Kế hoạch bài học lớp ghép 4 + 5 - Tuần 8

Kế hoạch bài học lớp ghép 4 + 5 - Tuần 8

Gióp HS:

Tính được tổng của 3 số, vận dụng một số tính chất để tính tổng 3 số bằng cách thuận tiện nhất.

- Gi¸o dôc HS yêu thích học toán.

- Đọc diễn cảm bài văn với cảm xúc ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của rừng.- Cảm nhận được vẻ đẹp kì thú của rừng; tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp của rừng (trả lời được các câu hỏi 1, 2, 4).

- GD hs yêu quê hương đất nước, biết BVMT

 

doc 37 trang Người đăng huong21 Lượt xem 822Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch bài học lớp ghép 4 + 5 - Tuần 8", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ngày soạn: 02 tháng 10 năm 2010
 Ngày dạy: thứ hai 4 tháng 10 năm 2010
	KÕ ho¹ch bµi häc
Líp ghÐp 4+5
TiÕt 1
NT§ 4
NT§ 5
M«n
Tªn bµi
To¸n
LUYỆN TẬP
TËp ®äc
KÌ DIỆU RỪNG XANH
I.Môc tiªu
Gióp HS:
Tính được tổng của 3 số, vận dụng một số tính chất để tính tổng 3 số bằng cách thuận tiện nhất.
- Gi¸o dôc HS yêu thích học toán.
- Đọc diễn cảm bài văn với cảm xúc ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của rừng.- Cảm nhận được vẻ đẹp kì thú của rừng; tình cảm yêu mến, ngưỡng mộ của tác giả đối với vẻ đẹp của rừng (trả lời được các câu hỏi 1, 2, 4).
- GD hs yêu quê hương đất nước, biết BVMT
II§å dïng 
GV: - PhiÕu BT.
HS: - VBT.
- Tranh minh häa bµi ®äc trong SGk
- Hs : s­u tÇm mét sè tranh, ¶nh vÒ rừng
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
TG
H§
Néi dung ho¹t ®éng
 5
phút
1
HS: Nhãm tr­ëng kiÓm tra VBTc¸c b¹n trong nhãm
GV:. KiÓm tra 1hs ®äc thuéc bµi th¬ TiÕng ®µn Ba- la- lai- ca trªn S«ng §µ tr¶ lêi c©u hái nội dung bµi .NhËn xÐt ghi ®iÓm. 
-Hướng dẫn HSQS tranh và đọc nội dung bài. 
 -GV h­íng dÉn hs chia bµi ®äc lµm 3o¹n mçi lÇn chÊm xuèng dßng lµ mét ®o¹n
15’
phút
2 
GV: KiÓm tra kÕt qu¶, nhËn xÐt.
- Giíi thiÖu, ghi tªn bµi lªn b¶ng.
-HD HS làm BT1
HS: 1HSkh¸ ®äc bµi , c¶ líp theo dâi, 1hs kh¸c ®äc phÇn chó gi¶i
Nhãm tr­ëng h­íng dÉn c¸c b¹n đọc bài và tìm từ khó trong bài.
HS: tù lµm bµi vµo vì, mét hs lµm trªn b¶ng
26387 + 14075 + 2910 = 76059
54293 + 61934 + 7652 = 123879
GV: Gäi HS ®äc bµi theo ®o¹n,rót tõ khã luyÖn ®äc.
- Gäi HS ®äc tõ khã, vµ ®äc l¹i bµi, kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ.
3
GV: KiÓm tra kÕt qu¶, cho HS nhắc lại. H­íng dÉn HS lµm bµi tËp 2, giao viÖc.
HS: LuyÖn ®äc theo nhãm vµ tr¶ lêi c©u hái SGK.
18 phút
4
HS: Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn, HS lµm bài cá nhân trong vë bµi tËp.
GV: theo dâi, gióp ®ì HS.
GV: KiÓm tra kÕt qu¶ bµi tËp :
- Bµi tËp 2: 
TÝnh b»ng c¸ch thuËn tiÖn nhÊt 
a ) 96 + 78 + 4 =100 + 78 = 178
 67 + 21 + 79 = 67 + 100 = 167
 408 + 85 + 92 = 500 + 85 = 585
b) 789 + 285 + 15 = 789 + 300 = 1089
 448 + 594 + 52 = 500 + 584 = 1094
 677 + 969 + 123 = 800 + 969 = 1769
nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng, h­íng dÉn HS lµm bµi tËp 3, giao viÖc.
HS: Thảo luận nhóm tr¶ lêi néi dung SGK.
 C©u 1: Nh÷ng c©y nÊm rõng khiÕn t¸c gi· cã nh÷ng liªn t­ëng thó vÞ g×?
C©u 2 : + Nhê nh÷ng liªn t­ëng Êy mµ c¶nh vËt ®Ñp thªm nh­ thÕ nµo ? 
 C©u 3 : + Nh÷ng mu«ng thó trong rõng ®­îc miªu t¶ nh­ thÕ nµo ?
 C©u 4: + Sù cã mÆt cña chóng mang l¹i vÏ ®Ñp g× cho c¶nh rõng ?
HS: Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n lµm bµi tËp 3b¹n lªn b¶ng, líp lµm vµo vë.
GV: nhận xét kết luận đúng H­íng dÉn, HS t×m néi dung bµi.
GV: KiÓm tra kÕt qu¶ bµi 3,
 Bµi 3 : T×m x 
 a, x- 306 = 504 b, x + 254 = 680
 x = 504 + 306 x = 680- 254 
 x = 810 x = 426 nhËn xÐt H­íng dÉn HS lµm bµi tËp 4, giao viÖc. 
HS: luyÖn ®äc diÔn c¶m ®o¹n 3 theo cặp
2-3 cÆp HS thi ®äc diÔn c¶m trước lớp
HS: Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n chữa bµi tËp 4
. Bµi gi¶i 
 Sau hai n¨m sè d©n cña x· ®ã t¨ng thªm lµ : 79 + 71 = 150 ( ng­êi) 
Sau hai n¨m sè d©n cña x· ®ã cã lµ 
2565 + 150 = 4506 (ng­êi) 
 §¸p sè :150ng­êi; 5406 ng­êi 
GV: KÕt luËn vµ rót ra néi dung liªn hÖ gi¸o dôc cho HS.biết BVMT
2 phút
5
GV: NhËn xÐt chung toµn líp vÒ tiÕt häc – Dăn dò
**********************************************************************************	
 TiÕt 2
NT§ 4
NT§ 5
M«n
Tªn bµi
Tập đọc 
NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ 
Toán
SỐ THẬP PHÂN BẰNG NHAU
I.Môc tiªu
Gióp HS: 
- Bước đầu biết đọc diễn cảm một đoạn thơ với giọng vui, hồn nhiên.- Hiểu nội dung: Những ước mơ ngộ nghĩnh, đáng yêu của các bạn nhỏ bộc lộ khát khao về một thế giới tốt đẹp (trả lời được các câu hỏi 1, 2, 4; thuộc 1, 2 khổ thơ trong bài).
- Gi¸o dôc hs biÕt ước mơ đẹp.
. Biết: Viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân hoặc bỏ chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân của số thập phân thì giá trị của số thập phân không thay đổi.
- Gi¸o dôc HS lßng say mª häc to¸n.
II§å dïng 
GV: Tranh minh häa trong SGk 
-B¨ng giÊy viÕt s½n khổ thơ cÇn h­íng dÉn luyÖn ®äc 
- PhiÕu bµi tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
TG
H§
Néi dung ho¹t ®éng
5 phút
1
 GV: KiÓm tra HS néi dung c©u hái bµi cò.GV: NhËn xÐt ghi ®iÓm. 
GV ®äc mÉu lÇn 1 : giäng chËm r·i, chuyÓn giäng linh ho¹t -Hướng dẫn HSQS tranh và đọc nội dung bài.
HS: Nhãm tr­ëng kiÓm tra VBTc¸c b¹n trong nhãm
-2 HS lên bảng làm 2 ý BT3 VBT
5 phút
2
HS: Nhãm tr­ëng h­íng dÉn c¸c b¹n đọc và tìm từ khó.1HS ®äc phÇn chó gi¶i ®Ó hiÓu nghÜa từ 
GV: KiÓm tra kÕt qu¶, nhËn xÐt.
- Giíi thiÖu, ghi tªn bµi lªn b¶ng.
- H­íng dÉn HS - NÕu ta thªm ch÷ sè kh«ng vµo bªn ph¶i phÇn thËp ph©n cña sè thËp ph©n th× kÕt qu¶ nh­ thÕ nµo ? ( Kh«ng thay ®æi )
- NÕu ta bá ch÷ sè kh«ng ë tËn cïa bªn ph¶i phÇn thËp ph©n cña sè thËp ph©n th× kÕ qu¶ nh­ thÕ nµo ? ( kh«ng thay ®æi )
* GV gäi mét sè hs tr×nh bµy kÕt qu¶ , gv chèt l¹i ý ®óng vµ rót ra kÕt luËn 
GV: Gäi HS ®äc bµi theo ®o¹n lÇn 1,rót tõ khã luyÖn ®äc.
- Gäi HS ®äc tõ khã, vµ ®äc l¹i bµi, kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ.
HS: ®äc l¹i phÇn ghi nhí trong sgk vµ c¸c vÝ dô , sau ®ã ¸p dông vµo lµm bµi tËp 1,2 vµo vë, hai hs lµm bµi trªn b¶ng
 BT1 :Bá ch÷ sè kh«ng ®Ó ph©n sè viÕt gän h¬n
a, 7,800 = 7,8 ; 64,9000 = 64,9 ; 3,0400 = 3,04 
b, 2001,300 = 2001,3 ; 35,020 = 35,02 ; 100, 0100 = 100,01
18 phút
3
4
HS: däc c¶ bµi vµ tr¶ lêi c©u hái: SGK
GV: KiÓm tra kÕt qu¶, cho HS. NhËn xÐt H­íng dÉn HS lµm bµi tËp 2, giao viÖc. 
4
GV: theo dâi, gióp ®ì HS
HS: Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn, 1 HS lµm 
-HS phÝa d­íi lµm bµi tËp vµo vë.
BT2 : Thªm vµo ch÷ sè kh«ng ®Î cã sè c¸c ch÷ sè phÇn thËp ph©n cña chóng b»ng nhau 
 a, 5,612 ; 17,200; 480,590 b, 24,500; 81,010; 14,678
HS: TiÕp tôc tr¶ lêi néi dung SGK. 
GV: KiÓm tra kÕt qu¶ bµi tËp 2, nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng, h­íng dÉn HS lµm bµi tËp 3 
GV: H­íng dÉn, HS t×m néi dung bµi.
gọi 2-3 hs đọc diễn cảm bài đọc, GV hướng dẫn hs đọc diễn cảm đoạn 1
HS: Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n lµm bµi tËp 3, 1 b¹n lªn b¶ng, líp lµm vµo vë.
 + B¹n MÜ viÕt ®óng v× 0,100 = 0,1= = 
HS: LuyÖn ®äc diÔn c¶m .
GV: KiÓm tra kÕt qu¶ bµi 3 
- H­íng dÉn HS lµm bµi tËp về nhà 
GV kÕt luËn vµ rót ra néi dung liªn hÖ gi¸o dôc cho HS. 
HS: Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n lµm bµi tËp 3 vào vở GV chấm bài
2’
5
GV: NhËn xÐt chung toµn líp vÒ tiÕt häc – Dăn dò
******************************************************************
TiÕt 3
NT§ 4
NT§ 5
M«n
Tªn bµi
CHÍNH TẢ (N-V)
TRUNG THU ĐỘC LẬP
®¹o ®øc(t8)
NHỚ ƠN TỔ TIÊN
I.Môc tiªu
- Nghe-viết đúng và trình bày bài CT sạch sẽ.
- Làm đúng BT (2) a/b hoặc (3) a/b hoặc BT CT phương ngữ do GV soạn.
- Biết được: Con người ai cũng có tổ tiên và mỗi người đều phải nhớ ơn tổ tiên.
- Nêu được những việc cần làm phù hợp với khả năng để thể hiện lòng biết ơn tổ tiên.
- Biết làm những việc cụ thể tỏ lòng biết ơn tổ tiên.
- GD hs biÕt ¬n tæ tiªn, tù hµo vÒ c¸c truyÒn thèng tèt ®Ñp cña gia ®×nh , dßng hä . 
II.§ồ dùng
GV: Phiếu BT cho HS
Mét vµi mÉu chuyÖn vÒ nh÷ng tÊm g­¬ng nhơ ơn tổ tiên 
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
TG
H§
Néi dung ho¹t ®éng
 5 phút
1
GV:®äc cho hs viÕt c¸c tiÕng cã phô ©m ®Çu tr/ ch hoÆc vÇn ­¬n/ ­¬ng. ( 2hs viÕt lªn b¶ng líp c¶ líp viÕt vµo vì nh¸p )
 trªn b¶ng líp nhận xét kết quả ,giới thiệu bài mới
HS: NhËn xÐt lẫn nhau về thùc hiÖn cã tr¸ch nhiÖm víi viÖc lµm cña m×nh 
15 phút
2
HS: đọc nội dung đoạn văn, nhãm tr­ëng h­íng dÉn c¸c b¹n t×m ch÷ hoa và từ khó cã trong bµi, viÕt vµo vë nh¸p.
GV: nhËn xÐt bæ sung , chèt l¹i ý ®óng .
HDHS T×m hiÓu ngµy giç tæ Hïng V­¬ng 
GV: ®äc toµn bµi chÝnh t¶ trong sgk, ®äc cho hs viÕt các tõ khã : - GV nh¾c l¹i hs nh÷ng ch÷ cÇn viÕt hoa , viÕt tªn bµi vµo gi÷a gißng, sau khi chÊm xuèng dßng ch÷ ®Çu nhí viÕt hoa , viÕt lïi vµo mét « li . 
HS: ®äc th«ng tin quan s¸t tranh, ¶nh trong SGK,c¶ líp th¶o luËn theo c¸c c©u hái sau:
 - Em nghÜ g× khi xem, ®äc vµ nghe c¸c th«ng tin trªn ?
- ViÖc nh©n d©n ta tæ chøc ngµy giç tæ Hïng V­¬ng vµo ngµy 10/ 3 hµng n¨m cã thÓ hiÖn ®iÒu g× ?
3
HS: LuyÖn viÕt từ khó
GV: gäi 2-3 hs tr¶ lêi , c¶ líp nhËn xÐt bæ sung ,GV chèt l¹i ý ®óng vµ rót ra kÕt luËn 
18 phút
4
GV: ®äc bµi cho hs viÕt , ®äc bµi cho hs so¸t lçi
 HS: ®äc ®Ò bµi tËp 1,2 , th¶o luËn theo nhãm ®«i
HS: gÊp sgk tù viÕt bµi, tù so¸t lçi
GV: gäi 2-3 hs tr×nh bµy kÕt qu¶, c¶ líp nhËn xÐt bæ sung , - GV rót ra kÕt luËn: Mçi gia ®×nh gißng hä ®Òu cã nh÷ng truyÒn thèng tèt ®Ñp riªng cña m×nh. Chóng ta cÇn cã ý thøc gi÷ g×n vµ ph¸t huy c¸c truyÒn thèng ®ã
GV: H­íng dÉn, HS làm BT 2a ,2b VBT
GV tổ chức cho HS thi tiếp sức làm đúng, làm nhanh lần lượt từ bài tập 2a trên 3 tờ giấy rô ki găn trên bảng.Cả lớp nhận xét và tuyên dương nhóm thắng cuộc 
HS: Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n. §äc ca dao , kÓ chuyÖn , ®äc th¬ vÒ chñ ®Ò biÕt ¬n tæ tiªn
HS: TiÕp tôc làm bài. đáp án đúng như sau: 
 KiÕm gi¾t, kiÕm r¬i xuèng n­íc, ®¸nh dÊu, kiÕm r¬i, lµm g×, ®¸nh dÊu, kiÕm r¬i, ®· ®¸nh dÊu
+ bµi 2b lêi gi¶i ®óng lµ : 
 Yªn tÜnh, bæng nhiªn , ng¹c nhiªn, biÓu diÔn, buét miÖng, tiÕng ®µn
GV: KiÓm tra kÕt qu¶ bµi lµm, nhËn xÐt rót ra néi dung ghi nhí SGK.liªn hÖ gi¸o dôc.
GV: Thu 1/2 sè vë chÊm bµi.
HS: Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n ®äc ND ghi nhí.
2 phút
5
GV: NhËn xÐt chung toµn líp vÒ tiÕt häc – Dăn dò
 ****************************************************************************
TiÕt 4
NT§ 4
NT§ 5
M«n
Tªn bµi
®¹o ®øc
TIẾT KIỆM TIỀN CỦA
Chính tả(N-V)
KÌ DIỆU RỪNG XANH
I.Môc tiªu
Gióp HS: 
- Nêu được ví dụ về tết kiệm tiền của.
- Biết được lợi ích của tiết kiệm tiền của.
- Sử dụng tiết kiệm quần áo, sách vở, đồ dùng, điện, nước, trong cuộc sống hằng ngày.
- GD hs biết quý trọng và học tập những tấm gương biết tiết kiệm.
- Viết đúng bài CT; trình bày đúng hình thức đoạn văn xuôi.
- Tìm được các tiếng chứa yê, ya trong đoạn văn (BT2); tìm được tiếng có vần uyên thích hợp để điền vào ô trống (BT3).
II§å dïng 
GV: chuÈn bÞ micr« kh«ng d©y ®Ó ch¬i trß ch¬i phãng viªn
-HS chuÈn bÞ c¸c thÎ mµu.
GV: kẻ sẵn lên bảng lớp mô hình cấu tạo vần nội dung BT 2
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
TG
H§
Néi dung ho¹t ®éng
 5 phút
1
HS: ®äc c¸c t×nh huèng trong SGK th¶o luËn theo nhãm hoµn thµnh BT4 
GV: ®äc cho hs viÕt nh÷ng tiÕng chøa iª, ia trong c¸c thµnh ng÷ , c©u tôc ng÷ , hai hs viÕt trªn b¶ng líp , c¶ líp nhËn xÐt
Yêu câu hs đọc nội dung bài và tìm từ khó
15 phút
2
GV.gäi mét sè hs tr×nh bµy kÕt qu¶ , c¶ líp nhËn xÐt bæ sung, GV chèt l¹i ý ®óng vµ gîi ý hs rót ra kÕt luËn :
+ C¸c viÖc lµm a, b, g, h, k, lµ ...  viÕt thµnh sè thËp ph©n 
18’
4
GV: gäi ®¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, c¶ líp nhËn xÐt, GV chèt l¹i ý ®óng
HS: th¶o luËn theo nhãm hoµn thµnh BT:
8 m 6 dm = 8,6 m 2 dm 2 cm = 2,2 dm
3 m 7 dm = 3,7 m 23 m 13 cm = 23,13 m
3 m 7 cm = 3,07 m
 HS : th¶o luËn theo nhãm 2 ®­a ra c¸c t×nh huèng bÞ bÖnh , b¸o víi cha mÑ ®Ó t×m c¸ch øng xö
GV: gäi ®¹i diÖn mét sè nhãnh tr×nh bµy kÕt qu¶ , c¶ líp nhËn xÐt bæ sung, GV chèt l¹i ý ®óng: 
GV: gäi ®¹i diÖn mét sè nhãnh ®ãng vai : ng­êi èm, cha hoÆc mÑ, b¸c sÜ kh¸m bÖnh , c¶ líp nhËn xÐt bæ sung, GV chèt l¹i ý ®óng vµ tuyªn d­¬ng nhãm th¾ng cuéc 
HS: Nhãm tr­ën g ®iÒu khiÓn c¸c b¹n lµm bµi tËp 2,3 3b¹n lªn b¶ng, líp lµm vµo vë.
HS: rót ra kÕt luËn ghi nhí trong sgk
GV: chấm chữa bài
GV: gọi một số HS đọc ghi nhớ GV chốt lại ý đúng và rút ra kết luận: ( theo phần ghi nhớ trong sgk)rót ra néi dungliªn hÖ gi¸o dôc.
HS: Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n lµm bµi tËp VBT.
2’
5
HS: Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n ®äc ND ghi nhí.
Tiết 2
NT§ 4
NT§ 5
M«n
Tªn bµi
Toán
GOÙC NHOÏN GOÙC TUØ GOÙC BEÏT
Tập làm văn
LUYEÄN TAÄP TAÛ CAÛNH
(Xaây döïng ñoaïn môû baøi, keát baøi)
I.Môc tiªu
Gióp HS:
Nhận biết được góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt (bằng trực giác hoặc sử dụng ê ke).
-GD HS say mê học toán.
- Nhận biết và nêu được cách viết hai kiểu mở bài: mở bài trực tiếp, mở bài gián tiếp (BT1).
- Phân biệt được hai cách kết bài: kết bài mở rộng; kết bài không mở rộng (BT2); viết được đoạn mở bài kiểu gián tiếp, đoạn kết bài kiểu mở rộng cho bài văn tả cảnh thiên nhiên ở địa phương (BT3).
II.§å dïng d¹y häc
- PhiÕu bµi tËp.
GV bảng phụ viết sẵn nội dung chính BT
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Thời gian
Ho¹t ®éng
Néi dung ho¹t ®éng
 5’
1
HS: Nhãm tr­ëng kiÓm tra VBTc¸c b¹n trong nhãm
GV: 1hs yếu nhắc lại Cấu tạo của một bài văn tả cảnh; - Giíi thiÖu, ghi tªn bµi lªn b¶ng.
15’
2
GV: KiÓm tra kÕt qu¶, nhËn xÐt.
 Giíi thiÖu hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc :
* GV giíi thiÖu c¸c h×nh, gîi ý hs quan s¸t, th¶o luËn vµ nhËn xÐt 
HS: đọc đề bài tập , cả lớp theo dõi, 
HS tr×nh bµy kÕt qu¶, c¶ líp nhËn xÐt , GV chèt l¹i ý ®óng
+ Hai ®­êng th¼ng OM vµ ON vu«ng gãc víi nhau t¹o thµnh 4 gãc vu«ng cã chung ®Ønh O
+ Ta th­êng dïng ª-ke ®Ó kiÓm tra hoÆc vÏ hai ®­êng th¼ng vu«ng gãc víi nhau
GV: - Gäi HS ®äc ®Ò bµi tËp lµm v¨n GV nhËn xÐt chung vµ h­íng dÉn hs hoaït ñoäng nhoùm
3
GV: KiÓm tra kÕt qu¶, H­íng dÉn HS lµm bµi tËp1, giao viÖc.
HS: ®äc ®Ò bµi th¶o luËn th¶o luËn t×m hiÓu yªu cÇu cña ®Ò bµi, ®äc c¸ch viÕt më bµi a vµ b , nhËn xÐt ®o¹n nµo lµ gi¸n tiÕp, ®o¹n nµo lµ trùc tiÕp
18’
4
HS:®äc ®Ò bµi tËp 1 , quan s¸t tranh tùc quan, th¶o luËn theo nhãm, t×m hiÓu c¸c th«ng tØn trªn biÓu ®å theo YC cña ®Ò bµi
GV: Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy kÕt qu¶, c¶ líp nhËn xÐt bæ sung, GV kết luận 
a, lµ kiÓu më bµi trùc tiÕp,
b, lµ kiÓu më bµi gi¸n tiÕp
GV: KiÓm tra kÕt qu¶ bµi tËp 1, nhËn xÐt, ghi điểm tuyªn d­¬ng, h­íng dÉn HS lµm bµi tËp 2, giao viÖc.
HS ®äc ®Ì bµi th¶o luËn th¶o luËn t×m hiÓu yªu cÇu cña ®Ò bµi, ®äc c¸ch viÕt më bµi a vµ b ; So s¸nh ph©n biÖt sù gièng vµ kh¸c nhau gi÷a ®o¹n kÕt bµi kh«ng më réng a, vµ kÕt bµi më réng b 
HS: Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n lµm bµi tËp 2, 1 b¹n lªn b¶ng, líp lµm vµo vë.
GV: Gọi một số hs trình bày đoạn văn đã viết trước lớp, cả lớp và GV nhận xét, 
GV: KiÓm tra kÕt qu¶ bµi 3, nhËn xÐt 
- H­íng dÉn HS lµm bµi tËp VBT.
HS: tiÕp tôc thùc hµnh viÕt mét ®o¹n më bµi kiÓu gi¸n tiÕp vµ mét ®o¹n kÕt bµi kiÓu më réng cho bµi v¨n t¶ c¶nh thiªn nhiªn ë ®Þa ph­¬ng em ( lµm viÖc theo c¸ nh©n)
HS:làm bài đổi vở nhận xét lẫn nhau
GV: KÕt luËn sửa chữa vµ rót ra néi dung cấu tạo bài văn tả cảnh liªn hÖ gi¸o dôc cho HS.
2’
5
GV: NhËn xÐt chung toµn líp vÒ tiÕt häc – Dăn dò
	Tiết 3
NT§ 4
NT§ 5
M«n
Tªn bµi
Tập làm văn
LUYEÄN TAÄP PHAÙT TRIEÅN CAÂU CHUYEÄN
Ñòa lí
DAÂN SOÁ NÖÔÙC TA
I.Môc tiªu
Gióp HS:
- Nắm được trình tự thời gian để kể lại đúng nội dung trích đoạn kịch Ở Vương quốc Tương Lai (bài TĐ tuần 7)-BT1.
- Bước đầu nắm được cách phát triển câu chuyện theo trình tự không gian qua thực hành luyện tập với sự gợi ý cụ thể của GV (BT2, BT3).
- Biết sơ lược về dân số, sự gia tăng dân số của Việt Nam:
+ Việt Nam thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.
+ Dân số nước ta tăng nhanh.
- Biết tác động của dân số đông và tăng nhanh: gây nhiều khó khăn đối với việc đảm bảo các nhu cầu học hành, chăm sóc y tế của người dân về ăn, mặc, ở, học hành, chăm sóc y tế.
- Sử dụng bảng số liệu, biểu đồ để nhận biết một số đặc điểm về dân số và sự gia tăng dân số.
II.§å dïng d¹y häc
- PhiÕu bµi tËp.
- PhiÕu bµi tËp.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Thời gian
Ho¹t ®éng
Néi dung ho¹t ®éng
 5’
1
GV: YC 1hs yếu nhắc lại cấu tạo của bài văn kể chuyện.
-giíi thiÖu bµi ghi đầu bài
HS: KTchuẩn bị của các bạn trong nhóm
15’
2
HS: ®äc ®Ò bµi t×m hiÓu ®Ò g¹ch ch©n c¸c ý chÝnh cña ®Ò bµi : c©u chuyÖn ë v­¬ng quèc t­¬ng lai, kÓ l¹i theo tr×nh tù thêi gian 
GV treo löôïc ñoà 
-GV yeâu caàu HS quan saùt löôïc ñoà vaø hoûi: 
- N¨m 2004, n­íc ta cã d©n sè lµ bao nhiªu ? ( 82 triÖu ng­êi )
- N­íc ta cã sè d©n ®«ng hµng thø mÊy trong c¸c n­íc §«ng Nam ¸? ( ®øng thø ba, lµ mét trong nh÷ng n­íc ®«ng d©n trªn thÕ giíi
GV: Gäi mét hs giái kÓ mÉu , chuyÓn thÓ lêi tho¹i cña tin-tin víi em bÐ thø nhÊt ( hai gißng ®Çu cña mµn kÞch Trong c«ng x­ëng xanh) tõ ng«n ng÷ kÞch sang lêi kÓ
HS: quan s¸t l­îc ®å, ®äc bµi trong sgk 
-HS laøm vieä theo caëp, trao ñoåi, sau ñoù ghi ra giaáy 
3
HS: tham kh¶o c¸ch chuyÓn thÓ vµ tù lµm bµi, sau ®ã kÓ chuyÖn trong nhãm, c¸c nhãm cö ng­êi lªn thi kÓ chuyÖn tr­íc líp 
GV: gäi hs tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn tr­íc líp , c¶ líp nhËn xÐt bæ sung , GV chèt l¹i ý ®óngvµ rót ra kÕt luËn 
18’
4
GV: h­íng dÉn: bµi tËp nµy yªu cÇu c¸c em kÓ theo mét c¸ch kh¸c : Tin-tin®Ðn th¨m c«ng x­ëng xanh, cßn Mi-tin ®Õn th¨m khu v­êng k× diÖu ( vµ ng­îc l¹i )
HS c¶ líp hoµn thµnh caâu hoûi sau :
+ quan s¸t biÓu ®å cho biÕt sè d©n tõng n¨m cña n­íc ta ?
+ Nªu nhËn xÐt vÒ sù t¨ng d©n sè cña n­íc ta ?
HS: tõng cÆp suy nghÜ vµ tËp kÓ chuyÖn theo tr×nh tù kh«ng gian
GV: Cử đại diện nhóm lên trình bày trước lớp. Gv nhận xét bổ sung.
GV: gọi một số hs đọc bài làm của mình trước lớp cả lớp nhận xét , bổ sung thêm , Gv nhận xét chung 
HS th¶o luËn theo nhãm hoµn thµnh nhiÖm vô sau 
- Dùa vµo hiÓu biÕt vµ ®äc bµi tong sgk, quan s¸t mét sè tranh trùc quan, mçi nhãm 2 hs th¶o luËn :Nªu mét sè hËu qu¶ do d©n sè t¨ng nhanh ?
- §Ó h¹n chÕ d©n sè t¨ng nhanh , nh÷ng n¨m gÇn ®©y nhµ n­íc ta ®· lµm g× ?
HS: trình bày bài trước lớp .
GV: gäi hs tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn tr­íc líp , c¶ líp nhËn xÐt bæ sung , GV chèt l¹i ý ®óng rót ra néi dung ghi nhí và liªn hÖ gi¸o dôc.
GV: gäi mét sè hs tr×nh bµy kÕt qu¶ , c¶ líp theo dâi vµ nhËn xÐt, gv chèt l¹i ý ®óng 
+ VÒ tr×nh tù s¾p xÕp c¾c sù viÖc cã thÓ kÓ ®o¹n trong c«ng x­ëng xanh tr­íc trong khu v­ên k× diÖu , hoÆc ng­îc l¹i 
+ tõ ng÷ nèi ®o¹n mét víi ®o¹n 2 cã thÓ thay ®æi 
 GV choát noäi dung liªn hÖ gi¸o dôc cho HS.
HS: Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n đọc nội dung ghi nhớ SGK.
2’
5
GV: NhËn xÐt chung toµn líp vÒ tiÕt häc – Dăn dò
Tiết 4
NT§ 4
NT§ 5
M«n
Tªn bµi
Ñòa lí
HOAÏT ÑOÄNG SAÛN XUAÁT CUÛA NGÖÔØI DAÂN TAÂY NGUYEÂN
Khoa học
PHOØNG TRAÙNH HIV ADS
I.Môc tiªu
- Nêu được một số hoạt động sản xuất chủ yếu của người dân ở Tây Nguyên:
+ Trồng cây công nghiệp lâu năm (cao su, cà phê, hồ tiêu, chè,) trên đất ba dan.
+ Chăn nuôi trâu, bò trên đồng cỏ.
- Dựa vào các bảng số liệu biết loại cây công nghiệp và vật nuôi được nuôi, trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên.
- Quan sát hình, nhận xét về vùng trồng cà phê ở Buôn Ma Thuột.
Biết nguyên nhân và cách phòng tránh HIV/AIDS.
-GD hs biết chăm cóc sức khỏe của bản thân mình phoøng traùnh laây beänh.
II.§å dïng 
- PhiÕu bµi tËp.
GV: tranh SGK
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
TG
HĐ
Néi dung ho¹t ®éng
 5’
1
GV: giíi thiÖu bµi ghi đầu bài
HS:Quan s¸t tranh vµ th¶o luËn 
- HS quan s¸t tõng tranh, ¶nh trong SGK,c¶ líp th¶o luËn theo c¸c c©u hái SGK
15’
2
HS: quan s¸t l­îc ®å, ®äc bµi trong sgk 
-HS laøm vieä theo caëp, trao ñoåi, sau ñoù ghi ra giaáy 
GV: nhËn xÐt bæ sung , chèt l¹i ý ®óng .
GV: gäi hs tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn tr­íc líp , c¶ líp nhËn xÐt bæ sung , GV chèt l¹i ý ®óngvµ rót ra kÕt luËn 
HS: ®äc thông tin SGK.th¶o luËn theo nhãm ®«i,®Ó trả lời câu hỏi 1 SGK. 
3
HS c¶ líp hoµn thµnh caâu hoûi SGK :
GV: cho HS b¸o c¸o kÕt qu¶. H­íng dÉn HS hoạt động 3, giao viÖc.
18’
4
GV: Cử đại diện nhóm lên trình bày trước lớp. Gv nhận xét bổ sung.
Tù liªn hÖ b¶n th©n BT2
HS: ®äc ®Ò BT2, suy nghÜ vµ th¶o luËn theo nhãm ®«i ®Ó vị trí hình cho đúng thứ tự.
HS th¶o luËn theo nhãm hoµn thµnh nhiÖm vô sau 
- Dùa vµo hiÓu biÕt vµ ®äc bµi tong sgk, quan s¸t mét sè tranh trùc quan, mçi nhãm 2 hs th¶o luËn CH2 SGK
GV: KiÓm tra kÕt qu¶ bµi tËp, nhËn xÐt, tuyªn d­¬ng, h­íng dÉn HS lµm bµi tËp TT
GV: gäi hs tr×nh bµy kÕt qu¶ th¶o luËn tr­íc líp , c¶ líp nhËn xÐt bæ sung , GV chèt l¹i ý ®óng rót ra néi dung ghi nhí và liªn hÖ gi¸o dôc.
HS: Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n hoạt động nhóm.
HS: Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n đọc nội dung ghi nhớ SGK.
GV: KiÓm tra kÕt qu¶ bµi lµm, nhËn xÐt rót ra néi dung ghi nhí SGK.liªn hÖ gi¸o dôc.
HS: Nhãm tr­ëng ®iÒu khiÓn c¸c b¹n ®äc ND ghi nhí.
2’
5
GV: NhËn xÐt chung toµn líp vÒ tiÕt häc – Dăn dò
	SINH HOẠT LỚP TUẦN 8
I. NHẬN XÉT : 
- Đạo đức: học sinh có phẩm chất đạo đức tốt. Ngoan ngoãn , lễ phép, biết kính trọng thầy cô giáo, biết đoàn kết giúp đỡ nhau trong học tập, xưng hô đúng mực, ra đường biết cào hỏi mọi người
- Học tập : Phần lớn các em có chú ý trong học tập . trong lớp học tích cực tham gia xây dựng bài, học bài và làm bài đầy đủ, tiến bộ nhất là bạn Du, Nhan
- Lao động : vệ sinh trường lớp sạch sẽ
- Nề nếp: tích cực thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, duy trì tiếng hát đầu giờ , sinh hoạt đầu buổi học, thể dục giữa giờ, là lớp lớn nên các em có phần tích cực hơn trong mọi hoạt động ; các em đã thực hiện tốt nề nếp đến trường đều mang khăn quàng đỏ 
* Tuy nhiên còn một số mặt còn tồn tại như sau : còn một số em trong giờ chơi về ăn cơm đến muộn còn nói tục, đi học chưa đúng giờ như Nghìn, học bài và làm bài chưa đầy đủ như: Niêm, Long, Linh, Nghìn.
 II. KẾ HOẠCH TỚI : 
- Phát huy những mặt đã đạt được trong tuần qua, khắc phục những mặt còn tồn tại
- Tổ 1 trực nhật 
- HS mua khăn quàng đỏ , mang khăn quàng khi đi học .

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 8.doc