Giáo án 2 cột lớp 5 năm 2011 - 2012 - Tuần 22

Giáo án 2 cột lớp 5 năm 2011 - 2012 - Tuần 22

I.Mục tiêu:

- Củng cố lại những kiến thức đã học ở tiết 1.

- Có cách ứng xử đúng khi gặp khách nước ngoài.

- Biết xử lí tình huống trong nội dung bài học.

II.Tài liệu và phương tiện:

 GV : SGK

HS : Vở bài tập đạo đức.

III.Các hoạt động dạy học

 

doc 21 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 13/06/2017 Lượt xem 213Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án 2 cột lớp 5 năm 2011 - 2012 - Tuần 22", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 22
Thứ hai
Ngày soạn :
Ngày dạy : 23
Đạo đức (Tiết 22)
TÔN TRỌNG KHÁCH NƯỚC NGOÀI (T 2).
I.Mục tiêu:
- Củng cố lại những kiến thức đã học ở tiết 1.
- Có cách ứng xử đúng khi gặp khách nước ngoài.
- Biết xử lí tình huống trong nội dung bài học.
II.Tài liệu và phương tiện:
	GV : SGK
HS : Vở bài tập đạo đức.
III.Các hoạt động dạy học
 Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của Hs
1. Ổn định: GV ổn định lớp
2. Kiểm tra
-Tôn trọng khách nước ngoài.
-Gv nêu câu hỏi:
+Khi gặp khách nước ngoài, em sẽ làm gì?
+Tôn trọng khách nước ngoài và giúp đỡ họ đã nói lên diều gì?
-Nhận xét.
3. Bài mới : GV giới thiệu bài 
Hoạt động 1
-Mục tiêu: Hs tìm hiểu các hành vi lịch sự với khách nước ngoài.
-Tiến hành: 
-Gv yêu cầu từng cặp hs trao đổi với nhau:
+Kể về một hành vi lịch sự với khách nước ngoài mà em biết (qua chứng kiến, qua ti vi, báo đài ).
+Em có nhận xét gì về hành vi đó?
-Mời một số cặp hs trình bày trước lớp.
-Kết luận: Cư xử lịch sự với khách nước ngoài là việc làm tôt, chúng ta cần học tập.
Hoạt động 2
-Mục tiêu: Hs biết nhận xét các hành vi ứng xử với khách nước ngoài.
-Tiến hành: 
-Gv chia nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận, nhận xét cách ứng xử trong 3 trường hợp sau:
a.Bạn Vi lúng túng, xấu hổ, không trả lời khi khách nước ngoài hỏi chuyện.
b.Các bạn nhỏ bám theo khách nước ngoài mời đánh giày, mua đồ lưu niệm mặc dù họ đã lắc đầu, từ chối.
c.Bạn Kiên phiên dịch giúp khách nước ngoài khi họ mua đồ lưu niệm.
-Gv kết luận:
-Tình huống a: Bạn Vi không nên ngượng ngùng , xấu hổ mà cần tự tin khi khách nước ngoài hỏi chuyện, ngay cả khi không hiểu ngôn ngữ của họ, ta cũng vui vẻ nhìn thẳng vào mặt họ, không cúi đầu hoặc quay đi chỗ khác.
-Tình huống b: Nếu khách nước ngoài đã ra hiệu không muốn mua, các bạn không nên bám theo sau, làm cho khách khó chịu.
-Tình huống c: Giúp đỡ khách nước ngoài những việc phù hợp với khả năng là tỏ lòng mến khách.
Hoạt động 3
-Mục tiêu: Hs biết cách xử lí trong các tình huống cụ thể.
-Tiến hành:
-Gv chia hs thành các nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận về cách ứng xử cần thiết trong tình huống.
a.Có vị khách nước ngoài đến thăm trường em và hỏi em về tình hình học tập
b.Em nhìn thấy các bạn tò mò vây quanh ô tô của khách nước ngoài, vừa xem, vừa chỉ trỏ.
-Mời đại diện các nhóm trình bày.
-Gv nhận và kết luận hoạt động 3.
-Kết luận: 
a.Cần chào đón khách niềm nở.
b. Cần nhắc nhở các bạn không nên tò mò và chỉ trỏ như vậy. Đó là việc làm không đẹp.
-Kết luận chung : 
 Tôn trọng khách nước ngoài và sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần thiết là thể hiện lòng tự trọng và tự tôn dân tộc, giúp khách nước ngoài thêm hiểu và quý trọng đất nước và con người VN.
4. Củng cố - dặn dò:
-Nhận xét tiết học.
-Dặn hs chuẩn bị bài sau: Tôn trọng đám tang.
HS hát 
-2 hs trả lời.
- HS nhắc lại tựa bài
-Từng cặp hs trao đổi.
-Chào hỏi, hỏi thăm sức khoẻ, chỉ đường
-Hs trả lời.
-Một số cặp hs trình bày. 
-Bạn khác bổ sung.
-Hs lắng nghe.
-Thảo luận nhóm, 
-Hs lắng nghe.
-Các nhóm thảo luận, đóng vai.
-Các nhóm trình bày.
-Bạn nhận xét.
-Hs lắng nghe.
	Rút kinh nghiệm:.
.....
To¸n
TiÕt 106 : Th¸ng - n¨m ( tiÕp )
A- Môc tiªu
- Cñng cè vÒ tªn gäi c¸c th¸ng trong n¨m, sè ngµy trong tõng th¸ng.
- RÌn KN xem lÞch
- GD HS ch¨m häc ®Ó vËn dông vµo thùc tÕ.
B- §å dïng
GV : Tê lÞch n¨m 2005 vµ lÞch th¸ng 1, 2, 3 n¨m 2004.
HS : SGK.
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1/ Tæ chøc:
2/ KiÓm tra:
- Mét n¨m cã mÊy th¸ng? ®ã lµ nh÷ng th¸ng nµo?
- NhËn xÐt, cho ®iÓm.
3/ LuyÖn tËp:
* Bµi 1:
- Treo tê lÞch th¸ng 1, 2, 3 cña n¨m 2004.
a)- Ngµy 3 th¸ng 2 lµ ngµy thø mÊy?
- Ngµy 8 th¸ng 3 lµ ngµy thø mÊy?
- Ngµy ®Çu tiªn cña th¸ng Ba lµ ngµy thø mÊy?
- Ngµy cuèi cïng cña th¸ng mét lµ ngµy thø mÊy?
b) Thø hai ®Çu tiªn cña th¸ng 1 lµ ngµy nµo?
- Chñ nhËt cuèi cïng cña th¸ng 3 lµ ngµy nµo?
- Th¸ng Hai cã mÊy thø b¶y?
c)Th¸ng hai n¨m 2004cã bao nhiªu ngµy?
* Bµi 2: HD t­¬ng tù bµi 1.
* Bµi 3:
- KÓ tªn nh÷ng th¸ng cã 30 ngµy? 
- KÓ tªn nh÷ng th¸ng cã 31 ngµy?
* Bµi 4: 
- Ph¸t phiÕu HT
- Chia 6 nhãm th¶o luËn
- Gäi ®¹i diÖn nhãm tr×nh bµyKQ
4/ Cñng cè:
- Ngµy 15 th¸ng 5 vµo thø t­. VËy ngµy 22 th¸ng 5 lµ ngµy thø mÊy?
- DÆn dß: Thùc hµnh xem lÞch ë nhµ.
- H¸t
- 2,3 HS nªu
- NhËn xÐt, bæ xung
- Quan s¸t
- Thø ba
- Thø hai
- thø hai
- thø b¶y
- Ngµy mïng 5
- Ngµy 28
- Bèn ngµy thø b¶y. §ã lµ c¸c ngµy 7, 14, 21, 28.
- Cã 29 ngµy
- HS thùc hµnh theo cÆp
+ HS 1: KÓ nh÷ng th¸ng cã 30 ngµy
( Th¸ng 4, 6, 9, 11)
+ HS 2: KÓ nh÷ng th¸ng cã 31 ngµy
( th¸ng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12)
- Ho¹t ®éng nhãm
- NhËn phiÕu th¶o luËn
- Cö ®¹i diÖn nhãm nªu KQ: Khoanh trßn vµo ph­¬ng ¸n C. Thø T­.
- Ngµy 22 th¸ng 5 vµo thø t­, v× tõ ngµy 15 ®Õn ngµy 22 c¸ch nhau 7 ngµy( 1 tuÇn lÔ). Thø t­ tuÇn tr­íc lµ ngµy 15 th× thø t­ tuÇn nµy lµ ngµy 22.
	Rót kinh nghiÖm : ...
......................................................................................................................................................................................................................
Tiết 43
TËp ®äc - KÓ chuyÖn
Nhµ b¸c häc vµ bµ cô.
I. Môc tiªu
* TËp ®äc
	- Chó ý ®äc ®óng tªn n­íc ngoµi : £ - ®i - x¬n, c¸c tõ ng÷ : næi tiÕng, kh¾p n¬i....
	- BiÕt ®äc ph©n biÖt lêi ng­êi kÓ vµ lêi nh©n vËt.
	- HiÓu nghÜa c¸c tõ ng÷ míi ( nhµ b¸c häc, c­êi mãm mÐm )
	- HiÓu ND c©u chuyÖn
* KÓ chuyÖn
	- RÌn kÜ n¨ng nãi : BiÕt cïng c¸c b¹n dùng l¹i c©u chuyÖn theo c¸ch ph©n vai.
	- RÌn kÜ n¨ng nghe.
II. §å dïng GV : Tranh minh ho¹, b¶ng phô viÕt ®o¹n v¨n HD HS luyÖn ®äc...
	 HS : SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiÓm tra
- §äc bµi : Ng­êi trÝ thøc yªu n­íc.
- Tr¶ lêi c©u hái trong bµi
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi ( GV giíi thiÖu )
2. LuyÖn ®äc
a. GV ®äc diÔn c¶m toµn bµi
b. HD HS luyÖn ®äc kÕt hîp gi¶i nghÜa tõ
* §äc tõng c©u
- GV viÕt £- ®i - x¬n
* §äc tõng ®o¹n tr­íc líp
- GV HD HS ®äc ®óng c¸c c©u c¶m, c©u hái, ®äc ph©n biÖt lêi £ - ®i - x¬n vµ bµ cô
- Gi¶i nghÜa c¸c tõ chó gi¶i cuèi bµi
* §äc tõng ®o¹n trong nhãm
* §äc ®ång thanh
3. HD HS t×m hiÓu bµi
- Nãi nh÷ng ®iÒu em biÕt vÒ £ - ®i - x¬n ?
- C©u chuyÖn gi÷a £ - ®i - x¬n vµ bµ cô x¶y ra vµo lóc nµo ? 
- Bµ cô mong muèn ®iÒu g× ? 
- V× sao cô mong cã chiÕc xe kh«ng cÇn ngùa kÐo ? 
- Mong muèn cña bµ cô gîi cho £ - ®i - x¬n ý nghÜ g× ? 
- Nhê ®©u mong ­íc cña bµ cô ®­îc thùc hiÖn ? 
- Theo em khoa häc mang l¹i lîi Ých g× cho con ng­êi ? 
4. LuyÖn ®äc l¹i
- GV ®äc mÉu ®o¹n 3
- HD HS ®äc ®óng lêi nh©n vËt
- 2 HS nèi tiÕp nhau ®äc bµi
- HS tr¶ lêi.
- NhËn xÐt
- HS theo dâi SGK.
- Nèi nhau ®äc tõng c©u trong mçi ®o¹n.
- 2, 3 HS ®äc, c¶ líp ®ång thanh
- 4 HS nèi nhau ®äc 4 ®o¹n trong bµi
- HS ®äc theo nhãm ®«i
- C¶ líp ®äc ®ång thanh ®o¹n 1, 3 HS tiÕp nèi nhau ®äc c¸c ®o¹n 2, 3, 4.
- £ - ®i - x¬n lµ nhµ khoa häc næi tiÕng ng­êi MÜ, sinh n¨m 1847, mÊt n¨m 1931. ¤ng ®· cèng hiÕn cho laßi ngõi h¬n 1 ngµn s¸ng chÕ. Tuæi th¬ cña «ng rÊt vÊt v¶
- X¶y ra vµo lóc £ - ®i - x¬n võa chÕ ra ®Ìn ®iÖn, mäi ng­êi kh¾p n¬i kÐo ®Õn xem. Bµ cô còng lµ 1 trong sè nh÷ng ng­êi ®ã .
- Bµ mong «ng £ - ®i - x¬n lµm ®­îc 1 thø xe kh«ng cÇn ngùa kÐo mµ l¹i rÊt ªm.
- V× xe ngùa rÊt xãc. §i xe Êy cô sÏ bÞ èm
- ChÕ t¹o 1 chiÕc xe ch¹y b»ng dßng ®iÖn.
- Nhê ãc s¸ng t¹o k× diÖu.....
- HS ph¸t biÓu.
- HS theo dâi
- 1 vµi HS thi ®äc.
- 1 tèp HS ®äc toµn chuyÖn theo 3 vai.
KÓ chuyÖn
1. GV nªu nhiÖm vô
- TËp kÓ l¹i c©u chuyÖn theo c¸ch ph©n vai
2. HD HS dùng l¹i c©u chuyÖn
- GV nh¾c HS : Nãi lêi nh©n vËt m×nh nhËp vai theo trÝ nhí. KÕt hîp lêi kÓ víi ®éng t¸c, cö chØ, ®iÖu bé
- C¶ líp vµ GV nhËn xÐt
- HS tù h×nh thµnh nhãm, ph©n vai
- Tõng tèp 3 em thi dùng l¹i c©u chuyÖn theo vai
	Rót kinh nghiÖm : ...
......................................................................................................................................................................................................................
Thứ ba
Ngày dạy :
Ngày soạn :
TËp ®äc
C¸i cÇu.
I. Môc tiªu
	- §äc ®óng c¸c tõ ng÷ : xe löa, ®·i ®ç, Hµm Rång ....
	- BiÕt nghØ h¬i ®óng sau mçi dßng th¬ vµ gi÷a c¸c khæ th¬.
	- HiÓu c¸c tõ ng÷ míi trong bµi ( chum, ngßi, s«ng M· )
	- HiÓu néi dung bµi .
	- Häc thuéc lßng bµi th¬.
II. §å dïng. GV : Tranh, ¶nh minh ho¹ bµi ®äc.
	 HS : SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiÓm tra
- KÓ chuyÖn : Nhµ b¸c häc vµ bµ cô
- Tr¶ lêi néi dung c©u hái trong bµi.
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi ( GV giíi thiÖu )
2. LuyÖn ®äc
a. GV ®äc diÔn c¶m bµi th¬.
* §äc tõng dßng th¬.
- GV kÕt hîp söa lçi ph¸t ©m cho HS.
* §äc tõng khæ th¬ tr­íc líp.
- Gi¶i nghÜa c¸c tõ chó gi¶i trong bµi
* §äc tõng khæ th¬ trong nhãm.
* §äc ®ång thanh.
3. HD HS t×m hiÓu bµi.
- Ng­êi cha trong bµi th¬ lµm nghÒ g× ?
- Cha göi cho b¹n nhá chiÕc ¶nh vÒ c¸i cÇu nµo ? §­îc b¾c qua dßng s«ng nµo ?
- Tõ chiÕc cÇu cha lµm b¹n nhá nghÜ ®Õn nh÷ng g× ?
- B¹n nhá yªu nhÊt chiÕc cÇu nµo? V× sao?
- T×m c©u th¬ em thÝch nhÊt ? V× sao em thÝch nhÊt c©u th¬ ®ã ? 
- Bµi th¬ cho em thÊy t×nh c¶m cña b¹n nhá ®èi víi cha nh­ thÕ nµo ? 
4. Häc thuéc lßng bµi th¬
- GV ®äc bµi th¬. 
- HD HS ®äc diÔn c¶m bµi th¬
- GV vµ c¶ líp b×nh chän b¹n ®äc hay.
- 2 HS nèi nhau kÓ chuyÖn.
- HS tr¶ lêi.
- NhËn xÐt
- HS nèi nhau ®äc mçi em 2 dßng.
- HS nèi tiÕp nhau ®äc 4 khæ th¬.
- HS ®äc theo nhãm ®«i.
- C¶ líp ®äc ®ång thanh.
- Cha lµm nghÒ x©y dùng cÇu - cã thÓ lµ 1 kÜ s­ hoÆc lµ 1 c«ng nh©n )
- CÇu Hµm Rång, ®­îc b¾c qua dßng s«ng M·.
- B¹n nghÜ ®Õn sîi t¬ nhá, nh­ chiÕc cÇu gióp nhÖn qua chum n­íc.....
- ChiÕc cÇu trong tÊm ¶nh - CÇu Hµm Rång. V× ®ã lµ chiÕc cÇu do cha b¹n vµ nh÷ng ng­êi ®ång nghiÖp lµm nªn.
- HS ph¸t biÓu ý kiÕn.
- B¹n yªu cha, tù hµo vÒ cha.
- 2 HS thi ®äc l¹i c¶ bµi th¬
- HS thi ®äc thuéc lßng tõng khæ, c¶ bµi
- Tõng tèp nèi tiÕp nhau thi HTL.
- 1 vµi HS thi ®äc thuéc c¶ bµi.
Rót kinh nghiÖm : ...
......................................................................................................................................................................................................................
To¸n
TiÕt 107: H×nh trßn, t©m, ®­êng kÝnh, b¸n kÝnh.
A- Môc tiªu
- HS cã biÓu t­îng vÒ h×nh trßn, t©m, d­êng kÝnh, b¸n kÝnh. B­íc ®Çu biÕt vÏ h×nh trßn cã t©m vµ b¸n kÝnh cho tr­íc.
- RÌn KN nhËn biÕt h×nh trßn vµ vÏ h×nh trßn.
- GD HS ch¨m häc.
B- §å dïng
GV :  ... h nghiÖm : 
.
Thø n¨m
Ngày soạn :
Ngày dạy :
Tiết 44
ChÝnh t¶ ( nghe - viÕt )
Mét nhµ th«ng th¸i.
I. Môc tiªu
+ RÌn kÜ n¨ng viÕt chÝnh t¶ :
	- Nghe vµ viÕt ®óng, tr×nh bµy ®óng, ®Ñp ®o¹n v¨n Mét nhµ th«ng th¸i.
	- T×m ®óng c¸c tõ ( theo nghÜa ®· cho ) chøa tiÕng b¾t ®Çu b»ng ©m ®Çu hoÆc vÇn dÔ lÉn : r/d/gi hoÆc ­¬t/­¬c. T×m ®óng c¸c tõ ng÷ chØ ho¹t ®éng cã tiÕng b¾t ®Çu b»ng r/d/gi hoÆc cã vÇn ­¬t/­¬c.
II. §å dïng. GV : Bang phô viÕt BT 3. 
	 HS : SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiÓm tra
- ViÕt 4 tiÕng b¾t ®Çu b»ng ch/tr.
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi
- GV nªu M§, YC cña tiÕt häc.
2. HD HS nghe - viÕt.
a. HD HS chuÈn bÞ
- GV ®äc ®o¹n v¨n : Mét nhµ th«ng th¸i.
- §o¹n v¨n gåm mÊy c©u ? 
- Nh÷ng ch÷ nµo trong ®o¹n v¨n cÇn viÕt hoa ? 
- GV ®äc cho HS viÕt nh÷ng tiÕng dÔ viÕt sai
b. GV ®äc bµi
c. ChÊm, ch÷a bµi
- GV chÊm bµi
- NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.
3. HD HS lµm BT chÝnh t¶.
* Bµi tËp 2 / 38
- Nªu yªu cÇu BTa
- GV nhËn xÐt
* Bµi tËp 3 / 38
- Nªu yªu cÇu BTa
- GV ph¸t phiÕu cho c¸c nhãm
- GV nhËn xÐt
- HS viÕt b¶ng con, 2 em lªn b¶ng.
- NhËn xÐt
- HS theo dâi SGK.
- 2 HS ®äc l¹i ®o¹n v¨n.
- 4 c©u.
- Ch÷ ®Çu mçi c©u, tªn riªng Tr­¬ng VÜnh KÝ
- C¶ líp ®äc thÇm l¹i ®o¹n v¨n
- HS viÕt vµo b¶ng con
+ HS viÕt bµi vµo vë.
- T×m c¸c tõ chøa tiÕng b¾t ®Çu b»ng r/d/gi cã nghÜa ......
- HS lµm bµi c¸ nh©n.
- 1 em lªn b¶ng lµm.
- NhËn xÐt
- Lêi gi¶i : ra-®i-«, d­îc sÜ, gi©y.
+ Thi t×m nhanh c¸c tõ chØ ho¹t ®éng....
- HS lµm bµi theo nhãm.
- §¹i diÖn nhãm lªn tr×nh bµy.
- Lêi gi¶i :
- TiÕng b¾t ®Çu b»ng r : reo hß, rung c©y, rang c¬m, r¸n c¸, ....
- TiÕng b¾t ®Çu b»ng d : d¹y häc, dç dµnh, dÊy binh, d¹o ch¬i, ....
- TiÕng b¾t ®Çu b»ng gi : gieo h¹t, giao viÖc, gi¸o dôc, gi¶ danh, ....
	Rót kinh nghiÖm : 
.
To¸n
TiÕt 109 : Nh©n sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè.
A- Môc tiªu
- HS biÕt thùc hiÖn phÐp nh©n sè cã bèn ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè( Cã nhí mét lÇn). Nh©n nhÈm sè trßn ngh×n víi sè cã mét ch÷ sè.
- RÌn KN tÝnh vµ gi¶i to¸n
- GD HS ch¨m häc to¸n.
B- §å dïng
GV : SGK
HS : VBT
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1/ Tæ chøc:
2/ Bµi míi:
a) H§ 1: HD thùc hiÖn phÐp nh©n 
1034 x 2:
- Ghi b¶ng phÐp nh©n 1034 x 2.
- Yªu cÇu HS ®Æt tÝnh ra nh¸p
- Gäi 2 HS lµm trªn b¶ng
- Thùc hiÖn tÝnh?
- Yªu cÇu HS thùc hiÖn tÝnh?
- NhËn xÐt vµ kÕt luËn KQ ®óng.
1034 x 2 = 2068
+ PhÐp nh©n 2125 x 3( HD t­¬ng tù).
b) H§ 2: Thùc hµnh
* Bµi 1; 2:- §äc ®Ò?
- Nªu c¸ch ®Æt tÝnh vµ tÝnh?
- Gäi 3 HS lµm trªn b¶ng
- NhËn xÐt, ch÷a bµi.
* Bµi 3:- §äc ®Ò?
- BT cho biÕt g×? hái g×?
- Muèn t×m sè g¹ch x©y 4 bøc t­êng ta lµm ntn?
- Gäi 1 HS ch÷a bµi
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
* Bµi 4:- ®äc ®Ò?
- Nªu c¸ch nhÈm?
- NhËn xÐt, cho ®iÓm.
3/ Cñng cè:
- Nªu c¸ch thùc hiÖn phÐp nh©n sè cã 4 ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè?
- DÆn dß: ¤n l¹i bµi.
- H¸t
- HS ®Æt tÝnh
- líp lµm nh¸p
 1034 
 x 
 2
 2068
- TÝnh
- HS nªu
- líp lµm phiÕu HT
 1234 4013 1072
 x x x
 2 2 4
 2468 8026 4288
- §äc ®Ò
- HS nªu
- Ta lÊy sè g¹ch x©y 1 bøc t­êng nh©n 4.
- Líp lµm vë
Bµi gi¶i
Sè g¹ch x©y bèn bøc t­êng lµ:
1015 x 4 = 40609 (viªn g¹ch)
 §¸p sè: 4060 viªn g¹ch
- TÝnh nhÈm( Lµm miÖng)
- 2000 x 3 : NhÈm: 2 ngh×n x 3 = 6 ngh×n
VËy 2000 x 3 = 6000
2000 x 2 = 4000 3000 x 2 = 6000
4000 x 2 = 8000 2000 x 5 = 10 000
- HS nªu
	Rót kinh nghiÖm : 
.
Tiết 44
Tù nhiªn x· héi.
RÔ c©y (TiÕp theo).
I-Môc tiªu 
- Nªu ®­îc chøc n¨ng cña rÔ c©y.
- kÓ ra ®­îc Ých lîi cña 1 sè rÔ c©y.
- ch¨m sãc vµ b¶o vÖ c©y
II- §å dïng d¹y häc
GV : h×nh trong s¸ch trang 84,85.
HS : Trß: SGK.
III- Ho¹t ®éng d¹y vµ häc
Ho¹t ®éng cña thÇy
Ho¹t ®éng cña trß.
1-Tæ chøc.
2-KiÓm tra:
Nªu ®­îc ®Æc ®iÓm cña rÔ c©y: rÔ cäc, rÔ chïm, rÔ phô, rÔ cñ.
3-Bµi míi:
Ho¹t ®éng1: Lµm viÖc theo nhãm.
*Môc tiªu:Nªu ®­îc chøc n¨ng cña rÔ c©y.
*C¸ch tiÕn hµnh:
 B­íc 1:lµm viÖc theo nhãm.
Giao viÖc:QS h×nh trang trang 82 SGK vµ tr¶ lêi c©u hái:
- Nãi l¹i viÖc b¹n ®· lµm?
- Gi¶i thÝch v× sao kh«ng cã rÔ c©y , c©y kh«ng sèng ®­îc? 
- RÔ cã chøc n¨ng g×?
- B­íc 2: C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶
- NhËn xÐt, bæ xung.
*KÕt luËn: RÔ c©y ®©m xuèng ®Êt dÓ hót n­íc vµ muèi kho¸ng ®ång thêi cßn b¸m chÆt vµo ®Êt gióp c©y kh«ng bÞ ®æ.
 Ho¹t ®éng 2:Lµm viÖc theo cÆp.
* Môc tiªu: KÓ ra nh÷ng Ých lîi cña 1 sè rÔ c©y.
* C¸ch tiÕn hµnh:
-B­íc1:Lµm viÖc theo cÆp
- Chia cÆp
 - Giao viÖc: chØ ra nh÷ng rÔ c©y dïng ®Ó lµm g×?
- B­íc 2: H§ c¶ líp.
Con ng­êi dïng 1 sè lo¹i rÔ c©y ®Ó lµm g×?
* KÕt luËn: RÔ c©y dïng lµm thøc ¨n, lµm thuèc, lµm ®­êng...
4.Ho¹t ®éng nèi tiÕp:
* Cñng cè:
-Nªu ®­îc chøc n¨ng cña rÔ c©y.
 -KÓ ra ®­îc Ých lîi cña 1 sè rÔ c©y.
* DÆn dß:
Nh¾c nhë h/s c«ng viÖc vÒ nhµ
H¸t.
- Häc sinh nªu.
- NhËn xÐt, bæ xung.
- Häc sinh nªu.
- NhËn xÐt, bæ xung
- RÔ c©y ®©m xuèng ®Êt dÓ hót n­íc vµ muèi kho¸ng ®ång thêi cßn b¸m chÆt vµo ®Êt gióp c©y kh«ng bÞ ®æ.
- RÔ c©y dïng lµm thøc ¨n, lµm thuèc, lµm ®­êng...
- HS nªu.
- HS nªu.
- HS nªu.
	Rót kinh nghiÖm : 
.
Thứ sáu
Ngày soạn :
Ngày dạy : 
Tiết 22
TËp viÕt
¤n ch÷ hoa P
I. Môc tiªu
	- ViÕt tªn riªng : Phan Béi Ch©u. b»ng ch÷ c÷ nhá .
	- ViÕt c©u ca dao Ph¸ Tam Giang nèi ®­êng ra B¾c / §Ìo H¶i V©n h­íng mÆt vµo Nam b»ng ch÷ cì nhá.
	- Gi¸o dôc häc sinh tÝnh cÈn thËn
II. §å dïng
	GV : MÉu ch÷ viÕt hoa P ( Ph ). Phan Béi Ch©u vµ c©u ca dao viÕt trªn dßng kÎ.
	HS : Vë tËp viÕt.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiÓm tra 
- Nh¾c l¹i tõ vµ c©u øng dông ®· häc trong bµi tr­íc.
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi
- GV nªu M§, YC cña tiÕt häc
2. HD HS viÕt trªn b¶ng con
a. LuyÖn viÕt ch÷ viÕt hoa
- T×m c¸c ch÷ viÕt hoa cã trong bµi
- GV viÕt mÉu ch÷ Ph, kÕt hîp nh¾c l¹i c¸ch viÕt.
b. LuyÖn viÕt tõ øng dông ( tªn riªng )
- §äc tõ øng dông
- GV nãi vÒ : Phan Béi Ch©u.
c. LuyÖn viÕt c©u øng dông
- §äc c©u øng dông
- GV gióp HS hiÓu ND c¸c ®Þa danh trong c©u ca dao
3. HD HS tËp viÕt vµo vë tËp viÕt.
- GV nªu yªu cÇu cña giê viÕt.
4. ChÊm, ch÷a bµi
- GV chÊm bµi
- NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.
- L·n ¤ng, æi Qu¶ng b¸ c¸ Hå T©y / Hµng rµo t¬ lôa lµm say lßng ng­êi.
- P ( Ph ), C ( Ch ), B, T, G ( Gh ), §, H, V, N
- HS QS
- LuyÖn viÕt Ph, T, V trªn b¶ng con.
- Phan Béi Ch©u
- HS tËp viÕt Phan Béi Ch©u vµo b¶ng con
 Ph¸ Tam Giang nèi ®­êng ra B¾c
 §Ìo H¶i V©n h­íng mÆt vµo Nam
- HS tËp viÕt b¶ng con : Ph¸, B¾c.
- HS viÕt bµi vµo vë.
	Rót kinh nghiÖm : 
.
To¸n
TiÕt 110 : LuyÖn tËp
A- Môc tiªu
- Cñng cè vÒ phÐp nh©n sè cã 4 ch÷ sè víi sè cã mét ch÷ sè. T×m thµnh phÇn ch­a biÕt cña phÐp nh©n, phÐp chia.
- RÌn KN tÝnh vµ gi¶i to¸n cho HS
- GD HS ch¨m häc to¸n.
B- §å dïng
GV : SGK
HS : B¶ng con
C- C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1/ Tæ chøc:
2/ LuyÖn tËp- thùc hµnh:
* Bµi 1:- §äc ®Ò?
- lµm thÕ nµo ®Ó chuyÓn thµnh phÐp nh©n?
- Gäi HS lµm trªn b¶ng
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt
* Bµi 2: - §äc ®Ò?
- Muèn ®iÒn sè vµo cét 1 ta lµm ntn?
- Sè cÇn ®iÒn ë cét 2, 3, 4 lµ thµnh phÇn nµo cña phÐp tÝnh?
- Nªu c¸ch t×m SBC?
- Gäi 1 HS lµm trªn b¶ng
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt.
* Bµi 3:- §äc ®Ò?
- BT cho biÕt g×? hái g×?
- Muèn t×m sè dÇu cßn l¹i ta lµm ntn?
- Lµm thÕ nµo t×m ®­îc sè dÇu ë hai thïng?
- Gäi 1 HS gi¶i trªn b¶ng
- ChÊm bµi, nhËn xÐt.
* Bµi 4: - §äc ®Ò?
- Thªm 1 sè ®¬n vÞ ta thùc hiÖn phÐp tÝnh g×?
- GÊp1 sè lÇn ta thùc hiÖn phÐp tÝnh g×?
- Gäi 2 HS lµm trªn b¶ng
- Ch÷a bµi, nhËn xÐt
3/ Cñng cè:
- §¸nh gi¸ giê häc
- DÆn dß: ¤n l¹i bµi
- H¸t
- ViÕt thµnh phÐp nh©n
- §Õm sè c¸c sè h¹ng b»ng nhau cña tæng råi chuyÓn thµnh phÐp nh©n
- Líp lµm nh¸p
4129 + 4129 = 4129 x 2 = 8258
1052 + 1052 + 1052 = 1052 x 3 = 3156
2007 + 2007 + 2007 + 2007 = 2007 x 4 
 = 8028
- §iÒn sè
- LÊy SBC chia cho sè chia
- t×m SBC.
- LÊy th­¬ng nh©n sè chia
- Líp lµm nh¸p
Sè bÞ chia
423
423
9604
15355
Sè chia
3
3
4
5
Th­¬ng
144
141
2401
1071
- HS nªu
- LÊy sè dÇu c¶ hai thïng trõ sè dÇu ®· b¸n.
- LÊy sè dÇu 1 thïng nh©n 2
- Líp lµm vë
Bµi gi¶i
Sè dÇu ë hai thïng lµ:
1025 x 2 = 2050(l)
Sè dÇu cßn l¹i lµ:
2050 - 1350 = 700( l)
 §¸p sè: 700 lÝt dÇu.
- §äc
- PhÐp céng
- PhÐp nh©n
- Líp lµm phiÕu HT
Sè ®· cho
113
1015
1107
1009
Thªm 6 ®¬n vÞ
119
1021
1113
1015
GÊp 6 lÇn
678
6090
6642
6054
Rót kinh nghiÖm : 
.
Tiết 22
TËp lµm v¨n
Nãi, viÕt vÒ ng­êi lao ®éng trÝ ãc.
I. Môc tiªu.
	- RÌn kÜ n¨ng nãi : kÓ ®­îc 1 vµi ®iÒu vÒ mét vµi ng­êi lao ®éng trÝ ãc mµ em biÕt ( tªn, nghÒ nghiÖp, c«ng viÖc hµng ngµy, c¸ch lµm viÖc cña ng­êi ®ã )
	- RÌn kÜ n¨ng viÕt : ViÕt l¹i ®­îc nh÷ng ®iÒu em võa kÓ thµnh 1 ®o¹n v¨n ( tõ 7 ®Õn 10 c©u ) diÔn ®¹t râ rµng, s¸ng sña.
	- Gi¸o dôc häc sinh qua bµi häc
II. §å dïng
	GV : Tranh minh ho¹ vÒ 1 sè tri thøc, b¶ng viÕt gîi ý vÒ 1 ng­êi lao ®éng trÝ ãc.
	HS : SGK.
III. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc chñ yÕu.
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
A. KiÓm tra
- KÓ l¹i chuyÖn : N©ng niu tõng h¹t gièng.
B. Bµi míi
1. Giíi thiÖu bµi ( GV giíi thiÖu )
2. HD HS lµm BT
* Bµi tËp 1 / 38
- KÓ tªn 1 sè nghÒ L§ trÝ ãc mµ em biÕt ? 
- GV vµ c¶ líp nhËn xÐt.
* Bµi tËp 2 / 38
- Nªu yªu cÇu BT.
- GV theo dâi, gióp ®ì c¸c em viÕt bµi.
- GV chÊm 1 sè bµi.
- NhËn xÐt bµi viÕt cña HS.
- 2 HS kÓ l¹i chuyÖn
- NhËn xÐt
+ KÓ vÒ 1 ng­êi L§ trÝ ãc mµ em biÕt.
- B¸c sÜ, gi¸o viªn, kÜ s­ x©y dùng, kÜ s­ hµng kh«ng, kÜ s­ cÇu ®­êng .....
- Tõng cÆp HS tËp kÓ.
- 4, 5 HS thi kÓ tr­íc líp.
+ ViÕt nh÷ng ®iÒu em võa kÓ thµnh 1 ®o¹n v¨n ng¾n kho¶ng 7 ®Õn 10 c©u.
- HS viÕt bµi vµo vë.
- 5, 7 HS ®äc bµi viÕt tr­íc líp
	Rót kinh nghiÖm : 
.
Ho¹t ®éng tËp thÓ
Sinh ho¹t líp
I. Môc tiªu
	- HS thÊy ®­îc nh÷ng ­u khuyÕt ®iÓm cña m×nh trong tuÇn 22
	- Cã ý thøc söa sai nh÷ng ®iÒu m×nh vi ph¹m, ph¸t huy nh÷ng ®iÒu m×nh lµm tèt
	- GD HS cã ý thøc trong häc tËp vµ trong mäi ho¹t ®éng
II Néi dung sinh ho¹t
1 GV nhËn xÐt ­u ®iÓm :
	- Gi÷ g×n vÖ sinh chung, vÖ sinh s¹ch sÏ
	- Thùc hiÖn tèt nÒ nÕp líp, xÕp hµng ra vµo líp nhanh
- Trong líp chó ý nghe gi¶ng : .
- Cã nhiÒu tiÕn bé vÒ ®äc : 
	- CÇn rÌn thªm vÒ ®äc : .
2 §Ò ra ph­¬ng h­íng tuÇn 23
	- Duy tr× nÒ nÕp líp
	- Häc tËp
	- Lao déng
	- Chuyªn cÇn	
Duyeät cuûa BGH
	 Ngaøy duyeät : ----------------------------------
 Néi dung:------------------------------------------
 Ph­¬ng ph¸p :-------------------------------------
 H×nh thøc :-----------------------------------------
P/ HT
TrÇn Ngäc HiÓn

Tài liệu đính kèm:

  • docTUAN 22.doc