Giáo án Mĩ thuật 5 - Tiết 9: Thường thức mĩ thuật giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt Nam

Giáo án Mĩ thuật 5 - Tiết 9: Thường thức mĩ thuật giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt Nam

Mĩ thuật - Tiết 9

THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐIÊU KHẮC CỔ VIỆT NAM

I- MỤC TIÊU:

 - Hiểu một số nét về điêu khắc cổ Việt Nam.

 - HS có cảm nhận vẻ đẹp của một vài tác phẩm điêu khắc cổ Việt Nam (tượng tròn, phù điêu tiêu biểu)

 -HS khá giỏi lựa chọn được tác phẩm mình yêu thích, thấy được lí do tại sao thích.

 - HS yêu quý và có ý thức giữ gìn di sản văn hoá dân tộc.

 II- ĐÔ DUNG DẠY HỌC:

 - Tranh ảnh, tư liệu về điêu khắc cổ.

 - Tranh ảnh trong bộ ĐDDH.

 

doc 2 trang Người đăng hang30 Lượt xem 373Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật 5 - Tiết 9: Thường thức mĩ thuật giới thiệu sơ lược về điêu khắc cổ Việt Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Mĩ thuật - Tiết 9
THƯỜNG THỨC MĨ THUẬT
GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ ĐIÊU KHẮC CỔ VIỆT NAM
I- MỤC TIÊU:
 - Hiểu một số nét về điêu khắc cổ Việt Nam.
 - HS có cảm nhận vẻ đẹp của một vài tác phẩm điêu khắc cổ Việt Nam (tượng tròn, phù điêu tiêu biểu)
 -HS khá giỏi lựa chọn được tác phẩm mình yêu thích, thấy được lí do tại sao thích.
 - HS yêu quý và có ý thức giữ gìn di sản văn hoá dân tộc.
 II- ĐÔ DUNG DẠY HỌC:
 - Tranh ảnh, tư liệu về điêu khắc cổ.
 - Tranh ảnh trong bộ ĐDDH. 
 III- HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
Tg
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
3’
29’ 
1’ 
28’ 
3’
1- Kiểm tra bài cũ:
+Yêu cầu nhắc lại các bước tiến hành 
một baìi vẽ theo mẫu.
+Nhận xét, đánh giá.
2- Dạy bài mới: 
a/ Giới thiệu bài : 
+ GV yêu cầu học sinh quan sát hình minh hoạ ở SGK và gợi ý để các em nhận ra sự khác nhau giữa tượng, phù điêu và tranh vẽ
b/Tìm hiểu bài:
Ÿ Hoạt động 1: Tìm hiểu vài nét về điêu khắc cổ
+ GV giới thiệu hình ảnh một số tượng và phù điêu cổ ở SGK
 + Xuất xứ
 + Nội dung đề tài
 + Chất liệu:
Ÿ Hoạt động 2: Tìm hiểu một số pho tượng và phù điêu nổi tiếng;
+ GV yêu cầu HS xem hình giới thiệu ở SGK và tìm hiểu về :
* Tượng: 
. Tượng Phật A- di-đà 
. Tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay
.Tượng Vũ nữ Chăm
* Phù điêu: 
+ Chèo thuyền
+ Đá cầu
- GV đặt câu hỏi để HS trả lời về một số tác phẩm điêu khắc cổ ở địa phương
- GV bổ sung nhận xét của HS và kết luận:
+ Các tác phẩm điêu khắc cổ thường có ở đình, chùa, lăng tẩm
+ Điêu khắc cổ được đánh giá cao về mặt nội dung và nghệ thuật, góp cho kho tàng mĩ thuật Việt Nam thêm phong phú và đậm đà bản sắc dân tộc.
+ Gĩư gìn, bảo vệ các tác phẩm điêu khắc cổ là nhiệm vụ của mọi người dân Việt Nam.
3-Củng cố, dặn dò:
+GV nhận xét chung tiết học và khen ngợi những HS tích cực phát biểu xây dựng bài.
+Dặn dò:
 .Về sưu tầm tranh ảnh về các tác phẩm điêu khắc cổ.
 .Chuaån bò baøi sau: Veõ trang trí :Trang 
trí ñoái xöùng qua truïc
+ Vài HS nhắc lại 
+HS quan sát, rút nhận xét: 
- Tượng, phuø ñieâu laø nhöõng taùc phaåm taïo hình coù hình khoái ñöôïc theå hieän (ñuïc, ñeão, naën,) baèng caùc chaát lieäu nhö goã, ñaù, ñoàng, 
- Tranh laø nhöõng taùc phaåm taïo hình ñöôïc veõ treân maët phaüng (giấy, vải, gỗ,) bằng caùc chaát lieäu nhö sôn daàu, sôn maøi, maøu boät, maøu nöôùc, 
+Theo dõi 
- Các taùc phaåm ñieâu khaéc coå (töôïng vaø phuø ñieâu) do caùc ngheä nhaân daân gian taïo ra, thöôøng thaáy ñình, chuøa, laêng taåm, 
- Thöôøng theå hieän caùc chuû ñeà veà tín ngöôõng vaø cuoäc soáng xaõ hoäi vôùi nhieàu hình aûnh phong phuù sinh ñoäng.
- Thöôøng ñöôïc laøm baèng nhöõng chaát lieäu nhö goã, ñaù, ñoàng, ñaát nung, voâi vöõa, 
+ HS kể một số tượng và phù điêu cổ ở SGK
- Do các nghệ nhân tạo ra.
- Chủ đề về tín ngưỡng và cuộc sống
- Gỗ, đá, đồng, đất
 HS chú ý lắng nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docMĩ thuật.doc