Giáo án Lớp 5 - Tuần học số 33 - tháng 4 năm học 2011

Giáo án Lớp 5 - Tuần học số 33 - tháng 4 năm học 2011

Mục tiêu :Giúp HS ôn tập về :

+ Củng cố về các phép tính cộng và trừ phân số .

+ Giải bài toán về cộng, trừ phân số.

+ HS yêu thích môn học.

 

 

 

doc 12 trang Người đăng van.nhut Lượt xem 846Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 5 - Tuần học số 33 - tháng 4 năm học 2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TuÇn 33
Thø hai ngµy 18 th¸ng 4 n¨m 2011
to¸n
«n tËp vỊ c¸c phÐp tÝnh víi ph©n sè
I/ Mục tiêu :Giúp HS ôn tập về : 
+ Củng cố về các phép tính cộng và trừ phân số .
+ Giải bài toán về cộng, trừ phân số.
+ HS yêu thích môn học.
II. §å dïng d¹y häc:
 - GV: KỴ b¶ng phơ
 - HS: SGK, VBT 
III. Hoạt động trên lớp:
Néi dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1-KiĨm tra bµi cị (3')
2-Giíi thiƯu bµi (1')
3-T×m hiĨu bµi (28')
+ Cđng cè vỊ phÐp tÝnh céng trõ ph©n sè.
+ T×m x.
+ Gi¶i to¸n.
4-Cđng cè, dỈn dß (3')
- Gọi HS nêu cách làm BT5 về nhà .
- Nhận xét ghi điểm học sinh . 
- Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục ôn tập về phân số 
*Bài 1 :
 -Yêu cầu học sinh nêu đề bài 
- Yêu cầu HS tự suy nghĩ và thực vào vở .
- Yêu cầu 2 HS lên bảng thực hiện .
- GV đi giúp đỡ những HS gặp khó khăn .
-Nhận xét bài làm học sinh .
* Bài 2: 
 -Yêu cầu học sinh nêu đề bài .
- Yêu cầu HS nhắc lại cách tìm số hạng , số bị trừ , số trừ chưa biết .
- Yêu cầu HS tự suy nghĩ và tìm cách tính vào vở .
- GV gọi HS lên bảng tính .
-Nhận xét ghi điểm học sinh .
* Bài 3 : 
 -Yêu cầu học sinh nêu đề bài .
- GV hỏi HS dự kiện và yêu cầu đề .
- Yêu cầu HS tự suy nghĩ và thực hiện tính vào vở 
- GV gọi HS lên bảng tính kết quả .
+ Nhận xét ghi điểm HS .
-Nhận xét đánh giá tiết học .
-Dặn về nhà học bài và làm bài.
- 1 HS lên bảng tính .
- Nhận xét bài bạn .
+ Lắng nghe .
- 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm .
- HS ở lớp làm vào vở .
- 2 HS làm trên bảng :
a) + ; - 
 - ; + 
b) ; 
 ; 
- Nhận xét bài bạn .
- 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm .
- 2 HS đọc nhắc lại cách tìm thành phần chưa biết trong phép tính .
- HS thực hiện vào vở .
-2HS lên bảng thực hiện .
 + Nhận xét bài bạn .
- 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm .
- Tiếp nối nhau phát biểu .
 - 2 HS lên bảng tính mỗi HS làm một mục .
a) Số phần diện tích để trồng hoa và làm đường đi là :
 ( vườn hoa )
Số phần diện tích để xây bể nước là : 
 ( vườn hoa )
- Nhận xét bài bạn .
-Học sinh nhắc lại nội dung bài.
-Về nhà học bài và làm bài tập còn lại 
lÞch sư
TỔNG KẾT
I.Mục tiêu :
 -HS biết hệ thống được quá trình phát triển của LS nước ta từ buổi đầu dựng nước đến giữa thế kỉ XIX .
 -Nhớ được các sự kiện , hiện tượng , nhân vật LS tiêu biểu trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc ta từ thời Hùng Vương đến buổi đầu thời Nguyễn .
 -Tự hào về truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc .
II.. §å dïng d¹y häc:
 GV: -Băng thời gian biểu thị các thời kì LS trong SGK được phóng to .
 HS: SGK, VBT.
III.Hoạt động trên lớp :
Néi dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1-KiĨm tra bµi cị (3')
2-Giíi thiƯu bµi (1')
3-T×m hiĨu bµi (28')
a, ¤n vỊ c¸c giai ®o¹n lÞch sư.
+ ¤n vỊ c¸c nh©n vËt lÞch sư.
+¤n vỊ c¸c ®Þa danh lÞch sư.
4-Cđng cè, dỈn dß (3')
 -Cho HS đọc bài : “Kinh thành Huế”.
 -Em hãy mô tả kiến trúc độc đáo của quần thể kinh thành Huế ?
 -Em biết thêm gì về thiên nhiên và con người ở Huế ?
 GV nhận xét và ghi điểm .
- Bài học hôm nay chúng ta sẽ cùng tổng kết về các nội dung lịch sử đã học trong chương trình lớp 4.
 -GV đưa ra băng thời gian, giải thích băng thời gian (được bịt kín phần nội dung).
 -GV đặt câu hỏi ,Ví dụ :
 +Giai đoạn đầu tiên chúng ta được học trong lịch sử nước nhà là giai đoạn nào?
 +Giai đoạn này bắt đầu từ bao giờ kéo dài đến khi nào ?
 +Giai đoạn này triều đại nào trị vì đất nước ta?
+Nội dung cơ bản của giai đoạn lịch sử này là gì -GV nhận xét ,kết luận .
 *Hoạt động nhóm;
 - GV phát PHT có ghi danh sách các nhân vật LS :
 + Hùng Vương +Lý Thái Tổ 
 +An Dương Vương +Lý Thường Kiệt
 +Hai Bà Trưng +Trần Hưng Đạo
 +Ngô Quyền +Lê Thánh Tông
 +Đinh Bộ Lĩnh +Nguyễn Trãi
 +Lê Hoàn +Nguyễn Huệ 
 -GV yêu cầu các nhóm thảo luận và ghi tóm tắt về công lao của các nhân vật LS trên (khuyến khích các em tìm thêm các nhân vật LS khác và kể về công lao của họ trong các giai đoạn LS đã học ở lớp 4 ) .
 -GV cho đại diện HS lên trình bày phần tóm tắt của nhóm mình . GV nhận xét ,kết luận .
 * Hoạt động cả lớp:
 -GV đưa ra một số địa danh ,di tích LS ,văn hóa có đề cập trong SGK như :
 +Lăng Hùng Vương 
 +Thành Cổ Loa 
 +Sông Bạch Đằng 
 +Động Hoa Lư
 +Thành Thăng Long 
 +Tượng Phật A-di- đà .
 -GV yêu cầu một số HS điền thêm thời gian hoặc sự kiện LS gắn liền với các địa danh ,di tích LS ,văn hóa đó (động viên HS bổ sung các di tích, địa danh trong SGK mà GV chưa đề cập đến ) .
 GV nhận xét, kết luận.
 -Gọi một số em trình bày tiến trình lịch sử vào sơ đồ.
 -GV khái quát một số nét chính của lịch sử Việt Nam từ thời Văn Lang đến nhà Nguyễn.
 -Về nhà xem lại bài và chuẩn bị ôn tập kiểm tra HK II.
 -Nhận xét tiết học.
-HS đọc bài và trả lời câu hỏi .
-HS khác nhận xét .
-HS dựa vào kiến thức đã học ,làm theo yêu cầu của GV .
-HS lên điền.
-HS nhận xét ,bổ sung .
-HS các nhóm thảo luận và ghi tóm tắt vào trong PHT .
-HS đại diện nhóm trình bày kết quả làm việc .
-Các nhóm khác nhận xét ,bổ sung.
-HS lên điền .
-HS khác nhận xét ,bổ sung.
-HS trình bày.
-HS cả lớp.
MÜ thuËt
thùc hµnh VEỴ TRANG TRÊ
TẢO DẠNG VAÌ TRANG TRÊ CẠI CHÁÛU CAÍNH
I. Mủc tiãu.
- Hoüc sinh tháúy âỉåüc veí âẻp cuía cháûu caính qua sỉû âa dảng vãư hçnh dạng vaì cạch trang trê.
- Hoüc sinh biãút cạch tảo dạng vaì tảo dạng, trang trê âỉåüc cháûu caính theo yï thêch.
- Hoüc sinh cọ yï thỉïc baío vãû vaì chàm sọc cáy caính.
II. . §å dïng d¹y häc:
Giạo viãn.
- AÍnh mäüt säú cại cháûu caính cọ kiãøu dạng vaì cạch trang trê khạc nhau.
- Mäüt säú hoüa tiãút sỉí dủng trang trê cại cháûu caính.
- Baìi veỵ cuía hoüc sinh cạc låïp trỉåïc.
- Giáúy maìu, häư dạn, kẹo.
Hoüc sinh.
- Tranh, aính mäüt säú cại cháûu caính cọ kiãøu dạng vaì cạch trang trê khạc nhau.
- Våí veỵ vaì cạc âäư duìng hoüc bäü män.
- Giáúy maìu, häư dạn, kẹo.
III. Cạc hoảt âäüng.
Néi dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1-KiĨm tra bµi cị (3')
2-Giíi thiƯu bµi (1')
- KiĨm tra sù chuÈn bÞ cđa HS
- Cáy caính âỉåüc trang trê åí nhaì, åí trỉåìng, åí nhỉỵng nåi cäng cäüng laìm cho mäi trỉåìng thãm âẻp. Maìu sàõc cuía cáy caính tä veỵ thãm cuäüc säúng vui tỉåi, säúng âäüng hån.
Hoüc sinh theo doỵi. 
3-T×m hiĨu bµi (28')
Hoảt âäüng 1: Quan sạt, nháûn xẹt.
- Cho hoüc sinh xem mäüt säú aính chủp mäüt vaìi cại cháûu caính vaì gåüi yï âãø hoüc sinh nháûn biãút thãm vãư cại cháûu caính nhỉ:
+ Cháûu caính cọ nhiãưu kiãøu dạng vaì cạch trang trê khạc nhau.
+ Cháûu caính cọ trang trê âẻp laìm cho ngỉåìi sỉí dủng thêch âãø mua.
+ Nẹt tảo dạng thán cháûu thỉåìng laì nhỉỵng nẹt mãưm mải, uäún lỉåün...
+ Trang trê:
+ Maìu sàõc phong phụ, phuì håüp våïi loải cáy träưng vaì nåi trỉng baìy cháûu.
Quan sạt, nháûn xẹt vaì traí låìi cạc cáu hoíi cuía giạo viãn theo caím nháûn cuía mçnh.
* Trang trê bàịng âỉåìng diãưm.
* Trang trê bàịng cạc maíng hoüa tiãút, cạc maíng maìu, tranh phong caính.
* Yãu cáưu hoüc sinh tçm ra cại cháûu naìo âẻp nháút? Vç sao?
-Traí låìi theo caím nháûn.
Hoảt âäüng 2: Cạch tảo dạng vaì trang trê cháûu caính.
- Giåïi thiãûu cạc hçnh máùu yãu cáưu hoüc sinh quan sạt âãø nháûn ra cạc nẹt tảo dạng:
+ Choün giáúy maìu âãø càõt dạn cọ tyí lãû theo yï muäún (cao, tháúp)
+ Gáúp âäi tåì giáúy maìu âãø veỵ âỉåìng thán cháûu.
+ Càõt theo âỉåìng veỵ seỵ cọ hçnh dạng cuía cháûu caính.
+ Tçm hçnh trang trê phuì håüp (maíng hoüa tiãút, phong caính...) âãø veỵ vaìo hồûc càõt dạn vaìo cại cháûu. (lỉu yï pháưn bäú củc)
+ Cọ nhiãưu hoüa tiãút âãø trang trê:
+ Veỵ maìu âuí cạc sàõc âäü.
- Quan sạt cạc hçnh máùu âãø nháûn ra cạc nẹt tảo dạng cuía cháûu caính.
* Hçnh troìn, hçnh vuäng.
* Hçnh hoa, lạ.
* Hçnh con thụ...
* Phong caính.
Hoảt âäüng 3: Thỉûc haình. 
- Theo doỵi, nhàõc nhåí hoüc sinh laìm baìi táûp.
Tảo dạng cại cháûu caính theo yï thêch vaì trang trê cho âẻp.
Hoảt âäüng 4: Nháûn xẹt, âạnh giạ.
4-Cđng cè, dỈn dß (3')
- Hỉåïng dáùn hoüc sinh nháûn xẹt, âạnh giạ mäüt säú baìi táûp cuía cạc bản:
+ Hçnh dạng cại cháûu cán âäúi, âẻp.
+ Hoả tiãút (âãưu hay chỉa âãưu), maìu åí hoả tiãút.
+ Tçm ra baìi veỵ âẻp âãø âạnh giạ, xãúp loải.
 - NhËn xÐt tiÕt häc
- Tiãúp tủc hoaìn thaình baìi táûp.
- Choün baìi veỵ maì mçnh ỉa thêch.
- Quan sạt vaì liãn hãû våïi baìi veỵ cuía mçnh.
- Âạnh giạ, nháûn xẹt baìi táûp.
Thø ba ngµy 19 th¸ng 4 n¨m 2011
TẬP LÀM VĂN
MIÊU TẢ CON VẬT ( Kiểm tra viết )
I. Mục tiêu: 
HS thực hành viết hoàn chỉnh một bài văn miêu tả con vật sau giai đoạn học về văn miêu tả con vật .
 Bài viết đúng với yêu cầu của đề bài , có đủ ba phần ( mở bài , thân bài , kết bài ).
Diễn đạt thành câu , lời tả sinh động , tự nhiên .
II. Đồ dùng dạy học:
GV: Bảng phụ viết sẵn đề bài và dàn ý về bài văn miêu tả con vật :
HS: Giấy kiểm tra để làm bài kiểm tra .
III. Hoạt động trên lớp:
Néi dung
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1-KiĨm tra bµi cị (3')
2-Giíi thiƯu bµi (1')
3-T×m hiĨu bµi (28')
a, §Ị bµi
b, H­íng dÉn chÊm.
4-Cđng cè, dỈn dß (3')
 - Gọi 2 HS nhắc lại kiến thức về dàn bài miêu tả con vật 
-Nhận xét chung.
- Tiết học hôm nay các em sẽ Kiểm tra với yêu cầu các em sẽ viết hoàn chỉnh một bài văn miêu tả con vật mà em thích có đủ 3 phần mở bài - thân bài và kết bài . Lớp mình cùng thi đua xem bạn nào có bài văn miêu tả con vật đúng và hay nhất .
* §Ị bµi:
- Yªu cÇu HS lùa chän mét trong c¸c ®Ị sau ®Ĩ lµm bµi.
1. Hãy tả một vật mà em yêu thích . Chú ý mở bài theo cách gián tiếp .
2. Hãy tả một con vật nuôi trong nhà em . Chú ý kết bài theo cách mở rộng .
3. Em hãy tả một con vật lần đầu em nhìn thấy trong rạp xiếc ( hoặc xem trên ti vi ) gây cho em nhiều ấn tượng mạnh . Chú ý mở bài theo cách gián tiếp .
- ViÕt ®­ỵc më bµi hoỈc kÕt bµi theo ®ĩng yªu cÇu ®­ỵc 3 ®iĨm.
- Bµi viÕt râ rµng, c©u v¨n m¹ch l¹c, néi dung chi tiÕt ®­ỵc 6 ®iĨm
- Tr×nh bµy bµi 1 ®iĨm.
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS về nhà học bài và chuẩn bị cho tiết học sau .
-2 HS thực hiện . 
- Lắng nghe .
- 2 HS đọc thành tiếng .
 + HS thực hiện viết bài vào giấy kiểm tra .
- Về nhà thực hiện theo lời dặn của giáo viên 
THỂ DỤC
(Giáo viên bộ môn dạy)
TỰ HỌC
- Yêu cầu học sinh hoàn thành nốt vở bài tập mĩ thuật. 
- Yêu cầu HS làm nốt vở bài tập toán tiết ôân tập về các phép tính với phân số.
- Hoàn thành nốt vở bài tập mĩ thuật .
Thø n¨m ngµy 21 th¸ng 4 n¨m 2011
Anh v¨n
( GV bé m«n d¹y)
Anh v¨n
( GV bé m«n d¹y)
khoa häc
chuçi thøc ¨n trong tù nhiªn
I. Mơc tiªu: Sau bài học, HS có thể:
Vẽ và trình bày sơ đồ mối quan hệ giữa bò và cỏ
Nêu một số ví dụ khác về chuỗi thức ăn trong tự nhiên
Nêu định nghĩa về chuỗi thức ăn 
II.C¸c kÜ n¨ng sèng c¬ b¶n ®­ỵc gi¸o dơc trong bµi:
-KÜ n¨ng b×nh luËn kh¸I qu¸t, tỉng hỵp th«ng tin ®Ĩ biÕt mèi quan hƯ thøc ¨n trong tù nhiªn rÊt ®a d¹ng.
-KÜ n¨ng ph©n tÝch ph¸n ®o¸n hoµn thµnhmét s¬ ®å chuçi thøc ¨n trong tù nhiªn.
-KÜ n¨ng ®¶m nhËn tr¸ch nhiƯm x©y dùng kÕ ho¹ch vµ kiªn ®Þnh thùc hiƯn kÕ ho¹ch cho b¶n th©n.
III.C¸c ph­¬ng ph¸p /kÜ thuËt d¹y häc tÝch cùc cã thĨ sư dơng:
Lµm viƯc theo nhãm,suy nghÜ th¶o luËn cỈp ®«i.
IV. §å dïng d¹y häc:
 - GV: KỴ b¶ng phơ BT2.
 - HS: SGK, VBT
 V. Hoạt động trên lớp:
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1-KiĨm tra bµi cị (3')
2-Bµi míi
a.Kh¸mph¸(1)’
b.KÕt nèi(18')
+ vẽ sơ đồ mối quan hệ thức ăn
c.Thùc hµnh(10)’
+ Hình thành khái niệm chuỗi thức ăn
d.VËn dơng(3)’
Trình bày mối quan hệ của thực vật đối với các yếu tố vô sinh trong tự nhiên
GV nhận xét, chấm điểm 
- Nªu mơc tiªu vµ giíi thiƯu bµi.
Hoạt động 1: Thực hành vẽ sơ đồ mối quan hệ thức ăn giữa các sinh vật với nhau và giữa sinh vật với các yếu tố vô sinh 
GV hướng dẫn HS tìm hiểu hình 1 trang 132 thông qua các câu hỏi:
Thức ăn của bò là gì?
Giữa cỏ và bò có mối quan hệ gì?
Phân bò được phân huỷ trở thành chất gì cung cấp cho cỏ?
Giữa phân bò và cỏ có mối quan hệ gì? 
GV chia nhóm- Làm việc theo nhóm 
Kết luận của GV:
Sơ đồ (bằng chữ) “Mối quan hệ giữa bò và cỏ” 
Ph©n 
bß
cá
Lưu ý:
Chất khoáng do phân bò phân huỷ ra là yếu tố vô sinh
Cỏ và bò là yếu tố hữu sinh 
Hoạt động 2: Hình thành khái niệm chuỗi thức ăn 
GV yêu cầu HS quan sát sơ đồ chuỗi thức ăn ở hình 2 trang 133
Kể tên những gì được vẽ trong sơ đồ 
Chỉ và nói về mối quan hệ về thức ăn trong sơ đồ đó
GV kiểm tra và giúp đỡ các nhóm 
GV gọi một số HS lên trả lời câu hỏi đã gợi ý ở trên 
GV giảng: trong sơ đồ chuỗi thức ăn ở hình 2 trang 133: cỏ là thức ăn của thỏ, thỏ là thức ăn của cáo, xác chết của cáo là thức ăn của nhóm vi khuẩn hoại sinh. Nhờ có nhóm vi khuẩn hoại sinh mà các xác chết hữu cơ trở thành những chất khoáng (chất vô cơ). Những chất khoáng này lại trở thành thức ăn của cỏ và các cây khác 
GV hỏi cả lớp:
Nêu một số ví dụ khác về chuỗi thức ăn
Chuỗi thức ăn là gì? 
Kết luận của GV:
Những mối quan hệ về thức ăn trong tự nhiên được gọi là chuỗi thức ăn
Trong tự nhiên có rất nhiều chuỗi thức ăn. Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ thực vật. Thông qua chuỗi thức ăn, các yếu tố vô sinh và hữu sinh liên hệ mật thiết với nhau thành một chuỗi khép kín 
GV nhận xét tinh thần, thái độ học tập của HS.
Chuẩn bị bài: Ôn tập 
HS trả lời
HS nhận xét
- HS nh¾c l¹i tªn bµi
Cỏ
Cỏ là thức ăn của bò 
Chất khoáng
Phân bò là thức ăn của cỏ
HS làm việc theo nhóm, các em cùng tham gia vẽ sơ đồ mối quan hệ giữa bò và cỏ bằng chữ 
Nhóm trưởng điều khiển các bạn lần lượt giải thích sơ đồ trong nhóm
Các nhóm trao sản phẩm và cử đại diện trình bày trước lớp
HS quan sát sơ đồ 
HS thực hiện nhiệm vụ cùng với bạn theo những gợi ý trên 
- Một số HS trình bày câu hỏi 
HS nêu 
Thø s¸u ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2011
LUYỆN TỪ VÀ CÂU
luyƯn tËp vỊ THÊM TRẠNG NGỮ CHỈ MỤC ĐÍCH CHO CÂU
I. Mục tiêu: Giúp HS : 
- Hiểu được tác dụng và đặc điểm của trạng ngữ chỉ mục đích trong câu 
- Trạng ngữ làm nhiệm vụ trả lời câu hỏi Để làm gì ? Nhằm mục đích gì ? Vì cái gì ? cho câu ) .
- Biết nhận diện được bộ phận trạng ngữ chỉ mục đích có trong câu văn .
- Thêm được trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu . 
II. §å dïng d¹y häc:
 - GV: KỴ b¶ng phơ BT2.
 - HS: SGK, VBT
III. Hoạt động trên lớp:
Néi dung
Ho¹t ®éng cđa thÇy
Ho¹t ®éng cđa trß
1-KiĨm tra bµi cị (3')
2-Giíi thiƯu bµi (1')
3-T×m hiĨu bµi (28')
+ X¸c ®Þnh tr¹ng ng÷ vµ cho biÕt tr¹ng ng÷ tr¶ lêi cho c©u hái nµo?
+ Thêm đúng bộ phận trạng ngữ chỉ mục đích cho câu . 
+§ặt câu
4-Cđng cè, dỈn dß (3')
- Gọi 2 HS lên bảng đọc câu tục ngữ và giải thích ý nghĩa của mỗi câu tục ngữ đã học ở BT3 .
-Nhận xét đánh giá ghi điểm từng 
- Tiết học hôm nay, các em sẽ được tìm hiểu về trạng ngữ chỉ mục đích .
Bài 1:
- Gọi 1 HS đọc đề bài .
- Yêu cầu HS suy nghĩ và tự làm bài vào vở .
- GV dán 3 tờ phiếu lớn lên bảng .
- Mời 3 HS đại diện lên bảng làm vào 3 tờ phiếu lớn .
- Bộ phận trạng ngữ trong câu thứ nhất trả lời câu hỏi : Nhằm mục đích gì ? 
- Trạng ngữ trong hai câu sau trả lời cho câu hỏi Vì cái gì ? 
- Gọi HS phát biểu ý kiến .
Bài 2:
-Gọi HS đọc yêu cầu.
- GV gợi ý HS các em cần phải thêm đúng bộ phận trạng ngữ nhưng phải là trạng ngữ chỉ mục đích cho câu . 
+ Nhận xét tuyên dương ghi điểm những HS có câu trả lời đúng nhất 
Bài 3 :
-Gọi HS đọc yêu cầu.
- GV gợi ý HS các em cần phải suy nghĩ lựa chọn để đặt câu ( điền chủ ngữ và vị ngữ ) .
- Yêu cầu HS làm việc cá nhân .
- GV dán 4 tờ phiếu lên bảng .
- Gọi 4 HS lên bảng làm bài .
+ Nhận xét tuyên dương ghi điểm những HS có đoạn văn viết tốt .
-Nhận xét tiết học.
-Dặn HS về nhà viết cho hoàn chỉnh 2 câu văn có sử dụng bộ phận trạng ngữ chỉ mục đích , chuẩn bị bài sau.
-2 HS lên bảng thực hiện yêu cầu .
- Nhận xét câu trả lời của bạn .
-Lắng nghe.
-1 HS đọc thành tiếng.
-Hoạt động cá nhân .
+ 3 HS lên bảng dùng viết dạ gạch chân dưới bộ phận trạng ngữ có trong mỗi câu .
* Câu a : Để tiêm phòng dịch cho trẻ em , tỉnh đã cử nhiều đội y tế về các bản .
* Câu b : Vì tổ quốc , thiếu niên sẵn sàng !
-Nhận xét câu trả lời của bạn .
- 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm .
- Lắng nghe giáo viên hướng dẫn .
- Câu a :
- Để lấy nước tưới cho ruộng đồng , xã em vừa đào một con mương .
 - Câu b : 
- Vì danh dự của lớp , chúng em quyết tâm học tập và rèn luyện thật tốtõ .
- 1 HS đọc thành tiếng , lớp đọc thầm .
- HS suy nghĩ và làm bài cá nhân .
+ Để mài cho răng mòn đi , chuột gặm các đồ vật cứng .
+ Để tìm kiếm thức ăn , chúng dùng cái mũi và mồm đặc biệt đó dũi đất .
- Nhận xét bổ sung.
-HS cả lớp .
Tù häc
- Hoàn thành nốt các bài tập của buổi sáng.
- Hướng dẫn học sinh làm bài vở bài tập toán tiết Oân tập về phép tính với phân số..
- Yêu cầu học sinh hoàn thành nốt vở bài tập tiếng việt. 
Sinh ho¹t tËp thĨ
t×m hiĨu thêi niªn thiÕu cđa b¸c
I. Mục tiªu:
+ Giíi thiƯu vỊ thêi niªn thiÕu cđa B¸c.
+ Đánh giá, nhận xét các hoạt động trong tuần 33 vừa qua và lập kế hoạch tuần 34
+ Giáo dục HS luôn có ý thức tự giác và tinh thần tập thể.
II. Các hoạt động dạy – học
Hoạt động 1: HS l¾ng nghe, theo dâi Gi¸o viªn giíi thiƯu vỊ thêi niªn thiÕu cđa B¸c.
Hoạt động 2: Đánh giá, nhận xét các hoạt động ở tuần 33
 a) Các tổ trưởng lên tổng kết thi đua của tổ trong tuần.
b) GV nhận xét và đánh giá từng hoạt động ở lớp trong tuần.
* Về nề nếp và chuyên cần: Nề nếp duy trì và thực hiện tốt. Trong tuần không có em nào nghỉ học.
*Về học tập: + Nhiều em đã có sự tiến bộ như:
 +Tuy nhiên vẫn còn 1 số em chưa có sự cố gắng trong học tập
* Các hoạt động khác: Tham gia sinh hoạt Đội đầy đủ.
Hoạt động 3: Kế hoạch tuần 34
+ Duy trì tốt nề nếp và chuyên cần.
+ Học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.
+ Tích cực rèn chữ và giữ vở sạch, chữ đẹp. 
+ Duy trì nền nếp sinh hoạt Đội.
+ Phát động thi đua “ Học tốt” chào mừng ngày 26 – 3.
Ký duyƯt cđa Gi¸m hiƯu

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 32 buoi 1 KNS3 cot.doc