho HS nhắc lại: Dấu thanh đặt ở âm chính (dấu nặng đặt bên dưới, các dấu khác đặt trên)
2 HS đọc thuộc lòng, lớp đọc thầm.
-1 em lên bảng viết, lớp viết vào giấy nháp.
- HS đọc thầm bài chính tả.
-HS viết bài vào vở.
-HS soát lại bài tự phát hiện lỗi sai và sửa.
-HS đổi vở theo từng cặp để sửa lỗi sai bằng bút chì.
-HS đọc bài tập 2, xác định yêu cầu của bài tập.
-HS quan sát vị trí dấu thanh ở các tiếng và trả lời, HS khác bổ sung. Sau dó nhắc lại ý GV chốt.
	3. Củng cố – Dặn dò: 
-Nhận xét tiết học, tuyên dương những HS học tốt.
	-HS nêu lại cấu tạo phần vần của tiếng và vị trí Dấu thanh trong tiếng.
-Về nhà viết lại các chữ sai, chuẩn bị bài tiếp theo.
 Thø ba, ngµy 6 th¸ng 9 n¨m 2011
 LuyƯn tõ vµ c©u
5.MỞ RỘNG VỐN TỪ: NHÂN DÂN
I. Mục đích, yêu cầu:
 -XÕp ®ùoc tõ ng÷ cho trø¬c vỊ chđ ®iĨm Nh©n d©n vµo nhãm thÝch hỵp(BT1); n¾m ®­ỵc mét sè thµnh ng÷, tơc ng÷ nãi vỊ phÈm chÊt tèt ®Đp cđa con ng­êi ViƯt Nam (BT2); hiĨu nghÜa tõ ®ång bµo, t×m ®­ỵc mét sè tõ b¾t ®Çu b»ng tiÕng ®ång, ®Ỉt ®­ỵc c©u víi mét tõ cã tiÕng ®ång võa t×m ®­ỵc (BT3)
- HS kh¸, giái thuéc ®­ỵc thµnh ng÷, tơc ng÷ ë BT2; ®Ỉt c©u víi c¸c tõ t×m ®­ỵc.
 II.Các hoạt động dạy học:
	1. Bài cũ: GV gọi một số em đọc đoạn văn miêu tả có dùng từ ngữ miêu tả đã cho (bài 3 SGK/22) đã được viết lại hoàn chỉnh. 
	2. Bài mới:
Hoạt động dạy của GV
Hoạt động học của HS
Giới thiệu bài: GV nêu mục đích, yêu cầu của tiết học.
HĐ 1: Làm bài tập 1.
 -Yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài 1.
-Yêu cầu HS trao đổi cùng bạn bên cạnh, làm vào phiếu GV phát cho từng cặp HS.
-Yêu cầu đại diện một số cặp trình bày kết quả. Cả lớp và GV nhận xét tính điểm cao cho cặp làm bài đúng nhất, trình bày kết quả làm bài rõ ràng, dõng dạc.
-GV chốt lại cách làm
HĐ 2: Làm bài tập 2.
 Bài 2: 
-Yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài 2.
-Tổ chức cho HS làm việc cá nhân hoặc trao đổi cùng bạn bên cạnh, suy nghĩ, phát biểu ý kiến.
 Cả lớp nhận xét và giáo viên nhận xét, kết luận:
-HS đọc yêu cầu của bài 1.
-HS nghe.
- HS trao đổi cùng bạn bên cạnh, làm vào phiếu theo nhóm đôi.
-Đại diện một số cặp trình bày kết quả. Nhóm khác nhận xét bổ sung.
- HS đọc yêu cầu của bài 2.
-HS làm việc cá nhân hoặc trao đổi cùng bạn bên cạnh, suy nghĩ, phát biểu ý kiến.
-Yêu cầu HS thi đọc thuộc lòng các thành ngữ, tục ngữ trên.
HĐ3: Làm bài tập 3.
Bài 3: 
-Yêu cầu HS đọc yêu cầu của bài 3, cả lớp đọc thầm lại truyện Con Rồng cháu Tiên, suy nghĩ, trả lời câu hỏi 3a.
-GV nhận xét và chốt lại
GV kết hợp cho HS giải nghiã một số từ cần thiết.
Yêu cầu HS nối tiếp nhau làm miệng BT3c
 – đặt câu với một trong những từ vừa tìm được.
-HS thi đọc thuộc lòng các thành ngữ, tục ngữ trên.
-HS đọc yêu cầu của bài 3, cả lớp đọc thầm lại truyện Con Rồng cháu Tiên và trả lời câu hỏi 3a.
- HS làm bài, trả lời câu hỏi 
HS kh¸ giái đặt câu với một trong những từ vừa tìm được.
4. Củng cố: -Yêu cầu HS nhắc lại một số từ ngữ, thành ngữ thuộc chủ đề nhân dân.
	 - GV nhận xét tiết học.
	5. Dặn dò: -Về nhà tìm thêm một số từ ngữ thuộc chủ đề nhân dân.
 To¸n
12. LUYỆN TẬP CHUNG
I.Mục tiêu:
	- BiÕt chuyĨn:
	- Ph©n sè thµnh ph©n sè thËp ph©n.
	- Hỉn sè thµnh ph©n sè.
	- Sè ®o tõ ®¬n vÞ bÐ ra ®¬n vÞ lín, sè ®o cã 2 tªn ®¬n vÞ ®o thµnh sè ®o cã mét tªn ®¬n vÞ ®o.
 II. Hoạt động dạy và học:.
	1. Bài cũ: GV gọi 2 HS lên bảng làm bài, lớp làm vào giấy nháp:
	Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính:
	a) 
 b) 
	-GV nhận xét ghi điểm.
	2. Bài mới:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
-Giới thiệu bài: GV nêu yêu cầu của tiết học.
 HĐ 1: Làm bài tập1.
-Yêu cầu HS đọc bài tập 1 và xác định yêu cầu đề bài.
-Yêu cầu HS làm bài và GV nhận xét chốt lại cách ... nghĩa của lịch sử gì?
- GV kết hợp liên hệ thực tế về vai trò lãnh đạo của đảng ta hiện nay.
-HS trả lời, HS khác bổ sung.
III. Củng cố - dặn dò:
-Gọi HS đọc phần ghi nhớ SGK.
-Dăn HS về nhà học bài, tìm hiểu trước bài: Xô viết Nghệ – Tĩnh.
Toán 
35. . LUYỆN TẬP 
I.
 KÜ thuËt
NÊu c¬m
I.Mơc tiªu:
Häc sinh biÕt c¸ch nÊu c¬m ®Ĩ c¬m ngon.
 -BiÕt liªn hƯ víi viƯc nÊu c¬m ë gia ®×nh
II.§å dïng d¹y häc : Dơng cơ vµ nguyªn liƯu ®Ĩ nÊu c¬m.
III. Lªn Líp: 
 1,NÊu c¬m b»ng bÕp ®un
- KĨ tªn dơng cơ vµ nguyªn liƯu nÊu c¬m 
 LÊy g¹o ®Ĩ nÊu c¬m.
NÊu c¬m b»ng bÕp ®un :
ë gia ®×nh em th­êng cho n­íc vµo nåi b»ng c¸ch nµo ?
 V× sao ph¶i gi¶m nhá lưa khi n­íc c¹n 
2. NÊu c¬m b»ng nåi c¬m ®iƯn.
Nªu sù gièng nhau vµ kh¸c nhau vỊ dơng cơ nÊu c¬m b»ng nåi c¬m ®iƯn vµ nåi bÕp ®un
ë gia ®×nh em th­êng cho n­íc vµo nåi c¬m ®iƯn b»ng c¸ch nµo ?
HS ®äc phÇn ghi nhí 
Cđng cè dỈn dß :Nªu c¸c c«ng ®o¹n nÊu c¬m b»ng bÕp ®un vµ nåi c¬m ®iƯn.
Buỉi chiỊu TuÇn 7
Thø 2 ngµy3 th¸ng 10 n¨m 2011
¤n LuyƯn tiÕng viƯt
LuyƯn tõ vµ c©u :Tõ nhiỊu nghÜa
I.Mơc tiªu;
 Cđng cè tõ nhiỊu nghÜa, nghÜa gèc vµ nghÜa chuyĨn trong tõ nhiỊu nghÜa.
 - X¸c ®Þnh ®­ỵc nghÜa gèc vµ nghÜa chuyĨn cđa 1 sè tõ nhiỊu nghÜa.
 - T×m ®­ỵc nghÜa chuyĨn cđa 1 sè danh tõ.
 II.C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc;
1. HS nh¾c l¹i ghi nhí vỊ tõ nhiỊu nghÜa , 
2:LuyƯn tËp
Bµi 1:G¹ch ch©n d­íi tõ in nghiªng mang nghÜa chuyĨn trong mçi kÕt hỵp tõ ë c¸c dßng d­íi ®©y:
a, ch©n ng­êi, ch©n gµ, ch©n t­êng
b, mịi däc dõa, mịi lâ, mịi thuyỊn
c, l­ìi dao, l­ìi lỵn, ng¾n l­ìi
-GV nhËn xÐt
Bµi 2:
a, Tõ ®Çu trong c©u nµo ®­ỵc dïng víi nghÜa gèc?
-Nhµ em ë ®Çu lµng.
-Anh L©m ®· ®ç ®Çu k× thi tèt nghiƯp trung häc ë tr­êng.
-BÐ g·i ®Çu g·i tai.
b, Tõ miƯng trong c©u nµo ®­ỵc dïng víi nghÜa gèc?
-Bè ®· ®Ëy chỈt miƯng giÕng l¹i ®Ĩ tr¸nh nguy hiĨm cho mäi ng­êi.
-BÐ Hoa toÐt miƯng c­êi khi thÊy mĐ ®i lµm vỊ.
-C¸i b¸t nµy ®· bÞ søt miƯng.
c, Tõ tai trong c©u nµo ®­ỵc dïng víi nghÜa gèc?
-C¸c ch¸u dáng tai nghe bµ kĨ chuyƯn cỉ tÝch.
-Tai c¸i Êm nµy h¬i bÐ nªn khã cÇm.
-C¸i chÐn nµy ®· mÊt tai råi
Ch÷a bµi:
 3.§Ỉt c©u víi c¸c tõ mµ em ®· t×m ®­ỵc .
 GV giĩp ®ì mét sè em cßn gỈp khã kh¨n ë phÇn nµy,giĩp c¸c em hiĨu ®­ỵc nghÜa c¸c tõ ®ã,
 Cđng cè dỈn dß khen c¸c em cã cè g¾ng vỊ phÇn nµy.
 Båi d­ìng to¸n: Bµi tËp vỊ sè thËp ph©n
	.Mục tiêu:
- Biết cách chuyển phân số thâïp phân thành hỗn số. 
-HS biết chuyển phân số thâïp phân thành số thập phân.
-Rèn kỹ năng làm bài cho HS 
II. Hoạt động dạy và học:
1. Kiểm tra bài cũ: Gọi 2 HS lên bảng bảng làm bài, HS dưới lớp 2 dãy mỗi dãy làm 1 bài:
 a) Viết số thập thập phân có: b) Đọc và nêu các hàng của số thập phân:
 Ba đơn vị, một phần trăm. 34,105 ; 0,345 ; 1,230 
 Năm phần trăm.
 Mười hai đơn vị, một phần trăm, hai phần nghìn.
2. Bài mới:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
HĐ1: Làm bài tập 1. (7 phút)
-Gọi HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
-Tổ chức cho HS theo nhóm 2 em quan sát mẫu và làm bài vào vở theo mẫu.
-Gọi HS nhận xét bài bạn trên bảng đối chiếu bài sửa sai.
-GV nhận xét chấm điểm và chốt lại cách làm.
= 73 =73,4 ; = 56 = 56,08
 = 6 = 6,05
HĐ2: Làm bài tập2.(7 phút)
Bài 2: 
-Gọi HS đọc đề bài.
-Yêu cầu HS dựa vào bài 1 viết kết quả cuối cùng không cần viết bước hỗn số.
-GV nhận xét và chốt lại cách làm.
 = 83,4 ; = 19,54 ; = 2,167 ; 
 -Gọi HS đọc các số thập phân vừa viết.
HĐ3: Làm bài tập 3.(7 phút)
Bài 3: 
-Gọi HS đọc bài, nhìn vào mẫu và làm bài.
-GV nhận xét chốt lại cách làm
-HS đọc và xác định yêu cầu của bài tập.
-HS làm bài vào vở, 2 em lêm bảng làm.
-Nhận xét bài bạn sửa sai.
-HS đọc đề bài.
-HS làm bài vào vở, 2 em lên bảng làm.
-HS đọc các số thập phân vừa viết.
-HS đọc bài, nhìn vào mẫu và làm bài, 2 em lên bảng làm.
-Nhận xét bài bạn trên bảng.
3. Củng cố - Dặn dò: 
-GV nhận xét tiết học.
-Về nhà làm bài ở vở BT toán , chuẩn bị bài tiếp theo.
Thø 3ngµy 4 th¸ng 10 n¨m 2011
¤n LuyƯn tiÕng viƯt
LuyƯn tõ vµ c©u :Tõ nhiỊu nghÜa
I.Mơc tiªu;
 Cđng cè tõ nhiỊu nghÜa, nghÜa gèc vµ nghÜa chuyĨn trong tõ nhiỊu nghÜa.
 - X¸c ®Þnh ®­ỵc nghÜa gèc vµ nghÜa chuyĨn cđa 1 sè tõ nhiỊu nghÜa.
 - T×m ®­ỵc nghÜa chuyĨn cđa 1 sè danh tõ.
 II.C¸c ho¹t ®éng d¹y-häc;
1. HS nh¾c l¹i ghi nhí vỊ tõ nhiỊu nghÜa , 
2:LuyƯn tËp
Bµi 1:G¹ch ch©n d­íi tõ in nghiªng mang nghÜa chuyĨn trong mçi kÕt hỵp tõ ë c¸c dßng d­íi ®©y:
a, ch©n ng­êi, ch©n gµ, ch©n t­êng
b, mịi däc dõa, mịi lâ, mịi thuyỊn
c, l­ìi dao, l­ìi lỵn, ng¾n l­ìi
-GV nhËn xÐt
Bµi 2:
a, Tõ ®Çu trong c©u nµo ®­ỵc dïng víi nghÜa gèc?
-Nhµ em ë ®Çu lµng.
-Anh L©m ®· ®ç ®Çu k× thi tèt nghiƯp trung häc ë tr­êng.
-BÐ g·i ®Çu g·i tai.
b, Tõ miƯng trong c©u nµo ®­ỵc dïng víi nghÜa gèc?
-Bè ®· ®Ëy chỈt miƯng giÕng l¹i ®Ĩ tr¸nh nguy hiĨm cho mäi ng­êi.
-BÐ Hoa toÐt miƯng c­êi khi thÊy mĐ ®i lµm vỊ.
-C¸i b¸t nµy ®· bÞ søt miƯng.
c, Tõ tai trong c©u nµo ®­ỵc dïng víi nghÜa gèc?
-C¸c ch¸u dáng tai nghe bµ kĨ chuyƯn cỉ tÝch.
-Tai c¸i Êm nµy h¬i bÐ nªn khã cÇm.
-C¸i chÐn nµy ®· mÊt tai råi
Ch÷a bµi:
 3.§Ỉt c©u víi c¸c tõ mµ em ®· t×m ®­ỵc .
 GV giĩp ®ì mét sè em cßn gỈp khã kh¨n ë phÇn nµy,giĩp c¸c em hiĨu ®­ỵc nghÜa c¸c tõ ®ã,
 Cđng cè dỈn dß khen c¸c em cã cè g¾ng vỊ phÇn nµy.
Båi d­ìng to¸n
HÐc ta
I.Mơc tiªu: - RÌn Hs kÜ n¨ng gi¶i to¸n vỊ ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch 
 - Giĩp c¸c em n¾m ch¾c kÜ n¨ng gi¶i to¸n d¹ng ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch.
 - Ra mét sè d¹ng to¸n n©ng cao dµnh cho ®èi t­ỵng Hs kh¸ giái .
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc: 
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
Ho¹t ®éng 1 : ¤n tËp b¶ng ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch.
H·y nªu b¶ng ®¬n vÞ ®o diƯn tÝch tõ lín ®Õn bР?
1 ha= ......hm2 1dam2 = .....ha
Ho¹t ®éng 2 : LuyƯn tËp.
Bµi 1 : ViÕt c¸c sè ®o sau d­íi d¹ng sè ®o lµ dm2
a) 5 dam2 , 4ha.
b) 3000cm2, 14 000cm2 , 9 000 000 cm2
c) 29 dm2 32 cm2, 80 dm24 cm2, 25cm2, 314cm2.
Bµi 2: §iỊn dÊu >,<,= vµo chç chÊm.
4m2 8 dam2.. 29 dm2
12 dm23 cm2 1230cm2
820dam2 .82 ha.
7cm2 12mm2 .7cm2.
H­íng dÉn HS lµm c¸c bµi tËp ë vë BT to¸n 5 trang 38, 39.
Bµi 3:- Gäi HS ®äc ®Ị.
Yªu cÇu HS tù gi¶i
GV giĩp ®ì HS cßn chËm.
DiƯn tÝch sµn nhµ: 8x8 = 64 (m2)
§ỉi: 64 m2 = 6 400 dm2
DiƯn tÝch mét m¶nh gç: 
80 x 20 = 1 600 (cm2) = 16 dam2
Sè m¶nh gç cÇn l¸t:
 6 400 : 16 = 400 (m¶nh gç) 
 §¸p sè : 400 m¶nh gç.
Bµi 4 : Yªu cÇu HS ®äc ®Ị to¸n, GV giĩp HS nhËn ra d¹ng to¸n vµ gi¶i.
L­u ý: TÝnh sè mÝa thu ho¹ch dùa trªn d¹ng to¸n Quan hƯ tû lƯ.
Cđng cè dỈn dß: - GV hƯ thèng bµi
Qua tiÕt «n luyƯn giĩp em cđng cè ®­ỵc ®iỊu g×?
5 HS nèi tiÕp nhau tr¶ lêi.
1 HS ®äc yªu cÇu, c¶ líp ®äc thÇm.
HS ho¹t ®éng c¸ nh©n: 3 HS lªn b¶ng lµm, c¶ líp lµm vµo vë.
NhËn xÐt bµi b¹n, ®ỉi chÐo vë ®Ĩ kiĨm tra.
TiÕn hµnh t­¬ng tù bµi 1.
Dµnh cho HS kh¸, giái
1 HS ®äc ®Ị.
HS tù lµm vµo vë, 1 HS lªn b¶ng lµm.
HS yÕu tù lµm d­íi sù giĩp ®ì cđa GV.
NhËn xÐt ch÷a bµi b¹n.
Thø 4 ngµy5 th¸ng 10 n¨m 2011
 ¤n luyƯn To¸n
sè thËp ph©n
Mơc tiªu:
-Cđng cè vỊ kh¸i niƯm sè thËp ph©n,VËn dơng lµm mét sè bµi tËp cã liªn quan ®Õn sè tp.
II- Ho¹t ®éng d¹y häc:
 Ho¹t ®éng cđa GV
 Ho¹t ®éng cđa HS
 Bµi 1: Thùc hiƯn phÐp tÝnh:
9,135 :9 – 0,613 + 3 1/8
2 4/15 X 2 + 1 1/3 X 4 – 6 3/5 : 3 – 0,8
Bµi to¸n yªu cÇu g×?
®Ĩ th­ch hiƯn c¸c phÐp tÝnh cã ph©n sè vµ hçn sè trong mét biĨu thøc ta lµm thÕ nµo?
T×m sè ®Ĩ ®iỊn vµo chç chÊm:
 X 6 – 66,5 : 5 =  X 2
Chĩng ta sÏ ¸p dơng c«ng thøc a- b = cth× a- c = b
 VËy theo quy t¾c a lµ sè nµo, c lµ sè nµo?
Chĩng ta cÇn thùc hiƯn vÕ nµo tr­íc?
Gäi HS nhËn xÐt 
* Cđng cè dỈn dß
 HS tr¶ lêi
HS lµm vµo vë,1 HS lªn b¶ng
 HS ®äc yªu cÇu
HS tr¶ lêi 
HS lµm vµo vë
1 HS lªn b¶ng
Thø 6 ngµy15 th¸ng 10 n¨m 2010
 Båi d­ìng TiÕng ViƯt
 LuyƯn viÕt v¨n t¶ c¶nh
 I. Mơc tiªu:
 -Th«ng qua mét ®Ị v¨n cơ thĨ , giĩp HS n¾m ®­ỵc cÊu t¹o bµi v¨n t¶ c¶nh, dùa vµo ®ã lËp ®­ỵc dµn bµi theo yªu cÇu ®Ị:T¶ c¶nh lµng quª vµo mét buỉi chiỊu.
- ViÕt mét ®o¹n v¨n(trong phÇn th©n bµi) dùa theo dµn bµi ®· lËp.
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc:
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A.Bµi luyƯn tËp :
*Giíi thiƯu bµi :
- GV nªu mơc tiªu cđa bµi
Ho¹t ®éng1 : LËp dµn bµi 
§Ị bµi : T¶ c¶nh lµng quª vµo mét buỉi chiỊu.
Gäi HS ®äc ®Ị
H·y x¸c ®Þnh yªu cÇu cđa ®Ị ? 
GV g¹ch d­íi c¸c tõ :lµng quª, buỉi chiỊu.
H·y nh¾c l¹i cÊu t¹o bµi v¨n t¶ c¶nh.
H­íng dÉn HS lËp dµn bµi, GV theo dâi giĩp ®ì HS cßn chËm.
Ho¹t ®éng 2 : HS tr×nh bµy dµn bµi.
GV nhËn xÐt ghi ®iĨm.
Ho¹t ®éng 3 : ViÕt ®o¹n v¨n theo dµn bµi ®· lËp(ViÕt 1 ®o¹n trong phÇn th©n bµi).
- GV theo dâi, giĩp ®ì thªm cho HS cßn yÕu
- Gäi HS ®äc ®o¹n v¨n
- GV nhËn xÐt.
*Cđng cè dỈn dß:
- GV nhËn xÐt tiÕt häc.
- HS nghe
-1HS ®äc ®Ị, c¶ líp ®äc thÇm.
HS tr×nh bµy c¸ nh©n.
- HS nh¾c l¹i
- HS lËp dµn bµi
- HS nèi tiÕp nhau tr×nh bµy dµn bµi.
- HS viÕt vµo vë
- Mét sè HS ®äc ®o¹n v¨n
- HS nghe
 SHTT
Sinh ho¹t líp
I. Mục tiêu:
-Đánh giá các hoạt động trong tuần 7, đề ra kế hoạch tuần 8, 
-HS biết nhận ra mặt mạnh và mặt chưa mạnh trong tuần để có hướng phấn đấu trong tuần tới; có ý thức nhận xét, phê bình giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.
-Giáo dục học sinh ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần làm chủ tập thể.
II. Tiến hành sinh hoạt lớp:
I/ Nhận xét tình hình lớp cuối tuần 7
-Lớp trưởng chủ trì sinh hoạt.
-Các tổ trưởng tổng kết hoạt động của tổ (kèmsổ).
-Các thành viên có ý kiến.
-Lớp trưởng nhận xét chung và xếp loại từng tổ.
-Giáo viên tổng kết chung :
* Hạnh kiểm: ngoan ngoãn, lễ phép, thực hiện tốt nội quy, quy định của trường. Bên cạnh đó vẫn còn học sinh nói chuyện riêng trong lớp.
* Học tập: Học bài làm bài ở nhà khá tốt, có tinh thần giúp đỡ nhau trong học tập, duy trì tốt nề nếp học bài, làm bài trước khi đến lớp, hăng hái xây dựng bài. Các đôi bạn tích cực giúp nhau trong học tập, 
II / Phương hướng tuần 8 :	
+Tích cực học tập chào mừng ngày 20/ 10.
+ Duy trì mọi nề nếp, phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm.
+ Chuẩn bị cho thi viết chữ đẹp.
+ Tích cực học bài và làm bài chu đáo để có nhiều tiết học tốt .
+ Tiếp tực thực hiện phong trào hoa điểm 10 và rèn chữ giữ vở.

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an sua t3.doc