Bài soạn các môn khối 5 - Trường TH & THCS Bản Nhùng - Tuần 14

Bài soạn các môn khối 5 - Trường TH & THCS Bản Nhùng - Tuần 14

Mục tiêu:

 1. Kiến thức:

- Nắm được cấu tạo vần eng, iêng.

- HS năm và viết được eng, iêng, lưỡi xẻng; trống chiêng.

- Đọc được từ ứng dụng, câu ứng dụng.

- Phát triển lời nói tự n nhiên theo chủ để ao, hồ, giếng.

2. Kỹ năng:

- Đọc to đúng, viết đều và đẹp, luyện nói thành câu theo chủ đề.

* T/c đọc vần, tiếng, từ và câu ứng dụng cho h/s.

3. Giáo dục:

- H/s có ý thức, tích cực, tự giác học tập.

B. Đồ dùng dạy học.

- Tranh minh hoạ cho từ khoá, câu ứng dụng và phần luyện nói.

C. Các hoạt động dạy học.

 

doc 46 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 25/05/2017 Lượt xem 290Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn các môn khối 5 - Trường TH & THCS Bản Nhùng - Tuần 14", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 14:
 Giảng
Thứ hai: ngày 24 tháng 11 năm 2008
CHÀO CỜ
Bài 55:
Học vần
eng - iêng
. Mục tiêu:
	1. Kiến thức:
- Nắm được cấu tạo vần eng, iêng.
- HS năm và viết được eng, iêng, lưỡi xẻng; trống chiêng.
- Đọc được từ ứng dụng, câu ứng dụng.
- Phát triển lời nói tự n nhiên theo chủ để ao, hồ, giếng.
2. Kỹ năng:
- Đọc to đúng, viết đều và đẹp, luyện nói thành câu theo chủ đề.
* T/c đọc vần, tiếng, từ và câu ứng dụng cho h/s.
3. Giáo dục:
- H/s có ý thức, tích cực, tự giác học tập.
B. Đồ dùng dạy học.
- Tranh minh hoạ cho từ khoá, câu ứng dụng và phần luyện nói.
C. Các hoạt động dạy học.
T/G
Giáo viên
Học sinh
I. KTBCL
5 ph
- Đọc và viết cây súng; củ gứng.
- Môi tổ viết 1 từ vào bảng con.
- Đọc câu ứng dụng trong SGK.
- 3 HS đọc.
- GV nhận xét cho điểm.
II. Dạy học bài mới:
1. Giới thiệu bài,
2. Học vần.
- HS đọc theo giáo viên iêng - eng.
eng:
a) Nhận diện vần.
- GV ghi bảng vần eng và hỏi.
 15 h
- Vần eng do mấy âm tạo lên?
- Vần eng do âm e và vần ng tạo lên.
- Hãy so sánh vần eng với ung.
Giống: Kết thúc bằng ng.
Khác: eng bắt đầu bằng e.
- Hãy phân tích vần eng?
- Vần eng do âm e dứng trước và âm ng đứng sau.
b) Đánh vần.
+ Vần:
- Vần eng đánh vần như thế nào?
- e - ngờ - eng.
- GV theo dõi chỉnh sửa.
HS đánh vần Cn, nhóm. Lớp.
- Yêu cầu HS đọc.
- HS đọc eng.
+ Tiếng khoá:
- Yêu cầu HS tìm và gài vần eng?
- HS sử dụng bộ đồ dùng để gài. 
- Yêu cầu HS tìm chữ ghi âm x và dấu hỏi để gài vần eng.
eng - xẻng.
- GV ghi bảng: Xẻng.
- HS đọc lại.
- Nêu vị trí các chữ trong tiếng?
- Tiếng xẻng có âm X đứng trước và vàn eng đứng sau, dấu hỏi trên e.
- Tiếng xẻng đánh vần như thế nào?
 - x e - ng - eng - hỏi xẻng.
- Yêu cầu đọc.
- HS đánh vần CN, nhóm, lớp.
- HS đọc xẻng.
GV theo dõi chỉnh sửa.
+ Từ khoá.
iêng: (Quy trình tương tự)
Lưu ý: Vần iêng được tạo lên từ iê và ng.
- So sánh iêng với eng.
- Giống: Kết thúc bằng ng.
- Khác: iêng bắt đầu = iê còn eng bắt đầu = e 
+ Đánh vần: iê - ngờ - iêng 
chờ - iêng - chiêng 
Trống chiêng 
10 ph
+ Viết: Lưu ý cho HS nét nối giữa các con chữ. Eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng.
- Y/c hs viết bảng con
- Nhận xét, sửa sai.
- Viết bảng con.
đ.Từ ứng dụng:
- Ghi bảng từ ứng dụng.
- GV đọc mẫu giải nghĩa từ 
Cái kẻng: Một dụng cụ khi gõ phát ra tiếng để báo hiệu.
 7 ph
Xã beng: Vật dùng để bẩy, lăn các vật nặng.
Củ riềng: Một loại củ dùng để làm gia vị và làm thuốc.
Bay liệng: Bay lượt và chao nghiêng trên không
- HS đọc CN, nhóm, lớp.
- GV theo dõi chỉnh sửa.
* Rèn cho h/s đọc đúng.
- H/s yếu đọc.
e) Củng cố.
 2 ph
- Trò chơi: Tìm tiếng có vần vừa học.
- HS chơi thi giữa các tổ.
- Cho HS đọc lại bài.
- HS đọc đối thoại trên lớp.
- Nhận xét giờ học.
Tiết 2:
3. LuyÖn tËp.
+ §äc l¹i bµi tiÕt 1.
- H·y ®äc l¹i toµn bé vÇn võa häc.
15 ph
- GV chØ kh«ng theo thø tù cho HS ®oc.
- HS ®äc: eng, xÎng, l­ìi xÎng vµ iªng, chiªng, trèng chiªng.
- Yªu cÇu HS ®äc l¹i c©u øng dông.
- HS ®äc CN, nhãm, líp.
- GV theo dâi chØnh söa.
+ §äc c©u øng dông.
- GV treo tranh lªn b¶ng vµ nªu:
- H·y quan s¸t vµ nhËn xÐt xem tranh minh ho¹ ®iÒu g×?
- Ba b¹n ®ang rñ rª mét b¹n ®ang häc bµi ®i ch¬i bãng ®¸, ®¸ cÇu nh­ng b¹n nµy nhÊt quyÕt kh«ng ®i vµ kiªn tr× häc, cuèi cïng b¹n ®­îc ®iÓm 10 cßn ba b¹n kia bÞ ®iÓm kÐm.
- VÉn kiªn tr× vµ võng vµng du cho ai cã nãi g× ®i n÷a ®ã chÝnh lµ néi dung cña c©u øng dông trong bµi.
- HS ®äc CN, nhãm, líp.
- GV HD vµ ®äc mÉu.
- Mét vµi em ®äc l¹i.
b) LuyÖn viÕt.
10 ph
- Khi viÕt vÇn tõ kho¸ chóng ta ph¶i chó ý nh÷ng g×?
- L­u ý nÐt nèi gi÷a c¸c con ch÷ vµ vÞ trÝ ®Æt dÊu thanh.
- HS tËp viÕt theo mÉu.
- GV HD vµ giao viÖc.
- GV theo dâi uèn n¾n.
- NX bµi viÕt.
c) LuyÖn nãi theo chñ ®Ò. Ao, hå, giÕng.
- Chóng ta cïng nãi vÒ chñ ®Ò nµy theo c©u hái sau.
10 ph
- Tranh vÏ nh÷ng g×?
- C¶nh ao cã ng­êi cho c¸ ¨n, c¶nh giÕng cã ng­êi móc n­íc.
- ChØ xem ®©u lµ ao, ®©u lµ giÕng?
- Cho HS chØ trong tranh.
- ao th­êng dïng ®Ó lµm g×?
- Nu«i c¸, t«m.
- GiÕng th­êng dïng ®Ó lµm g×?
- Lêy n­íc ¨n, uèng, sinh ho¹t.
- N¬i em ë cã ao, hå giÕng kh«ng?
- Nhµ em lÊy n­íc ¨n ë ®©u?
- Theo em lÊy n­íc ¨n ë ®©u lµ vÖ sinh nhÊt?
- §Ó gi÷ vÖ sinh cho nguån n­íc ¨n em ph¶i lµm g×?
- HS tù liªn hÖ tr¶ lêi.
- H·y ®äc chñ ®Ò luyÖn nãi.
- Mét vµi HS ®äc.
5 ph
4. Cñng cè dÆn dß.
- NhËn xÐt chung giê häc.
- VÒ nhµ häc bµi vµ chuÈn bÞ bµi sau.
Buổi chiều:
	Tiết1+2: Học vần ( bổ sung )
 Bài: eng - iêng
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: 
 	 - Giúp cho h/s ôn bổ xung về đọc và viết bài:êng, iêng.
 	 - Đọc, viết đúng và luyện nói theo đúng chủ đề.
2. Kỹ năng:
	 - Rèn k/n đọc to rõ ràng, viết đúng sạch và đẹp, luyện nói đúng chủ đề.
 3. Giáo dục:
	 - H/s có ý thức tự giác học tập.
II. Đô dùng dạy học:
 	 - GV: SGK
 - Bộ chữ và sách giáo khoa.
III. Hoạt động dạy học: 
 Thời gian
HĐ của GV
HĐ của HS
 5phút
A. Kiểm tra bài cũ:
- Gọi h/s đọc bài
- 3 h/s đọc
B. Bài mới:
 2phút
1. Giới thiệu bài:
- GT - Ghi tên bài
 18phút
2. Luyện đọc:
- GV chép bài lên bảng
- Gọi H/s đọc
- Đọc CN-ĐT
- Nhận xết ghi điểm
7phút
3. Luyện nói:
+ Gợi ý
- Quan sát- Trả lời
- Tranh vẽ gì? 
- Chỉ xem đâu là ao, đâu là giếng?
- Cho HS chỉ trong tranh.
- ao thường dùng để làm gì?
- Nuôi cá, tôm.
- Giếng thường dùng để làm gì?
- Lấy nước ăn, uống, sinh hoạt.
- Để giữ vệ sinh cho nguồn nước ăn em phải làm gì?
8 phút
4. Đọc bài trong SGK:
- Cho h/s cả lớp đọc.
- Y/c một số h/s đọc.
- Nhận xét, Sửa sai.
- Đọc ĐT
- Đọc CN
Tiết 2:
1. Luyện viết:
- H/d hs viết: cái kẻng, xà beng, củ riềng, bay liệng.
- Yêu cầu H/s viết bảng con từng từ
- H/s viết bảng con 
35phút
- GV nhận xét sửa lỗi
- Yêu cầu H/s viết bài vào vở
- Viết vào vở
- Quan sát uốn nắn
- Thu vở H/s chấm 
- Nộp 5 đến 7 vở
5 phút
- Củng cố. dặn dò: 
- Nhận xét tiết học 
- Nghe
- Giao bài về nhà, chuẩn bị bài sau
 Soạn : 23/ 11/ 2008
 Giảng: Thứ 3/ 25/ 11/ 2008
Tiết2: Toán
Bài 53:
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 8
A. Môc tiªu:
	1. KiÕn thøc:
- Kh¾c s©u kh¸i niÖm vÒ phÐp trõ.
- Tù thµnh lËp b¶ng trõ trong ph¹m vi 8.
2. Kü n¨ng:
- Thùc hµnh tÝnh ®óng phÐp trõ trong ph¹m vi 8.
* §äc ®­îc b¶ng trõ trong ph¹m vi 8.
3. Gi¸o dôc:
- H/s cã ý thøc, tù gi¸c vµ høng thó häc tËp.
B. §å dïng d¹y häc.
- Sö dông c¸c h×nh vÏ trong sgk.
- Sö dông bé ®å dïng häc to¸n.
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc.
T/G
Gi¸o viªn
Häc sinh
I. KTBC:
- GV ®äc c¸c phÐp tÝnh:
7 + 1; 8 + 0 ; 6 + 2:
 7 8 6
 5 ph
- Yêu cầu HS đặt tính theo cột dọc và tính kết quả.
 1 0 2
 8 8 8
- Cho học sinh đọc thuộc bảng cộng trong phạm vi 8.
- 3 học sinh đọc.
- Giáo viên nhận xét cho điểm.
II. Dạy học bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 8.
a. Lập phép tính trừ: 
 8 - 1 = 7; 8 - 7 = 1. 
- Giáo viên gắn lên bảng gài hình vẽ như trong SGK.
 15 ph
- Cho học sinh quan sát, nêu đè toán và phép tính thích hợp.
- Học sinh nêu đề toán và phép tính :
 8 - 1 = 7; 8 - 7 = 1.
- Giáo viên ghi bảng: 8 - 1 = 7; 7 - 1 = 8
- Học sinh đọc lại 2 công thức.
b. Hướngdẫn học sinh lập phép trừ:
 8 - 2 = 6 8 - 3 = 5.
 8 - 2 = 6 8 - 5 = 3.
(Tương tự như 8 - 1 và 8 - 7 )
- Giáo viên nêu hình vẽ và cho học sinh nêu luôn phép tính và kết quả.
c. Hướng dấn học sinh học thuộc lòng bảng trừ trong phạm vi 8.
- Giáo viên cho học sinh học thuộc bằng cách xoá dần từng phần của phép cộng để học sinh đọc.
* T/c cho nhiều h/s đọc.
- Học sinh đọc thuộc bảng trừ trong phạm vi 8.
- H/s yếu đọc.
3. Thực hành:
Bài 1(73) bảng con:
- Khi đặt tính và làm tính theo cột dọc em cần lưu ý gì?
- Ghi các số thẳng cột nhau
- Giáo viên lần lượt cho học sinh làm
- Học sinh làm theo tổ
 8 8 8
 1 2 3
 7 6 5 
- Giáo viên nhận xét chỉnh sửa
Bài 2: 
- Bài yêu cầu gì?
- Tính và ghi kết quả vào phép tính
15 ph
1 + 7 = 8
8 - 1 = 7
8 - 7 = 1
- Bài củng cố gì?
- Làm phép tính cộng trong phạm vi 8.
Bài 3: (74)
- HD tương tự bài 2
- Học sinh làm rồi lên bảng chữa 
- Gọi1 vài em nêu miệng cách làm
 8 - 4 = 4	 8 - 8 =
8 - 3 - 1 = 4 8 - 0 =
- Giáo viên nhận xét và chữa bài cho học sinh 
 8 - 2 - 4 = 2 8 + 0 =
Bài 4(71)
- Bài yêu cầu gì?
- Quan sảt tranh và viết phép tính thích hợp theo tranh
Tranh 1: 8 - 4 = 4
Tranh 2: 5 - 2 = 3
- Giáo viên nhận xét chỉnh sửa
4. Củng cố dặn dò:
 5 ph
+ Trò chơi: Lập các phép tính đúng với các số và dấu sau (8, 2, 0, +, - , =)
- Học sinh chơi thi giữa các nhóm
- Cho học sinh đọc thuộc bảng trừ trong phạm vi 8
- 2 học sinh đọc
- Nhận xét giờ học
- Làm BT vào vở BT
Tiết 3 + 4:
Bài 56:
Học vần
Uông - ương
A. Môc tiªu: 
	1. KiÕn thøc:
- N¾m ®­îc cÊu t¹o vÇn u«ng, ­¬ng 
- Häc vµ viÕt ®­îc: U«ng, ­¬ng,qu¶ chu«ng, con ®­êng 
- §äc ®­îc tõ øng dông vµ c©u øng dông 
- Nh÷ng lêi nãi tù nhien theo chñ ®Ó ®ång ruéng .
2. Kü n¨ng:
- §äc to râ rµng, viÕt ®óng vµ ®Ñp, luyÖn nãi thµnh c©u theo ®óng chñ ®Ò.
* T/c ®äc ®óng cho h/s.
3. Gi¸o dôc:
- H/s cã ý thøc, tù gi¸c häc bµi vµ lµm bµi.
B. §å dïng d¹y:
- Tranh minh ho¹ c¸c tõ kho¸, c©u øng dông vµ phÇn luyÖn nãi 
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
T/G
Gi¸o viªn
Häc sinh
 5 ph
I. KiÓm tra bµi cò:
- §äc vµ viÕt: C¸i kÎng, cñ riÒng, bay liÖng.
- Cho HS ®äc tõ øng dông, c©u øng dông
- GV nhËn xÐt, cho ®iÓm
- Mçi tæ viÕt 1 tõ vµo b¶ng con 
- HS ®äc 3 - 4
II. D¹y - häc bµi míi:
1- Giíi thiÖu bµi: (trùc tiÕp)
- HS ®äc theo GV: u«ng, ­¬ng
2- D¹y vÇn:
U«ng:
a- NhËn diÖn vÇn:
- ViÕt b¶ng vÇn u«ng vµ hái
- HS quan s¸t
15 ph
- VÇn u«ng do nh÷ng ©m nµo t¹o nªn?
- VÇn u«ng do u« vµ ng t¹o nªn
- H·y so s¸nh vÇn u«ng víi vÇn iªng ?
- Gièng: KÕt thóc = ng
- Kh¸c: u«ng b¾t ®Çu = iª
- H·y ph©n tÝch vÇn u«ng?
- VÇn u«ng cã u« ®øng tr­íc vµ ng ®øng sau
b- §¸nh vÇn:
VÇn: - VÇn u«ng ®¸nh vÇn nh­ thÕ nµo ?
- GV theo dâi, chØnh söa
- u« - ngê - u«ng
- HS ®¸nh vÇn CN, nhãm, líp
TiÕng kho¸:
- Yªu cÇu HS t×m vµ gµi vÇn u«ng
- Yªu cÇu HS t×m tiÕp ch÷ ghi ©m ch ®Ó gµi vÇn uån?
- HS sö dông bé ®å dïng ®Ó gµi: u«ng, chu«ng
- Ghi b¶ng: Chu«ng
- H·y ph©n tÝch tiÕng chu«ng?
- HS ®äc
- TiÕng chu«ng cã ©m ch ®øng tr­íc vÇn u«ng ®øng sau
- GV theo dâi, chØnh söa
- Chê - u«ng - chu«ng
Tõ kho¸: Treo tranh lªn b¶ng 
- HS ®¸nh vÇn vµ ®äc CN, nhãm, líp
- Tranh vÏ g× ?
- Tranh vÏ qu¶ chu«ng
- Ghi b¶ng: Qu¶ chu«ng (gt)
- HS ®äc CN, nhãm, líp
- Cho HS ®äc: u«ng, chu«ng, qu¶ chu«ng
- HS ®äc theo tæ 
­¬ng: (Quy tr×nh t­¬ng tù)
+ L­u ý:
- VÇn ­ëng do ­¬ vµ ng t¹o nªn
- §¸nh vÇn":
­¬ - ngê -  ...  GV theo dâi chØnh söa.
b) LuyÖn viÕt.
- HD HS viÕt c¸c vÇn ang, anh, c©y bµng, cµnh chanh.
- L­u ý HS nÐt nèi gi÷a c¸c con ch÷ vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c con ch÷.
- HS luyÖn viÕt trong vë tËp viÕt theo HD.
- GV theo dâi vµ uèn n¾n thªm cho HS yÕu.
c) LuyÖn nãi theo chñ ®Ò. Buæi s¸ng.
- Yªu cÇu HS luyÖn nãi.
- 1 vµi em.
- GV HD vµ giao viÖc.
- HS quan s¸t tranh, th¶o luËn nhãm 2 nãi cho nhau nghe vÒ chñ ®Ò luyÖn nãi h«m nay.
+ Gîi ý:'
- Tranh vÏ g×? ®©y lµ c¶nh n«ng th«n hay thµnh phè?
- Trong bøc tranh mäi ng­êi ®ang ®i ®©u? lµm g×?
- Buæi s¸ng c¶nh vËt cã g× ®Æc biÖt?
- ở nhà em, vào buổi sáng mọi người làm những việc gì?
- Buổi sáng em làm những việc gì?
- Em thích buổi sáng mùa đông hay mùa hè, mùa thu hay mùa xuân? vì sao?
- Em thích buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều?
+ Trò chơi: Thi nói về buổi sáng của em
- Mỗi tổ cử 1 bạn đại diện lên nói thi, nói về một sáng bất kì của mình.
- Cho HS dưới lớp nhận xét, GV cho điểm.
4. Củng cố, dặn dò:
+ Trò chơi: Thi viết tiếng, từ có vần ang, anh
- Cho HS đọc lại bài trong SGK.
- NX chung giờ học.
- Học lại bài.
- Xem trước bài 58
Tiết:55
Toán:
PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9
A. Môc tiªu:
Häc sinh:	
	- Kh¾c s©u ®­îc kh¸i niÖm phÐp céng.
	- Tù thµnh lËp vµ ghi nhí b¶ng céng trong ph¹m vi 9.	
	- Thùc hµnh tÝnh céng ®óng trong ph¹m vi 9	
B. §å dïng d¹y häc:
	- Tranh phãng to h×nh vÏ trong SGK.	
	- Sö dông bé ®å dïng to¸n líp 1.	
C. C¸c ho¹t ®éng d¹y - häc:
Gi¸o viªn
Häc sinh
I. KiÓm tra bµi cò:
- Cho HS lµm tÝnh theo tæ.
- Mçi tæ lµm 1 phÐp tÝnh vµo b¶ng
7 + 1; 8 - 5; 8 + 0
+
-
+
 7 8 8
 1 5 0 
 8 3 8 
- Cho HS đọc thuộc bảng +; - trong phạm vi 8 (3 HS)
II. Dạy- học bài mới:
1. Giới thiệu bài:
2. Hướng dẫn học sinh lập bảng cộng trong phạm vi 9.
- Giáo viên gắn các mô hình phù hợp với hình vẽ trong SGK cho học sinh quan sát đặt đề toán và gài phép tính tương ứng.
- Học sinh thực hiện theo hướng dẫn. 
- Giáo viên ghi bảng khi học sinh nêu được các phép tính đúng:
7 + 1 = 9 1+ 8 = 9
7 + 2 = 9 ..4 + 5 = 9
.5 + 4 = 9
- Học sinh đọc thuộc bảng cộng.
- Giáo viên xoá và cho học sinh lập lại bảng cộng và học thuộc.
3. Thực hành:
Bài 1: Bảng con:
Học sinh làm BT theo yêu cầu.
- Mỗi tổ làm 1 phép tính.
+
+
+
 1 3 4
 8 5 5 
 9 8 9 
- Chän mét sè bµi tèt vµ ch­a tèt cho HS nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶, c¸ch ®Æt tÝnh.
- GV nhËn xÐt chØnh söa.
Bµi 2:
- Cho HS lµm bµi trong s¸ch vµ nªu miÖng kÕt qu¶ vµ c¸ch tÝnh.
- HS tÝnh nhÈm theo HD.
2 + 7 = 9; 0 + 9 = 9; 8 - 5 = 3 
Bµi 3:
- Cho HS nªu yªu cÇu vµ c¸ch tÝnh.
- TÝnh nhÈm vµ ghi kÕt qu¶.
- Cho HS lµm bµi vµ lªn b¶ng ch÷a.
- C¸ch tÝnh: Thùc hiÖn tõ tr¸i sang ph¶i.
4 + 5 = 9
4 + 1 + 4 = 9
- Ch HS nhËn xÐt vÒ kÕt qu¶ cét tÝnh.
Bµi 4: (76)
- Cho HS quan s¸t tranh, ®Æt ®Ò toµn vµ ghi phÐp tÝnh t­¬ng øng.
a) Chång g¹ch cã 8 viªn ®Æt thªm 1 viªn n÷a. Hái chång g¹ch cã mÊy viªn?
8 + 1 = 9
b) Cã 7 b¹n ®ang ch¬i, thªm hai b¹n n÷a ch¹y tíi. Hái cã tÊt c¶ cã mÊy b¹n ch¬i?
7 + 2 = 9
- GV theo dâi chØnh söa.
4. Cñng cè dÆn dß.
- Cho HS häc thuéc b¶ng céng.
- Mét vµi em ®äc.
- NhËn xÐt chung giê häc.
- Nghe vµ ghi nhí.
* Lµm BT vÒ nhµ.
TiÕt 14:
Thñ c«ng
GÊp c¸c ®o¹n th¼ng c¸ch ®Òu
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Nắm được cách gấp các đoạn thẳng cách đều.
2. Kỹ năng: - Biết gấp và gấp được các đoạn thẳng cách đều.
	 - Rèn đôi bàn tay khéo léo cho HS.
3. Giáo dục: Yêu thích sản phẩm của mình.
B. Chuẩn bị: 
1. Giáo viên: - Mẫu gấp các nếp gấp cách đều.
	 - Quy trình các nếp gấp.
2. Học sinh: - Giấy mầu kẻ ô và giấy ô li.
 - Vở thủ công.
C. Các hoạt động dạy học:
Nội dung
Phương pháp
I. ổn định tổ chức:
- Báo cáo sĩ số.
- Hát đầu giờ.
II. KTBC: 
- KT sự chuẩn bị của học sinh cho tiết học.
- Nêu nhận xét sau kiểm tra.
III. Dạy học bài mới:
1. Hoạt động 1: Giới thiệu bài.
2. Hoạt động 1: Quan sát mẫu.
- Trực quan
- Cho HS quan sát mẫu và nhận xét.
- Em có nhận xét gì về các nếp gấp trong hình mẫu? (các nếp gấp cánh đều nhau, có thể chồng khít lên nhau khi xếp chúng lại)
3. Hoạt động 3. Hướng dẫn cách gấp.
- Gấp nếp thứ nhất.
+ Ghim tờ giấy màu lên bảng, mặt màu áp sát vào mặt bảng.
+ Gấp mét giấy vào một ô theo đường dấu.
- Gấp nếp thứ hai.
+ Ghim lại tờ giấy, mặt màu ở phía ngoài, cách gấp giống như nếp gấp thứ hai.
- Làm mẫu, giảng giải.
- Gấp nếp thứ ba.
+ Gập tờ giấy và ghim lại, gấp một ô như 2 nếp gấp trước
- Gấp các nếp tiếp theo.
+ Các nếp gấp tiêp theo thực hiện như các nếp gấp trước.
Chú ý: Mỗi lần gấp đều lật mặt giấy và gấp vào một ô.
4. HS thực hành.
- Cho HS gấp các nếp gấp có khoảng cách 2 ô.
- Cho HS thực hiện gấp từng nếp.
- Thực hành gấp.
- GV theo dõi và giúp đỡ HS còn lúng túng.
Lưu ý: Gấp thành thạo trên giấy nháp trước rồi mới gấp trên giấy mầu.
- Sản phẩm được gián vào giấy thủ công.
IV. Nhận xét dặn dò.
- Nhận xét về tinh thần học tập và sự chuẩn bị đồ dùng học tập, khả năng đánh giá sản phẩm của học sinh.
- Chuẩn bị giấy nháp, giấy mầu, hồ gián và một sợi len.
Thứ sáu ngày 8 tháng 12 năm 2006
Bài 59:
Học vần
ôn tập
A. Mục tiêu:
Sau bài học học sinh có thể.
- Hiểu được cấu tạo các vần đã học trong tuần.
- Đọc viết một cách chắc chắn các vần có kết thúc bằng ng và nh.
- Đọc đúng các từ, câu ứng dụng trong bài, đọc được các từ, câu chứa vần đã học.
- Nghe, hiểu và kể tự nhiên một số tình tiết quan trọng trọng trong truyện kể Quạ và Công.
B. Đồ dùng dạy học:
- Sách tiếng việt 1 tập 1.
- Bảng ôn các vần kết thúc bằng ng và nh.
- Tranh minh hoạ các từ, câu ứng dung và truyện kể "Quạ và Công".
B. Các hoạt động dạy học:
Giáo viên
Học sinh
I. Kiểm tra bài cũ:
- Viết và đọc: Đình làng, thông minh, bệnh viện.
- Mỗi tổ viết 1 từ vào bảng con 
- Yêu cầu học sinh đọc câu ứng dụng trong SGK.
- 3 - 4 em đọc.
- Giáo viên nhận xét cho điểm.
II. Dạy - Học bài mới:
1. Giới thiệu bài.
2. Ôn tập:
a. Các vần vừa học:
- treo bảng ôn lên bảng.
- Học sinh đọc giáo viên chỉ.
- Yêu cầu học sinh đọc các âm vần có trong bảng ôn.
- Học sinh chỉ theo giáo viên đọc.
- Giáo viên theo dõi chỉnh sửa.
- Học sinh tự đọc tự chỉ. 
b. Ghép âm thành vần:
- Yêu cầu học sinh ghép các chữ ở cột dọcvới các chữ ở dòng ngang để tạo thành các vần tương ứng đã học. 
- Học sinh ghép các chữ: a, ă, â, u, ư, uô.. với ng và ê, i với nh. 
- Yêu cầu học sinh đọc các vần vừa ghép được
- Học sinh đọc CN, nhóm lớp.
c. Đọc từ câu ứng dụng:
- Bài ôn hôm nay có những từ ứng dụng nào? 
- Hóc sinh nêu. 
- Yêu cầu học sinh đọc lại các từ đó.
- Học sinh đọc CN, nhóm lớp.
- Giáo viên theo dõi chỉnh sửa cho học sinh 
- Giáo viên theo dõi chỉnh sửa cho học sinh.
- Giáo viên giải nghĩa từ.
Bình Minh: Buổi sáng sớm lúc mặt trời mọc.
Nhà rông: Nhà để tụ họp của người dân trong làng, bản..
Nắng trang trang: nắng to nóng nực.
- Giáo viên đọc mẫu.
- 1 vài em đọc lại.
d. Tập viết từ ứng dụng:
- Giáo viên viết mẫu và nêu quy trình.
- Học sinh tô chữ trên không sau đó luyện viết vào bảng con. 
- Giáo viên theo dõi chỉnh sửa.
đ. Củng cố :
+ Trò chơi: Thi tìm tiếng có vần vừa ôn
- Nhận xét chung giừ học
- Học sinh chơi theo tổ 
Tiết 2
Giáo viên
Học sinh
3.Luyện tập:
a. Luyện đọc:
- Những vần kết thúc = ng, nh.
- Chúng ta vừa ôn lại những vần NTN? 
- Học sinh đọcCn, nhóm lớp.
+ Đọc câu ứng dụng:
- Giáo viên treo tranh và nêu yêu cầu
- Học sinh quan sát và nhận xét.
- Tranh vẽ gì?
- Tranh vẽ cảnh thu hoạch bông
- Yêu cầu học sinh đọc câu ứng dụng trên bảng.
- Học sinh đọc CN, Nhóm, lớp.
- Giáo viên theo dõi chỉnh sửa.
b. Luyện viết:
- Khi viết từ ứng dụng ta phải chú ý những điều gì? 
- Lưu ý nét nối giữa các con chữ và vị trí đặt dấu thanh.
- Hướng dẫn cách viết vở và giao việc.
- Học sinh tập viết theo mẫu chữ.
- GV quan sát uốn nắn thêm cho HS yếu.
- Chấm một số bài viết và nhận xét.
c. Kể chuyện "Quạ và Công"
- GV giới thiệu.
- Các em đã nhìn thấy con quạ và con công bao giờ chưa? Chúng như thế nào?
- Quạ có lông đen xấu xí, Công có bộ lông đẹp óng ả.
- Vì sao như vậy chúng ta hãy nghe chuyện "Quạ và Công nhé" .
- GV kể diễn cảm truyện.
- GV treo bảng và kể lại nội dung chuyện theo từng tranh.
Tranh1 : Quạ vẽ cho Công Rất đẹp 
Tranh 2: Vẽ xong Tô màu 
Tranh 3: Công khuyên Lời bạn 
Tranh 4: cả bộ lông Quạ trở lên xám xịt 
- GVHDHS kể lại nội dung câu chuyện theo từng tranh. 
- HS tập kể theo nhóm 
- Các nhóm cử đại diện lên chỉ và kểtheo tranh 
- Các nhóm kể nối tiếp theo từng tranh. 
- GV theo dõi, hướng dẫn thêm 
+ Rút ra bài học: Vội vàng hấp tấp lại tham lam thì không làm được việc gì 
+ Trò chơi: Thi làm Quạ và Công 
HD: 1HS kể lại câu chuyện đẻ 2 HS kác làm Quạ và Công thể hiện các hành động việc làm của hai nhân vật trong chuyện 
- HS thực hiện theo hướng dẫn. 
4 - Củng cố Dặn dò: 
- Cho học sinh đọc lại toàn bài (SGK)
- HS đọc ĐT 
- Yêu cầu HS tìm tiếng, từ có vần vừa ôn. 
- HS tìm và nêu 
- Nhận xét chung giờ học 
- Ôn lại bài 
- Xem trước bài 60.
Bài 14:
Âm nhạc
Ôn tập bài hát "sắp đến tết rồi" (T2)
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức. - Ôn tập bài hát sắp đến tết rồi.
 - Tập hát kết hợp với biểu diễn và vận động phụ hoạ.
2. Kỹ năng. - Thuộc lời ca hát đúng giai điệu.
	 - Biết hát kết hợp với biểu diễn và vận động phụ hoạ.
3. Thái độ. Yêu thích môn học.
B. Đồ dùng dạy học"
	- Thanh phách, song loan, trống nhỏ, một vài bức tranh mô tả cảnh tết.
C. Các hoạt động dạy học.
Giáo viên
Học sinh
I. KTBC:
- Giờ học trước học bài gì?
- Bài "Sắp đến tết rồi"
- Bài hát "Sắp đến tết rồi" của nhạc sĩ nào?
- Nhạc sĩ Hoàng Vân
- Hãy hát lại bài hát.
- 1-3 HS.
GV nhận xét cho điểm.
II. Dạy học bài mới:
1. Giới thiệu bài.
2. Hoạt động 1: Ôn tập bài hát "Sắp đến tết rồi"
- GV treo một bức tranh về phong cảnh ngày tết và giao việc.
- HS quan sát và nhận xét về nội dung.
- Yêu cầu HS hát ôn sau đó kết hợp với gõ theo tiết tấu, phách.
GV theo dõi chỉnh sửa.
3. Hoạt động 2: Hát kết hợp với vận động phụ hoạ.
- Cho HS hát kêt hợp với phụ họa.
- HS luyện tập theo tổ.
4. Hoạt động 3: Đọc lời ca theo tiết tấu.
- GV treo bảng phụ có sẵn nội dung sau.
Em đi đến trường
Vui bước trên đường
Chim ca chào đón
Ngàn hoa ngát hương.
- Chia lớp thành hai nhóm và yêu cầu một nhóm đọc lời theo tiết tấu, hai nhóm còn lại đệm bằng nhạc cụ gõ.
- Thực hiện theo hướng dẫn.
- GV theo dõi chỉnh sửa.
5. Củng cố dặn dò:
- Cho cả lớp hát lại toàn bài.
- HS hát ĐT 1 lần.
- Nhận xét chung giờ học.
Ôn lại bài hát.
SINH HOẠT LỚP
NHẬN XÉT TUẦN 14
Học vần:
Bài 64:	IM UM

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 14.doc