Kế hoạch bài soạn môn Thể dục khối 5 - Bài 68: Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh” và “ai kéo khỏe”

Kế hoạch bài soạn môn Thể dục khối 5 - Bài 68: Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh” và “ai kéo khỏe”

I. MỤC TIÊU .

- Chơi 2 trò chơi “ Nhảy đúng nhảy nhanh” và “ Ai kéo khỏe”. YC tham gia vào trò chơi tương đối chủ động, tích cực.

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN :

- ĐỊA ĐIỂM : Trên sân trường hoặc trong nhà tập, vệ sinh nơi tập, bào đảm an toàn tập luyện.

- PHƯƠNG TIỆN : 1-2 còi , kẻ sân .

III. NỘI DUNG – PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP

doc 1 trang Người đăng huong21 Lượt xem 714Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Kế hoạch bài soạn môn Thể dục khối 5 - Bài 68: Trò chơi “nhảy đúng nhảy nhanh” và “ai kéo khỏe”", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KEÁ HOAẽCH BAỉI DAẽY 
Moõn : Theồ Duùc – KHOÁI 5
BAỉI 68 : TROỉ CHễI “ NHAÛY ẹUÙNG NHAÛY NHANH ” 
VAỉ “ AI KEÙO KHOÛE ”
I. MUẽC TIEÂU .
Chụi 2 troứ chụi “ Nhaỷy ủuựng nhaỷy nhanh” vaứ “ Ai keựo khoỷe”. YC tham gia vaứo troứ chụi tửụng ủoỏi chuỷ ủoọng, tớch cửùc.
II. ẹềA ẹIEÅM – PHệễNG TIEÄN :
ẹềA ẹIEÅM : Treõn saõn trửụứng hoaởc trong nhaứ taọp, veọ sinh nụi taọp, baứo ủaỷm an toaứn taọp luyeọn.
PHệễNG TIEÄN : 1-2 coứi , keỷ saõn .
III. NOÄI DUNG – PHệễNG PHAÙP LEÂN LễÙP:
NOÄI DUNG
ẹ.LệễẽNG
PP TOÅ CHệÙC
PHAÀN MễÛ ẹAÀU :
- GV nhaọn lụựp , phoồ bieỏn nhieọm vuù, yeõu caàu baứi hoùc :
- Chaùy nheù nhaứng treõn ủũa hỡnh tửù nhieõn hoaởc chaùy theo voứng troứn trong saõn. 
- ẹi theo voứng troứn hớt thụỷ saõu.
- Xoay caực khụựp coồ tay, chaõn, goỏi, hoõng,vai. 
- OÂn caực ủ/t tay,chaõn, vaởn mỡnh, toaứn thaõn, thaờng baống vaứ nhaỷy cuỷa baứi TD phaựt trieồn chung.
PHAÀN Cễ BAÛN : 
- Troứ chụi “ Nhaỷy ủuựng , nhaỷy nhanh ” 
+ GV neõu teõn troứ chụi, nhaộc laùi caựch chụi. Caựch nhaỷy cho ủuựng.
+ Cho 1 vaứi HS chụi thửỷ. Sau ủoự chia lụựp thaứnh tửứng ủoọi thi ủua tieỏp sửực .
+ Sau moói ủụùt GV phaõn ủũnh thaộng thua vaứ nhaộc nhụỷ HS thửùc hieọn cho ủuựng.coự theồ cho ủoọi thua loứ coứ quanh saõn taọp vaứ hoõ “ Hoùc taọp ủoọi baùn” 
- Troứ chụi “ Ai keựo khoỷe ” 
+ GV neõu teõn troứ chụi, nhaộc laùi caựch chụi. Caựch baột tay.
+ Cho 2 HS chụi thửỷ. Sau ủoự chia lụựp thaứnh tửứng ủoõi thi ủua, sau ủoự ai thaộng thỡ vaứo voứng trong, tieỏp tuùc cuoỏi cuứng tranh ai voõ ủũch lụựp. 
+ GV nhaộc nhụỷ caực em khoõng ủua giụỷn, baỷo ủaỷm an toaứn trong khi chụi.
PHAÀN KEÁT THUÙC :
GV cuứng HS heọ thoỏng baứi 
ẹi thửụứng vaứ haựt
 * Moọt soỏ ủoọng taực hoài túnh.
* Troứ chụi “ Tỡm ngửụứi chổ huy”
Gv nhaọn xeựt giụứ hoùc, ủaựnh giaự keỏt quaỷ baứi hoùc, giao baứi veà nhaứ : Taọp ủaự caàu hoaởc neựm boựng truựng ủớch.
1 phuựt
200-250m
1 phuựt
1-2phuựt
1laàn
2x8 nhip
9-10phuựt
9-10phuựt
1-2 phuựt
2-3phuựt
1-2 phuựt
1phuựt
 ‚‚‚‚
 ‚ ‚
‚ € ‚
‚ ‚
 ‚ ‚ 
 ‚‚‚‚
‚ ‚
‚ ‚
‚ ‚
GH
€
€
‚‚ ‚‚
‚‚ ‚‚
‚‚ ‚‚
‚‚ ‚‚
‚‚ ‚‚
€
‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚
‚‚‚‚‚‚

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI 68.doc