Bài soạn các môn khối 5 - Tuần 18

Bài soạn các môn khối 5 - Tuần 18

I/ Mục tiêu: Giúp học sinh

- Nắm được quy tắc tính diện tích hình tam giác.

- Biết vận dụng quy tắc tính diện tích hình tam giác.

- HS làm được bài tập 1.

II/ Đồ dùng Dạy- Học:

- Mô hình dạy diện tích HTG

- Bảng phụ cá nhân

III/ Các hoạt động Dạy- Học chủ yếu:

 

doc 23 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 26/06/2017 Lượt xem 170Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn các môn khối 5 - Tuần 18", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán:(T86)
DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC
I/ Mục tiêu: Giúp học sinh
- Nắm được quy tắc tính diện tích hình tam giác.
- Biết vận dụng quy tắc tính diện tích hình tam giác. 
- HS làm được bài tập 1.
II/ Đồ dùng Dạy- Học: 
- Mô hình dạy diện tích HTG 
- Bảng phụ cá nhân
III/ Các hoạt động Dạy- Học chủ yếu:
Hoạt động của giáo viên
TL
Hoạt động của học sinh
A. Kiểm tra bài cũ: Hình tam giác
- Kiểm tra 2 HS
B. Bài mới: 
1. Giới thiệu bài
2. Hình thành kiến thức mới
a/ Hướng dẫn thao tác: 
 - Thao tác mẫu trên ĐDDH
- Hướng dẫn HS cắt - ghép 
- Gợi ý so sánh, đối chiếu các yếu tố hình học trong hình vừa ghép
- Gợi ý HS nhận xét
b/ Hình thành quy tắc, công thức: 
- Nêu yêu cầu trao đổi với bạn cùng bàn, tìm cách tính diện tích hình tam giác dựa vào kết quả thao tác từ diện tích hình chữ nhật 
3. Thực hành: 
Các bài 1; 2/ 88
BT1: - Gọi HS đọc đề bài
- Yêu cầu nhắc lại cách tính diện tích hình tam giác.
- Giao nhiệm vụ( HS chậm làm câu a, các ĐT khác làm cả bài)
- Theo dõi kèm HS chậm
- Tổ chức cho HS nhận xét chữa bài.
4. Củng cố- Dặn dò:
- YC HS nhắc lại quy tắc
- Làm các bài trong VBT, bài 2b/ sgk
- Chuẩn bị bài: Luyện tập 
5'
1'
8'
9'
20'
2'
- Nêu các dạng tam giác 
- Vẽ tam giác, đường cao của tam giác đó
- HS thao tác theo từng bước: 
+ Lấy 1 trong 2 hình tam giác bằng nhau
+ Vẽ 1 đường cao lên hình đó
+ Cắt theo đường cao, được 2 hình tam giác
+ Ghép 2 hình tam giác đó vào hình ban đầu thành hình chữ nhật ABCD; Vẽ đường cao EH
- Nhận xét:
+ HCN ABCD có chiều dài DC = độ dài đáy DC của tam giác EDC
+ HCN ABCD có chiều rộng AD= chiều cao EH của tam giác EDC
+ Diện tích HCN gấp 2 lần diện tích hình tam giác EDC
- Nêu kết quả sau khi trao đổi với bạn cùng bàn
+ Diện tích HCN ABCD là DC x AD= DC x EH
+ Vậy, diện tích HTG EDC là (DC x EH) : 2
+ Công thức: S= a x h : 2 ( trong đó: S là diện tích; a là độ dài đáy; h là chiều cao)
Bài 1: - 1 HS đọc đề bài
- 1 HS nhắc lại quy tắc.
- Theo dõi nhận nhiệm vụ
- Làm bài vào vở, sau đó chữa bài ở bảng phụ.
 Kết quả: a/ 24 cm2 
 b/ 1,38 dm2
- 3HS nhắc lại quy tắc, công thức tính diện tích hình tam giác
- Theo dõi nhận nhiệm vụ.
Ngày dạy: Thứ hai: 26/12/2011
Tập đọc:(T35)
ÔN TẬP CUỐI HKI - tiết 1
 I/Mục tiêu: 
- Kiểm tra lấy điểm tập đọc và học thuộc lòng,
+ HS đọc trôi chảy , lưu loát các bài tập đọc đã học, tốc độ đọc khoảng 110 tiếng/ phút. Biết đọc đúng giọng đoạn thơ, đoạn văn; thuộc 2-3 bài thơ, đoạn văn dễ nhớ; hiểu nội dung chính, ý nghĩa cơ bản của bài thơ, bài văn.
- Biết lập bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ điểm Giữ lấy màu xanh(BT2)
- Biết nhận xét về nhân vật trong bài đọc theo yêu cầu của bài tập 3
II/ Đồ dùng Dạy- Học: 
- Phiếu ghi tên các bài tập đọc đã học từ tuần 11 đến tuần 17 để HS bốc thăm
III/ Các hoạt động Dạy- Học chủ yếu:
Hoạt động của giáo viên
TL
Hoạt động của học sinh
1/ Giới thiệu bài:
- Giới thiệu nội dung học tập môn TV tuần 18
- Nêu mục tiêu tiết 1
2/Kiểm tra tập đọc và HTL: 
+ Kiểm tra 5 HS
- Gọi HS bốc thăm chọn bài
- Theo dõi HS đọc bài
- Nêu câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc cho HS trả lời
- Nhận xét, công bố điểm từng HS
+ Bài tập 2: 
- Gợi ý: 
 Cần thống kê các bài tập đọc theo những nội dung như thế nào? Bảng thống kê gồm mấy cột dọc? Mấy hàng ngang?
- Trình bày thống nhất theo mẫu:
TT
Tên bài
Tác giả
Thể loại
- GV thống nhất chung
+ Bài tập 3:
- Yêu cầu HS suy nghĩ theo yêu cầu của đề bài, trình bày trước lớp; gợi ý cho HS trình bày rõ ý
- Theo dõi nhận xét bổ sung
3/ Củng cố- Dặn dò:
- YCHS về nhà tiếp tục luyện đọc lại các bài tập đọc, HTL từ tuần 10- tuần 17.
- Chuẩn bị tiết ôn tập tiếp theo.
1'
20'
10'
10'
4'
- Theo dõi lắng nghe
- Bốc thăm chọn bài, đọc bài theo yêu cầu trong thăm; trả lời câu hỏi do GV nêu
- Mỗi HS sau khi bốc thăm được chuẩn bị khoảng 2 phút
Bài 2: 
- Nhận xét: Thống kê theo 3 mặt: Tên bài, tên tác giả và thể loại. Bảng thống kê gồm 4 cột dọc ( thêm 1 cột thứ tự) và số hàng ngang tuỳ thuộc số bài trong chủ điểm Giữ lấy màu xanh
- Làm việc theo nhóm đôi, hoàn thành bảng trong VBT; trình bày theo mẫu 
Bài 3: 
- HS chuẩn bị rồi trình bày trước lớp
- Chú ý theo dõi, nhận xét và góp ý cho phần trình bày của bạn
- Theo dõi lắng nghe, nhận nhiệm vụ
To¸n(T87)
LuyÖn tËp
I-Môc tiªu: BiÕt:
1. TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c
2. TÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c vu«ng ( biÕt ®é dµi hai c¹nh gãc vu«ng )
*Giúp HS yếu làm được bài 1(a),2, 3(a) tại lớp.
II-§å dïng d¹y häc: 
 - B¶ng nhãm, vë bµi tËp
III-C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:
 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
TL
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
1.Bµi cò: Bµi: DiÖn tÝch h×nh tam gi¸c 
- Gäi 2 HS lªn b¶ng gi¶i bµi 2 trang 89/ SGK
2.Bµi míi: 
a/ Giới thiệu bài:
b/ Tæ chøc cho HS lµm bµi tËp 1, 2, 3/ 88 / SGK
Bµi 1: GV h­íng dÉn cho HS ¸p dông quy t¾c tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c ®Ó tÝnh
Bµi 2: - GV h­íng dÉn HS quan s¸t tõng h×nh tam gi¸c vu«ng råi chØ ra ®¸y vµ ®­êng cao t­¬ng øng 
Bµi 3: GV h­íng dÉn HS quan s¸t h×nh tam gi¸c vu«ng
. Coi ®é dµi BC lµ ®é dµi ®¸y th× ®é dµi AB lµ chiÒu cao t­¬ng øng
- GV h­íng dÉn HS tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c 
- H­íng dÉn HS rót ra nhËn xÐt c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c vu«ng
3.Cñng cè- DÆn dß: 
- NhËn xÐt tiÕt häc
- VÒ «n l¹i c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c vu«ng
5'
1'
38'
1'
- HS lªn b¶ng gi¶i
- C¶ líp theo dâi - NhËn xÐt
Bµi 1: HS thùc hiÖn tÝnh:
a) 30,5 x 12 : 2 = 183 ( dm2 )
b) §æi 16 dm = 1,6 m
1,6 x 5,3 : 2 = 4.24 ( m 2 )
 Bµi 2: 2 HS nhËn xÐt: H×nh tam gi¸c vu«ng ABC coi AC lµ ®¸y th× AB lµ ®­êng cao t­¬ng øng vµ ng­îc l¹i coi AB lµ ®¸y th× AC lµ ®­êng cao t­¬ng øng
.T­¬ng tù víi h×nh tam gi¸c DEG
 Bµi 3: HS nªu nhËn xÐt: Muèn tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c vu«ng, ta lÊy tÝch ®é dµi hai c¹nh gãc vu«ng chia cho 2
a) 4 x 3 : 2 = 6 ( cm2 )
b) 5 x 3 ; 2 = 7,5 ( cm2 )
KÓ chuyÖn:(T36)
 ¤N tËp Vµ kiÓm tra häc kú I(T2)
I-Môc tiêu:
1. TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm tËp ®äc vµ häc thuéc lßng
2. BiÕt lËp b¶ng thèng kª c¸c bµi tËp ®äc thuéc chñ ®iÓm V× h¹nh phóc con ng­êi(BT2)
3. BiÕt thÓ hiÖn c¶m nhËn vÒ c¸i hay cña nh÷ng c©u th¬ ®· häc (BT3)
II-§å dïng d¹y- häc: 
-PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc vµ häc thuéc lßng tõ tuÇn 11 ®Õn tuÇn 17 ë s¸ch TiÕng ViÖt 5, tËp mét ®Ó HS bèc th¨m. Trong ®ã:
 + 8 phiÕu ghi tªn c¸c bµi tËp ®äc 
 + 9 phiÕu ghi tªn nh÷ng bµi tËp ®äc cã yªu cÇu häc thuéc lßng
 - Mét sè tê phiÕu khæ to kÎ s½n b¶ng thèng kª ë bµi tËp 2
III-C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
TL
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
 A. D¹y bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi: 
 - Giíi thiÖu néi dung häc tËp cña tuÇn 18: ¤n tËp, cñng cè kiÕn thøc vµ kiÓm tra kÕt qu¶ häc m«n TiÕng ViÖt cña HS trong häc kú I
2.KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng :
 - GV tiÕn hµnh kiÓm tra 5 HS trong líp
 * GV ®Æt 1 c©u hái vÒ ®o¹n, bµi võa ®äc
 * GV cho ®iÓm theo h­íng dÉn cña Vô Gi¸o dôc TiÓu häc. HS nµo kh«ng ®¹t yªu cÇu, GV cho c¸c em vÒ nhµ luyÖn ®äc ®Ó kiÓm tra l¹i trong tiÕt sau
Bµi tËp 2: 
LËp phiÕu thèng kª c¸c bµi th¬ ®· häc trong c¸c giê tËp ®äc tõ tuÇn 11 ®Õn tuÇn 17
- GV ph¸t giÊy cho c¸c nhãm lµm viÖc theo mÉu:
Thø tù
 Tªn bµi
 T¸c gi¶
 ThÓ lo¹i
Bµi 3: GV cho HS n¾m l¹i yªu cÇu cña bµi tËp:
Tr×nh bµy c¸i hay cña nh÷ng c©u th¬ ®Ó c¸c b¹n hiÓu vµ t¸n th­ëng sù lùa chän ®ã
3. Cñng cè, dÆn dß: 
- NhËn xÐt tiÕt häc
- DÆn nh÷ng HS ch­a kiÓm tra tËp ®äc, HTL hoÆc kiÓm tra ch­a ®¹t vÒ nhµ tiÕp tôc luyÖn ®äc
43'
2'
- Tõng HS lªn bèc th¨m chän bµi 
( sau khi bèc th¨m, ®­îc xem l¹i bµi kho¶ng 1-2 phót)
- HS ®äc trong SGK ( hoÆc ®äc thuéc lßng) 1 ®o¹n hoÆc c¶ bµi theo chØ ®Þnh trong phiÕu
- HS lµm viÖc theo nhãm 4: thèng kª c¸c bµi tËp ®äc trong chñ ®iÓm: 
V× h¹nh phóc con ng­êi	
- §¹i diÖn c¸c nhãm tr×nh bµy.
- C¶ líp nhËn xÐt, bæ sung
- HS lµm viÖc ®éc lËp: 
Mçi em chän mét bµi v¨n, ghi l¹i chi tiÕt m×nh thÝch trong bµi, suy nghÜ ®Ó gi¶i thÝch lÝ do v× sao m×nh thÝch chi tiÕt ®ã
- C¶ líp nhËn xÐt, bæ sung, b×nh chän ng­êi ph¸t biÓu ý kiÕn hay nhÊt, giµu søc thuyÕt phôc nhÊt.
To¸n:(T88)
LuyÖn tËp chung
 I-Môc tiªu: BiÕt
- Giá trÞ theo vÞ trÝ cña mçi ch÷ sè trong sè thËp ph©n.
- T×m tØ sè phÇn tr¨m cña hai sè.
- Lµm c¸c phÐp tÝnh víi sè thËp ph©n; viÕt sè ®o ®¹i l­îng d­íi d¹ng sè thËp ph©n
II-§å dïng d¹y häc: 
- B¶ng nhãm, vë bµi tËp
III-C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:
 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
TL
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
1.Bµi cò: Bµi: LuyÖn tËp 
- Gäi 2 HS lªn b¶ng gi¶i bµi 2 trang 89/ SGK
2.Bµi míi: 
* Tæ chøc cho HS lµm bµi tËp trang 89, 90 / SGK
PhÇn I: GV cho HS tù lµm bµi sau ®ã tr×nh bµy miÖng kÕt qu¶
Bµi 1: GV cho HS tù ®Æt tÝnh råi tÝnh, sau ®ã yªu cÇu HS nªu c¸ch tÝnh
Bµi 2: - GV cho HS lµm bµi råi ch÷a bµi
PhÇn II:
Bµi1: HS ®Æt tÝnh, tÝnh vµ nªu c¸ch tÝnh
Bµi 2: HS lµm bµi råi ch÷a bµi:
KÕt qu¶ lµ:
a) 8 m 5 dm = 8,5 m
b) 8 m 2 5 dm 2 = 8,05 m 2
3.Cñng cè- DÆn dß: 
 - NhËn xÐt tiÕt häc
- VÒ «n l¹i c¸ch tÝnh diÖn tÝch h×nh tam gi¸c vu«ng
5'
37'
3'
- HS lªn b¶ng gi¶i
- C¶ líp theo dâi - NhËn xÐt
+ Bµi 1: HS tù lµm bµi vµo vë 
PhÇn I: HS khoanh vµo ý ®óng
Bµi 1: Khoanh vµo B
Bµi 2: Khoanh vµo C
PhÇn II:
 Bµi1: HS ®Æt tÝnh, tÝnh vµ nªu c¸ch tÝnh
Bµi 2: HS lµm bµi råi ch÷a bµi:
KÕt qu¶ lµ:
a) 8 m 5 dm = 8,5 m
b) 8 m 2 5 dm 2 = 8,05 m 2
* ChuÈn bÞ tèt cho kiÓm tra häc 
kú I
Ngµy d¹y: Thø n¨m: 29/12/2011	
 ChÝnh t¶(T18)
 ¤N tËp vµ kiÓm tra häc kú I(T6)
I-Môc tiªu:
1. TiÕp tôc kiÓm tra lÊy ®iÓm tËp ®äc vµ häc thuéc lßng
2. ¤n luyÖn tæng hîp chuÈn bÞ cho bµi kiÓm tra cuèi häc kú I
3. Cñng cè, hÖ thèng ho¸ ch­¬ng tr×nh TiÕng ViÖt trong häc kú I
II-§å dïng d¹y- häc: 
-PhiÕu viÕt tªn tõng bµi tËp ®äc vµ häc thuéc lßng tõ tuÇn 11 ®Õn tuÇn 17 ë s¸ch TiÕng ViÖt 5, tËp mét ®Ó HS bèc th¨m. Trong ®ã:
+ 8 phiÕu ghi tªn c¸c bµi tËp ®äc 
+ 9 phiÕu ghi tªn nh÷ng bµi tËp ®äc cã yªu cÇu häc thuéc lßng
- Mét sè tê phiÕu viÕt c¸c c©u hái a, b, c, d cña bµi tËp 2
III-C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc:
 Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
TL
 Ho¹t ®éng cña häc sinh
 A. D¹y bµi míi:
1.Giíi thiÖu bµi: 
 2.KiÓm tra tËp ®äc vµ häc thuéc lßng :
GV tiÕn hµnh kiÓm tra 5 HS trong líp
 * GV ®Æt 1 c©u hái vÒ ®o¹n, bµi võa ®äc
 * GV cho ®iÓm theo h­íng dÉn cña Vô Gi¸o dôc TiÓu häc. HS nµo kh«ng ®¹t yªu cÇu, GV cho c¸c em vÒ nhµ luyÖn ®äc ®Ó kiÓm tra l¹i trong tiÕt sau
Bµi tËp 2: 
- Cho HS nªu yªu cÇu bµi tËp 2
- GV gi¶i nghÜa tõ: 
. Së: c©y cïng hä víi chÌ, l¸ h×nh tr¸i xoan cã r¨ng c­a, h¹t Ðp lÊy dÇu ®Ó ¨n vµ dïng trong c«ng nghiÖp
- GV tæ chøc cho HS trả lời c¸c c©u hái a, b, c, d t ... ¶ líp nhËn xÐt, b×nh chän ng­êi viÕt th­ hay nhÊt
M«n: To¸n
TiÕt: 89 Bµi: KiÓm tra häc kú I
 I-Môc tiªu: 
1. KiÓm tra c¸c kiÕn thøc vÒ m«n To¸n trong häc k× I
2. §¸nh gi¸ chÊt l­îng HS qua häc kú I vÒ bé m«n
3. Gi¸o dôc ý thøc häc tËp, lßng ham thÝch häc to¸n
II-§å dïng d¹y- häc : §Ò kiÓm tra 
III-C¸c ho¹t ®éng d¹y- häc chñ yÕu:
 §Ò bµi:
 PhÇn I: Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i A B C D tr­íc mçi c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt
1.Sè thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm: 5 km 2 2 m 2 = ...............m 2
A. 5 000 002 x B.500 002 C. 50 002 D. 50 000 002
2. Sè thÝch hîp ®Ó ®iÒn vµo chç chÊm: 2,05 ha = ..................m 2 lµ:
A. 2 005 B. 20 500 x C. 200 005 D. 205
3.Sè thËp ph©n 0,06 chuyÓn thµnh ph©n sè thËp ph©n cã kÕt qu¶ lµ: 
A. B. x C. D. 
4. Sè s¸u m­¬i b¶y phÈy kh«ng tr¨m linh mét viÕt lµ: 
A. 67,01 B. 67,010 C. 67,101 D. 67,001 x
5.ChuyÓn thµnh ph©n sè ta ®­îc : A. B. C. x D. 
6.Sè lín nhÊt trong c¸c sè sau lµ: A. 8,25 x B. 7,54 C. 6,99 D. 6, 89
7.KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh: + lµ: A. x B. C. D. 
8. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh: x lµ: A. B. C. x D. 
9. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh: 3,2 + 4,65 : 1,5 lµ: A. 6,783 B. 6,3 x C. 5,233 D. 0,969
10. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh: 285,6 : 17 lµ: A. 17,8 B.15,6 C.16,5 D.16,8 x
11. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh: 216,72 : 4,2 lµ: A. 52,6 B. 50,5 C. 51,6 x D. 53,6
12. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh: 9,2 x 6,8 lµ: A. 60,25 B. 66,52 C. 63,56 D. 62,56 x
13. KÕt qu¶ cña phÐp tÝnh: 735, 420 – 2,3 x 54 lµ: A. 611,22 x B. 612,11 C. 61,122 D. 1122
14. Mét líp häc cã 18 n÷, 12 nam. Hái sè häc sinh nam chiÕm bao nhiªu phÇn tr¨m sè häc sinh c¶ líp? A. 150% B. 66% C. 60% D. 40% x
15. H×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi 13m, chiÒu réng 1,02 dm. DiÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt lµ bao nhªu dm? A. 13,26 B. 132,6 x C. 1,326 D. 0,1326
16. T×m ch÷ sè thÝch hîp viÕt vµo chç chÊm ®Ó ®­îc sè chia hÕt cho 3:
A. 31... B. 3...5 C. ...41 D. 70 ...
PhÇn II: Bµi to¸n: Mét cöa hµng ngµy thø nhÊt b¸n ®­îc 32,7 m v¶i, ngµy thø hai b¸n nhiÒu h¬n ngµy thø nhÊt 4,6 m v¶i. Sè mÐt v¶i b¸n trong ngµy thø ba b»ng trung b×nh céng sè v¶i b¸n ®­îc trong hai ngµy ®Çu. Hái ngµy thø ba b¸n ®­îc bao nhiªu mÐt v¶i?
Kỹ thuật
Tiết 18: Thức ăn nuôi gà( Tiếp theo)
I/ Mục tiêu : HS cần phải:
Liệt kê được một số thức ăn thường dùng để nuôi gà
Nêu được tác dụng và sử dụng một số thức ăn thường dùng nuôi gà
Có nhận thức bước đầu về vai trò của thức ăn trong chăn nuôi gà
II/ Đồ dùng dạy học:
Tranh ảnh minh hoạ một số loại thức ăn chủ yếu nuôi gà
Một số mẫu thức ăn nuôi gà ( lúa, ngô, tấm, đỗ tương, thức ăn tổng hợp,..)
Phiếu học tập và đánh giá kết quả học tập 
III/ Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
A. Kiểm tra bàicũ: “Thức ăn nuôi gà”
- 2 em nêu nội dung bài ( 5 phút )
B. Bài mới
*Giới thiệu bài: Nêu giới thiệu, nêu mục đích 
1. Hoạt động 1: Trình bày tác dụngvà sử dụng thức ăn cung cấp chất đạm, chất khoáng, vi - ta - min, thức ăn tổng hợp (20 phút)
- GV hướng dẫn HS nhắc lại nội dung mục 1 ở SGK
- GV nêu tóm tắt tác dụng, cách sử dụng từng loại thức ăn theo nội dung trong SGK
- GV kết luận: Khi nuôi gà cần sử dụng nhiều loại thức ăn nhằm cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho gà. Có nhiều loại thức ăn gà cần được ăn với lượng nhiều như thức ăn cung cấp bột đường, chất đạm, cũng có những loại thức ăn gà chỉ cần ăn với số lượng rất ít như thức ăn cung cấp chất khoáng, vi - ta - min nhưng không thể thiếu được 
2. Hoạt động 2: Đánh giá kết quả học tập ( 5phút)
- GV dựa vào câu hỏi cuối bài kết hợp với sử dụng một số câu hỏi trắc nghiệm để đánh giá kết quả học tập của HS 
* Liên hệ: Ở địa phương hoặc gia đình em đã dùng những thức ăn nào cho gà?
* Nhận xét- dặn dò: 
- Nhận xét tiết học
- Hướng dẫn HS chuẩn bị các loại thức ăn của gà để thực hành bài “ Phân loại thức ăn nuôi gà”
- HS nêu một số thức ăn nuôi gà - Cả lớp nhận xét
1/ HS nhắc nội dung mục 1
+ HS thảo luận nhóm về tác dụng và sử dụng các loại thức ăn nuôi gà 
- HS trả lời các câu hỏi trong SGK
- Lần lượt đại diện các nhóm lên bảng trình bày kết quả thảo luận của nhóm 
. Thức ăn hỗn hợp gồm nhiều loại thức ăn, có đậy đủ các chất dinh dưỡng cần thiết, phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng của từng lứa tuổi gà. Vì vậy, nuôi gà bằng thức ăn hỗn hợp giúp gà lớn nhanh, đẻ nhiều trứng 
*HS làm bài tập và tự đối chiếu, đánh giá kết quả 
- HS tự liên hệ
- Theo dõi lắng nghe.
Khoa học(T35)
SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CHẤT
I/ Mục tiêu: Giúp học sinh:	
- Phân biệt được 3 thể của chất, kể tên một số chất ở chất ở thể rắn, lỏng, khí
- Nêu được điều kiện để một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác, kể tên một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác
II/ Đồ dùng Dạy- Học: 
- Kênh chữ và hình/ Sgk- 73 - Phiếu học tập nhóm 4, cho HĐ 2
 - Thẻ từ ghi tên các chất ở cả ba thể và bảng kẻ sẵn 3 cột ghi tên 3 thể của chất để tổ chức trò chơi 
III/ Các hoạt động Dạy- Học chủ yếu
Hoạt động của giáo viên
TL
Hoạt động của học sinh
1/ Bài cũ: Nhận xét bài KT cuối HKI
2/ Bài mới: Nêu mục tiêu tiết học
a/HĐ1: Phân biệt 3 thể của chất, kể tên một số chất ở chất ở thể rắn, lỏng, khí
- Tổ chức trò chơi thi đua giữa 3 tổ
- Kiểm tra bảng, nhận xét thống nhất kết quả
+ Kết luận: Các chất có thể tồn tại ở thể rắn, lỏng hoặc thể khí
b/HĐ2: Phân biệt đặc điểm của chất rắn, lỏng và chất khí
- Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi , làm bài trong Sgk/ 72
- Theo dõi các nhóm thảo luận, thống nhất kết quả
c/HĐ3: Nêu VD về sự chuyển thể của chất trong đời sống hằng ngày 
- Nêu yêu cầu thảo luận làm bài tập/ Sgk- 73
- Lưu ý các nhóm 4, dựa vào hình vẽ gợi ý trong Sgk, tự nêu các VD khác
- Kết luận: Khi nhiệt độ thay đổi, một số chất có thể chuyển từ thể này sang thể khác- đó là một dạng biến đổi lí học
3/ Củng cố- Dặn dò:
- Tổ chức trò chơi " Ai nhanh, ai đúng"/ Sgk- 73
- Nhận xét tiết học
- Chuẩn bị bài: Hỗn hợp
2’
7’
10’
8’
3’
- Tham gia trò chơi theo 3 tổ; thống nhất kết quả:
Thể rắn
Thể lỏng
Thể khí
Cát trắng
Đường
Nhôm
Nước đá
Muối
Cồn
Dầu ăn
Nước
Xăng
Hơi nước
Ô- xi
Ni- tơ
- Làm bài trong Sgk 
- Hoàn thành bài tập theo nhóm 2
- Kết quả chọn đúng là: 1- b; 2- c; 3- a
- Nhắc lại các ý đúng đã chọn
- Thảo luận nhóm 4, nêu một số VD về sự chuyển thể của chất
- Nhắc lại kết luận
- Thi đua kể tên các chất theo 3 thể; các chất có thể chuyển thể
Khoa học(t36)
HỖN HỢP
I/Mục tiêu: Giúp học sinh:	
- Cách tạo ra một hỗn hợp 
- Kể tên một số hỗn hợp. 
- Nêu một số cách tách các chất trong hỗn hợp.
II/ Đồ dùng Dạy- Học: - Kênh chữ và hình/ Sgk- 75
+ Muối tinh, bột ngọt, hạt tiêu bột; chén, thìa.
+ Hỗn hợp chứa chất rắn không bị hoà tan trong nước.(cát trắng, nước; phễu, giấy lọc, bông thấm nước)
+ Dầu ăn, nước. + Gạo có sẵn sạn; rá, chậu nước. 
III/ Các hoạt động Dạy- Học chủ yếu
Hoạt động của giáo viên
TL
Hoạt động của học sinh
A. Bài cũ : Sự chuyển thể của chất
- Gọi HS trả lời nội dung bài
- Nhận xét ghi điểm
B. Bài mới :Nêu mục tiêu bài học
* HĐ1 :Thực hành "Tạo một hỗn hợp gia vị"
+ Mục tiêu : HS biết cách tạo ra hỗn hợp
+ Cách tiến hành :Làm việc theo nhóm 4
- Yêu cầu các nhóm trình bày
- Kết luận :Dựa vào SGV/ 129
* HĐ2: Tên một số hỗn hợp 
+ Mục tiêu : HS kể được tên hỗn hợp
+ Cách tiến hành :Làm việc theo nhóm 4
- Kết luận :Dựa vào SGV/ 130
* HĐ3: Tách các chất ra khỏi hỗn hợp
+ Mục tiêu : HS biết được các phương pháp tách riêng các chất trong một số hỗn hợp
+ Cách tiến hành : Tổ chức trò chơi
* HĐ4:Thực hành tách các chất ra khỏi hỗn hợp
Cách tiến hành :Làm việc theo nhóm(mỗi tổ là 1 nhóm)
+ GV kết luận theo SGV/132
C. Củng cố, dặn dò:
Chuẩn bị bài "Dung dịch"
3’
7’
7’
8’
4’
1’
- 3 HS lên bảng trả lời.
- HS thảo luận điền vào bảng sau:
Tên và đặc điểm của từng chất tạo ra hỗn hợp
Tên hỗn hợp và đặc điểm của hỗn hợp
1.Muốitinh :.........
2.Bọtngọt :...........
3.Hạt tiêu bột :.....
- Nhóm trưởng điều khiển nhóm mình trả lời các câu hỏi / SGK
- Đại diện nhóm trình bày kết quả.
-Tổ chức trò chơi.
H1 : Làm lắng.
H2 : Sảy.
H3 : Lọc.
- Mỗi nhóm làm 1 bài thực hành.(Theo yêu cầu SGK/75)
_ Đại diện nhóm báo cáo kết quả.
Mĩ thuật
Tiết 17: Xem tranh: Du kích tập bắn
I. Mục tiêu
- HS tiếp xúc làm quen với tác phẩm du kích tập bắn và hiểu vài nét về hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung
- HS nhận xét được sơ lược về mầu sắc và hình ảnh trong tranh.
- HS cảm nhận được vẻ đẹp của bức tranh.
II. Chuẩn bị.
- GV : SGK,SGV
- Sưu tầm tranh du kích tập bắn trong tuyển tập tranh viêt nam, một số tác phẩm khác của hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung
- HS :SGK, vở ghi, giấy vẽ ,vở thực hành
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1.Giới thiệu bài( 1p)
- GV giới thiệu bài, ghi đề 
Hs quan sát, lắng nghe
2. Hoạt động 1: Giới thiệu vài nét về hoạ sĩ (5p)
GV : Hoạ sĩ Nguyễn Đỗ Cung tốt nghiệp khoá V 
( 1929- 1934) trường mĩ thuật đông dương. ông vừa sáng tác vừa đam mê tìm hiểu lịch sử mĩ thuật đân tộc 
+ ông tham gia hoạt động cách mạng rất sớm và là một trong những hoạ sĩ đầu tiên vẽ chân dung Bác Hồ tại bắc Bộ phủ
+ kháng chiến bùng nổ, ông đã cung đoàn quân nam tiến vào nam trung bộ , kịp thời sáng tác , góp công sức vào cuộc cách mạng chông thực dân pháp của dân tộc , bức tranh du kích tập bắn ra đời trong hoàn cảnh đó . Hoạ sĩ có nhiều tác phẩm sơn dầu nổi tiếng như cây chuối , cổng thành huế, học hỏi lẫn nhau .
+ ông còn là người có công rất lớn trong việc xây dựng viên bảo tàng mĩ thuật Việt Nam , đào tạo đội ngũ hoạ sĩ , cán bộ nghiên cứu mĩ thuật 
+ với đóng góp to lớn cho nền mĩ thuạt năm 1996 ông được tặng thưởng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học – nghệ thuật 
Hs nghe
3. Hoạt động 2: Xem tranh du kích tập bắn( 20p)
GV đặt câu hỏi:
+ Hình ảnh chính của bức tranh là gì?
+ Hình ảnh phụ của bức tranh là những hình ảnh nào?
+ Có những màu chính nào?
GV kết luận : đây là tác phẩm tiêu biểu của đề tài chiến tranh cách mạng 
HS lắng nghe và thực hiện
- Bức tranh diễn tả buổi tập bắn của tổ du kích 5 nhân vật trung tâm được sắp xếp với những tư thế khác nhau rất sinh động
- phía sau là nhà , cây , núi , bầu trời tạo cho bố cục chặt chẽ sinh động 
- màu vàng của đất , màu xanh của trời, màu trắng bạc của mây diễn tả cái nắng chói chang và thời tiết nóng nực của nam trung bộ 
H\s lắng nghe
4.Hoạt động 3: Nhận xét đánh giá( 4p)
GV nhận xét chung tiết học , khen ngợi các nhóm và cá nhân tích cực phát biểu ý kiến xây dựng bài
Nhắc nhở h\s quan sát các đồ vật có dạng hình chữ nhật có trang trí
Sưu tầm bài trang trí hình chữ nhật
Hs lắng nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 18.doc