Giáo án 5 buổi sáng - Tuần 33

Giáo án 5 buổi sáng - Tuần 33

I. Mục tiêu:

1.Kiến thức:- Đọc lưu loát toàn bài:- Đọc đúng các từ mới và khó trong bài

.2. Kĩ năng: - Biết đọc bài với giọng thông báo rõ ràng; ngắt giọng làm rõ từng điều luật, từng khoảng mục của điều luật; nhấn giọng ở tên của điều luật, ở những thông tin cơ bản và quan trọng trong từng điều luật.

3. Thái độ: - Hiểu nghĩa của các từ mới, hiểu nội dung các điều luật.- Hiểu luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là văn bản của nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em, quy định nghĩa vụ của trẻ em đối với gia đình và xã hội, nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em

II. Chuẩn bị:

+ GIÁO VIÊN: - Văn bản luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của nước cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

III. Các hoạt động:

 

doc 27 trang Người đăng huong21 Ngày đăng 30/05/2017 Lượt xem 505Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án 5 buổi sáng - Tuần 33", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ph©n phèi ch­¬ng tr×nh tuÇn 33
Tõ ngµy 4 ®Õn 8 th¸ng 5 n¨m 2009
TNT
T
M«n
Buỉi s¸ng
M«n
Buỉi chiỊu
2
 4/5
1
2
3
4
Chµo cê
TËp ®äc
To¸n
LÞch sư
LuËt b¶o vƯ vµ ch¨m sãc gd trỴ em
¤n tËp diƯn tÝch ; thĨ tÝch 
LÞch sư ®Þa ph­¬ng 
§®øc
TV
To¸n
LSư
B¶o vƯ tµi n tnhiªn
LuyƯn tËp 
LuyƯn tËp 
LuyƯn tËp 
3
 5/5
1
2
3
4
Khoa häc
ChÝnh t¶
To¸n
L.T & C
 T¸c ®éng con ng­êi ®Õn m«i tr
Nghe viÕt : Trong lêi mĐ h¸t .
luyƯn tËp 
MRVT : TrỴ em 
4
6/5
1
2
3
4
ThĨ dơc
TËp ®äc
To¸n 
K/chuyƯn
Bµi: 65
Sang n¨m con lªn b¶y 
LuyƯn tËp chung 
K/ C ®É nghe ®· ®äc 
TLV
TD
To¸n
§ lý
¤n tËp t¶ ng­êi 
Bµi 66
LuyƯn tËp 
LuyƯn tËp 
5
 7/5
1
2
3
4
MÜ thuËt
 To¸n
L.T & C
§Þa lý
 Trang trÝ : Cỉng tr¹i ; lỊu tr¹i 
Mét sè d¹ng to¸n ®Ỉc biƯt
¤n tËp dÊu c©u 
¤n tËp cuèi n¨m 
6
8/5
1
2
3
4
¢m nh¹c
T.L.V
To¸n
Khoa häc
 KiĨm tra hai bµi h¸t 
T¶ ng­êi ( Bµi viÕt )
LuyƯn tËp 
T¸c ®éng cđa con ng­êi víi MT®Êt 
KT
TV
KH 
GDTT
L¾p m« h×nh TC
LuyƯn tËp 
LuyƯn tËp 
SH Líp 
 Líp 5: §Ỉng ThÞ Ph­¬ng
 Thø 2 ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2009
TẬP ĐỌC: 	
LUẬT BẢO VỆ, CHĂM SÓC VÀ GIÁO DỤC TRẺ EM 
I. Mục tiêu:
1.Kiến thức:- Đọc lưu loát toàn bài:- Đọc đúng các từ mới và khó trong bài
.2. Kĩ năng: - Biết đọc bài với giọng thông báo rõ ràng; ngắt giọng làm rõ từng điều luật, từng khoảng mục của điều luật; nhấn giọng ở tên của điều luật, ở những thông tin cơ bản và quan trọng trong từng điều luật.
3. Thái độ:	- Hiểu nghĩa của các từ mới, hiểu nội dung các điều luật.- Hiểu luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là văn bản của nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em, quy định nghĩa vụ của trẻ em đối với gia đình và xã hội, nghĩa vụ của các tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
II. Chuẩn bị:
+ GIÁO VIÊN: - Văn bản luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của nước cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.	 
III. Các hoạt động:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
1’
4’
1’
30’
6’
15’
5’
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: 
 Giáo viên kiểm tra 2 – 3 đọc thuộc lòng những đoạn thơ G viên nhận xét, cho điểm.
3. Giới thiệu bài mới: 
Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Luyện đọc.
Yêu cầu 1 học sinh đọc toàn bài.
Học sinh tìm những từ các em chưa hiểu.
G viên giúp học sinh giải nghĩa các từ đó.
Giáo viên đọc diễn cảm bài văn.
v	Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
Yêu cầu học sinh đọc câu hỏi 1.
Giáo viên chốt lại câu trả lời đúng.
Yêu cầu học sinh đọc câu hỏi 2.
Giáo viên nói với học sinhGiáo viên nhận xét, chốt lại câu tóm tắt.
Yêu cầu học sinh đọc câu hỏi 3.
Học sinh nêu cụ thể 4 bổn phận.
Giáo viên hướng dẫn học sinh tự liên hệ 
v	Hoạt động 3: Củng cố
Giáo viên nhắc nhở học sinh học tập chăm chỉ, kết hợp vui chơi, giải trí lành mạnh, giúp đỡ cha mẹ việc
Chuẩn bị bài sang năm con lên bảy: đọc cả bài, trả lời các câu hỏi ở cuối bài.
Hát 
Học sinh lắng nghe.
Học sinh trả lời câu hỏi.
Một số học sinh đọc từng điều luật nối tiếp nhau đến hết bài.
Học sinh đọc phần chú giải từ trong SGK.
- Cả lớp đọc lướt từng điều luật trong bài, trả lời câu hỏi.
- Điều 10, điều 11.
- Học sinh trao đổi theo cặp – viết tóm tắt mỗi điều luật thành một câu văn.
- Học sinh phát biểu ý kiến.
Đại diện mỗi nhóm phát biểu ý kiến, cả lớp bình chọn người phát biểu ý kiến chân thành, hấp dẫn nhất.
- Học sinh nêu tóm tắt những quyền và những bổn phậm của trẻ em.
TOÁN: 	
ÔN TẬP VỀ DIỆN TÍCH, THỂ TÍCH MỘT SỐ HÌNH. 
I. Mục tiêu:1. Kiến thức: - Giúp học sinh ôn tập, củng cố các kiến thức về tính diện tích và thể tích một số hình đã học ( hình hộp chữ nhật, hình lập phương).
2. Kĩ năng: - Rèn cho học sinh kỹ năng giải toán, áp dụng các công thức tính diện tích, thể tích đã học.
3. Thái độ: 	- Giáo dục học sinh tính chính xác, cẩn thận.
II. Các hoạt động:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
4’
1’
30’
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Luyện tập.
Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới: Ôn tập về diện tích, thể tích môt số hình.
4. Phát triển các hoạt động: 
v Hoạt động 1: Luyện tập
 Bài 1:
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề, xác định yêu cầu đề
Nêu công thức tính thể tích hình chữ nhật?
Þ Giáo viên lưu ý: đổi kết quả ra lít ( 1dm3 = 1 lít )
Yêu cầu học sinh làm bài vào vở
Ở bài này ta được ôn tập kiến thức gì?
 Bài 2:
Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm đôi cách làm.
Þ Giáo viên lưu ý: Diện tích cần quét vôi = S4 bức tường + Strần nhà - Scác cửa .
Nêu kiến thức ôn luyện qua bài này?
 Bài 3:
Nêu kiến thức vừa ôn qua bài tập 3?
v Hoạt động 2: Củng cố.
Nêu lại các kiến thức vừa ôn tập?
Giáo viên nhận xét, tuyên dương
Chuẩn bị: Luyện tập
Nhận xét tiết học.
+ Hát
 Học sinh sửa bài
 Hoạt động lớp, cá nhân
Học sinh đọc đề, xác định yêu cầu
Học sinh nêu
Học sinh làm bài vào vở + 1 Học sinh vào bảng nhóm.
Học sinh sửa bài
Cách tính thể tích của hình hộp chữ nhật
H s đọc đề, xác định yêu cầu đề
Học sinh thảo luận, nêu hướng giải
Học sinh giải + sửa bài
Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần HHCN.
H s đọc đề, xác định yêu cầu đề.
Học sinh suy nghĩ, nêu h giải
Tính thể tích, diện tích toàn phần của hình lập phương.
Học sinh nêu.
LÞch sư : 
 T×m hiĨu vỊ lÞch sư ®« l­¬ng.
I. Nh÷ng mèc son ,®Þa danh lÞch sư :
1. Uy Minh V¬ng Lý NhËt Quang .
 §Ìn thê Qu¶ S¬n - Di tÝch lÞch sư quèc gia t¹i x· Båi S¬n lµ n¬i tëng nhí c«ng lao to lín cđa «ng .
2. Sù ra ®êi chi bé §«ng D¬ng céng s¶n ®Çu tiªn ë Anh S¬n .
 (Cã Tµi liƯu )
3. Anh S¬n trong c¸ch m¹ng th¸ng 8 vµ cuéc kh¸ng chiÕn chèng Ph¸p .
 ( Cã tµi liƯu ) 
4. §« L¬ng trong c«ng cuéc c¸ch m¹ng XHCN ë MiỊn ¾c , gãp phÇn ®Êu tranh thèng nhÊt níc nhµ .
II. V¨n ho¸ x· héi : (Tµi liƯu ) 
 ChiỊu Thø 2 ngµy 4 th¸ng 5 n¨m 2009
ĐẠO ĐỨC: 	
BẢO VỆ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN (Tiết 2) 
 Mục tiêu: 
1. Kiến thức:- Giúp học sinh hiểu tài nguyên thiên nhiên rất cần thiết cho cuộc sống con người.
2. Kĩ năng: 	- Học sinh biết sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên nhằm phát triển môi trường bền vững.
3. Thái độ: 	- Học sinh có thái độ bảo vệ và giữ gìn tài nguyên thiên nhiên.
II. Chuẩn bị: 
GV: Ảnh về tài nguyên thiên nhiên ở địa phương, nước ta. 
HS: SGK Đạo đức 5
III. Các hoạt động:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
2’
2’
1’
30’
10’
10’
10’
1’
1. Khởi động:
2. Bài cũ: 
Em cần làm gì góp phần bảo vệ tài nguyên thiên nhiên.
3. Giới thiệu bài mới: 
	Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (tiết 2).
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: Học sinh giới thiệu về tài nguyên thiên nhiên của Việt Nam và của địa phương. 
Nhận xét, bổ sung và có thể giới thiệu thêm một số tài nguyên thiên nhiên chính của Việt Nam như:
Mỏ than Quảng Ninh.
Dầu khí Vũng Tàu.
Mỏ A-pa-tít Lào Cai.
v Hoạt động 2: Thảo luận nhóm theo bài tập 5/ SGK.
Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho nhóm học sinh thảo luận bài tập 5.
Kết luận 
v	Hoạt động 3: Thảo luận nhóm theo bài tập 6/ SGK.
Chia nhóm và giao nhiệm vụ cho các nhóm học sinh lập dự án bảo vệ tài nguyên thiên nhiên: rừng đầu nguồn, nước, các giống thú quý hiếm 
Kết luận: 
5. Tổng kết - dặn dò: 
Thực hành những điều đã học.
Chuẩn bị: Ôn tập
Nhận xét tiết học. 
Hát .
1 học sinh nêu ghi nhớ.
1 học sinh trả lời.
Hoạt động cá nhân, lớp.
Học sinh giới thiệu, có kèm theo tranh ảnh minh hoạ.
Cả lớp nhận xét, bổ sung.
Hoạt động lớp, nhóm 4.
Các nhóm thảo luận.
Đại diện nhóm lên trình bày.
Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận.
Từng nhóm thảo luận.
Từng nhóm lên trình bày.
Các nhóm khác bổ sung ý kiến và thảo luận.
TOÁN: 	
LUYỆN TẬP CHUNG. 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:- Hệ thống hoá, củng cố các kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
2. Kĩ năng: 	- Học sinh vận dụng các công thức tính diện tích, thể tích để giải các bài tập có liên quan với yêu cầu tổng hợp.
3. Thái độ:	- Giáo dục học sinh yêu thích môn học. 
II. Chuẩn bị:
 + HS: VBT.
III. Các hoạt động:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
4’
20’
5’
5’
1. Khởi động: 
2. Giới thiệu bài mới: Luyện tập
H động 1: H dẫn h sinh hệ thống hoá, củng cố kiến thức về diện tích, thể tích hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
 Bài 1:
Giáo viên chốt lại: chiều dài, chiều rộng, chiều cao phải cùng đơn vị đo.
 Bài 2:
Giáo viên yêu cầu học sinh nêu công thức tình diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương và thể tích hình lập phương.
v	Hoạt động 2: Ôn lại các qui tắc, công thức tính hình hộp chữ nhật, hình lập phương.
 Bài 3:
Yêu cầu học sinh nêu công thức tính thể tích hình lập phương.
Nêu số đo cạnh hình lập phương.
Yêu cầu học sinh nêu mối quan hệ giữa các đơn vị đo thể tích và diện tích.
 Bài 4:
Y cầu hsinh nhận xét mối quan hệ giưã hình hộp chữ nhật và hình lập phương.
v	Hoạt động 3: Củng cố
Giáo viên nhận xét, tuyên dương.
Làm bài 2, 1, 3, 4.
Nhận xét tiết học 
Hát 
Hoạt động nhóm đôi.
Học sinh đọc đề bài 1a.
Nêu tóm tắt – Giải.
Nêu lại công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật.
Nêu mối liên quan giữa các đơn vị đo của chiều dài, rộng, cao.
Học sinh đọc đề bài 1b.
Nêu tóm tắt – Giải.
Học sinh sửa bài.
Nhận xét về các đơn vị đo của 3 chiều.
Học sinh đọc đề bài 2.
Nêu tóm tắt – Giải.
Học sinh sửa bài.
Cả lớ ... m thảo luận và hoàn thành câu 4 trong SGK.
 Bước 2:
Đại diện các nhóm báo cáo kết quả làm việc nhóm trước lớp.
Học sinh điền đúng các kiến thức vào bảng.
* Lưu ý: Ở câu 4, có thể mỗi nhóm phải điền đặc điểm của cả 5 châu lục, nhưng cũng có thể chỉ điền 1 trong 5 châu lục để đảm bảo thời gian.
Hoạt động lớp.
Nêu những nội dung vừa ôn tập.
 Thø 6 ngµy 8 th¸ng 5 n¨m 2009
 ÂM NHẠC 
BÀI : ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA 2 BÀI HÁT -TRE NGÀ BÊN LĂNG BÁC 
 -MÀU XANH QUÊ HƯƠNG ÔN TẬP TĐN SỐ 6 . 
I/Mục tiêu : 
HS học thuộc và hát đúng 2 bài hát Tre ngà bên lăng Bác , Màu xanh quê hươn. 
HS đọc nhạc , hát lời kết hợp gõ đệm theo phách bài TĐN số 6 , trình bày theo nhóm hoặc cá nhân . 
II/Các hoạt động dạy học : 
 Giáo viên 
1/Kiểm tra bài cũ :
2/Dạy bài mới : 
-Giới thiệu bài : Ôân tập và kết hợp kiểm tra 2 bài hát Tre ngà bên lăng Bác , Màu xanh quê hương và ôn tập bài TĐN số 6 ( trích bài Chú bộ đội )
* Ôân tập và kiểm tra 2 bài hát
*Hoạt động 1 : Bài Tre ngà bên lăng Bác .
-Cả lớp ôn lại bài hát 
-Kiểm tra từng nhóm hát, cá nhân hát . 
*Hoạt động 2 : Bài Màu xanh quê hương 
-Cả lớp ôn lại bài hát 
-Kiểm tra từng nhóm hát, cá nhân hát . 
*Ôân tập TĐN số 6 ( không kiểm tra ) 
-GV đàn cho HS nghe bài TĐN số 6 .
-Cả lớp đọc vài ba lần sau đó ghép lời . 
-Cho HS đọc nhạc , hát lời và gõ phách , thể hiện đúng phách mạnh, phách nhẹ . 
*Hoạt động 3 : 
 Học sinh 
3/Củng cố : 
4/Dặn dò : Về nhà các em học thuộc 2 bài hát .
LÀM VĂN:
VIẾT BÀI VĂN TẢ NGƯỜI. 
I. Mục tiêu: 
1. Kiến thức: - Dựa trên dàn ý đã lập (từ tiết học trước), viết được mộtbài văn tả người hoàn chỉnh có bố cục rõ ràng, đủ ý, th hiện được những quan sát riêng, dùng từ, đặt câu, liên kết câu đúng, câu văn có hình ảnh, cảm xúc, trình bày sạch sẽ.
2. Kĩ năng: - Rèn kĩ năng hoàn chỉnh bài văn rõ bố cục, mạch lạc, có cảm xúc.
3. Thái độ: - Giáo dục học sinh yêu quý cảnh vật xung quanh và say mê sáng tạo.
II. Các hoạt động
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA G
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
34’
1. Khởi động: 
 2. Giới thiệu bài mới: 
4. Phát triển các hoạt động: 
v Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài.
 Đề bài: Chọn một trong các đề sau:
Tả cô giáo ( hoặc thầy giáo) đã từng dạy dỗ em và để lại cho em nhiều ấn tượng và tình cảm tốt đẹp.
Tả một người ở địa phương em sinh sống ( chú công an phường, chú dân phòng, bác tổ trưởng dân phố, bà cụ bán hàng )
Tả một người em mới gặp một lần nđã để lại cho em những ấn tượng sâu sắc.
 v Hoạt động 2: Học sinh làm bài.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Nhận xét tiết học.
 cầu học sinh về xem lại bài văn tả cảnh.
Chuẩn bị: Trả bài văn tả cảnh.
 + Hát 
Hoạt động lớp.
1 học sinh đọc lại 3 đề văn.
Học sinh mở dàn ý đã lập từ tiết trước và đọc lại.
Hoạt động cá nhân.
Học sinh viết bài theo dàn ý đã lập.
Học sinh đọc soát lại bài viết để phát hiện lỗi, sửa lỗi trước khi nộp bài.
TOÁN: 
LUYỆN TẬP. 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: - Giúp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức giải toán.
2. Kĩ năng: 	 - Giúp học sinh có kĩ năng giải toán.
3. Thái độ: 	 - Giáo dục tính chính xác, khoa học, cẩn thận.
II. Các hoạt động:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
4’
1’
34’
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: Ôn tập về giải toán.
Giáo viên nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: 
Luyện tập.
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1: 
Ôn công thức quy tắc tính diện tích hình tam giác, hình thang.
	Bài 2: Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại 4 bước tính dạng toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ.
	Bài 3: Giáo viên giúp học sinh ôn lại dạng toán rút về đơn vị.
	Bài 4: Giáo viên gợi ý:
a/ Đề bài hỏi gì?
Nêu cách tìm số lít xăng cần tiêu thụ khi chạy 75 km?
5. Tổng kết – dặn dò: 
Học sinh nhắc lại nội dung luyện tập.
Nhận xét tiết học 
Hát 
Học sinh sửa bài tập về nhà.
Học sinh nhận xét.
Hoạt động cá nhân
Diện tích hình tam giác.
	S = a ´ b : 2
Diện tích hình thang.
	S = (a + b) ´ h : 2
Giải
Gọi SCED là 2 phần
	 SABCE là 3 phần	
Vậy SABCD là 7 phần
Hiệu số phần bằng nhau:
	3 – 2 = 1 (phần)
Giá trị 1 phần:
	13,6 : 1 = 13,6 (m2)
Diện tích ABCD là:
	13,6 ´ 7 = 95,2 (m2)
	ĐS: 95,2 m2
B1 : Tổng số phần bằng nhau
B2 : Giá trị 1 phần
B3 : Số bé
B4 : Số lớn
	Học sinh tự giải.
	5 ngày rưỡi = 5,5 ngày
	8 người 	: 	5,5 ngày
	 ? người 	: 	4 ngày
Xây xong bức tường trong 4 ngày thì cần:
	8 ´ 5,5 : 4 = 10 (người)
	ĐS: 10 người
75 km tiêu thụ bao nhiêu lít xăng
	100 km	:	12 lít xăng
	75 km	:	? lít xăng
Chạy 75 km thì cần:
	75 ´ 12 : 100 = 9 (lít)
	ĐS: 9 lít
KHOA HỌC:	 
TÁC ĐỘNG CỦA CON NGƯỜI ĐẾN 
MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRỒNG. 
I. Mục tiêu:1. Kiến thức:- Phân tích những nguyên nhân dẫn đến việc môi trường đất trồng ngày càng thu hẹp và thoái hoá.
 2. Kĩ năng: - Nắm rõ ảnh hưởng của con người đến đất trồng, sự gia tăng dân số.
3. Thái độ: 	- Giáo dục học sinh ham thích tìm hiểu khoa học.
II. Chuẩn bị:
GV: - Hình vẽ trong SGK trang 126, 127. HSø: - SGK.
III. Các hoạt động:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN 
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’
4’
1’
28’
12’
12’
4’
1’
1. Khởi động: 
2. Bài cũ: 
Sự sinh sản của thú.
® Giáo viên nhận xét.
3. Giới thiệu bài mới: Tác động của con người đến môi trường đất trống.
4. Phát triển các hoạt động: 
v	Hoạt động 1:
 Quan sát và thảo luận.
Giáo viên đi đến các nhóm hướng dẫn và giúp đỡ.
Giáo viên yêu cầu học sinh liên hệ thực tế qua các câu hỏi gợi ý sau:
+ Nêu một số dẫn chứng về nhu cầu sử dụng diện tích đất thay đổi.
+ Phân tích các nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó.
® Giáo viên kết luận:.
 v Hoạt động 2: Thảo luận.
® Kết luận:
v Hoạt động 3: Củng cố.
Đọc lại toàn bộ nội dung ghi nhớ của bài học.
5. Tổng kết - dặn dò: 
Chuẩn bị: “Tác động của con người đến môi trường không khí và nước”.
Nhận xét tiết học.
Hát 
Học sinh tự đặt câu hỏi, mời bạn khác trả lời.
Hoạt động nhóm, lớp.
Nhóm trưởng điều khiển quan sát hình 1 và 2 trang 126 SGK.
+ Hình 1 và 2 cho biết con người sử dụng đất vào việc gì?
+ Phân tích nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi nhu cầu sử dụng đó?
Học sinh trả lời.
Hoạt động nhóm, lớp.
Nhóm trưởng điều khiển thảo luận.
Người nông dân ở địa phương bạn đã làm gì để tăng năng suất cây trồng?
Việc làm đó có ảnh hưởng gì đến môi trường đất trồng?
Phân tích tác hại của rác thải đối với môi trường đất.
 ChiỊu Thø 6 ngµy 8 th¸ng 5 n¨m 2009
KĨ THUẬT
LẮP GHÉP MƠ HÌNH TỰ CHỌN
I - MỤC TIÊU
HS cần phải :
- Lắp được mơ hình đã chọn.
- Tự hào về mơ hình mình đã tự lắp được.
II - ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Lắp sẵn 1 hoặc 2 mơ hình đã gợi ý trong SGK.
- Bộ lắp ghép mơ hình kĩ thuật.
III – CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU
TIẾT 1
Hoạt động 1. HS chọn mơ hình lắp ghép
- GV cho cá nhân hoặc nhĩm HS tự chọn 1 mơ hình lắp ghép theo gợi ý trong SGK hoặc tự sưu tầm.
- Gv yêu cầu HS quan sát và nghiên cứu kĩ mơ hình và hình vẽ trong SGK hoặc hình vẽ tự sưu tầm.
Gợi ý 2 mẫu mơ hình lắp ghép
Gợi ý cách lắp các bộ phận của 2 mơ hình trong SGK : 
MẪU 1. LẮP MÁY BỪA
TiÕng viƯt (tËp lµm v¨n )
LuyƯn tËp t¶ ng­êi
I. Mơc tiªu:
Giĩp hs biÕt c¸ch lµm bµi v¨n t¶ ngêi ®ĩng 3 phÇn më bµi ,th©n bµi ,kÕt bµi 
BiÕt c¸ch dïng tõ ®Ỉt c©u
KÕt nèi thµnh bµi v¨n hoµn chØnh 
II. C¸c ho¹t ®éng d¹y häc 
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
Giíi thiƯu bµi
LuyƯn tËp :
§Ị bµi : Em h·y t¶ mét ngêi b¹n mµ em yªu thÝch
 GV x¸c ®Þnh vµ g¹ch ch©n tõ ng÷ träng t©m 
Yªu cÇu hs nh¾c l¹i cÊu t¹o cđa bµi v¨n t¶ ngêi 
Nªu c¸ch lµm phÇn më bµi ,th©n bµi ,kkÕt bµi 
Gv bỉ sung cho hoµn chØnh 
Thùc hµnh lµm 
.
 Gv theo dâi giĩp ®ì hs cßn yÕu b»ng c¸ch nªu l¹i c¸ch lµm 
 4. ChÊm vµ ch÷a bµi 
 ChÊm 2bµi ®Ĩ nhËn xÐt vµ nh¾c c¸ch sai 
 5. Cđng cè dỈn dß 
 NhËn xÐt tiÕt häc 
Hs ®äc ®Ị vµ x¸c ®Þnh yªu cÇu ®Ị
Hs nªu 
HS lµm bµi
Hs nghe bµi hay cđa b¹n 
Khoa häc :
LuyƯn tËp bµi tuÇn 33
I.Mơc tiªu :
 Giĩp hs n¾m ®ỵc kiÕn thøc vỊ c¸c bµi : 
T¸c ®éng cđa con ng­êi ®Õn m«i tr­êng rõng . T¸c ®éng cđa con ng­êi ®Õn m«i tr­êng ®Êt . Ap dơng lµm mét sè bµi tËp .
II.C¸c ho¹t ®éng d¹y häc :
Ho¹t ®éng d¹y
Ho¹t ®éng häc
1 Giíi thiƯu bµi .
2. LuyƯn tËp :
Gviªn h dÉn hs nh¾c l¹i néi dung bµi häc .
Hìng dÉn hs lµm c¸c bµi tËp .
 Ho¹t ®éng 1: 
Yªu cÇu hs quan s¸t vµ ghi ch÷ cho phï hỵp 
Gv ch÷a bµi .
Bµi 1 ( C¶ 2 bµi )
§¸nh dÊu X vµo tríc c©u tr¶ lêi ®ĩng :
 Theo c©u hái ë vë bµi tËp yªu cÇu hs ®äc vµ tr×nh bµy .
Gäi mét sè em ®äc ®¸p ¸n .
Ho¹t ®éng 2: Vë bµi tËp ®Ĩ nèi .
Bµi 2 
Tỉ chøc cho hs lµm bµi tËp cđa bµi .
C©u 1 : Yªu cÇu nèi h×nh ®ĩng víi néi dung .Nèi A víi B Sao cho phï hỵp .
C©u 2 : §¸nh dÊu X vµo cho ®ĩng 
GV chèt l¹i lêi gi¶i ®ĩng. 
 GV chèt l¹i bµi
3 . Cđng cè dỈn dß :
 HƯ thèng ho¸ bµi 
NhËn xÐt tiÕt häc 
Hs tù lµm .
Hs th¶o luËn theo nhãm ®«i vµ chän ý ®ĩng .
 NhËn xÐt 
 HS vÏ vµo vë .
HS lµm bµi vµo vë 
HS ®ỉi chÐo vë kiĨm tra 
SINH HOẠT LỚP
I. Mục tiêu
- Nhận xét đánh giá hoạt động trong tuần - Phương hướng tuần tới
II. Chuẩn bị
 Nội dung sinh hoạt
III. Lên lớp
1. Ổn định: Hs hát 2. Tiến hành 
* Lớp trưởng và các tổ trưởng báo tình hình học tập và nề nếp của các bạn trong tổ. Lớp trưởng nêu nhận xét chung. Các bạn trong lớp có ý kiến.
* Gv nhận xét, đánh giá
+Ưu: Học bài và làm bài đầy đủ. Truy bài đầu giờ thường xuyên. Vệ sinh tương đối +Tồn tại: Nề nếp chưa được tốt lắm khi vắng GV. Nhắc nhở những em chưa ngoan như:.................-Duy trì đôi bạn cùng tiến. Học bài và làm bài đầy đủ. Tiếp tục truy bài đầu giờ. Vận động HS giúp đỡ bạn Ổn định nề nếp ra vào lớp.

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 33.doc