Bài soạn lớp 3 - Trường tiểu học Nghĩa Khánh - Tuần 24

Bài soạn lớp 3 - Trường tiểu học Nghĩa Khánh - Tuần 24

I.Mục đích, yêu cầu:

 - Ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu và giữa các cụm từ.

- Đọc trôi chảy được toàn bài, biết đầu biết thay đổi giọng đọc cho phù hợp với nội dung của từng đoạn truyện .

 - Hiểu nội dung câu chuyện:Ca ngợi Cao Bá Quát là người từ nhỏ đã thể hiệntư chất thông minh, giỏi đôi đá.

- T nhn thc.

- ThĨ hiƯn s t tin.

- T­ duy s¸ng t¹o .

- Ra quyt ®Þnh.

-B.Kể chuyện.

· Biết sắp xếp các tranh minh hoạ theo đúng trình tự nội dung truyện;dựa vào trí nhớ và tanh kể lại được câu chuyện. Kể tự nhiên, đúng nội dung truyện, biết phối hợp cử chỉ, nét mặt khi kể.

· Biết nghe và nhận xét lời kể của các bạn.

 

doc 25 trang Người đăng HUONG21 Ngày đăng 29/05/2017 Lượt xem 336Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài soạn lớp 3 - Trường tiểu học Nghĩa Khánh - Tuần 24", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thửự hai ngaứy 14 thaựng 2 naờm 2011.
TUAÀN 24 
Moõn: TAÄP ẹOẽC – KEÅ CHUYEÄN.
Baứi: ẹoỏi ủaựp vụựi vua 
I.Muùc ủớch, yeõu caàu:
 - Ngaột nghổ hụi ủuựng sau caực daỏu caõu vaứ giửừa caực cuùm tửứ.	
- ẹoùc troõi chaỷy ủửụùc toaứn baứi, bieỏt ủaàu bieỏt thay ủoồi gioùng ủoùc cho phuứ hụùp vụựi noọi dung cuỷa tửứng ủoaùn truyeọn .
 - Hieồu noọi dung caõu chuyeọn:Ca ngụùi Cao Baự Quaựt laứ ngửụứi tửứ nhoỷ ủaừ theồ hieọntử chaỏt thoõng minh, gioỷi ủoõựi ủaự.
- Tự nhận thức.
- Thể hiện sự tự tin.
- Tư duy sáng tạo .
- Ra quyết định.
-B.Keồ chuyeọn.
Bieỏt saộp xeỏp caực tranh minh hoaù theo ủuựng trỡnh tửù noọi dung truyeọn;dửùa vaứo trớ nhụự vaứ tanh keồ laùi ủửụùc caõu chuyeọn. Keồ tửù nhieõn, ủuựng noọi dung truyeọn, bieỏt phoỏi hụùp cửỷ chổ, neựt maởt khi keồ.
Bieỏt nghe vaứ nhaọn xeựt lụứi keồ cuỷa caực baùn.
II.ẹoà duứng daùy- hoùc.
Tranh minh hoaù baứi taọp ủoùc.
Baỷng phuù nghi noọi dung caàn HD luyeọn ủoùc.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu:
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1.Kieồm tra baứi cuừ.3-4’
Kieồm tra noọi dung baứi Chửụng trỡnh xieỏc ủaởc saộc.
-Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm.
2.Baứi mụựi.
2.1GTB 1’
-Giụựi thieọu vaứ ghi teõn baứi.
2.2.Luyeọn ủoùc.25’
a.ẹoùc maóu.
-ủoùc toaứn baứi 1 lửụùt.
b. ẹoùc tửứng caõu vaứ luyeọn phaựt aõm tửứ mụựi.
-Yeõucaàu:(theo doừi vaứ chổnh sửỷa caựch ủoùc cho HS).
c. ẹoùc tửứng doaùn trửụực lụựp, keỏt hụùp giaỷi nghúa tửứ.
-Yeõu caàu ủoùc baứi theo ủoaùn.
-ẹoaùn1:Caõu chuyeọn nhaộc ủeỏn vũ vua naứo?Em bieỏt gỡ veà oõng vua naứy?
-Vua ngửù giaự ra Thaờng Long?
-Xe cuỷa vua ủi ngửụùc goùi laứ gỡ?
-Yeõu caàu:
-ẹoaùn 2 tửụng tửù.
-ẹoaùn 3.
-Vua ra leọnh gỡ cho Cao Baự Quaựt?
-Yeõu caàu:
-ẹoaùn 4.tửụng tửù .
c. ẹoùc tửứng doaùn trửụực lụựp, keỏt hụùp giaỷi nghúa tửứ.
-Chia lụựp thaứnh 4 nhoựm nhoỷ(moói nhoựm 4 HS).
d.ẹoùc trửụực lụựp.
-Yeõu caàu:
2.3 Tỡm hieồu baứi. 10-11’
-Goùi HS ủoùc toaứn baứi.
-Yeõu caàu:
+Caõu hoỷi1 SGk
+Caõu hoỷi 2 SGk
+Caõu hoỷi 3 SGk
-Yeõu caàu ủoùc ủoaùn 3,4.
+Caõu hoỷi 4 SGk.
+Vua ra veỏ ủoỏi nhử theỏ naứo?
+Cao Baự Quaựt ủoỏi laùi nhử theỏ naứo?
-Giaỷng 2 caõu ủoỏi:Neỏu nhử nhaứ vua tửực caỷnh maứ ra veàủoỏi Nửụực trong leo leỷo caự ủụựp caự, thỡ Cao Baự Quaựt cuừng laỏy ngay caỷnh mỡnh ủang bũ troựi maứ laứm veỏ ủoỏi laùi...
+Caõu chuyeọn cho ta thaỏy ủieàu gỡ?
-ẹoùc maóu laùi ủoaùn 3,4.
+Haừy neõu laùi noọi dung cuỷa ủoaùn 3?
2.4 Luyeọn ủoùc laùi. 17-18’
 -Yeõu caàu luyeọn ủoùc laùi ủoaùn 3, 4.
-Goùi 2, 3 HS thi ủoùc baứi trửụực lụựp.
-Nhaọn xeựt phaàn ủoùc baứi cuỷa HS.
2.5. Keồ chuyeọn. 19-20’
-Yeõu caàu :
-Hửụựng daón keồ chuyeọn.
Yeõu caàu:
-Nhaọn xeựt vaứ ủửa ra caựch saộp xeỏp ủuựng .
-Yeõu caàu keồ maóu.
-Toồ chửực cho HS keồ theo nhoựm.
-Goùi HS keồ trửụực lụựp.
-Nhaọn xeựt phaàn keồ cuỷa HS.
-Yeõu caàu:
3. Cuỷng coỏ- daởn doứ. 3-4’
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Daởn HS:
-3 HS leõn baỷng thửùc hieọn theo yeõu caàu cuỷa GV.
-Nghe vaứ nhaộc laùi teõn baứi hoùc.
-Theo doừi GV ủoùc baứi maóu vaứ ủoùc thaàm theo.
-Moói HS ủoùc 1 caõu.
-4 HS noỏi tieỏp ủoùc baứi(moói HS ủoùc 1 ủoaùn), caỷ lụựp theo doừi.
-...vua Minh Maùng, oõng sinh naờm 1971, maỏt naờm1840 vaứ laứ vua thửự 2 cuỷa trieàu Nguyeón?
-Tửực laứ vua ngoài xe,ngoài kieọu ra Thaờng Long.
-Laứ xa giaự
-HS vửứa ủoùc baứi neõu caựch ngaột gioùng, caỷ lụựp theo doừi vaứ nhaọn xeựt.Sau ủoự 1-2 HS hay ngaột gioùng sai ủoùc laùi, caỷ lụựp ủoàng thanh laùi ủoaùn 1.
-1 HS ủoùc, caỷ lụựp theo doừi.
-...Phaỷi ủoỏi laùi veỏ ủoỏi cuỷa nhaứ vua.
-1 HS ủoùc laùi caõu ủoỏi trong baứi.
-Moói HS ủoùc 1 ủoaùn trong nhoựm, caực baùn trong nhoựm theo doừi vaứ chổnh sửỷa loói cho nhau.
-1 nhoựm ủoùc baứi trửụực lụựp, caỷ lụựp theo doừi vaứ nhaọn xeựt.
-Caỷ lụựp ủoùc ủoàng thanh ủoaùn 3 gioùng vửứa phaỷi.
-1 HS ủoùc baứi trửụực lụựp, caỷ lụựp ủoùc thaàm.
-1 HS khaực ủoùc caõu hoỷi 1 SGKvaứ yeõu caàu HS khaực traỷ lụứi.Vua Minh Maùng ngaộm caỷnh ụỷ Hoà Taõy.
-1 HS ủoùc ủoaùn 2 vaứ caõu hoỷi 2 SGK, yeõu caàu HS khaực traỷ lụứi.Cao Baự Quaựt mong muoỏn ủửụùc nhỡn maởt vua.
-Caọu ủaừ nghú ra 1 caựch laứ gaõy chuyeọn naựo ủoọng, aàm ú ụỷ Hoà Taõy...
-1 HS ủoùc thaứnh tieỏng.
+Vỡ Cao Baự Quaựt tửù xửng laứ hoùc troứ,neõn nhaứ vua muoỏn thửỷ taứi caọu, cho caọu coự cụ hoọi chuoọc loói.
+Vua ra veỏ ủoỏi laứ Nửựục trong leo leỷo caự ủụựp caự.
+...Trụứi naộng chang chang ngửụứi troựi ngửụứi.
-Nghe GV giaỷng 2 caõu đối
-...sửù thoõng minh, taứi ủoỏi ủaựp vaứ baỷn lúnh cuỷa Cao Baự Quaựt.
-Theo doừi baứi ủoùc maóu.
+Vua thửỷ taứi Cao Baự Quaựt, sửù ủoỏi ủaựp thoõng minh, nhanh trớ cuỷa Cao Baự Quaựt.
-Duứng buựt chỡ gaùch chaõn caực tửứ caàn nhaỏn gioùng .
-2HS ngoài caùnh nhau laàn lửụùt ủoùc baứi cho nhau nghe.
-Thi ủoùc, HS khaực bỡnh choùn baùn ủoùc hay nhaỏt.
-1 HS ủoùc yeõu caàu cuỷa phaàn keồ chuợeõn trong SGK trang 51.Caỷ lụựp theo doừi.
-Caự nhaõn HS quan saựt tranh vaứ ghi thửự tửù maứ mỡnh saộp xeỏp ra nhaựp. Sau ủoự 1,2 HS neõu roừ caựch saộp xeỏp, caỷ lụựp theo doừi nhaọn xeựt vaứ kieồm tra caựch saộp xeỏp cuỷa baùn.
-3 –1 –2 –4.
-4HS keồ, caỷ lụựp theo doừi vaứ nhaọn xeựt.
-Laứm vieọc theo caởp.
-Thi keồ laùi caõu chuyeọn trửụực lụựp.
-Caỷ lụựp bỡnh choùn baùn keồ hay nhaỏt.
-Tỡm caực caõu tuùc ngửừ coự veỏ ủoỏi nhau:+ẹeõm thaựng naờm chửa naốm ủaừ saựng-Ngaứy thaựng naờm chửa cửụứi ủaừ toỏi...
-Veà keồ laùi caõu chuyeọn cho ngửụứi thaõn nghe vaứ chuaồn bũ baứi sau.
Moõn: TOAÙN
Baứi: Luyeọn taọp
I:Muùc tieõu:
- Giuựp HS : coự kú naờng thửùc hieọn pheựp chia soỏ coự boỏn chửừ soỏ cho soỏ coự moọt chửừ soỏ (trửụứng hụùp thửụng coự chửừ soỏ O )
- Vaọn duùng giaỷi toaựn coự 2 pheựp tớnh.
-Nhaộc caực em tớnh toaựn nhanh vaứ chớnh xaực.
II:Chuaồn bũ:
Baỷng phuù.
III:Caực hoaùt ủoọng daùy hoùc chuỷ yeỏu:
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1.Kieồm tra baứi cuừ.4-5’
-Goùi HS leõn laứm baứi taọp cuỷa tieỏt trửụực.
-Nhaọn xeựt vaứ cho ủieồm HS.
-Giụựi thieọu vaứ ghi teõn baứi.
2. Baứi mụựi.
2.1 GTB. 1’
2.2.Luyeọn taọp.
Baứi 1:ẹaởt tớnh roài tớnh.
Hửụựng daón 1pheựp tớnh sau ủoự cho HS laứm vaứo baỷng con.
-Lửu yự:Tửứ laàn chia thửự 2, neỏu soỏ bũ chia beự hụn soỏ chia thỡ phaỷi vieỏt O ụỷ thửụng roài mụựi thửùc hieọn tieỏp.
Baứi 2.Tỡm x.7-8’
-Yeõu caàu:
Nhaọn xeựt, cho ủieồm HS.
Baứi 3. 6-8’
-Yeõu caàu:
-Quan saựt vaứ giuựp ủụừ caực em.
-Nhaọn xeựt vaứ sửỷa sai cho caực em.
Baứi 4.Tớnh nhaồm theo maóu.7-8’
-Toồ chửực cho HS laứm baống mieọng theo caởp.
-Thu vụỷ chaỏm, nhaọn xeựt.
3.Cuỷng coỏ, daởn doứ.3-4’
-Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Daởn HS:
-2,3 HS leõn thửùc hieọn theo yeõu caàu cuỷa GV.
-Nhaọn xeựt vaứ boồ sung.
-Nghe vaứ nhaộc laùi teõn baứi hoùc.
-Theo doừi GV hửụựng daón. Sau ủoự laứm baứi vaứo baỷng con, 2 HS leõn baỷng lụựp laứm, moói 1 pheựp HS neõu caựch thửùc hieọn pheựp chia.
:4
1-2 HS nhaộc laùi caựch tỡm moọt thửứa soỏ trong moọt tớch.
HS laứm vaứo baỷng con.
a.X x7 = 2107 b,c...
 X = 2107: 7 
 X = 301
-2,3 HS ủoùc yeõu caàu cuỷa baứi trong SGK, caỷ lụựp theo doừi.Sau ủoự caỷ lụựp tửù laứm baứi.
-1 HS leõn baỷng giaỷi, caỷ lụựp laứm vaứo vụỷ. Baứi giaỷi
Soỏ kg gaùo ủaừ baựn laứ:
2024 :4 =506 (kg)
Soỏ kg gaùo coứn laùi laứ:
2024 –506 =1518 (kg)
ẹaựp soỏ:1518 kg gaùo.
-Nhaọn xeựt vaứ boồ sung.
-Thửùc hieọn theo yeõu caàu cuỷa GV.Sau ủoự 2,3 HS noựi trửụực lụựp.
-Nhaọn xeựt vaứ boồ sung.
-Veà nhaứ laứm laùi baứi taọp. Chuaồn bũ baứi sau.
Tuần 24: Hđngll (Buổi chiều)
Ca hát về mẹ và cô giáo .
I . Mục tiờu :
- Giỳp hs hiểu ý nghĩa ngày mồng 8 thỏng 3 là ngày vui của bà , của mẹ , của cụ .
- Thể hiện lũng biết ơn , sự kớnh trọng với bà , với mẹ , với cụ . là sự tụn trọng và bỡnh đẳng nam nữ trong đời sống xó hội .
II. Nội dung và hỡnh thức hoạt động:
1. Nội dung :
- Cỏc bài hỏt về mẹ và cụ giỏo.
- Tặng hoa cho cụ và cỏc bạn gỏi.
2. Hỡnh thức:
- Nghe giới thiệu lịch sử 8- 3 ,
- Biểu diễn văn nghệ .
II. Chuẩn bị:
1. Phương tiện:
- Cỏc tiết mục văn nghệ , 
- Hoa tươi .
2. Tổ chức:	
- Họp , phõn cụng cụng việc .
- Phõn cụng người dẫn chương trỡnh : Thảo - lớp trưởng , Hoà - Lớp phú văn nghệ .
- Mời đại biểu , trang trớ lớp .
IV. Tiến hành hoạt động:
Người điều kiển
 Nội dung
 Thời gian 
Lớp trưởng 
Lớp trưởng
Lớp phú văn nghệ 
Lớp phú văn nghệ
Hoạt động 1: Khởi động 
- Hỏt tập thể bài “Cho con” 
- Giới thiệu chương trỡnh .
Hoạt động 2: Hoạt động chủ đề - Chỳng em ca hỏt mừng mẹ và cụ. 
- Giới thiệu lịch sử ngày 8 -3 và lời chỳc mừng mẹ , mừng cụ .
- Giới thiệu cỏc tiết mục văn nghệ lờn trỡnh diễn:
+ Cỏ nhõn : 
 Hỏt: Trà,Mai Thương , Khỏnh Ly. 
 Đọc thơ: Khỏnh Ly , Quyền.
+ Tập thể : 
Tổ 1: Bàn tay mẹ,
Tổ 2: Bụi phấn,
Tổ 3: Đi học, 
Tổ 4: Ngày đầu tiờn đi học. 
- Đại diện cỏc bạn nam Quyền, Thuyờn, Quốc , Trung tặng hoa cho cỏc bạn gỏi .
5 phỳt
10 phỳt
25phỳt
V. Kết thúc hoạt động: 5 phút
- GVCN hoan nghênh tinh thần tham gia văn nghệ của các tổ và cá nhân 
- Nhắc nhở hs thực hiện tốt kế hoạch tuần 24.
 Tiếng việt (Buổi chiều)
 Luyện đọc văn bản kể chuyện
I. Mục tiêu
	- Củng cố kĩ năng đọc trơn và đọc hiểu văn bản kể chuyện: Đối đáp với vua
	- Đọc kết hợp trả lời câu hỏi
 - Giáo dục học sinh lòng ham học hỏi.
II. Đồ dùng 
 GV : Bảng phụ chép câu văn cần hướng dẫn luyện đọc
	 HS : SGK
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
 Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
1. Tổ chức
- Gọi đọc bài : Đối đáp với vua
2. Hướng dẫn luyện
a. HĐ1: Đọc tiếng
- Gọi đọc mẫu, HD giọng đọc
- Đọc câu
- Đọc đoạn
- Đọc cả bài
b. HĐ 2 : đọc hiểu
- Nêu câu hỏi trong SGK
Hát
- 4 HS đọc bài
- Nhận xét bạn đọc
- Lớp theo dõi
- nối tiếp nhau đọc từng câu, kết hợp luyện đọc từ khó
+ Đọc nối tiếp 4 đoạn
- Kết hợp luyện đọc câu khó
- Đọc đoạn theo nhóm
- Thi đọc giữa các nhóm
- Bình chọn nhóm đọc hay
+ 4 HS đọc cả bài
- Chia nhóm thảo luận, trả lời
IV. Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét giờ học, khen tổ, nhóm, cá nhân đọc tốt
	- Dặn HS tiếp tục luyện đọc.
Toán (Buổi chiều)
 Luyện tập phép chia 
I. Mục tiêu
	- Củng cố về KN thực hiện phép chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số, giải toán có lời văn.
- Rèn KN tính và giải toán cho HS
- GD HS chăm học toán.
B- Đồ dùng
GV : Bảng phụ- Phiếu HT
C- Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1/ Tổ chức:
2/ Luyện tập- Thực hành
* Bài 1: Đặt tính rồi tính.
- Gọi HS làm trên bảng
chữa bài.
* Bài 2: Tìm y
- y là thành phần nào của phép tính?
- Nêu cách tìm y?
- Gọi 2 HS làm trên bảng
- Chữa bài, nhận xét.
* Bài 3:- BT cho biết gì?
- BT hỏi gì ... a phaỷi chaờm chổ, ...
- Trong caõu caàn chuự yự ủoọ cao cuỷa chửừ naứo? 
2.5 HD vieỏt vụỷ. 13’
- Neõu yeõu caàu: 
- Theo doừi sửỷa loói cho tửứng HS.
- Thu 5- 7 baứi chaỏm nhaọn xeựt.
3. Cuỷng coỏ – daởn doứ. 2-4’
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Daởn doứ:
-HS ủoùc:Quang Trung
Queõ em ủoàứng luựa, nửụng daõu
Beõn doứng soõng nhoỷ,nhũp caàu baộc ngang.
-2 HS leõn baỷng vieỏt, lụựp vieỏt baỷng con:Quang Trung, Queõ, Beõn.
-Nhaọn xeựt vaứ boồ sung.
-Coự caực chửừ hoa P, R, B.
-2 HS leõn baỷng vieỏt, caỷ lụựp vieỏt baỷng con.
-1 HS neõu quy trỡnh vieỏt chửừ vieỏt chửừ hoa R ủaừ hoùc ụỷ lụựp 2.
- HS tửù vieỏt theo caởp. HS vieỏt ủeùp keứm HS vieỏt chửa ủeùp.
- Lụựp vieỏt laùi vaứo baỷng con nhửừng chửừ vieỏt hoa.
- 1 HS ủoùc tửứ ửựng duùng: Phan Rang. 
- P, H, R, G cao 2.5 li, caực chửừ coứn laùi cao 1 li.
- Baống moọt con chửừ o.
- 1HS vieỏt baỷng lụựp, lụựp vieỏt baỷng con: Phan Rang.
- 1HS ủoùc.
- R, h, y, B, g,l cao 2.5 li, chửừ ủ,p cao 2 li.
- Vieỏt baỷng con: Ruỷ, Baõy
- Vieỏt vaứo vụỷ theo yeõu caàu:
+ 1Doứng chửừ R cụừ nhoỷ.
+ 1 doứng chửừ Ph, H cụừ nhoỷ.
+ 2 Doứng Phan Rang cụừ nhoỷ.
+ 4 Doứng caõu ửựng duùng.
- Veà nhaứ hoaứn thaứnh baứi vieỏt.
Môn: Thể Dục
BÀI 48: ễN NHẢY DÂY KIỂU CHỤM HAI CHÂN
-TRề CHƠI “NẫM TRÚNG ĐÍCH”
 I. Mục tiờu
- ễn nhảy dõy cỏ nhõn kiểu chụm hai chõn. Yờu cầu thực hiện cỏc động tỏc cơ bản đỳng. 
- Chơi trũ chơi “Nộm trỳng đớch”.Yờu cầu biết cỏch chơi và chơi tương đối chủ động, nhiệt tỡnh sụi nổi.
- Giỏo dục H yờu rốn luyện thõn thể, tớch cực tập thể dục thể thao.
 II. Địa điểm, phương tiện 
- Địa điểm : trờn sõn trường. vệ sinh nơi tập, đảm bảo an toàn tập luyện. 
- Phương tiện : chuẩn bị 1 cũi, dõy nhảy, búng nộm, bảng đớch, kẻ sõn chơi trũ chơi. 
 III. Nội dung và phương phỏp, lờn lớp
Nội dung
Cỏch thức tổ chức cỏc hoạt động
1. Phần mở đầu(6 phỳt)
- Nhận lớp
- Chạy chậm
- Khởi động cỏc khớp 
- Vỗ tay hỏt.
* Kiểm tra bài cũ
 2. Phần cơ bản (24 phỳt)
- ễn:Nhảy dõy cỏ nhõn kiểu chụm hai chõn. 
- Thi nhảy dõy
- Trũ chơi “nộm trỳng đớch.”
G phổ biến nội dung yờu cầu giờ học.
G điều khiển HS chạy 1 vũng sõn. 
G hụ nhịp khởi động cựng HS.
Quản ca bắt nhịp cho lớp hỏt một bài.
2 HS lờn bảng tập bài thể dục.
HS +G nhận xột đỏnh giỏ.
 G nờu tờn động tỏc, nhắc lại và làm mẫu động tỏc so dõy, chao dõy, quay dõy. 
HS tập tại chỗ chụm hai chõn bật nhảy khụng dõy.
Lớp trưởng hụ nhịp điều khiển HS tập 
G quan sỏt nhận xột sửa sai cho HS 
G chia tổ cho HS tập luyện, tổ trưởng điều khiển quõn của tổ mỡnh. 
G đi từng tổ sửa sai
G cho cỏc tổ thi đấu với nhau G chọn mỗi tổ 2 H lờn thi trước lớp. G làm trọng tài nhận xột bổ sung
G nờu tờn trũ chơi, phổ biến cỏch chơi, luật chơi G chơi mẫu và cho 1 nhúm lờn làm mẫu, G nhận xột sửa sai, cho lớp chơi thử
Thửự saựu ngaứy 18 thaựng 2 naờm 2011
 Moõn: TOAÙN
 Baứi: Thửùc haứnh xem ủoàng hoà.
I. Muùc tieõu. 
-Nhaọn bieỏt ủửụùc veà thụứi gian(chuỷ yeỏu laứ veà thụứi ủieồm).Bieỏt xem ủoàng hoà,chớng xaực ủeỏnà tửứng phuựt
II. Chuaồn bũ.
- Maởt ủoàng hoà coự kim giụứ phuựt coự theồ quay ủửụùc.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc chuỷ yeỏu.
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1. Kieồm tra baứi cuừ. 3-4’
- Kieồm tra caực baứi ủaừ giao veà nhaứ ụỷ tieỏt trửụực.
- Nhaọn xeựt cho ủieồm.
2. Baứi mụựi.
2.1 Giụựi thieọu baứi. 1’
-Giụựi thieọu – ghi ủeà baứi.
2.2 HD xem ủoàng hoà.11-12’
- Sửỷ duùng maởt ủoàng hoà coự maởt chia phuựt giụựi thieọu chieỏc ủoàng hoà.
Hỡnh 1: ẹoàng chổ maỏy giụứ?
- Neõu vũ trớ cuỷa kim giụứ vaứ kim phuựt.
- Yeõu caàu: 
- Kim giụứ vaứ kim phuựt ủang ụỷ vuù trớ naứo?
- Vaọy ủoàng hoà thửự 2 chổ maỏy giụứ? 
- ẹửa ra ủoàng hoà thửự 3 yeõu caàu:
- Nhaọn xeựt choỏt yự:
2.3 Luyeọn taọp thửùc haứnh.
Baứi 1 5-6’ 
- Toồ chửực Thaỷo luaọn: 
- Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng.
Baứi 2: 7-8’
- Yeõu caàu: 
- Chaỏm moọt soỏ baứi nhaọn xeựt.
Baứi 3: 8-9’
- Toồ chửực: 
- Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng.
3. Cuỷng coỏ – daởn doứ. 3-4’
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Daởn doứ: 
- 3 HS leõn baỷng xeỏựp soỏ, lụựp theo doừi nhaọn xeựt.
- Nhaộc laùi ủeà baứi.
- Quan saựt vaứ traỷ lụứi caõu hoỷi.
- ẹoàng hoà chổ 6 giụứ 10 phuựt.
- Kim giụứ chổ qua soỏ 6 moọt chuựt kim phuựt chổ ủeỏn soỏ 2.
- Quan saựt chieỏc ủoàng hoà thửự 2.
- Kim giụứ ủang ụỷ quaự vaùch soỏ 6 moọt chuựt. Vaọy laứ hụn 6 giụứ, ...
- ẹoàng hoà thửự hai chi 6 giụứ 13 phuựt.
- Thửùc hieọn theo yeõu caàu cuỷa gv:
6 giụứ 56 phuựt hay 7 giụứ keựm 4 phuựt.
- Thaỷo luaọn caởp ủoõi. Neõu giụứ keứm vũ trớ caực kim.
- 2 Caởp trỡnh baứy trửụực lụựp.
- Lụựp nhaọn xeựt boồ sung.
- Tửù veừ kim phuựt theo yeõu caàu cuỷa baứi.
- ẹoồi cheựo vụỷ kieồm tra cho nhau.
- Thi quay kim ủoàng hoà theo yeõu caàu cuỷa GV.
- Lụựp theo doừi nhaọn xeựt.
- Veà taọp xem ủoàng hoà chuaồn bũ baứi sau.
Moõn: TAÄP LAỉM VAấN
Baứi: Nghe – keồ: Ngửụứi baựn quaùt may maộn.
I.Muùc ủớch - yeõu caàu. 
Nghe vaứ keồ laùi caõu chuyeọn Ngửụứi baựn quaùt may maộn. Keồ ủuựng noọi dung tửù nhieõn, bieỏt keỏt hụùp vụựi ủieọu boọ, cửỷ chổ, neựt maởt khi keồ.
II.ẹoà duứng daùy – hoùc.
Baỷng phuù vieỏt saỹn caực caõu hoỷi gụùi yự noọi dung caõu chuyeọn
Tranh minh hoaù caõu chuyeọn phoựng to.
III.Caực hoaùt ủoọng daùy – hoùc chuỷ yeỏu.
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1. Kieồm tra baứi cuừ. 4-5’
 Yeõu caàu: Keồ laùi buoồi bieồu dieón ngheọ thuaọt maứ em ủửụùc xem.
- Nhaọn xeựt cho ủieồm.
2. Baứi mụựi.
2.1 Giụựi thieọu baứi. 1’
- Giụựi thieọu – ghi ủeà baứi.
HD keồ chuyeọn. 32-33’
Keồ chuyeọn laàn 1:
- Baứ laừo baựn quaùt gaởp ai phaứn naứn ủieàu gỡ? 
- Khi ủoự oõng Vửụng Hi Chi ủaừ laứm gỡ? 
- OÂng Vửụng Hi Chi vieỏt chửừ thụ leõn quaùt ủeồ laứm gỡ?
- Vỡ sao moùi ngửụứi ủua nhau ủeỏn mua quaùt?
- Baứ laừo nghú theỏ naứo treõn ủửụứng veà? 
- Em hieồu theỏ naứo laứ caỷnh ngoọ?
- Keồ chuyeọn laàn 2: 
- Yeõu caàu:
- Nhaọn xeựt tuyeõn dửụng.
- Em hieồu gỡ veà con ngửụứi Vửụng Hi Chi ... ?
3. Cuỷng coỏ daởn doứ. 2-3’
- Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Daởn doứ: 
- 2 HS thửùc hieọn theo yeõu caàu, lụựp theo doừi nhaọn xeựt.
- Nhaộc laùi ủeà baứi.
- Lụựp theo doừi.
- Baứ laừo baựn quaùt ủeỏn goỏc caõy nghổ thỡ gaởp oõng Vửụng Hi Chi, baứ phaứn naứn quaùt eỏ, chieàu nay caỷ nhaứ baứ seừ phaỷi nhũn cụm.
- Chụứ baứ laừo thiu thiu nguỷ oõng laỏy buựt vieỏt chửừ leõn quaùt cuỷa baứ.
- Chửừ oõng ủeùp noồi tieỏng, ngửụứi xem quaùt nhaọn ra chửừ cuỷa oõng seừ mua quaùt cho baứ laừo.
- Vỡ moùi ngửụứi nhaọn ra neựt chửừ, lụứi thụ cuỷa Vửụng Hi Chi ...
- Baứ nghú coự leừ vũ tieõn oõng naứo ủaừ caỷm thửụng caỷnh ngoọ neõn giuựp baứ baựn chaùy quaùt ủeỏn theỏ.
- Laứ tỡnh traùng khoõng may.
- 3 HS noỏi tieỏp keồ laùi chuyeọn theo yeõu caàu cuỷa GV.
- Keồ chuyeọn theo nhoựm. Trong nhoựm theo doừi chổnh sửỷa loói cho nhau.
- 4 Nhoựm thi keồ trửụực lụựp. Lụựp bỡnh choùn nhoựm keồ hay nhaỏt.
- Laứ ngửụứi coự taứi, nhaõn haọu bieỏt giuựp ủụừ ngửụứi ngheứo.
- 2 HS keồ laùi toaứn boọ caõu chuyeọn.
- Chuaồn bũ baứi sau.
Moõn: Tệẽ NHIEÂN XAế HOÄI.
 Baứi:Quaỷ.
I.Muùc tieõu:
 -Neõu ủửụùc chửực naờng cuỷa quaỷ ủoỏi vụựi ủụứi soỏng thửùc vaọt vaứ ớch lụùi cuỷa quaỷ ủoỏi vụựi ủụứi soỏng con ngửụứi
-Keồ teõn caực boọ phaọn thửụứng coự cuỷa 1 quaỷ.
II.ẹoà duứng daùy – hoùc.
Caực hỡnh trong SGK.
Sửu taàm caực loaùi quaỷ.
Phieỏu baứi taọp.
III.Caực hoaùt ủoọõng daùy – hoùc chuỷ yeỏu.
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1. Kieồm tra baứi cuừ. 3-4’ 
 Neõu caực boọ phaọn cuỷa moọt boõng hoa?
-Neõu ich lụùi cuỷa hoa.
Nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
2. Baứi mụựi.
2.1 Giụựi thieọu baứi1’
- Giụựi thieọu – ghi ủeà baứi.
2.2 Giaỷng baứi.
Hẹ 1: Quan saựt vaứ thaỷoluaọn.
MT: Quan saựt so saựnh tỡm ra sửù khaực nhau veà maứu saộc, hỡnh daùng, ủoọ lụựn cuỷa moọt soỏ quaỷ.
- Yeõu caàu: 
- Bieỏt ủửụùc caực boọ phaọn thửụứng coự cuỷa moọt quaỷ.
- Neõu yeõu caàu thaỷo luaọn.
- theo doừi giuựp ủụừ tửứng caởp.
- Nhaọn xeựt ủaựnh giaự.
Quaỷ chớn thửụứng coự maứu gỡ?
- Muứi vũ cuỷa caực loaùi quaỷ gioỏng hay khaực nhau?
- nhaọn xeựt choỏt yự: ....
- Yeõu caàu mụỷ SGK.
- Toồ chửực thaỷo luaọn.
Hẹ 2: Thaỷo luaọn.
MT: Neõu chửực naờng cuỷa haùt vaứ ớch lụùi cuỷa quaỷ.
- Yeõu caàu trỡnh baứy:
- KL: Quaỷ thửụứng coự ba boọ phaọn chớnh ủoự laứ Voỷ, thũt haùt.
- Toồ chửực thaỷo luaọn theo caởp.
- Yeõu caàu neõu vaứ laỏy vớ duù chửựng minh.
- Nhaọn xeựt keỏt luaọn.
3. Cuỷng coỏ- daờn do: 3-4’
- nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
- Daởn doứ.
- Hoa coự boọ phaọn: cuoỏng hoa, ủaứi hoa, caựnh hoa, nhũ hoa.
2 HS neõu
-Nhaọn xeựt vaứ boồ sung.
- Nhaộc laùi ủeà baứi.
- ẹeồ ra baứn taỏt caỷ caực quaỷ maứ mỡnh ủaừ mang ủeỏn lụựp.
- Thaỷo luaọn caởp ủoõi giụi thieọu baùn beõn caùnh veà teõn quaỷ, hỡnh daùng, maứu saộc muứi vũ khi aờn.
- ẹaùi dieọn moọt soỏ caởp leõn trỡnh baứy.
- Quaỷ chớn thửụứng coự maứu vaứng, maứu ủoỷ, maứu xanh, ....
- Moói moọt loaùi quaỷ coự moọt muứi vũ khaực nhau.
luaọn caởp ủoõi noựi cho nhau nghe veà caực boọ phaọn thửụứng coự cuỷa moọt quaỷ.
- 2 HS leõn baỷng trỡnh baứy.
- Lụựp nhaọn xeựt boồ sung.
2 HS nhaộc laùi keỏt luaọn.
- Thaỷo luaọn theo yeõu caàu cuỷa GV. Noựi cho nhau nghe veà quaỷ thửụứng duứng ủeồ laứm gỡ? Haùt duứng ủeồ laứm gỡ? 
- 2 Caởp trỡnh baứy vaứ laỏy vớ duù chửựng minh.
- Veà chuaồn bũ tranh caực con vaọt ủeồ hoùc veà caực con vaọt.
Sinh hoaùt lụựp
SINH HOAẽT CUOÁI TUAÀN
I. Muùc tieõu.
- ẹaựnh giaự keỏt quaỷ hoùc taọp cuỷa tuaàn
- Nhụự laùi moọt soỏ noọi dung sinh hoaùt, bieỏt caựch toồ chửực sinh hoaùt, linh ủoọng trong caực tỡnh huoỏng cuỷa sinh hoaùt lụựp.
II. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc chuỷ yeỏu.
Giaựo vieõn
Hoùc sinh
1. OÅ ủũnh toồ chửực. 2’
- Baột nhũp moọt baứi haựt.
2. ẹaựnh giaự keỏt quaỷ hoùc taọp cuỷa tuaànvửứa qua. Tuaàn 24 17-18’
- Giao nhieọm vuù.
- Nhaọn xeựt keỏt luaọn: Chửa hoùc baứi 
 Veọ sinh caự nhaõn chửa saùch 
3. Phửụng hửụựng cuỷa tuaàn tụựi .12-13’
 - ẹửa ra yeõu caàu phửụng hửụựng cuỷa tuaàn tụựi.
4. Toồng keỏt. 3-4’
- Daởn doứ chung.
- Haựt ủoàng thanh.
- Hoùp toồ baựo caựo veà caực maởt hoaùt ủoọng hoùc taọp cuỷa tuaàn vửứa qua.
- Toồ trửụỷng ủoùc baựo caựo.
- Caực thaứnh vieõn trong toồ nhaọn xeựt – boồ sung.
- Caực toồ trửụỷng baựo caựo trửụực lụựp.
- Lụựp nhaọn xeựt – boồ sung cho caực toồ.
- Lụựp trửụỷng nhaọn xeựt chung.
- Laộng nghe nhaọn nhieọm vuù thi ủua 
- Thửùc hieọn: + ẹi hoùc ủuựng giụứ nghổ hoùc xin pheựp.
+ Hoùc baứi vaứ laứm baứi ủaày ủuỷ trửụực khi ủeỏn lụựp.
+ Khoõng coứn hieọn tửụùng queõn saựch vụỷ.
+ Veọ sinh caự nhaõn saùch.
+Laứm veọ sinh trửụứng lụựp saùch seừ.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 24.doc