Bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2010 - 2011 môn Lịch sử & Địa lí - Lớp 5

Bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2010 - 2011 môn Lịch sử & Địa lí - Lớp 5

I. Trắc nghiệm khách quan

Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Giữa lúc nghĩa quân Trương Định chiến đấu chống Pháp thắng lợi thì triều đình nhà Nguyễn đã làm gì?

 A. Đưa thêm quân đến để tăng cường cho Trương Định.

 B. Kêu gọi quân sĩ các nơi hưởng ứng Trương Định.

 C.Ra lệnh giải tán nghĩa quân Gia Định do Trương Định chỉ huy và điều ông đi tỉnh khác.

Câu 2: Tên tuổi nhà yêu nước Phan Bội Châu gắn liền với phong trào nào?

A. Đông du B. Cần vương

C. Đông kinh nghĩa thục D. Xô viết Nghệ - Tĩnh

Câu 3: Mục đích chủ yếu của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc là:

 A. Để tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.

 B. Để mở rộng địa bàn chiếm đóng.

 C. Để tìm kiếm lương thực và hàng thổ sản của vùng Việt Bắc.

 

doc 4 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 22/05/2017 Lượt xem 401Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I năm học 2010 - 2011 môn Lịch sử & Địa lí - Lớp 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o TP ViÖt Tr×
Bµi kiÓm tra ®Þnh kú cuèi häc kú I
 N¨m häc 2010 - 2011
Môn Lịch sử & Địa lí - Lớp 5
 Thời gian: 40 phút - Không kể thời gian giao đề Đề số 1
Điểm
Bằng số:.........
Bằng chữ: ..
Họ tên học sinh: ......................Lớp: .
Giám thị: .
Giám khảo: .
I. Trắc nghiệm khách quan
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: Giữa lúc nghĩa quân Trương Định chiến đấu chống Pháp thắng lợi thì triều đình nhà Nguyễn đã làm gì?
	A. Đưa thêm quân đến để tăng cường cho Trương Định.
	B. Kêu gọi quân sĩ các nơi hưởng ứng Trương Định.
	C.Ra lệnh giải tán nghĩa quân Gia Định do Trương Định chỉ huy và điều ông đi tỉnh khác.
Câu 2: Tên tuổi nhà yêu nước Phan Bội Châu gắn liền với phong trào nào?
A. Đông du
B. Cần vương
C. Đông kinh nghĩa thục
D. Xô viết Nghệ - Tĩnh
Câu 3: Mục đích chủ yếu của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc là:
	A. Để tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.
	B. Để mở rộng địa bàn chiếm đóng.
	C. Để tìm kiếm lương thực và hàng thổ sản của vùng Việt Bắc.
Câu 4: Triều đình nhà Nguyễn tỏ thái độ gì đối với những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ?
	A. Nhà Nguyễn cử ngay nhiều người ra nước ngoài học tập kinh nghiệm.
	B. Thuê một số người nước ngoài giúp ta khai thác nguồn lợi tự nhiên.
	C. Nghi ngờ những đề nghị canh tân đất nước.
	D. Vua Tự Đức không nghe theo và cho rằng phương pháp cũ đã đủ để điều khiển quốc gia rồi.
Câu 5: Vị trí của nước ta:
	A. Thuộc khu vực Đông Á và trên bán đảo Đông Dương.
	B. Thuộc khu vực Nam Á và trên bán đảo Đông Dương.
	C. Thuộc khu vực Đông Nam Á và trên đảo Đông Dương.
	D. Thuộc khu vực Đông Nam Á và trên bán đảo Đông Dương.
Câu 6: Biển Đông bao bọc phần đất liền của nước ta ở phía:
A. Bắc; đông và nam
B. Đông; nam và tây nam
C. Đông; nam và đông nam
D. Đông; nam và tây
Câu 7: Nước ta nằm trong đới khí hậu: 
A. Ôn đới gió mùa.
B. Nhiệt đới gió mùa.
C. Xích đạo.
Câu 8: Vùng đồi núi nước ta chiếm:
A. diện tích lãnh thổ
C. diện tích lãnh thổ
B. diện tích lãnh thổ
D. diện tích lãnh thổ
Bài 2: Điền tiếp vào chỗ trống trong bảng sau: 
Thời gian
Sự kiện lịch sử
a) 1 - 9 - 1858
.........................................................................................
b) ...........................
Bùng nổ phong trào Cần Vương
c) 1905
.........................................................................................
d) ...........................
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
e) 3 - 2 - 1930
.........................................................................................
g) ............................
Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh bùng nổ.
h) ...........................
Cách mạng tháng Tám thành công
i) 2 - 9 - 1945
.........................................................................................
II. Phần tự luận
Câu 1: Sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã làm gì để chống lại " giặc đói" và "giặc dốt" ?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: a) Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất, phân bố chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu? .b) Phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm gì?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o TP ViÖt Tr×
Bµi kiÓm tra ®Þnh kú cuèi häc kú I
 N¨m häc 2010 - 2011
Môn Lịch sử & Địa lí - Lớp 5
 Thời gian: 40 phút - Không kể thời gian giao đề Đề số 2
Điểm
Bằng số:.........
Bằng chữ: ..
Họ tên học sinh: ......................Lớp: .
Giám thị: .
Giám khảo: .
I. Trắc nghiệm khách quan
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 
Câu 1: : Tên tuổi nhà yêu nước Phan Bội Châu gắn liền với phong trào nào?
A. Đông kinh nghĩa thục
B. Cần vương
C. Đông du 
D. Xô viết Nghệ - Tĩnh
Câu 2: Giữa lúc nghĩa quân Trương Định chiến đấu chống Pháp thắng lợi thì triều đình nhà Nguyễn đã làm gì?
	A. Đưa thêm quân đến để tăng cường cho Trương Định.
	B. Ra lệnh giải tán nghĩa quân Gia Định do Trương Định chỉ huy và điều ông đi tỉnh khác.
	C. Kêu gọi quân sĩ các nơi hưởng ứng Trương Định.
Câu 3: Triều đình nhà Nguyễn tỏ thái độ gì đối với những đề nghị canh tân đất nước của Nguyễn Trường Tộ?
	A. Vua Tự Đức không nghe theo và cho rằng phương pháp cũ đã đủ để điều khiển quốc gia rồi.
	B. Thuê một số người nước ngoài giúp ta khai thác nguồn lợi tự nhiên.
	C. Nghi ngờ những đề nghị canh tân đất nước.
	D. Nhà Nguyễn cử ngay nhiều người ra nước ngoài học tập kinh nghiệm.
Câu 4: Mục đích chủ yếu của thực dân Pháp khi tấn công lên Việt Bắc là:
	A. Để mở rộng địa bàn chiếm đóng.
	B. Để tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến và tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.
	C. Để tìm kiếm lương thực và hàng thổ sản của vùng Việt Bắc.
Câu 5: Biển Đông bao bọc phần đất liền của nước ta ở phía:
A. Bắc; đông và nam
B. Đông; nam và tây
C. Đông; nam và đông nam
D. Đông; nam và tây nam 
Câu 6: Vị trí của nước ta:
	A. Thuộc khu vực Đông Á và trên bán đảo Đông Dương.
	B. Thuộc khu vực Nam Á và trên bán đảo Đông Dương.
	C. Thuộc khu vực Đông Nam Á và trên bán đảo Đông Dương.
	D. Thuộc khu vực Đông Nam Á và trên đảo Đông Dương.
Câu 7: Vùng đồi núi nước ta chiếm:
A. diện tích lãnh thổ
C. diện tích lãnh thổ
B. diện tích lãnh thổ 
D. diện tích lãnh thổ
Câu 8: Nước ta nằm trong đới khí hậu: 
A. Nhiệt đới gió mùa.
B. Ôn đới gió mùa.
C. Xích đạo.
Bài 2: Điền tiếp vào chỗ trống trong bảng sau: 
Thời gian
Sự kiện lịch sử
a) 1 - 9 - 1858
.........................................................................................
b) ........................................
Bùng nổ phong trào Cần Vương
c) 1905
.........................................................................................
d) ........................................
Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước
e) 3 - 2 - 1930
.........................................................................................
g) ........................................
Phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh bùng nổ.
h) ........................................
Cách mạng tháng Tám thành công
i) 2 - 9 - 1945
.........................................................................................
II. Phần tự luận
Câu 1: Sau Cách mạng tháng Tám, nhân dân ta đã làm gì để chống lại " giặc đói" và "giặc dốt" ?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: a) Nước ta có bao nhiêu dân tộc? Dân tộc nào có số dân đông nhất, phân bố chủ yếu ở đâu? Các dân tộc ít người sống chủ yếu ở đâu? .b) Phân bố dân cư ở nước ta có đặc điểm gì?
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docDE THI CKI.doc