Giáo án Tập viết lớp 1 - Tuần 1 đến tuần 18

Giáo án Tập viết lớp 1 - Tuần 1 đến tuần 18

I.Mục tiêu:

1.Kiến thức : Củng cố kĩ năng viết các nét cơ bản :

 .

 .

2.Kĩ năng : HS viết thành thạo các nét cơ bản.

3.Thái độ : Thực hiện tốt các nề nếp : Ngồi viết , cầm bút, để vở đúng tư thế.

II.Đồ dùng dạy học:

-GV: -Các nét cơ bản được trình bày trong khung chữ.

 -Viết bảng lớp nội dung bài 1

-HS: -Vở tập viết, bảng con, phấn , khăn lau bảng.

 III.Hoạt động dạy học: Tiết1

 1.Khởi động : On định tổ chức ( 1 phút )

 2.Kiểm tra bài cũ: ( 2 phút ) Kiểm tra việc chuẩn bị đồ dùng học tập của HS

 -Nhận xét kiểm tra bài cũ.

 

doc 34 trang Người đăng huong21 Lượt xem 285Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tập viết lớp 1 - Tuần 1 đến tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUAÀN 1:
Ngaøy daïy : ...............................
Baøi 1:toâ caùc neùt cô baûn
I.Muïc tieâu:
1.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc neùt cô baûn : 
 ..
 ..
2.Kó naêng : HS vieát thaønh thaïo caùc neùt cô baûn.
3.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát , caàm buùt, ñeå vôû ñuùng tö theá.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-GV: -Caùc neùt cô baûn ñöôïc trình baøy trong khung chöõ. 
 -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 1
-HS: -Vôû taäp vieát, baûng con, phaán , khaên lau baûng.
 III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 
 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt )
 2.Kieåm tra baøi cuõ: ( 2 phuùt ) Kieåm tra vieäc chuaån bò ñoà duøng hoïc taäp cuûa HS
 -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.
 3.Baøi môùi :
TG
 Hoaït ñoäng cuûa GV
 Hoaït ñoäng cuûa HS
1ph
4 ph
7 ph
5 ph
13ph
2 ph
 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi :
 +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát : Caùc neùt cô baûn
 +Caùch tieán haønh :
 Hoâm nay coâ seõ giuùp caùc em oân laïi caùch vieát caùc
 neùt cô baûn ñeå caùc em bieát vaän duïng vieát chöõ toát 
 hôn qua baøi hoïc hoâm nay : Caùc neùt cô baûn - 
 Ghi baûng.
 2.Hoaït ñoäng 2 : Cuûng coá caùch vieát caùc neùt cô baûn
 +Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñöôïc caùc neùt, teân goïi cuûa
 chuùng.
 +Caùch tieán haønh :
 -GV ñöa ra caùc neùt cô baûn maãu
 -Hoûi: Ñaây laø neùt gì?
 ( Neùt ngang :
 Neùt soå :
 Neùt xieân traùi :
 Neùt xieân phaûi :
 Neùt moùc xuoâi :
 Neùt moùc ngöôïc :
 Neùt moùc hai ñaàu :
 Neùt khuyeát treân :
 Neùt khuyeát döôùi : 
 +Keát luaän: Haõy neâu laïi caùc neùt cô baûn vöøa hoïc?
3.Hoaït ñoäng 2: Höôùng daãn qui trình vieát
 +Muïc tieâu: HS quan saùt caùch vieát caùc neùt cô baûn
 +Caùch tieán haønh : 
 -GV söû duïng que chæ toâ treân chöõ maãu 
 -Vieát maãu treân khung chöõ thaät thong thaû
 -Vieát maãu treân doøng keû ôû baûng lôùp 
 -Höôùng daãn vieát: + Vieát treân khoâng
 + Vieát treân baûng con
 +Keát luaän: Neâu laïi caùch vieát caùc neùt cô baûn?
 §Giaûi lao giöõa tieát 
 4.Hoaït ñoäng 4: Thöïc haønh 
 +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát
 +Caùch tieán haønh : 
 -GV neâu yeâu caàu baøi vieát
 -Nhaéc tö theá ngoài, caùch caàm buùt, ñeå vôû
 -GV vieát maãu
 -GV theo doõi , uoán naén, giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu 
 keùm
 -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà
 nhaø chaám) 
 - Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.
 5.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá , daën doø
 -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát
 -Nhaän xeùt giôø hoïc
 -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø
 Chuaån bò : Baûng con, vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát 
 sau
HS quan saùt
HS traû lôøi
2 HS neâu
HS quan saùt
HS theo doõi
HS vieát theo söï höôùng daãn cuûa GV
2 HS neâu
1 HS neâu
HS laøm theo
HS vieát vôû
Vieát xong giô tay
RUÙT KINH NGHIEÄM
TUAÀN 2:
Ngaøy daïy : ...............................
BAØI 2: taäp toâ : e - b - beù
I.Muïc tieâu:
1.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát chöõ caùi : e, b,; tieáng: be 
2.Kó naêng : Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi b vôùi e.
 Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch.
3.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát , caàm buùt, ñeå vôû ñuùng tö theá.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-GV: -Maãu chöõ e, b trong khung chöõ. 
 -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 2
-HS: -Vôû taäp vieát, baûng con, phaán , khaên lau baûng.
 III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 
 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt )
 2.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt )
-Em ñaõ vieát nhöõng neùt gì? ( 1 HS neâu)
-GV ñoïc nhöõng neùt cô baûn ñeå HS vieát vaøo baûng con
-Nhaän xeùt , ghi ñieåm
-Nhaän xeùt vôû Taäp vieát
 -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.
 3.Baøi môùi :
TG
 Hoaït ñoäng cuûa GV
 Hoaït ñoäng cuûa HS
1ph
6 ph
5ph
15ph
2 ph
1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi :
 +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay 
 +Caùch tieán haønh :
 Ghi baûng : Ghi ñeà baøi
 2.Hoaït ñoäng 2 : Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con:
 “ chöõ : e, b; tieáng : beù”
 +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát chöõ e, b; tieáng beù
 +Caùch tieán haønh :
 a.Höôùng daãn vieát chöõ : e, b
-GV ñöa chöõ maãu: e – Ñoïc chöõ: e
-Phaân tích caáu taïo chöõ e? 
-Vieát maãu : e
-GV ñöa chöõ maãu: b – Ñoïc chöõ: b
-Phaân tích caáu taïo chöõ b? 
-Vieát maãu : b
 b. Höôùng daãn vieát töø öùng duïng: beù
 -Goïi HS ñoïc töø öùng duïng
 -Giaûng töø: ( beù: coù hình theå khoâng ñaùng keå hoaëc 
 keùm hôn caùi ñöôïc ñem ra so saùnh)
 -Hoûi: Neâu ñoä cao caùc con chöõ?
 Caùch ñaët daáu thanh?
 -Vieát maãu: beù
 §Giaûi lao giöõa tieát 
 3.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh 
 +Muïc tieâu: HS thöïc haønh vieát vaøo vôû Taäp vieát. 
 Vieát ñuùng ñeïp chöõ e, b; tieáng :beù
 +Caùch tieán haønh : 
 -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát?
 -Cho xem vôû maãu
 -Nhaéc tö theá ngoài, caùch caàm buùt, ñeå vôû
 -GV vieát maãu
 -GV theo doõi , uoán naén, giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu 
 keùm
 -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà
 nhaø chaám)
 - Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.
 5.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá , daën doø
 -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát
 -Nhaän xeùt giôø hoïc
 -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø
 Chuaån bò : Baûng con, vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát 
 sau
HS quan saùt
2 HS ñoïc vaø phaân tích
HS vieát baûng con: e
HS quan saùt
2 HS ñoïc vaø phaân tích
HS vieát baûng con: b
2 HS ñoïc
2 HS neâu
HS vieát baûng con: beù
HS ñoïc
HS quan saùt
HS laøm theo
HS vieát vaøo vôû Taäp vieát
HS vieát vôû
Vieát xong giô tay
RUÙT KINH NGHIEÄM
TUAÀN 3:
Ngaøy daïy : ...............................
BAØI 3: leã , coï , bôø , hoå
I.Muïc tieâu:
1.Kieán thöùc : Taäp vieát chöõ vaø tieáng: leã ,coï, bôø, hoå
2.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.
 -Kó naêng vieát caùc daáu thanh theo qui trình vieát lieàn maïch.
3.Thaùi ñoä : Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát , caàm buùt, ñeå vôû ñuùng tö theá.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-GV: -Chöõ maãu: leã ,coï, bôø, hoå . 
 -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 3
-HS: -Vôû taäp vieát, baûng con, phaán , khaên lau baûng.
 III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 
 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt )
 2.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt )
-Vieát baûng con: beù ( 2 HS leân baûng lôùp, caû lôùp vieát baûng con)
-Nhaän xeùt , ghi ñieåm
-Nhaän xeùt vôû Taäp vieát
 -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.
 3.Baøi môùi :
TG
 Hoaït ñoäng cuûa GV
 Hoaït ñoäng cuûa HS
1ph
6 ph
5ph
15ph
2 ph
1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi :
 +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay 
 +Caùch tieán haønh :
 Ghi ñeà baøi : Baøi 3: leã ,coï, bôø, hoå
 2.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con
 +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc tieáng: “leã ,coï, 
 bôø, hoå ù”
 +Caùch tieán haønh :
 -GV ñöa chöõ maãu 
 -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ leã ,coï, bôø, 
 hoå ù”? 
-Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu
-GV vieát maãu 
-Höôùng daãn vieát baûng con:
 GV uoán naén söûa sai cho HS
 §Giaûi lao giöõa tieát 
 3.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh 
 +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát
 +Caùch tieán haønh : 
 -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát?
 -Cho xem vôû maãu
 -Nhaéc tö theá ngoài, caùch caàm buùt, ñeå vôû
 -Höôùng daãn HS vieát vôû:
 GV theo doõi , uoán naén, giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu 
 keùm.
 -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà
 nhaø chaám)
 - Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.
 4.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá , daën doø
 -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát
 -Nhaän xeùt giôø hoïc
 -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø
 Chuaån bò : Baûng con, vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát 
 Sau.
HS quan saùt
4 HS ñoïc vaø phaân tích
HS quan saùt
HS vieát baûng con
leã , coï, bôø, hoå 
2 HS neâu
HS quan saùt
HS laøm theo
HS vieát vôû
2 Hs nhaéc laïi
RUÙT KINH NGHIEÄM
TUAÀN 4:
Ngaøy daïy : ...............................
BAØI 4 : mô , do , ta , thô
I.Muïc tieâu:
1.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc chöõ caùi, tieáng: mô, do, ta, thô.
2.Kó naêng :- Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.
 -Kó naêng vieát caùc daáu phuï ñuùng vò trí.
3.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát , caàm buùt, ñeå vôû ñuùng tö theá.
 -Vieát nhanh, vieát ñeïp.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-GV: -Chöõ maãu: mô, do, ta, thô. 
 -Vieát baûng lôùp noäi dung baøi 4
-HS: -Vôû taäp vieát, baûng con, phaán , khaên lau baûng.
 III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 
 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt )
 2.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt )
-Vieát baûng con: leã, coï, bôø , hoå ( 2 HS leân baûng lôùp, caû lôùp vieát baûng con)
-Nhaän xeùt , ghi ñieåm
-Nhaän xeùt vôû Taäp vieát
 -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.
 3.Baøi môùi :
TG
 Hoaït ñoäng cuûa GV
 Hoaït ñoäng cuûa HS
1ph
6 ph
5ph
15ph
2 ph
1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi :
 +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay 
 +Caùch tieán haønh :
 Ghi ñeà baøi : Baøi 4: mô, do, ta, thô
 2.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con
 +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc tieáng: “mô, do,
 ta, thô ù”
 +Caùch tieán haønh :
 -GV ñöa chöõ maãu 
 -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng : “ mô, do,
 ta, thô ù”? 
 -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu
 -GV vieát maãu 
 -Höôùng daãn vieát baûng con:
 GV uoán naén söûa sai cho HS
 §Giaûi lao giöõa tieát 
3.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh 
 +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát
 +Caùch tieán haønh : 
 -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát?
 -Cho xem vôû maãu
 -Nhaéc tö theá ngoài, caùch caàm buùt, ñeå vôû
 -Höôùng daãn HS vieát vôû:
 Chuù yù HS: Baøi vieát coù 4 doøng, khi vieát caàn noái neùt 
 vôùi nhau ôû caùc con chöõ.
 GV theo doõi , uoán naén, giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu 
 keùm.
 -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà
 nhaø chaám)
 - Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.
 4.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá , daën doø
 -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát
 -Nhaän xeùt giôø hoïc
 -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø
 Chuaån bò : Baûng con, vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát 
 Sau.
HS quan saùt
4 HS ñoïc vaø phaân tích
HS quan saùt
HS vieát baûng con
mô, do, ta, thô
2 HS neâu
HS quan saùt
HS laøm theo
HS vieát vôû
2 Hs nhaéc laïi
RUÙT KINH NGHIEÄM
TUAÀN 5:
Ngaøy daïy : ...............................
BAØI 5 : cöû taï, thôï xeû, chöõ soá, caù roâ
I.Muïc tieâu:
1.Kieán t ...  tröôøng, buoân laøng, hieàn laønh, ñình laøng, beänh vieän, ñom ñoùm
 ( 2 HS leân baûng lôùp, caû lôùp vieát baûng con)
-Nhaän xeùt , ghi ñieåm
-Nhaän xeùt vôû Taäp vieát
 -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.
 3.Baøi môùi :
TG
 Hoaït ñoäng cuûa GV
 Hoaït ñoäng cuûa HS
1ph
6 ph
5ph
15ph
2 ph
 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi :
 +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay 
 +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi
 Baøi 14: Taäp vieát tuaàn 15 : ñoû thaém,maàm non, 
 choâm choâm, treû em, gheá ñeäm, muõm móm
. 2.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con
 +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng :
 ñoû thaém,maàm non, choâm choâm, treû em, gheá ñeäm, 
 muõm móm.
 +Caùch tieán haønh :
 -GV ñöa chöõ maãu 
 -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ?
 -Giaûng töø khoù
 -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu
 -GV vieát maãu 
 -Höôùng daãn vieát baûng con:
 GV uoán naén söûa sai cho HS
 §Giaûi lao giöõa tieát 
 3.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh 
 +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát
 +Caùch tieán haønh : 
 -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát?
 -Cho xem vôû maãu
 -Nhaéc tö theá ngoài, caùch caàm buùt, ñeå vôû
 -Höôùng daãn HS vieát vôû:
 Chuù yù HS: Baøi vieát coù 6 doøng, khi vieát caàn noái neùt 
 vôùi nhau ôû caùc con chöõ.
 GV theo doõi , uoán naén, giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu 
 keùm.
 -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà
 nhaø chaám)
 - Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.
 4.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá , daën doø
 -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát
 -Nhaän xeùt giôø hoïc
 -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø
 Chuaån bò : Baûng con, vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát 
 Sau.
HS quan saùt
4 HS ñoïc vaø phaân tích
HS quan saùt
HS vieát baûng con:
ñoû thaém, maàm non 
choâm choâm, treû em 
2 HS neâu
HS quan saùt
HS laøm theo
HS vieát vôû
2 HS nhaéc laïi
RUÙT KINH NGHIEÄM
TUAÀN 16:
Ngaøy daïy : ...............................
Baøi 15: thanh kieám, aâu yeám, ao chuoâm, baùnh ngoït, 
baõi caùt, thaät thaø
Ngaøy daïy :22/12/2006.
I.Muïc tieâu:
1.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: thanh kieám, aâu yeám, ao chuoâm, baùnh 
 ngoït, baõi caùt, thaät thaø.
2.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.
 - Kó naêng vieát lieàn maïch.
 -Kó naêng vieát caùc daáu phuï, daáu thanh ñuùng vò trí.
3.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát , caàm buùt, ñeå vôû ñuùng tö theá.
 -Vieát nhanh, vieát ñeïp.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to . 
 -Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baøi vieát.
-HS: -Vôû taäp vieát, baûng con, phaán , khaên lau baûng.
 III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 
 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt )
 2.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt )
-Vieát baûng con: ñoû thaém, maàm non, choâm choâm, treû em, gheá ñeäm, muõm móm
 ( 2 HS leân baûng lôùp, caû lôùp vieát baûng con)
-Nhaän xeùt , ghi ñieåm
-Nhaän xeùt vôû Taäp vieát
 -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.
 3.Baøi môùi :
TG
 Hoaït ñoäng cuûa GV
 Hoaït ñoäng cuûa HS
1ph
6 ph
5ph
15ph
2 ph
 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi :
 +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay 
 +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi
 Baøi 15: Taäp vieát tuaàn 16 : thanh kieám, aâu yeám, ao chuoâm, baùnh ngoït,baõi caùt, thaät thaø
. 2.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con
 +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng :
 thanh kieám, aâu yeám, ao chuoâm, baùnh ngoït,baõi caùt
 thaät thaø.
 +Caùch tieán haønh :
 -GV ñöa chöõ maãu 
 -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ?
 -Giaûng töø khoù
 -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu
 -GV vieát maãu 
 -Höôùng daãn vieát baûng con:
 GV uoán naén söûa sai cho HS
 §Giaûi lao giöõa tieát 
 3.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh 
 +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát
 +Caùch tieán haønh : 
 -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát?
 -Cho xem vôû maãu
 -Nhaéc tö theá ngoài, caùch caàm buùt, ñeå vôû
 -Höôùng daãn HS vieát vôû:
 Chuù yù HS: Baøi vieát coù 6 doøng, khi vieát caàn noái neùt 
 vôùi nhau ôû caùc con chöõ.
 GV theo doõi , uoán naén, giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu 
 keùm.
 -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà
 nhaø chaám)
 - Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.
 4.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá , daën doø
 -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát
 -Nhaän xeùt giôø hoïc
 -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø
 Chuaån bò : Baûng con, vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát 
 Sau.
HS quan saùt
4 HS ñoïc vaø phaân tích
HS quan saùt
HS vieát baûng con:
thanh kieám, aâu yeám
ao chuoâm, baùnh ngoït
2 HS neâu
HS quan saùt
HS laøm theo
HS vieát vôû
2 HS nhaéc laïi
RUÙT KINH NGHIEÄM
TUAÀN 17:
Ngaøy daïy : ...............................
Baøi 16: xay boät, neùt chöõ, keát baïn, chim cuùt,
 con vòt, thôøi tieát
I.Muïc tieâu:
1.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: xay boät, neùt chöõ, keát baïn, chim cuùt, con 
 vòt, thôøi tieát
2.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.
 - Kó naêng vieát lieàn maïch.
 -Kó naêng vieát caùc daáu phuï, daáu thanh ñuùng vò trí.
3.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát , caàm buùt, ñeå vôû ñuùng tö theá.
 -Vieát nhanh, vieát ñeïp.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to . 
 -Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baøi vieát.
-HS: -Vôû taäp vieát, baûng con, phaán , khaên lau baûng.
 III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 
 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt )
 2.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt )
-Vieát baûng con: thanh kieám, aâu yeám, ao chuoâm, baùnh ngoït,baõi caùt, thaät thaø
 ( 2 HS leân baûng lôùp, caû lôùp vieát baûng con)
-Nhaän xeùt , ghi ñieåm
-Nhaän xeùt vôû Taäp vieát
 -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.
 3.Baøi môùi :
TG
 Hoaït ñoäng cuûa GV
 Hoaït ñoäng cuûa HS
1ph
6 ph
5ph
15ph
2 ph
 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi :
 +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay 
 +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi
 Baøi 16: Taäp vieát tuaàn 17: xay boät, neùt chöõ, keát baïn, 
 chim cuùt, con vòt, thôøi tieát
. 2.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con
 +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng :
 xay boät, neùt chöõ, keát baïn, chim cuùt, con vòt, thôøi tieát
 +Caùch tieán haønh :
 -GV ñöa chöõ maãu 
 -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ?
 -Giaûng töø khoù
 -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu
 -GV vieát maãu 
 -Höôùng daãn vieát baûng con:
 GV uoán naén söûa sai cho HS
 §Giaûi lao giöõa tieát 
 3.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh 
 +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát
 +Caùch tieán haønh : 
 -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát?
 -Cho xem vôû maãu
 -Nhaéc tö theá ngoài, caùch caàm buùt, ñeå vôû
 -Höôùng daãn HS vieát vôû:
 Chuù yù HS: Baøi vieát coù 6 doøng, khi vieát caàn noái neùt 
 vôùi nhau ôû caùc con chöõ.
 GV theo doõi , uoán naén, giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu 
 keùm.
 -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà
 nhaø chaám)
 - Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.
 4.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá , daën doø
 -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát
 -Nhaän xeùt giôø hoïc
 -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø
 Chuaån bò : Baûng con, vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát 
 Sau.
HS quan saùt
4 HS ñoïc vaø phaân tích
HS quan saùt
HS vieát baûng con:
xay boät, neùt chöõ
keát baïn, chim cuùt 
2 HS neâu
HS quan saùt
HS laøm theo
HS vieát vôû
2 HS nhaéc laïi
RUÙT KINH NGHIEÄM
TUAÀN 18:
Ngaøy daïy : ...............................
Baøi 17: tuoát luùa, haït thoùc, maøu saéc, giaác nguû, maùy xuùc
 &KIEÅM TRA HOÏC KYØ I
I.Muïc tieâu:
1.Kieán thöùc : Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng: tuoát luùa, haït thoùc, maøu saéc, giaác nguû,
 maùy xuùc
2.Kó naêng : -Taäp vieát kó naêng noái chöõ caùi.
 - Kó naêng vieát lieàn maïch.
 -Kó naêng vieát caùc daáu phuï, daáu thanh ñuùng vò trí.
3.Thaùi ñoä : -Thöïc hieän toát caùc neà neáp : Ngoài vieát , caàm buùt, ñeå vôû ñuùng tö theá.
 -Vieát nhanh, vieát ñeïp.
II.Ñoà duøng daïy hoïc:
-GV: -Chöõ maãu caùc tieáng ñöôïc phoùng to . 
 -Vieát baûng lôùp noäi dung vaø caùch trình baøy theo yeâu caàu baøi vieát.
-HS: -Vôû taäp vieát, baûng con, phaán , khaên lau baûng.
 III.Hoaït ñoäng daïy hoïc: Tieát1 
 1.Khôûi ñoäng : Oån ñònh toå chöùc ( 1 phuùt )
 2.Kieåm tra baøi cuõ: ( 5 phuùt )
 -Vieát baûng con: xay boät, neùt chöõ, keát baïn, chim cuùt, con vòt, thôøi tieát
 ( 2 HS leân baûng lôùp, caû lôùp vieát baûng con)
-Nhaän xeùt , ghi ñieåm
-Nhaän xeùt vôû Taäp vieát
 -Nhaän xeùt kieåm tra baøi cuõ.
 3.Baøi môùi :
TG
 Hoaït ñoäng cuûa GV
 Hoaït ñoäng cuûa HS
1ph
6 ph
5ph
15ph
2 ph
 1.Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu baøi :
 +Muïc tieâu: Bieát teân baøi taäp vieát hoâm nay 
 +Caùch tieán haønh : Ghi ñeà baøi
 Baøi 17: Taäp vieát tuaàn 18: tuoát luùa, haït thoùc, maøu saéc
 giaác nguû, maùy xuùc
 2.Hoaït ñoäng 2 :Quan saùt chöõ maãu vaø vieát baûng con
 +Muïc tieâu: Cuûng coá kó naêng vieát caùc töø öùng duïng :
 tuoát luùa, haït thoùc, maøu saéc, giaác nguû,maùy xuùc
 +Caùch tieán haønh :
 -GV ñöa chöõ maãu 
 -Ñoïc vaøphaân tích caáu taïo töøng tieáng ?
 -Giaûng töø khoù
 -Söû duïng que chæ toâ chöõ maãu
 -GV vieát maãu 
 -Höôùng daãn vieát baûng con:
 GV uoán naén söûa sai cho HS
 §Giaûi lao giöõa tieát 
 3.Hoaït ñoäng 3: Thöïc haønh 
 +Muïc tieâu: Höôùng daãn HS vieát vaøo vôû taäp vieát
 +Caùch tieán haønh : 
 -Hoûi: Neâu yeâu caàu baøi vieát?
 -Cho xem vôû maãu
 -Nhaéc tö theá ngoài, caùch caàm buùt, ñeå vôû
 -Höôùng daãn HS vieát vôû:
 Chuù yù HS: Baøi vieát coù 6 doøng, khi vieát caàn noái neùt 
 vôùi nhau ôû caùc con chöõ.
 GV theo doõi , uoán naén, giuùp ñôõ nhöõng HS yeáu 
 keùm.
 -Chaám baøi HS ñaõ vieát xong ( Soá vôû coøn laïi thu veà
 nhaø chaám)
 - Nhaän xeùt keát quaû baøi chaám.
 4.Hoaït ñoäng cuoái: Cuûng coá , daën doø
 -Yeâu caàu HS nhaéc laïi noäi dung cuûa baøi vieát
 -Nhaän xeùt giôø hoïc
 -Daën doø: Veà luyeän vieát ôû nhaø
 Chuaån bò : Baûng con, vôû taäp vieát ñeå hoïc toát ôû tieát 
 Sau.
HS quan saùt
4 HS ñoïc vaø phaân tích
HS quan saùt
HS vieát baûng con:
tuoát luùa, haït thoùc 
maøu saéc, giaác nguû
maùy xuùc
2 HS neâu
HS quan saùt
HS laøm theo
HS vieát vôû
2 HS nhaéc laïi
RUÙT KINH NGHIEÄM

Tài liệu đính kèm:

  • docPHAN TAP VIET ( TU TUAN 1- 18).doc