Giáo án Lớp 4 - Tuần 30 - Trường tiểu học Quảng Minh A - Dương Thị Nhân

Giáo án Lớp 4 - Tuần 30 - Trường tiểu học Quảng Minh A - Dương Thị Nhân

.MỤC TIÊU:

 - Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn ; đọc đúng các tên riêng nước ngoài.

 - Hiểu ý nghĩa : Kiên nhẫn, dịu dàng, thông minh là sức mạnh của người phụ nữ, giúp họ bảo vệ hạnh phúc gia đình. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK)

II.CHUẨN BỊ :

Tranh minh họa bài đọc trong SGK.

 

doc 24 trang Người đăng van.nhut Lượt xem 799Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 4 - Tuần 30 - Trường tiểu học Quảng Minh A - Dương Thị Nhân", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuaàn 30 
 Thứ hai ngày 4 tháng 4 năm 2011
TẬP ĐỌC: THUAÀN PHỤC SƯ TỬ
I.MỤC TIÊU:
 - Đọc lưu loát, diễn cảm bài văn ; đọc đúng các tên riêng nước ngoài.
 - Hiểu ý nghĩa : Kiên nhẫn, dịu dàng, thông minh là sức mạnh của người phụ nữ, giúp họ bảo vệ hạnh phúc gia đình. (Trả lời được các câu hỏi trong SGK)
II.CHUẨN BỊ :
Tranh minh họa bài đọc trong SGK.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Caùc böôùc leân lôùp
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1. Baøi cuõ
Kiểm tra 2 HS
Những chi tiết nào trong bài chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai?
Nhận xét + cho điểm
- Hoá, Vũ đọc bài cũ + trả lời câu hỏi
2.Baøi môùi
a.Giới thiệu bài: 1’
b.Các hoạt động:
HĐ 1:Luyện đọc : 10-12’
- HS lắng nghe
-Gọi HS đọc bài
-1 HS đọc- HS theo dõi đọc thầm
- GV chia 5 đoạn - hướng dẫn đọc
Cho HS đọc đoạn nối tiếp 
Luyện đọc từ: Ha-li-ma, Đức A-la ... 
GV đọc mẫu
HS đánh dấu trong SGK
- HS nối tiếp nhau đọc 
+ HS đọc các từ ngữ khó 
+ Đọc chú giải 
HĐ 2: Tìm hiểu bài :8-10’
HS đọc thầm và TLCH
Đoạn 1 + 2: 
+ Ha-li-ma đến gặp vị giáo sĩ để làm gì?
Đặt câu có từ gắt gỏng.
HS trả lời
HS đặt câu
Đoạn 3 + 4: 
+ Ha-li-ma nghĩ ra cách gì để làm thân với sư tử?
2 HS trả lời
+ Vì sao khi gặp ánh mắt Ha-li-ma, con sư tử phải bỏ đi?
Tìm từ trái nghĩa vời từ dịu hiền.
HS trả lời
+ Theo vị giáo sĩ, điều gì đã làm nên sức mạnh của người phụ nữ?
Em hiểu bí quyết nghĩa là gì?
Tìm từ cùng nghĩa với từ kiên nhẫn.
HS trả lời
HĐ 3:Đọc diễn cảm :7-8’
Cho HS đọc diễn cảm
- 5 HS nối tiếp đọc
Đưa bảng phụ và hướng dẫn HS luyện đọc
- Đọc theo nhóm 2
 Cho HS thi đọc
- HS thi đọc diễn cảm 
Lớp nhận xét 
Nhận xét + khen những HS đọc hay
3.Cuûng coá daën doø
-1 HS đọc lại toàn bài.
-GV nhấn mạnh.
-Nhận xét tiết học
-HS nhắc lại ý nghĩa của câu chuyện
 _______________________________ 
 Toán :Tiết 146
 ÔN TẬP VỀ ĐO DIỆN TÍCH
I. MỤC TIÊU:
Biết 
Quan hệ giữa các đơn vị đo diện tích ; chuyển đổi các số đo diện tích ( với các đơn vị đo thông dụng)
Viết số đo diện tích dưới dạng số thập phân.
II. CHUẨN BỊ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Caùc böôùc leân lôùp
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Baøi cuõ
2.Baøi môùi
-2HS sửa bài ở nhà.
-GV nhận xét, sửa.
HĐ 1: Giới thiệu bài : 1’
HĐ 2 : Thực hành : 28-30’
- Lan lên làm BT3
Bài 1: 
Bài 1: 
- Cho HS tự làm rồi chữa bài. 
HS tự làm rồi chữa bài.1 HS lên bảng
Học thuộc tên các đơn vị đo diện tích thông dụng (như m2, km2, ha và quan hệ giữa ha, km2 với m2, ...).
Bài 2 ( cột 1): 
Bài 2 ( cột 1): HS tự làm rồi chữa bài.
HS làm ở vở nháp, 2 HS lên bảng
Bài 3: Cho HSTB làm cột 1.
3. Cuûng coá, daën doø
-HS nhắc lại nội dung ôn tập.
-GV nhấn mạnh.
- Nhận xét tiết học
- Nhắc lại mqh giữa các đơn vị đo thể tích.
 ______________________________ 
Tieát 30 : _____ÑAÏO ÑÖÙC 
BAÛO VEÄ TAØI NGUYEÂN THIEÂN NHIEÂN (Tieát 1) 
I. Muïc tieâu: 
- Keå ñöôïc moät vaøi taøi nguyeân thieân nhieân ôû nöôùc ta vaø ôû ñòa phöông.
- Bieát vì sao caàn phaûi baûo veä taøi nguyeân thieân nhieân.
- Bieát giöõ gìn, baûo veä taøi nguyeân thieân nhieân phuø hôïp vôùi khaû naêng.
II. Chuaån bò: 
GV: SGK Ñaïo döùc 5. Moät soá tranh, aûnh veà thieân nhieân (röøng, thuù röøng, soâng, bieån)
III. Caùc hoaït ñoäng:
TG
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA GIAÙO VIEÂN
HOAÏT ÑOÄNG CUÛA HOÏC SINH
2’
2’
1’
1
29’
10’
9
9
1’
1. Khôûi ñoäng:
2. Baøi cuõ: -Nªu tªn c¸c tæ chøc Liªn hîp quèc ë ViÖt Nam.
3. Giôùi thieäu baøi míi: 
4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 
v	Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän tranh trang 44/ SGK.
Giaùo vieân chia nhoùm hoïc sinh .
Giaùo vieân giao nhieäm vuï cho nhoùm hoïc sinh quan saùt vaø thaûo luaän theo caùc caâu hoûi:
Taïi sao caùc baïn nhoû trong tranh say söa ngaém nhìn caûnh vaät?
Taøi nguyeân thieân nhieân mang laïi ích lôïi gì cho con ngöôøi?
Em caàn baûo veä taøi nguyeân thieân nhieân nhö theá naøo?
- GV keát luaän 
v Hoaït ñoäng 2: Hoïc sinh laøm baøi taäp 1/ SGK.
Giaùo vieân giao nhieäm vuï cho hoïc sinh.
Giaùo vieân goïi moät soá hoïc sinh leân trình baøy.
Keát luaän: 
v	Hoaït ñoäng 3: Hoïc sinh laøm baøi taäp 3 / SGK.
Keát luaän: vieäc laøm b , c laø ñuùng.
 a , d laø sai 
Taøi nguyeân thieân nhieân laø coù haïn, con ngöôøi caàn söû duïng tieát kieäm 
5. Toång keát - daën doø: 
Tìm hieåu veà moät taøi nguyeân thieân nhieân cuûa Vieät Nam hoaëc cuûa ñòa phöông.
Chuaån bò: “Tieát 2”.
Nhaän xeùt tieát hoïc. 
Haùt .
Lan traû lôøi
Hoaït ñoäng nhoùm 4, lôùp.
Töøng nhoùm thaûo luaän.
Töøng nhoùm leân trình baøy.
Caùc nhoùm khaùc boå sung yù kieán vaø thaûo luaän.
Hoïc sinh ñoïc ghi nhôù trong SGK.
- HS ñoïc phaàn Ghi nhôù 
Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân.
Hoïc sinh ñaïi dieän trình baøy.
Hoïc sinh laøm vieäc caù nhaân.
Trao ñoåi baøi laøm vôùi baïn ngoài beân caïnh.
Hoïc sinh trình baøy tröôùc lôùp.
Hoïc sinh caû lôùp trao ñoåi, nhaän xeùt.
 __________________________________________
bdhsg: luyÖn ®äc
I/Mục tiêu: 
 +Luyện đọc “Thuần phục sư tử”.
 +Củng cố lại nội dung bài.
III/Hoạt động dạy học:
1.Khởi động:
+HS đọc nối tiếp bài “Thuần Phục sư tử”
2.Luyện tập:
Câu 1: Tìm hiểu nội dung bài.
a)Ai là người thuần phục sư tử?
b)Trước khi cưới, chồng Ha-li-ma là người như thế nào?
c)Sau khi cưới, chồng của Ha-li-ma là người như thế nào?
d)Theo vị giáo sĩ già, điều gì làm nên sức mạnh của người phụ nữ?
+HS đọc đôi bạn, cử đại diện thi với các đôi khác.
+GV cùng HS theo dõi chọn HS đọc hay nhất.
Câu 3: Yêu cầu HS viết một đoạn về cảm nghỉ của mình về bài “ThuÇn phôc s­ tö”.
+HS thực hiện trong vòng 5 phút.
+HS đọc trước lớp đoạn văn của mình, các bạn lớp nhận xét hoặc đặt câu hỏi đến vần đề mình quan tâm.
+GV chốt lại ý chung.
4:Dặn dò:
 Thöù 3 ngaøy 5 thaùng 4 naêm 2011
Luyện từ và câu:
MỞ RỘNG VỐN TỪ: NAM VÀ NỮ
I.MỤC TIÊU:
- Biết một số phẩm chất quan trọng nhất của nam, của nữ (BT1, BT2). 
- Biết và hiểu được nghĩa một số câu thành ngữ, tục ngữ (BT3)
II.CHUẨN BỊ :
Từ điển HS
Bảng lớp viết nội dung BT1
+ Những phẩm chất quan trọng nhất của nam giới: dũng cảm, cao thượng, năng nổ, thích ứng được với mọi hoàn cảnh.
+ Những phẩm chất quan trọng nhất của phụ nữ: dịu dàng, khoan dung, cần mẫn và biết quan tâm đến mọi người.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Caùc hoaït ñoäng daïy hoïc
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CUẢ HỌC SINH
Baøi cuõ
-Kiểm tra 2 HS 
-Nhận xét + cho điểm
-Thái, Thắng làm miệng BT 2,3 tiết trước
Baøi môùi
a.Giới thiệu bài:1'
b.Các hoạt động:
HĐ 1: Cho HS làm BT1: 6-7’
- Cho HS đọc yêu cầu BT1 
- GV có thể hướng dẫn HS tra từ điển
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm 
- Cả lớp đọc thầm nội dung BT,giải nghĩa từ chỉ phẩm chất mình lựa chọn. 
-1HS nhìn bảng đọc lại. 
HĐ 2: Cho HS làm BT2: 12-13’
HS đọc yêu cầu BT2 
Cho HS làm bài. GV phát phiếu cho 3 HS
Cả lớp đọc thầm nội dung chuyện Một vụ đắm tàu, suy nghĩ về những 
phẩm chất chung riêng (tiêu biểu cho nữ tính, nam tính) của hai nhân vật Giu-li-ét-ta và Ma-ri-ô
- Cho HS trình bày 
HS trình bày
Nhận xét + chốt lại kết quả đúng 
HĐ 3: Cho HS làm BT3: 7-8’
Cho HS đọc yêu cầu BT3 
-1 HS đọc to, lớp đọc thầm 
- Thảo luận theo nhóm 2
- Đọc thầm lại câu thành ngữ, tục ngữ, nói nội dung từng câu :
Cho HS làm bài + trình bày
+ Câu a: Con trai, con gái đều quý
+ Câu b : thể hiện quan niệm sai trái...
+ Câu c : Trai, gái đều giỏi giang
+ Câu d : Trai giá thanh nhã, lịch sự.
Nhận xét + chốt lại kết quả đúng 
Cho HS học thuộc lòng các thành ngữ, tục ngữ
- HS nhẩm hoc thuộc lòng các thành ngữ, tục ngữ
- HS thi đọc 
Cuûng coá daën doø
-Nhận xét tiết học
-Nhắc HS cần có quan niệm đúng về quyền bình đẳng nam nữ, có ý thức rèn luyện những phẩm chất quan trọng của giới mình 
-HS lắng nghe
 ___________________________________
Toán :Tiết 147
ÔN TẬP VỀ ĐO THỂ TÍCH
I. MỤC TIÊU:
Biết 
- Quan hệ giữa mét khối,đề-xi-mét khối, xăng-ti-mét khối. 
- Viết số đo thể tích dưới dạng số thập phân; 
- Chuyển đổi số đo thể tích.
II. CHUẨN BỊ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Caùc böôùc leân lôùp
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CUẢ HỌC SINH
1.Baøi cuõ
2. Baøi môùi
-HS sửa bài cũ.
-GV nhận xét.
HĐ 1: Giới thiệu bài : 
HĐ 2 : Thực hành : 28-30’
Trinh lên làm BT2
Bài 1: GV kẻ sẵn bảng trong SGK lên bảng của lớp rồi cho HS viết số thích hợp vào chỗ chấm, trả lời các câu hỏi của phần b). 
 GV cho HS nhắc lại mối quan hệ giữa ba đơn vị đo thể tích (m3, dm3, cm3) và quan hệ của hai đơn vị liên tiếp nhau.
Bài 1: HS viết số thích hợp vào chỗ chấm, 
trả lời các câu hỏi của phần b). 
1m3 = 1000dm3
1dm3 = 1000cm3
Bài 2 (cột 1): 
Bài 2 (cột 1): HS tự làm bài rồi chữa bài.
Bài 3: Cho HS TB làm cột 1.
Bài 3: HS tự làm bài rồi chữa bài. 
3. Cuûng coá daën doø
-HS nhắc lại nội dung bài học.
-GV nhấn mạnh.
-Nhận xét dặn dò.
- Nhắc lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo 
thể tích.
 __________________________________
Chỉnh tả nghe - viết:
 CÔ GÁI CỦA TƯƠNG LAI
I.MỤC TIÊU:
 - Nghe – viết đúng chính tả , viết đúng những từ ngữ dễ viết sai ( VD : in-tơ-nét), tên riêng nước ngoài, tên tổ chức.
- Biết viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng, tổ chức (BT2, 3).
II.CHUẨN BỊ :
- Bảng phụ viết ghi nhớ về cách viết hoa tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng: Tên các huân chương, danh hiệu, giải thưởng được viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó.
- Bút dạ + phiếu khổ to
- 3 tờ phiếu viết BT3.
III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Caùc böôùc leân lôùp
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CUẢ HỌC SINH
1.Baøi cuõ
-Kiểm tra HS làm BT 2
-Nhận xét + cho điểm
- Giang lên bảng 
2. Baøi môùi
a.Giới thiệu bài: 1’
b.Các hoạt động:
HĐ 1:Viết chính tả : 18-20’
 Hướng dẫn chính tả
- HS lắng nghe
GV đọc bài chính tả một lượt
- Theo dõi trong SGK
- 2HS đọc bài chính tả, lớp đọc thầm
Nội dung bài chính tả ?
* Bài gthiệu Lan Anh là một bạn giá giỏi giang, thông minh,...
Cho HS luyện viết những từ ngữ dễ viết sai
- Luyện viết từ ngữ khó : in-tơ-net,Ốt-xtrây-li-a, Nghị viện Thanh niên
Cho HS viết chính tả 
GV đọc từng câu hoặc bộ phận câu để HS viết.
HS viết chính tả 
Chấm, chữa bài 
Đọc lại toàn bài một lượt
Chấm 5 ® 7 bài
Nhận xét chung
HĐ 2:Thực hành : 8-10’
- HS soát lỗi
- Đổi vở cho nhau sửa lỗi
- Lắng nghe 
Hướng dẫn HS làm BT2
GV giao việc 
- 1 HS đọc to yêu cầu, lớp đọc thầm
- HS lắng nghe 
- Cho HS làm bài. Dán phiếu BT + dán phiếu ghi nhớ cách viết hoa lên bảng 
- HS tìm những chữ nào cần viết hoa trong mỗi cụm từ; viết lại các chữ đó; giải thích vì sao phải viết hoa n ... kÕt) khi h¸t chØ h¸t bÌ chÝnh. Chó ý c¸ch lÊy h¬i ë ®Çu c©u h¸t.
- Xong GV cho h¸t l¹i nhiÒu lÇn ®Ó thuéc lêi ca, giai ®iÖu.
- GVnhËn xÐt, söa sai cho HS.
Néi dung 2: H¸t kÕt hîp gâ ®Öm (15’). 
- H­íng dÉn häc sinh tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp vµ ph¸ch. GV hoÆc HS kh¸ thùc hiÖn mÉu.
Ch¼ng nh×n thÊy ve ®©u, chØ r©m ran
 X x x 
 X x xx x 
- GV h­íng dÉn HS tËp h¸t ®óng nhÞp ®é. ThÓ hiÖn tÝnh chÊt vui t­¬i, rén rµng, trong s¸ng tha thiÕt, hån nhiªn cña bµi h¸t.
- H­íng dÉn HS tr×nh bµy bµi h¸t theo nhãm tæ. 
- Quan s¸t tranh minh ho¹ l¾ng nghe GV giíi thiÖu bµi.
- Nghe GV h¸t mÉu.
- L¾ng nghe giai ®iÖu ®µn.
- §äc lêi ca theo h­íng dÉn cña GV.
- TËp h¸t ®ång lo¹t. Chó ý thùc hiÖn ®óng nh÷ng chç GV l­u ý.
- HS luyÖn h¸t:
+ §ång thanh.
+ Tõng d·y.
+ C¸ nh©n.
- HS nhËn xÐt.
- HS xem GV hoÆc b¹n thùc hiÖn mÉu.
- H¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo nhÞp, ph¸ch kÕt hîp sö dông nh¹c cô gâ.
- HS chó ý h¸t ®óng s¾c th¸i.
- Thùc hiÖn theo tæ nhãm.
4. Ho¹t ®éng 4: Cñng cè vµ dÆn dß(3phót)
- Tr×nh bµy bµi h¸t kÕt hîp gâ ®Öm theo n
Toán : Tiết 149
ÔN TẬP VỀ ĐO THỜI GIAN
I. MỤC TIÊU:
Biết 
- Quan hệ giữa một số đơn vị đo thời gian, 
- Viết số đo thời gian dưới dạng số thập phân, 
- Chuyển đổi số đo thời gian,
- Xem đồng hồ,	
II. CHUẨN BỊ : 
- 1 cái đồng hồ to
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Caùc böôùc leân lôùp
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Baøi cuõ
2.Baøi môùi
-2HS sủa bài cũ.
-GV nhận xét, sửa.
HĐ 1: Giới thiệu bài : 1'
HĐ 2: Thực hành : 28-30’
- Cuùc lên làm BT1.
Bài 1: .
Bài 1: HS tự làm rồi chữa bài
1 HS leân baûng
Bài 2 ( cột1): Cho HS tự làm rồi chữa bài. 
Bài 2 ( cột1): HS tự làm vaøo vôû rồi chữa bài
2 HS leân baûng
Bài 3: GV lấy mặt đồng hồ (hoặc đồng hồ thực) cho HS thực hành xem đồng hồ khi cho các kim di chuyển (chủ yếu với các trường hợp phù hợp với câu hỏi: "Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ và bao nhiêu phút?")
Bài 3: Quan sát và trả lời
3. Cuûng coá daën doø
-HS nhắc lại các đơn vị đo thời gian.
-GV nhấn mạnh.
-Nhận xét ,dặn dò.
- Đọc lại bảng đơn vị đo thời gian.
 _____________________________________
Kĩ thuật : 
 LẮP RÔ-BỐT (3 tiết)
 I. MỤC TIÊU:
 - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp rô-bốt.
 - Biết cách lắp và lắp được rô-bốt theo mẫu. Rô-bốt lắp tương đối chắc chắn. 
 II. CHUẨN BỊ :
 - Mẫu rô-bốt đã lắp sẵn.
 - Bộ lắp ghép mô hình kĩ thuật.
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: 
TIẾT 1
Caùc böôùc leân lôùp
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CUẢ HỌC SINH
1.Baøi cuõ
2. Baøi môùi
-Kieåm tra ñoà duøng cuûa HS
HĐ 1 : Giới thiệu bài: 1'
 HS kieåm tra cuûa baïn
HĐ 2: Quan sát, nhận xét mẫu : 4-5’
- HDHS Quan sát kĩ từng bộ phận và đặt câu hỏi: 
- HS quan sát mẫu rô-bốt đã lắp sẵn.
+ Để lắp được rô-bốt, theo em cần lắp mấy bộ phận? Hãy kể các bộ phận đó.
- Có 6 bộ phận: chân rô-bốt; thân rô-bốt; đầu rô-bốt; tay rô-bốt; ăng tên; trục bánh xe.
HĐ 3 :HD thao tác kĩ thuật : 28-29’
a) Hướng dẫn chọn các chi tiết
- 2 HS gọi tên, chọn đúng đủ từng loại chi tiết theo bảng trong SGK và xếp từng loại vào nắp hộp.
- Toàn lớp quan sát và bổ sung cho bạn.
GV nhận xét, bổ sung cho hoàn thiện.
b) Lắp từng bộ phận
* Lắp chân rô-bốt (H.2-SGK).
- HS quan sát hình 2a (SGK).
- 1 HS lên lắp mặt trước của 1 chân rô-bốt.
- GV nhận xét, bổ sung và hướng dẫn lắp tiếp mặt trước chân thứ 2 của rô-bốt.
* Gọi 1 HS lên lắp tiếp 4 thanh 3 lỗ vào tấm nhỏ để làm bàn chân rô-bốt.
- 1 HS lên thực hiện, toàn lớp quan sát và bổ sung bước lắp.
HS QS hình 2b (SGK) và trả lời câu hỏi trong SGK:
+ Mỗi chân rô-bốt lắp được từ mấy thanh chữ U dài?
- Cần 4 thanh chữ U dài.
- GV nhận xét câu trả lời của HS. Sau đó hướng dẫn lắp 2 chân vào 2 bàn chân rô-bốt (4 thanh thẳng 3 lỗ). GV lưu ý cho HS biết vị trí trên, dưới của các thanh chữ U dài và khi lắp phải lắp các ốc, vít ở phía trong trước.
- GV hướng dẫn lắp thanh chữ U dài vào 2 chân rô-bốt để làm thanh đỡ thân rô-bốt.
- HS chú ý quan sát.
* Lắp thân rô-bốt (H.3-SGK)
- HS quan sát hình 3 để trả lời câu hỏi trong SGK.
- HS lắp thân rô-bốt.
- GV nhận xét, bổ sung cho hoàn thiện bước lắp.
* Lắp đầu rô-bốt (H.4 – SGK).
- GV nhận xét câu trả lời của HS.
- GV tiến hành lắp đầu rô-bốt: Lắp bánh đai, bánh xe, thanh chữ U ngắn và thanh thẳng 5 lỗ vào vít dài.
- HS quan sát H4 và trả lời câu hỏi.
- HS chú ý theo dõi.
* Lắp các bộ phận khác
- Lắp tây rô-bốt
- Lắp ăng ten
- Lắp trục bánh xe
- HS QS hình 5a, 5b, 5c.
GV nhận xét câu trả lời của HS và hướng dẫn nhanh bước lắp trục bánh xe.
c) Lắp ráp rô-bốt (H.1 –SGK) 
- GV lắp ráp rô-bốt theo các bước trong SGK.
- Kiểm tra sự nâng lên hạ xuống của 2 tay rô-bốt.
- HS chú ý theo dõi.
d) Hướng dẫn tháo rời các chi tiết và xếp vào hộp
 Cách tiến hành như ở các bài trên.
- HS chọn đúng và đủ các chi tiết theo SGK và xếp từng loại vào nắp hộp.
3. Cuûng coá daën doø
-HS nhắc lại quy trình.
- GV nhận xét sự chuẩn bị của HS, tinh thần thái độ học tập và kĩ năng lắp ráp rô-bốt.
- Chuẩn bị tiết học sau.
 ___________________________________
 Thứ sáu ngày 8 tháng 4 năm 2011
Tập làm văn: 
 KIỂM TRA VIẾT ( Tả con vật )
MỤC TIÊU:
-Viết được một bài văn tả con vật có bố cục rõ ràng, đủ ý, dùng từ, đặt câu đúng.
II. CHUẨN BỊ :
Tranh vẽ hoặc ảnh chụp một số con vật (như gợi ý) 
CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Caùc böôùc leân lôùp
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Baøi cuõ
2.Baøi môùi
-HS nhắc lại cấu tạo của bài văn tả con vật.
-GV nhấn mạnh.
a.Giới thiệu bài: 1’
b.Các hoạt động:
Thaéng trình baøy
- HS lắng nghe
HĐ 1: Hướng dẫn HS làm bài : 4-5’
GV viết đề bài lên bảng
Cho HS đọc gợi ý trong SGK
GV gợi ý HS viết về con vật tả ở tiết trước hoặc một con vật khác 
Cho HS giới thiệu về con vật mình tả 
- 1 HS đọc to, lớp đọc thầm
- 1 HS đọc to, lớp lắng nghe
- Lắng nghe
- HS nối tiếp giới thiệu con vật mình tả 
HĐ 2: HS làm bài : 25-27’
GV nhắc nhở HS cách trình bày bài; chú ý chính tả, dùng từ, đặt câu
GV thu bài khi hết giờ 
- Lắng nghe
- Làm bài
Nộp bài 
3. Cuûng coá daën doø
-Nhận xét tiết học 
-Dặn HS về chuẩn bị bài cho tiết sau
- HS lắng nghe 
 ----------------------------------------------------
Toán :Tiết 150
PHÉP CỘNG
I. MỤC TIÊU:
- Biết cộng các số tự nhiên, các số thập phân, phân số và ứng dụng trong giải toán.
II. CHUẨN BỊ 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
Caùc böôùc leân lôùp
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1.Baøi cuõ
2.Baøi môùi
-1 HS lên bảng sửa bài.
-GV nhận xét sửa chữa.
HĐ 1: Giới thiệu bài : 1'
HĐ 2 : Thực hành : 28-30’
- GV nêu câu hỏi để HS trả lời, trao đổi ý kiến về những hiểu biết đối với phép cộng nói chung: tên gọi các thành phần và kết quả, dấu phép tính, một số tính chất của phép cộng... (như trong SGK).
- Minh Quang lên làm BT1.
Lôùp laøm ôû vôû nhaùp
Bài 1: Cho HS tự tính rồi chữa bài.
Bài 1: HS tự làm rồi chữa các bài tập.
2 HS leân baûng
Bài 2 (cột 1): 
Bài 2 (cột 1): 
HS tự làm rồi chữa các bài tập.
2 HS leân baûng
Bài 3: Goïi HS ñoïc yeâu caàu
Cho HS giaûi vaøo vôû nhaùp
Bài 3: HS tự làm rồi chữa bài.
1 HS leân baûng
Bài 4: 
Baøi toaùn cho bieát gì? Hoûi gì?
Bài 4: HS tự đọc rồi giải bài toán vaøo vôû.
1 HS leân baûng
3. Cuûng coá daën doø
-HS nhắc lại cách thực hiện cộng hai số thập phân.
-Gv nhấn mạnh.
-Nhận xét dặn dò.
- Nêu lại cách cộng phân số, số thập phân.
 _____________________________________
 _
Bdhsg: luyÖn tËp vÒ phÐp céng, phÐp trõ, phÐp nh©n, phÐp chia
I/Mục tiêu: 
 +Củng cố phép cộng, phép trừ, phép nhân và phép chia.
 +Luyện tập toán tìm số chưa biết, thực hiện giải tính, toán giải. 
II/Chuẩn bị: 
 +Phấn màu, đồ dùng học tập của HS, bảng phụ của GV.
III/Hoạt động dạy học:
1.Khởi động:
Nêu một số tính chất của các phép tính.
2.Luyện tập:
Bài 1: Tính.
32,09 + 3,786 70,086 – 34,18
34,56 x 2,003 349 : 1,23
-HS lµm vµo vë- 2 HS lªn b¶ng
Bài 2: Chọn ý đúng.
a)Tính giá trị a – b, biết rằng a =69,05 và b =3,683
 A. 32,22 B. 653,67 C. 65,367 D. 6,5367
b)Phép nhân nào đúng?
545,7 x 0,1 =5457
483,62 x 0,01 = 48362
542,5 x 0.001 = 0,5425
205,7 x 0,01 = 20,57
c)Tỉ số phần trăm của 2 và 5 là:
A. 40% B. 4% C. 5% D. 2%
-3 HS lªn b¶ng
Bài 3: Một mảnh đất hình thang có đáy lớn bằng 170m, đáy nhỏ bằng 4/5 đáy lớn và chiều cao hình thang bằng trung bình cộng hai đáy. Tính diện tích hình thang?
-Bµi to¸n cho biÕt g×? Hái g×?
-Muèn tÝnh diÖn tÝch h×nh thang em lµm thÕ nµo?
 Bµi 4: Điền dấu thích hợp vào chỗ trống.
25 : 0,1 ..............25 : 10
32 x 400.............32 x 4 + 100
3: 4 ...........1: 2
3,25 x 10 + 85 ..............500
72,5 x 0,1.............72 x 0,01
2,5 x 10 .............25 x 10
4m9 + 1,21 .............6,11-0,8
- 2 HS lªn b¶ng
4:Dặn dò:
GV cùng HS hệ thống lại kiến thức ôn.
GV nhận xét tiết học, dặn ôn kiến thức vừa ôn và chuẩn bị cho tiết đến.
 ______________________________________
Sinh hoaït : SINH HOAÏT LÔÙP
I. Muïc tieâu:
- Ñaùnh giaù caùc hoaït ñoäng trong tuaàn 30, ñeà ra keá hoaïch tuaàn 31, sinh hoaït taäp theå.
- HS bieát nhaän ra maët maïnh vaø maët chöa maïnh trong tuaàn ñeå coù höôùng phaán ñaáu trong tuaàn tôùi; coù yù thöùc nhaän xeùt, pheâ bình giuùp ñôõ nhau cuøng tieán boä.
- Giaùo duïc hoïc sinh yù thöùc toå chöùc kæ luaät, tinh thaàn laøm chuû taäp theå.
II. Chuaån bò: Noäi dung sinh hoaït: Caùc toå tröôûng coäng ñieåm thi ñua, xeáp loaïi töøng toå vieân; lôùp töôûng toång keát ñieåm thi ñua caùc toå.
III. Tieán haønh sinh hoaït lôùp:
1.Nhaän xeùt tình hình lôùp tuaàn 24:
+ Lôùp tröôûng ñieàu khieån sinh hoaït.
-Caùc toå tröôûng baùo caùo toång keát toå .
-YÙ kieán phaùt bieåu cuûa caùc thaønh vieân.
-Lôùp tröôûng thoáng ñieåm caùc toå vaø xeáp thöù töøng toå.
+GV nhaän xeùt chung:
a) Haïnh kieåm: Ña soá caùc em ngoan, thöïc hieän khaù toát noäi quy tröôøng lôùp nhö ñi hoïc ñuùng giôø, ñoàng phuïc, khaên quaøng, 
b) Hoïc taäp: Duy trì phong traøo thi ñua giaønh nhiÒu b«ng hoa ®iÓm 10 soâi noåi, hoïc baøi laøm baøi ôû nhaø khaù toát.
	 	Toàn taïi: Moät soá em chöa chuù yù trong hoïc taäp, queân vôû ôû nhaø nhö: Minh Quang, Vò.
	 Moät soá em coøn noùi chuyeän rieâng trong giôø hoïc nhö: Anh TuÊn..
c) Coâng taùc khaùc: Tham gia tröïc nghieâm tuùc. Ho¹t ®éng 15 phót ®Çu buæi vµ ho¹t ®éng gi÷a giê nghiªm tóc.
2. Phöông höôùng tuaàn 25: 
+ OÅn ñònh, duy trì toát moïi neà neáp.
+ Duy trì phong traøo reøn chöõ giöõ vôû.
+ Xaây döïng ñoâi baïn giuùp nhau trong hoïc taäp..
 ************************************** 
 DuyÖt ngµy 8 th¸ng 4 n¨m 2011

Tài liệu đính kèm:

  • docGiao an lop 5 Tuan 30 CKTKN.doc