Giáo án buổi 2 tuần 29

Giáo án buổi 2 tuần 29

LUYỆN TIẾNG VIỆT

(Luyện đọc) : MỘT VỤ ĐẮM TÀU

I. Mục tiêu:

 - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các phiên âm tiếng nước ngoài trong bài, đọc diễn cảm với giọng linh hoạt.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi tình bạn giữa Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta. Sự ân cần, dịu dàng của Giu-li-ét-ta, đức hi sinh cao thượng của cậu bé Ma-ri-cô.

II. Đồ dùng và phương tiện dạy - học:

- Phiếu bài tập.

 

doc 10 trang Người đăng nkhien Ngày đăng 18/05/2016 Lượt xem 373Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án buổi 2 tuần 29", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 29
Thứ hai ngày 21 tháng 4 năm 2011
Luyện Tiếng Việt
(Luyện đọc) : một vụ đắm tàu
I. Mục tiêu:
 - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các phiên âm tiếng nước ngoài trong bài, đọc diễn cảm với giọng linh hoạt.
- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Ca ngợi tình bạn giữa Ma-ri-ô và Giu-li-ét-ta. Sự ân cần, dịu dàng của Giu-li-ét-ta, đức hi sinh cao thượng của cậu bé Ma-ri-cô.
II. Đồ dùng và phương tiện dạy - học:
- Phiếu bài tập.
III.Các hoạt động daùy - hoùc:
1. giới thiệu bài: (2’)
2. Hướng dẫn hs luyện đọc và tìm hiểu bài: (20’)
HDẫn hs luyện đọc:
3. Thửùc haứnh: (10’)
Luyeọn ủoùc dieón caỷm.
*ý nghĩa: Như mục tiêu.
4. Củng cố - dặn dò: (5’)
-GV giụựi thieọu baứi cho HS.
-Daón daột vaứ ghi teõn baứi.
-Gv ủửa tranh minh hoaù leõn vaứ giụựi thieọu veà chuỷ ủieồm : Nam vaứ nửừ.
-GV chia ủoaùn: 5 ủoaùn.
ẹ1: Tửứ ủaõuứ ủeỏn "Veà queõ soỏng vụựi hoù haứnh"
ẹ2: Tửứ "ẹeỏm xuoỏng" ẹeỏn "baờng cho baùn"
ẹ3: Tửứ "Cụn baừo dửừ doọi" ủeựn "Quang caỷnh thaọt hoó loaùn"
ẹ4: Tửứ "Ma –ri-oõ" ủeỏn "ẹoỏi maột thaàn thụứ tuyeọt voùng"
ẹ5: ẹoaùn coứn laùi.
-Cho HS ủoùc ủoaùn noỏi tieỏp.
-Luyeọn ủoùc nhửừng tửứ ngửừ deó ủoùc sai: Ma-ri-oõ, li-vụ-pun,Gu-li-eựt-ta.
ẹ1: gioùng ủoùc thong thaỷ, taõm tỡnh.
-ẹ2: ủoùc nhanh hụn, caờng thaỳng vụựi nhửừng caõu taỷ keồ.
ẹ3: ủoùc vụựi gioùng gaỏp gaựp, caờng thaỳng.
ẹ4: Gioùng hoài hoọp.
ẹ5: Lụứi Ma-ri-oõ theồ hieọn sửù giuùc giaừ thoỏt leõn tửứ ủaựy loứng. Lụứi Gu-li-eựt-ta nửực nụỷ, ngheùn ngaứo.
-Cho HS luyeọn ủoùc dieón caỷm.
-GV ủửa baỷng phuù ủaừ cheựp saỹn ủoaùn 5 leõn ủeồ luyeọn cho HS.
-Cho HS thi ủoùc.
-GV nhaọn xeựt vaứ khen nhửừng HS ủoùc hay nhaỏt.
H: Em haừy neõu yự nghúa cuỷa caõu chuyeọn.
-GV nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Nghe.
2 HS noỏi tieỏp nhau ủoùc heỏt baứi.
-HS quan saựt tranh vaứ laộng nghe lụứi giụựi thieọu.
-HS duứng buựt chỡ ủaựnh daỏu trong SGK.
-HS noõớ tieỏp nhau ủoùc ủoaùn.
-HS luyeọn ủoùc tửứ theo hửụựng daón cuỷa GV.
-Caực nhoựm luyeọn ủoùc ủoaùn noỏi tieỏp.
-5 HS noỏi tieỏp nhau ủoùc dieón caỷm 5 ủoaùn cuỷa baứi.
-HS luyeọn ủoùc ủoaùn theo HD cuỷa GV.
-Moọt vaứi HS leõn thi ủoùc.
-Lụựp nhaọn xeựt.
-Ca ngụùi tỡnh baùn giửừa Ma –ri-oõ vaứ Giu-li-eựt-ta; sửù aõn caàn, dũu daứng, cuỷa Giu-li-eựt –ta; ủửực hi sinh cao thửụùng cuỷa caõu beự Ma-ri-oõ.
Kỹ thuật:
lắp máy bay trực thăng
I. Mục tiêu:
- Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng .
- Lắp được máy bay trực thăng đúng kỹ thuật ,đúng quy trình .
- Rèn luyện tính cẩn thận khi thực hành .
II. Đồ dùng và phương tiện dạy - học:
- Mẫu máy bay trực thăng đã lắp ghép .
- Bộ lắp ghép mô hình kỹ thuật .
III .Các hoạt động dạy học .
1. Giới thiệu bài: (1’)
2. Hướng dẫn hs thực hành lắp: (30’)
a. Chọn chi tiết.
b. Lắp từng bộ phận.
c. Lắp ráp máy bay trực thăng.
3. Đánh giá sản phẩm:
4. Củng cố, dặn dò:
(5’)
-GV giới thiệu và nêu mục đích tiết học .
-Cho hs thực hành theo nhóm .
-Gọi hs đọc SGK – chọn .
-Cho hs thực hành .
-Cho hs lắp ráp theo các bước trong SGK .
-Cho hs trưng bày sản phẩm .
-Nêu tiêu chuẩn đánh giá 
-Nhận xét chung .
-GV nhận xét tiết học .YC chuẩn bị bài sau .
-Các nhóm chọn đúng đủ các chi tiết .
-HS đọc 
-HS quan sát hình đọc nội dung và thực hành .
-HS tự lắp ráp .
-Các nhóm trng bày 
-Các nhóm đánh giá .
THEÅ DUẽC:
MOÂN THEÅ THAO Tệẽ CHOẽN
TROỉ CHễI: "NHAÛY ẹUÙNG, NHAÛY NHANH"
I. Mục tiêu:
- OÂn taõng caàu bửứng ủuứi, bửứng mu baứn chaõn, phaựt caàu baống mu baứn chaõn hoaởc ủửựng neựm boựng vaứo roồ baống hai tay. Yeõu caàu thửùc hieọn tửụng ủoỏi ủuựng ủoọng taực vaứ naõng cao thành tích .
- Chụi troứ chụi "nhaỷy ủuựng, nhaỷy nhanh". Yeõu caàu tham gia vaứo troứ chụi tửụng ủoỏi chuỷ. 
II. Đồ dùng và phương tiện dạy - học:
- Veọ sinh an toaứn saõn trửụứng.
- Phửụng tieọn: GV vaứ caựn sửù moói ngửụứi 1 coứi, moói HS 1 quaỷ caàu, moói toồ toỏi thieồu coự 3-5 quaỷ boựng roồ soỏ 5, chuaồn bũ baỷng roồ hoaởc saõn ủaự caàu coự caờng lửụựi vaứ keỷ saõn. 
III. Các hoạt động dạy - học:
1. Phần mở đầu: (10’)
GV phổ biến nhiệm vụ ,yêu cầu giờ học .
-YC hs xoay các khớp.
HS tập hợp lớp 
-Xoay các khớp.
2. Phần cơ bản: (22’)
a. Môn thể thao tự chọn:
-Cho hs luyện tập 
-Gv quan sát giúp đỡ thêm .
-HS luyện tập theo hướng dẫn diều khiển của tổ trưởng .
b. Trò chơi: “Nhảy đúng - Nhảy nhanh”
GV nêu tên trò chơi .
-Giải thích cách chơi .
YC hs chơi .
GV lu ý các em phải đoàn kết 
-HS nghe .
-HS nhắc lại 
-HS thi đua chơi 
3. Phần kết thúc: (5’)
-GV yc hs thả lỏng .
-GV hệ thống bài 
-GV nhận xét tiết học 
-HS các tổ đi nối nhau thành vòng tròn ,vừa đtác vừa làm động tác thả lỏng.
Thứ ba ngày 22 tháng3 năm 2011
Toán:
OÂN TAÄP VEÀ SOÁ Tệẽ NHIEÂN, PHÂN Số
I. Muùc tieõu:
*Giuựp HS cuỷng coỏ veà ủoùc, vieỏt, so saựnh caực soỏ tửù nhieõn vaứ daỏu hieọu chia heõt cho: 2, 3, 5,9.
Giuựp HS: Cuỷng coỏ veà ủoùc, vieỏt, ruựt goùn, quy ủoàng, so saựnh caực phaõn soỏ.
II. ẹoà duứng vaứ phửụng tieọn daùy - hoùc:
III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc:
1. Cuỷng coỏ caựch ủoùc vaứ vieỏt soỏ tửù nhieõn: (14’)
Baứi 1/VT – T43
Viết số thích hợp vào chỗ chấm.
Baứi 3/VL – T44
Viết một số thích hợp vào chỗ chấm ....
 ( 14’)
Baứi 3/ VL – T44
Rút gọn các phân số
Baứi 4/VL – T44
Quy đồng mẫu số các phân số
4. Cuỷng coỏ, daởn doứ: 
(2’)
- Goùi Hs laàn lửụùt ủoùc noỏi tieỏp theo daừy caực soỏ ụỷ baứi 1, neõu moói soỏ tửù nhieõn vửứa ủoùc.
-GV yeõu caàu Hs laứm baứi vaứo vụỷ.
-Sửỷa baứi, nhaọn xeựt. GV lửu yự: Hs tửù neõu ủaởc ủieồm cuỷa caực soỏ tửù nhieõn, caực soỏ leỷ, caực soỏ chaỹn lieõn tieỏp.
-Goùi Hs neõu yeõu caàu cuỷa ủeà.
-GV yeõu caàu Hs laứm baứi vaứo vụỷ.
-Nhaọn xeựt, sửỷa baứi, hoỷi Hs caựch so saựnh caực soỏ tửù nhieõn trong trửụứng hụùp chuựng coự cuứng soỏ chửừ soỏ hoaởc khoõng cuứng soỏ chửừ soỏ.
-GV yeõu caàu Hs laứm baứi vaứo vụỷ.
-Chaỏm, sửỷa baứi, nhaọn xeựt.
-GV yeõu caàu Hs laứm baứi vaứo vụỷ.
-Hs nhaộc laùi cách rút gọn phân số
Lửu yự Hs: Khi ruựt goùn Ps phaỷi nhaọn ủửụùc Ps toỏi giaỷn, do ủoự, neõn tỡm xem tửỷ soỏ vaứ maóu soỏ cuứng chia heỏt cho soỏ lụựn nhaỏt naứo?
-Chaỏm, sửỷa baứi, nhaọn xeựt, 
-Goùi Hs neõu yeõu caàu ủeà.
-GV yeõu caàu Hs laứm baứi vaứo vụỷ.
-Chaỏm, sửỷa baứi, nhaọn xeựt. Goùi Hs nhaộc laùi caựch quy ủoàng caực Ps khaực maóu soỏ, lửu yự trửụứng hụùp b - coự maóu soỏ cuỷa Ps naứy chia heỏt cho maóu soỏ cuỷa Ps kia vaứ trửụứng hụùp c - quy ủoàng nhieàu Ps.
-Gv toồng keỏt tieỏt hoùc, 
-Daởn doứ HS veà nhaứ hoùc baứi vaứ chuaồn bũ baứi sau.
-Laàn lửụùt ủoùc vaứ neõu.
-Nhaọn xeựt.
-Laứm baứi vaứo vụỷ.
-Nhaọn xeựt vaứ traỷ lụứi.
-Neõu yeõu caàu ủeà.
-Laứm baứi vaứo vụỷ.
- Nhaọn xeựt, traỷ lụứi.
-Laứm baứi vaứo vụỷ.
-Nhaọn xeựt.
-Laứm baứi vaứo vụỷ.
-Nhaọn xeựt, traỷ lụứi.
-Traỷ lụứi.
-Hs neõu yeõu caàu ủeà.
-Laứm baứi vaứo vụỷ.
- Nhaọn xeựt. Nhaộc laùi
THEÅ DUẽC: MOÂN THEÅ THAO Tệẽ CHOẽN
TROỉ CHễI: "NHAÛY Ô TIếP SứC"
I. Muùc tieõu: 
- OÂn taõng caàu bửứng ủuứi, bửứng mu baứn chaõn, phaựt caàu baống mu baứn chaõn hoaởc ủửựng neựm boựng vaứo roồ baống hai tay. Yeõu caàu thửùc hieọn tửụng ủoỏi ủuựng ủoọng taực vaứ naõngcao 
thành tích .
- Chụi troứ chụi "nhaỷy ô tiếp sức". Yeõu caàu tham gia vaứo troứ chụi tửụng ủoỏi chuỷ động.
II. ẹoà duứng và phương tiện daùy - hoùc:
- Veọ sinh an toaứn saõn trửụứng.
- Phửụng tieọn: GV vaứ caựn sửù moói ngửụứi 1 coứi, moói HS 1 quaỷ caàu, moói toồ toỏi thieồu coự 3-5 quaỷ boựng roồ soỏ 5, chuaồn bũ baỷng roồ hoaởc saõn ủaự caàu coự caờng lửụựi vaứ keỷ saõn 
III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc:
1. Phần mở đầu: (10’)
GV phổ biến nhiệm vụ ,yêu cầu giờ học .
-YC hs xoay các khớp.
HS tập hợp lớp 
-Xoay các khớp.
2. Phần cơ bản: (22’)
a. Môn thể thao tự chọn:
-Cho hs luyện tập 
-Gv quan sát giúp đỡ thêm .
-HS luyện tập theo hướng dẫn diều khiển của tổ trưởng .
b. Trò chơi: “nhaỷy ô tiếp sức”
GV nêu tên trò chơi .
-Giải thích cách chơi .
YC hs chơi .
GV lu ý các em phải đoàn kết 
-HS nghe .
-HS nhắc lại 
-HS thi đua chơi 
3. Phần kết thúc: (5’)
-GV yc hs thả lỏng .
-GV hệ thống bài 
-GV nhận xét tiết học 
-HS các tổ đi nối nhau thành vòng tròn ,vừa đtác vừa làm động tác thả lỏng .
Luyện chữ: Bài 29
I. Mục tiêu:
 - H/S viết trình bày sạch đẹp đoạn viết “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào..Khiêm tốn thật thà dũng cảm”.
HS hiểu nội dung đoạn viết thực hiện tốt năm điều Bác Hồ dạy.
HS trình bày bài sạch đẹp.
II. Đồ dùng và phương tiện dạy - học:
 - Bảng chữ cái viết hoa.
III. Các hoạt động dạy - học:
1. Hướng dẫn tìm hiểu nd đoạn viết.(5’)
2. Hướng dẫn hs viết chữ hoa có trong bài: (5’)
3. H dẫn hs viết bài: 
 (25’)
“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào..Khiêm tốn thật thà dũng cảm”.
4. Nhận xét đánh giá:
 (5’)
-Y/C 1 hs đọc
-Y/C hs nêu đoạn viết
-GV kl
-YC hs viết các chữ hoa
-GV nhắc hs chú ý
-YC hs quan sát cách trình bày đoạn viết.
-GV hướng dẫn viết.
“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào .. Khiêm tốn thật thà dũng cảm”.
-GV nhắc nhở hs t thế khi viết bài
-GV thu bài chấm
-GV nhận xét chung
-YC hs về nhà luyện viết thêm
-1 hs dọc ,cả lớp đọc thầm theo.
-HS nêu
-HS quan sát
“Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào..Khiêm tốn thật thà dũng cảm”.
-HS viết ra nháp
-HS quan sát cách trình bày
-HS viết 
-HS nộp bài.
Thứ năm ngày 24 tháng 3 năm 2011
Tiếng anh
Tiếng anh
Luyện toán:
ôn tập số thập phân
I. Mục tiêu:
 - Củng cố về số thập phân
 - Giải 1 số bài có toán có liên quan về số thập phân
II. Các hoạt động dạy - học:
1. Hướng dẫn hs làm bài tập: (34’)
*Bài 1: (VL – T45)
Viết tiếp vào chỗ chấm .
*Bài 3: (VL- T46)
Viết dưới dạng số thập phân .
*Bài 3: (VL- T46)
Viết số đo dưới dạng số thập phân .
*Bài 4: (VL – T46)
Viết một số thập phân thích hợp vào chỗ chấm
3. Củng cố, dặn dò: (5’)
-YC hs nêu.
-YC hs tự làm.
- 16,23 đọc là: 
-GV chữa bài, kết luận bài làm đúng.
-YC hs tự hoàn thành
-YC hs đổi chéo vở để kiểm tra
-GV nhận xét, kl
-YC hs tự làm .
-Gọi 1 hs lên bảng chữa 
-GV nhận xét, cho điểm
-GV yc hs đọc bài.
YC hs làm bài.
-YC hs nhận xét.
-GV nhận xét tiết học
-Dặn hs về xem lại bài.
-Chuẩn bị bài học sau.
-1 hs nêu
-HS tự làm
-Chữa bài thống nhất kết quả .
-Hs tự làm
-HS đổi chéo vở để kiểm tra
-1 HS đọc bài 
-HS tự làm bài 
-Chữa bài ,thống nhất kết quả 
-1HS đọc 
-HS làm bài.
Thứ sáu ngày 25 tháng 3 năm 2011
 Luyện viết:
bài: ĐấT NƯớC
I. Mục tiêu:
 - HS viết đúng chính tả đoạn viết của bài đất nước.
 - Làm được các bài tập chính tả.
II. Các hoạt động dạy - học:
1. HD hs viết shính tả: (20’)
2. Hướng dẫn hs làm bài tập: (10’)
Bài 2: ( SGK- Tr 45)
Viết tên các danh hiệu từ cột a sang cột b và viết hoa cho đúng
3. Nhận xét tiết học: (5’)
-GV đọc bài viết 1 lợt.
-GVy c hs đọc thầm nêu cách trình bày.
-GV cho hs luyện viết. 
-GV đọc bài cho hs viết.
-GV chấm 1 số bài nhận xét.
-GV yc hs làm bài cá nhân.
-Cho hs thi tiếp sức .
-GV chữa, nhận xét, kết luận nhóm thắng cuộc .
-GV nhận xét giờ học 
Về xem lại bài
Chuẩn bị bài sau.
-HS nghe.
-HS đọc thầm ,nêu cách trình bày.
-1 HS nêu yc của bài .
-HS làm bài .
-HS chữa bài .
-HS thi.
KHOA HOẽC:
Sệẽ SINH SAÛN VAỉ NUOÂI CON CUÛA CHIM
I. Muùc tieõu:
	- Hỡnh thaứnh bieồu tửụùng veà sửù phaựt trieồn phoõi thai cuỷa chim trong quaỷ trửựng.
	- Noựi veà sửù nuoõi con cuỷa chim.
	- Giaựo duùc hoùc sinh ham thớch tỡm hieồu khoa hoùc, coự yự thửực baỷo veọ ủoọng vaọt.
II. ẹoà duứng và phương tiện daùy - hoùc:
GV: - Hỡnh veừ trong SGK trang 118, 119.
HSứ: - SGK.
III. Caực hoaùt ủoọng daùy - hoùc:
1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
2. Giụựi thieọu baứi: ( 1’)
3. Sự phát triển của phôi thai của chim trong quả trứng: (10’)
4. Sự nuôi con của chim: (8’)
5. Giới thiệu tranh ảnh về sự nuôi con của chim: (10’)
6. Củng cố, dặn dò: (3’)
-Sửù sinh saỷn cuỷa eỏch.
đ Giaựo vieõn nhaọn xeựt.
Sửù sinh saỷn vaứ nuoõi con cuỷa chim.
-YC hs thảo luận để trả lời các câu hỏi 
-Gv nhận xét , kết luận .
-GV yc hs quan sát hình minh họa Tr 119 
-YC hs trình bày 
-Gv nhận xét, kết luận .
-Gv kiểm tra việc sưu tầm tranh ảnh của hs 
-Gv tổ chức cho hs bình chọn tranh ảnh đẹp 
Xem laùi baứi.
Chuaồn bũ: “Sửù sinh saỷn cuỷa thuự”.
Nhaọn xeựt tieỏt hoùc.
-Hoùc sinh tửù ủaởt caõu hoỷi, mụứi baùn khaực traỷ lụứi.
-HS làm việc theo nhóm 
-2 HS cùng bàn trao đổi 
-HS trình bày .
-HS trưng bày .
Sinh hoạt tập thể
I. Mục tiêu:
 - Nhận xét đánh giá thi đua các mặt trong tuần 29
 - Đề ra phương hớng tuần tới .
II. Các hoạt động dạy - học:
1. Lớp trưởng xếp loại nhận xét thi đua trong tuần 29. 
*Tổ 1: Xếp thứ ..............
*Tổ 2: Xếp thứ ..............
*Tổ 3: Xếp thứ ..............
Cá nhân tiêu biểu: .......................................
....................................... ..............................................................................
2. GV nhận xét bổ sung:
3. Phương hướng trong tuần:
4. Múa hát tập thể:
Y/C lớp trưởng điều khiển lớp sinh hoạt tập thể
Y/C các tổ trưởng báo cáo
Lớp trưởng đa ra kq xếp loại
Y/C các thành vên khác bổ sung
-Về nề nếp:........................
...........................................
......................................................................................
-Về học tập: ...........................................
...........................................
......................................................................................
-GV yc hs tuần sâu khắc phục những tồn tại của tuần này.
-Tiếp tục thi đua học tập theo tổ, cá nhân
-GV yc hs múa hát các bài.háầcm em thuộc
-YC các nhóm lên biểu diễn 
-YC hs bình chọn nhóm biểu diễn hay nhất .
-GV khen ngợi nhóm biểu diễn hay.
Lớp trưởng điều khiển 
các tổ trưởng báo cáo
H/S khác bổ sung
HS chú ý lắng nghe
HS nghe để tuần sau thực hiện.
-Học sinh hát theo nhóm .
 Ký duyệt, ngày  tháng  năm 2011
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docBUOI II TUAN 29.doc